ZESPOŁY AKT ARMII GENERAŁA HALLERA. 1. Uwagi wstępne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPOŁY AKT ARMII GENERAŁA HALLERA. 1. Uwagi wstępne"

Transkrypt

1 Tadeusz Wojciechowski ZESPOŁY AKT ARMII GENERAŁA HALLERA 1. Uwagi wstępne W dotychczasowej literaturze historycznej, obejmującej dzieje polskich formacji wojskowych w okresie I wojny światowej oraz początkowy okres kształtowania siły zbrojnej po odzyskaniu niepodległości w roku 1918, niewiele uwagi poświęcano sprawom związanym z armią generała Hallera. W okresie międzywojennym, badaniem dziejów powstałej na obczyźnie armii zajmowało się m.in. Wojskowe Biuro Historyczne, którego wytwór aktowy przechowywany jest obecnie w Centralnym Archiwum Wojskowym. W oparciu o bazę zgromadzoną wówczas, ukazało się kilka prac. Stosunkowo najpełniej wykorzystał ją Wacław Lipiński 1. Na uwagę zasługują też: dwutomowe dzieło Wacława Gąsiorowskiego, oparte na dokumentacji własnej i zbiorach Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 2 oraz prace Edwarda Ligockiego 3 i Jana Sierocińskiego 4, do których autorzy wykorzystali archiwalia i wspomnienia. Zagadnienia związane z dziejami armii Hallera poruszył, w formie fragmentarycznej, Marian Seyda zajmując się szczególnie sprawami natury polityczno-społecznej 5. 1 W. L i p i ń s k i, Bajończycy i Armia Polska we Francji, Warszawa W. G ą s i o r o w s k i, Historia Armii Polskiej we Francji, t. 1, Warszawa 1931; t 2, Łódź E. L i g o c k i, Dzieje Armii Generała Hallera na obczyźnie. Warszawa J. S i e r o c i ń s k i, Armia Polska we Francji. Dzieje wojsk generała Hallera na obczyźnie. Warszawa M. S e y d a, Polska na przełomie dziejów, t. 1, Poznań 1927 i t. 2, Poznań 1931.

2 Po drugiej wojnie światowej kwestie, dotyczące tej. armii nie były przedmiotem zainteresowania badaczy. Publikacje, o których wspomniano, w dużym stopniu uwzględniają dostępną wówczas dokumentację aktową. Nie obejmują jednak wszystkich zagadnień organizacyjnych, w małym stopniu poruszają problem związany z powrotem armii generała Hallera do kraju. Wynikało to ze stanu uporządkowania interesujących nas archiwaliów, które odzwierciedlają nie tylko zagadnienia natury wojskowej, lecz także bieg wydarzeń polityczno-społecznych w latach Zarys dziejów armii w świetle archiwaliów Idea organizacji Armii Polskiej we Francji wyszła od grona przebywających tam działaczy polskich, którzy wyjednali u władz francuskich zgodę na jej utworzenie. Podstawą prawną stał się dekret prezydenta Francji z dnia 4 czerwca 1917 roku. Dekret ten zapewniał formowanej armii autonomię, własny sztandar, francuskie zwierzchnictwo i wzory organizacyjne oraz pomoc materialną rządu francuskiego. Dnia 8 czerwca 1917 roku utworzono specjalną Misję Wojskową Francusko- Polską do kierowania rekrutacją i pracami nad organizacją Armii Polskiej. W dniu 15 sierpnia 1917 roku został powołany Komitet Narodowy Polski, który stał się politycznym reprezentantem organizowanej Armii Polskiej 6. W jego skład wchodziły: Wydział Wojskowy oraz Dział Opieki Moralnej nad Żołnierzem. Misja Wojskowa Francusko-Polska i Komitet Narodowy Polski rozwijały akcję rekrutacyjną początkowo w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Brazylii, a następnie w Anglii, Belgii i we Włoszech. Działalność ta przyniosła w roku 1918 pozytywne rezultaty, w postaci dużej liczby zgłaszających się ochotników 7. 6 Ukształtowanie się Komitetu Narodowego Polskiego, jego program polityczny i organizację, stosunki Komitetu z Francją i jej sojusznikami przedstawia w swej pracy M. L e c z y k, Komitet Narodowy Polski a Ententa i Stany Zjednoczone , Warszawa Dla przykładu: na terenie USA i Kanady zgłosiło się 26 tys. osób, a z Włoch przybyło 32 tys. ochotników, głównie jeńców Polaków, żołnierzy armii austriackiej. Por. Sprawozdania zachowane w teczce

3 W celu koncentracji ochotników oraz ich szkolenia utworzono obozy i centra instrukcyjne w szeregu miejscowościach na terenie Francji. Pierwszy obóz powstał w Sille le Guillaume (27 czerwca 1917 roku), a następne w Domfront, Mans, Erigné, Alencon, Lessay, Potigny i Vitré. Obozy te stały się bazami organizacyjnymi dla pierwszych polskich jednostek wojskowych na ziemi francuskiej. I tak np. dnia 10 stycznia 1918 roku w Laval utworzono 1 pułk strzelców polskich 8. W lutym tegoż roku w Mayenne sformowano 2, a w Mailly 3 pułk oraz jednostki pomocnicze, które weszły następnie w skład 1 dywizji strzelców polskich. W dniu 28 września 1918 roku zawarty został układ między rządem francuskim a Komitetem Narodowym Polskim, na mocy którego uległy rozszerzeniu podstawy organizacyjne polskich sił zbrojnych. Przewidywano w nim utworzenie stanowiska naczelnego dowódcy wojska polskiego oraz Sztabu Generalnego, na czele którego miał stanąć oficer francuski. W myśl tego układu dowództwo organizowanej armii powierzone zostało w dniu 4 października 1918 roku gen. Józefowi Hallerowi 9. W tym czasie obozy polskie przepełnione były ochotnikami, odczuwano też brak kadry oficerskiej. Dla zapobieżenia powstającym trudnościom, z dniem 1 lipca 1918 roku powołano dowództwo formacji strefy wewnętrznej oraz inspekcję wyszkolenia w Caen. Wkrótce też utworzono dwa dowództwa regionalne dla oddziałów polskich: I w Caen, obejmujące obozy w Sillé, Domfront, Vitré, Erigné, Mans, Alencon oraz II w Sens z obozami w Voulse, Véron, Saint Marden, Othe i Ervy. Ponadto funkcjonowały centra instrukcyjne w Rotigny, Lessay, Quintin, Lannion, Pluaret, Ruchard. Zawieszenie działań wojennych na froncie zachodnim, przyspieszyło organizację dalszych formacji polskich we Francji oraz zapewniło dopływ kadr francuskich, gdyż oficerów polskich we Francji było niewielu. Istniejąca bowiem szkoła podchorążych w Ruchard nie mogła sprostać potrzebom. Przystąpiono do tworzenia jednostek polskich, wykorzystując kadrę reorganizowanych formacji 8 W czerwcu 1918 r. pułk ten został skierowany na front do walki z Niemcami; brał udział w składzie armii francuskiej w działaniach bojowych pod Reims. Por. raport z inspekcji 1 psp w dniu r. CAW, Por. J. H a l l e r, Pamiętniki, Londyn 1964, s. 178 oraz CAW, Sprawy związane z układem zawartym pomiędzy KNP a rządem francuskim występują w teczce

4 francuskich. W styczniu 1919 roku do obozu w Saffais skierowano 2 dywizję marokańską, która została przeformowana na 2 dywizję strzelców polskich. W okresie zimy zorganizowano dalsze dywizje: 3 w Darney (na bazie 71 dywizji francuskiej), 6 w Arches (na bazie 74 dywizji francuskiej), 7 w Lure (na bazie 154 dywizji francuskiej) oraz dywizję szkolną w rejonie Sens (na bazie 68 dywizji francuskiej). Ponadto utworzono dowództwa 1 i 3 korpusu, na bazie 36 oraz 38 korpusu francuskiego 10. W dniu 28 marca 1919 roku Armia Polska we Francji liczyła już żołnierzy (w tym oficerów i podoficerów z armii francuskiej). Żołnierze 1 i 2 dywizji strzelców polskich w większości pochodzili z rekrutacji amerykańskiej; częściowo byli tam też jeńcy Polacy z armii niemieckiej. W pozostałych dywizjach dominowali Polacy byli żołnierze armii austriackiej. W dniu 21 kwietnia 1919 roku dowództwo armii, 1 dywizja strzelców polskich i niektóre inne oddziały przybyły z Francji do Polski. Transport następnych jednostek wojskowych zakończony został w czerwcu 1919 roku W kraju armia ta, zorganizowana i wyposażona przez Francję, została nazwana Armią Generała Hallera. Równocześnie do Polski przybyła Francuska Misja Wojskowa. W dniu 10 maja 1919 roku dowództwo armii zostało przeniesione do Lublina, a gen. J. Haller objął kierownictwo nad działaniami wojennymi w Galicji Wschodniej (w akcji tej wzięły udział jednostki 1 korpusu). W czerwcu tegoż roku dowództwo armii przeniesiono do Krakowa, gdzie przemianowane zostało na Dowództwo Frontu Południowo-Zachodniego (śląskiego). Natomiast dowództwo 1 korpusu stacjonowało w Częstochowie. Przybyłe do kraju dowództwo 3 korpusu zostało mianowane Dowództwem Frontu Mazowieckiego. Jak wykazują materiały archiwalne, według danych na dzień 7 lipca 1919 roku, armia gen. Hallera liczyła osób, w tym było żołnierzy armii francuskiej; jej kadrę stanowili wówczas Francuzi w liczbie oficerów oraz Polacy, których było Utworzone jednostki weszły w skład korpusów. Tak więc 1 i 2 dywizja stanowiły 1 korpus, a 3, 6 i 7 3 korpus. 11 Zestawienie stanu liczebnego kadry AGH. CAW,

5 W myśl rozkazu Ministerstwa Spraw Wojskowych, z dnia 1 września 1919 roku, zarządzono reorganizację jednostek polskich przybyłych z Francji oraz ich zjednoczenie z armią krajową 12. Opracowane zostały też zasady reorganizacji oddziałów. Wszystkie te czynności miały być zakończone w terminie do 31 października tegoż roku 13. Z jednostek armii gen. Hallera utworzono czteropułkowe dywizje piechoty. I tak z 2, 6 i 1 dywizji strzelców powstały 11, 12 oraz 13 dywizja piechoty. Pozostałe 3, 7 i 8 utworzyły grupy taktyczne, będące czasowo pod dowództwem francuskim. Sam personel francuski był stopniowo redukowany; część jego przeszła do szkolnictwa, organizowanego w Polsce przez Francuską Misję Wojskową. Równocześnie z pracami reorganizacyjnymi rozpoczęła się demobilizacja Polaków pochodzenia amerykańskiego, którzy w liczbie około 10 tys. opuścili Polskę. 3. Prace porządkowe przy zespołach akt Na zbiór akt armii gen. Hallera (AGH) składa się szereg zespołów, powstałych w wyniku działalności dowództwa i związków taktycznych, wchodzących w jej skład. Stan ilościowy grupy uzupełniają też akta misji i delegacji, zajmujących się sprawami rekrutacji Polaków do armii, a ponadto kolekcje materiałów o charakterze ewidencyjnym i finansowym. Omawianą grupę zespołów akt zgromadzono w latach w Archiwum Wojskowym. Wśród przekazanych tam materiałów znalazły się wówczas akta wyższych dowództw 14, które były w posiadaniu Wojskowego Biura Historycznego. Podjęte w następnych latach prace porządkowe, przy otrzymanych archiwaliach, przeciągnęły się do początków 1939 roku. Etapem końcowym 12 CAW, Naczelne Dowództwo WP Oddział I, t Z uwagi na trudności kadrowe prace reorganizacyjne przeciągnęły się do początku roku Nie zachowały się akta jednostek niższego szczebla: pułków, batalionów oraz innych samodzielnych pododdziałów broni i służb AGH.

6 opracowania akt było sporządzenie inwentarza ciągłego, który nie obejmował jednak wszystkich zespołów. W latach powojennych odnaleziono jeszcze wiele materiału aktowego, który wiąże się z produkcją kancelaryjną jednostek wojskowych, wchodzących w skład armii gen. Hallera. W Centralnym Archiwum Wojskowym podjęte zostały dalsze prace porządkowe. W latach uzupełniony został stan ilościowy zespołów. Do wielu z nich włączono nowe jednostki archiwalne. Po przeprowadzeniu badań w zakresie struktury organizacyjnej, dokonana została rekonstrukcja układu grupy zespołów. W pojedynczych wypadkach trzeba było przeprowadzić korekty w zakresie sygnatur jednostek archiwalnych. Wydzielono też akta bezwartościowe, jako oczywistą makulaturę. 4. Charakterystyka zasobu aktowego Przechowywane w Centralnym Archiwum Wojskowym akta grupy zespołów armii generała Hallera, pozwalają badaczowi zapoznać się z działalnością sztabów związków operacyjnych i taktycznych. Stan ilościowy zasobu aktowego, po ostatecznym uporządkowaniu i opracowaniu, przedstawia poniższy wykaz: Lp. Nazwa zespołu Ilość jedn. archiwal. 1 Dowództwo AGH Dowództwo 1 korpusu Dowództwo 1 dywizji strzelców polskich 18 4 Jednostki 1 dywizji strzelców polskich 39 5 Dowództwo 2 dywizji strzelców polskich 44 6 Dowództwo 3 korpusu Wielkie jednostki 3 korpusu 50 8 Władze etapowe AGH 13 9 Ewidencja AGH 163

7 10 Akta rachunkowe AGH Akcja wojskowa w Ameryce Południowej 4 12 Polska Misja Wojskowa w Anglii Wydział Wojskowy Komitetu Narodowego Polskiego Delegacja Komitetu Narodowego Polskiego w Belgii 3 15 Delegacja Armii Polskiej we Włoszech Komisja Odbiorcza Materiałów AGH Ministerstwa Spraw 27 Wojskowych 17 Dowództwo Grupy Wojsk Polskich we Francji 102 W sumie CAW posiada obecnie jednostek, archiwalnych (44 mb), zawierających akta związane z powstaniem Armii Polskiej we Francji, jej przyjazdem do kraju oraz z jej działalnością do chwili rozformowania i włączenia w skład Wojska Polskiego. Akta D o w ó d z t w a AGH zostały wytworzone w okresie od 6 października 1918 do 20 października 1819 roku. W zespole tym zachowała się produkcja kancelaryjna Biura Dowódcy oraz 1, 2 i 3 Biura Sztabu. Tylko szczupły zasób aktowy odzwierciedla działalność 4 Biura Sztabu, dowództw artylerii, inżynierii, łączności i lotnictwa, wydziałów sprawiedliwości i służby zdrowia oraz Centralnego Biura Rachunkowego. Podstawowym, zwięzłym dokumentem do poznania dziejów dowództwa AGH i jego działalności w kraju wraz z zarysem wypadków na frontach, jest dziennik operacyjny, przechowywany w Biurze Dowódcy. Informuje on o przyjeździe armii do Polski, skierowaniu jednostek wojskowych na front wschodni, mianowaniu gen. Hallera dowódcą Frontu Południowo-Zachodniego, a następnie Frontu Pomorskiego (sygn ). Wśród archiwaliów tej komórki, z okresu od 2 czerwca do 23 października 1919 roku, zachowało się wiele akt ukazujących sytuację polityczną i militarną na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim, wydarzenia na froncie polsko-niemieckim i

8 polsko-czeskim, przebieg 1 powstania śląskiego 15 i działalność ruchu robotniczego w kraju 16. Ponadto występuje korespondencja prywatna gen. J. Hallera (18 jedn. arch.) Pierwsze Biuro Sztabu zawiera rozkazy i zarządzenia wojskowych władz francuskich i polskich wraz z korespondencją, dotyczącą organizacji jednostek broni i służb. W tej grupie znajdują się sprawozdania z inspekcji i raporty o stanie organizacyjnym dywizji, pułków, obozów i centrów wyszkolenia oraz o sytuacji oddziałów polskich w Rosji i we Włoszech. Zachowały się też ze- stawienia wyników rekrutacji, prowadzonej w Europie i w Ameryce wśród jeńców i wychodźstwa polskiego. Zestawienia stanu liczebnego związków i oddziałów pozwalają ustalić rozwój i wzrost szeregów armii, ilość zaangażowanego ochotniczo personelu francuskiego, zaś schematy Ordre de Bataille informują o strukturze organizacyjnej armii. W 1 Biurze znajduje się bogata korespondencja, odnosząca się do spraw personalnych oficerów, w tym i oficerów z armii francuskiej, którzy po zjednoczeniu AGH z armią w kraju, stanowili zasadniczą kadrę Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce. Na uwagę zasługują też protokoły z posiedzeń Komisji Zjednoczenia AGH z armią krajową, powołanej przy Ministerstwie Spraw Wojskowych. Z obrad, które odbyły się 29 i 30 lipca 1919 roku wynika, że wówczas postulowano, aby z sześciu istniejących dywizji utworzyć pięć krajowych (11, 12, 13, 14 i 15); w rezultacie zorganizowano tylko trzy (11, 12, 13) 17. W 2 Biurze Sztabu zachowały się komunikaty informujące o sytuacji politycznej w kraju i za granicą oraz o sprawach militarnych. Bardziej szczegółowe dane zawierają biuletyny, traktujące o sytuacji na poszczególnych frontach i w kraju, incydentach zbrojnych i przejawach działalności ruchu robotniczego oraz podejmowanych próbach oddziaływania na nastroje wojska. Zachowały się też 15 Wiele z tych interesujących materiałów ogłoszonych zostało drukiem. Por. Źródła do dziejów powstań śląskich, t. 1, cz. 1, Wrocław Warszawa Kraków Informacje o tych aktach podane zostały w specjalnym wydawnictwie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych pt. Rewolucja Październikowa i jej wpływ na sprawy polskie w latach Informator archiwalny. Warszawa Por. też: T. W a w r z y ń s k i, Materiały źródłowe do działalności Komunistycznej Partii Polski w wojsku , Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej nr 1, 1969, s CAW,

9 sprawozdania z pracy oświatowo-wychowawczej w oddziałach, prowadzonej przez oficerów. W komórce tej są również raporty i sprawozdania z prowadzonej rekrutacji (głównie w roku 1918) na terenie USA, Włoch, Holandii i w innych krajach oraz wśród jeńców Polaków pochodzących z armii niemieckiej i austro-węgierskiej. Na uwagę zasługują przekazy źródłowe przedstawiające organizację i położenie oddziałów polskich na terenie Rosji. Trzecie Biuro zawiera interesujące materiały, które dotyczą organizacji obozów i centrów szkolenia kadr Armii Polskiej, położonych w tzw. strefie wewnętrznej, m.in. w miejscowościach: Sille le Guillaume, Le Mans, Domfront, Lessay i w regionie Sens. Akta wytworzone w kraju związane są z działaniami operacyjnymi w Galicji Wschodniej i z sytuacją na Górnym Śląsku. Ponadto znajdują się tam skrypty wykładów francuskiego Centrum Sztabu Generalnego z zakresu organizacji i ogólnej taktyki broni i służb oraz operacyjnej działalności sztabów, w okresie od 29 października 1918 roku do 28 marca 1919 roku. Czwarte Biuro Sztabu i dowództwa (artylerii, inżynierii, łączności i lotnictwa) posiadają skromny zasób aktowy, powstały po 21 kwietnia 1919 roku, a ukazujący ich pracę na froncie południowo-zachodnim, do 23 października tegoż roku. Akta Wydziału Sprawiedliwości dotyczą przestępstw, których dopuszczali się żołnierze AGH. Znajdują się tam sprawozdania szefa służby sprawiedliwości i dywizyjnych sądów polowych oraz rozkazy i zarządzenia, informujące o ustroju sądownictwa. Wydział Służby Zdrowia posiada 6 jednostek archiwalnych, zawierających akta o specjalistycznej tematyce, związanej z jego organizacją i działalnością. Centralne Biuro Rachunkowe AGH utworzono w celu ustalenia kosztów utrzymania armii i przedstawienia odpowiednich rozliczeń. Obok akt o charakterze rachunkowym występują tam także rozkazy i zarządzenia Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce, związane z organizacją grup doradczych personelu francuskiego.

10 Zespół d o w ó d z t w a 1 k o r p u s u zawiera akta wytworzone przez 1, 2 i 3 biura Sztabu, dowództwa artylerii (park artylerii), inżynierii, łączności oraz szefostwa służb (wydziałów) intendentury, zdrowia, weterynarii i żandarmerii. Akta 1 korpusu pochodzą z okresu marzec październik 1919 roku. Zachowały się tam też materiały wcześniejsze, wytworzone przez dowództwo 36 korpusu armii francuskiej. Wśród archiwaliów 1 Biura Sztabu są akta ukazujące zmiany organizacyjne, strukturę i skład korpusu. Ponadto znajduje się tam dziennik działań i operacji 1 korpusu w okresie od 19 lutego do 22 października 1919 roku (sygn ). Na uwagę zasługują też źródła do dziejów 1 i 2 dywizji strzelców polskich oraz czasowo podległej 7 dywizji piechoty. Akta wytworzone w okresie od 30 maja do 22 października 1919 roku zawierają wiele informacji, związanych z rejonem Częstochowy i terenem pobliskiego Śląska. Odzwierciedlają one ciężkie położenie klasy robotniczej Częstochowy i Zagłębia oraz ucisk polskiej ludności przez władze niemieckie na Górnym Śląsku. Meldunki i sprawozdania dowództw dywizji oraz placówek wywiadu, mogą służyć pomocą w badaniach nad zagadnieniami przebiegu pierwszego powstania śląskiego. Pozwalają też poznać nastroje ludności spowodowane biernością oddziałów polskich stacjonujących na granicy. W aktach 2 Biura Sztabu znajduje swe odzwierciedlenie aktywna działalność Komunistycznej Partii Robotniczej Polski na terenie Zagłębia i Częstochowy. W trzecim Biurze Sztabu zachowały się głównie dokumenty o charakterze operacyjnym, związane z działaniami 1 i 2 dywizji strzelców polskich, na terenie Galicji Wschodniej i pograniczu śląskim. Akta pozostałych komórek dowództwa korpusu są uzupełnieniem wytworu Sztabu, dotyczącego pracy służb. Odzwierciedlają one organizację i działalność służb w zakresie zaopatrzenia materiałowego.

11 Akta d o w ó d z t w a 1 d y w i z j i s t r z e l c ó w p o l s k i c h są bardzo szczupłe i pochodzą głównie z okresu jej działalności w Polsce, na froncie w Galicji Wschodniej. Zachowały się więc rozkazy operacyjne i dzienne, komunikaty oraz sprawozdania z działań bojowych na terenie Wołynia. Wśród tej dokumentacji zawarte są informacje o postępowaniu żołnierzy wobec ludności, o stanie dyscypliny w oddziałach oraz nastrojach społeczeństwa. W zarządzeniu dowództwa dywizji z dnia 16 września 1919 roku, ustalającym środki ostrożności dla oddziałów, wspomina się o złym stosunku ludności do wojsk polskich w niektórych miejscowościach... Zdarzają się wypadki czytamy w nim że jednostki nam wrogie przecinają sieć telefoniczną, dla utrudnienia komunikacji między oddziałami. W związku z tym zalecano obserwację agitatorów we wsiach i usuwanie... takowych jako niebezpiecznych. (sygn ). W omawianym zespole znajdują się też akta z okresu od 22 maja do 27 czerwca 1919 roku wytworzone przez dowództwo 1 dywizji na terenie frontu południowo-zachodniego. Są to plany obrony pozycji w rejonie Częstochowy, schematy łączności i sieci drogowej oraz dyslokacji wojsk niemieckich na terenie Górnego Śląska. W zespole jest też dokumentacja służby intendentury dywizji, dotycząca zaopatrzenia mundurowego, żywnościowego i finansowego oraz zarządzania w sprawach działalności kooperatyw i kas oszczędnościowych w wojsku. Obszerniejsze materiały, ilustrujące organizację dywizji, jej O de B i zestawienia stanu liczebnego, znajdują się w zespołach dowództwa armii i 1 korpusu. W okresie jesiennym 1919 roku dywizja została przemianowana na 13 dywizję piechoty i zreorganizowana, pozostając nadal w składzie frontu galicyjskowołyńskiego; właśnie w zasobie aktowym tego frontu należy szukać akt do dziejów tej formacji. Wśród akt j e d n o s t e k 1 d y w i z j i s t r z e l c ó w p o l s k i c h występują głównie materiały 1 pułku strzelców polskich oraz szczątki rozkazów dziennych 2 i 3 pułku z lat

12 Akta 1 pułku strzelców zostały wytworzone w okresie od 10 stycznia 1918 roku do 22 września 1919 roku; znajdują się tu także źródła 43 pułku strzelców kresowych z miesięcy późniejszych, gdyż sama reorganizacja trwała do 31 października 1919 roku. W zespole zachowały się też rozkazy dzienne pułku i dowództw nadrzędnych, akta wytworzone we Francji oraz materiały związane z działaniami na froncie w Galicji Wschodniej, organizacją i zaopatrzeniem. Znikoma ilość przekazów źródłowych dotyczy walk pułku na froncie w Szampanii, w roku Zespół akt d o w ó d z t w a 2 d y w i z j i s t r z e l c ó w p o l s k i c h zorganizowanej na początku roku 1919 zawiera także dokumentację, wytworzoną przez 2 dywizję marokańską, a nawet jej poprzedniczkę 63 dywizję piechoty. W przeważającej części są to rozkazy i zarządzenia wyższych dowództw armii francuskiej. Źródła wytworzone przez dowództwo 2 dywizji w kraju od początku maja 1919 roku ukazują działania tej formacji przeciwko wojskom ukraińskim na terenie Galicji Wschodniej. Na uwagę zasługują rozkazy operacyjne, komunikaty i biuletyny informacyjne, szkice ugrupowania i schematy łączności oraz raporty i sprawozdania oddziałów wchodzących w skład dywizji. Akta operacyjne wytworzone w czasie od 5 czerwca do końca września 1919 roku związane są z terenem pogranicznym Górnego Śląska i sytuacją militarną tego rejonu. W zespole zachowały się plany obrony zajmowanych pozycji w okolicach Ząbkowic, instrukcje operacyjne, schematy sieci łączności i sprawozdania z prowadzonego rozpoznania sił niemieckich na Śląsku. Na uwagę badacza zasługują też akta referatu oświatowego dywizji, a między innymi: instrukcje i wytyczne dla kierowników oświatowych w oddziałach, programy

13 pracy oświatowo-wychowawczej, sprawozdania ze zjazdów kierowników oświatowych oraz ich okresowe raporty 18. Zasadniczą część zasobu aktowego dywizji stanowią rozkazy dzienne, zarządzenia administracyjne i gospodarcze oraz obszerna korespondencja z podległymi jednostkami, dotycząca spraw personalnych i zaopatrzenia. Dokumenty z końcowego okresu istnienia, związane są z reorganizacją tej formacji i przemianowaniem na 11 dywizję piechoty. Zespół d o w ó d z t w a 3 k o r p u s u zawiera akta z okresu od 15 stycznia do 31 października 1919 roku. Archiwalia wytworzone we Francji (rozkazy, zarządzenia) obrazują rolę dowództwa i sztabu 38 korpusu armii francuskiej w zakresie organizacji jednostek broni i służb dla 1 i 3 korpusu. Dokumentacja aktowa dowództwa korpusu (rozkazy, zarządzenia, meldunki i sprawozdania), powstała po jego przyjeździe do Polski, informuje badacza o sprawach organizacji i dyslokacji jednostek, wchodzących w skład Frontu Mazowieckiego. Większość dokumentów 1 Biura Sztabu wiąże się z organizacją wojsk na terenie frontu. Są to zestawienia stanu liczebnego, O de B i obsady oficerskiej jednostek oraz korespondencją w sprawach personalnych żołnierzy. Drugie Biuro Sztabu posiada materiały informujące o sytuacji na froncie i na pograniczu Prus Wschodnich. Ponadto zachowała się korespondencja związana z kontrolą ruchu granicznego. Na uwagę zasługują materiały odnoszące się do oddziaływania ruchu robotniczego na żołnierzy. Wśród tych archiwaliów znajduje się odezwa Komunistycznej Partii Robotniczej Polski do żołnierzy armii Hallera z maja 1919 roku (sygn ). Dokumenty wytworzone przez 3 Biuro Sztabu dotyczą spraw operacyjnych. Są to plany obrony Frontu Mazowieckiego i rejonu Modlina oraz opisy terytorium 18 Obowiązkowa praca oświatowa została zorganizowana w oddziałach w oparciu o rozkaz dowództwa AGH nr 44 z dnia r. CAW,

14 pomocnego Mazowsza. Ponadto występuje korespondencja w sprawach zmian dyslokacji oddziałów. W zespole zachowały się również akta wytworzone przez dowództwo artylerii korpusu oraz szefostwa służb: intendentury, zdrowia i weterynarii. Zainteresować mogą też dokumenty przedstawiające sprawy likwidacji 3 korpusu i Frontu Mazowieckiego 19. Akta w i e l k i c h j e d n o s t e k 3 k o r p u s u obejmują zespoły 3, 6, 7 i 8 dywizji strzelców polskich; zachowały się one w stanie szczątkowym. Występują głównie archiwalia wytworzone przez służbę. intendentury tych dywizji. Większej wagi dokumentacja aktowa do dziejów wymienionych jednostek jest rozproszona w różnych zespołach, m.in.: Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich, Dowództwa Frontu Galicyjskiego i Dowództwa Frontu Mazowieckiego. Zespoły w ł a d z e t a p o w y c h zawierają akta wytworzone przez służbę intendentury Dyrekcji Etapów AGH w Warszawie, Stację Zborną w Skierniewicach i Obóz im. gen. Pułaskiego w Grupie k. Grudziądza, w okresie roku. Wiążą się one z prowadzoną demobilizacją żołnierzy AGH oraz ich wyjazdem do Francji i Stanów Zjednoczonych. Grupa akt pod nazwą E w i d e n c j a AGH stanowi kolekcję dokumentów personalnych żołnierzy. Materiały te powstały w wyniku działalności różnych urzędów prowadzących rekrutację ochotników do Armii Polskiej we Francji w latach 19 Są to przede wszystkim archiwalia powstałe w wyniku działalności Sztabu Dowództwa Frontu, istniejącego do dnia r. oraz specjalnej Komisji Likwidacyjnej, która zakończyła swą pracę w dniu r. Por. CAW,

15 W grupie tej znajdują się również: ewidencja żołnierzy z poszczególnych obozów, spisy imienne obsady etatowej jednostek wojskowych, wykazy oficerów wyższych dowództw armii z roku Zachowane akta ewidencyjne mogą stanowić przedmiot zainteresowań badaczy z uwagi na to, że informują o pochodzeniu społecznym, miejscu zgłoszenia i zamieszkania ochotników, wstępujących do Armii Polskiej. Wielu z nich pochodziło z polskiej emigracji zarobkowej z Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Bogatym źródłem do poznania zagadnień demograficznych są tutaj zwłaszcza księgi immatrykulacji ochotników, tzw. registre matricule; w sumie zachowało się 68 ksiąg z okresu od lipca 1917 roku do maja 1919 roku. Kolekcja materiałów pod nazwą A k t a r a c h u n k o w e AGH zawiera faktury za sprzęt i żywność dostarczone Armii Polskiej we Francji przez francuskie organa wojskowe w latach Powyższe dowody finansowe zostały zgromadzone przez Sekcję Francusko-Polską SIDE 20 instytucję międzyresortową powołaną do kontroli wydatków zagranicznych poniesionych przez Francję w czasie I wojny światowej. W kolekcji tej znajdują się także zestawienia wydatków poniesionych na rzecz Armii Polskiej we Francji przez Stany Zjednoczone, Kanadę i Włochy 21. Ponadto zachowały się dokumenty pozwalające określić wydatki Francji i Czechosłowacji na tzw. akcję wojskową na terenie Rosji Radzieckiej w okresie roku, w której to akcji uczestniczyły również formacje polskie 22. Zbiór akt pod nazwą A k c j a w o j s k o w a w A m e r y c e P o ł u d n i o w e j zawiera dokumentację Komitetu Obrony Narodowej oraz Związku 20 Direction Controle Franco-Polonais Service Interministeriel de Depenses a 1'Entranger (Guerre). 21 Pisma w tej sprawie zachowały się też w zespole akt Gabinetu Ministra Spraw Wojskowych, t Por. też: CAW, Wojskowa Kontrola Generalna, t. 107 oraz Sztab MSWojsk. Oddział IV, t. 1.

16 Polskich Demokratów w Kurytybie 23. Akta te wytworzone zostały w okresie od 1913 roku do 1920 roku i ukazują związki łączące Komitet Obrony Narodowej w Kurytybie z działającym w Krakowie Naczelnym Komitetem Narodowym oraz Komitetem Obrony Narodowej w Chicago. Są to przede wszystkim protokoły z posiedzeń KON w Kurytybie (od 21 sierpnia 1914 roku do 15 lipca 1919 roku), sprawozdania z podsumowaniem jego działalności, korespondencja z organizacjami polonijnymi oraz ewidencja składek na Polski Skarb Wojskowy i cele propagandy niepodległościowej. Zespół akt P o l s k i e j M i s j i W o j s k o w e j w A n g l i i powstał w wyniku jej działalności, związanej z rekrutacją ochotników do Armii Polskiej prowadzonej wśród emigracji na terenie Anglii oraz wśród Polaków jeńców wojennych i internowanych, pochodzących z zaboru pruskiego. Misja prowadziła akcję agitacyjną, ustalała przynależność narodową zgłaszających się ochotników i załatwiała formalności, związane z ich zaciągiem i przejazdem do Francji. W zespole znajduje się korespondencja Misji z odpowiednimi czynnikami w sprawach jej powołania i współpracy w zakresie rekrutacji. Ponadto zachowały się raporty i sprawozdania z jej działalności, listy imienne zwerbowanych oraz korespondencja z ochotnikami i ich rodzinami. Zespół akt W y d z i a ł u W o j s k o w e g o K o m i t e t u N a r o d o w e g o P o l s k i e g o w Paryżu zawiera dokumentację z okresu od 1 lipca 1918 roku do 30 czerwca 1919 roku. Została ona wytworzona zarówno przez 23 Związek Polskich Demokratów w Kurytybie powstał po likwidacji Komitetu Obrony Narodowej w r, 1919, który zajmował się propagowaniem idei niepodległościowych oraz gromadzeniem funduszy na Polski Skarb Wojskowy wśród Polonii na terenie Brazylii. Por. księga protokółów posiedzeń KON. CAW,

17 Wydział Wojskowy jak i przez Biuro Wojskowe 24, Biuro Ewidencji Wydziału oraz Wydział Opieki Moralnej i Materialnej nad Żołnierzem Polskim. Zachowane materiały archiwalne wiążą się z wytworem kancelaryjnym Komitetu Narodowego Polskiego i Naczelnego Dowództwa Armii Polskiej we Francji, a zwłaszcza z jego 1 i 2 Biurem Sztabu, którego był zaczątkiem. Odzwierciedlają one koncepcje rozbudowy Armii Polskiej i jej charakteru prawnego oraz podstawy organizacyjnej. Występujące w zespole zarządzenia i rozkazy informują o powołaniu Naczelnego Dowództwa WP we Francji oraz podporządkowaniu mu wszystkich oddziałów rozproszonych na różnych frontach i organizacji wojskowych, działających w okupowanym kraju. Do grupy interesujących archiwaliów zaliczyć należy też m.in. regulamin i protokoły z pięciu posiedzeń Komisji Wojskowej 25, w okresie od 16 października do 20 listopada 1918 roku, odezwę Polskiego Związku Narodowego we Francji z dnia 17 lutego 1918 roku (sygn ), oświadczenie Komitetu Wolnej Polski we Francji z dnia 14 lipca 1918 roku adresowane do rządu polskiego w Warszawie (sygn ), oświadczenie Rady Obywatelskiej Kolonii Polskiej we Francji z dnia 17 listopada 1918 roku (sygn ) oraz szereg sprawozdań omawiających sytuację polityczną i militarną kraju na przełomie roku 1918/1919. Ponadto na uwagę zasługują dokumenty ewidencyjne dotyczące żołnierzy poszukiwanych, chorych, rannych i poległych. Wartość poznawczą ma również ogólny spis żołnierzy Polaków poległych i zmarłych we Francji w okresie wojny roku. Zespół akt D e l e g a c j i P o l s k i e g o K o m i t e t u N a r o d o w e g o w B e l g i i zawiera jedynie deklaracje ochotników i listy 24 Biuro Wojskowe zostało utworzone na mocy uchwały Prezydium KNP z dnia r. z zamiarem przekształcenia w Naczelne Dowództwo WP; jego kierownictwo objął dnia następnego gen. Józef Haller. CAW, Komisja Wojskowa powołana została przez Komitet Narodowy Polski w dniu r. w składzie: mjr F. Pronczak, gen. J. Haller (przewodniczący), J. Wielowieyski a później dr S. Hubicki. Zadaniem jej było zapewnienie jedności prac Naczelnego Dowództwa Armii Polskiej i Wydziału Wojskowego oraz instytucji polskich służących sprawom wojska polskiego. Komisja działała do dnia r. CAW, i

18 imienne zgłoszeń ochotników Polaków z Belgii do Armii Polskiej we Francji w roku Zespół akt D e l e g a c j i A r m i i P o l s k i e j we W ł o s z e c h zawiera materiały z okresu od 4 października 1918 roku do 8 listopada 1919 roku. Obok akt wytworzonych przez Misję Wojskową w Rzymie znajdują się m.in. rozkazy komend obozów polskich w Santa Maria Capua Vetere k. Neapolu i La Mandria di Chivasso k. Turynu oraz komplet tygodnika Żołnierz Polski we Włoszech (nr 1 12) z okresu styczeń czerwiec 1919 roku, wydawanego przez komendę obozu w La Mandria. Zachowana w zespole korespondencja Misji Wojskowej w Rzymie z włoskim Ministerstwem Wojny i jego organami dla spraw jeńców oraz sprawozdania i raporty misji, sporządzane dla Francusko-Polskiej Misji Wojskowej i Naczelnego Dowództwa Armii Polskiej w Paryżu, przedstawiają zabiegi delegatów polskich u rządu włoskiego. Chodziło wówczas o wydzielenie jeńców Polaków b. armii austriackiej z ogólnych obozów jenieckich na terenie Włoch oraz o zwiększenie rekrutacji i uzyskanie pomocy w formowaniu pułków polskich. Zespół akt K o m i s j i O d b i o r c z e j M a t e r i a ł ó w AGH M i n i s t e r s t w a S p r a w W o j s k o w y c h 26 zawiera dokumentację z okresu od 1 czerwca 1919 roku do 30 lipca 1920 roku, w tym także instrukcje wydane przez dowództwo AGH dla komisji weryfikacyjnych, mających za zadanie przygotowanie inwentaryzacji materiałów przywiezionych z Francji do kraju. Komisja odbiorcza zbierała dane ilościowe, dotyczące uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, 26 Komisja Odbiorcza została powołana dnia r. i podlegała szefowi Departamentu Gospodarczego MSWojsk. Jej przewodniczącym był gen. dyw. B. Czarnota de Bojary-Bojarski. W lipcu 1920 r. prace Komisji zostały częściowo zawieszone, a jej ostateczne rozwiązanie nastąpiło dnia r. CAW,

19 znajdującego się w różnych jednostkach broni i służb oraz w magazynach rozrzuconych na terenie całego kraju. W zespole zachowały się spisy inwentarzowe materiałów przywiezionych z Francji; sporządzali je komisyjnie oficerowie polscy i francuscy i uzgadniali następnie z właściwą komórką organizacyjną Ministerstwa Wojny w Paryżu 27. Celem tych prac było ustalenie kosztów utrzymania i wyekwipowania armii gen. Hallera, poniesionych przez Francję 28. Zespół akt Komisji Odbiorczej zawiera też wytwór kancelaryjny Komisji Likwidacyjnej Frontu Mazowieckiego, a mianowicie korespondencję i spisy sprzętu wojskowego, przywiezionego z Francji przez jednostki 3 korpusu 29. D o w ó d z t w o G r u p y W o j s k P o l s k i c h we F r a n c j i jest zespołem złożonym, zawiera on oprócz akt własnych, także wytwór kancelaryjny Dowództwa Formacji Strefy Wewnętrznej, Inspekcji Wyszkolenia w Caen oraz Dowództwa Oddziałów Polskich Regionu Caen, w tym również podległych im dowództw obozów i centrów szkoleniowych. Zachowana w zespole korespondencja dotyczy przede wszystkim organizacji obozów i centrów wyszkolenia oraz ich administrowania i likwidacji, która nastąpiła w czerwcu 1919 roku. W zbiorze występują akta: obozów i centrów wyszkolenia Domfront, Sille le Guillaume, Vitré, Mans, Potigny-Ussy; baz misji zakupów Montoir, Saint Nazaire; batalionu etapowego w Ambronay oraz 5 i 6 kompanii WP. Wszystkie akta zachowane w omawianym zespole, pochodzą z okresu od 7 lipca 1917 roku do 30 czerwca 1921 roku. 5. Uwagi końcowe 27 Była to wspomniana już Sekcja Francusko-Polska SIDE, która za kończyła swą działalność w styczniu 1923 r. CAW, Wysokość kosztów poniesionych przez Francję oraz inne kraje, przedstawia sprawozdanie ppłka T. Wilusza z dnia r. CAW, Gabinet Ministra Spraw Wojskowych, t Zespół akt Komisji Odbiorczej swoją zawartością związany jest z materiałami o charakterze finansowym. Por. omówienie kolekcji pod nazwą: Akta rachunkowe AGH.

20 Zachowane w zespołach AGH akta zostały wytworzone w języku francuskim, gdyż kluczowe stanowiska w sztabach dowództw armii, korpusów i dywizji, zajmowali oficerowie francuscy. Na niższym szczeblu powstawało więcej dokumentacji w języku polskim. Szereg materiałów o charakterze ogólnym (rozkazy, komunikaty itp.) sporządzano w obu językach, zaś podawane do wiadomości niższego szczebla, zawierają w załączeniu tekst polski. Dokumenty niższego szczebla adresowane do władz wyższych, sporządzano w języku francuskim. Akta te posiadają w zasadzie wszystkie cechy kancelarii i registratury francuskiej. W końcowym okresie istnienia armii nie przestrzegano w pełni zasad biurowości, co też można dostrzec w archiwaliach. Przechowywane w Centralnym Archiwum Wojskowym zespoły akt armii generała Hallera zawierają interesujące źródła do badań dziejów tej formacji, szczególnie w drugim okresie jej istnienia tj. od października 1918 roku do czasu likwidacji, po przyjeździe do kraju, co nastąpiło we wrześniu 1919 roku. Sprawy dotyczące omawianej problematyki mają też swoje odbicie w innych zespołach archiwalnych, przechowywanych w CAW. Na uwagę zasługuje dokumentacja aktowa wytworzona, szczególnie w ostatnim kwartale 1919 roku przez Oddział I Naczelnego Dowództwa WP. Wiele interesujących źródeł zachowało się w zbiorze akt formacji wschodnich, a przede wszystkim w dowództwie 4 dywizji strzelców. Sprawy armii gen. Hallera mają też swoje odbicie wśród oddzielnych zespołów akt Dowództwa Frontu Południowo-Zachodniego i Dowództwa Frontu Mazowieckiego. Wymienić można też produkcję kancelaryjną niektórych komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wojskowych (Gabinet Ministra, pojedyncze departamenty) oraz Sztabu Generalnego (szczególnie Oddział I). Badacza zainteresować mogą materiały zgromadzone w dziale Kolekcji. Na szczególną uwagę zasługują tzw. Teki Laudańskiego oraz teki Teslara. Te ostatnie

ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON

ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON Wanda Roman ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON Dnia 30 września 1944 roku Naczelnego Dowódca Wojska Polskiego, gen. Michał Rola-Żymierski podpisał rozkaz i ustawę o Zarządzie Informacji Naczelnego

Bardziej szczegółowo

UKRAIŃSKI SOJUSZNIK POLSKI W WOJNIE 1920 ROKU WALKA ODDZIAŁÓW UKRAIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ U BOKU WOJSKA POLSKIEGO I ICH DALSZE LOSY

UKRAIŃSKI SOJUSZNIK POLSKI W WOJNIE 1920 ROKU WALKA ODDZIAŁÓW UKRAIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ U BOKU WOJSKA POLSKIEGO I ICH DALSZE LOSY KOMENTARZE HISTORYCZNE ZBIGNIEW KARPUS UKRAIŃSKI SOJUSZNIK POLSKI W WOJNIE 1920 ROKU WALKA ODDZIAŁÓW UKRAIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ U BOKU WOJSKA POLSKIEGO I ICH DALSZE LOSY Wspólna walka z Armią Czerwoną

Bardziej szczegółowo

13 pułk piechoty Księstwa Warszawskiego. Zarys działalności 1809 1815 1. Jarosław Dudziński (Sosnowiec) Uwagi wstępne

13 pułk piechoty Księstwa Warszawskiego. Zarys działalności 1809 1815 1. Jarosław Dudziński (Sosnowiec) Uwagi wstępne Jarosław Dudziński (Sosnowiec) 13 pułk piechoty Księstwa Warszawskiego Zarys działalności 1809 1815 1 Uwagi wstępne Kampania 1807 roku dobiegła końca. Cesarz Francuzów Napoleon I Bonaparte i Car Wszechrosji

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA. z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1.

Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA. z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, 1822.

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal

Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal a r c h i w i s t y k a s p o ł e c z n a A R C H I W I S T Y K A S P O Ł E C Z N A Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal spis treści TEKSTY 7 Wstęp katarzyna ziętal 14 Część zasobu narodowego władysław

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Warszawa 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 POLSKI SYSTEM

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Dz.U.2014.1075 USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jednolity) Mając na względzie: - zachowanie pamięci o ogromie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WARSZAWSKIEGO KOŁA ZAMOŚCIAN PTTK IM. MICHAŁA PIESZKI W LATACH 1969-1983 W ŚWIETLE DOKUMENTÓW WŁASNYCH 1

DZIAŁALNOŚĆ WARSZAWSKIEGO KOŁA ZAMOŚCIAN PTTK IM. MICHAŁA PIESZKI W LATACH 1969-1983 W ŚWIETLE DOKUMENTÓW WŁASNYCH 1 Z archiwalnych półek Konrad Świderek, Andrzej Pukos Katarzyna Sierawska DZIAŁALNOŚĆ WARSZAWSKIEGO KOŁA ZAMOŚCIAN PTTK IM. MICHAŁA PIESZKI W LATACH 1969-1983 W ŚWIETLE DOKUMENTÓW WŁASNYCH 1 1. Wstęp Z a

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 STAROSTWO POWIATOWE ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 www.powiatkluczborski.pl starostwo@powiatkluczborski.pl K S I Ę G A Nr J A K O Ś C I

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKARZ LUBELSKI ROK 2008 ROCZNIK LI

BIBLIOTEKARZ LUBELSKI ROK 2008 ROCZNIK LI BIBLIOTEKARZ LUBELSKI ROK 2008 ROCZNIK LI 1 2 BIBLIOTEKARZ LUBELSKI ROK 2008 ROCZNIK LI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO w LUBLINIE 3 ZESPÓŁ REDAKCYJNY Zdzisław Bieleń (red.),

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Fragment uchwały sowieckiego Biura Politycznego z 5 marca 1940 r.

Fragment uchwały sowieckiego Biura Politycznego z 5 marca 1940 r. Polecić NKWD ZSRS: 1) Sprawy znajdujących się w obozach dla jeńców wojennych 14 700 osób, byłych polskich oficerów, urzędników, obszarników, policjantów, agentów wywiadu, żandarmów, osadników i służby

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA W PROCESIE WDRAŻANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTECE WOJEWÓDZKIEJ W LUBLINIE

KOMUNIKACJA W PROCESIE WDRAŻANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTECE WOJEWÓDZKIEJ W LUBLINIE 1 KOMUNIKACJA W PROCESIE WDRAŻANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTECE WOJEWÓDZKIEJ W LUBLINIE Maria Nóżka "Komunikowanie" to termin pochodzący z języka łacińskiego od czasownika communico,

Bardziej szczegółowo

ZBRODNIA SZPIEGOSTWA OKREŚLONA W ART. 13O i NAST. K.K.

ZBRODNIA SZPIEGOSTWA OKREŚLONA W ART. 13O i NAST. K.K. ZBRODNIA SZPIEGOSTWA OKREŚLONA W ART. 13O i NAST. K.K. Szpiegostwo ma historię tak długą jak historia państwowości. Już Mojżesz zanim dotarł do ziemi obiecanej wcześniej posłużył się wywiadowcami. Z treści

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1388 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 września 2013 r.

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1388 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1388 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Wersja IV z 14 stycznia 2014 r. Załącznik do uchwały nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2013 r. (poz..) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA REPORTERÓW POLAND Ad 1 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA REPORTERÓW POLAND Ad 1 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. ODPOWIEDZI NA PYTANIA REPORTERÓW POLAND Ad 1 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.) zdefiniowała i wyliczyła

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY PRAWNICZE. Rok II 3(7)2005 BIURA STUDIÓW I EKSPERTYZ. Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu

ZESZYTY PRAWNICZE. Rok II 3(7)2005 BIURA STUDIÓW I EKSPERTYZ. Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu ZESZYTY PRAWNICZE BIURA STUDIÓW I EKSPERTYZ Rok II 3(7)2005 Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu KOLEGIUM REDAKCYJNE BEATA WITKOWSKA REDAKTOR PROWADZĄCY MAŁGORZATA BAJOR-STACHAŃCZYK WOJCIECH ODROWĄŻ-SYPNIEWSKI

Bardziej szczegółowo

NOW + NSZ = Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW)

NOW + NSZ = Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW) NOW + NSZ = Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW) Wojciech Muszyński Politycznie NZW było podległe władzom Stronnictwa Narodowego. Podkreślano, że działalność NZW stanowi naturalną kontynuację działań z

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 września 2009 r. DECYZJ E:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 września 2009 r. DECYZJ E: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 24 września 2009 r. Nr 16 DECYZJ E: 184 Nr 290/MON z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru kandydatów do

Bardziej szczegółowo

N. Kołomejczyk, Wojewódzkie Archiwa PZPR. W: Archiwa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Biuletyn Nr 1. Warszawa 1980, s. 13-14.

N. Kołomejczyk, Wojewódzkie Archiwa PZPR. W: Archiwa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Biuletyn Nr 1. Warszawa 1980, s. 13-14. Irena Chmielewska, Krystyna Hołownia (Archiwum Państwowe w Olsztynie) Problemy porządkowania akt partyjnych z byłego Archiwum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Nadania odznaki pamiątkowej

Nadania odznaki pamiątkowej Nadania odznaki pamiątkowej 15. pułku ułanów Poznańskich w latach 1923 1939 Juliusz S. Tym (Warszawa) W 1997 roku w serii Zeszyty Historyczne Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo