UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy:"

Transkrypt

1 UMOWA Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: 1. Aneta Brodzińska-Czarnota Ogólnopolskie Centrum Obsługi Prawnej, z siedzibą w Krakowie (31-542) przy ul. Mogilskej 25/1013, NIP: , REGON: , reprezentowaną przez Anetę Brodzińską-Czarnota Właścicielem, zwaną w dalszej części umowy Zleceniobiorcą a reprezentowaną przez... zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą zwanymi łącznie dla ustalenia wspólnych praw i obowiązków, Stronami. PREAMBUŁA Strony postanawiają, że zawierają umowę w celu promowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Zleceniodawcy za pośrednictwem sieci Internet poprzez zamówione u Zleceniobiorcy narzędzia oraz świadczone za ich pomocą usługi marketingu internetowego. Strony zgodnie określają rozumienie użytych w treści Umowy pojęć, tj.: dzieło autorskie określenie zbiorcze dla całokształtu utworów wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do Umowy zgodnie z postanowieniami 1 ust. 1 Umowy, utwór utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, sprecyzowany w Załączniku nr 1 do Umowy, będący przejawem działalności twórczej Zleceniobiorcy w ramach wykonania Umowy, narzędzie utwór dostosowany do indywidualnych potrzeb Zleceniodawcy do realizacji umowy o świadczenie usług marketingu internetowego przez Zleceniobiorcę.

2 1 [PRZEDMIOT UMOWY] 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca, za wynagrodzeniem, przyjmuje do wykonania dzieło autorskie, określone szczegółowo w Załączniku nr 1, będącym integralną częścią umowy, stanowiące utwory wyszczególnione w pozycjach oznaczonych nr... będące narzędziami promowania działalności przedsiębiorstwa Zleceniodawcy sieci Internet zgodnie ze zleceniem wynikającym z postanowień 1 ust. 2 Umowy oraz w zakresie i w sposób określony w Załączniku nr Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca, za wynagrodzeniem, przyjmuje zlecenie świadczenia na rzecz Zleceniodawcy w sieci Internet usług marketingu internetowego, w sposób i w zakresie określonym w Załączniku nr 1 w pozycjach... przez okres obowiązywania umowy oraz za pośrednictwem narzędzi, o których mowa w 1 ust Niniejsza umowa nie obejmuje usług w zakresie tzw. pozycjonowania fraz, co może stanowić przedmiot odrębnej umowy stron. 2 [OBOWIĄZKI ZLECENIOBIORCY] 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania niniejszej umowy z należytą starannością, z wykorzystaniem posiadanego doświadczenia i know how. 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania niniejszej umowy wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet. 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania umowy w przedmiocie określonym w 1 ust. 1 Umowy i wykonania umowy w przedmiocie określonym w 1 ust. 2 Umowy zgodnie z harmonogramem określonym w Załączniku nr 1, pod warunkiem przekazania przez Zleceniodawcę materiałów umożliwiających przygotowanie narzędzi, z zastrzeżeniem, iż Zleceniobiorca wdroży niezwłocznie po zawarciu umowy, usługi, których wdrożenie jest możliwe bez narzędzi, o których mowa w 1 ust. 1 Umowy. 4. Zleceniobiorca przedłoży Zleceniodawcy do akceptacji, przygotowane w ramach wykonywania umowy projekty. Brak pisemnego sprzeciwu Zleceniodawcy w terminie 3 dni od przedłożenia projektu do akceptacji, jest równoznaczny z zaakceptowaniem projektu przez Zleceniodawcę i wdrożeniem projektu przez Zleceniobiorcę.

3 5. Zleceniobiorca przygotowuje się do przygotowania dla Zleceniodawcy miesięcznych raportów z wykonywania umowy. 6. Zleceniobiorca przenosi na rzecz Zleceniodawcy majątkowe prawa autorskie do utworów składających się na przedmiot umowy określony w 1 ust. 1 Umowy i Załączniku nr 1, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów w sieci Internet, w tym techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory mogą zostać utrwalone i wprowadzone do obrotu; w zakresie rozpowszechniania utworów w sieci Internet w celu promowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Zleceniodawcy ze skutkiem rozporządzającym w dniu wygaśnięcia umowy zgodnie z 4 ust. 1 Umowy i pod warunkiem uregulowania wszystkich wynikających z Umowy zobowiązań Zleceniodawcy. 7. W sytuacji wygaśnięcia Umowy przed terminem jej obowiązywania (tj. w okresie do 1,5 miesięcy jej funkcjonowania), określonym w 4 ust. 1 Umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się przenieść na rzecz Zleceniodawcy majątkowe prawa autorskie do utworów składających się na przedmiot umowy określony w 1 ust. 1 Umowy i Załączniku nr 1, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów w sieci Internet, w tym techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory mogą zostać utrwalone i wprowadzone do obrotu; w zakresie rozpowszechniania utworów w sieci Internet w celu promowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Zleceniodawcy ze skutkiem rozporządzającym w dniu wygaśnięcia umowy przed terminem określonym w 4 ust. 1 Umowy, ale pod warunkiem zapłaty przez Zleceniodawcę wynagrodzenia za dzieło stanowiącego równowartość 150% miesięcznego abonamentu, pomniejszone o kwoty opłat abonamentowych wcześniej wpłaconych, o których mowa w 3 ust. 6 Umowy, powiększonej o podatek VAT, wg obowiązującej w dacie wymagalności świadczenia pieniężnego stawki podatku VAT. 3 [OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY] 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do współdziałania ze Zleceniobiorcą, w szczególności do dostarczania materiałów, informacji, wzorów etc. niezbędnych do wykonywania umowy przez Zleceniobiorcę, w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej Umowy bądź w terminie 3 dni roboczych od wezwania przez Zleceniobiorcę w toku realizacji umowy, w sposób określony przez Zleceniobiorcę. 2. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania Zleceniobiorcy danych do serwerów, niezbędnych do wytworzenia i zainstalowania narzędzi oraz realizacji usług. W sytuacji

4 nieprzekazania danych o których mowa w zdaniu pierwszym, Zleceniobiorca jest upoważniony do skorzystania z innych serwerów, na koszt Zleceniodawcy. 3. Zleceniodawca zobowiązuje się do wykupienia na własny koszt, wskazanej przez Zleceniobiorcę lub innej wybranej przez Zleceniodawcę domeny w celu utworzenia strony produktowej. 4. Zleceniodawca oświadcza i zapewnia, że wszystkie przekazane do wykonania dzieła i zlecenia materiały stanowią własność Zleceniodawcy i nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności w zakresie ochrony udzielonej przez prawo autorskie (także w zakresie uprawnienia do rozporządzania i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych), jak również nie naruszaj dobrych obyczajów, zasad uczciwej konkurencji i praw konsumentów. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz prawdziwość materiałów doręczonych przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wykorzystania materiałów dostarczonych w celu wykonywania niniejszej umowy i narzędzi. 5. Zleceniodawca zwalnia Zleceniobiorcę z wszelkich zobowiązań (długów) do świadczenia wobec osób trzecich, mogących powstać w przyszłości z tytułu praw autorskich, niezgodności oświadczeń Zleceniodawcy z rzeczywistym stanem faktycznym lub prawnym, o którym mowa w ust. 3, jak również zobowiązań na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 6. Z tytułu niniejszej umowy Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenia w formie miesięcznego abonamentu płatnego w kwocie... netto (słownie złotych:...) powiększonej o wartość obowiązującej stawki podatku, udokumentowanej fakturą VAT, przy czym w abonamencie płatnym przez cały okres obowiązywania umowy zgodnie z 4 ust. 1, wliczone jest wynagrodzenie za dzieło autorskie, stanowiące 150% miesięcznego abonamentu. 7. W przypadku wykorzystania przez Zleceniodawcę godzin prac wynikających z Załącznika nr 1 oraz przedstawionych oraz przedstawionych przez Zleceniobiorcę na podstawie raportu, Zleceniobiorca ustala stawkę godzinową za kolejne godziny pracy w wysokości 60,00 netto powiększoną o wartość podatku VAT wg obowiązującej stawki podatkowej. 8. W przypadku niepełnych okresów rozliczeniowych, abonament będzie naliczany proporcjonalnie do ilości dni zawartych w tym okresie. 9. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała co miesiąc z dołu, w terminie 14 dni od daty wystawienia przez Zleceniobiorcę faktury VAT. Zleceniobiorca zawiadomi Zleceniodawcę o wystawieniu faktury VAT drogą elektroniczną. 10. Zleceniobiorca każdorazowo wystawi faktury VAT w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, chyba że jest to dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas datą faktury będzie ostatni dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego.

5 11.Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu Zleceniodawcy. 12.Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, prowadzony w banku Datą spełnienia świadczenia pieniężnego jest dzień uznania rachunku bankowego Zleceniobiorcy. 14.Opóźnienie w wykonywaniu umowy przez Zleceniobiorcę z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy, nie wstrzymuje obowiązku zapłaty wynagrodzenia. 4 [TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY] 1. Umowa zostaje zawarta na czas Okres obowiązywania umowy może zostać przedłużony za zgodą obu stron na dalszy czas określony lub nieokreślony. Przedłużenie umowy wymaga złożenia przez strony zgodnych oświadczeń woli w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5 [WYGAŚNIĘCIE UMOWY] 1. Zleceniodawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przedmiocie określonym w 1 ust. 1, do czasu przygotowania narzędzi, płacąc Zleceniobiorcy wynagrodzenie stanowiące 150% miesięcznego abonamentu. Odstąpienie od Umowy przez Zleceniodawcę stanowi ważny powód wypowiedzenia Umowy przez Zleceniobiorcę w zakresie określonym w 1 ust. 2 Umowy. 2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w przedmiocie określonym w 1 ust. 2 z zachowaniem 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem wygaśnięcia umowy na koniec następnego miesiąca kalendarzowego. 6 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 1. W sprawach nie uregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz

6 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy postanowień niniejszej umowy i informacji pozyskanych w trakcie wykonywania umowy niezwiązanych z jej wykonywaniem, a dotyczących struktury przedsiębiorstwa, prowadzenia spraw przedsiębiorstwa, know how, źródeł informacji i innych stanowiących tajemnicę handlową przedsiębiorstwa. 3. W razie zaistnienia sporu na tle wykonywania Umowy, strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygnąć spór na drodze polubownej, poprzez wzajemne negocjacje stanowisk. W sytuacji niemożności rozstrzygnięcia sporu, sądem wyłącznie właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporów powstałych na tle niniejszej Umowy jest Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy. 4. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Integralną część Umowy stanowi Załącznik nr1. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Zleceniodawca Zleceniobiorca

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia przez spółkę K2 Search spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ulicy Domaniewskiej 44a, wpisana

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. umowa numer

WZÓR UMOWY. umowa numer Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY umowa numer zawarta w dniu..... 2010r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

1. Headway zobowiązuje się do wykonania na rzecz i przy niezbędnym udziale platformę internetową służącą do prowadzenia sprzedaży za

1. Headway zobowiązuje się do wykonania na rzecz i przy niezbędnym udziale platformę internetową służącą do prowadzenia sprzedaży za UMOWA O WYKONANIE SKLEPU INTERNETOWEGO (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36, 53-508

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. zawarta w Białymstoku w dniu.. 2012 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. zawarta w Białymstoku w dniu.. 2012 r. Załącznik nr 6 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH zawarta w Białymstoku w dniu.. 2012 r. pomiędzy: Fundacją Business to Business, z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Sienkiewicza 5 lok. 63, 15-092

Bardziej szczegółowo

UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR...

UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR... UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa na pozycjonowanie serwisu internetowego adres strony www

Umowa na pozycjonowanie serwisu internetowego adres strony www Umowa na pozycjonowanie serwisu internetowego adres strony www zawarta w Toruniu w dniu 10.10.2010 roku (dalej zwana jako Umowa ) pomiędzy: www.artdelarte.pl Wykonawca: Art Delarte Rafał Bonselewski Zlecający:

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Oznaczenie sprawy IPS.4011-1-10/13 Załącznik do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr / /. zawarta w Opolu, w dniu r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25 c,

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR...

UMOWA POŻYCZKI NR... UMOWA POŻYCZKI NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. Zawarta w dniu..., pomiędzy:

U M O W A Nr. Zawarta w dniu..., pomiędzy: U M O W A Nr O PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Zawarta w dniu..., pomiędzy: Biurem Rachunkowym GAMA Maria Grabowska, 03-134 Warszawa ul. Książkowa 7E/ 101 reprezentowanym przez Marię

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

PUNKT EKLEKTIK SESSION

PUNKT EKLEKTIK SESSION Istotne dla stron postanowienia umowy Zawarte w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław NIP 896-100-43-97; REGON 930818255 -

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 Zawarta w dniu 1 marca 2015 r. pomiędzy: Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku przy ul. Lipowej 3, 84-100

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo