jakoœæ bazy danych. AUTOMATYKA 2005 Tom 9 Zeszyt 3 1. Wprowadzenie 2. Pojêcie jakoœci bazy danych Wojciech Janicki *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "jakoœæ bazy danych. AUTOMATYKA 2005 Tom 9 Zeszyt 3 1. Wprowadzenie 2. Pojêcie jakoœci bazy danych Wojciech Janicki *"

Transkrypt

1 AUTOMATYKA 2005 Tom 9 Zeszyt 3 Wojciech Janicki * Jakoœæ bazy danych 1. Wprowadzenie Powszechny rozwój informatyki sprawia, e wkracza ona w coraz to nowe dziedziny ycia, systemy informatyczne staj¹ siê coraz bardziej rozbudowane, z³o one i wyrafinowane. Równoczeœnie ³¹czenie mniejszych systemów w wiêksze, centralne, zawieraj¹ce pe³niejsz¹ informacje z dziedziny, w której s¹ wykorzystywane, powoduje dynamiczne powiêkszanie baz danych. Jako jedn¹ z cech bazy danych ostatnio czêsto u ywa siê okreœlenia jakoœæ bazy danych. Powstaje pytanie: co to jest jakoœæ bazy danych. Na wstêpie nale y zaznaczyæ, i pojêcie jakoœci bazy danych mo e oznaczaæ zarówno jakoœæ oprogramowania tworz¹cego bazê [1, 5, 6, 7], czyli jakoœæ narzêdzia dostarczanego przez okreœlonego producenta, jak i jakoœæ konkretnej aplikacji stworzonej przy u yciu tych narzêdzi, a w szczególnoœci jakoœæ danych zawartych w tej bazie danych. W pierwszym przypadku mo na prowadziæ rozwa ania, jakie profesjonalne narzêdzie dostêpne na rynku mo na uznawaæ za najlepsze, czy najlepszym narzêdziem jest to, które cieszy siê najwiêksz¹ popularnoœci¹ oraz uznaniem u ytkowników i ekspertów. Z uwagi na szeroko publikowane testy i rankingi porównawcze konkretnych narzêdzi nie bêdziemy siê w niniejszej publikacji zajmowaæ tym aspektem pojêcia jakoœci bazy danych. W niniejszym artykule zajmiemy siê natomiast jakoœci¹ bazy danych rozumian¹ jako jakoœæ zgromadzonych tam informacji i danych [4]. Postaramy siê odpowiedzieæ na pytania: czy jakoœæ bazy danych mo e byæ z³a, jakie mog¹ byæ przyczyny z³ej jakoœci bazy danych i czy mo emy poprawiæ jakoœæ bazy danych, na co ma wp³yw jakoœæ bazy danych oraz jakie mog¹ byæ skutki z³ej jakoœci bazy danych. 2. Pojêcie jakoœci bazy danych Jakoœæ bazy danych mo na najproœciej okreœliæ, i jest to jakoœæ zawartej w niej informacji, któr¹ mo na z niej pozyskaæ. * Bank BPH, Kraków 783

2 784 Wojciech Janicki Jako podstawowe cechy decyduj¹ce o jakoœci bazy danych mo na przyj¹æ: kompletnoœæ informacji, poprawnoœæ informacji, spójnoœæ danych, aktualnoœæ, dziedzina. Jako kompletnoœæ informacji zawartej w bazie danych nale y rozumieæ poziom wype³nienia poszczególnych danych (parametrów), mo na to rozumieæ jako liczbê rekordów z wype³nionymi danymi w stosunku do liczby wszystkich rekordów. Poprawnoœæ informacji zawartej w bazie danych to poprawnoœæ umieszczonych tam danych, ich zgodnoœæ ze stanem faktycznym. Spójnoœæ danych to prawid³owoœæ powi¹zañ pomiêdzy parametrami, prawid³owoœæ ich wzajemnych relacji, odniesienia, brak wzajemnego wykluczania siê informacji. Jako aktualnoœæ nale y rozumieæ zawartoœæ w bazie danych zgodnych ze stanem faktycznym, utrzymywanie zgodnoœci z aktualnym stanem faktycznym, pomimo ci¹g³ych zmian w rzeczywistoœci. Ostatni wymieniony czynnik dziedzina okreœla obszar informacji do gromadzenia, której przeznaczona baza danych. 3. Z³a jakoœæ bazy danych 3.1. Czy jakoœæ bazy danych mo e byæ z³a Jak zosta³o powiedziane, o jakoœci bazy danych decyduj¹ okreœlone czynniki wymienione powy ej. Powstaje pytanie, czy jakoœæ bazy danych mo e byæ z³a lub dobra [2]. Oczywiste jest, i baza z czêœciowo wype³nion¹ informacj¹ (pustymi rekordami) jest baz¹ o niskiej jakoœci. Jednak jakoœæ bazy danych mo e byæ ró nie interpretowana w zale - noœci od dziedziny gromadzenia informacji, gdy z jednego punktu widzenia okreœlona informacja jest bardzo istotna przyk³adowo nazwisko klienta w bazie klientów, a w innym przypadku mo e nie mieæ adnego znaczenia przyk³adowo nazwisko osoby w bazie do badañ socjologicznych. Kompletnoœæ informacji musi byæ œciœle powi¹zana z dziedzin¹ bazy danych i przeznaczeniem bazy danych. Analogicznie, analizuj¹c poprawnoœæ informacji, mo na zdecydowaæ, i w przypadku okreœlonej bazy danych mówimy o niskiej b¹dÿ z³ej jakoœci bazy danych. Wspomniana wy ej baza danych o klientach wype³niona w wiêkszoœci rekordów nazwiskiem-kluczem Kowalski (z uwagi na brak informacji o prawid³owych nazwiskach klientów), pomimo i bêdzie kompletna, jednak z uwagi na poprawnoœæ informacji bêdzie baz¹ o niskiej jakoœci. W przypadku koniecznoœci uzyskania informacji o klientach dla celów korespondencyjnych taka baza bêdzie nawet baz¹ danych o ujemnej jakoœci, gdy mo emy z niej uzyskaæ informacjê zafa³szowan¹. Innym przyk³adam obrazuj¹cym jakoœæ bazy danych z uwagi na poprawnoœæ informacji w niej zawartej jest czêsto u ywany numer identyfikacyjny PESEL czy REGON. Wype³nienie bazy danych fikcyjnymi numerami pomimo spe³nienia warunków kompletnoœci analogicznie jak w przypadku nazwiska bêdzie w przypadku konieczno-

