Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów"

Transkrypt

1 Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów Umowa zawarta w dniu w Białymstoku, pomiędzy: BV Kontakty Międzynarodowe Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 76/ 67, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , numerem REGON: , NIP: , kz zł, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Bartłomieja Niewińskiego, zwaną dalej w niniejszej umowie BV a z siedzibą w przy ul. zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w pod numerem KRS, numerem REGON:, numer NIP:, reprezentowaną przez, zwaną dalej w niniejszej umowie Właścicielem bazy 1 Preambuła 1. Właściciel bazy przystępuje do Domu Mediowego OPENMailing.pl dobrowolnie, na warunkach określonych w niniejszej umowie. 2 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest określenie zasad uczestnictwa i warunków pośrednictwa BV w sprzedaży bazy należącej do Właściciela bazy. 3 Zakres umowy 1. Właściciel bazy zobowiązuje się do udostępnienia posiadanej bazy adresów owych, dostępnych na koncie użytkownika w systemie OPENMailing.pl. Posiadana baza jest dostępna w opcji: Odbiorcy. 4 Czas obowiązywania umowy 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Umowa może zostać rozwiązana pisemnie, z trzy miesięcznym wypowiedzeniem przez każdą ze stron. 1

2 3. Zlecenia wysyłek ingów reklamowych do bazy odbiorców Właściciela bazy będą realizowane do dnia ewentualnego końca obowiązywania umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie. 5 Obowiązki BV 1. W ramach niniejszej umowy BV zobowiązuje się do następujących działań: 1. Pośrednictwa w sprzedaży posiadanej przez Właściciela bazy bazy adresów e- mailowych. 2. Obsługi technicznej wysyłanych kampanii ingowych 3. Pozyskiwanie odbiorców zainteresowanych bazą Właściciela i odpowiednia selekcja tematyki wysyłanych mailingów. 4. Właściciel bazy nie zostanie obciążony żadnymi kosztami obsługi technicznej. 6 Obowiązki Właściciela bazy 1. W ramach niniejszej umowy Właściciel bazy zobowiązuje się do następujących działań: 1. Oświadczenia, iż baza posiadana przez Właściciela bazy jest jego własnością, a odbiorcy bazy owej wyrazili zgodę na otrzymywanie wiadomości. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Udostępnienie BV bazy odbiorców będącą w posiadaniu Właściciela, na użytek pośrednictwa w sprzedaży mailingów i realizacji zakupionych przez Klientów mailingów. 3. Udzielenie BV nieodwołalnego do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy, pełnomocnictwa do sprzedaży mailingów reklamowych do bazy Właściciela bazy. 7 Wyłączenie odpowiedzialności 1. BV nie bierze odpowiedzialności za treść i kształt reklam wysyłanych w ingach reklamowych, a w szczególności treści niezgodnych z polskim prawem lub naruszających prawnie chroniony interes osób trzecich. 2. BV nie bierze odpowiedzialności za zaspokojenie wszelkich roszczeń z tytułu praw autorskich do materiałów tworzących reklamę w szczególności: zdjęcia, informacje, materiały tekstowe. 3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnione w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą, m.in. czynnikami takimi jak.: awarie sieci telekomunikacyjnej, operatora sieci publicznej. Powyższe czynniki zobowiązują strony do przesunięcia terminu świadczenia usług do czasu usunięcia przeszkód. 2

3 8 Realizacja kampanii ingowych 1. BV realizuje wysyłki ingów do bazy Właściciela, na podstawie uzgodnionych z Właścicielem bazy warunkach. 2. Warunki sprzedażowe uzgodnione są w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy 3. Przed rezerwacją i sprzedażą wysyłki do bazy Właściciela, osoba wyznaczona do kontaktu ze strony BV, skontaktuje się z Właścicielem bazy w celu: - uzgodnienia terminu wysyłki, - uzyskania zgody Właściciela na wysyłkę konkretnej tematycznie kreacji, - ustalenie wysokości kwoty za mailing sprzedażowy, na podstawie ustaleń zawartych w Załączniku nr Akceptacja planowanej wysyłki nie podlega odwołaniu przez Właściciela bazy. 9 Wstrzymanie realizacji zlecenia 1. Sprzedaż mailingów za pośrednictwem OPENMailing.pl odbywać się będzie na warunkach ustalanych przez BV, z uwzględnieniem wszelkich ustaleń z Właścicielem bazy. 2. BV nie może sprzedać wysyłki mailingu do bazy po cenie niższej niż minimalnie ustalona cena w Załączniku nr Wynagrodzenia i płatności 1. Właściciel bazy otrzyma wynagrodzenie od BV za każdą wysyłkę sprzedażową zleconą przez Klienta BV. 2. Należność wobec Właściciela bazy, BV będzie regulowała na podstawie faktury VAT wystawionej przez Właściciela bazy. Faktury VAT będą wystawiane przez Właściciela bazy na podstawie zleceń przekazanych Właścicielowi bazy przy każdorazowym zamówieniu ingu sprzedażowego. 3. Faktury VAT regulowane będą z terminem płatności 30 dni od daty wystawienia. 4. Faktury VAT wystawiane będą ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 5. Świadczenia regulowane będą przelewem bankowym, na konto podane w Załączniku nr 2, w terminie 30 dni od otrzymania Faktury VAT od Właściciela bazy. 11 Postanowienia końcowe 1. Do umowy nie zostały zawarte żadne dodatkowe ustalenia ustne. 2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy przechodzą na ewentualnych następców prawnych, za zgodą obu stron umowy. 3

4 3. Każda ze stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych i informacji drugiej strony, stanowiących jej tajemnicę w rozumieniu Umowy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym w szczególności do nie ujawniania, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie tego typu informacji. 4. Prawem obowiązującym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. Wszystkie sprawy sporne Strony będą starały się rozwiązać polubownie. Jeżeli nie będzie to możliwe, sądem właściwym będzie Sąd w Białymstoku. 5. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 6. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. BV Właściciel bazy 4

5 Białystok, dnia Pełnomocnictwo Właściciel bazy adresów owych należącej do z siedzibą w przy ul. zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w pod numerem KRS, numerem REGON:, numer NIP:, reprezentowaną przez, udziela dla BV Kontakty Międzynarodowe Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 76/ 67, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , numerem REGON: , NIP: , kz zł, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Bartłomieja Niewińskiego pełnomocnictwa do sprzedaży wysyłek mailingów reklamowych do bazy Właściciela objętych niniejszą umową. Niniejsze pełnomocnictwo jest nieodwołalne przez okres obowiązywania w/w umowy. BV Właściciel bazy 5

6 Załącznik nr 1 - Oświadczenie Nazwa bazy: Właściciel bazy adresów owych oświadcza iż posiadana baza adresów owych jest moją własnością, posiadam zgodę użytkowników na wysyłanie wiadomości owych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną. czytelny podpis Właściciela bazy 6

7 Załącznik nr 2 - Warunki sprzedażowe 1 Podział należności z tytułu pośrednictwa sprzedaży 1. Właścicielem bazy figurującej pod nazwą w systemie OPENMailing.pl której dotyczy wycena jest. 2. Strony ustalają, że z tytułu sprzedaży wysyłek ingów reklamowych do bazy Właściciela przez OPENMailing.pl, będą dzielić się wpływami ze sprzedaży w stosunku: - Właściciel bazy: 70 % - BV: 30 % - CPM: zł netto 2 Możliwe rabaty 1. BV może udzielić Klientowi który jest zainteresowany zakupem wysyłki ingu reklamowego do bazy Właściciela rabatu, który nie może przekroczyć 40% od ceny podstawowej. 2. Pozostała kwota zostaje podzielona zgodnie z ustaleniami z pkt. 2, 1. 3 Rozliczenia 1. Należność wobec Właściciela bazy, BV będzie regulowała na podstawie faktury VAT wystawionej przez Właściciela bazy. Faktury VAT będą wystawiane przez Właściciela bazy na podstawie zleceń przekazanych Właścicielowi bazy przy każdorazowym zamówieniu ingu sprzedażowego. 2. Faktury VAT regulowane będą z terminem płatności 30 dni od daty wystawienia. 3. Faktury VAT wystawiane będą ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 4. Nazwa banki oraz numer konta bankowego Właściciela bazy na którą BV ma uregulować należności: BV Właściciel bazy 7

1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów.

1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów. REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI INIS KONTO DARMOWE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów. 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. (pełna nazwa firmy) (adres siedziby: ulica, numer, kod pocztowy, miasto)

UMOWA O WSPÓŁPRACY. (pełna nazwa firmy) (adres siedziby: ulica, numer, kod pocztowy, miasto) UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PROMOCJI PRODUKTÓW I USŁUG zawarta dnia... w Warszawie pomiędzy: Asseco Business Solutions Spółką Akcyjną z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy: 20-607), ul. Konrada Wallenroda

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1 stycznia 2014 1. DEFINICJE 1. 1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia przez spółkę K2 Search spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ulicy Domaniewskiej 44a, wpisana

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1. DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet.pl - Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. G. Zapolskiej 44 (30-126 Kraków) zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOT. WSPÓŁUŻYTKOWANIA MODUŁÓW WYSZUKIWARKI

UMOWA DOT. WSPÓŁUŻYTKOWANIA MODUŁÓW WYSZUKIWARKI Umowa niniejsza zostaje zawarta w Radomiu w dniu:.... roku pomiędzy: z siedzibą w... kod.., ul..., wpisaną do EDG/KRS dla miasta.., pod numerem..,nip..... reprezentowanym przez Panią/Pana, upoważnioną/upoważnionego

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead

Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Grupa TORPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ulicy Polnej 59 wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR:

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR: Zawarta/y poza lokalem Operatora/w siedzibie Operatora¹ w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 23C, dnia. r., pomiędzy DOLSAT Sp. z o. o., NIP 769-207-34-08, REGON 100089445 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: 1. Aneta Brodzińska-Czarnota Ogólnopolskie Centrum Obsługi Prawnej, z siedzibą w Krakowie (31-542) przy ul. Mogilskej 25/1013, NIP: 679 206 59 74, REGON: 122954423,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH Zawarta w dniu: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH w Łaziskach Górnych Numer: /2008 A. Zawarta pomiędzy: USŁUGI HANDLOWE "EKSPRES" Henryk Dobrzyński z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Świerczewskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy:

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Umowa najmu Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Spółką Grupa Optima Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandurskiego 66 lok.4, 31-515 Kraków, NIP: 6783097265, REGON: 121065514, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1. Headway zobowiązuje się do wykonania na rzecz i przy niezbędnym udziale platformę internetową służącą do prowadzenia sprzedaży za

1. Headway zobowiązuje się do wykonania na rzecz i przy niezbędnym udziale platformę internetową służącą do prowadzenia sprzedaży za UMOWA O WYKONANIE SKLEPU INTERNETOWEGO (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36, 53-508

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp.

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie

Bardziej szczegółowo

ul., wpisaną do rejestru KRS/ ewidencji działalności gospodarczej pod numerem prowadzonego przez , NIP:, REGON: reprezentowana przez:

ul., wpisaną do rejestru KRS/ ewidencji działalności gospodarczej pod numerem prowadzonego przez , NIP:, REGON: reprezentowana przez: UMOWA AGENCYJNA Zawarta w dniu 2011 r., pomiędzy: Hurra sp. z o.o., z siedzibą w Iławie (14-200), przy ul. Jagiellończyka 16, zarejestrowaną pod numerem KRS 120405, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z WYDAWCĄ

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z WYDAWCĄ Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Wydawcą a REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z WYDAWCĄ AdStockExchange Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Premium świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Premium uprawnia Użytkownika Premium do

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul.

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A, wysokość kapitału zakładowego 470 711 500,00 złotych,

Bardziej szczegółowo

Umowa na pozycjonowanie serwisu internetowego adres strony www

Umowa na pozycjonowanie serwisu internetowego adres strony www Umowa na pozycjonowanie serwisu internetowego adres strony www zawarta w Toruniu w dniu 10.10.2010 roku (dalej zwana jako Umowa ) pomiędzy: www.artdelarte.pl Wykonawca: Art Delarte Rafał Bonselewski Zlecający:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. zawarta w Białymstoku w dniu.. 2012 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. zawarta w Białymstoku w dniu.. 2012 r. Załącznik nr 6 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH zawarta w Białymstoku w dniu.. 2012 r. pomiędzy: Fundacją Business to Business, z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Sienkiewicza 5 lok. 63, 15-092

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w systemie afiliacyjnym leadaff. 2. Właścicielem systemu afiliacyjnego leadaff

Bardziej szczegółowo