MATERIAŁY DO HISTORII WOJSKOWYCH STOSUNKÓW POLSKO-FRANCUSKICH W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIAŁY DO HISTORII WOJSKOWYCH STOSUNKÓW POLSKO-FRANCUSKICH 1917 1939 W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM"

Transkrypt

1 Jacek Woyno MATERIAŁY DO HISTORII WOJSKOWYCH STOSUNKÓW POLSKO-FRANCUSKICH W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM Lata to okres, w którym nastąpiło szczególne uaktywnienie kontaktów politycznych, a zwłaszcza wojskowych miedzy Francją a Polską. Zagadnienie współpracy militarnej polsko-francuskiej znalazło stosunkowo szerokie odbicie w polskiej historiografii 1. Był to jak się wydaje najistotniejszy chyba aspekt w cale} problematyce wspólnych, nieraz bardzo skomplikowanych wzajemnych powiązań. Warto wiec, z uwagi na ciężar gatunkowy tego zagadnienia, scharakteryzować choćby w sposób ogólny zawartość materiałów źródłowych dotyczących tej problematyki, a znajdujących się w zbiorach Centralnego Archiwum Wojskowego. Dotychczasowe artykuły na ten temat, aczkolwiek posiadają niejednokrotnie charakter bardziej szczegółowy i sięgają głębiej do poruszonych w nich zagadnień, dotyczą jednak tylko niewielkiego wycinka problematyki związanej ze współpracą polsko-francuską w dziedzinie militarnej w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Stosunkowo najlepiej omówione zostały źródła związane z 1 M.in.: J. C i a ł o w i c z, Polsko-francuski sojusz wojskowy , Warszawa 1970; J. K u k u ł k a, Francja a Polska po traktacie wersalskim ( ), Warszawa 1970, M. L e c z y k, Komitet Narodowy Polski, a Ententa i Stany Zjednoczone, Warszawa 1966; W. G ą s i o r o w s k i, Historia Armii Polskiej we Francji , Bydgoszcz 1939; J. S i e r o c i ń s k i, Armia Polska we Francji. Dzieje wojsk generała Hallera na obczyźnie, Warszawa 1929; W. L i p i ń s k i, Bajończycy i Armia Polska we Francji, Warszawa 1929; A. G o r y w o d a, Echa społeczne pobytu wojsk francuskich w czasie plebiscytu na Górnym Śląsku, Zeszyty Gliwickie, t. 11, 1973; M. B u ł h a k, Generał Sikorski i sojusz z Francją w 1922 roku, Więź, nr 11, 1972.

2 dziejami armii Hallera. Podstawowe partie materiałów, takich jak zespoły akt wytworzone przez dowództwa, oddziały i instytucje Armii Polskiej we Francji oraz zbiór dokumentów pod nazwą Teki Teslara, zostały już w sposób szczegółowy opisane przez Tadeusza Wojciechowskiego 2. Na szczególną uwagę zasługuje artykuł Tadeusza Wawrzyńskiego charakteryzujący niemal całość źródeł dotyczących Armii gen. Hallera znajdujących się w Centralnym Archiwum Wojskowym 3. Trzeba w tym miejscu wspomnieć również o artykule Wiesławy Laur, omawiającym dokumentację zdjęciową związaną z tą tematyką 4. Archiwaliami związanymi z zagranicznymi misjami wojskowymi zajęła się Danuta Skrzypczak, poświęcając sporo miejsca Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce 5. Ze względu na swą różnorodność i ciężar gatunkowy poruszanych w nich problemów, akta związane z zagadnieniem szeroko pojętych stosunków polsko-francuskich w latach stanowią sporą część 71 zgromadzonych w CAW zespołów archiwalnych. Jak z tego widać archiwalia dotyczące omawianego zagadnienia są bardzo bogate, mimo że stan ich zachowania jest różnorodny. Wysunąć można również wniosek, że pewna część interesujących nas materiałów uległa rozproszeniu lub całkowitemu zniszczeniu w czasie wojny. Procent zniszczeń, który nastąpił wśród całości wytworzonych akt trudny jest w obecnej chwili do ustalenia, ale niewątpliwie był on dość znaczny. Mimo tego mamy z pewnością do czynienia z olbrzymim i różnorodnym materiałem. Informacje zawarte w kartach dokumentów dotyczą nie tylko zagadnień militarnych, ale również politycznych, gospodarczych, naukowych czy sportowych i wielu innych. W Centralnym Archiwum Wojskowym przechowywana jest przede wszystkim znaczna ilość akt obrazujących wspólne polsko-francuskie przedsięwzięcia na polu militarnym. Jest to tym bardziej istotne, że akta te wytworzone zostały przez najwyższe czynniki wojskowe, z opinią których liczyć musieli się wszyscy ówcześni 2 T. W o j c i e c h o w s k i, Zespoły akt Armii gen. Hallera, Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej, nr 3, 1971; Tenże, Zawartość źródłowa Tek Teslara, Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej nr 5, T. W a w r z y ń s k i, Źródła do dziejów Armii gen. Hallera przechowywane w Centralnym Archiwum Wojskowym, (w:) Armia Polska we Francji , Warszawa W. L a u r, Dokumentacja wizualna polskich formacji wojskowych na Zachodzie , Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej nr 6, D. S k r z y p c z a k, Archiwalia wojskowych misji zagranicznych z lat , Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej, nr 12, 1983.

3 działacze polityczni i gospodarczy. Ogromny wpływ wywierało również wówczas wojsko na osobistości sprawujące władzę, a jak wiadomo karta francuska była jednym z najważniejszych czynników wpływających na stabilizację i bezpieczeństwo międzynarodowej pozycji Polski. Są więc wśród archiwaliów materiały dotyczące tak ważkiej problematyki jak stosunek Francji do wojny polsko-sowieckiej i powstań śląskich oraz konfliktu polsko-ukraińskiego. Wśród archiwaliów znalazły odbicie również sprawy: współdziałania w dziedzinie szkolenia kadry zawodowej Wojska Polskiego, opracowywania nowych regulaminów dla wszystkich rodzajów wojsk i służb, dostaw i produkcji sprzętu wojskowego, uzupełniania stanów osobowych, wykorzystania francuskiego kredytu finansowego do celów uzbrojenia Wojska Polskiego, funkcjonowania Polskiej Wojskowej Misji Zakupów w Paryżu oraz Wojskowej Misji we Francji, pracy Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce i wielu innych szczegółowych zagadnień będących odzwierciedleniem wspólnych kontaktów w sferze nie tylko militarnej. W powyższym krótkim omówieniu źródeł zwrócono uwagę tylko na ważniejsze grupy archiwaliów, które mają ogromne znaczenie dla badań historycznych. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji aktowej, aczkolwiek częściowo zdekompletowanej, można w sposób syntetyczny przedstawić zarys polskofrancuskich stosunków w dziedzinie wojskowej. Poniżej podano w tabeli wykaz zespołów archiwalnych, w których znaleźć można materiały na omawiany temat. W tabeli podano także zwięźle informacje o zawartości zespołu pod kątem jego przydatności do badań nad dziejami stosunków polsko-francuskich. Nazwa zespołu archiwalnego i sygnatura Pozycja w zespole Daty skrajne ARMIA GEN. HALLERA (I.123) Dowództwo Armii gen. Hallera (I.123.1) A) Biuro Dowódcy Korespondencja, zarządzenia, rozkazy dotyczące organizacji Armii gen. Hallera

4 B) Oddział 1 Sztabu Zarządzenia, instrukcje Kwatery Głównej Armii Francuskiej. Raporty stanu liczbowego oddziałów C) Oddział n Sztabu Koresp. poufna dotycząca spraw rekrutacji ochotników w USA, plany rozbudowy D) Oddział III Sztabu Dzienniki działań operacyjnych, koresp. dotycząca spraw szkolenia E) Oddział IV Sztabu Zarządzenia administracyjne dotyczące służby: uzbrojenia, intendentury i finansów F) Dowództwo Artylerii Korespondencja w sprawie organizacji magazynów administracyjnych i zaopatrzenia w amunicję G) Dowództwo Inżynierii Zaopatrzenie materiałowe i finansowe jednostek saperów, sprawy finansowe H) Dowództwo Łączności Korespondencja w sprawie organizacji i zaopatrzenia służby łączności I) Dowództwo Lotnictwa Raporty o stanie lotnictwa w Polsce, lista imienna oficerów lotnictwa Armii gen. Hallera J) Wydział Sprawiedliwości Korespondencja własna dotycząca skazanych żołnierzy przez sądy polowe Centralne Biuro Rachunkowe Zarządzenia oraz przepisy finansowe Dowództwo 1 Korpusu Armii gen. Hallera (I.123.2) Dowództwo 1 Dywizji Strzelców Polskich (I ) Jednostki 1 Dywizji Strzelców Polskich (I.123.4) Dowództwo 2 Dywizji Piechoty Armii gen. Hallera (I.123.5) Dowództwo III Korpusu Armii gen. Hallera (I.123.6) Jednostki III Korpusu Armii gen. Hallera (I.123.7)

5 Władze etapowe Armii gen. Hallera (I.123.8) Ewidencja Armii gen. Hallera (I.123.9) Dyrekcja Kontroli Służby Ministerialnej Wydatków Zagranicznych (wojna); sekcja francusko-polska (I ) Akcja wojskowa w Ameryce Południowej; Komitet Obrony Narodowej w Kurytybie (I ) Polska Misja Wojskowa w Anglii (I ) Polski Komitet Narodowy Wydział Wojskowy (I ) Delegacja Polskiego Komitetu Narodowego w Belgii (I ) Delegacja Polska we Włoszech (I ) Komisja Odbiorcza Materiałów Armii gen. Hallera Ministerstwa Spraw Wojskowych (I ) Dowództwo Grupy Polskiej we Francji płk Jasieńskiego (I ) MINISTERSTWO SPRAW WOJSKOWYCH Gabinet ministra (I.300.1) Korespondencja w sprawach projektów-ustaw i 231, 349, rozporządzeń Rady Ministrów dotyczących 367, 373 poszczególnych ministerstw. Materiały dotyczące 402, 419 repatriacji Hallerczyków. Korespondencja z 424, 427, towarzystwami dobroczynnymi, własnymi i 429, 433, zagranicznymi. Sprawy stowarzyszeń b , wojskowych. Listy żołnierzy polskich z b. armii francuskiej. Korespondencja w sprawach organizacji cywilnych instytucji zagranicznych. Korespondencja , 575, 574, z przedstawicielami dyplomatycznymi i 628, 636, konsularnymi własnymi i obcymi. Sprawy , zagraniczne wystąpienia dyplomatyczne, 855, 860, audiencje, życzenia, zaproszenia, przyjazdy 871, 882, delegacji. Zezwolenia władz wojskowych na nabycie nieruchomości przez obcokrajowców (towarzystwa, 884, 886, 890, 913, spółki akcyjne i osoby prywatne). Sprawy 943, 950, zagranicznych misji wojskowych własnych i obcych Francuska Misja Wojskowa w Polsce. Umowy dotyczące Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce. 961, 997, 1102, 1106, 1109, Redukcje składu osobowego Misji. Sprawy personelu cywilnego Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce.

6 Plan wykorzystania kredytu francuskiego. Zapotrzebowanie na materiał wojenny z pożyczki francuskiej 400 mln. franków francuskich. Wycinki z prasy francuskiej i polskiej dotyczące stosunków polsko-francuskich Wiceminister (I.300.2) Zarządzenie na wypadek cofnięcia się dywizji francuskiej na Górnym Śląsku. Sprawy przewozu amunicji artyleryjskiej z Galatz do Polski. Raport tygodniowy Polskiej Misji Zakupów w Paryżu. Opinie dotyczące mjr. de Gaull a. Zakupy amunicji we Francji. Korespondencja z Francuską Misją Wojskową w Polsce. Raporty Polskiej Misji Wojskowej Zakupów w Paryżu. Rozkaz w sprawie utworzenia we Francji Polskiej Misji Wojskowej. Korespondencja związana z Francuską Misją Wojskową w Polsce. Sprawy reorganizacji Polskiej Misji Wojskowej Zakupów w Paryżu 2, 3, 6, 7, 9, 13, , 28 II Wiceminister (I.300.3) Korespondencja z instytucjami Ministerstwa Spraw 3, 5 8, 10 Wojskowych, dowództwami, jednostkami i Francuską Misją Wojskową w sprawach zaopatrzenia armii, zagranicznych dostaw wojskowych, organizacyjnych, uzupełnienia stanów osobowych, personalnych, szkolnictwa wojskowego, służby zdrowia i budownictwa wojskowego. Meldunki oficerów łącznikowych przy Naczelnym Dowództwie i Szefie Francuskiej Misji Wojskowej. Raport czynności Misji Wojskowej Zakupów w Paryżu. Artykuł G. Cury zawierający krytykę polskiej organizacji wojskowej Rada Wojskowa (I.300.6) Sprawozdania z inspekcji wytwórni wojskowych. Korespondencja w sprawie produkcji uzbrojenia. Umowy na zakup sprzętu wojskowego. 1, 5, 13, 15 Oddział I Mobilizacyjno-Organizacyjny Sztabu (I.300.7) Zestawienie oddziałów i dowództw powstałych z Armii generała Hallera przy zjednoczeniu z armią krajową. Ustawa o zaopatrzeniu wojskowych i ich rodzin, inwalidów wojennych z armii państw obcych, wdów i sierot po poległych wojskowych w armiach 23, 24, 84,

7 obcych podczas wojny światowej wraz z motywami i objaśnieniami projekt do Sejmu. Tekst umowy między rządem francuskim a polskim o prawach i obowiązkach wojskowych francuskich Oddział III Naukowo-Szkolny Sztabu (I.300.8) Zatwierdzenia list kandydatów do szkół wojskowych we Francji. Raporty w sprawach wydania oficerów do szkół wojskowych we Francji. Podstawowe wiadomości z balistyki zewnętrznej tłumaczenie z języka francuskiego. Korespondencja dotycząca wysłania oficerów do szkół wojskowych we Francji. Sprawozdanie z organizacji i działalności Szkoły Intendentów w Paryżu. Wykaz oficerów-słuchaczy szkół wojskowych za granicą. Warunki egzaminów konkursowych dla oficerów-kandydatów do Wyższej Szkoły Wojennej w Paryżu. Raport z pobytu oficerów na kursie instrukcyjnym we Francji 5, 6. 9, 33, 44, 65, 67, 99 Inspektorat Szkół Wojennych Piechoty (I.300.9) Ustanowienie Komisji przygotowawczej dla zjednoczenia wojsk polskich we Francji i w kraju. Organizacja kursu francuskiej musztry formalnej i polowej. Lista oficerów wysłanych do szkół wojskowych we Francji Oddział IV Zaopatrzenia i Komunikacji Sztabu (I ) Raporty, referaty, korespondencje dotyczące warunków wojskowej umowy polsko-francuskiej w związku z organizacją Wojskowej Misji Francuskiej w Polsce. Sprawozdanie Polskiej Wojskowej Misji Zakupów w Paryżu, oferty firm prywatnych i zagranicznych, wykazy dostawców, wycinki prasowe dotyczące Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu 6, 13, , 9 21, 27, 33 38, 48, 59, Oddział V Personalny Sztabu (I ) Projekt układu między rządem polskim a francuskim o prawach i obowiązkach wojskowych francuskich wchodzących w skład Misji w Polsce. Korespondencja Szefa Misji Francuskiej w sprawie przydziału oficerów francuskich, uwagi odnośnie zakupów w Paryżu. Materiały dotyczące mieszanej komisji polsko-francuskiej. Opinie dotyczące redukcji personelu Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce 8 10

8 Oddział VI Prawny Sztabu (I ) Instrukcje mobilizacyjne i administracji rezerw 6 Dział Kontroli Gospodarczej Władz i Zakupów Centralnych (I ) Korespondencja w sprawach Misji Francuskiej w 19, 20, 79, Polsce i rozliczeń b. Armii gen. Hallera. Główne 80, 94, 134, księgi kasowe Polskiej Misji Wojskowej Zakupów w 148, 149, 195 Paryżu. Zestawienie wydatków attache wojskowych w Paryżu i Waszyngtonie za 1922 rok. Preliminarze Budżetowe Polskiej Misji Wojskowej we Francji Wojskowa Kontrola Generalna (I ) Sprawozdania miesięczne z działalności Polskiej Misji Wojskowej we Francji za 1921 rok korespondencje. Materiały dotyczące działalności Polskiej Misji Wojskowej Zakupów we Francji (lokowanie funduszy w bankach zagranicznych) Korpus Kontrolerów (I ) Materiały, sprawozdania oficerów Korpusu Kontrolerów ze studiów we Francji, projekt instrukcji w sprawie wydatków i rozrachunków Ministerstwa Wojny we Francji. Raporty Biura Ogólno-Organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wojskowych o funkcjonowaniu służb i dowództw we Francji. Projekty umów Departamentu IV Żeglugi Powietrznej. Umowy Wojskowego Zakładu Zaopatrzenia Aeronautyki i Kierownictwa Marynarki Wojennej z firmami zagranicznymi na dostawę materiałów, sprzętu lotniczego, technicznego i broni 1, 2, 9, 107, Biuro Kontroli (I ) Rozrachunki firm z zakładami wojskowymi (firmy zagraniczne) likwidacja zrealizowanych umów i zamówień. Korespondencja w sprawie urządzenia działu polskiego w Muzeum Vincennes w Paryżu 6, 13 14, 56 Kierownictwo Marynarki Wojennej (I ) Sprawy dotyczące attaches wojskowych wizyty, wycieczki, przyjęcia. Materiały dot. Francuskiej Misji Morskiej w Polsce (rola, organizacja, zadania) skrypt. Sprawy dot. Polskiej Misji Wojskowej Zakupów we Francji. Sprawy dotyczące reorganizacji i wyszkolenia w armii francuskiej. Wykazy oficerów na studiach we Francji. Sprawozdanie z podróży instrukcyjnej do Francji w 1 71

9 1923 roku. Graficzne porównanie flot wojennych Anglii, USA, Francji, ZSRR, Japonii, Włoch, Niemiec. Korespondencja Komisji Zakupów we Francji dotycząca zakupów okrętów we Francji. Umowa na dostawę kontrtorpedowców. Umowy na dostawę łodzi podwodnych. Uznanie École Navale za szkołę wyższą Centralny Inspektorat Wyszkolenia Armii (I ) Współpraca z oficerami francuskimi Generalny Inspektorat Piechoty (I ) Opinia Generalnego Inspektora Piechoty o konwencji 1, 3 polsko-francuskiej. Materiały w sprawie zjednoczenia Armii Generała Hallera i Armii Wielkopolskiej z Armią Krajową Generalny Inspektorat Jazdy (I ) Organizacja i zależności władz na obszarze 8, 10 wojennym (etapowym) oraz dywizji instrukcyjnej armii gen. Hallera. Sprawy komisji przygotowawczej do zjednoczenia Wojsk Polskich sformowanych we Francji z Armią Krajową Generalny Inspektorat Artylerii (I ) Reorganizacja, zestawienia pułków Armii generała Hallera; przydziały rekruta, wykazy i zapotrzebowanie na sprzęt artyleryjski francuski Departament I Broni Głównych i Wojsk Taborowych (I ) Instrukcja budowy karabinu maszynowego Mitrailleuse Automatique BRIXIA Modele Departament Piechoty (I ) Studia i referaty dotyczące organizacji i wyszkolenia 14 armii obcych, w tym m.in. armii francuskiej Departament IV Koni (I ) Organizacja Polskiej Misji Wojskowej we Francji 1 Departament Kawalerii (I ) Załączniki do sprawozdania ze stażu w armii francuskiej kpt. Hermana. Materiały dotyczące studiów nad kawalerią francuską fotokopia. Materiały do przygotowań ekip jeźdźców polskich na 21, 192, 198, 200, 222, 213

10 Olimpiadę w Paryżu (1924 rok). Korespondencja między MSZ Francji i Polski w sprawie udziału zespołu polskiego jeździeckiego w zawodach konnych w Nicei (zarządzenia wyjazdu, nagrody, sprawozdania). Fragmentaryczne materiały z zawodów hippicznych w Paryżu. Referat mjr. de Mazarat nt. Jazda kolonialna francuska. Materiały w sprawie pożegnania oficerów Misji Wojskowej Francuskiej Departament Artylerii i Uzbrojenia (I ) Sprawy realizacji kredytu francuskiego. Skrypty wyszkoleniowe: Kurs szczegółowy amunicji francuskiej. Zapotrzebowanie na poczet I raty kredytu francuskiego. Materiały z realizacji kredytu francuskiego. Sprawozdania z działalności Wydziału Artylerii Polskiej Misji Wojskowej Zakupów. Spostrzeżenia dotyczące wartości technicznej broni francuskiej. Zakupy surowców i półfabrykatów (oferty, przetargi, umowy, zamówienia, cena). Sprawy zakupów zagranicznych 12, 25, 35, 36, 37, 41, 64 Departament Artylerii (I ) Protokoły z posiedzeń komisji studiów chemicznych armii francuskiej. Sprawozdania z prac nad prochami i gazami bojowymi prowadzonymi w armii francuskiej. Katalogi sprzętu i materiałów artyleryjskich armii francuskiej. Katalogi sprzętu przeciwlotniczego. Kurs szczegółowy amunicji amunicja francuska , , 221 Departament Uzbrojenia (I ) Sprawozdanie o przemyśle chemicznym Francji. 15, 16, 107 Sprawozdania z praktyk i zwiedzania zakładów francuskiego przemysłu chemicznego. Referat o zużyciu amunicji 75 mm w armii francuskiej w czasie I wojny światowej Departament Uzupełnień (I ) Instrukcje paszportowe, sprawy wyjazdów 66, 67 zagranicznych oficerów zawodowych Dowództwo Lotnictwa (I ) Akta dotyczące handlu zagranicznego, sprawy importu i eksportu. Materiały z Sesji Międzynarodowej Komunikacji Powietrznej, projekty 2, 13, 42 45, 94, 119, ,

11 umów konwencji międzynarodowych dotyczących , lotnictwa. Informacje o organizacji lotnictwa , francuskiego, korespondencje dotyczące wystaw 161 sprzętu lotniczego, materiały z rajdów lotniczych o zasięgu międzynarodowym. Umowy handlowe, oferty firm zagranicznych dotyczące sprzętu lotniczego Inspektorat Wojsk Lotniczych (I ) Sprawy organizacyjne wojsk lotniczych, protokoły z konferencji poświeconej tym zagadnieniom, informacje o reorganizacji lotnictwa frontowego, ocena wartości użytkowej sprzętu sprowadzonego z Francji. Akta dotyczące przeformowania eskadr lotniczych utworzonych we Francji i przybyłych z Armią gen. Hallera. Raporty Polskiej Misji Zakupów w Paryżu, wykazy pojazdów mechanicznych z określeniem ich przydatności Departament Techniczny (I ) Materiały dotyczące personelu Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce. Raporty Polskiej Misji Wojskowej Zakupów w Paryżu. Materiały dotyczące Polskiej Misji Wojskowej we Francji. Sprawozdania z wyjazdów do Francji. Materiały wysłane z Francji. Sprawozdania Polskiej Misji Wojskowej Zakupów w Paryżu. Korespondencja z Polską Misją Zakupów w Paryżu w sprawie kupna i dostaw sprzętu samochodowego. Sprawozdanie z podróży dla zbadania stanu broni pancernej we Francji. Instrukcja w sprawie zakupów we Francji. Raport Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu o dostawach przybyłych z Francji. Rozkaz o rozwiązaniu Polskiej Misji Wojskowej we Francji. Protokoły odbioru sprzętu (reflektorów) z Francji 4, 8, 21, 29 31, 35 38, 52, 54, 55, 68, 76, 79, 107, 111, 149, 151, 160, 178 Inspektorat Inżynierii i Saperów (I ) Sprawy organizacyjne, szkolenia i uzupełnień 5 program szkolenia, instrukcja w sprawie demobilizacji Armii gen. Hallera, uzupełnienie ludzi i koni, wykazy oficerów i podoficerów Inspektorat Wojsk Łączności (I ) Organizacja i reorganizacja służby i wojsk łączności 1 (w tym Armii gen. Hallera)

12 Dowództwo Broni Pancernych (I ) Przepisy służbowe, korespondencja, charakterystyka 3 6 i zestawienie porównawcze Polski, Niemiec i Francji organizacja, wyposażenie i szkolenie Dowództwo Saperów (I ) Wnioski nad studiami armii obcych zestawienie 1 3 porównawcze Dowództwo Łączności (I ) Regulaminy, instrukcje wyszkoleniowe i 7 8 korespondencie odnośnie dowództwa łączności. Biuletyn Francuskiego Towarzystwa Radioelektrycznego Dowództwo Żandarmerii (I ) Sprawy dotyczące przedstawicielstw 11 dyplomatycznych i konsularnych Departament Przemysłu Wojennego (I ) Korespondencja w sprawie zakupów na kredyt, 2. 3, 27 wykazy zamówień gotówkowych i realizacji kredytu francuskiego Polskiej Misji Wojskowej we Francji. Instrukcje i sprawozdania dotyczące praktyk personelu technicznego w zakładach przemysłu chemicznego we Francji Biuro Przemysłu Wojennego (I ) Plany zakupów zagranicznych, korespondencja w 5, sprawie zwolnień celnych na potrzeby wojska. Wyjazdy zagraniczne pracowników Dowództwa Lotnictwa Departamentu Aeronautyki RP Departament Sprawiedliwości (I ) Protokoły komisji prawa międzynarodowego, 74, 135, 138 wyciągi z kontraktu Wojskowej Misji we Francji. Materiały dotyczące przestępstw politycznych i innych, materiały śledztwa przeciwko Wojskowej Misji Zakupów w Paryżu Departament Intendentury (I ) Akta dotyczące armii gen. Hallera: demobilizacja 11, 31, 85, roczników starszych, zatrzymanie personelu 110, 112 francuskiego, koszty związane z organizacją armii na terenie Francji, umowy i rozliczenia. Instrukcja w sprawie zaopatrzenia materiałowego Armii gen. Hallera. Tymczasowa organizacja gospodarki wojskowej i zarządzenia gospodarcze dla byłej armii gen. Hallera

13 Główny Urząd Zaopatrzenia Armii (I ) Zamówienia, protokoły odbiorcze, korespondencja w sprawie dostaw dla wojska przez firmy zagraniczne. Sprawozdanie ze studiów zagranicznych we Francji zarządzenia personalne (nominacje, przeniesienia) wykazy żołnierzy byłej armii gen. Hallera pochodzących z Ameryki Północnej. Sprawy dotyczące kosztów pogrzebów żołnierzy francuskich w latach , 50, 51, 58 MISJE WOJSKOWE Francuska Misja Wojskowa w Polsce (I.305.1) Przepisy, umowy i korespondencja w sprawach 1 34 reorganizacji Misji. Biuletyny informacyjne francuskiego Sztabu Generalnego o Armii Radzieckiej. Biuletyny dotyczące lotniczego rozpoznania na poszczególnych frontach. Skrypty wykładów Oficerów Francuskiej Misji Wojskowej: mjr Dido, płk Noël i ppłk Landrot z organizacji armii, taktyki i ćwiczeń aplikacyjnych na kursie informacyjnym dla wyższych oficerów. Wykłady i ćwiczenia z kursu dla wyższych dowódców, artylerii i lotnictwa. Listy uposażeń, oficerów, podoficerów i szeregowych Misji. Zestawienia miesięczne wydatków Francuskiej Misji Wojskowej. Zestawienia budżetowo-finansowe Misji i wykazy składek oraz potrąceń na cele specjalne Polska Wojskowa Misja Zakupów w Paryżu (I.305.3) Zarządzenia, instrukcje i raporty dotyczące 1 28 organizacji Misji obsada personalna. Sprawozdania i raporty z działalności poszczególnych wydziałów. Komunikaty, opisy i korespondencje dotyczące aktualnych zagadnień politycznych. Wewnętrzna organizacja i instrukcja służbowa Misji. Zakres czynności poszczególnych wydziałów instrukcje i uzupełnienia w sprawie sposobów zawierania kontraktów. Rozkazy dzienne. Korespondencja dotycząca spraw ogólnych oficerskich i podoficerskich: przeniesień, przydziałów i przyjazdów. Spisy imienne personelu oficerskiego, podoficerskiego i szeregowych w bazach: Cherbourg i Saint-Nazaire. Opisy dotyczące organizacji zakupów we Francji. Wykazy,

14 korespondencja w sprawie zakupów amunicji, części samochodowych i umundurowania dla wojska sprawy transportu. Raporty w sprawie zakupów artykułów i materiałów artyleryjskich we Francji Korespondencja dotycząca ekspedycji, transportu i konwoju zakupionych materiałów: samochodowych, amunicyjnych i sanitarnych do Polski z baz i ekspozytur Bourg, Yerneuil, Romarantin, Ambronay. Rozliczenia finansowe baz polskich w Moutoir de Bretagne, w Bourg i w Koblencji. Listy płac oficerów, podoficerów i pracowników cywilnych. SZKOŁY WOJSKOWE Wyższa Szkoła Wojenna (I.340.1) Materiały dotyczące rekrutacji personelu 1 francuskiego. Sprawozdania z pobytu w szkołach francuskich 137 Akta budowy pomnika Napoleona przed gmachem 146 Szkoły Wykazy absolwentów od I promocji 1919 do promocji XVII Korespondencja z Wojskową Komisją francuską 545 Wyższa Szkoła Intendentury (I.340.2) Ćwiczenia j wykłady z tematyki zaopatrzenia Armii 7 9 francuskiej przed i po wojnie Szkoła Podchorążych Saperów (I.340.7) Wykłady ppłk Bosta z kierownictwa Inżynierii, 96, 403, 420 Wojskowej Misji Francuskiej Szkoła Uzbrojenia (I ) Skrypty: Amunicja francuska album. Wykłady na 54, 67 temat sprzętu francuskiego NACZELNE DOWÓDZTWO WP Oddział I (I.301.7) Utworzenie batalionów zapasowych dla Armii gen. Hallera. Zaciąg ochotniczy do Armii gen. Hallera. Dekret Piłsudskiego o przygotowaniu zjednoczenia Armii gen. Hallera z WP. Reorganizacja Armii gen. Hallera. Zależność dywizji Armii gen. Hallera. Utworzenie etapów dla Armii gen. Hallera. 3 20, 26, 29, 30, 31, 35 38, 40, 45, 50, 52, 54, 57, 60, 62, 64, 75,

15 Zależność organizacyjna Armii gen. Hallera. 84, 85, 89, Utworzenie w Nowym Dworze kadry uzupełniającej 96, 140, 144 dla Armii gen. Hallera. Demobilizacja Armii gen. Hallera. Zamówienia amunicji działowej we Francji. Zmiana nazwy oddziałów Armii gen. Hallera. Organizacja oddziałów zapasowych dla 2 dywizji Armii gen. Hallera, Wykaz francuskiego materiału artyleryjskiego przybyłego do Polski i podzielonego między jednostki. Zakup haubic polowych we Francji dla uzbrojenia WP. Skierowanie oficerów do szkół francuskich. Mianowanie gen. Castellaca inspektorem oddziałów zapasowych Armii gen. Hallera. Wykaz statystyczny ilości żołnierzy Armii gen. Hallera wg roczników i rodzajów broni. Zjednoczenie Armii gen. Hallera z armią krajową. O. de B. Armii gen. Hallera. Obowiązki oficerów francuskich jako instruktorów w artylerii. Demobilizacja wojskowych francuskich w Polsce. Poprawki do instrukcji dla oficerów francuskich. Przeniesienie oddziałów zapasowych Armii gen. Hallera z Modlina na Wołyń. Werbunek zdemobilizowanych żołnierzy polskich do pracy przy Odbudowie Francji. Przydział oficerów Dowództwa Armii gen. Haliera. Dyslokacja jazdy Armii gen. Hallera. Instrukcja dla personelu francuskiego armii polskiej zorganizowanej we Francji Odejście artylerii ciężkiej I i III Korpusu Armii gen. Hallera na front Litewsko-Białoruski. Awansowanie aspirantów oficerskich z Armii gen. Hallera. Instrukcja o demobilizacji wojskowych francuskich służących w Polsce. Likwidacja I i III Korpusu Armii gen. Hallera. Konwencja polsko-francuska i organizacja Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce. Odtransportowanie żołnierzy z Armii gen. Hallera pochodzących z Ameryki. Demobilizacja starszych roczników w oddziałach Armii gen. Hallera. Organizacja Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce. Projekt polsko-francuskiej umowy w sprawie Misji Wojskowej. Odwołanie oficerów francuskich z pułku czołgów. Szkolenie formacji Armii gen. Hallera w mustrze krajowej. Użycie personelu francuskiego. Rozwiązanie grupy taktycznej gen. Petitdemange. Francuski materiał artyleryjski przybyły do Polski. Wprowadzenie regulaminu musztry krajowej do formacji Armii gen. Hallera. Przezbrojenie 15 pap w

16 działa francuskie 75 mm. Uwagi Misji Francuskiej o rozmieszczeniu centrów wyszkolenia. Uprawnienia oficerów francuskich służących w armii polskiej. Sprawozdanie z konferencji międzyministerialnej w sprawie użycia personelu francuskiego w Polsce. Zasady regulaminowe Wojskowej Misji Francuskiej do wyszkolenia w centrach instrukcyjnych frontów i dowództwach okręgów generalnych. Pismo Francuskiej Misji Wojskowej w sprawie utworzenia stanowiska Centralnego Inspektora Stanów Liczebnych. Użytkowanie niektórych zasad regulaminów francuskich w regulaminach polskich. Organizacja centralnej kadry warsztatów reperacyjnych artyleryjskich materiałów francuskich w Warszawie etat. Sprawa dalszego przebywania oficerów francuskich jako instruktorów w armii polskiej. Instrukcja w sprawie demobilizacji roczników Armii gen. Hallera nie objętych tymczasową ustawą o powszechnym obowiązku służby wojskowej. Redukcja francuskiego personelu instruktorskiego. Zakup granatomiotaczy dla WP we Francji. Raport o nieużyteczności francuskich dział górskich. Wstrzymanie repatriacji hallerczyków do Ameryki. Współdziałanie z generałami francuskimi przydzielonymi do wyższych dowództw. Reorganizacja szkolenia w armii francuskiej. Rejestracja i repatriacja żołnierzy Armii gen. Hallera, pochodzących z Ameryki Północnej. GENERALNY INSPEKTORAT SIŁ ZBROJNYCH (I.302) Korespondencja z generałami i oficerami armii obcych w tym z reprezentantami armii francuskiej. Korespondencja w sprawie kredytu francuskiego. Memoriał w sprawie emigracji polskiej we Francji. Przegląd prasy zagranicznej w tym i francuskiej. Materiały i korespondencja dotycząca niektórych danych o siłach zbrojnych Francji. Raporty attache wojskowego w Paryżu. Materiały informacyjne o wojsku francuskim. Materiały z manewrów armii francuskiej. Dane o czołgach francuskich. Sprawozdania ze stażów oficerów polskich w armii francuskiej. Uwagi szefa Wojskowej Misji Francuskiej o funkcjonowaniu Wyższych Studiów Wojskowych. Program rozwoju lotnictwa 11, 18, 113, 142, , 477, 483, 488, 496, 502, 585, 594, , 819, 1949, 2033, 2091

17 opracowanie gen. Armanda Leveque a. Organizacja OPL we Francji. Sprawozdanie ppłk. A. Lukasa ze stażu fortyfikacyjnego we Francji. KOLEKCJA AKT TEKI TESLARA (I.475.1) Instrukcje dla Armii Polskiej we Francji i zestawienia jej stanu liczebnego. Rekrutacja do Armii Polskiej we Francji. Korespondencja w sprawie rekrutacji i organizacji Armii Polskiej we 1 55 Francji oraz organizacja 1 dywizji strzelców polskich. Korespondencja w sprawie organizacji 1, 3, 6 i 7 dywizji piechoty oraz jednostek broni i służb Armii Polskiej we Francji O. de B. i zestawienia stanu liczebnego żołnierzy i sprzętu Armii Polskiej. Korespondencja w sprawie rekrutacji personelu francuskiego do Armii Polskiej. Lista imienna Polaków żołnierzy armii francuskiej. Korespondencja w sprawach przydziału personelu i obsady personalnej Misji Wojskowej Francusko- Polskiej. Korespondencja w sprawach wyposażenia materiałowego Armii Polskiej we Francji. Korespondencja w sprawach organizacji obozów i rozmieszczenia centrów wyszkolenia oraz organizacji szkolenia oddziałów polskich na terenie Francji. Organizacja Komitetu Narodowego Polskiego we Francji. Materiały informacyjne o polskich partiach i organizacjach politycznych w kraju i we Francji. Listy imienne żołnierzy francuskich w Armii Polskiej. Lista alfabetyczna oficerów Armii Polskiej we Francji w końcu 1918 roku. Korespondencja z Komitetem Narodowym Polskim dotycząca sytuacji w obozach Sille le Guillaume i innych. Korespondencja w sprawie rekrutacji personelu francuskiego na wyjazd do Polski. Korespondencja w sprawach przydziałów umundurowania dla Armii Polskiej we Francji. Sprawy transportu do Polski Armii gen. Hallera. Korespondencja w sprawie umowy polskofrancuskiej z dnia roku. Korespondencja własna Francusko-Polskiej Misji Wojskowej dotycząca spraw organizacyjnych, personalnych, materiałowych, zaopatrzeniowych oraz finansowych. Lista imienna oficerów piechoty z armii francuskiej. Korespondencja, zarządzenia, instrukcje i raporty dotyczące organizacji akcji rekrutacyjnej do Armii

18 Polskiej na terenie Francji (organy zaciągu, rozmieszczenie obozów, obóz w Le Pay oraz rekrutacja w Alzacji i Lotaryngii). Szczegółowe O. de B. 1 Dywizji Strzelców Polskich i obsada oficerska. Korespondencja własna 2 Biura i Sekcji Kurierów Polsko-Francuskiej Misji Wojskowej w sprawach rekrutacji. Zestawienie sumaryczne wyników rekrutacji do Armii Polskiej we Francji. Korespondencja wpływająca Francusko-Polskiej Misji Wojskowej w sprawach rekrutacji i organizacji Armii Polskiej. Korespondencja dotycząca sytuacji politycznej i wojskowej Polski oraz ocena możliwości rozbudowy Armii Polskiej we Francji. Rozkazy i zarządzenia dotyczące organizacji Armii Polskiej we Francji. Rozkazy personalne szefa Francusko-Polskiej Misji Wojskowej we Włoszech. Umowa polsko-francuska z dnia roku o zwierzchnictwie marsz. Focha nad Wojskiem Polskim. Sprawozdania ppłk. Ernesta de Renty z działań wojskowych w Galicji Wschodniej. Sprawozdania 2 Biura Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce o sytuacji wewnętrznej i położeniu militarnym Polski. Raporty informacyjne oficerów Francuskiej Misji Wojskowej o sytuacji i działaniach poszczególnych armii. Zadania i działalność Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce. Akta sprawy szefa cenzury w Armii Polskiej we Francji Paula Casin.

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 Danuta Duszak AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 W latach 1918 1921 w składzie Ministerstwa Spraw Wojskowych istniały trzy instytucje o charakterze naukowo-szkolnym,

Bardziej szczegółowo

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945 1. Uwagi wstępne Stosunkowo najmniej liczną grupę aktową jednostek bojowych z lat 1944 1945, przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym,

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * *

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * * Czesław Tokarz ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 W kwietniu 1943 r. działający na terenie Związku Radzieckiego Związek Patriotów Polskich wszczął, uwieńczone powodzeniem,

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ ppłk Korneliusz ŁANIEWSKI WROCŁAW PAŹDZIERNIK 2015 rok 1 GENEZA TWORZENIA NARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945. 1. Uwagi wstępne

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945 1. Uwagi wstępne Ludowe Wojsko Polskie, którego zalążkiem, były regularne jednostki utworzone na terenie Związku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM Kazimierz Bar CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM Do organizacji szkół wojskowych i szkolenia wojska oraz kadr wojskowych przystąpiono

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY AKT ARMII GENERAŁA HALLERA. 1. Uwagi wstępne

ZESPOŁY AKT ARMII GENERAŁA HALLERA. 1. Uwagi wstępne Tadeusz Wojciechowski ZESPOŁY AKT ARMII GENERAŁA HALLERA 1. Uwagi wstępne W dotychczasowej literaturze historycznej, obejmującej dzieje polskich formacji wojskowych w okresie I wojny światowej oraz początkowy

Bardziej szczegółowo

ARCHIWA WOJSKOWE WE FRANCJI

ARCHIWA WOJSKOWE WE FRANCJI Tadeusz Wojciechowski ARCHIWA WOJSKOWE WE FRANCJI Archiwa wojskowe we Francji są wydzielone z ogólnej sieci podległej Dyrekcji Archiwów Francji (obok archiwów dyplomatycznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU AKT DEPARTAMENTU KAWALERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU AKT DEPARTAMENTU KAWALERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Andrzej Wrona ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU AKT DEPARTAMENTU KAWALERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Początek rozwoju organizacyjnego Departamentu Kawalerii MSWojsk. datuje się od 22 sierpnia 1921 roku. Wówczas

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r.

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r. Warszawa, dnia 20 września 2013 r. Poz. 229 Departament Kadr DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA WOJSKOWYCH MISJI ZAGRANICZNYCH Z LAT 1918 1939

ARCHIWALIA WOJSKOWYCH MISJI ZAGRANICZNYCH Z LAT 1918 1939 Danuta Skrzypczak ARCHIWALIA WOJSKOWYCH MISJI ZAGRANICZNYCH Z LAT 1918 1939 Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie zasadniczych zadań i zmian strukturalnych wojskowych misji zagranicznych oraz

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA DOWÓDZTWA LOTNICTWA MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1919 1939. 1. Zarys organizacyjny

ZAWARTOŚĆ AKTOWA DOWÓDZTWA LOTNICTWA MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1919 1939. 1. Zarys organizacyjny Danuta Duszak ZAWARTOŚĆ AKTOWA DOWÓDZTWA LOTNICTWA MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1919 1939 1. Zarys organizacyjny W grudniu 1918 roku zorganizowana została w Ministerstwie Spraw Wojskowych pierwsza instytucja

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r.

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r. Warszawa, dnia 7 listopada 05 r. Poz. 6 Departament Kadr DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 listopada 05 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.)

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.) Rozkaz gen. W. Andersa do wstępowania w szeregi Armii Polskiej Wyżsi oficerowie Armii Polskiej w ZSRR. W pierwszym rzędzie siedzą gen.m. Tokarzewski-Karaszewicz (pierwszy z lewej), gen. W. Anders, gen.m.

Bardziej szczegółowo

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Zygmunt Baranowski CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Już po raz czterdziesty drugi ludowe Wojsko Polskie obchodzi swoje święto. 12 października 1943 roku żołnierze 1 Dywizji Piechoty im.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r. Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 305 Departament Kadr DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY AKT SZKÓŁ LOTNICZYCH, OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ I PRZECIWGAZOWEJ, BRONI PANCERNYCH, SAPERÓW I ŁĄCZNOŚCI Z LAT 1918 1939

ZESPOŁY AKT SZKÓŁ LOTNICZYCH, OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ I PRZECIWGAZOWEJ, BRONI PANCERNYCH, SAPERÓW I ŁĄCZNOŚCI Z LAT 1918 1939 Kazimierz Bar ZESPOŁY AKT SZKÓŁ LOTNICZYCH, OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ I PRZECIWGAZOWEJ, BRONI PANCERNYCH, SAPERÓW I ŁĄCZNOŚCI Z LAT 1918 1939 Istniejące w latach 1918 1939 szkoły wojskowe lotnicze, obrony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96. DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96. DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r. Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96 Departament Budżetowy DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Bogusław Stachula WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Art. 21 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z 22 stycznia 1999 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie struktur wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ POLSKA AKADEMIA FILATELISTYKI CIECHOCINEK 28 MAJ 2011 JACEK KOSMALA 1 TŁO HISTORYCZNE 22.01.1917 - Orędzie Prezydenta USA W. Wilsona

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON

ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON Wanda Roman ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON Dnia 30 września 1944 roku Naczelnego Dowódca Wojska Polskiego, gen. Michał Rola-Żymierski podpisał rozkaz i ustawę o Zarządzie Informacji Naczelnego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE Służba przygotowawcza Narodowe Siły Rezerwowe Służba kandydacka - Szkolnictwo wojskowe Zawodowa Służba Wojskowa Służba przygotowawcza to nowy element systemu szkolenia obywateli w warunkach armii zawodowej,

Bardziej szczegółowo

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Na straży suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939

ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939 Regina Czarnecka ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939 Ukazanie się dekretu Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

AKTA SZKÓŁ WOJSKOWYCH PIECHOTY, KAWALERII I ARTYLERII Z LAT 1918 1939

AKTA SZKÓŁ WOJSKOWYCH PIECHOTY, KAWALERII I ARTYLERII Z LAT 1918 1939 Kazimierz Bar AKTA SZKÓŁ WOJSKOWYCH PIECHOTY, KAWALERII I ARTYLERII Z LAT 1918 1939 W okresie międzywojennym władze wojskowe niejednokrotnie zajmowały się problemem szkolnictwa. Poszczególne rodzaje broni

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 02 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

MINISTER OBRONY NARODOWEJ MINISTER OBRONY NARODOWEJ DECYZJA Nr 146 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 251 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV

26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV 26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV Początki 26. pułku artylerii lekkiej sięgają utworzenia tego pułku, jako 26. pułku artylerii polowej w którego składzie były trzy baterie artyleryjskie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Data publikacji : 02.08.2013 Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisław Komorowski, na wniosek ministra obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. DECYZJE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. Nr 21 DECYZJE: 226 Nr 378/MON z dnia 12 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia zakładu budżetowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214. DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214. DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 czerwca 2012 r. Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r.

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r. Warszawa, dnia 20 maja 2013 r. Poz. 132 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia w 2013 r. centralnych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO DOTYCZĄCE OCHRONY GRANIC PRL W LATACH 1945 1948

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO DOTYCZĄCE OCHRONY GRANIC PRL W LATACH 1945 1948 Rozalia Markowska MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO DOTYCZĄCE OCHRONY GRANIC PRL W LATACH 1945 1948 Po wyzwoleniu ziem polskich powstała konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i stabilizacji

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Popławski Problemy motoryzacji Wojska Polskiego w latach 1919-1939. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 1, 76-83

Zbigniew Popławski Problemy motoryzacji Wojska Polskiego w latach 1919-1939. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 1, 76-83 Zbigniew Popławski Problemy motoryzacji Wojska Polskiego w latach 1919-1939 Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 1, 76-83 2008 76 Zbigniew POPŁAWSKI Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 227 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 227 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 marca 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 227 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1 ... (nazwa jednostki pieczęć)

Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1 ... (nazwa jednostki pieczęć) 1 Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1... (nazwa jednostki pieczęć) arz obiegu dokumentów księgowych oraz wykaz komórek organizacyjnych i samodzielnych

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE SZKOLNICTWO ZAWODOWE

WOJSKOWE SZKOLNICTWO ZAWODOWE W O J S K O W A K O M E N D A U Z U P E L N I E Ń W B Y D G O S Z C Z Y WOJSKOWE SZKOLNICTWO ZAWODOWE ROK ADADEMICKI 2010/2011 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. WYKAZ UCZELNI PROWADZĄCYCH NABÓR NA ROK AKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r. Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85 Departament Kadr DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942

Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942 1 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942 Opis dokumentów: 1. Materiały

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji i powoływania ochotników do służby zawodowej i służby kandydackiej

Zasady rekrutacji i powoływania ochotników do służby zawodowej i służby kandydackiej WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W ZIELONEJ GÓRZE WYDZIAŁ MOBILIZACJI I UZUPEŁNIEŃ Zasady rekrutacji i powoływania ochotników do służby zawodowej i służby kandydackiej OPRACOWAŁ kpt. mgr inż. Ireneusz WILIŃSKI

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH 2014 r. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI OTRZYMUJĄ: UPOSAŻENIE: NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE: UPOSAŻENIE ZASADNICZE DODATKI: - ZA DŁUGOLETNIĄ

Bardziej szczegółowo

AKTA ODDZIAŁÓW KAWALERII I ARTYLERII 1918 1939. 1. Sprawy organizacyjne

AKTA ODDZIAŁÓW KAWALERII I ARTYLERII 1918 1939. 1. Sprawy organizacyjne Tadeusz Wawrzyński AKTA ODDZIAŁÓW KAWALERII I ARTYLERII 1918 1939 1. Sprawy organizacyjne Formowanie pułków kawalerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej odbywało się w latach 1918 1922 i było procesem

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r.

DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r. Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 284 Departament Kadr DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów

Bardziej szczegółowo

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Data publikacji : 09.08.2011 Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego We wtorek 9 sierpnia br., Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał piętnastu oficerom Wojska Polskiego stopnie generalskie:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ŻOŁNIERZE ZAWODOWI OTRZYMUJĄ: UPOSAŻENIE: NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE: UPOSAŻENIE ZASADNICZE DODATKI: - SPECJALNY, - SŁUŻBOWY,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R.

SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R. SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R. Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie oficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia akademii

Bardziej szczegółowo

AKTA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA WP W LATACH 1918 1939. 1. Uwagi wstępne

AKTA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA WP W LATACH 1918 1939. 1. Uwagi wstępne Tadeusz Wawrzyński AKTA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA WP W LATACH 1918 1939 1. Uwagi wstępne Materiały źródłowe dotyczące organizacji i działalności służby zdrowia w Wojsku Polskim

Bardziej szczegółowo

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej.

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej. Nowe obowiązki dla zamawiających będących centralnymi organami rządowymi, wynikające z rozporządz Rozporządzenie weszło w życie 4 marca br. Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ORGANIZACYJNE ZEGRZYŃSKIEGO OŚRODKA SZKOLENIA KADR ŁĄCZNOŚCI (1919-2014)

ZMIANY ORGANIZACYJNE ZEGRZYŃSKIEGO OŚRODKA SZKOLENIA KADR ŁĄCZNOŚCI (1919-2014) ppłk dr Mirosław Pakuła ZMIANY ORGANIZACYJNE ZEGRZYŃSKIEGO OŚRODKA SZKOLENIA KADR ŁĄCZNOŚCI (1919-2014) Polskie wojska łączności powstały w czasie I wojny światowej. Podczas wojny szkolenie łącznościowców

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284. DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284. DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284 Dowództwo Sił Powietrznych DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie trybu wykorzystania wojskowych statków powietrznych przez

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 361 Departament Wychowania i promocji Obronności DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie działalności

Bardziej szczegółowo

NASZE SYMBOLE ODZNAKI POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA

NASZE SYMBOLE ODZNAKI POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA NASZE SYMBOLE ODZNAKI POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA Odznaki pamiątkowe mają w Wojsku Polskim bogatą historię. Ich zadaniem była integracja żołnierzy; poleczności jednostki wojskowej, dbanie o jej dobre

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 lutego 2012 r. Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Poz. 33 Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych DECYZJA Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA; NARODOWE SIŁY REZERWOWE

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA; NARODOWE SIŁY REZERWOWE SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA; NARODOWE SIŁY REZERWOWE Służba przygotowawcza to nowy rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Nr 8 ZARZĄDZENIA: 93 Nr 13/MON z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych oraz ustanowienia

Bardziej szczegółowo

LICEA WOJSKOWE w strukturze szkolnictwa SZ RP

LICEA WOJSKOWE w strukturze szkolnictwa SZ RP LICEA WOJSKOWE w strukturze szkolnictwa SZ RP RODZAJE LICEÓW WOJSKOWYCH 1) WOJSKOWE LICUM MUZYCZNE w GDAŃSKU 1960-2005 Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Kultury i Sztuki z 17.07.1984 w sprawie przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 2007 Bibliografia prac prof. dr. hab. Tadeusza Kmiecika 15 BIBLIOGRAFIA PRAC PROF. DR. HAB. TADEUSZA

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. ZARZĄDZENIA:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. ZARZĄDZENIA: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. Nr 19 ZARZĄDZENIA: 209 Nr 36/MON z dnia 1 października 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych jednostek

Bardziej szczegółowo

Reorganizacja oraz przebudowa polskiej armii wymusiła nowe warunki naboru oraz szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Reorganizacja oraz przebudowa polskiej armii wymusiła nowe warunki naboru oraz szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych. ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM Reorganizacja oraz przebudowa polskiej armii wymusiła nowe warunki naboru oraz szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych. Z dniem 1 lipca 2004 r. weszła w życie ustawa z

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA GABINETU MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 1945 1949. 1. Zarys organizacyjny

ARCHIWALIA GABINETU MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 1945 1949. 1. Zarys organizacyjny Jan Szostak ARCHIWALIA GABINETU MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 1945 1949 1. Zarys organizacyjny Konieczność powołania Gabinetu Ministra Obrony Narodowej pojawiła się na tym etapie organizacyjnego rozwoju MON,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIKROFILMÓW POWSTANIA ŚLĄSKIE 1919 1921. Lp. Tytuł Rok Sygn. BŚ Sygn. Inst. MF 9579 5 spisy imienne obozu w Oświęcimiu

WYKAZ MIKROFILMÓW POWSTANIA ŚLĄSKIE 1919 1921. Lp. Tytuł Rok Sygn. BŚ Sygn. Inst. MF 9579 5 spisy imienne obozu w Oświęcimiu WYKAZ MIKROFILMÓW POWSTANIA ŚLĄSKIE 1919 1921 Lp. Tytuł Rok Sygn. BŚ Sygn. Inst. 1. Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej 1919-1920 MF 9575 1 raporty 2. Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej 1919 MF

Bardziej szczegółowo

Sprzęt radiotelegraficzny (radiowy) sił lądowych w okresie II Rzeczypospolitej

Sprzęt radiotelegraficzny (radiowy) sił lądowych w okresie II Rzeczypospolitej ppłk dr Mirosław Pakuła Sprzęt radiotelegraficzny (radiowy) sił lądowych w okresie II Rzeczypospolitej 1. Wstęp Po odzyskaniu niepodległości, organizująca się polska radiotelegrafia wojskowa otrzymała

Bardziej szczegółowo

Bitwa o Bochnię 5 września 2009 r.

Bitwa o Bochnię 5 września 2009 r. Bitwa o Bochnię 5 września 2009 r. WSTĘP Mamy przyjemność przedstawić wydarzenie plenerowe, będące rekonstrukcją bitwy o miasto, która miała miejsce we wrześniu 1939 roku. PoniŜej znajdziecie Państwo informacje

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r.

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-157-06 Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Łodzi. Dziennik podawczy. Dziennik korespondencyjny. Książka wydarzeń

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Łodzi. Dziennik podawczy. Dziennik korespondencyjny. Książka wydarzeń Źródło: http://bip.lodz.kwp.policja.gov.pl/kpl/ewidencje-i-rejestry/998,ewidencje-i-rejestry.html Wygenerowano: Czwartek, 7 stycznia 2016, 02:19 Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Serwis prasowy nr 41/2013

Serwis prasowy nr 41/2013 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT PRASOWO INFORMACYJNY Serwis prasowy nr 41/2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ2011 12.10.20139 18.10.2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 12 października 2013 (sobota) 70.rocznica bitwy

Bardziej szczegółowo

W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów,

W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów, W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów, którzy służbę w kieleckim garnizonie, a potem w Centrum,

Bardziej szczegółowo

Serwis prasowy nr 44/2013

Serwis prasowy nr 44/2013 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT PRASOWO INFORMACYJNY Serwis prasowy nr 44/2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ2011 1.11.20139 8.11.2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 31 października - 3 listopada 2013 (czwartek- niedziela)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

www.wojsko-polskie.pl www.mon.gov.pl SZEREGOWI ZAWODOWI SIŁA CHARAKTERU MOC MOŻLIWOŚCI

www.wojsko-polskie.pl www.mon.gov.pl SZEREGOWI ZAWODOWI SIŁA CHARAKTERU MOC MOŻLIWOŚCI www.wojsko-polskie.pl www.mon.gov.pl SZEREGOWI ZAWODOWI SIŁA CHARAKTERU MOC MOŻLIWOŚCI SZEREGOWI ZAWODOWI SIŁA CHARAKTERU MOC MOŻLIWOŚCI PORADNIK DLA KANDYDATÓW DLA KOGO ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA? Zawodową

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie 2012 roku. działalności Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Poznaniu.

Podsumowanie 2012 roku. działalności Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Poznaniu. Podsumowanie 2012 roku działalności Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Poznaniu. Misja Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Rzetelnie i sprawnie realizować wszystkie przysługujące żołnierzom

Bardziej szczegółowo

Ewidencje i rejestry prowadzne w Komendzie Powiatowej Policji w Śremie

Ewidencje i rejestry prowadzne w Komendzie Powiatowej Policji w Śremie Komenda Powiatowa Policji w Śremie Źródło: http://bip.srem.kpp.policja.gov.pl/200/ewidencje-i-rejestry/7713,ewidencje-i-rejestry-prowadzne-w-komendzie-powiato wej-policji-w-sremie.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

KSZTAŁCENIE STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Bielsko-Biała dnia 03.12.2009 KSZTAŁCENIE STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 W związku z kontynuacją procesu pozyskiwania i kształcenia studentów kierunków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Warszawa, dnia 31 października 2013 r. Poz. 280 ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 414/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 414/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 370 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 414/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Grupy Negocjacyjnej oraz warunków i trybu odpłatnego udostępniania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2013r. Poz. 268. DECYZJA Nr 302/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Warszawa, dnia 22 października 2013r. Poz. 268. DECYZJA Nr 302/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Zarząd Organizacji i Uzupełnień P Warszawa, dnia 22 października 203r. Poz. 268 DECYZJA Nr 302/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 października 203 r. w sprawie dostosowania zaszeregowania do stopni

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pozycja 32 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pozycja 32 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pozycja 32 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTEK I STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH W ŚWIDNICY

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTEK I STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH W ŚWIDNICY PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTEK I STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH W ŚWIDNICY NIEOBOWIĄZKOWY PRZEDMIOT NAUKI, PROWADZONY W SYSTEMIE SAMOKSZTAŁCENIA I KONSULTACJI Znowelizowana

Bardziej szczegółowo

#DRAGON15. Informator o ćwiczeniu. 13 23 października 2015 r.

#DRAGON15. Informator o ćwiczeniu. 13 23 października 2015 r. Informator o ćwiczeniu Projekt i teksty: ppłk Marek PIETRZAK (DG RSZ). Zdjęcia: chor. Rafał MNIEDŁO (11. DKPanc), st.szer. Łukasz KERMEL (1. 7BZ) Skład i druk: Zespół Wydawniczy DG RSZ #DRAGON15 13 23

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOPNI ZWIĄZKU STRZELCKIEGO RZECZYPOSPOLITEJ. Regulamin przyjęty Uchwałą Nr XX/YY Komendy Głównej ZSR STRZELEC z dnia xx.yy 2012 r.

REGULAMIN STOPNI ZWIĄZKU STRZELCKIEGO RZECZYPOSPOLITEJ. Regulamin przyjęty Uchwałą Nr XX/YY Komendy Głównej ZSR STRZELEC z dnia xx.yy 2012 r. REGULAMIN STOPNI ZWIĄZKU STRZELCKIEGO RZECZYPOSPOLITEJ Regulamin przyjęty Uchwałą Nr XX/YY Komendy Głównej ZSR STRZELEC z dnia xx.yy 2012 r. 1. ZSR STRZELEC jest organizacją hierarchiczną, w której obok

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2013 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r. Poz. 165 Departament Infrastruktury DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA WOJSKOWE DO DZIEJÓW PRZEMYSŁU W LATACH 1919 1939. 1. Wstęp

ŹRÓDŁA WOJSKOWE DO DZIEJÓW PRZEMYSŁU W LATACH 1919 1939. 1. Wstęp Tadeusz Wojciechowski ŹRÓDŁA WOJSKOWE DO DZIEJÓW PRZEMYSŁU W LATACH 1919 1939 1. Wstęp Źródła do dziejów przemysłu w Polsce 1919 1939 przechowywane obecnie w Centralnym Archiwum Wojskowym związane są bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 338/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 338/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 301 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 338/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej

Bardziej szczegółowo

Protokóły posiedzeń plenum 1 R.N. Protokóły posiedzeń plenum 2 R.N. Protokóły posiedzeń Prezydium R.N.

Protokóły posiedzeń plenum 1 R.N. Protokóły posiedzeń plenum 2 R.N. Protokóły posiedzeń Prezydium R.N. A. 5 1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Protokóły posiedzeń plenum 1 R.N. Protokóły posiedzeń plenum 2 R.N. Protokóły posiedzeń plenum 2 R.N. Protokóły posiedzeń plenum 2 R.N. Protokóły

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 27 czerwca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 27 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 143 8693 Poz. 840 840 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie zakwaterowania tymczasowego oraz hoteli garnizonowych. Na podstawie art. 53

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2008 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2008 r. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 617 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 66 Nr 8/MON z dnia 2 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE: WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 82 Nr 17/MON w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 161 w Białymstoku przy Jednostce Wojskowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 336/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 listopada 2013 r.

DECYZJA Nr 336/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 listopada 2013 r. Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 299 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 336/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej

Bardziej szczegółowo