UMOWA AFILIACYJNA nr. zawarta w Warszawie, w dniu...stanowi podstawę prawną partnerstwa pomiędzy reprezentowanym przez...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA AFILIACYJNA nr. zawarta w Warszawie, w dniu...stanowi podstawę prawną partnerstwa pomiędzy...... reprezentowanym przez..."

Transkrypt

1 UMOWA AFILIACYJNA nr zawarta w Warszawie, w dniu...stanowi podstawę prawną partnerstwa pomiędzy (nazwa firmy, adres, NIP, REGON lub imię i nazwisko właściciela witryny, adres zameldowania i NIP) reprezentowanym przez... zwanym dalej AFILIANTEM a firmą HELLER, siedziba: ul. Przasnyska 6B lok. B/17, Warszawa, NIP , Regon , reprezentowaną przez Pawła Hellera, zwaną dalej HELLER, w dalszej części Umowy zwane również Stronami lub Partnerami. 1. Strony Umowy podejmują decyzję o współpracy partnerskiej w zakresie umieszczenia wyszukiwarki własność HELLER, na stronie internetowej AFILIANTA AFILIANT oświadcza, że jest właścicielem strony internetowej (domeny)... ( proszę wpisać wyraźnie nazwę strony internetowe -domeny) 3. Niniejsza Umowa określa zasady dotyczące umieszczenia wyszukiwarki ww.bilety.aero na stronie internetowej AFILIANTA.

2 4. Wyszukiwarka aero jest aplikacją internetową, wykorzystującą połączenia z globalnymi systemami rezerwacji lotniczych, służącą do wyszukiwania ofert, rezerwowania połączeń i zakupu biletów lotniczych. 5. Celem zawarcia niniejszej Umowy jest udostępnienie Użytkownikom strony internetowej AFILIANTA możliwości wyszukiwania, rezerwowania i zakupu biletów lotniczych poprzez zaimplementowaną wyszukiwarkę 6. Wyszukiwarka może być modyfikowana w zakresie funkcjonalnym przez HELLER. Zmiany nie mogą dotyczyć podstawowej funkcji, jaką jest możliwość wyszukiwania połączeń lotniczych i rezerwowania biletów na wyszukane i dostępne rejsy linii lotniczych.. 2 Prawa i obowiązki AFILIANTA 1. AFILIANT zobowiązuje się do umieszczenia na swojej stronie internetowej skryptu wyszukiwarki wygenerowanego w ramach panelu Programu Afiliacyjnego dostępnego na stronie 2. AFILIANT zobowiązuje się do przestrzegania prawa polskiego, prawa wspólnotowego i wiążącego Polskę prawa międzynarodowego, zasad współżycia społecznego, zasad niepisanej etyki zawodowej, zasad moralnych i etycznych w zakresie promocji wizerunku Partnera w postaci wyszukiwarki 3. AFILIANT zobowiązuje się nie działać na szkodę Partnera. 4. AFILIANT oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem wyszukiwarki znajdującej się na stronie i akceptuje punkty w nim zawarte. Jednocześnie zobowiązuje się do umieszczenia odnośnika do niniejszego regulaminu w sposób widoczny dla Użytkowników Wyszukiwarki na wszystkich etapach procesu rezerwacji biletu lotniczego. 5. AFILIANT zobowiązuje się pokryć koszty wyszukań zrealizowanych na wygenerowanej prze niego wyszukiwarce. Firma Heller koszt wyszukania ustaliła na poziomie 0,005 zł za wyszukanie. 7. W przypadku wprowadzenia przez HELLER dodatkowych modułów Wyszukiwarki (usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, ubezpieczeń, wynajmu samochodów) AFILIANT może zwrócić się o ich udostępnienie. Termin i warunki udostępnienia dodatkowych modułów wyszukiwarki będą podlegać odrębnym uzgodnieniom pomiędzy stronami.

3 . 3 Prawa i obowiązki HELLER 1. HELLER zobowiązuje się do uruchomienia pełnej afiliacji (z wglądem w statystyki i możliwością generowania raportów) po podpisaniu niniejszej umowy.. 2. HELLER zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Wyszukiwarki oraz pełnego bezpieczeństwa w użytkowaniu jej na stronie internetowej AFILIANTA. 3. Potwierdzeniem zakończenia procesu aktywowania afiliacji będzie wygenerowanie skryptów Wyszukiwarki przeznaczonych do implementacji na stronie internetowej AFILIANTA oraz podpisanie niniejszej umowy. 4. HELLER gwarantuje bezpieczeństwo transakcji pod warunkiem, że AFILIANT nie dokona na własną rękę żadnych zmian w udostępnionych przez HELLER skryptach Wyszukiwarki. 5. HELLER nie ponosi odpowiedzialności za błędy w funkcjonowaniu Wyszukiwarki na stronie internetowej AFILIANTA, które wynikają z nieprawidłowego funkcjonowania łączy internetowych, z nieprawidłowego wprowadzenia danych klienta, autoryzacji kart kredytowych, chwilową niedostępnością usług dostawców zewnętrznych, brakiem zasilania lub wpływem innych czynników niezależnych od HELLER. 6. W sytuacjach wymienionych powyżej oraz we wszystkich przypadkach siły wyższej, Strony Umowy wyłączają w najszerszym dopuszczonym zakresie odpowiedzialność HELLER za szkody, jakie mogły z tego powodu wyniknąć. 7. HELLER nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za zmiany i anulacje dokonane przez linie lotnicze w rezerwacjach Użytkowników strony internetowej AFILIANTA. Informacje o zaistniałych zmianach w rezerwacji Użytkownika strony internetowej AFILIANTA przesyłane będą przez konsultanta HELLER lub właściwą linię lotniczą na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Użytkownika strony internetowej AFILIANTA w kwestionariuszu osobowym, lub przekazywane będą telefonicznie pod wskazany numer kontaktowy. 8. HELLER ma prawo do kontrolowania funkcjonowania afiliacji na stronie internetowej AFILIANTA. Jeżeli przez okres 30 dni HELLER stwierdzi brak afiliacji lub nieodpowiednie jej funkcjonowanie z winy AFILIANTA, ma prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

4 9. Jeżeli współczynnik ilości założonych rezerwacji do ilości wyszukań połączeń lotniczych wyniesie poniżej 1% przez okres 30 dni lub gdy współczynnik zakupionych biletów do ilości założonych rezerwacji wyniesie poniżej 30%, HELLER ma prawo do wyłączenia skryptu wyszukiwarki, po uprzednim powiadomieniu AFILIANTA drogą mailową o dokładnych statystykach ilości wyszukań, ilości założonych rezerwacji i wykupionych biletów, właściwych dla Wyszukiwarki na stronie AFILIANTA.. 4 Ochrona danych osobowych 1. Strony mają obowiązek do przestrzegania zasad prywatności, ochrony i poufności danych osobowych Użytkowników strony internetowej AFILIANTA. 2. Strony zgodnie ustalają, że dane osobowe, wprowadzane do Wyszukiwarki w procesie rezerwacji przez Użytkowników, podlegają szczególnej ochronie i nie mogą być kopiowane, przechowywane, wykorzystywane oraz przekazywane osobom trzecim w celach innych, niż realizacja procesu rezerwacji i wystawienia biletu lotniczego. 3. W ramach realizacji niniejszej Umowy AFILIANT nie uzyskuje żadnego prawa do wglądu w dane osobowe Użytkowników Wyszukiwarki. 4. Skrypt Wyszukiwarki zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych osobowych. W związku z charakterem usługi, jaką jest rezerwacja biletu lotniczego, zaszyfrowana informacja zawierająca dane osobowe przekazywana jest do systemu rezerwacji linii lotniczych, obsługujących wybrane przez Użytkownika połączenia lotnicze.. 5 Rozliczanie 1. Strony postanawiają, że zgodnie z niniejszą Umową AFILIANT ma prawo do wynagrodzenia opartego na systemie rozliczenia CPS (cost per sale). 2. CPS zgodnie z niniejszą Umową oznacza wyłącznie przypadek pełnego zakończenia transakcji, czyli wykupienia biletu lotniczego przez Użytkownika, po założeniu rezerwacji w Wyszukiwarce na stronie internetowej AFILIANTA. Każdorazowa rezerwacja jest odnotowywana w panelu Programu Partnerskiego/Programu Afiliacyjnego i jest możliwa do wygenerowania w formie raportu, z przypisanym bieżącym statusem. 3. Anulacje rezerwacji i zwrot biletów lotniczych, dokonywane przez Użytkowników strony internetowej AFILIANTA, są również odnotowywane i pomniejszą należną AFILIANTOWI prowizję w kolejnym okresie rozliczeniowym.

5 4. Od każdego wykupionego biletu przysługuje AFILIANTOWI wynagrodzenie, określone procentowo od wartości dochodu wynikającego z opłaty transakcyjnej ( TF- transaction fee), płatne nie częściej niż raz w miesiącu, przelewem, na konto AFILIANTA, pod warunkiem przekroczenia kwoty 50 zł (pięćdziesięciu złotych) netto, łącznej wartości prowizji. W przypadku nie przekroczenia w/w kwoty w danym miesiącu, będzie ona automatycznie przeniesiona na kolejny miesiąc. 5 Od łącznej sumy prowizji należnej Afilantowi firma Heller odejmie łączny koszt wyszukań naliczonych w rozliczanym okresie. Koszt pojedynczego wyszukania firma Heller ustaliła na poziomie 0,005 zł. 6. Wysokość prowizji jest uzależniona od ilości sprzedanych biletów, którą w danym miesiącu osiągnął AFILIANT i jest liczona według następujących zasad: Średni miesięczny poziom sprzedaży Prowizja od TF do 10 biletów 30,00% od 10 do 50 biletów 35,00% od 50 do 250 biletów 40,00% od 250 do 500 biletów 45,00% powyżej 500 biletów 50,00% 7. HELLER wypłaci wynagrodzenie AFILIANTOWI na podstawie faktury VAT ze stawką 23% lub na podstawie rachunku. Dane zawarte w fakturze/rachunku muszą odpowiadać kwocie łącznej należnych prowizji pomniejszonej o łączną kwotę wyszukań wynikającą z raportu, wygenerowanego na stronie w systemie Programu Afiliacyjnego. 8. AFILIANT na podstawie niniejszej Umowy jest uprawniony do pobierania wynagrodzenia od HELLER wyłącznie na podstawie raportów wygenerowanych w Programie Afiliacyjnym. Płatność dokonywana jest na konto wskazane na fakturze VAT lub rachunku AFILIANTA. 9. Wszelkie koszty i uznania oraz ich statystyki znajdują się w Panelu Klienta stronie

6 . 6 Postanowienia ogólne 1. AFLILANT oświadcza, że jego strona internetowa, na której jest zaimplementowana Wyszukiwarka nie zawiera treści pornograficznych, zakazanych prawem lub naruszających prawa osób trzecich. 2. Strony zgadzają się aby materiały graficzne, logo, opisy, zdjęcia użyte przy współpracy nie zostały wykorzystane do innych celów, poza zawartymi w niniejszej Umowie. 3. Strony ustalają, że przekazywanie uprawnień wynikających z treści niniejszej Umowy jest możliwe, wymaga jednak pisemnego powiadomienia Partnera i jest skuteczne od początku następnego miesiąca. 4. Umowa zostaje zawarta na okres 1 roku. Po tym czasie, jeżeli żadna ze stron nie złoży pisemnego wypowiedzenia, Umowa zostaje automatycznie przedłużona na czas nieokreślony. 5. W każdym momencie stronom przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez podania przyczyny z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, liczonym od ostatniego dnia miesiąca, w którym wypowiedzenie zostało skutecznie dostarczone drugiej ze stron. 6. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania. 7. Wszystkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. Inna forma jest nieważna. 8. W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 9. W przypadku ewentualnych sporów Strony będą dążyć do polubownego wyjaśnienia kwestii spornych w drodze negocjacji. Jeżeli konieczne będzie rozstrzygnięcie przed sądem, będzie to sąd właściwy dla siedziby firmy HELLER. 10.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. AFILIANT HELLER

UMOWA DOT. WSPÓŁUŻYTKOWANIA MODUŁÓW WYSZUKIWARKI

UMOWA DOT. WSPÓŁUŻYTKOWANIA MODUŁÓW WYSZUKIWARKI Umowa niniejsza zostaje zawarta w Radomiu w dniu:.... roku pomiędzy: z siedzibą w... kod.., ul..., wpisaną do EDG/KRS dla miasta.., pod numerem..,nip..... reprezentowanym przez Panią/Pana, upoważnioną/upoważnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów.

1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów. REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI INIS KONTO DARMOWE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów. 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

Wydawca akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z We Love Digital zgodnie z Regulaminem.

Wydawca akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z We Love Digital zgodnie z Regulaminem. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: 1. Wydawcą, oraz 2. We Love Digital, z siedzibą w Warszawie 00-838 ul. Prosta 51 oraz podmioty działające na rzecz i w imieniu WLD, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa na pozycjonowanie strony internetowej zawarta w, w dniu.. (zwana dalej umową) pomiędzy:

Umowa na pozycjonowanie strony internetowej zawarta w, w dniu.. (zwana dalej umową) pomiędzy: Umowa na pozycjonowanie strony internetowej zawarta w, w dniu.. (zwana dalej umową) pomiędzy: Mobime Studio, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Raszyńskiej 38B/4, NIP: 972-116-27-66, zwanym dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority.

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator firma Due Marcin Maluszczak z siedzibą ul. Bukowa 16 54-115 Wrocław zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym Centralna

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH Zawarta w dniu: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH w Łaziskach Górnych Numer: /2008 A. Zawarta pomiędzy: USŁUGI HANDLOWE "EKSPRES" Henryk Dobrzyński z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Świerczewskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług terminalowych przez Kolporter

Regulamin świadczenia usług terminalowych przez Kolporter Regulamin świadczenia usług terminalowych przez ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie, Umowie, Załącznikach lub Aneksach wyrażenia oznaczają: 1. Regulamin aktualny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Domwaluty.pl

Regulamin Platformy Domwaluty.pl Regulamin Platformy Domwaluty.pl Niniejszy Regulamin Platformy Domwaluty.pl (dalej jako Regulamin) określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Klientów z Platformy Domwaluty.pl od dnia 30-10-2013.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul.

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A, wysokość kapitału zakładowego 470 711 500,00 złotych,

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z oprogramowania Hotel-In dostarczanego przez LMS Online Sp. z o.o.

Umowa licencyjna na korzystanie z oprogramowania Hotel-In dostarczanego przez LMS Online Sp. z o.o. Umowa licencyjna na korzystanie z oprogramowania Hotel-In dostarczanego przez LMS Online Sp. z o.o. Zawarta w dniu... Pomiędzy: LMS Online sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Przybyszewskiego, ul. Przybyszewskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

ul., wpisaną do rejestru KRS/ ewidencji działalności gospodarczej pod numerem prowadzonego przez , NIP:, REGON: reprezentowana przez:

ul., wpisaną do rejestru KRS/ ewidencji działalności gospodarczej pod numerem prowadzonego przez , NIP:, REGON: reprezentowana przez: UMOWA AGENCYJNA Zawarta w dniu 2011 r., pomiędzy: Hurra sp. z o.o., z siedzibą w Iławie (14-200), przy ul. Jagiellończyka 16, zarejestrowaną pod numerem KRS 120405, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki współpracy z serwisem Homebook.pl. 1. Definicje

Ogólne warunki współpracy z serwisem Homebook.pl. 1. Definicje Ogólne warunki współpracy z serwisem Homebook.pl 1. Definicje 1. Serwis Homebook.pl - prowadzony przez Domodi Sp. z o.o. pod adresem http://www.homebook.pl serwis internetowy służący prezentacji, promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Automatycznej Rekomendacji RekoMe

Regulamin Usługi Automatycznej Rekomendacji RekoMe Regulamin Usługi Automatycznej Rekomendacji RekoMe (wersja z dnia 4.03.2013) kognitek.pl KogniTek Sp. z o. o. ul. Szlachecka 19 60-685 Poznań REGON 301 353 808 NIP 9721 20 94 79 KRS 0000 346 646 Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

(organ) reprezentowaną przez. (funkcja, imię i nazwisko) zwaną dalej AGENTEM. 1 PRZEDMIOT UMOWY

(organ) reprezentowaną przez. (funkcja, imię i nazwisko) zwaną dalej AGENTEM. 1 PRZEDMIOT UMOWY UMOWA AGENCYJNA Zawarta w dniu, pomiędzy: (DD/MM/RRRR) Hurra Sp. z o.o., z siedzibą w Iławie (14-200), przy ul. Jagiellończyka 16, zarejestrowanej pod numerem KRS 0000120405, reprezentowanej przez, zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa o Współpracy w Zakresie Obsługi i Rozliczeń Transakcji dokonanych Kartami Płatniczymi.

Umowa o Współpracy w Zakresie Obsługi i Rozliczeń Transakcji dokonanych Kartami Płatniczymi. Umowa o Współpracy w Zakresie Obsługi i Rozliczeń Transakcji dokonanych Kartami Płatniczymi. Nr zawarta dnia.. w Warszawie pomiędzy: 1. Strony umowy 1) PayTel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod:

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania z internetowego systemu rezerwacyjnego euroticket On-Line.

REGULAMIN korzystania z internetowego systemu rezerwacyjnego euroticket On-Line. REGULAMIN korzystania z internetowego systemu rezerwacyjnego euroticket On-Line. Definicje. 1 Ilekroć w treści niniejszego Regulaminu lub w umowach o korzystanie z internetowego systemu rezerwacyjnego

Bardziej szczegółowo