Sporządzanie sprawozdań finansowych odpowiadających na wymogi artykułu 44 Prawa energetycznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sporządzanie sprawozdań finansowych odpowiadających na wymogi artykułu 44 Prawa energetycznego"

Transkrypt

1 sierpień 2014 r. Sporządzanie sprawozdań finansowych odpowiadających na wymogi artykułu 44 Prawa energetycznego Proponowane podejście na bazie rozwiązań stosowanych w krajach Unii Europejskiej

2

3 Spis treści I. Wprowadzenie 4 II. Kogo dotyczy artykuł 44 6 III. Jak mogą wyglądać sprawozdania finansowe spełniające wymogi artykułu 44? 8 IV. Jak podzielić bilans oraz rachunek zysków i strat? Jak zdefiniować działalności, na które będziemy dokonywali podziału? Określenie zasad podziału. Prowadzenie ewidencji księgowej w sposób umożliwiający podział Prezentacja bilansu oraz rachunku zysków i strat z działalności poszczególnych obszarów Ujawnienia w informacji dodatkowej 13 V. Publikacja sprawozdań finansowych przedsiębiorstw energetycznych 14 VI. Jak podejść do spełnienia nowych wymogów artykułu 44 Ustawy Prawo energetyczne? 15

4 I. Wprowadzenie Od 2014 r. obowiązują nowe wymogi sprawozdawcze dotyczące przedsiębiorstw energetycznych. Nowe przepisy dotykają podstaw rachunkowości, a ich poziom ogólności spowodował sporo zamieszania wśród służb księgowych. Skąd zmiana Ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 1 zmieniono Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (dalej Prawo energetyczne ). Zmianę wprowadzono mając między innymi na celu realizację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r., dotyczących wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego. Na czym polega zmiana Znowelizowany został artykuł 44 Prawa energetycznego (dalej artykuł 44 ). Zobowiązuje on przedsiębiorstwa energetyczne, odwołując się do Ustawy o rachunkowości, do sporządzania i ujawniania sprawozdań finansowych, zawierających bilans oraz rachunek zysków i strat w podziale na prowadzone działalności. Znowelizowane prawo nie tylko nałożyło wymóg podzielenia bilansu oraz rachunku zysków i strat, ale dodatkowo nakazało badanie tego podzielonego sprawozdania przez biegłego rewidenta. W czym problem Zmieniony artykuł 44 nie został dotychczas uszczegółowiony w przepisach wykonawczych. Brak jest wytycznych w tym zakresie, np. ze strony ministerstw gospodarki czy finansów, czy Urzędu Regulacji Energetyki. Zbliża się czas przygotowywania sprawozdań finansowych za 2014 r., więc problem staje się coraz pilniejszy. Temat jest bardzo istotny dla każdego przedsiębiorstwa energetycznego, 1 Dz. U. z 2013 r. poz PwC

5 gdyż spełnienie wymogów artykułu 44 wiąże się bezpośrednio z procesem zatwierdzania taryf ważnego dla większości firm z sektora energetycznego. Główne wątpliwości co do praktycznego zastosowania artykułu 44 dotyczą przede wszystkim: a. formy sprawozdania finansowego zawierającego podział bilansu i rachunku zysków i strat; b. określenia działalności na jakie należy podzielić sprawozdanie; c. zasad podziału sprawozdania finansowego; d. zakresu ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Problem jest nowy w Polsce, ale nie jest zupełnie nowy w Unii Europejskiej. Z uwagi na to, że inne kraje unijne wcześniej wdrożyły wymagany dyrektywami unijnymi tzw. accounts unbundling (podział rachunkowości), pewna praktyka już powstała. Niniejsza propozycja praktycznego zastosowania artykułu 44 została przygotowana na bazie rozwiązań stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej. Uwzględnia ona także sformułowania użyte w artykule 44, które w niektórych przypadkach uniemożliwiają stosowanie rozwiązań zagranicznych. Zastrzeżenie wstępne Niniejsza publikacja oparta jest głównie o rozwiązania stosowane w innych krajach Unii Europejskiej, gdyż praktyka w Polsce jeszcze się nie rozwinęła. Publikacja ta nie może być traktowana jako wiążąca interpretacja prawa. Nie jest wykluczone, że przyszłe potencjalne doprecyzowanie Prawa energetycznego lub wytyczne instytucji rządowych ukierunkują praktykę odmiennie, w całości lub części. Monitorowanie regulacji prawnych oraz zastosowanie wszelkich rozwiązań szczegółowych w tym zakresie jest odpowiedzialnością kierownika jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe. PwC 5

6 II. Kogo dotyczy artykuł 44 Artykuł 44 obejmuje podmioty spełniające definicję przedsiębiorstwa energetycznego, która to została określona w Prawie energetycznym. Przedsiębiorstwo energetyczne jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie: wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi albo przesyłania dwutlenku węgla; (artykuł 3 punkt 12 Prawa energetycznego). Definicja ta jest bardzo szeroka. Warto tutaj wspomnieć, że wspomniane dyrektywy unijne zawężają obowiązek podziału rachunkowości tylko do przedsiębiorstw energetycznych zintegrowanych pionowo, czyli łączących kilka działalności w zakresie paliw gazowych lub energii elektrycznej (np. dystrybucja i przesył). Przepisy artykułu 44 dotyczą jednak wszystkich przedsiębiorstw energetycznych, czyli także przedsiębiorstw prowadzących tylko jeden rodzaj działalności (np. dystrybucję) lub wychodzących poza paliwa gazowe lub energię elektryczną (np. zajmujących się dystrybucją ciepła). O ile w sytuacji przedsiębiorstw prowadzących tylko jedną działalność z wymienionych w artykule 44 można rozważyć pewne uproszczenia, to już sprawozdania firm zajmujących się np. energią cieplną powinny zostać odpowiednio dostosowane. 6 PwC

7 PwC 7

8 III. Jak mogą wyglądać sprawozdania finansowe spełniające wymogi artykułu 44? Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa energetycznego powinno zawierać, zgodnie z ustępem 2 artykułu 44, bilans oraz rachunek zysków i strat za okresy sprawozdawcze odrębnie dla poszczególnych rodzajów działalności określonych w ustępie 1 tego artykułu. Informacja ta wykracza poza ujawnienia wymagane Ustawą o rachunkowości. Celem sporządzania odrębnych rachunków zysków i strat oraz bilansów zgodnie z zapisami artykułu 44 ustęp 3 jest wsparcie zapewnienia równoprawnego traktowania odbiorców oraz eliminowanie subsydiowania skrośnego. A to z kolei wpisuje się w podstawowy cel funkcjonowania organu do spraw regulacji gospodarki paliwami i energią Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (por. artykuł 21 i następne Prawa energetycznego). Praktyka innych sektorów gospodarki (np. telekomunikacja, usługi pocztowe) może wskazywać, że sprawozdania sporządzone na potrzeby regulatorów rynku stanowią często osobne dokumenty, nie ujmowane bezpośrednio w sprawozdaniu finansowym. Warto także zauważyć, że roczne sprawozdanie finansowe, co do zasady, powinno rzetelnie i jasno przedstawiać wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje. Sam fakt poszerzenia go o szereg dodatkowych ujawnień może ten cel zakłócić. Z drugiej strony artykuł 44 wskazuje bezpośrednio na konieczność ujęcia w sprawozdaniu finansowym bilansów oraz rachunków zysków i strat w podziale na działalności. Pojęcie sprawozdania finansowego zostało jednoznacznie zdefiniowanie przez artykuł 45 Ustawy o rachunkowości. Rozwiązania stosowane w różnych krajach Unii Europejskiej nie są jednolite można spotkać się z następującymi podejściami: a. Przygotowanie jednego rocznego sprawozdania finansowego, do którego są dodane noty z ujawnieniami wymaganymi przepisami o podziale rachunkowości. Dodane noty są w sprawozdaniu wyraźnie oddzielone; b. Przygotowanie osobnego rocznego sprawozdania finansowego nie uwzględniającego wymogów podziału oraz drugiego 8 PwC

9 sprawozdania finansowego (które już nie jest rocznym sprawozdaniem finansowym, a rodzajem sprawozdania regulacyjnego) zawierającego dane bardzo podobne do rocznego sprawozdania finansowego, ale poszerzone o dodatkowe ujawnienia dotyczące podziału rachunkowości. Wydaje się, że dosłowna interpretacja wymogów artykułu 44 wskazuje na pierwsze z wyżej wymienionych rozwiązań. Jednak przy obecnych, ogólnych zapisach w prawie nie można wykluczyć, że drugie rozwiązanie będzie także prawidłowe. Obowiązek badania sprawozdań finansowych Artykuł 44 w ustępie 3 wskazuje, że sprawozdanie finansowe, o którym mowa w artykule 44 podlega badaniu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7 Ustawy o rachunkowości. Pewne wątpliwości budzi to, czy obowiązkowe jest badanie sprawozdań firm, których Ustawa o rachunkowości nie nakazuje badać (np. z uwagi na małą skalę działalności). Warto zwrócić uwagę, że wspomniany rozdział 7 rozpoczyna się właśnie od określenia jakie kryteria musi spełniać przedsiębiorstwo, żeby zaistniał obowiązek badania (art. 64 Ustawy o rachunkowości). Zatem jeśli artykuł 44 odwołuje się do całego rozdziału 7 (nie wyłączając rozpoczynającego go artykułu 64) można domniemywać, że kryteria tam określone mają zastosowanie także do przedsiębiorstw energetycznych. Poruszając kwestię badania, nie sposób nie wspomnieć o zapisie w artykule 44 mówiącym, że badanie to powinno także obejmować swym zakresem zapewnienie równoprawnego traktowania odbiorców oraz eliminowania subsydiowania skrośnego pomiędzy działalnościami. Prawo energetyczne nie precyzuje, co dokładnie takie badanie miałoby obejmować. Potencjalnie biegły rewident jest w stanie sprawdzić podział bilansu czy rachunku zysków i strat (o ile zostanie on odpowiednio udokumentowany, a zasady określone). Natomiast trudno stwierdzić co biegły rewident miałby wykonać w zakresie zapewnienia równoprawnego traktowania odbiorców czy eliminowania subsydiowania skrośnego, jeśli brak jest jasnych kryteriów w tym zakresie. Być może już samo ujawnienie podziału przyczynia się do eliminowania takiego subsydiowania. Do czasu opracowanie tej publikacji nie zostało rozstrzygnięte jak biegli rewidenci będą mogli odpowiedzieć na wymóg stawiany w artykule 44. PwC 9

10 IV. Jak podzielić bilans oraz rachunek zysków i strat? 4.1. Jak zdefiniować działalności, na które będziemy dokonywali podziału? Przedsiębiorstwa energetyczne zobowiązane są do przygotowania w ramach sprawozdania finansowego bilansu i rachunku zysków i strat w podziale na działalności określone w artykule 44 ustęp 1, czyli: wytwarzanie energii; przesyłanie paliw gazowych lub energii; dystrybucja paliw gazowych lub energii; obrót paliwami gazowymi lub energią; magazynowanie paliw gazowych; skraplanie gazu ziemnego lub regazyfikacja skroplonego gazu ziemnego. Jak wspomniano wcześniej, powyższy wymóg wynika z zasad określonych w dwóch dyrektywach Unii Europejskiej nr 2009/72/WE oraz nr 2009/73/WE, które to nakładają na państwa członkowskie wprowadzenie obowiązku prowadzenia odrębnych ksiąg rachunkowych w wewnętrznej rachunkowości przedsiębiorstw dla działalności w zakresie: przesyłu energii elektrycznej (2009/72/WE); dystrybucji energii elektrycznej (2009/72/WE); przesyłu paliw gazowych (2009/73/WE); dystrybucji paliw gazowych (2009/73/WE); magazynowania paliw gazowych (2009/73/WE); skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (2009/73/WE) (zgodnie z artykułem 31 wymienionych dyrektyw wewnętrzna rachunkowość obejmuje bilans oraz rachunek zysków i strat dla każdego rodzaju działalności). Mając na uwadze powyższe wymogi, zarówno krajowe, jak i unijne, każde przedsiębiorstwo powinno określić działalności, na które będzie dzieliło swój bilans oraz rachunek zysków i strat, podając przy tym odpowiednie uzasadnienie. W kontekście definiowania działalności zwracają uwagę zapisy artykułu 44 ustęp 4, mówiące o wykonywaniu prawa własności do sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych (np. wydzierżawienie). Zasadne wydaje się, że w zależności od przedmiotu dzierżawy, wydzierżawienie należy przypisać do danej działalności, a w informacji dodatkowej podać informację o przychodach z tytułu wykonywania prawa własności do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej. 10 PwC

11 4.2. Określenie zasad podziału. Prowadzenie ewidencji księgowej w sposób umożliwiający podział Artykuł 44 ustęp 1 nakazuje prowadzenie ewidencji księgowej w sposób umożliwiający odrębne obliczenie kosztów i przychodów oraz zysków i strat dla poszczególnych rodzajów działalności. Mając na uwadze, że wymagany jest także podział pozycji bilansowych, takie same zasady ewidencji księgowej należałoby stosować do pozycji bilansowych. Można wyróżnić dwa podstawowe sposoby, które umożliwiają wyodrębnienie pozycji rachunku zysków i strat oraz bilansu dla poszczególnych działalności: a. bezpośrednie przypisanie kont lub zapisów księgowych, b. zastosowanie odpowiednich kluczy podziałowych do kont wspólnych. Szczegóły dotyczące podziału należy odpowiednio opracować w polityce rachunkowości, podpierając to odpowiednim uzasadnieniem. Przy zastosowaniu kluczy można rozważyć analogię do zasad podziału kosztów wspólnych wynikających z rozporządzeń Ministra Gospodarki dotyczących szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 2. Do niektórych pozycji, takich jak usługi świadczone między poszczególnymi obszarami działalności czy podział kapitałów własnych zasadne wydaje się zastosowanie szczególnych rozwiązań. Zasady prawidłowego prowadzenia ksiąg nakazują stosowanie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod grupowania operacji gospodarczych w sposób ciągły (artykuł 5 ustęp 1 Ustawy o rachunkowości). Zmiany reguł przyporządkowania są dopuszczalne tylko w wyjątkowych przypadkach. Zmiany te należy wyjaśnić i uzasadnić w sposób określony przez artykuł 44 ustęp 5. 2 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z dnia 17 lipca 2013 r.), 8 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z dnia 7 czerwca 2013 r.), 11 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z dnia 19 października 2010 r.), 15 pkt. 2 i 3 PwC 11

12 4.3. Prezentacja bilansu oraz rachunku zysków i strat z działalności poszczególnych obszarów Zasady sporządzania bilansu oraz rachunku zysków i strat zostały określone w Ustawie o rachunkowości (porównaj artykuł 46 i 47 Ustawy o rachunkowości) i zasady te powinny być stosowane do sporządzania bilansu oraz rachunku zysków i strat z poszczególnych obszarów działalności. Przedsiębiorstwo energetyczne przygotowując bilans i rachunek zysków i strat odrębnie dla poszczególnych rodzajów działalności jest obowiązane do stosowania przepisów o rachunkowości. Przepisy o rachunkowości dają w pewnych obszarach kilka opcji do wyboru (np. w zakresie prezentacji podatku odroczonego). Co do zasady rozwiązania wybrane dla sprawozdania finansowego powinny być też stosowane w całym sprawozdaniu, czyli też dla podzielonych bilansów i rachunków zysków i strat, chyba że istnieje ważne uzasadnienie dla innego podejścia. Podobnie sytuacja wygląda w odniesieniu do uproszczeń możliwych do zastosowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Na przykład dla mniejszych przedsiębiorstw artykuł 3 ustęp 6 Ustawy o rachunkowości pozwala na nieujmowanie umowy leasingu finansowego, artykuł 50 ustęp 2 pozwala na sporządzenie sprawozdania finansowego w formie uproszczonej. W tych przypadkach progi dotyczące uproszczeń odnoszą się do wielkości całego przedsiębiorstwa. Z tego względu wydaje się, że poszczególne obszary działalności nie powinny być odnoszone do tych progów, jeśli przedsiębiorstwo jako całość nie spełnia warunków do stosowania uproszczeń. Ewentualne wyjątki wymagałyby uzasadnienia. Sporządzając po raz pierwszy sprawozdania finansowe zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat w podziale wymaganym artykułem 44 należy uwzględnić wymogi dotyczące przedstawienia danych porównawczych. W swej istocie zastosowanie artykułu 44 po raz pierwszy jest pewną zmianą zasad rachunkowości. Dlatego zasadne wydaje się zastosowanie tutaj reguł stosowanych do takiej zmiany, o których mówi też Krajowy Standard Rachunkowości nr 7. Prawo energetyczne nie zawiera wytycznych w sprawie prezentacji wewnętrznych usług wzajemnych w przypadku rozdziału w ramach rachunkowości wewnętrznej. Warto zwrócić uwagę, że istnieje zarówno możliwość prezentacji netto, jak i brutto takich usług. Należy ustalić i konsekwentnie stosować zasady tej prezentacji. 12 PwC

13 4.4. Ujawnienia w informacji dodatkowej W zakresie ujawnień w sprawozdaniu finansowym Prawo energetyczne wskazuje jedynie, w artykule 44 ustęp 5, że przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do zamieszczenia w informacji dodatkowej informacji o zmianach zasad (polityki) rachunkowości wraz z uzasadnieniem. Ponadto informacje te muszą gwarantować porównywalność informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych przed i po ich wprowadzeniu. Do informacji dodatkowej mają jednak zastosowanie także przepisy Ustawy o rachunkowości. Istotne będą tutaj wymogi dotyczące ujawnienia w sprawozdaniu finansowym przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w szczególności w zakresie, w jakim Ustawa pozostawia prawo wyboru. Poza podzielonym rachunkiem zysków i strat oraz bilansem, warto zatem opisać rodzaje działalności, na jakie dokonywano podziału, a także zasady tego podziału (przypisanie bezpośrednie, zastosowanie kluczy podziału). W przypadku pozycji o dużym znaczeniu zasadne wydaje się ujawnienie kryteriów stosowanego klucza podziału (np. klucz oparty na obrotach, na wielkości zatrudnienia itp.). Kwantyfikacja klucza nie jest w zasadzie wymagana. Wyjaśnienie w postaci liczb może być jednak ważne, jeśli nawet w przypadku braku zmiany klucza w stosunku do roku poprzedniego pojawią się znaczne przesunięcia udziału danej działalności. Zmiany reguł przyporządkowania dozwolone są tylko w wyjątkowych przypadkach. Zmiany takie wymagają także wyjaśnienia i uzasadnienia w sprawozdaniu finansowym. Można również podać reguły i metody, według których przedstawiono wzajemne usługi między obszarami działalności. PwC 13

14 V. Publikacja sprawozdań finansowych przedsiębiorstw energetycznych Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw energetycznych podlegają ujawnieniu i publikacji zgodnie z artykułem 70 Ustawy o rachunkowości. Jednak po likwidacji Monitora Polskiego B w roku 2013 wymóg ten dotyczy jedynie przedsiębiorstw, które nie składają swoich sprawozdań w odpowiednim rejestrze sądowym. W praktyce zatem większość przedsiębiorstw nie będzie zobowiązana do publikacji swoich sprawozdań. W tej sytuacji należy zwrócić uwagę, że zgodnie z artykułem 44 ustęp 6, przedsiębiorstwo energetyczne, które nie jest obowiązane na podstawie odrębnych przepisów do publikowania sprawozdań finansowych, udostępnia te sprawozdania do publicznego wglądu w swojej siedzibie. W praktyce obowiązek ten dotyczy większości przedsiębiorstw energetycznych. 14 PwC

15 VI. Zamiast zastanawiać się jak zinterpretować nowe wymogi wykorzystaj doświadczenia innych! Jak podejść do spełnienia nowych wymogów artykułu 44 Ustawy Prawo energetyczne? Zapraszamy na warsztaty w Akademii PwC! Nowelizacja Prawa energetycznego z września 2013 r. spowodowała duże zamieszanie wśród przedsiębiorstw energetycznych. Zakres zmian budzi wiele wątpliwości. Korzystając z naszych usług mogą Państwo dowiedzieć się, jak w praktyczny sposób podejść do rozwiązania powstałych dylematów. Co oferujemy? Jednodniowe warsztaty, podczas których omawiane będą najbardziej problematyczne kwestie. Eksperci PwC wskażą możliwe rozwiązania wątpliwości, które budzi artykuł 44. Atrakcyjne rabaty! za wcześniejszy zapis przy zapisie 2 lub więcej osób dla członków IGCP Pierwsze terminy już we wrześniu! Dowiedz się więcej: The Academy Interaktywne zajęcia ukierunkowane są na praktyczne rozwiązania i obejmują obszary, takie jak: zdefiniowanie działalności, na które podzielić bilans i rachunek zysków i strat, forma sprawozdania, zasady podziału, praktyczne stosowanie kluczy podziałowych, podejście do danych porównawczych, ujawnienia w sprawozdaniu finansowym i inne. Warsztaty oparte są na praktyce wybranych krajów Unii Europejskiej. Oferujemy szkolenia w formie otwartej w kilku miastach w Polsce, jak również szkolenia zamknięte, skrojone na indywidualne potrzeby Państwa firmy. Warsztat jest kierowany do osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych, w tym: członków Zarządu odpowiedzialnych za funkcje finansowe głównych księgowych, kontrolerów finansowych, specjalistów ds. raportowania osób odpowiedzialnych za przygotowanie wniosków taryfowych PwC 15

16 Kontakt Marcin Kałkucki Dyrektor, Biegły Rewident z uprawnieniami brytyjskimi (ACCA) T: E: Piotr Bejger Starszy Menedżer, Biegły Rewident T: E: Bartosz Majda Menedżer, Biegły Rewident T: E: Kontakt do Akademii PwC Dorota Lach Koordynator ds. szkoleń T: K: E: Powyższa publikacja została przygotowana wyłącznie w celach ogólnoinformacyjnych i nie stanowi porady w rozumieniu polskich przepisów. Nie powinni Państwo opierać swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tej publikacji bez uprzedniego uzyskania profesjonalnej porady. Nie gwarantujemy (w sposób wyraźny, ani dorozumiany) prawidłowości, ani dokładności informacji zawartych w naszej publikacji. Ponadto, w zakresie przewidzianym przez prawo polskie, PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., jej partnerzy, pracownicy, ani przedstawiciele nie podejmują wobec Państwa żadnych zobowiązań oraz nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności ani umownej, ani z żadnego innego tytułu - za jakiejkolwiek straty, szkody ani wydatki, które mogą być pośrednim lub bezpośrednim skutkiem działania podjętego na podstawie informacji zawartych w naszej publikacji lub decyzji podjętych na podstawie tej publikacji PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa "PwC" odnosi się do PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., firmy wchodzącej w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

Zmiany w Prawie energetycznym art sierpnia 2014 r.

Zmiany w Prawie energetycznym art sierpnia 2014 r. www.pwc.pl Zmiany w Prawie energetycznym art. 44 28 sierpnia 2014 r. Bartosz Majda Agenda 1 2 Wprowadzenie 2 Zakres wymogów art. 44 3 Wątpliwości aspekty praktyczne 4 5 Koncepcje rozwiązań/proponowane

Bardziej szczegółowo

Zmiany w sprawozdaniu finansowym spółki energetycznej. na podstawie art. 44 ustawy Prawo energetyczne

Zmiany w sprawozdaniu finansowym spółki energetycznej. na podstawie art. 44 ustawy Prawo energetyczne Zmiany w sprawozdaniu finansowym spółki energetycznej na podstawie art. 44 ustawy Prawo energetyczne Poznań, 14 listopada 2016 roku www.premiumaudyt.pl 1 1. Wprowadzenie Program spotkania 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla biegłych rewidentów dotyczące wykonania badania informacji finansowej regulacyjnej

Wytyczne dla biegłych rewidentów dotyczące wykonania badania informacji finansowej regulacyjnej Załącznik Nr 1 do komunikatu Nr 4/2016 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2016 r. Wytyczne dla biegłych rewidentów dotyczące wykonania badania informacji finansowej regulacyjnej/sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Niedostateczna kapitalizacja w 2015 r. praktyczne problemy stosowania nowej metody

Niedostateczna kapitalizacja w 2015 r. praktyczne problemy stosowania nowej metody Zespół Usług Finansowych Niedostateczna kapitalizacja w 2015 r. praktyczne problemy stosowania nowej metody 30 października 2014 r. Związek Polskiego Leasingu Witold Adamowicz Starszy Menedżer Monika Gronowska

Bardziej szczegółowo

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski W kontekście "Priorytetów Polityki Przemysłowej 2015-2020+ Warszawa, 25 września 2015 Raport powstały na zlecenie i przy współpracy ze Związkiem Pracodawców

Bardziej szczegółowo

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014 International Tax Services Regulacje CFC Kogo obejmą nowe przepisy i jakie będą miały skutki? 18 marca 2014 Czym są regulacje CFC? CFC (ang. Controlled Foreign Corporations) zagraniczne spółki kontrolowane.

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych 8 Rynek energii Taryfy przedsiębiorstw energetycznych Z ostatniej chwili Biuletyn Branżowy URE Definicja taryfy (Prawo energetyczne) Taryfa zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące nowych standardów w sprawozdaniu finansowym według Międzynarodowych Stand. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk

Ujawnienia dotyczące nowych standardów w sprawozdaniu finansowym według Międzynarodowych Stand. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk MSSF wymagają, by jednostka ujawniała mające nastąpić zmiany zasad (polityki) rachunkowości, nawet jeśli nowy standard bądź interpretacja nie weszły jeszcze w życie, ale zostały już opublikowane. Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze m.in.: Nowe obowiązki przedsiębiorstw energetycznych w zakresie księgowości po zmianie Prawa energetycznego Praktyczny wymiar zastosowania terminu określonego w art. 27 ust. 2 ustawy o zapasach

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/8

Kancelaria Sejmu s. 1/8 Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Szkolenie: Finansowe zamknięcie roku 2011. Termin. Cele szkolenia. Miejsce szkolenia. Język. Grupa docelowa

Zaproszenie. Szkolenie: Finansowe zamknięcie roku 2011. Termin. Cele szkolenia. Miejsce szkolenia. Język. Grupa docelowa Zaproszenie Szkolenie: Finansowe zamknięcie roku 2011 Termin 12 / 01 / 2012 (9.30 15.00) Miejsce szkolenia Gliwice / Sala konferencyjna AHK Polska / Rynek 6 Język Polski Grupa docelowa Seminarium adresowane

Bardziej szczegółowo

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Zachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 19 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009

Na podstawie art. 19 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 Na podstawie art. 19 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

D0002 D0500 D0501 D0406

D0002 D0500 D0501 D0406 Parametr D0002 D0009 D0010 D0500 D0501 D0406 D0502 D0503 D0019 D0504 D0505 D0407 D0506 D0507 D0408 D0508 D0509 D0510 D0511 D0512 D0514 D0515 D0020 Opis W przedsiębiorstwach wielozakładowych, jeżeli dane

Bardziej szczegółowo

PROCES ZATWIERDZANIA TARYF DLA CIEPŁA - praktyka

PROCES ZATWIERDZANIA TARYF DLA CIEPŁA - praktyka PROCES ZATWIERDZANIA TARYF DLA CIEPŁA - praktyka Autor: Główny Specjalista Gabriela Kaczmarek, Środkowo Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi (Biuletyn Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania finansowe małych firm na nowych zasadach

Sprawozdania finansowe małych firm na nowych zasadach echo www.roedl.pl Rzeczpospolita z 25.11.2015 Sprawozdania finansowe małych firm na nowych zasadach Wartości przychodów i aktywów pozwalające przygotować za 2015 r. uproszczony bilans i rachunek wyników

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 23.9.2016 L 257/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1703 z dnia 22 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone

Bardziej szczegółowo

Akademia przepływów pieniężnych cz. 1.

Akademia przepływów pieniężnych cz. 1. Akademia przepływów pieniężnych cz. 1. Większość podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości zgodnie z jej art. 45 ust. 3 ma obowiązek sporządzenia również

Bardziej szczegółowo

12 czerwca Prawo i podatki w handlu zagranicznym

12 czerwca Prawo i podatki w handlu zagranicznym 12 czerwca 2015 Prawo i podatki w handlu zagranicznym Kierunki działalności handlowej 2 Inwestycje zagraniczne główne wyzwania Czynniki, które należy wziąć pod uwagę, inwestując za granicą: Problemy z

Bardziej szczegółowo

Dane porównywalne w śródrocznym sprawozdaniu finansowym. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk

Dane porównywalne w śródrocznym sprawozdaniu finansowym. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk Zarówno Ustawa o rachunkowości, jak i MSR 34 nie określają, które jednostki powinny sporządzać i publikować śródroczne sprawozdania finansowe, ani jak często powinny to czynić. Sprawozdania finansowe sporządzane

Bardziej szczegółowo

Bilansowe i podatkowe zakończenie roku na tle CIT oraz VAT w kontekście nowelizacji przepisów

Bilansowe i podatkowe zakończenie roku na tle CIT oraz VAT w kontekście nowelizacji przepisów Szkolenie portalu TaxFin.pl Bilansowe i podatkowe zakończenie roku na tle CIT oraz VAT w kontekście nowelizacji przepisów 16-17 grudnia 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa Cel szkolenia: Koniec roku kalendarzowego

Bardziej szczegółowo

Patron honorowy: Organizator: Patroni medialni:

Patron honorowy: Organizator: Patroni medialni: Patron honorowy: NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA kluczowe, obowiązujące regulacje dotyczące kształtowania taryfy dla ciepła kategoria zwrotu z kapitału zaangażowanego ujęcie w taryfie dla ciepła proces przygotowania

Bardziej szczegółowo

Leasing Projekt Standardu z maja 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 27 listopada 2013 r.

Leasing Projekt Standardu z maja 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 27 listopada 2013 r. www.pwc.com Leasing Projekt Standardu z maja 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 27 listopada 2013 r. Kluczowe elementy nowego standardu Definicja leasingu Leasing umowa, w której przekazywane jest prawo

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 392814 Temat: VI Forum Rachunkowości i Podatków. Roczne sprawozdanie finansowe za 2014 rok wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych. Podatkowe

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2. do Prospektu Emisyjnego Megaron S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2011 roku

ANEKS NR 2. do Prospektu Emisyjnego Megaron S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2011 roku ANEKS NR 2 do Prospektu Emisyjnego Megaron S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2011 roku sporządzonego w związku z ofertą publiczną 200.000 Akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Zasady kalkulacji opłat z tytułu usług regazyfikacji i usług dodatkowych

Załącznik nr 7 Zasady kalkulacji opłat z tytułu usług regazyfikacji i usług dodatkowych Załącznik nr 7 Zasady kalkulacji opłat z tytułu usług regazyfikacji i usług dodatkowych 1. Operator ustali w cenniku Operatora: a. sposób ustalania opłat oraz stawki opłat za świadczone usługi regazyfikacji,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na B+R - Szansa na intensywny rozwój MŚP

Dotacje na B+R - Szansa na intensywny rozwój MŚP www.pwc.com Dotacje na B+R - Szansa na intensywny rozwój MŚP 22 czerwca 2015 Fundusze europejskie w latach 2014-2020 Projekty B+R Demonstrator Szybka ścieżka Regionalne Programy Operacyjne Projekty inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Efektywna stopa podatkowa jest stosunkiem podatku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

AUDYT FINANSOWY I PODATKOWY. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli

AUDYT FINANSOWY I PODATKOWY. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli AUDYT FINANSOWY I PODATKOWY FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli WSTĘP Szeroki wachlarz działań kontrolnych, prowadzonych w ramach kontroli zinstytucjonalizowanej oraz wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane

Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane DEPARTAMENT PRODUKCJI Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane Ciepło ze źródeł odnawialnych stan obecny i perspektywy rozwoju Konferencja

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 13681 Poz. 1392 USTAWA. z dnia 16 września 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 13681 Poz. 1392 USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 234 13681 Poz. 1392 Art. 1. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Urzędowa regulacja obrotu ciepłem

Urzędowa regulacja obrotu ciepłem Urzędowa regulacja obrotu ciepłem Nowe trendy w regulacji ciepłownictwa dr Paweł Bogusławski Naczelnik Wydziału ds. Analiz i Gospodarki Ciepłowniczej Departament Przedsiębiorstw Energetycznych REC 2012

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 882 DECYZJA NR OŁO-4210-2(6)/2015/358/XII/DSS PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 3 marca 2015 r. Na podstawie art. 155 ustawy

Bardziej szczegółowo

MSR 8 Zasady rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów Związek Polskiego Leasingu 3 października 2012 r.

MSR 8 Zasady rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów Związek Polskiego Leasingu 3 października 2012 r. www.pwcacademy.pl MSR 8 Zasady rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów Związek Polskiego Leasingu 3 października 2012 r. 1 Zasady rachunkowości i zmiany zasad rachunkowości 2 Zakres

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2015 rok. krok po kroku

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2015 rok. krok po kroku Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2015 rok krok po kroku Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Justyna Jóźwiak Redaktor prowadzący: Marta Grabowska-Peda ISBN: 978-83-269-4706-3

Bardziej szczegółowo

Opis produktów wraz z instrukcją obsługi. Spełnienie wymagań sprawozdawczych za rok 2014 zawartych w. art. 44 ustawy Prawo energetyczne

Opis produktów wraz z instrukcją obsługi. Spełnienie wymagań sprawozdawczych za rok 2014 zawartych w. art. 44 ustawy Prawo energetyczne Opis produktów wraz z instrukcją obsługi Spełnienie wymagań sprawozdawczych za rok 2014 zawartych w art. 44 ustawy Prawo energetyczne Opis produktów W ramach opracowanych produktów MSG-e Sp. z o. o. założyło

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2015 r. DRO-III-0700-13/1/15 DRO/1320/15. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 2015 r. DRO-III-0700-13/1/15 DRO/1320/15. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, 2015 r. DRO-III-0700-13/1/15 DRO/1320/15 Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiedzi na interpelację Pana Posła Kazimierza Ziobro z 16 lipca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

MAGISTERSKIE STUDIA FINANSÓW, RACHUNKOWOŚCI I UBEZPIECZEŃ

MAGISTERSKIE STUDIA FINANSÓW, RACHUNKOWOŚCI I UBEZPIECZEŃ MAGISTERSKIE STUDIA FINANSÓW, RACHUNKOWOŚCI I UBEZPIECZEŃ rok akademicki 2014/2015 AUDYT Dr Małgorzata Winter Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski SPRAWOZDANIE FINANSOWE KLASYFIKACJA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku. Warszawa, sierpień 2014 r.

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku. Warszawa, sierpień 2014 r. Polityka energetyczna Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. 2 Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko Strategia BEiŚ: została przyjęta przez Radę Ministrów 15 kwietnia 2014 r. (rozpoczęcie prac

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 752512 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 23 Marzec - 9 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Zakup energii elektrycznej w świetle ustawy Pzp. Urząd Zamówień Publicznych Warszawa, 23 maja 2015 r. 1

Zakup energii elektrycznej w świetle ustawy Pzp. Urząd Zamówień Publicznych Warszawa, 23 maja 2015 r. 1 Urząd Zamówień Publicznych Warszawa, 23 maja 2015 r. 1 Akty prawne: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwana dalej: ustawą Pzp; ustawa

Bardziej szczegółowo

Ujawnianie informacji o połączeniu w sprawozdaniach finansowych. Wpisany przez Ewa Wanda Maruszewska

Ujawnianie informacji o połączeniu w sprawozdaniach finansowych. Wpisany przez Ewa Wanda Maruszewska Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. Za główny cel sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do przedsiębiorstw liniowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w sprawach spornych

Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do przedsiębiorstw liniowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w sprawach spornych Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do przedsiębiorstw liniowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w sprawach spornych Radosław Walaszczyk Radca prawny Główny specjalista

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy Prawo energetyczne. Kraków 2010 r.

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy Prawo energetyczne. Kraków 2010 r. Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy Prawo energetyczne Kraków 2010 r. 1 Zgodnie z art. 46 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2006 r. Nr 155,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego Mała Ojczyzna z siedzibą w Gąskach 19

Sprawozdanie finansowe za okres Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego Mała Ojczyzna z siedzibą w Gąskach 19 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego Mała Ojczyzna z siedzibą w Gąskach 19 Sprawozdanie finansowe składa się z : 1. Bilansu sporządzonego

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI. - wypełniać obowiązki pracownicze tak, aby kształtować pozytywną opinię o przedsiębiorstwie,

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI. - wypełniać obowiązki pracownicze tak, aby kształtować pozytywną opinię o przedsiębiorstwie, Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Oddział Zabrze Ul. Wolności 299, 41-800 Zabrze PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Cele kształcenia Po odbyciu praktyki słuchacz powinien umieć: - zorganizować

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 października 2013 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Marek Woszczyk

Warszawa, dnia 23 października 2013 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Marek Woszczyk Warszawa, dnia 23 października 2013 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Marek Woszczyk Informacja Nr 32/2013 w sprawie opracowywania przez operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych oraz operatora

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (4) Konsultacje z ekspertami w tej dziedzinie potwierdzają,

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (4) Konsultacje z ekspertami w tej dziedzinie potwierdzają, 9.5.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 122/19 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 708/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne EUNB. w sprawie analizy porównawczej wynagrodzeń EBA/GL/2012/4

Wytyczne EUNB. w sprawie analizy porównawczej wynagrodzeń EBA/GL/2012/4 Wytyczne EUNB w sprawie analizy porównawczej wynagrodzeń EBA/GL/2012/4 Londyn, 27.07.2012 r. Wytyczne EUNB w sprawie analizy porównawczej wynagrodzeń (EBA/GL/2012/4) Status wytycznych 1. Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (od 1 stycznia 2013 r.)

MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (od 1 stycznia 2013 r.) www.pwc.com MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (od 1 stycznia 2013 r.) MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe MSR 27 Konsolidacja + zmiany MSSF 10 Konsolidacja Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UJAWNIEŃ W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM W KONTEKŚCIE ZMIAN REGULACJI PRAWA ENERGETYCZNEGO W POLSCE

ZAKRES UJAWNIEŃ W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM W KONTEKŚCIE ZMIAN REGULACJI PRAWA ENERGETYCZNEGO W POLSCE Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 285 2016 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Finansów i Ubezpieczeń Studia doktoranckie paszek.wiktoria@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie roku czas rozpocząć przygotowania

Zamknięcie roku czas rozpocząć przygotowania RACHUNKOWOŚĆ Marta Cyganik dyrektor Działu Usług Księgowych we Wrocławiu, Baker Tilly Poland Zamknięcie roku czas rozpocząć przygotowania W życiu większości księgowych jesień to nie tylko czas szarlotki

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć I. Zakres tematyczny zajęć 1. Produkty gotowe - definicja, - wycena 2. Przychody

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego KLUB SYMPATYKÓW KOLEI ul. PACZKOWSKA 26 50-503 WROCŁAW Wrocław, marzec 2011r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Bardziej szczegółowo

24 listopad 2015. Aspekty podatkowe e-commerce. O czym warto wiedzieć otwierając się na zagraniczne rynki

24 listopad 2015. Aspekty podatkowe e-commerce. O czym warto wiedzieć otwierając się na zagraniczne rynki 24 listopad 2015 Aspekty podatkowe e-commerce. O czym warto wiedzieć otwierając się na zagraniczne rynki Kierunki działalności handlowej @ 2 E-commerce jako forma działalności za granicą Działalność zagraniczna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BO BURMISTRZA OZIMKA. z dnia 7 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR BO BURMISTRZA OZIMKA. z dnia 7 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE NR BO.000.6.0 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 7 maja 0 r. w sprawie wzajemnych rozliczeń między jednostkami w ewidencji i łącznym sprawozdaniu finansowym. Na podstawie art. ust. ustawy o samorządzie

Bardziej szczegółowo

I. Uwagi i propozycje do części ogólnej pkt 1 5 projektu modelu

I. Uwagi i propozycje do części ogólnej pkt 1 5 projektu modelu 1.1 1.2 od 1 do 5 Ryszard Śnieżyk przedsiębiorca figurujący w CEIDG Józef Jasiński nie figuruje w CEIDG (dalej J. Jasiński) I. Uwagi i propozycje do części ogólnej 1 5 projektu modelu Brak kontroli zasadności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 5476 DECYZJA NR OŁO-4210-10(19)/2014/367/IX/BG PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 27 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 5476 DECYZJA NR OŁO-4210-10(19)/2014/367/IX/BG PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 27 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 5476 DECYZJA NR OŁO-4210-10(19)/2014/367/IX/BG PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 27 maja 2014 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ ELEMENTY STANDARDOWE I PONADSTANDARDOWE DLA ODBIORCÓW BIZNESOWYCH. Ryn 23-24.09.2010

OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ ELEMENTY STANDARDOWE I PONADSTANDARDOWE DLA ODBIORCÓW BIZNESOWYCH. Ryn 23-24.09.2010 OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ ELEMENTY STANDARDOWE I PONADSTANDARDOWE DLA ODBIORCÓW BIZNESOWYCH Ryn 23-24.09.2010 3 ETAPY PRZYŁĄCZANIA PODMIOTÓW DO SIECI GAZOWEJ 1) Określenie warunków przyłączenia

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 14.6.2014 L 175/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 634/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Przeprowadzenie badania i dokonanie oceny rocznego sprawozdania finansowego NBP, sporządzonego na dzień: 31 grudnia 2013 r. i 31 grudnia 2014 r Numer ogłoszenia: 158092-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH zasady i procedury 17 maja 2012 BUDŻET PROJEKTU STRUKTURA BUDŻETU PROJEKTU podział na kategorie i na działania w ramach kategorii KOSZTY PROJEKTU Całkowite -

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. - pozostałych definiować pozostałe koszty i przychody operacyjne,

WYMAGANIA EDUKACYJNE. - pozostałych definiować pozostałe koszty i przychody operacyjne, PRZEDMIOT: Rachunkowość handlowa KLASA: IV TH WYMAGANIA EDUKACYJNE L.p. Dział programu 1. Pozostałe koszty i przychody operacyjne - pozostałych definiować pozostałe koszty i przychody operacyjne, Poziom

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik do Uchwały nr 17/2013 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim z dnia 20.06.2013 r. I zmiana uchwała Rady Nadzorczej nr 27/2014 z dnia 30.12.2014r. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Leasing Projekt Standardu 4 grudnia 2013 r.

Leasing Projekt Standardu 4 grudnia 2013 r. www.pwc.com Leasing Projekt Standardu 4 grudnia 2013 r. Kluczowe elementy nowego standardu Definicja leasingu Leasing umowa, w której przekazywane jest prawo do użytkowania składnika aktywów, na pewien

Bardziej szczegółowo

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała Rachunek ten, zgodnie z ustawą o rachunkowości, może być sporządzany metodą bezpośrednią albo pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki. Rachunek przepływów pieniężnych, zgodnie

Bardziej szczegółowo

2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych za 2015 r.

2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych za 2015 r. Rozdział I. Podstawy prawne i ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych 1. Podstawy prawne Podstawowym aktem prawnym,

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r.

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 2647 DECYZJA NR OŁO-4210-12(18)/2014/249/XII/SR PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 7 marca 2014 r. Na podstawie art. 47 ust.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione)

Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione) Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione) Autorzy: Piotr Szczypa (red.) W książce tej autorzy przedstawili w jak najprostrzy sposób podstawowe zagadnienia rachunkowości finansowej.rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka Krajowych Standardów Rachunkowości

Ogólna charakterystyka Krajowych Standardów Rachunkowości Ogólna charakterystyka Krajowych Standardów Rachunkowości Autor: Michał Czerniak, 4Audyt 10.10.2011. Portal finansowy IPO.pl Ogólna charakterystyka Krajowych Standardów Rachunkowości. Różnice pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Leasing Projekt Standardu z maja 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 12 czerwca 2013 r.

Leasing Projekt Standardu z maja 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 12 czerwca 2013 r. www.pwc.com Leasing Projekt Standardu z maja 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 12 czerwca 2013 r. Kluczowe elementy nowego standardu Definicja leasingu Leasing umowa, w której przekazywane jest prawo

Bardziej szczegółowo

Nota autorska... Wykaz skrótów...

Nota autorska... Wykaz skrótów... Nota autorska... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Podstawy prawne i ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych...

Bardziej szczegółowo

Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A.

Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej dokonaliśmy

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza Spółki

Rada Nadzorcza Spółki Rada Nadzorcza Spółki Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. ul. Starościńska 1 02-516 Warszawa tel. 22 379-45-45, fax. 22 379-45-44 zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne Wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne Autor: Urząd Regulacji Energetyki W dniu 11 września wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne zwana małym trójpakiem energetycznym. Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa stanowi swoisty i wyjątkowy przewodnik metodyczny po codziennych problemach z dziedziny rachunkowości. Większość prezentowanych zagadnień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 332 WÓJTA GMINY ZARSZYN z dnia 29 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 332 WÓJTA GMINY ZARSZYN z dnia 29 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 332 WÓJTA GMINY ZARSZYN w sprawie dokumentacji sporządzanej przez samorządowe jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy gminy Zarszyn w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i

Bardziej szczegółowo

6 lipiec 2014 r. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości

6 lipiec 2014 r. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości kładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając potrzebę zapewnienia przejrzystości planów

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość w gospodarstwie rolnym

Rachunkowość w gospodarstwie rolnym Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Rachunkowość w gospodarstwie rolnym 1 ZAKRES I PRZYDATNOŚĆ RACHUNKOWOŚC

Bardziej szczegółowo

II. RIO RADZI... Ogólna charakterystyka zmian w rachunkowości wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r.

II. RIO RADZI... Ogólna charakterystyka zmian w rachunkowości wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r. 18 Biuletyn Informacyjny Nr 4 (38) 2002 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy II. RIO RADZI... Podobnie jak w latach ubiegłych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła w styczniu

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne transformacji ciepłownictwa na kogenerację

Uwarunkowania prawne transformacji ciepłownictwa na kogenerację Uwarunkowania prawne transformacji ciepłownictwa na kogenerację Wojciech Bujalski, Janusz Lewandowski Sulechów, 10 października 2013 r. Ze wstępu: Wybrane zapisy DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. L 77/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.3.2010 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 244/2010 z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

Spółki podlegające badaniu mogą odnieść istotne korzyści z udziału biegłego rewidenta w inwentaryzacji.

Spółki podlegające badaniu mogą odnieść istotne korzyści z udziału biegłego rewidenta w inwentaryzacji. Spółki podlegające badaniu mogą odnieść istotne korzyści z udziału biegłego rewidenta w inwentaryzacji. Jednym z istotnych elementów procesu zamknięcia roku i przygotowania sprawozdania finansowego jest

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 30 października 2014 r. Poz. 3782 DECYZJA NR OŁO-4210-38(15)/2014/385/XIII/BG PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 28 października 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REMIT Kto ma obowiązek publikować informacje wewnętrzne?

REMIT Kto ma obowiązek publikować informacje wewnętrzne? REMIT Kto ma obowiązek publikować informacje wewnętrzne? Autorzy: Łukasz Jankowski, radca prawny, szef Departamentu Prawa Energetycznego i Jakub Kasnowski, aplikant radcowski, Chałas i Wspólnicy Kancelaria

Bardziej szczegółowo

KOMITET EUROPEJSKICH REGULATORÓW RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Data: 12 stycznia 2006 r. Nr ref.: CESR/05-758 OŚWIADCZENIE

KOMITET EUROPEJSKICH REGULATORÓW RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Data: 12 stycznia 2006 r. Nr ref.: CESR/05-758 OŚWIADCZENIE KOMITET EUROPEJSKICH REGULATORÓW RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Data: 12 stycznia 2006 r. Nr ref.: CESR/05-758 OŚWIADCZENIE CESR przypomina emitentom i inwestorom o znaczeniu jasnego i przejrzystego ujawniania

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE. Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki

USTAWA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE. Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki USTAWA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki Warszawa 2011 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Wprowadzenie...11

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl Zebrzydowice: Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok krok po kroku

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok krok po kroku Sprawozdanie finansowe za 2015 rok krok po kroku Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Justyna Jóźwiak Redaktor prowadzący: Marta Grabowska-Peda ISBN: 978-83-269-4713-1 Copyright

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA NFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2012 Fundacja po DRUGIE... (nazwa jednostki) w Warszawie... WARSZAWA, Kwiecień 2013 r NFORMACJA DODATKOWA CZĘŚĆ I WPROW ADZENIE

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja klientów na potrzeby FATCA Nowości prawne

Identyfikacja klientów na potrzeby FATCA Nowości prawne www.pwc.pl/legal Identyfikacja klientów na potrzeby FATCA Nowości prawne 27 sierpnia 2012 r. I. Wstęp W dniu 1 stycznia 2013 r. zacznie obowiązywać amerykańska ustawa Foreign Account Tax Compliance Act

Bardziej szczegółowo

Cena, wskaźnik, opłata Podstawa prawna Termin. Jednostkowe opłaty zastępcze (Ozg, Ozk, Ozm) art. 9a ust. 8c do 31 maja

Cena, wskaźnik, opłata Podstawa prawna Termin. Jednostkowe opłaty zastępcze (Ozg, Ozk, Ozm) art. 9a ust. 8c do 31 maja Ceny, wskaźniki, opłaty Sprawozdania, raporty Prezesa URE Energetyka cieplna w liczbach Zmiana sprzedawcy - monitoring Hurtowy rynek gazu ziemnego - monitoring Wśród licznych kompetencji Prezesa URE znajduje

Bardziej szczegółowo