3 Jakoœæ bazy danych 785 œci odwo³ania siê do tych numerów celem identyfikacji skutkowa³o brakiem mo liwoœci otrzymania przez u ytkownika prawid³owej informacji. Kolejn¹ cech¹ charakterystyczn¹, wymienion¹ powy ej, jest spójnoœæ danych, rozumiana jako prawid³owoœæ powi¹zañ pomiêdzy parametrami. Trzymaj¹c siê wczeœniejszych przyk³adów mo na zauwa yæ, i przechowuj¹c w bazie danych numer PESEL i datê urodzenia klienta mamy zale noœæ: szesæ pierwszych cyfr numeru PESEL jest zgodna z dat¹ urodzenia, w przeciwnym wypadku nie mamy pewnoœci, który z parametrów jest prawid³owy i wówczas znów mówimy o z³ej jakoœci bazy danych. Oczywiœcie pomijany tu jest fakt oczywistych b³êdów z bazie danych zwi¹zanych z jej uszkodzeniem lub wadliwym dzia³aniem, kiedy to danemu klientowi przypisywany by³by adres czy numer PESEL innego klienta. Tak mo e siê staæ w przypadku bazy zawartej w kilku plikach i uszkodzeniu ³¹cz¹cych je plików indeksowych. Wówczas te mo emy mówiæ, i jakoœæ uzyskanej informacji jest z³a, jednak nie wynika to wprost z jakoœci samej bazy danych. Wspomniane by³o wczeœniej równie, i kolejnym czynnikiem decyduj¹cym o jakoœci bazy danych jest jej aktualnoœæ. Baza, która w danym okresie bêdzie posiada³a wysoki poziom jakoœci, po up³ywie okreœlonego czasu bêdzie mia³a zdecydowanie ni sz¹ jakoœæ, jeœli nie zapewnimy sprawnych mechanizmów jej uaktualniania. Tak wiêc baza nawet o bardzo dobrej jakoœci danych mo e staæ siê baz¹ o z³ej jakoœci danych, gdy np. klienci zmieni¹ miejsce zamieszkania, stan cywilny, charakter pracy itp., a informacje w bazie nie zostan¹ uaktualnione Przyczyny z³ej jakoœci bazy danych Powy ej zosta³y pokazane przyk³ady z³ej jakoœci bazy danych. Nale y siê teraz zastanowiæ, co mo e byæ przyczyn¹ z³ej jakoœci bazy danych [3]. Jak ju wspomniano, o tym czy baza jest dobrej, czy z³ej jakoœci, decyduje dziedzina, do której przeznaczona jest baza danych. Jeœli posiadamy okreœlon¹ bazê danych o wysokiej jakoœci i zdecydujemy siê wykorzystaæ j¹ w innej dziedzinie, mo e siê okazaæ, i bêdzie to baza o niskiej jakoœci. Przyk³adowo, jeœli posiadamy bazê danych okreœlan¹ jako wysokiej jakoœci bazê klientów kupuj¹cych lody okreœlonego smaku i na tej podstawie wyznaczymy listê najwa niejszych klientów, któr¹ zechcemy przenieœæ do obszaru sprzeda y nawozów sztucznych, to oka e siê, i mamy bazê danych niskiej jakoœci z powodu zmiany dziedziny. Przeciwnie, ta sama lista klientów przeniesiona do obszaru sprzeda y napojów ch³odz¹cych mo e stanowiæ bazê danych wysokiej jakoœci. Innym powodem z³ej jakoœci bazy danych mo e byæ omówiony powy ej brak sprawnego modu³u i procedur nadzoruj¹cych i uaktualniaj¹cych dane. Z zagadnieniem uaktualniania bazy danych wi¹ e siê równie koniecznoœæ zapewnienia jej prawid³owego wype³niania na etapie wprowadzania danych. Musimy wówczas zdecydowaæ, które dane s¹ nam niezbêdne, które powinny znaleÿæ siê w bazie danych, a które niekoniecznie musz¹ byæ wype³nione. Mo na wówczas proceduralnie, a jeszcze lepiej programowo, wymusiæ na operatorze bazy danych koniecznoœæ pozyskania i wprowadzenia okreœlonych danych. Jeœli tego nie zrobimy, bêdziemy mieli bazê danych z³ej jakoœci. Rodzi siê tu pewne niebezpieczeñstwo, gdy u ytkownik, na którym wymusimy koniecznoœæ wprowadzenia okreœlonych parametrów, bez których dane nie zostan¹ zapisane

4 786 Wojciech Janicki do bazy danych, mo e wprowadziæ dane nieprawid³owe, przyk³adowo fikcyjny numer PE- SEL. Wówczas, pomimo e bêdziemy mieli kompletne dane, to bêd¹ one nieprawid³owe i bazê musimy uznaæ za bazê o z³ej jakoœci. Mo na czêœciowo temu zapobiec, sprawdzaj¹c przy zapisie ró nego rodzaju warunki, powi¹zanie miêdzy parametrami, jak równie zasady i algorytmy danego parametru. Przyk³adowo, wymieniany ju wielokrotnie numer PESEL posiada specjalny algorytm, dziêki któremu mo emy okreœliæ, czy dany ci¹g liczb mo e stanowiæ numer PESEL, czy nie. Inn¹ przyczyn¹ z³ej jakoœci bazy danych, mo e byæ sta³a ewolucja systemów informatycznych, co po pierwsze wymusza konwersje pomiêdzy kolejno u ytkowanymi systemami, a po drugie wystêpuje niebezpieczeñstwo, i w nowo powsta³ej bazie danych bêdzie brakowa³o parametrów wczeœniej niewymagalnych i w tym zakresie baza bêdzie niekompletna. Konwersje pomiêdzy systemami rodz¹ te niebezpieczeñstwo nieprawid³owego zmapowania okreœlonych pól wystêpuj¹cych w starym i nowym systemie, a czasem jednoznaczne zmapowanie nie jest mo liwe, gdy informacja zawarta dotychczas w jednym polu musi zostaæ podzielona pomiêdzy dwa lub wiêcej pola w nowym systemie. W tym zakresie znajduj¹ siê te wszelkiego rodzaju konwersje wynikaj¹ce z przejêcia b¹dÿ ³¹czenia siê firm i koniecznoœæ ujednolicenia systemów. Jeszcze inn¹ przyczyn¹ z³ej jakoœci bazy danych mo e byæ sta³e poszerzanie obszarów wspomaganych informatyk¹, co wi¹ e siê z nowo wprowadzanymi polami do bazy danych i koniecznoœci¹ ich uzupe³nienia dla ju wystêpuj¹cych rekordów w bazie. Przyk³adowo firma posiadaj¹ca bazê danych klientów, z którymi prowadzi wspó³pracê, zechce lepiej dopasowaæ swoj¹ ofertê do oczekiwañ poszczególnych klientów. W tym celu w bazie danych zostan¹ zaimplementowane dodatkowe pola do przechowywania nowej, dodatkowej informacji. Jednak ju wystêpuj¹cy w bazie danych klienci nie posiadaj¹ przypisanej tej informacji, co powoduje, i na tym etapie baza danych jest z³ej jakoœci, a jakoœæ ta bêdzie z czasem dopiero podnoszona. Baza danych mo e te staæ siê baz¹ danych o z³ej jakoœci wskutek b³êdów przetwarzania (b³êdy systemowe), które niezauwa one w porê mog¹ zafa³szowaæ informacjê w niej zawart¹. Jako szczególny rodzaj tej grupy b³êdów nale y zaznaczyæ b³êdy zwi¹zane z przesy³aniem informacji, gdy obecnie coraz wiêcej systemów to systemy centralne obs³uguj¹ce wiele oddzia³ów danej firmy. Podsumowuj¹c rozwa ania na temat przyczyn z³ej jakoœci bazy danych, mo emy podkreœliæ nastêpuj¹ce jej przyczyny: brak kompletnoœci na etapie wprowadzania, brak poprawnoœci na etapie wprowadzania, brak uaktualnieñ, niedopasowanie dziedziny, ewolucja systemów informatycznych, konwersje pomiêdzy systemami informatycznymi, rozszerzenie zastosowania informacji zawartej w bazie danych, b³êdy przetwarzania. Jak widaæ, wiele czynników jest odpowiedzialnych za fakt, i jakoœæ okreœlonej bazy danych jest z³a, b¹dÿ baza o wysokiej jakoœci mo e siê okazaæ baz¹ o z³ej jakoœci danych.

5 Jakoœæ bazy danych Czy mo emy podnieœæ jakoœæ bazy danych W dalszej kolejnoœci bêdzie rozwa ana jakoœæ bazy danych w aspekcie jej wp³ywu na ró ne czynniki. Najpierw nale y siê zastanowiæ, czy mo emy poprawiæ jakoœæ bazy danych [2, 3, 4]. Skoro baza o wysokiej jakoœci mo e siê staæ baz¹ o z³ej jakoœci, to równie powinniœmy mieæ mo liwoœæ poprawienia jakoœci bazy danych. Dla oceny jakoœci bazy danych konieczne s¹ okreœlone kontrole bazy. Kontrole takie powinny byæ prowadzone okresowo i obj¹æ okresowym monitoringiem bazê danych, dziêki czemu bêdzie mo liwe bardzo szybkie zauwa enie spadku jakoœci danych i podjêcie czynnoœci, aby temu przeciwdzia³aæ. Na podstawie uzyskiwanych ró nego rodzaju raportów i logów b³êdów stwierdzaj¹cych nieprawid³owoœci w bazie danych mo emy: zapewniæ uszczelnienie systemu na etapie wprowadzania danych tak, aby operator nie móg³ pozostawiæ niewype³nionych pól b¹dÿ wprowadziæ nieprawid³owe wartoœci; wdro yæ algorytmy i procedury uaktualniania danych; przeprowadziæ akcje uzupe³niania danych wczeœniej niepozyskiwanych od klientów; wdro yæ procedury szybkiego identyfikowania przypadków b³êdnego przetwarzania danych. Osobnym problemem jest z³a jakoœæ bazy danych wynik³a z konwersji z innych systemów. W tym przypadku w ramach przeprowadzania konwersji nale y zapewniæ szczegó³owe procedury weryfikacji prawid³owoœci konwersji, jak równie wskazane by³oby przeprowadzenie próbnych konwersji, lub wczeœniejszej konwersji na próbce danych Na co ma wp³yw z³a jakoœæ bazy danych Jak zosta³o wy ej pokazane, baza danych mo e byæ dobrej albo z³ej jakoœci, nale y siê teraz zastanowiæ, czy i jakie znaczenie mo e mieæ z³a jakoœæ bazy danych [2]. Okazuje siê, i jakoœæ bazy danych ma coraz wiêksze znaczenie i staje siê wrêcz kluczowym problemem, z uwagi na iloœæ zawartych w bazach informacji i mo liwoœci ich wykorzystania. Kluczowe obszary, na które ma wp³yw jakoœæ bazy danych, to: prawid³owoœæ identyfikacji i obs³ugi klienta, prawid³owoœæ przetwarzania danych, prawid³owoœæ sporz¹dzania danych sprawozdawczych, prawid³owoœæ danych zarz¹dczych, prawid³owoœæ dzia³añ marketingowych. Jako pierwszy z wymienionych wy ej obszarów, na który ma wp³yw jakoœæ bazy danych, zosta³ okreœlony obszar identyfikacji i obs³ugi klienta. Jest to niezwykle wa ny obszar, gdy aby zapewniæ prawid³owoœæ transakcji, klient musi zostaæ prawid³owo zidentyfikowany, gdy nie mo na dopuœciæ do tego, aby p³atnoœæ b¹dÿ towar zosta³y przekazane do innego klienta, który co prawda posiada identyczn¹ nazwê, lecz inny adres. Jeœli nie bêdzie zapewniona odpowiednia jakoœæ danych w zakresie identyfikacji klienta (dane adresowe, numer PESEL/REGON, data urodzenie klienta itp.), istnieje bardzo du e potencjalne ryzyko dokonania transakcji z niew³aœciwym klientem. Tak samo prawid³owoœæ innych parame-

6 788 Wojciech Janicki trów zawartych w bazie danych ma wp³yw na prawid³owoœæ transakcji, jak na przyk³ad karne stopy procentowe, wysokoœæ rabatu, przypisanie klienta do okreœlonej grupy marketingowej, mo e istotnie zawa yæ na przeprowadzanej transakcji. Tak wiêc niezapewnienie wysokiej jakoœci bazy danych w tym obszarze, rodzi wysokie ryzyko operacyjne i stawia pod znakiem zapytania wiarygodnoœæ i stabilnoœæ firmy. Wp³yw jakoœci bazy danych na przetwarzanie danych w systemie informatycznym jest oczywisty i wynika wprost z przeznaczenia bazy danych. Ka da baza danych zaimplementowana w okreœlonym systemie s³u y do gromadzenia danych tak, aby mo na by³o w szybki sposób uzyskaæ okreœlon¹ informacjê, w przypadku bazy danych klientów jest to np. informacja o adresie czy numerze identyfikacyjnym klienta, w przypadku us³ug finansowych wykonywane s¹ codzienne operacje przetwarzania danych w celu ustawienia prawid³owych stanów na poszczególnych rachunkach i kontach. Z³a jakoœæ danych w tym zakresie mo e spowodowaæ nieprawid³owe wyniki przetwarzania, problemy z przetworzeniem danych, a nawet uniemo liwiæ przetworzenie danych w okreœlonych przypadkach. Istotnym problemem jest zapewnienie odpowiedniej jakoœci danych w celu sporz¹dzania ró nego rodzaju sprawozdañ. Ka da firma, ka da instytucja ma obowi¹zek sporz¹dzania w okreœlonych terminach ró nego rodzaju dla ró nych instytucji nadzorczych i nadrzêdnych. Sporz¹dzanie tych sprawozdañ ma na celu sta³¹ kontrolê prawid³owoœci funkcjonowania firmy, prawid³owoœci dokonywanych transakcji, rzetelnoœci w przekazywaniu ró nego rodzaju p³atnoœci na rzecz pañstwa, instytucji samorz¹dowych itp. Rzetelnoœæ tych sprawozdañ zale y wprost od jakoœci bazy danych, gdy sprawozdania sporz¹dzone ze z³ej jakoœci danych bêd¹ z³e. Istotnoœæ sprawozdañ to nie tylko nadzór nad firmami, tego typu nadzór ma na celu równie zapewnienie stabilnoœci firmy. W bankach obecnie trwaj¹ gor¹czkowe przygotowania do zapewnienia sprawozdawczoœci zgodnej z Now¹ Umow¹ Kapita³ow¹ (znanej te jako Basel II), która stanowi zalecenia Komitetu Bazylejskiego dla banków odnoœnie do zapewnienia odpowiedniego poziomu kapita³u w stosunku do udzielanych kredytów. Wiadomo jest, i z udzielaniem kredytów wi¹ e siê okreœlone ryzyko, w zwi¹zku z czym ka dy bank musi z okreœlonym prawdopodobieñstwem byæ przygotowany na niesp³acenie zobowi¹zania przez d³u nika i nieodzyskanie po yczonego kapita³u. W tym celu Nowa Umowa Kapita³owa doprecyzowuje metody wyliczania ryzyka o nowe, dodatkowe rodzaje ryzyka, jak równie stwarza mo liwoœci bardziej indywidualnego i lepiej dopasowanego do potrzeb danej instytucji wyliczania ryzyka i wysokoœci wymaganego kapita³u, aby zapewniæ stabilnoœæ kapita³ow¹. Aby jednak nowe metody prawid³owo dzia- ³a³y i przynosi³y odpowiednie korzyœci dla banków, konieczne jest zapewnienie wysokiej jakoœci bazy danych, gdy tylko w przypadku wyliczeñ opartych na rzetelnych i kompletnych danych mo e byæ mowa o prawid³owoœci nadzoru. Analogiczny wp³yw i zale noœci wystêpuj¹ we wszelkiego innego typu instytucjach. Analogicznie do powy szego wp³ywu na rzetelnoœæ i adekwatnoœæ sprawozdañ jakoœæ bazy danych ma te wp³yw na prawid³owoœæ danych zarz¹dczych. Zarz¹dzanie du ymi, ale i równie ma³ymi firmami prowadzone jest na podstawie przes³anek p³yn¹cych z posiadanej bazy danych. Trafnoœæ podejmowanych decyzji jest wiêc wprost od niej uzale niona i bardzo œciœle powi¹zana. Decyzje organów zarz¹dzaj¹cych firm¹ podejmowane na pod-

7 Jakoœæ bazy danych 789 stawie nieprawid³owych raportów czêsto s¹ b³êdne, a obecnie trudno sobie wyobraziæ wiêksz¹ firmê bez sprawnie dzia³aj¹cego informatycznego systemu wspomagaj¹cego zarz¹dzanie. Wynika to przede wszystkim z wielkoœci gromadzonych i maj¹cych wp³yw na podejmowane decyzje danych, jak równie z wymogu rynku, który wymaga bardzo szybkich decyzji; na ich przeanalizowanie w sposób tradycyjny czêsto nie ma czasu. Tak wiêc, aby mo na by³o podejmowaæ prawid³owe decyzje, musz¹ one byæ wsparte rzetelnymi danymi w bazie. Trudno na przyk³ad podejmowaæ decyzje o strategii, maj¹c dane dotycz¹ce dochodowoœci jedynie procent klientów lub jeœli posiadamy informacje o dochodowoœci tych klientów sprzed np. piêciu lat. Zapewnienie prawid³owej informacji zarz¹dczej jest szczególnie wa ne w obecnym czasie ³¹czenia firm, powstawania ogromnych koncernów i grup kapita³owych. Kolejnym wspomnianym obszarem, na który ma wp³yw jakoœæ bazy danych, jest obszar marketingu i reklamy, obszar o szczególnie du ej dynamice rozwoju w ostatnim okresie. Firmy w celu pozyskania nowych klientów lub sprzeda y nowych produktów klientom musz¹ bardzo dobrze poznaæ ich upodobania. Aby przeprowadziæ udan¹ kampaniê reklamow¹, musz¹ z du ym prawdopodobieñstwem okreœliæ, i trafi ona do w³aœciwych adresatów. Jest to szczególnie wa ne z uwagi na bardzo wysokie koszty ponoszonej dzia³alnoœci marketingowej, a reklamowanie przyk³adowo nowego rodzaju systemów ogrzewania w okolicach równika stanowi³oby tylko stracone koszty. Jednak aby w³aœciwie dopasowaæ akcjê marketingow¹ w tym przypadku, musimy posiadaæ w bazie danych prawid³ow¹ informacjê dotycz¹c¹ strefy zamieszkania klienta. Dzia³y marketingu poszczególnych firm wymagaj¹ obecnie coraz to nowych informacji pozyskiwanych od klienta, które maj¹ s³u yæ prawid³owoœci tych dzia³añ, stworzenia dedykowanych produktów dla okreœlonej grupy klientów oraz zorganizowania kampanii reklamowej, która dotrze jedynie do tej œciœle okreœlonej grupy klientów. Problemem jest jednak brak szeregu tego typu informacji w przypadku klientów znajduj¹cych siê wczeœniej w bazie danych. I w tym przypadku, aby skutecznoœæ dzia³añ marketingowych by³a wysoka, konieczne jest podnoszenie i zapewnienie wysokiego poziomu jakoœci bazy danych. 4. Skutki z³ej jakoœci bazy danych Na zakoñczenie rozwa añ nad jakoœci¹ bazy danych nale y siê zastanowiæ, jakie mog¹ byæ skutki niezapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu jakoœci bazy danych. Wiele bezpoœrednich skutków zosta³o ju omówionych. Przypomnijmy, i z³a jakoœæ danych skutkuje nieprawid³ow¹ obs³ug¹ klientów, nieprawid³ow¹ informacj¹ sprawozdawcz¹ i zarz¹dcz¹, jak równie ma³o skutecznymi dzia³aniami marketingowymi. Mo na te stwierdziæ, i niew³aœciwa jakoœæ danych ma odzwierciedlenie w ka dym obszarze dzia³ania firmy czy instytucji, co mo e rodziæ powa ne konsekwencje finansowe, prawne, zagra aæ stabilnoœci i p³ynnoœci firmy, a w skrajnych przypadkach spowodowaæ upadek firmy. Reasumuj¹c, mo na stwierdziæ, i zapewnienie dobrej jakoœci bazy danych, sta³y monitoring i d¹ enie do podnoszenia jakoœci bazy danych powinny byæ zadaniem o jednym z najwy szych priorytetów w firmie czy instytucji.

8 790 Wojciech Janicki Literatura [1] Connolly T., Begg C.: Systemy baz danych projektowanie, wdra anie i zarz¹dzanie w praktyce. Tom 1,2. Warszawa, ReadMe 2004 [2] English L.P.: Improving Data Warehouse and Business Information Quality: Methods for Reducing Costs and Increasing Profits. New York, John Wiley & Sons Inc [3] Gancarz : Data Quality kompleksowa metodologia i narzêdzia do zapewnienia wysokiej jakoœci danych w systemach informatycznych. Bratys³awa, SAS Forum, SAS Institute, 2004 [4] Olson J.: Data Quality. San Francisco, Morgan Kaufmann Publishers 2003 [5] Robert J.M.: Bazy danych. Jêzyk UML w modelowaniu danych. Warszawa, Mikom 2000 [6] Stanik J., Kwiatkowski P.: Zapewnienie jakoœci systemów informatycznych koncepcja zapewnienia jakoœci. WAT, 2000 [7] Stanik J., Kwiatkowski P.: Zapewnienie jakoœci systemów informatycznych elementy dobrej praktyki. WAT, 2000

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI PODCZAS BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI PODCZAS BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI**

SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI** GEODEZJA l TOM 12 l ZESZYT 2/1 l 2006 Piotr Cichociñski*, Piotr Parzych* SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI** 1. Wstêp Nieunikniona zapewne w przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

1. Domowa gospodarka, czyli jak u³o yæ bud et

1. Domowa gospodarka, czyli jak u³o yæ bud et Ekonomia w twoim yciu 207 1. Domowa gospodarka, czyli jak u³o yæ bud et Gospodarstwa domowe z jednej strony s¹ g³ównym podmiotem dostarczaj¹cym zasobów pracy, a z drugiej najwa niejszym motorem konsumpcji.

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie charakterystyki widmowej kolorów z wykorzystaniem zapisu liczb o dowolnej precyzji

Wyznaczanie charakterystyki widmowej kolorów z wykorzystaniem zapisu liczb o dowolnej precyzji AUTOMATYKA 2011 Tom 15 Zeszyt 3 Maciej Nowak*, Grzegorz Nowak* Wyznaczanie charakterystyki widmowej kolorów z wykorzystaniem zapisu liczb o dowolnej precyzji 1. Wprowadzenie 1.1. Kolory Zmys³ wzroku stanowi

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATY. Anita Wojtaœ* Pracownicy z internetu. Kandydat w sieci

KOMUNIKATY. Anita Wojtaœ* Pracownicy z internetu. Kandydat w sieci KOMUNIKATY Anita Wojtaœ* Pracownicy z internetu Oferty pracy umieszczane online to tylko jeden z wielu sposobów poszukiwania pracowników przez internet. Gama us³ug e-rekrutacyjnych stale siê poszerza,

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11

WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11 WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11 Sk³ad orzekaj¹cy:ssa Maria Sa³añska-Szumakowicz (przewodnicz¹cy) SSA Daria Stanek (sprawozdawca) SSA Gra yna Czy ak Teza Podanie przez p³atnika sk³adek, o

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. (Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej.

SPIS TREŒCI. (Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej. MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 800 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH SPORZ DZONYCH ZGODNIE Z RAMOWYMI ZA O ENIAMI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA UWAGI SZCZEGÓLNE (Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych?

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne i optymalizacyjne Strategie fundamentalne Portfel losowy 2 Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. (Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej.

SPIS TREŒCI. (Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej. MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 805 BADANIE POJEDYNCZYCH SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH ORAZ OKREŒLONYCH ELEMENTÓW, KONT LUB POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO UWAGI SZCZEGÓLNE (Niniejszy MSRF stosuje

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych?

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? 1 Podstawowe pojęcia: 2 3 4 5 Dana (ang.data) najmniejsza, elementarna jednostka informacji o obiekcie będąca przedmiotem przetwarzania

Bardziej szczegółowo

System Centrala. System Centrala - opis systemu. System Centralnego Zarz±dzania "Magnat Centrala" stanowi istotne

System Centrala. System Centrala - opis systemu. System Centralnego Zarz±dzania Magnat Centrala stanowi istotne System Centrala System Centrala - opis systemu System Centralnego Zarz±dzania "Magnat Centrala" stanowi istotne rozwiniêcie funkcjonalne Systemu Obs³ugi Supermarketu Magnat. Pozwala na ³atw± organizacjê

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Podstawa obliczenia podatku w z³. Podatek wynosi. ponad 43.405. 19% podstawy obliczenia minus kwota 572,54 z³ 43.405 85.528

Podstawa obliczenia podatku w z³. Podatek wynosi. ponad 43.405. 19% podstawy obliczenia minus kwota 572,54 z³ 43.405 85.528 Urz±d Skarbowy Po otrzymaniu potwierdzenia o wpisie do ewidencji dzia³alno ci gospodarczej, nale y zg³osiæ siê do Urzêdu Skarbowego w³a ciwego dla miejsca zamieszkania, celem dokonania: " nadania numeru

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie trzeciego oka

Umiejscowienie trzeciego oka Umiejscowienie trzeciego oka Tilak czerwony, cynobrowy znak, wprowadzono jako wskaÿnik i symbol nieznanego œwiata. Nie mo na go na³o yæ gdziekolwiek i tylko ktoœ, kto potrafi przy³o yæ rêkê do czo³a i

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 530 BADANIE WYRYWKOWE (PRÓBKOWANIE) SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 530 BADANIE WYRYWKOWE (PRÓBKOWANIE) SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 530 BADANIE WYRYWKOWE (PRÓBKOWANIE) (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej)

Bardziej szczegółowo

Adam Dusiñski* Metody zmieniania kultury organizacyjnej: Hutmen S.A.

Adam Dusiñski* Metody zmieniania kultury organizacyjnej: Hutmen S.A. ORUM LIDERÓW Adam Dusiñski* Metody zmieniania kultury organizacyjnej: Hutmen S.A. orum liderówartyku³ przedstawia kszta³towanie siê kultury organizacyjnej w polskich realiach na przestrzeni ostatnich kilkudziesiêciu

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Co to jest spó³dzielnia socjalna?

Co to jest spó³dzielnia socjalna? Co to jest spó³dzielnia socjalna? Spó³dzielnia socjalna jest specyficzn¹ form¹ przedsiêbiorstwa spo³ecznego. Wymaga ona du ej samodzielnoœci i odpowiedzialnoœci jej cz³onków. Obowi¹zuje tu kolektywny sposób

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW Aby sprawnie korzystać z możliwości wysyłania wykazów z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej należy przede wszystkim założyć sobie skrzynkę

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ STYPENDIALNY IKEA FAMILY, ROK SZKOLNY 2013/2014

FUNDUSZ STYPENDIALNY IKEA FAMILY, ROK SZKOLNY 2013/2014 Załącznik nr 3 do Regulaminu FUNDUSZ STYPENDIALNY IKEA FAMILY, ROK SZKOLNY 2013/2014 WNIOSEK o przyznanie stypendium Prosimy o czytelne i kompletne wypełnienie poniższego formularza, a następnie o przekazanie

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Urszula Sanak, Beata Buchelt Realizacja funkcji personalnej w samodzielnych publicznych zak³adach opieki zdrowotnej województwa ma³opolskiego

Urszula Sanak, Beata Buchelt Realizacja funkcji personalnej w samodzielnych publicznych zak³adach opieki zdrowotnej województwa ma³opolskiego 88 Komunikaty Urszula Sanak, Beata Buchelt Realizacja funkcji personalnej w samodzielnych publicznych zak³adach opieki zdrowotnej województwa ma³opolskiego Polityka personalna stanowi jeden z najistotniejszych

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nauczyciel na miarę czasów język angielski w wychowaniu przedszkolnej i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Bo ena Kaniuczak Ma³gorzata Kruczek. Abstrakt. Biblioteka G³ówna Politechniki Rzeszowskiej wypozycz@prz.rzeszow.pl

Bo ena Kaniuczak Ma³gorzata Kruczek. Abstrakt. Biblioteka G³ówna Politechniki Rzeszowskiej wypozycz@prz.rzeszow.pl 221 Bo ena Kaniuczak Ma³gorzata Kruczek Biblioteka G³ówna Politechniki Rzeszowskiej wypozycz@prz.rzeszow.pl Wp³yw nowoczesnych technologii na podniesienie standardu us³ug biblioteki (na podstawie badañ

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips Strona 1 z 5 Szanowni Państwo! W aparatach ultrasonograficznych AFFINITI 70 firmy Philips wykryto usterkę, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub użytkowników. Niniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

ukasz Sienkiewicz* Zarz¹dzanie kompetencjami pracowników w Polsce w œwietle badañ

ukasz Sienkiewicz* Zarz¹dzanie kompetencjami pracowników w Polsce w œwietle badañ Komunikaty 97 ukasz Sienkiewicz* Zarz¹dzanie kompetencjami pracowników w Polsce w œwietle badañ W organizacjach dzia³aj¹cych na rynku polskim w ostatnim czasie znacz¹co wzrasta zainteresowanie koncepcj¹

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych Podstawowe pojęcia: Badanie statystyczne - zespół czynności zmierzających do uzyskania za pomocą metod statystycznych informacji charakteryzujących interesującą nas zbiorowość (populację generalną) Populacja

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Marta lorczak* Rola dzia³u zl w procesie przejêcia przedsiêbiorstwa (Lafarge Nida-Gips)

Marta lorczak* Rola dzia³u zl w procesie przejêcia przedsiêbiorstwa (Lafarge Nida-Gips) orum liderów 79 Marta lorczak* Rola dzia³u zl w procesie przejêcia przedsiêbiorstwa (Lafarge Nida-Gips) Jednym z najwiêkszych wyzwañ stoj¹cych obecnie przed wieloma firmami to zaanga- owanie pracowników

Bardziej szczegółowo

Skanowanie trójwymiarowej przestrzeni pomieszczeñ

Skanowanie trójwymiarowej przestrzeni pomieszczeñ AUTOMATYKA 2008 Tom 12 Zeszyt 3 S³awomir Je ewski*, Micha³ Jaros* Skanowanie trójwymiarowej przestrzeni pomieszczeñ 1. Wprowadzenie Obecnie w erze komputerów, które pozwalaj¹ na wizualizacje scen nie tylko

Bardziej szczegółowo

System wymiany informacji Wyzwania związane z obsługą klienta masowego. Michał Słoniewicz Departament Jakości Danych

System wymiany informacji Wyzwania związane z obsługą klienta masowego. Michał Słoniewicz Departament Jakości Danych System wymiany informacji Wyzwania związane z obsługą klienta masowego Michał Słoniewicz Departament Jakości Danych Warszawa, 19 kwietnia 2010 Kto korzysta z naszych produktów i usług? BANKI ORAZ SKOK-i,

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania zakres rzeczowy zał. 6 Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania Zamawiający: ZIKiT w Krakowie, zatrudniający ok. 500

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

002.QXD 1/5/00 11:04 AM Page 1. Winkhaus Polska. Instrukcja obs³ugi baz danych programu WH OKNA

002.QXD 1/5/00 11:04 AM Page 1. Winkhaus Polska. Instrukcja obs³ugi baz danych programu WH OKNA 00.QXD 1/5/00 11:04 AM Page 1 Instrukcja obs³ugi baz danych programu WH OKNA 00.QXD 1/5/00 11:04 AM Page 00.QXD 1/5/00 11:04 AM Page 3 Wprowadzenie 1 Strona 109 Aby u³atwiæ Pañstwu korzystanie z programu

Bardziej szczegółowo

Przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³kê

Przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³kê Przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³kê jawn¹ Lucyna Ksi¹ ek-sperka (lucyna@kamsoft.com.pl) Za nami rok 2001, a przed nami kolejnych dwanaœcie miesiêcy, które mieliœmy rozpocz¹æ od wejœcia w ycie Prawa

Bardziej szczegółowo

10. Figury p³askie. Uczeñ: 13) rozpoznaje wielok¹ty przystaj¹ce i podobne

10. Figury p³askie. Uczeñ: 13) rozpoznaje wielok¹ty przystaj¹ce i podobne 20. PROJEKTOWANIE PUZZLI. Realizowane treœci podstawy programowej Przedmiot Matematyka Realizowana treœæ podstawy programowej 0. Figury p³askie. Uczeñ: 3) rozpoznaje wielok¹ty przystaj¹ce i podobne Informatyka

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

po.tk.krakow.pl Sprawd¼ oddech próbuj±c wyczuæ go na policzku i obserwuj±c ruchy klatki piersiowej poszkodowanego.

po.tk.krakow.pl Sprawd¼ oddech próbuj±c wyczuæ go na policzku i obserwuj±c ruchy klatki piersiowej poszkodowanego. Reanimacja REANIMACJA A RESUSCYTACJA Terminów reanimacja i resuscytacja u ywa siê czêsto w jêzyku potocznym zamiennie, jako równoznacznych okre leñ zabiegów ratunkowych maj±cych na celu przywrócenie funkcji

Bardziej szczegółowo

Bogdan Nogalski*, Anna Wójcik-Karpacz** Sposoby motywowania pracowników ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw

Bogdan Nogalski*, Anna Wójcik-Karpacz** Sposoby motywowania pracowników ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Bogdan Nogalski*, Anna Wójcik-Karpacz** Sposoby motywowania pracowników ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Artyku³ zawiera rozwa ania zwi¹zane ze sposobami motywowania pracowników w sektorze MŒP. Autorzy

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad raportem płacowym Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku. Jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce, którego celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Walczak* Wp³yw fuzji i przejêæ na zatrudnienie pracowników wybrane zagadnienia 1

Krzysztof Walczak* Wp³yw fuzji i przejêæ na zatrudnienie pracowników wybrane zagadnienia 1 Krzysztof Walczak* Wp³yw fuzji i przejêæ na zatrudnienie pracowników wybrane zagadnienia 1 Krzysztof Wp³yw fuzji Walczak i przejêæ uzje i przejêcia na zatrudnienie zak³adów pracowników... pracy maj¹ bardzo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi Certyfikat SSL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia Usługi Certyfikat SSL ( zwanej dalej : Usługa Certyfikat SSL) przez Az.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Rysunek 4.1. Badania klimatu akustycznego na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2011 r. HA AS

Rysunek 4.1. Badania klimatu akustycznego na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2011 r. HA AS 4. Ha³as to ka dy nieprzyjemny, dokuczliwy, a nawet szkodliwy dÿwiêk, niepo ¹dany w okreœlonych warunkach miejsca i czasu. Jego wp³yw na zdrowie ludzkie jest niepodwa alny, poniewa w³aœciwoœci fizyczne

Bardziej szczegółowo

oraz w odniesieniu do mo liwości uzyskania Rabatu Orange albo Rabatu Open, o których mowa odpowiednio w punkcie 2.2. i 2.3.

oraz w odniesieniu do mo liwości uzyskania Rabatu Orange albo Rabatu Open, o których mowa odpowiednio w punkcie 2.2. i 2.3. regulamin oferty promocyjnej Orange Energia dla Domu Warszawa Karta Podarunkowa z dnia 1 kwietnia 2015 r. (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin stosuje siê do umów kompleksowych

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJE PRZEDZJAZDOWE

KONFERENCJE PRZEDZJAZDOWE KONFERENCJE PRZEDZJAZDOWE XXXIV Nadzwyczajny Zjazd ZHP, okreœlany mianem Zjazdu Programowego, ma byæ podsumowaniem ogólnozwi¹zkowej dyskusji na temat aktualnego rozumienia Prawa Harcerskiego, wartoœci,

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

ZUS ZIUA =JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK LGHQW\ÀNDF\MQ\FK RVRE\ XEH]SLHF]RQHM 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZIUA =JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK LGHQW\ÀNDF\MQ\FK RVRE\ XEH]SLHF]RQHM 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZIUA lipiec 05 publikacja bezpłatna ZUS ZIUA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

PROE wykład 7 kontenery tablicowe, listy. dr inż. Jacek Naruniec

PROE wykład 7 kontenery tablicowe, listy. dr inż. Jacek Naruniec PROE wykład 7 kontenery tablicowe, listy dr inż. Jacek Naruniec Prosty kontener oparty na tablicach Funkcja dodawanie pojedynczego słonia do kontenera: 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI. Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE. Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa

ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI. Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE. Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa PROPOZYCJA ZASAD POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu czasu pracy w firmie zarys problematyki

Projektowanie systemu czasu pracy w firmie zarys problematyki LESZEK KOZIO Projektowanie systemu czasu pracy w firmie zarys problematyki 1. Wprowadzenie Wraz ze wzrostem liczby i z³o onoœci powi¹zañ wystêpuj¹cych w gospodarce, jak równie coraz wiêkszym wp³ywem otoczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku

Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku 42 NR 6-2006 Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku Mieczys³aw Kowerski 1, Andrzej Salej 2, Beata Æwierz 2 1. Metodologia badania Celem badania jest

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu w Przewodniczący Jan Robert Halina Podsekretarz Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla dzialów administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowej

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 Wstępnie Wypełnione Zeznanie Podatkowe (PFR) PIT-37 i (PFR) PIT-38 Usługa Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) PIT-37

Bardziej szczegółowo

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych MotoFocus.pl - dział badania rynku i opinii MotoFocus.pl jest polską firmą badawczą specjalizującą się w badaniach rynku motoryzacyjnego. Już od blisko 10 lat przeprowadzamy badania marketingowe oraz sondaże

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Art. 1 DEFINICJE 1. Serwis internetowy serwis informacyjny, będący zbiorem treści o charakterze informacyjnym, funkcjonujący pod adresem: www.ramowka.fm. 2. Administrator

Bardziej szczegółowo

1. Rozwiązać układ równań { x 2 = 2y 1

1. Rozwiązać układ równań { x 2 = 2y 1 Dzień Dziecka z Matematyką Tomasz Szymczyk Piotrków Trybunalski, 4 czerwca 013 r. Układy równań szkice rozwiązań 1. Rozwiązać układ równań { x = y 1 y = x 1. Wyznaczając z pierwszego równania zmienną y,

Bardziej szczegółowo

Analiza obrazów RTG w celu zwiêkszenia skutecznoœci predykcji dysplazji oskrzelowo-p³ucnej u noworodków

Analiza obrazów RTG w celu zwiêkszenia skutecznoœci predykcji dysplazji oskrzelowo-p³ucnej u noworodków AUTOMATYKA 2008 Tom 12 Zeszyt 2 Marcin Ochab* Analiza obrazów RTG w celu zwiêkszenia skutecznoœci predykcji dysplazji oskrzelowo-p³ucnej u noworodków 1. Wprowadzenie Dotychczas w pracach dotycz¹cych przewidywañ

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

ZIELONA KSIÊGA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W UNII EUROPEJSKIEJ W POSZUKIWANIU ROZWI ZAÑ

ZIELONA KSIÊGA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W UNII EUROPEJSKIEJ W POSZUKIWANIU ROZWI ZAÑ ZIELONA KSIÊGA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W UNII EUROPEJSKIEJ W POSZUKIWANIU ROZWI ZAÑ Tytu³ orygina³u: GREEN PAPER- PUBLIC PROCUREMENT IN THE EUROPEAN UNION EXPLORING THE WAY FORWARD Wydana przez Komisjê Europejsk¹

Bardziej szczegółowo

Wniosek o kartê MasterCard Business, czêœã A

Wniosek o kartê MasterCard Business, czêœã A Do "Instrukcji zasady i tryb postêpowania przy wydawnictwie miêdzynarodowej karty..." Zaù¹cznik numer 3 Wniosek o kartê MasterCard Business, czêœã A FORMULARZ NALEÝY WYPE NIà CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI

Bardziej szczegółowo

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania moduły podstawowe dla biur rachunkowych moduł zakup cena jednego stanowiska wybranego modułu wynajem (ASP) miesięczny

Bardziej szczegółowo

Informacje o omawianym programie. Założenia programu omawianego w przykładzie

Informacje o omawianym programie. Założenia programu omawianego w przykładzie 1 Komunikacja człowiek - komputer Przedmiot: Komunikacja człowiek - komputer Ćwiczenie: 3 Temat dwiczenia: Projektowanie interfejsu programu typu bazodanowego dr Artur Bartoszewski CZĘŚD I analiza przykładowego

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. Laboratorium 2

Bazy Danych. Laboratorium 2 Bazy Danych Zadania i problemy techniczno-inżynieryjne oraz informatyczne dla systemów operacyjnych, połączeń i konfiguracji baz danych do pracy w biurze, sieci oraz z internetem. pdf Laboratorium 2 Opracować

Bardziej szczegółowo

RUCH KONTROLI WYBORÓW. Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu 6 września 2015 r.

RUCH KONTROLI WYBORÓW. Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu 6 września 2015 r. RUCH KONTROLI WYBORÓW Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu września r. Plik zawiera - dwie tabele pomocnicze do zliczania wyników cząstkowych

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki.

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki. Program lojalnościowy Program lojalnościowy sklepu Gunfire pozwala Ci zyskać jeszcze więcej, nie dopłacając ani grosza. Zbieraj punkty i zamieniaj je na wysokiej jakości produkty dostępne w sklepie Gunfire.pl.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wspó³zale noœci wystêpuj¹ce w zarz¹dzaniu ryzykiem finansowym w przedsiêbiorstwie Wspó³zale noœci wystêpuj¹ce w zarz¹dzaniu ryzykiem finansowym...

Wspó³zale noœci wystêpuj¹ce w zarz¹dzaniu ryzykiem finansowym w przedsiêbiorstwie Wspó³zale noœci wystêpuj¹ce w zarz¹dzaniu ryzykiem finansowym... Andrzej Szopa * Andrzej Szopa Wspó³zale noœci wystêpuj¹ce w zarz¹dzaniu ryzykiem finansowym w przedsiêbiorstwie Wspó³zale noœci wystêpuj¹ce w zarz¹dzaniu ryzykiem finansowym... Wstêp Ryzyko finansowe jest

Bardziej szczegółowo

Podpis cyfrowy a bezpieczeñstwo gospodarki elektronicznej

Podpis cyfrowy a bezpieczeñstwo gospodarki elektronicznej STANIS AWA PROÆ Podpis cyfrowy a bezpieczeñstwo gospodarki elektronicznej 1. Wprowadzenie Podstaw¹ gospodarki elektronicznej jest wymiana danych poprzez sieci transmisyjne, w szczególnoœci przez Internet.

Bardziej szczegółowo

Pracujemy w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczne, które są zgodne z obecnie panującymi w internecie trendami.

Pracujemy w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczne, które są zgodne z obecnie panującymi w internecie trendami. Jozefoslaw24 jest pierwszym profesjonalnym portalem dedykowanym lokalnej społeczności Józefosławia, Julianowa i okolic. Od 2012 roku prężnie działamy w wirtualnej społeczności Józefosławia. Pracujemy w

Bardziej szczegółowo

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie Usługa PFR PIT-37 za rok 2015 pomaga w prawidłowym wypełnieniu zeznania o kwotę przysługującej ulgi na dzieci oraz umożliwia wpisanie 1% na rzecz wybranej OPP. Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Krok

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE Prowadzący: mgr Arkadiusz Kozak Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie teleinformatyki Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg PRIMA PAPPA ZERO-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SERIAL NUMBER UWAGA! WA NE. ZACHOWAÆ W CELU POWO ANIA SIÊ W PRZYSZ OŒCI. TEGO WYSOKIEGO KRZES A NIE U YWAÆ

Bardziej szczegółowo