Umowa Partnerska W dniu roku w Warszawie pomiędzy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa Partnerska W dniu 201... roku w Warszawie pomiędzy"

Transkrypt

1 Umowa Partnerska W dniu roku w Warszawie pomiędzy TeleInfo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólna 41 lok. II p., kod pocztowy , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , REGON , zwaną dalej TeleOK, reprezentowaną przez: Alicję Kaleńską-Klimczak Prezes Zarządu, a z siedzibą w: wpisaną do KRS, NIP., Regon, reprezentowaną przez: zwanego dalej Partnerem, w dalszej części pojedynczo nazywanymi "Stroną" a łącznie "Stronami", została zawarta Umowa Partnerska (w dalszej części dokumentu zwana Umową ) o następującej treści: 1. Przedmiot współpracy pomiędzy TeleOK a Partnerem 1. Umowa określa zasady współpracy pomiędzy TeleOK i Partnerem w zakresie wykonywania czynności reklamowych i marketingowych zmierzających w szczególności do zwiększenia liczby klientów, którzy korzystają z Usług oferowanych przez TeleOK i dostępnych m. in. przez stronę internetową 2. Przedmiotem współpracy jest zawieranie przez Partnera w imieniu i na rzecz TeleOK, umów o świadczenie Usług telekomunikacyjnych oferowanych przez TeleOK w rozumieniu aktualnego Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Panel TeleOK. 2. Definicje 1. Formularz Rejestracyjny formularz udostępniany przez TeleOK, umożliwiający przesłanie do TeleOK danych Partnera w celu poinformowania TeleOK o chęci zawarcia Umowy. 2. Oferta dostępny na stronie opis działania Usług, parametry techniczne Usług oraz terminy wnoszenia i wysokości Opłat za Usługi. 3. Opłata każda kwota należna TeleOK od Użytkownika na podstawie Cennika, Oferty lub Regulaminu. 4. Panel Partnera personalizowana strona dostępna poprzez adres umożliwiająca wymianę informacji między TeleOK a Partnerem oraz realizację Umowy Partnerskiej. 5. Platforma ogół urządzeń i oprogramowania TeleOK niezbędnych do realizacji usług telekomunikacyjnych przez stronę internetową 6. Urządzenie urządzenie niezbędne do korzystania z usług TeleOK, służące do odbierania połączeń z Platformy, wykorzystywane przez Użytkownika i zarządzane przez Użytkownika lub strony trzecie. 7. Usługi usługi telekomunikacyjne świadczone przez TeleOK na rzecz Użytkownika oraz udogodnienia, z których może korzystać Użytkownik w oparciu o Platformę. 8. Użytkownik podmiot, który korzysta z panelu TeleOK, z którym została zawarta i nadal obowiązuje umowa w rozumieniu regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez panel TeleOK, który posiada zarejestrowane konto Użytkownika za pośrednictwem lub wskutek działań podjętych przez Partnera. 3. Zasady współpracy Stron 1. Celem działań marketingowych i promocyjnych realizowanych w ramach Umowy jest przede wszystkim zwiększenie liczby klientów, którzy korzystają z usług oferowanych przez TeleOK i dostępnych na Platformie oraz kształtowanie i utrwalenie pozytywnego wizerunku TeleOK. 2. Partner zobowiązuje się wykonywać niniejszą Umowę z zachowaniem najwyższej staranności i dbałości o dobre imię i interes TeleOK, jak również działać w sposób zgodny z Umową i obowiązującym prawem. 1

2 3. Partner będzie zawierał z Użytkownikami w imieniu i na rzecz TeleOK, umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na zasadach i w sposób określony przez TeleOK. 4. Partner zobowiązuje się do weryfikowaniu informacji przekazywanych przez Użytkownika w związku z wykonywaniem umowy o usługi telekomunikacyjne, w szczególności sprawdzania ich pod względem kompletności i rzetelności dostarczonych danych. 5. Użytkownik zostaje przypisany przez TeleOK, jako klient Partnera po spełnieniu jednego z następujących warunków: a. Rejestracji Użytkownika przez Partnera za pomocą narzędzi dostępnych przez Panel Partnera, b. Przypisania już zarejestrowanego Klienta do Partnera przez TeleOK. 6. W celu prawidłowej realizacji Umowy, Partner otrzymuje dostęp do materiałów promocyjnych, materiałów graficznych oraz oznaczeń handlowych udostępnionych przez Panel Partnera. Modyfikacja udostępnionych materiałów wymaga uprzedniej pisemnej zgody TeleOK. Partner jest zobowiązany do wykorzystywania wymienionych materiałów oraz oznaczeń handlowych wyłącznie w celach związanych z wykonywaniem Umowy. 7. Partner jest uprawniony w ramach Umowy do posługiwania się materiałami promocyjnymi oraz materiałami graficznymi udostępnione przez TeleOK wyłącznie przez Panel Partnera lub zatwierdzonymi przez TeleOK pisemnie. 8. Partner w ramach Umowy jest uprawniony do świadczenia usług instalacyjnych i serwisowych Urządzeń oraz posługiwania się tytułem Partner TeleOK. 9. Partner zobowiązuje się świadczyć pozyskanym przez siebie Użytkownikom, wsparcie w zakresie konfiguracji i użytkowania Usług TeleOK. 10. Wszystkie czynności związane ze świadczonym Użytkownikom Partnera wsparciem w zakresie konfiguracji i użytkowania Usług, Partner wykonuje we własnym imieniu, na swój koszt i na własną rzecz, a TeleOK nie ponosi odpowiedzialności za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie. W przypadku wątpliwości Partnera w zakresie konfiguracji i użytkowania Usług dla Użytkownika, Partner ma prawo do skorzystania ze wsparcia TeleOK poprzez lub infolinię TeleOK / Dział Techniczny. 11. Wykonując postanowienia Umowy, Partner w kontaktach z Użytkownikami Partnera działa we własnym imieniu i na własną rzecz. 12. Partner w ramach Umowy nie jest uprawniony do składania i przyjmowania jakichkolwiek oświadczeń woli w imieniu TeleOK. W szczególności nie jest uprawniony do przyjmowania od Użytkowników i/lub przekazywania Użytkownikom jakichkolwiek środków pieniężnych. 13. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych niezgodnie z procedurą określoną przez TeleOK, Partner ponosi wszelkie konsekwencje finansowe wynikające z ewentualnych strat i innych szkód TeleOK, w tym między innymi, powstałych z powodu niepłacenia przez Użytkowników faktur VAT za usługi telekomunikacyjne TeleOK. 14. TeleOK zastrzega sobie prawo przypisania Użytkownika Partnera do innego Partnera, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków: a. Użytkownik przekazał TeleOK żądanie zmiany Partnera, b. Partner narusza postanowienia Umowy, c. Po wygaśnięciu Umowy. W przypadku takiego przypisania Użytkownika Partnera do innego Partnera, TeleOK zobowiązany jest do poinformowania Partnera o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Partnerowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec TeleOK z tego tytułu. 15. Zobowiązania z Umowy nie oznaczają, w sposób wyraźny lub dorozumiany, że na podstawie Umowy, zostało przyznane Partnerowi jakiekolwiek prawo wyłączności w odniesieniu do Klientów a tym samym Partnerowi nie będzie przysługiwało jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu zawarcia przez TeleOK umowy o świadczenie Usług z Użytkownikiem, jeżeli do jej zawarcia doszło bez udziału Partnera. 4. Zawarcie Umowy Partnerskiej 1. Przed zawarciem Umowy, Partner wypełnia Formularz Rejestracyjny zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym. 2. Przed podpisaniem Umowy oraz aktywacją Panelu Partnera, TeleOK ma prawo zażądać od Partnera przedstawienia dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym, w tym w szczególności: a. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), lub b. odpisu z KRS (w przypadku spółki handlowej), oraz c. decyzji o nadaniu numeru NIP, oraz d. zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON. 3. Po podpisaniu Umowy, TeleOK aktywuje Panel Partnerski dedykowany do realizacji zapisów Umowy przez Partnera. 4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 5. Rozwiązanie Umowy 1. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę: a. z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca; 2

3 b. w każdym czasie bez zachowania terminu wypowiedzenia za zgodą drugiej Strony. 2. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym: a. jeżeli druga Strona działa na szkodę Użytkowników lub Strony; b. jeżeli druga Strona naruszyła postanowienia Umowy; c. jeżeli inny podmiot przejął pośrednią lub bezpośrednią kontrolę nad druga Stroną. 3. Prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym przysługuje Stronom, po uprzednim wezwaniu na piśmie do usunięcia uchybienia i wyznaczenia w tym celu dodatkowego terminu, jeśli druga Strona nie wykonuje lub nienależycie wykonuje postanowienia Umowy lub działa na szkodę drugiej Strony i/lub Użytkowników. 4. TeleOK jest uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Partner zawarł w Formularzu Rejestracyjnym nieprawdziwe dane, w szczególności dane fałszywe lub takie, do których nie miał prawa. 5. Nie będzie uważane za naruszenie niniejszej Umowy, uprawniające do jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym, rozwiązanie umowy z Użytkownikiem przez TeleOK. 6. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami: a. Strony zobowiązują się dokonać rozliczenia wzajemnych należności za okres obowiązywania Umowy; b. Partner zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić TeleOK wszystkie materiały opatrzone znakiem towarowym TeleOK, pełną dokumentację wykonywania Umowy oraz wszelkie dokumenty i pisemne informacje otrzymane od TeleOK w związku z Umową. 7. Rozwiązanie Umowy następuje listem poleconym lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 6. Wygaśnięcie Umowy 1. Wygaśnięcie Umowy następuje po 12 miesiącach liczonych od daty pozyskania ostatniego Użytkownika przez Partnera. Począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Umowa wygasła, TeleOK nie będzie wypłacać prowizji Partnerowi. 2. W przypadku pozyskania nowego Użytkownika, data wygaśnięcia Umowy zostaje przesunięta zgodnie z zapisem ust O mającym nastąpić wygaśnięciu Umowy, TeleOK poinformuje Partnera listem poleconym w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ma nastąpić wygaśnięcie Umowy. 7. Sposób wynagradzania Partnera 1. Za wykonanie zadań związanych z pozyskiwaniem Użytkowników, TeleOK zobowiązuje się zapłacić Partnerowi prowizję naliczaną, jako procent od wartości ruchu telefonicznego oraz usług dodanych TeleOK. 2. Sposób ustalania wysokości wynagrodzenia określa Załącznik nr 1 do Umowy. 3. TeleOK będzie dokładała należytej staranności w celu terminowego rozliczania należności wobec Partnera z tytułu wpłat od Użytkowników otrzymanych w danym miesiącu. 4. Partner zrzeka się wszelkich uprawnień do prowizji oraz świadczenia wyrównawczego określonego w art. 764³ kodeksu cywilnego, które potencjalnie mogłyby mu przysługiwać na warunkach określonych w kodeksie cywilnym po rozwiązaniu niniejszej Umowy. 5. Partner oświadcza, że prowizja określona w Umowie jest dla niego satysfakcjonujące i obejmuje wszystkie elementy określone w Umowie. Wobec powyższego, Partner nie będzie wysuwał wobec TeleOK żadnych roszczeń przekraczających kwotę prowizji należnej zgodnie z postanowieniami Umowy, w szczególności roszczeń o świadczenie wyrównawcze. 6. Prowizja jest należna Partnerowi tylko wtedy, gdy pozyskanie Użytkownika lub świadczenie usługi Użytkownikowi nastąpiło w wyniku bezpośredniego działania Partnera. 8. Ograniczenie odpowiedzialności 1. TeleOK nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu niniejszej Umowy w przypadku niewypełnienia swoich zobowiązań, jeśli jest to spowodowane działaniem lub zaniechaniem Partnera, w szczególności nie zachowaniem przez Partnera zgodności jego działań z przepisami prawa, przepisami niniejszej Umowy bądź nie uzyskaniem przez Partnera stosownych zezwoleń i zgód, a także wskutek braku koniecznego współdziałania Partnera. 2. TeleOK nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie oraz utracone przez Partnera korzyści, w szczególności za utratę przychodów bądź zysków, utratę Użytkowników, utratę możliwości rozwinięcia działalności bądź utratę spodziewanych oszczędności. 3. TeleOK nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowych w okolicznościach określonych w par. 5 ust. 2 i ust TeleOK nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność prowadzenia przez Partnera własnej dokumentacji księgowej i innych rozliczeń. 5. TeleOK nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania przyjęte przez Partnera w stosunku do Użytkowników, oraz działania lub zaniechania Partnera związane z wykonywaniem Umowy. 6. Odpowiedzialność TeleOK względem Partnera na podstawie niniejszej Umowy ograniczona jest do kwoty średniej jednomiesięcznej prowizji należnej Partnerowi. 3

4 9. Postanowienia dodatkowe 1. TeleOK zastrzega sobie prawo zmiany warunków korzystania przez Partnera ze znaku towarowego TeleOK po uprzednim pisemnym zawiadomieniu. 2. Partner wyraża zgodę na otrzymywanie od TeleOK informacji handlowych na podany w Formularzu Rejestracyjnym adres e_mail. 3. Partner jest zobowiązany do powiadamiania TeleOK o każdorazowej zmianie danych wskazanych przez Partnera w Formularzu Rejestracyjnym, w tym szczególności danych teleadresowych (takich, jak między innymi adres, adres e_mail, telefon kontaktowy), zmiany firmy Partnera, zmiany w zakresie rejestracji w odpowiednich rejestrach oraz zmiany numerów NIP lub REGON, w terminie 14 dni od daty ich wystąpienia. 4. Partner zobowiązuje się niezwłocznie informować TeleOK o wyznaczeniu i zmianach osób odpowiedzialnych za bieżącą współpracę ze TeleOK. 5. Strona zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim, także po rozwiązaniu Umowy, jakichkolwiek informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy. Obowiązek powyższy nie dotyczy wypadku, gdy ich ujawnienia zażąda uprawniony organ państwowy. W przypadku ujawnienia przez Stronę takich informacji, druga Strona jest uprawniona do domagania się naprawienia przez Stronę szkody powstałej po jego stronie z tego tytułu, w pełnej wysokości. 6. Partner nie może, bez uprzedniej zgody udzielonej przez TeleOK na piśmie pod rygorem nieważności, przenosić swoich praw lub zobowiązań wynikających z Umowy w całości lub w części na podmioty trzecie. 7. W przypadku, gdy w jakimkolwiek czasie po zawarciu Umowy, wszystkie lub część tych postanowień stała się nieważna, sprzeczna z prawem lub bezskuteczna, takie zdarzenie nie powinno wpłynąć na ważność, legalność czy wykonalność innych postanowień umownych. Jednakże, postanowienie lub postanowienia uznane za nieprawidłowe, sprzeczne z prawem lub nieważne winny być zastąpione w całym zakresie wymaganym przez prawo, nowymi postanowieniami, wprowadzonymi zgodnie z zamiarem Stron i pozostającymi w zgodzie z intencją i wolą uzgodnień zawartych pozostałych postanowieniach. 8. W wyniku realizacji Umowy pomiędzy Stronami lub osobami, którymi Partner się posługuje nie zawiązuje się stosunek pracy, ani stosunek zlecenia, który powodowałby po stronie TeleOK obowiązki w zakresie ubezpieczenia społecznego lub podatku dochodowego Partnera. 9. Umowa nie prowadzi do zawarcia między jej Stronami umowy spółki cywilnej. 10. Postanowienia końcowe 1. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 2. Zmiany Umowy będą dokonywane za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksów do Umowy. 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z Umową, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a jeżeli okaże się to niemożliwe, spór będzie rozstrzygał właściwy dla TeleOK sąd powszechny. 4. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw. 5. Wszystkie postanowienia Umowy zostały z Partnerem indywidualnie ustalone i wyjaśnione i Partner oświadcza, że wyraża na nie zgodę bez zastrzeżeń. 6. Partner oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia, wiedzę i środki niezbędne do należytego wykonania przedmiotu Umowy. 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Lista załączników: Załącznik nr 1 System wynagrodzeń Partnera TELEOK PARTNER 4

5 1. Podstawa naliczenia prowizji Partnera. Załącznik Nr 1 do Umowy Partnerskiej z dnia. 201 System Wynagrodzeń Partnera Prowizja Partnera naliczana będzie na podstawie faktur wystawionych Użytkownikom za poprzedni miesiąc rozliczeniowy na podstawie następującego wzoru: P = x% * A + y% * B gdzie: P prowizja Partnera x% - procentowe wynagrodzenie uzyskane z tytułu opłat za połączenia telekomunikacyjne, A kwoty opłat brutto za połączenia telekomunikacyjne na fakturach Użytkowników Partnera za poprzedni okres rozliczeniowy, y% - procentowe wynagrodzenie uzyskane z tytułu opłat za usługi dodane, B kwoty opłat brutto za usługi dodane na fakturach Użytkowników Partnera za poprzedni okres rozliczeniowy. Do rozliczeń uwzględniane będą kwoty brutto z wystawionych faktur. Miesięczne obroty generowane przez Użytkowników Partnera Do 3000,00 PLN brutto Powyżej 3000,00 PLN brutto Tytuł Opłaty Prowizja procentowa Partnera Połączenia telekomunikacyjne (A) X= 4% X= 5% Usługi dodane (B) Y= 7% Y= 8% 2. Proces wypłacania prowizji Partnerom TeleOK. 1. Prowizja z tytułu pozyskania i utrzymania danego Użytkownika przez Partnera są naliczane od momentu, gdy suma wpłat brutto tego Użytkownika na konto TeleOK osiągnie kwotę 25,00 (słownie: dwadzieścia pięć) PLN. 2. Prowizja dla Partnera naliczana jest w cyklu miesięcznym, po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego. 3. Prowizja naliczona Partnerowi jest wyszczególnione na koncie Partnera w Panelu Partnera. 4. Prowizja Partnera może być przedstawione w Panelu Partnera w postaci Punktów Partnera, przy czym jeden Punkt Partnera odpowiada jednej złotówce brutto. 5. Punkty Partnerskie mogą zostać zamienione przez Partnera na: a. promocyjne zasilenie wskazanego konta Użytkownika TeleOK. Użytkownikiem TeleOK może być Partner, lub b. prowizję handlową Partnera. 6. Zamianie podlegają wyłącznie Punkty Partnerskie naliczone Użytkownikom Partnera, którzy w dniu zamiany posiadają dodatni stan konta TeleOK. 7. Punkty Partnerskie zamienione na prowizję handlową będą wypłacane Partnerowi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Partnera na TeleOK za pomocą narzędzi dostępnych na koncie Partnera w Panelu Partnera. Faktury wystawiane w inny sposób nie będą akceptowane przez TeleOK. Faktura VAT będzie wystawiona z następującymi warunkami: a. termin płatności: 14 dni, b. sposób płatności: przelew bankowy. 5

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy: UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul...., NIP:... zwaną w umowie Zleceniobiorcą, a Firmą:......

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania programu partnerskiego Money2Money (dalej: Program), a w szczególności zasady zawierania i rozwiązywania między Money.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr...o świadczenie usług wirtualnego biura. W z ó r

UMOWA nr...o świadczenie usług wirtualnego biura. W z ó r UMOWA nr...o świadczenie usług wirtualnego biura Zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Gospodarki Materiałowej FORTIS Spółka z o.o. ul. Leona Heyki 23, 70-631 Szczecin NIP 852-050-95-99 zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy:

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Umowa najmu Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Spółką Grupa Optima Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandurskiego 66 lok.4, 31-515 Kraków, NIP: 6783097265, REGON: 121065514, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. Numer id lub nazwisko osoby polecającej... zawarta w dniu w., pomiędzy:

Umowa zlecenia nr. Numer id lub nazwisko osoby polecającej... zawarta w dniu w., pomiędzy: Numer id lub nazwisko osoby polecającej... Umowa zlecenia nr zawarta w dniu w., pomiędzy: 1. Zlecającym: INTERMEDIO SEBASTIAN DROZD Z siedzibą w: 72-518 Ładzin, Ładzin 67 NIP: 851-26-24-854, REGON: 320063949

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr.

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr. WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 Umowa zlecenie nr. W dniu... 2013 r. w Tychach, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA SPRZEDAŻY USŁUG TURYSTYCZNYCH UMOWA SPRZEDAŻY USŁUG TURYSTYCZNYCH zawarta w Warszawie dnia pomiędzy: GEOVITA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Barskiej 28/30 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego Umowa podnajmu lokalu użytkowego zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Doradztwo Prawne Mateusz Płudowski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 281 lok. 721, Wrocław 53-234 wpisaną do CEIDG,

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy:

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Wzór umowy Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2016 Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA NR./2016 Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie OAK.KCB.2621/8/16 Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy UMOWA NR./2016 zawarta w dniu... 2016 r. pomiędzy: Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 5 do Regulaminu Zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa została zawarta w Gdyni w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza umowa została zawarta w Gdyni w dniu 2013 roku pomiędzy: Umowa o dostęp i korzystanie z Systemu MLS nr Niniejsza umowa została zawarta w Gdyni w dniu 2013 roku pomiędzy: Stowarzyszeniem Pomorskim Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą w Gdyni 81-386

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. sprzedaży

UMOWA nr.. sprzedaży Po zmianie 06.09.2016r. Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i 3 ust.3 ) UMOWA nr.. sprzedaży Zawarta w dniu 2016 r. w Wołowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr INES 2011/.../.. ustalająca warunku świadczenia wsparcia

(wzór) UMOWA nr INES 2011/.../.. ustalająca warunku świadczenia wsparcia (wzór) UMOWA nr INES 2011/.../.. ustalająca warunku świadczenia wsparcia na rzecz podmiotu ekonomi społecznej zawarta w ramach realizacji umowy z dnia 2 czerwca 2010 roku nr UDA-POKL.07.02.02-12-018/09-00

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

ID: [ID KLIENTA] Umowa najmu. Zawarta w dniu [data] w [miasto] pomiędzy:

ID: [ID KLIENTA] Umowa najmu. Zawarta w dniu [data] w [miasto] pomiędzy: Umowa najmu ID: [ID KLIENTA] Zawarta w dniu [data] w [miasto] pomiędzy: Spółką Grupa Optima Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandurskiego 66 lok.4, 31-515 Kraków, NIP: 6783097265, REGON: 121065514, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług na podstawie Umowy SMS Premium

Regulamin świadczenia usług na podstawie Umowy SMS Premium Regulamin świadczenia usług na podstawie Umowy SMS Premium 1. Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego Regulaminu (dalej jako Regulamin) jest określenie zasad i warunków współpracy pomiędzy Administratorem

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDOSTĘPNIENIA. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a. reprezentowaną przez: 1.. 2..

UMOWA UDOSTĘPNIENIA. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a. reprezentowaną przez: 1.. 2.. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: UMOWA UDOSTĘPNIENIA.... reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a.. reprezentowaną przez: 1.. 2.. zwanym w dalszej części Spółką 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH Nr. Zawarta w Poznaniu w dniu.. r. Pomiędzy: Zakra Corp Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szamarzewskiego 17/1 60-580 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

www.wroclawski-adres.pl

www.wroclawski-adres.pl Umowa podnajmu lokalu użytkowego zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Doradztwo Prawne Mateusz Płudowski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 281 lok. 721, Wrocław 53-234 wpisaną do CEIDG,

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. w Bełchatowie pomiędzy... zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.. REGON..

Zawarta w dniu. w Bełchatowie pomiędzy... zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.. REGON.. wzór UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH Zawarta w dniu. w Bełchatowie pomiędzy... zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.. REGON.. reprezentowaną przez zwaną dalej Zleceniodawcą, a Biuro usług rachunkowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY TAKŻE PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNĄ *cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy ORAZ WERSJĘ WORD PISMA W CENIE 49,99 zł

OFERUJEMY TAKŻE PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNĄ *cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy ORAZ WERSJĘ WORD PISMA W CENIE 49,99 zł OFERUJEMY TAKŻE PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNĄ *cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy ORAZ WERSJĘ WORD PISMA W CENIE 49,99 zł EMAIL: BIURO@INTERNETOWAKANCELARIA.PL UMOWA DYSTRYBUCYJNA zawarta w,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy:

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul.

Bardziej szczegółowo

PRAWO GOSPODARCZE. Kazus 1. Egzamin radcowski 2010 r. Część III. Prawo gospodarcze

PRAWO GOSPODARCZE. Kazus 1. Egzamin radcowski 2010 r. Część III. Prawo gospodarcze Część III. PRAWO GOSPODARCZE Kazus 1. Egzamin radcowski 2010 r. I. Po zapoznaniu się z treścią zadania, proszę sporządzić umowę nazwaną, określoną w Kodeksie cywilnym. Zlecenie przygotowania umowy pochodzi

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 Załącznik nr 2 Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 zawarta w Warszawie w dniu roku pomiędzy: Centralną Wojskową Przychodnią Lekarską CePeLek Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu...

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... w Toruniu w siedzibie Operatora przy ul. B. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowaną przez:

UMOWA nr. reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Organizatorem Partnerem 1 Przedmiot umowy. Regulamin 2 Zobowiązania Partnera.

UMOWA O WSPÓŁPRACY Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Organizatorem Partnerem 1 Przedmiot umowy. Regulamin 2 Zobowiązania Partnera. UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta dnia... w... pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH 1 DEFINICJE Administrator ASIB Press & Media Emil Michał Kowalski, partner Operatora z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kozłowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW (zwana dalej Umową )

UMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) UMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36, 53-508 Wrocł

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y. , prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:, z siedzibą, nr NIP:, REGON:, zwanym dalej Wykonawcą,

PROJEKT U M O W Y. , prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:, z siedzibą, nr NIP:, REGON:, zwanym dalej Wykonawcą, Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341( 52) 2016 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu grudnia 2016 roku w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPÓŁPRACY zawarta w dniu pomiędzy:

UMOWA WSPÓŁPRACY zawarta w dniu pomiędzy: UMOWA WSPÓŁPRACY zawarta w dniu pomiędzy: Zakupy Do Domu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60 594) przy ul. Dąbrowskiego 191, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH. (dalej: Umowa)

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH. (dalej: Umowa) UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH (dalej: Umowa) Zawarta dnia [ ] we Wrocławiu, pomiędzy: 1. JetMail Ltd z siedzibą w Londynie, Anglia przy ul. Craven House, 40-44 Uxbridge Road, W5 2BS, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15

Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15 Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15 w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zawarta w dniu reprezentowaną przez: 1.. 2..

Bardziej szczegółowo

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych UMOWA w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zawarta dnia. roku,w Warszawie pomiędzy : firmą.. z siedzibą w Warszawie przy.. reprezentowaną przez zwaną dalej Zleceniodawcą, a :. Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr DZP /2017

Umowa nr DZP /2017 WZÓR Umowa nr DZP-362-21/2017 W dniu...2017 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zleceniodawca, posiadającym NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie:

Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie: Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie: 1. Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) gazu ziemnego do budynków DOW NFZ w roku 2018: 1)

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. Zawarta w dniu. r. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA Nr. Zawarta w dniu. r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA Nr Zawarta w dniu. r. w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-901 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŁE ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA O STAŁE ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu [ ] w Poznaniu pomiędzy: UMOWA O STAŁE ŚWIADCZENIE USŁUG NR Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-612), przy ul. Rubież 46, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

a firmą. z siedzibą w adres, NIP, REGON, zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez

a firmą. z siedzibą w adres, NIP, REGON, zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez UMOWA Nr../../2016/WAG Zawarta w dniu... w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego CIS- WAG.2720.... 2016, pomiędzy Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, NIP 7010236179,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. UMOWA Nr 5/ZP/2014 Zawarta w dniu pomiędzy:

Projekt umowy. UMOWA Nr 5/ZP/2014 Zawarta w dniu pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Nr 5/ZP/2014 Zawarta w dniu pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy reprezentowanym przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. ..., zwanym/ą Partnerem. 1. Postanowienia ogólne

UMOWA PARTNERSKA. ..., zwanym/ą Partnerem. 1. Postanowienia ogólne .. 2013 r. UMOWA PARTNERSKA Stronami umowy są: -. z siedzibą w przy ul..., zarejestrowaną w, nr KRS, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu..., zwaną dalej. -......, zwanym/ą Partnerem 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA WYNAJMU NR... NA ZASADACH WYŁĄCZNOŚCI

UMOWA POŚREDNICTWA WYNAJMU NR... NA ZASADACH WYŁĄCZNOŚCI UMOWA POŚREDNICTWA WYNAJMU NR... NA ZASADACH WYŁĄCZNOŚCI zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji.......

Bardziej szczegółowo

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy firmą Kancelaria Finansowa B&G Sp. z o.o. Sp. k. a Partnerami Programu Partnerskiego BiG.org.pl.

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ZPS 22/2016

U M O W A nr ZPS 22/2016 Załącznik nr 6 Projekt umowy (po zmianach z dnia 04.10.2016 r.) U M O W A nr ZPS 22/2016 Zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

Posiadającym NIP., Regon

Posiadającym NIP., Regon WZÓR UMOWA NAJMU Zawarta w dniu.. pomiędzy. z siedzibą.. reprezentowanym przez...., działającego na podstawie Pełnomocnictwa znak. z dnia... udzielonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, posiadającym NIP...,

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Pisz, dnia

Pisz, dnia Pisz, dnia 23-09-2015 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu niniejszym udziela odpowiedzi na pytania do procedury prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy:

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: UMOWA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH zawarta dnia w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna, z siedzibą w

Bardziej szczegółowo