UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu,"

Transkrypt

1 UMOWA O DZIEŁO zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu, a Wykonawcą zwanymi dalej łącznie Stronami lub oddzielnie Stroną. 1 Pojęciom użytym w niniejszej umowie Strony nadają następujące znaczenie: 1) Umowa niniejsza umowa wraz z załącznikami; 2) Serwis portal internetowy mybabydeal dostępny na domenie 3) Zamawiający i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, ul. Asnyka 1C, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym zł, NIP , REGON ; 4) Wykonawca podmiot zawierający Umowę z Zamawiającym poprzez rejestrację w Serwisie; w dalszej części Umowy i w Serwisie Wykonawca zwany jest również Dealmakerem ; 5) Klient podmiot oferujący produkt lub usługę prezentowaną w Serwisie; 6) Kupon uprawnienie do zakupu produktu lub usługi Klienta zgodnie z treścią oferty zamieszczonej w Serwisie; w dalszej części Umowy i w Serwisie zwany jest również BABYkuponem; 7) Panel Dealmakera funkcjonalność Serwisu umożliwiająca Wykonawcy zdalne wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy za pośrednictwem sieci Internet. 1

2 2 1. Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem i edytorem Serwisu. 2. Osoba działająca za Wykonawcę oświadcza, że jest uprawniona do składania oświadczeń woli w jego imieniu Umowa zostaje zawarta po dokonaniu przez Wykonawcę następujących czynności w Serwisie: 1) wypełnienie formularza rejestracyjnego, 2) zaznaczenie pola Zgadzam się z warunkami Umowy. 2. Wykonawca prześle Zamawiającemu na adres mailowy skan: 1) dowodu osobistego w przypadku Wykonawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, 2) dokumentów potwierdzających wpis do właściwego rejestru w przypadku Wykonawców będących przedsiębiorcami. 3. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 2, stanowi warunek wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 4. W wyniku pomyślnego zakończenia rejestracji Wykonawca uzyskuje dostęp do swojego Panelu Dealmakera za pomocą loginu i hasła. 5. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna Przedmiotem Umowy jest zamieszczanie przez Wykonawcę ofert Klientów w Serwisie. 2. Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy za pośrednictwem Panelu Dealmakera. 3. Zamieszczenie każdej oferty Klienta w Serwisie wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo odmowy zatwierdzenia oferty bez podania przyczyn. 2

3 4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad ustalonych w Ogólnych warunkach handlowych, które stanowią integralną część umowy Zamawiającego z Klientem jako jej załącznik nr 1, a dostępnej w Panelu Dealmakera. 5. Modyfikacje Ogólnych warunkach handlowych w relacji pomiędzy Zamawiającym a Klientem dopuszczalne są wyłącznie w drodze indywidualnych uzgodnień dokonanych pomiędzy nimi drogą elektroniczną (poprzez wskazany ) lub na piśmie. Potwierdzenie uzgodnień stanowi również umożliwienie wydrukowania zweryfikowanej oferty Klienta Przy realizowaniu zadań związanych z wykonywaniem Umowy Wykonawca: 1) zachowuje niezależność, 2) sam określa czas i miejsce swej działalności. 2. Na skutek zawarcia Umowy nie powstaje pomiędzy Stronami stosunek pracy ani agencji. 3. Wykonawca nie jest uprawniony do reprezentowania Zamawiającego ani zaciągania zobowiązań w jego imieniu i na jego rzecz. 4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcy kosztów ani wydatków poniesionych w celu realizacji przedmiotu Umowy Z tytułu zamieszczenia oferty Klienta w Serwisie Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z Tabelą wynagrodzeń stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy. 2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wysokości przysługującego mu wynagrodzenia za pomocą Panelu Dealmakera lub drogą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres Wynagrodzenie będzie płatne na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych: 1) rachunku w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 2) faktury w przypadku Wykonawcy będącego przedsiębiorcą. 3

4 4. Rachunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, zostanie wystawiony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. 5. Wynagrodzenie wypłacane Wykonawcy będącemu osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej zostanie pomniejszone o wszelkie kwoty odprowadzone na poczet podatków przez Zamawiającego jako ich płatnika a także będzie pomniejszone o kwotę 20 zł netto (przy każdej miesięcznej wypłacie) tytułem opłaty księgowej pobieranej przez Biuro Rachunkowe za rozliczenie umowy i przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów dla Urzędu Skarbowego i innych instytucji 6. Wykonawca ma prawo wystawić Zamawiającemu rachunek lub fakturę, o ile wartość wynagrodzenia przekroczy kwotę 100 zł i nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym. 7. Zleceniodawca może zmieniać wysokość wynagrodzenia określonego w załączniku nr 1 do Umowy. Zmiana taka nie wymaga akceptacji Wykonawcy i wywiera skutek wobec ofert zamieszczonych w Serwisie po dniu zawiadomienia Wykonawcy, dokonanego drogą elektroniczną (na wskazany adres ) lub na piśmie. 7 Wszelkie informacje, w których posiadanie wszedł Wykonawca w związku z realizacją Umowy, Strony będą uważać za tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, o której mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie bez podania przyczyn. 2. Rozwiązanie Umowy następuje w drodze oświadczenia złożonego drugiej Stronie drogą elektroniczną (na wskazany adres ) lub na piśmie. 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonywania Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. 4

5 5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają uzgodnienia pomiędzy Stronami, dokonanego drogą elektroniczną (poprzez wskazany adres ) lub na piśmie. 6. Jeżeli jakakolwiek część Umowy okaże się lub zostanie uznana za nieważną, pozostałe postanowienia Umowy i Umowa jako całość pozostają w mocy. 5

6 Załącznik Nr 1 Tabela wynagrodzeń <100 sprzedanych BABYkuponów Wynagrodzenie Dealmakera 30% zysku netto Zamawiającego >100 sprzedanych BABYkuponów Wynagrodzenie Dealmakera 40% zysku netto Zamawiającego 1. Wynagrodzenie Dealmakera jest zawsze wyliczane na podstawie zysku netto jaki uzyskuje Zamawiający (Przychód z prowizji netto koszt Transferuj.pl (2,9%/przelew) koszt zaksięgowania sprzedaży kuponu (1zł/kupon) = Zysk netto). W przypadku osób fizycznych potrącany jest również koszt obsługi księgowej umowy tj. 20 zł/miesiąc. W tych wyliczeniach nie bierzemy pod uwagę kosztów marketingu i pochodnych, które ponosi niezależnie Zamawiający. 2. Poziom zysku Zamawiającego może być zmienny w zależności od warunków rynkowych i rodzajów ofert. 3. Wiążąca informacja o poziomie wynagrodzenia Wykonawcy znajduje się zawsze w Panelu Dealmakera, w sekcji Moje przychody. 6

7 ..., dn.... Miejscowość i data Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia... Zamawiający: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, ul. Asnyka 1C, NIP , REGON Wykonawca: Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. 1. Kwota wynagrodzenia brutto: Kwota uzysku:... 20% pozycji nr 1 3. Kwota do opodatkowania:... różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2 4. Podatek od wynagrodzenia:... 18% pozycji nr 3 5. Kwota do wypłaty:... różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4 (słownie:......) Zamawiający Wykonawca 7

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul.

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A, wysokość kapitału zakładowego 470 711 500,00 złotych,

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Umowa o wykonanie zamówienia publicznego Część nr 2 UMOWA. o udzielenie zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilne Warmia i Mazury sp. z o.o.

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilne Warmia i Mazury sp. z o.o. Wzór umowy o wykonanie zamówienia publicznego Część nr 1 UMOWA. o udzielenie zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}%

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% zawarta pomiędzy: 1. ARGENTUM CAPITAL Sp. zo.o. z siedzibą w Suwałkach ul. Mickiewicza 11 lok. 202; adres korespondencyjny Suwałki ul.

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między stronami Umowy określenia oznaczają: 1.1. Data Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA 1. DEFINICJE. 1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm.

RAMOWA UMOWA 1. DEFINICJE. 1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm. RAMOWA UMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: BNP PARIBAS

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE W dniu.. r. w. pomiędzy: Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży Towarów i Usług zawieranych przez Smay

Bardziej szczegółowo

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym recupero.pl Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin giełdy wierzytelności, zwany dalej Regulaminem, został ustalony przez GREDAN Spółkę z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o R E G U L A M I N Ś W I A D C Z E N I A U S Ł U G I B I T C O I N D L A P U N K T Ó W H A N D L O W Y C H 1. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad świadczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr...

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr... UMOWA Pożyczki Soho Credit nr... zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL Stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną KANTOROWIEC.PL, którego właścicielem jest spółka Czarny Koń M.T.W. Skóra, M.

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL 1 DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID)

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1. Business Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Papieża Jana Pawła II 16 lok. U1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ]

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ] Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer Umowa o kredyt ("Umowa") zawarta pomiędzy Ikano Bank GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1 stycznia 2014 1. DEFINICJE 1. 1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy zawarta w dniu [.] pomiędzy: Umowa pożyczki nr [.] HERSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo