ZESPOŁY AKT ARMII GENERAŁA HALLERA. 1. Uwagi wstępne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPOŁY AKT ARMII GENERAŁA HALLERA. 1. Uwagi wstępne"

Transkrypt

1 Tadeusz Wojciechowski ZESPOŁY AKT ARMII GENERAŁA HALLERA 1. Uwagi wstępne W dotychczasowej literaturze historycznej, obejmującej dzieje polskich formacji wojskowych w okresie I wojny światowej oraz początkowy okres kształtowania siły zbrojnej po odzyskaniu niepodległości w roku 1918, niewiele uwagi poświęcano sprawom związanym z armią generała Hallera. W okresie międzywojennym, badaniem dziejów powstałej na obczyźnie armii zajmowało się m.in. Wojskowe Biuro Historyczne, którego wytwór aktowy przechowywany jest obecnie w Centralnym Archiwum Wojskowym. W oparciu o bazę zgromadzoną wówczas, ukazało się kilka prac. Stosunkowo najpełniej wykorzystał ją Wacław Lipiński 1. Na uwagę zasługują też: dwutomowe dzieło Wacława Gąsiorowskiego, oparte na dokumentacji własnej i zbiorach Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 2 oraz prace Edwarda Ligockiego 3 i Jana Sierocińskiego 4, do których autorzy wykorzystali archiwalia i wspomnienia. Zagadnienia związane z dziejami armii Hallera poruszył, w formie fragmentarycznej, Marian Seyda zajmując się szczególnie sprawami natury polityczno-społecznej 5. 1 W. L i p i ń s k i, Bajończycy i Armia Polska we Francji, Warszawa W. G ą s i o r o w s k i, Historia Armii Polskiej we Francji, t. 1, Warszawa 1931; t 2, Łódź E. L i g o c k i, Dzieje Armii Generała Hallera na obczyźnie. Warszawa J. S i e r o c i ń s k i, Armia Polska we Francji. Dzieje wojsk generała Hallera na obczyźnie. Warszawa M. S e y d a, Polska na przełomie dziejów, t. 1, Poznań 1927 i t. 2, Poznań 1931.

2 Po drugiej wojnie światowej kwestie, dotyczące tej. armii nie były przedmiotem zainteresowania badaczy. Publikacje, o których wspomniano, w dużym stopniu uwzględniają dostępną wówczas dokumentację aktową. Nie obejmują jednak wszystkich zagadnień organizacyjnych, w małym stopniu poruszają problem związany z powrotem armii generała Hallera do kraju. Wynikało to ze stanu uporządkowania interesujących nas archiwaliów, które odzwierciedlają nie tylko zagadnienia natury wojskowej, lecz także bieg wydarzeń polityczno-społecznych w latach Zarys dziejów armii w świetle archiwaliów Idea organizacji Armii Polskiej we Francji wyszła od grona przebywających tam działaczy polskich, którzy wyjednali u władz francuskich zgodę na jej utworzenie. Podstawą prawną stał się dekret prezydenta Francji z dnia 4 czerwca 1917 roku. Dekret ten zapewniał formowanej armii autonomię, własny sztandar, francuskie zwierzchnictwo i wzory organizacyjne oraz pomoc materialną rządu francuskiego. Dnia 8 czerwca 1917 roku utworzono specjalną Misję Wojskową Francusko- Polską do kierowania rekrutacją i pracami nad organizacją Armii Polskiej. W dniu 15 sierpnia 1917 roku został powołany Komitet Narodowy Polski, który stał się politycznym reprezentantem organizowanej Armii Polskiej 6. W jego skład wchodziły: Wydział Wojskowy oraz Dział Opieki Moralnej nad Żołnierzem. Misja Wojskowa Francusko-Polska i Komitet Narodowy Polski rozwijały akcję rekrutacyjną początkowo w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Brazylii, a następnie w Anglii, Belgii i we Włoszech. Działalność ta przyniosła w roku 1918 pozytywne rezultaty, w postaci dużej liczby zgłaszających się ochotników 7. 6 Ukształtowanie się Komitetu Narodowego Polskiego, jego program polityczny i organizację, stosunki Komitetu z Francją i jej sojusznikami przedstawia w swej pracy M. L e c z y k, Komitet Narodowy Polski a Ententa i Stany Zjednoczone , Warszawa Dla przykładu: na terenie USA i Kanady zgłosiło się 26 tys. osób, a z Włoch przybyło 32 tys. ochotników, głównie jeńców Polaków, żołnierzy armii austriackiej. Por. Sprawozdania zachowane w teczce

3 W celu koncentracji ochotników oraz ich szkolenia utworzono obozy i centra instrukcyjne w szeregu miejscowościach na terenie Francji. Pierwszy obóz powstał w Sille le Guillaume (27 czerwca 1917 roku), a następne w Domfront, Mans, Erigné, Alencon, Lessay, Potigny i Vitré. Obozy te stały się bazami organizacyjnymi dla pierwszych polskich jednostek wojskowych na ziemi francuskiej. I tak np. dnia 10 stycznia 1918 roku w Laval utworzono 1 pułk strzelców polskich 8. W lutym tegoż roku w Mayenne sformowano 2, a w Mailly 3 pułk oraz jednostki pomocnicze, które weszły następnie w skład 1 dywizji strzelców polskich. W dniu 28 września 1918 roku zawarty został układ między rządem francuskim a Komitetem Narodowym Polskim, na mocy którego uległy rozszerzeniu podstawy organizacyjne polskich sił zbrojnych. Przewidywano w nim utworzenie stanowiska naczelnego dowódcy wojska polskiego oraz Sztabu Generalnego, na czele którego miał stanąć oficer francuski. W myśl tego układu dowództwo organizowanej armii powierzone zostało w dniu 4 października 1918 roku gen. Józefowi Hallerowi 9. W tym czasie obozy polskie przepełnione były ochotnikami, odczuwano też brak kadry oficerskiej. Dla zapobieżenia powstającym trudnościom, z dniem 1 lipca 1918 roku powołano dowództwo formacji strefy wewnętrznej oraz inspekcję wyszkolenia w Caen. Wkrótce też utworzono dwa dowództwa regionalne dla oddziałów polskich: I w Caen, obejmujące obozy w Sillé, Domfront, Vitré, Erigné, Mans, Alencon oraz II w Sens z obozami w Voulse, Véron, Saint Marden, Othe i Ervy. Ponadto funkcjonowały centra instrukcyjne w Rotigny, Lessay, Quintin, Lannion, Pluaret, Ruchard. Zawieszenie działań wojennych na froncie zachodnim, przyspieszyło organizację dalszych formacji polskich we Francji oraz zapewniło dopływ kadr francuskich, gdyż oficerów polskich we Francji było niewielu. Istniejąca bowiem szkoła podchorążych w Ruchard nie mogła sprostać potrzebom. Przystąpiono do tworzenia jednostek polskich, wykorzystując kadrę reorganizowanych formacji 8 W czerwcu 1918 r. pułk ten został skierowany na front do walki z Niemcami; brał udział w składzie armii francuskiej w działaniach bojowych pod Reims. Por. raport z inspekcji 1 psp w dniu r. CAW, Por. J. H a l l e r, Pamiętniki, Londyn 1964, s. 178 oraz CAW, Sprawy związane z układem zawartym pomiędzy KNP a rządem francuskim występują w teczce

4 francuskich. W styczniu 1919 roku do obozu w Saffais skierowano 2 dywizję marokańską, która została przeformowana na 2 dywizję strzelców polskich. W okresie zimy zorganizowano dalsze dywizje: 3 w Darney (na bazie 71 dywizji francuskiej), 6 w Arches (na bazie 74 dywizji francuskiej), 7 w Lure (na bazie 154 dywizji francuskiej) oraz dywizję szkolną w rejonie Sens (na bazie 68 dywizji francuskiej). Ponadto utworzono dowództwa 1 i 3 korpusu, na bazie 36 oraz 38 korpusu francuskiego 10. W dniu 28 marca 1919 roku Armia Polska we Francji liczyła już żołnierzy (w tym oficerów i podoficerów z armii francuskiej). Żołnierze 1 i 2 dywizji strzelców polskich w większości pochodzili z rekrutacji amerykańskiej; częściowo byli tam też jeńcy Polacy z armii niemieckiej. W pozostałych dywizjach dominowali Polacy byli żołnierze armii austriackiej. W dniu 21 kwietnia 1919 roku dowództwo armii, 1 dywizja strzelców polskich i niektóre inne oddziały przybyły z Francji do Polski. Transport następnych jednostek wojskowych zakończony został w czerwcu 1919 roku W kraju armia ta, zorganizowana i wyposażona przez Francję, została nazwana Armią Generała Hallera. Równocześnie do Polski przybyła Francuska Misja Wojskowa. W dniu 10 maja 1919 roku dowództwo armii zostało przeniesione do Lublina, a gen. J. Haller objął kierownictwo nad działaniami wojennymi w Galicji Wschodniej (w akcji tej wzięły udział jednostki 1 korpusu). W czerwcu tegoż roku dowództwo armii przeniesiono do Krakowa, gdzie przemianowane zostało na Dowództwo Frontu Południowo-Zachodniego (śląskiego). Natomiast dowództwo 1 korpusu stacjonowało w Częstochowie. Przybyłe do kraju dowództwo 3 korpusu zostało mianowane Dowództwem Frontu Mazowieckiego. Jak wykazują materiały archiwalne, według danych na dzień 7 lipca 1919 roku, armia gen. Hallera liczyła osób, w tym było żołnierzy armii francuskiej; jej kadrę stanowili wówczas Francuzi w liczbie oficerów oraz Polacy, których było Utworzone jednostki weszły w skład korpusów. Tak więc 1 i 2 dywizja stanowiły 1 korpus, a 3, 6 i 7 3 korpus. 11 Zestawienie stanu liczebnego kadry AGH. CAW,

5 W myśl rozkazu Ministerstwa Spraw Wojskowych, z dnia 1 września 1919 roku, zarządzono reorganizację jednostek polskich przybyłych z Francji oraz ich zjednoczenie z armią krajową 12. Opracowane zostały też zasady reorganizacji oddziałów. Wszystkie te czynności miały być zakończone w terminie do 31 października tegoż roku 13. Z jednostek armii gen. Hallera utworzono czteropułkowe dywizje piechoty. I tak z 2, 6 i 1 dywizji strzelców powstały 11, 12 oraz 13 dywizja piechoty. Pozostałe 3, 7 i 8 utworzyły grupy taktyczne, będące czasowo pod dowództwem francuskim. Sam personel francuski był stopniowo redukowany; część jego przeszła do szkolnictwa, organizowanego w Polsce przez Francuską Misję Wojskową. Równocześnie z pracami reorganizacyjnymi rozpoczęła się demobilizacja Polaków pochodzenia amerykańskiego, którzy w liczbie około 10 tys. opuścili Polskę. 3. Prace porządkowe przy zespołach akt Na zbiór akt armii gen. Hallera (AGH) składa się szereg zespołów, powstałych w wyniku działalności dowództwa i związków taktycznych, wchodzących w jej skład. Stan ilościowy grupy uzupełniają też akta misji i delegacji, zajmujących się sprawami rekrutacji Polaków do armii, a ponadto kolekcje materiałów o charakterze ewidencyjnym i finansowym. Omawianą grupę zespołów akt zgromadzono w latach w Archiwum Wojskowym. Wśród przekazanych tam materiałów znalazły się wówczas akta wyższych dowództw 14, które były w posiadaniu Wojskowego Biura Historycznego. Podjęte w następnych latach prace porządkowe, przy otrzymanych archiwaliach, przeciągnęły się do początków 1939 roku. Etapem końcowym 12 CAW, Naczelne Dowództwo WP Oddział I, t Z uwagi na trudności kadrowe prace reorganizacyjne przeciągnęły się do początku roku Nie zachowały się akta jednostek niższego szczebla: pułków, batalionów oraz innych samodzielnych pododdziałów broni i służb AGH.

6 opracowania akt było sporządzenie inwentarza ciągłego, który nie obejmował jednak wszystkich zespołów. W latach powojennych odnaleziono jeszcze wiele materiału aktowego, który wiąże się z produkcją kancelaryjną jednostek wojskowych, wchodzących w skład armii gen. Hallera. W Centralnym Archiwum Wojskowym podjęte zostały dalsze prace porządkowe. W latach uzupełniony został stan ilościowy zespołów. Do wielu z nich włączono nowe jednostki archiwalne. Po przeprowadzeniu badań w zakresie struktury organizacyjnej, dokonana została rekonstrukcja układu grupy zespołów. W pojedynczych wypadkach trzeba było przeprowadzić korekty w zakresie sygnatur jednostek archiwalnych. Wydzielono też akta bezwartościowe, jako oczywistą makulaturę. 4. Charakterystyka zasobu aktowego Przechowywane w Centralnym Archiwum Wojskowym akta grupy zespołów armii generała Hallera, pozwalają badaczowi zapoznać się z działalnością sztabów związków operacyjnych i taktycznych. Stan ilościowy zasobu aktowego, po ostatecznym uporządkowaniu i opracowaniu, przedstawia poniższy wykaz: Lp. Nazwa zespołu Ilość jedn. archiwal. 1 Dowództwo AGH Dowództwo 1 korpusu Dowództwo 1 dywizji strzelców polskich 18 4 Jednostki 1 dywizji strzelców polskich 39 5 Dowództwo 2 dywizji strzelców polskich 44 6 Dowództwo 3 korpusu Wielkie jednostki 3 korpusu 50 8 Władze etapowe AGH 13 9 Ewidencja AGH 163

7 10 Akta rachunkowe AGH Akcja wojskowa w Ameryce Południowej 4 12 Polska Misja Wojskowa w Anglii Wydział Wojskowy Komitetu Narodowego Polskiego Delegacja Komitetu Narodowego Polskiego w Belgii 3 15 Delegacja Armii Polskiej we Włoszech Komisja Odbiorcza Materiałów AGH Ministerstwa Spraw 27 Wojskowych 17 Dowództwo Grupy Wojsk Polskich we Francji 102 W sumie CAW posiada obecnie jednostek, archiwalnych (44 mb), zawierających akta związane z powstaniem Armii Polskiej we Francji, jej przyjazdem do kraju oraz z jej działalnością do chwili rozformowania i włączenia w skład Wojska Polskiego. Akta D o w ó d z t w a AGH zostały wytworzone w okresie od 6 października 1918 do 20 października 1819 roku. W zespole tym zachowała się produkcja kancelaryjna Biura Dowódcy oraz 1, 2 i 3 Biura Sztabu. Tylko szczupły zasób aktowy odzwierciedla działalność 4 Biura Sztabu, dowództw artylerii, inżynierii, łączności i lotnictwa, wydziałów sprawiedliwości i służby zdrowia oraz Centralnego Biura Rachunkowego. Podstawowym, zwięzłym dokumentem do poznania dziejów dowództwa AGH i jego działalności w kraju wraz z zarysem wypadków na frontach, jest dziennik operacyjny, przechowywany w Biurze Dowódcy. Informuje on o przyjeździe armii do Polski, skierowaniu jednostek wojskowych na front wschodni, mianowaniu gen. Hallera dowódcą Frontu Południowo-Zachodniego, a następnie Frontu Pomorskiego (sygn ). Wśród archiwaliów tej komórki, z okresu od 2 czerwca do 23 października 1919 roku, zachowało się wiele akt ukazujących sytuację polityczną i militarną na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim, wydarzenia na froncie polsko-niemieckim i

8 polsko-czeskim, przebieg 1 powstania śląskiego 15 i działalność ruchu robotniczego w kraju 16. Ponadto występuje korespondencja prywatna gen. J. Hallera (18 jedn. arch.) Pierwsze Biuro Sztabu zawiera rozkazy i zarządzenia wojskowych władz francuskich i polskich wraz z korespondencją, dotyczącą organizacji jednostek broni i służb. W tej grupie znajdują się sprawozdania z inspekcji i raporty o stanie organizacyjnym dywizji, pułków, obozów i centrów wyszkolenia oraz o sytuacji oddziałów polskich w Rosji i we Włoszech. Zachowały się też ze- stawienia wyników rekrutacji, prowadzonej w Europie i w Ameryce wśród jeńców i wychodźstwa polskiego. Zestawienia stanu liczebnego związków i oddziałów pozwalają ustalić rozwój i wzrost szeregów armii, ilość zaangażowanego ochotniczo personelu francuskiego, zaś schematy Ordre de Bataille informują o strukturze organizacyjnej armii. W 1 Biurze znajduje się bogata korespondencja, odnosząca się do spraw personalnych oficerów, w tym i oficerów z armii francuskiej, którzy po zjednoczeniu AGH z armią w kraju, stanowili zasadniczą kadrę Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce. Na uwagę zasługują też protokoły z posiedzeń Komisji Zjednoczenia AGH z armią krajową, powołanej przy Ministerstwie Spraw Wojskowych. Z obrad, które odbyły się 29 i 30 lipca 1919 roku wynika, że wówczas postulowano, aby z sześciu istniejących dywizji utworzyć pięć krajowych (11, 12, 13, 14 i 15); w rezultacie zorganizowano tylko trzy (11, 12, 13) 17. W 2 Biurze Sztabu zachowały się komunikaty informujące o sytuacji politycznej w kraju i za granicą oraz o sprawach militarnych. Bardziej szczegółowe dane zawierają biuletyny, traktujące o sytuacji na poszczególnych frontach i w kraju, incydentach zbrojnych i przejawach działalności ruchu robotniczego oraz podejmowanych próbach oddziaływania na nastroje wojska. Zachowały się też 15 Wiele z tych interesujących materiałów ogłoszonych zostało drukiem. Por. Źródła do dziejów powstań śląskich, t. 1, cz. 1, Wrocław Warszawa Kraków Informacje o tych aktach podane zostały w specjalnym wydawnictwie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych pt. Rewolucja Październikowa i jej wpływ na sprawy polskie w latach Informator archiwalny. Warszawa Por. też: T. W a w r z y ń s k i, Materiały źródłowe do działalności Komunistycznej Partii Polski w wojsku , Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej nr 1, 1969, s CAW,

9 sprawozdania z pracy oświatowo-wychowawczej w oddziałach, prowadzonej przez oficerów. W komórce tej są również raporty i sprawozdania z prowadzonej rekrutacji (głównie w roku 1918) na terenie USA, Włoch, Holandii i w innych krajach oraz wśród jeńców Polaków pochodzących z armii niemieckiej i austro-węgierskiej. Na uwagę zasługują przekazy źródłowe przedstawiające organizację i położenie oddziałów polskich na terenie Rosji. Trzecie Biuro zawiera interesujące materiały, które dotyczą organizacji obozów i centrów szkolenia kadr Armii Polskiej, położonych w tzw. strefie wewnętrznej, m.in. w miejscowościach: Sille le Guillaume, Le Mans, Domfront, Lessay i w regionie Sens. Akta wytworzone w kraju związane są z działaniami operacyjnymi w Galicji Wschodniej i z sytuacją na Górnym Śląsku. Ponadto znajdują się tam skrypty wykładów francuskiego Centrum Sztabu Generalnego z zakresu organizacji i ogólnej taktyki broni i służb oraz operacyjnej działalności sztabów, w okresie od 29 października 1918 roku do 28 marca 1919 roku. Czwarte Biuro Sztabu i dowództwa (artylerii, inżynierii, łączności i lotnictwa) posiadają skromny zasób aktowy, powstały po 21 kwietnia 1919 roku, a ukazujący ich pracę na froncie południowo-zachodnim, do 23 października tegoż roku. Akta Wydziału Sprawiedliwości dotyczą przestępstw, których dopuszczali się żołnierze AGH. Znajdują się tam sprawozdania szefa służby sprawiedliwości i dywizyjnych sądów polowych oraz rozkazy i zarządzenia, informujące o ustroju sądownictwa. Wydział Służby Zdrowia posiada 6 jednostek archiwalnych, zawierających akta o specjalistycznej tematyce, związanej z jego organizacją i działalnością. Centralne Biuro Rachunkowe AGH utworzono w celu ustalenia kosztów utrzymania armii i przedstawienia odpowiednich rozliczeń. Obok akt o charakterze rachunkowym występują tam także rozkazy i zarządzenia Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce, związane z organizacją grup doradczych personelu francuskiego.

10 Zespół d o w ó d z t w a 1 k o r p u s u zawiera akta wytworzone przez 1, 2 i 3 biura Sztabu, dowództwa artylerii (park artylerii), inżynierii, łączności oraz szefostwa służb (wydziałów) intendentury, zdrowia, weterynarii i żandarmerii. Akta 1 korpusu pochodzą z okresu marzec październik 1919 roku. Zachowały się tam też materiały wcześniejsze, wytworzone przez dowództwo 36 korpusu armii francuskiej. Wśród archiwaliów 1 Biura Sztabu są akta ukazujące zmiany organizacyjne, strukturę i skład korpusu. Ponadto znajduje się tam dziennik działań i operacji 1 korpusu w okresie od 19 lutego do 22 października 1919 roku (sygn ). Na uwagę zasługują też źródła do dziejów 1 i 2 dywizji strzelców polskich oraz czasowo podległej 7 dywizji piechoty. Akta wytworzone w okresie od 30 maja do 22 października 1919 roku zawierają wiele informacji, związanych z rejonem Częstochowy i terenem pobliskiego Śląska. Odzwierciedlają one ciężkie położenie klasy robotniczej Częstochowy i Zagłębia oraz ucisk polskiej ludności przez władze niemieckie na Górnym Śląsku. Meldunki i sprawozdania dowództw dywizji oraz placówek wywiadu, mogą służyć pomocą w badaniach nad zagadnieniami przebiegu pierwszego powstania śląskiego. Pozwalają też poznać nastroje ludności spowodowane biernością oddziałów polskich stacjonujących na granicy. W aktach 2 Biura Sztabu znajduje swe odzwierciedlenie aktywna działalność Komunistycznej Partii Robotniczej Polski na terenie Zagłębia i Częstochowy. W trzecim Biurze Sztabu zachowały się głównie dokumenty o charakterze operacyjnym, związane z działaniami 1 i 2 dywizji strzelców polskich, na terenie Galicji Wschodniej i pograniczu śląskim. Akta pozostałych komórek dowództwa korpusu są uzupełnieniem wytworu Sztabu, dotyczącego pracy służb. Odzwierciedlają one organizację i działalność służb w zakresie zaopatrzenia materiałowego.

11 Akta d o w ó d z t w a 1 d y w i z j i s t r z e l c ó w p o l s k i c h są bardzo szczupłe i pochodzą głównie z okresu jej działalności w Polsce, na froncie w Galicji Wschodniej. Zachowały się więc rozkazy operacyjne i dzienne, komunikaty oraz sprawozdania z działań bojowych na terenie Wołynia. Wśród tej dokumentacji zawarte są informacje o postępowaniu żołnierzy wobec ludności, o stanie dyscypliny w oddziałach oraz nastrojach społeczeństwa. W zarządzeniu dowództwa dywizji z dnia 16 września 1919 roku, ustalającym środki ostrożności dla oddziałów, wspomina się o złym stosunku ludności do wojsk polskich w niektórych miejscowościach... Zdarzają się wypadki czytamy w nim że jednostki nam wrogie przecinają sieć telefoniczną, dla utrudnienia komunikacji między oddziałami. W związku z tym zalecano obserwację agitatorów we wsiach i usuwanie... takowych jako niebezpiecznych. (sygn ). W omawianym zespole znajdują się też akta z okresu od 22 maja do 27 czerwca 1919 roku wytworzone przez dowództwo 1 dywizji na terenie frontu południowo-zachodniego. Są to plany obrony pozycji w rejonie Częstochowy, schematy łączności i sieci drogowej oraz dyslokacji wojsk niemieckich na terenie Górnego Śląska. W zespole jest też dokumentacja służby intendentury dywizji, dotycząca zaopatrzenia mundurowego, żywnościowego i finansowego oraz zarządzania w sprawach działalności kooperatyw i kas oszczędnościowych w wojsku. Obszerniejsze materiały, ilustrujące organizację dywizji, jej O de B i zestawienia stanu liczebnego, znajdują się w zespołach dowództwa armii i 1 korpusu. W okresie jesiennym 1919 roku dywizja została przemianowana na 13 dywizję piechoty i zreorganizowana, pozostając nadal w składzie frontu galicyjskowołyńskiego; właśnie w zasobie aktowym tego frontu należy szukać akt do dziejów tej formacji. Wśród akt j e d n o s t e k 1 d y w i z j i s t r z e l c ó w p o l s k i c h występują głównie materiały 1 pułku strzelców polskich oraz szczątki rozkazów dziennych 2 i 3 pułku z lat

12 Akta 1 pułku strzelców zostały wytworzone w okresie od 10 stycznia 1918 roku do 22 września 1919 roku; znajdują się tu także źródła 43 pułku strzelców kresowych z miesięcy późniejszych, gdyż sama reorganizacja trwała do 31 października 1919 roku. W zespole zachowały się też rozkazy dzienne pułku i dowództw nadrzędnych, akta wytworzone we Francji oraz materiały związane z działaniami na froncie w Galicji Wschodniej, organizacją i zaopatrzeniem. Znikoma ilość przekazów źródłowych dotyczy walk pułku na froncie w Szampanii, w roku Zespół akt d o w ó d z t w a 2 d y w i z j i s t r z e l c ó w p o l s k i c h zorganizowanej na początku roku 1919 zawiera także dokumentację, wytworzoną przez 2 dywizję marokańską, a nawet jej poprzedniczkę 63 dywizję piechoty. W przeważającej części są to rozkazy i zarządzenia wyższych dowództw armii francuskiej. Źródła wytworzone przez dowództwo 2 dywizji w kraju od początku maja 1919 roku ukazują działania tej formacji przeciwko wojskom ukraińskim na terenie Galicji Wschodniej. Na uwagę zasługują rozkazy operacyjne, komunikaty i biuletyny informacyjne, szkice ugrupowania i schematy łączności oraz raporty i sprawozdania oddziałów wchodzących w skład dywizji. Akta operacyjne wytworzone w czasie od 5 czerwca do końca września 1919 roku związane są z terenem pogranicznym Górnego Śląska i sytuacją militarną tego rejonu. W zespole zachowały się plany obrony zajmowanych pozycji w okolicach Ząbkowic, instrukcje operacyjne, schematy sieci łączności i sprawozdania z prowadzonego rozpoznania sił niemieckich na Śląsku. Na uwagę badacza zasługują też akta referatu oświatowego dywizji, a między innymi: instrukcje i wytyczne dla kierowników oświatowych w oddziałach, programy

13 pracy oświatowo-wychowawczej, sprawozdania ze zjazdów kierowników oświatowych oraz ich okresowe raporty 18. Zasadniczą część zasobu aktowego dywizji stanowią rozkazy dzienne, zarządzenia administracyjne i gospodarcze oraz obszerna korespondencja z podległymi jednostkami, dotycząca spraw personalnych i zaopatrzenia. Dokumenty z końcowego okresu istnienia, związane są z reorganizacją tej formacji i przemianowaniem na 11 dywizję piechoty. Zespół d o w ó d z t w a 3 k o r p u s u zawiera akta z okresu od 15 stycznia do 31 października 1919 roku. Archiwalia wytworzone we Francji (rozkazy, zarządzenia) obrazują rolę dowództwa i sztabu 38 korpusu armii francuskiej w zakresie organizacji jednostek broni i służb dla 1 i 3 korpusu. Dokumentacja aktowa dowództwa korpusu (rozkazy, zarządzenia, meldunki i sprawozdania), powstała po jego przyjeździe do Polski, informuje badacza o sprawach organizacji i dyslokacji jednostek, wchodzących w skład Frontu Mazowieckiego. Większość dokumentów 1 Biura Sztabu wiąże się z organizacją wojsk na terenie frontu. Są to zestawienia stanu liczebnego, O de B i obsady oficerskiej jednostek oraz korespondencją w sprawach personalnych żołnierzy. Drugie Biuro Sztabu posiada materiały informujące o sytuacji na froncie i na pograniczu Prus Wschodnich. Ponadto zachowała się korespondencja związana z kontrolą ruchu granicznego. Na uwagę zasługują materiały odnoszące się do oddziaływania ruchu robotniczego na żołnierzy. Wśród tych archiwaliów znajduje się odezwa Komunistycznej Partii Robotniczej Polski do żołnierzy armii Hallera z maja 1919 roku (sygn ). Dokumenty wytworzone przez 3 Biuro Sztabu dotyczą spraw operacyjnych. Są to plany obrony Frontu Mazowieckiego i rejonu Modlina oraz opisy terytorium 18 Obowiązkowa praca oświatowa została zorganizowana w oddziałach w oparciu o rozkaz dowództwa AGH nr 44 z dnia r. CAW,

14 pomocnego Mazowsza. Ponadto występuje korespondencja w sprawach zmian dyslokacji oddziałów. W zespole zachowały się również akta wytworzone przez dowództwo artylerii korpusu oraz szefostwa służb: intendentury, zdrowia i weterynarii. Zainteresować mogą też dokumenty przedstawiające sprawy likwidacji 3 korpusu i Frontu Mazowieckiego 19. Akta w i e l k i c h j e d n o s t e k 3 k o r p u s u obejmują zespoły 3, 6, 7 i 8 dywizji strzelców polskich; zachowały się one w stanie szczątkowym. Występują głównie archiwalia wytworzone przez służbę. intendentury tych dywizji. Większej wagi dokumentacja aktowa do dziejów wymienionych jednostek jest rozproszona w różnych zespołach, m.in.: Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich, Dowództwa Frontu Galicyjskiego i Dowództwa Frontu Mazowieckiego. Zespoły w ł a d z e t a p o w y c h zawierają akta wytworzone przez służbę intendentury Dyrekcji Etapów AGH w Warszawie, Stację Zborną w Skierniewicach i Obóz im. gen. Pułaskiego w Grupie k. Grudziądza, w okresie roku. Wiążą się one z prowadzoną demobilizacją żołnierzy AGH oraz ich wyjazdem do Francji i Stanów Zjednoczonych. Grupa akt pod nazwą E w i d e n c j a AGH stanowi kolekcję dokumentów personalnych żołnierzy. Materiały te powstały w wyniku działalności różnych urzędów prowadzących rekrutację ochotników do Armii Polskiej we Francji w latach 19 Są to przede wszystkim archiwalia powstałe w wyniku działalności Sztabu Dowództwa Frontu, istniejącego do dnia r. oraz specjalnej Komisji Likwidacyjnej, która zakończyła swą pracę w dniu r. Por. CAW,

15 W grupie tej znajdują się również: ewidencja żołnierzy z poszczególnych obozów, spisy imienne obsady etatowej jednostek wojskowych, wykazy oficerów wyższych dowództw armii z roku Zachowane akta ewidencyjne mogą stanowić przedmiot zainteresowań badaczy z uwagi na to, że informują o pochodzeniu społecznym, miejscu zgłoszenia i zamieszkania ochotników, wstępujących do Armii Polskiej. Wielu z nich pochodziło z polskiej emigracji zarobkowej z Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Bogatym źródłem do poznania zagadnień demograficznych są tutaj zwłaszcza księgi immatrykulacji ochotników, tzw. registre matricule; w sumie zachowało się 68 ksiąg z okresu od lipca 1917 roku do maja 1919 roku. Kolekcja materiałów pod nazwą A k t a r a c h u n k o w e AGH zawiera faktury za sprzęt i żywność dostarczone Armii Polskiej we Francji przez francuskie organa wojskowe w latach Powyższe dowody finansowe zostały zgromadzone przez Sekcję Francusko-Polską SIDE 20 instytucję międzyresortową powołaną do kontroli wydatków zagranicznych poniesionych przez Francję w czasie I wojny światowej. W kolekcji tej znajdują się także zestawienia wydatków poniesionych na rzecz Armii Polskiej we Francji przez Stany Zjednoczone, Kanadę i Włochy 21. Ponadto zachowały się dokumenty pozwalające określić wydatki Francji i Czechosłowacji na tzw. akcję wojskową na terenie Rosji Radzieckiej w okresie roku, w której to akcji uczestniczyły również formacje polskie 22. Zbiór akt pod nazwą A k c j a w o j s k o w a w A m e r y c e P o ł u d n i o w e j zawiera dokumentację Komitetu Obrony Narodowej oraz Związku 20 Direction Controle Franco-Polonais Service Interministeriel de Depenses a 1'Entranger (Guerre). 21 Pisma w tej sprawie zachowały się też w zespole akt Gabinetu Ministra Spraw Wojskowych, t Por. też: CAW, Wojskowa Kontrola Generalna, t. 107 oraz Sztab MSWojsk. Oddział IV, t. 1.

16 Polskich Demokratów w Kurytybie 23. Akta te wytworzone zostały w okresie od 1913 roku do 1920 roku i ukazują związki łączące Komitet Obrony Narodowej w Kurytybie z działającym w Krakowie Naczelnym Komitetem Narodowym oraz Komitetem Obrony Narodowej w Chicago. Są to przede wszystkim protokoły z posiedzeń KON w Kurytybie (od 21 sierpnia 1914 roku do 15 lipca 1919 roku), sprawozdania z podsumowaniem jego działalności, korespondencja z organizacjami polonijnymi oraz ewidencja składek na Polski Skarb Wojskowy i cele propagandy niepodległościowej. Zespół akt P o l s k i e j M i s j i W o j s k o w e j w A n g l i i powstał w wyniku jej działalności, związanej z rekrutacją ochotników do Armii Polskiej prowadzonej wśród emigracji na terenie Anglii oraz wśród Polaków jeńców wojennych i internowanych, pochodzących z zaboru pruskiego. Misja prowadziła akcję agitacyjną, ustalała przynależność narodową zgłaszających się ochotników i załatwiała formalności, związane z ich zaciągiem i przejazdem do Francji. W zespole znajduje się korespondencja Misji z odpowiednimi czynnikami w sprawach jej powołania i współpracy w zakresie rekrutacji. Ponadto zachowały się raporty i sprawozdania z jej działalności, listy imienne zwerbowanych oraz korespondencja z ochotnikami i ich rodzinami. Zespół akt W y d z i a ł u W o j s k o w e g o K o m i t e t u N a r o d o w e g o P o l s k i e g o w Paryżu zawiera dokumentację z okresu od 1 lipca 1918 roku do 30 czerwca 1919 roku. Została ona wytworzona zarówno przez 23 Związek Polskich Demokratów w Kurytybie powstał po likwidacji Komitetu Obrony Narodowej w r, 1919, który zajmował się propagowaniem idei niepodległościowych oraz gromadzeniem funduszy na Polski Skarb Wojskowy wśród Polonii na terenie Brazylii. Por. księga protokółów posiedzeń KON. CAW,

17 Wydział Wojskowy jak i przez Biuro Wojskowe 24, Biuro Ewidencji Wydziału oraz Wydział Opieki Moralnej i Materialnej nad Żołnierzem Polskim. Zachowane materiały archiwalne wiążą się z wytworem kancelaryjnym Komitetu Narodowego Polskiego i Naczelnego Dowództwa Armii Polskiej we Francji, a zwłaszcza z jego 1 i 2 Biurem Sztabu, którego był zaczątkiem. Odzwierciedlają one koncepcje rozbudowy Armii Polskiej i jej charakteru prawnego oraz podstawy organizacyjnej. Występujące w zespole zarządzenia i rozkazy informują o powołaniu Naczelnego Dowództwa WP we Francji oraz podporządkowaniu mu wszystkich oddziałów rozproszonych na różnych frontach i organizacji wojskowych, działających w okupowanym kraju. Do grupy interesujących archiwaliów zaliczyć należy też m.in. regulamin i protokoły z pięciu posiedzeń Komisji Wojskowej 25, w okresie od 16 października do 20 listopada 1918 roku, odezwę Polskiego Związku Narodowego we Francji z dnia 17 lutego 1918 roku (sygn ), oświadczenie Komitetu Wolnej Polski we Francji z dnia 14 lipca 1918 roku adresowane do rządu polskiego w Warszawie (sygn ), oświadczenie Rady Obywatelskiej Kolonii Polskiej we Francji z dnia 17 listopada 1918 roku (sygn ) oraz szereg sprawozdań omawiających sytuację polityczną i militarną kraju na przełomie roku 1918/1919. Ponadto na uwagę zasługują dokumenty ewidencyjne dotyczące żołnierzy poszukiwanych, chorych, rannych i poległych. Wartość poznawczą ma również ogólny spis żołnierzy Polaków poległych i zmarłych we Francji w okresie wojny roku. Zespół akt D e l e g a c j i P o l s k i e g o K o m i t e t u N a r o d o w e g o w B e l g i i zawiera jedynie deklaracje ochotników i listy 24 Biuro Wojskowe zostało utworzone na mocy uchwały Prezydium KNP z dnia r. z zamiarem przekształcenia w Naczelne Dowództwo WP; jego kierownictwo objął dnia następnego gen. Józef Haller. CAW, Komisja Wojskowa powołana została przez Komitet Narodowy Polski w dniu r. w składzie: mjr F. Pronczak, gen. J. Haller (przewodniczący), J. Wielowieyski a później dr S. Hubicki. Zadaniem jej było zapewnienie jedności prac Naczelnego Dowództwa Armii Polskiej i Wydziału Wojskowego oraz instytucji polskich służących sprawom wojska polskiego. Komisja działała do dnia r. CAW, i

18 imienne zgłoszeń ochotników Polaków z Belgii do Armii Polskiej we Francji w roku Zespół akt D e l e g a c j i A r m i i P o l s k i e j we W ł o s z e c h zawiera materiały z okresu od 4 października 1918 roku do 8 listopada 1919 roku. Obok akt wytworzonych przez Misję Wojskową w Rzymie znajdują się m.in. rozkazy komend obozów polskich w Santa Maria Capua Vetere k. Neapolu i La Mandria di Chivasso k. Turynu oraz komplet tygodnika Żołnierz Polski we Włoszech (nr 1 12) z okresu styczeń czerwiec 1919 roku, wydawanego przez komendę obozu w La Mandria. Zachowana w zespole korespondencja Misji Wojskowej w Rzymie z włoskim Ministerstwem Wojny i jego organami dla spraw jeńców oraz sprawozdania i raporty misji, sporządzane dla Francusko-Polskiej Misji Wojskowej i Naczelnego Dowództwa Armii Polskiej w Paryżu, przedstawiają zabiegi delegatów polskich u rządu włoskiego. Chodziło wówczas o wydzielenie jeńców Polaków b. armii austriackiej z ogólnych obozów jenieckich na terenie Włoch oraz o zwiększenie rekrutacji i uzyskanie pomocy w formowaniu pułków polskich. Zespół akt K o m i s j i O d b i o r c z e j M a t e r i a ł ó w AGH M i n i s t e r s t w a S p r a w W o j s k o w y c h 26 zawiera dokumentację z okresu od 1 czerwca 1919 roku do 30 lipca 1920 roku, w tym także instrukcje wydane przez dowództwo AGH dla komisji weryfikacyjnych, mających za zadanie przygotowanie inwentaryzacji materiałów przywiezionych z Francji do kraju. Komisja odbiorcza zbierała dane ilościowe, dotyczące uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, 26 Komisja Odbiorcza została powołana dnia r. i podlegała szefowi Departamentu Gospodarczego MSWojsk. Jej przewodniczącym był gen. dyw. B. Czarnota de Bojary-Bojarski. W lipcu 1920 r. prace Komisji zostały częściowo zawieszone, a jej ostateczne rozwiązanie nastąpiło dnia r. CAW,

19 znajdującego się w różnych jednostkach broni i służb oraz w magazynach rozrzuconych na terenie całego kraju. W zespole zachowały się spisy inwentarzowe materiałów przywiezionych z Francji; sporządzali je komisyjnie oficerowie polscy i francuscy i uzgadniali następnie z właściwą komórką organizacyjną Ministerstwa Wojny w Paryżu 27. Celem tych prac było ustalenie kosztów utrzymania i wyekwipowania armii gen. Hallera, poniesionych przez Francję 28. Zespół akt Komisji Odbiorczej zawiera też wytwór kancelaryjny Komisji Likwidacyjnej Frontu Mazowieckiego, a mianowicie korespondencję i spisy sprzętu wojskowego, przywiezionego z Francji przez jednostki 3 korpusu 29. D o w ó d z t w o G r u p y W o j s k P o l s k i c h we F r a n c j i jest zespołem złożonym, zawiera on oprócz akt własnych, także wytwór kancelaryjny Dowództwa Formacji Strefy Wewnętrznej, Inspekcji Wyszkolenia w Caen oraz Dowództwa Oddziałów Polskich Regionu Caen, w tym również podległych im dowództw obozów i centrów szkoleniowych. Zachowana w zespole korespondencja dotyczy przede wszystkim organizacji obozów i centrów wyszkolenia oraz ich administrowania i likwidacji, która nastąpiła w czerwcu 1919 roku. W zbiorze występują akta: obozów i centrów wyszkolenia Domfront, Sille le Guillaume, Vitré, Mans, Potigny-Ussy; baz misji zakupów Montoir, Saint Nazaire; batalionu etapowego w Ambronay oraz 5 i 6 kompanii WP. Wszystkie akta zachowane w omawianym zespole, pochodzą z okresu od 7 lipca 1917 roku do 30 czerwca 1921 roku. 5. Uwagi końcowe 27 Była to wspomniana już Sekcja Francusko-Polska SIDE, która za kończyła swą działalność w styczniu 1923 r. CAW, Wysokość kosztów poniesionych przez Francję oraz inne kraje, przedstawia sprawozdanie ppłka T. Wilusza z dnia r. CAW, Gabinet Ministra Spraw Wojskowych, t Zespół akt Komisji Odbiorczej swoją zawartością związany jest z materiałami o charakterze finansowym. Por. omówienie kolekcji pod nazwą: Akta rachunkowe AGH.

20 Zachowane w zespołach AGH akta zostały wytworzone w języku francuskim, gdyż kluczowe stanowiska w sztabach dowództw armii, korpusów i dywizji, zajmowali oficerowie francuscy. Na niższym szczeblu powstawało więcej dokumentacji w języku polskim. Szereg materiałów o charakterze ogólnym (rozkazy, komunikaty itp.) sporządzano w obu językach, zaś podawane do wiadomości niższego szczebla, zawierają w załączeniu tekst polski. Dokumenty niższego szczebla adresowane do władz wyższych, sporządzano w języku francuskim. Akta te posiadają w zasadzie wszystkie cechy kancelarii i registratury francuskiej. W końcowym okresie istnienia armii nie przestrzegano w pełni zasad biurowości, co też można dostrzec w archiwaliach. Przechowywane w Centralnym Archiwum Wojskowym zespoły akt armii generała Hallera zawierają interesujące źródła do badań dziejów tej formacji, szczególnie w drugim okresie jej istnienia tj. od października 1918 roku do czasu likwidacji, po przyjeździe do kraju, co nastąpiło we wrześniu 1919 roku. Sprawy dotyczące omawianej problematyki mają też swoje odbicie w innych zespołach archiwalnych, przechowywanych w CAW. Na uwagę zasługuje dokumentacja aktowa wytworzona, szczególnie w ostatnim kwartale 1919 roku przez Oddział I Naczelnego Dowództwa WP. Wiele interesujących źródeł zachowało się w zbiorze akt formacji wschodnich, a przede wszystkim w dowództwie 4 dywizji strzelców. Sprawy armii gen. Hallera mają też swoje odbicie wśród oddzielnych zespołów akt Dowództwa Frontu Południowo-Zachodniego i Dowództwa Frontu Mazowieckiego. Wymienić można też produkcję kancelaryjną niektórych komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wojskowych (Gabinet Ministra, pojedyncze departamenty) oraz Sztabu Generalnego (szczególnie Oddział I). Badacza zainteresować mogą materiały zgromadzone w dziale Kolekcji. Na szczególną uwagę zasługują tzw. Teki Laudańskiego oraz teki Teslara. Te ostatnie

ZESPOŁY AKT ARMII GENERAŁA HALLERA. 1. Uwagi wstępne

ZESPOŁY AKT ARMII GENERAŁA HALLERA. 1. Uwagi wstępne Tadeusz Wojciechowski ZESPOŁY AKT ARMII GENERAŁA HALLERA 1. Uwagi wstępne W dotychczasowej literaturze historycznej, obejmującej dzieje polskich formacji wojskowych w okresie I wojny światowej oraz początkowy

Bardziej szczegółowo

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945 1. Uwagi wstępne Stosunkowo najmniej liczną grupę aktową jednostek bojowych z lat 1944 1945, przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym,

Bardziej szczegółowo

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969 SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU Nr 1, 1969 Rola i zadania wojskowej służby archiwalnej (Leszek Lewandowicz) Postępowanie z zespołami otwartymi w świetle wytycznych Naczelnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny Kazimierz Bar MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH 1918 1939 1. Zarys organizacyjno-prawny W związku z dekretem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT Zarys organizacyjny

ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT Zarys organizacyjny Janusz Gzyl ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT 1951 1956 1. Zarys organizacyjny Opracowany na lata 1949 1955 plan rozwoju wojska, przewidywał znaczną rozbudowę artylerii zarówno naziemnej, jak i przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Kazimierz Bar AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH 1919 1939 Zarys rozwoju organizacyjnego Ministerstwo Spraw Wojskowych zostało utworzone 26 października 1918 roku przez

Bardziej szczegółowo

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 Danuta Duszak AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 W latach 1918 1921 w składzie Ministerstwa Spraw Wojskowych istniały trzy instytucje o charakterze naukowo-szkolnym,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945. 1. Uwagi wstępne

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945 1. Uwagi wstępne Ludowe Wojsko Polskie, którego zalążkiem, były regularne jednostki utworzone na terenie Związku

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Jerzy Ciesielski OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ 1919 1920 W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Centralne Archiwum Wojskowe gromadzi i przechowuje w zasadzie tylko akta wytworzone przez

Bardziej szczegółowo

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny Tadeusz Wawrzyński AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1927 1939 Zarys organizacyjny W dniu 17 lutego 1927 roku z rozkazu ministra Spraw Wojskowych został zlikwidowany Oddział V Personalny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU INTENDENTURY MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH

CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU INTENDENTURY MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zbigniew Rzeszótko CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU INTENDENTURY MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1918 1939 Dekretem z dnia 26 października 1918 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego przekształciła Komisję

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

AKTA DEPARTAMENTU I BRONI GŁÓWNYCH I WOJSK TABOROWYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

AKTA DEPARTAMENTU I BRONI GŁÓWNYCH I WOJSK TABOROWYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Ewa Zasada AKTA DEPARTAMENTU I BRONI GŁÓWNYCH I WOJSK TABOROWYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1920 1921 Zarys rozwoju organizacyjnego Departament I Broni Głównych Wojsk Taborowych powstał z dniem 1 marca

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR. 1. Sprawy organizacyjne

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR. 1. Sprawy organizacyjne Wiesław Bernaś ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR 1. Sprawy organizacyjne Na mocy decyzji Państwowego Komitetu Obrony Związku Radzieckiego z dnia 10 sierpnia 1943 roku przystąpiono

Bardziej szczegółowo

Zespół akt Oddziału Personalnego WP, obok materiałów własnych zawiera odziedziczone po wojnie akta oddziałów i komórek personalnych instytucji i do-

Zespół akt Oddziału Personalnego WP, obok materiałów własnych zawiera odziedziczone po wojnie akta oddziałów i komórek personalnych instytucji i do- Roman Leszek Polkowski ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU ODDZIAŁU PERSONALNEGO WOJSKA POLSKIEGO 1944 1945 Jeden z najbogatszych w materiały zespołów spośród tych, których inwentarze ukazały się ostatnio drukiem

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT Zarys organizacyjny

CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT Zarys organizacyjny Wiesława Hiller CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT 1945 1950 Zarys organizacyjny Po zakończeniu działań wojennych nastąpiła konieczność reorganizacji i rozbudowa Wojska Polskiego, dostosowana

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Źródło: http://ipn.jskinternet.pl/bip/rejestry-ewidencje-arc/kategorie/18,akta-wojskowych-organow-bezpieczenstwa-panstwa-u zyczone-przez-centralne-archiwum.html

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny Jan Szostak ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO (6.10. 15.11.1944 r.) 1. Zarys organizacyjny Plan rozbudowy Wojska Polskiego nakreślony w preliminarzu wydatków na utrzymanie wojska w okresie od 1 września

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW LOTNICTWA LWP W LATACH Zarys organizacyjny

MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW LOTNICTWA LWP W LATACH Zarys organizacyjny Michał Klimecki MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW LOTNICTWA LWP W LATACH 1943 1945 1. Zarys organizacyjny W Centralnym Archiwum Wojskowym przechowywany jest materiał źródłowy do dziejów lotnictwa LWP w okresie

Bardziej szczegółowo

Obóz Rothesay i podobóz Tighnabruaich a) Personalne dot. przydziałów Armii w ZSRR, pociągów pancernych b) Personalne, dot. przydziałów w A

Obóz Rothesay i podobóz Tighnabruaich a) Personalne dot. przydziałów Armii w ZSRR, pociągów pancernych b) Personalne, dot. przydziałów w A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Oddział Personalny Sztabu NW Sprawy ewidencyjne, listy weryfikacyjne, spisy oficerskie, wykaz obsady władz centralnych, sprawa gen. Kalkusa Sprawy ewidencyjne,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO UWAGI WSTĘPNE

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO UWAGI WSTĘPNE Czesław Tokarz ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945 1. UWAGI WSTĘPNE Ludowe Wojsko Polskie, którego zalążkiem, były regularne jednostki utworzone na terenie Związku

Bardziej szczegółowo

Inwentar z skar bowy zespołu nr : 24

Inwentar z skar bowy zespołu nr : 24 Inwentar z skar bowy zespołu nr : 24 Sygn. Tytuł Daty Rodzaj dok. Liczba s/k 1 Zarządzenia wyższych przełożonych stanowiące podstawę organizacji; etaty z wykazami zmian. 1970-1989 2 Etaty z wykazami zmian;

Bardziej szczegółowo

sygnatura archiwalna:

sygnatura archiwalna: 1 Kancelaria Przyboczna Naczelnego Wodza (do 1 I 44 Gabinet NW i MON) VII 40 - XI 1941 2 II 40 XII 1942 3 XII 41 VI 1943 4 5 V 40 V 1941 6 I 41 VIII 1942 7 X 41 III 1943 8 VII 42 XI 1943 9 VIII 41 XI 10

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA. 1. Uwagi wstępne

JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA. 1. Uwagi wstępne Anna Gąsiorowska JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA 1. Uwagi wstępne Problematyka działalności i wytworu kancelaryjnego jednostek zapasowych występowała już na łamach Biuletynu.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT SZPITALI WOJSKOWYCH Z LAT

CHARAKTERYSTYKA AKT SZPITALI WOJSKOWYCH Z LAT Czesław Tokarz CHARAKTERYSTYKA AKT SZPITALI WOJSKOWYCH Z LAT 1943 1945 Jednym z istotnych działów pracy kwatermistrzostwa ludowego Wojska Polskiego, w okresie wojny, była działalność wojskowej służby zdrowia.

Bardziej szczegółowo

PUŁKI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO ( )

PUŁKI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO ( ) Anna Gąsiorowska PUŁKI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO (1943 1945) W niniejszym omówieniu uwzględniono zawartość aktową wytworzoną przez kancelarie pułków piechoty wchodzących w skład 1 pierwszych dziesięciu

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Bogusław Stachula WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Art. 21 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z 22 stycznia 1999 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Karpacki Oddział Straży Granicznej

Karpacki Oddział Straży Granicznej Karpacki Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/komenda/izba-tradycji/17648,izba-tradycji.html Wygenerowano: Czwartek, 19 października 2017, 23:53 Izba Tradycji Autor:

Bardziej szczegółowo

Poczty w Armii Hallera 1917-1920. Ciechocinek 2011

Poczty w Armii Hallera 1917-1920. Ciechocinek 2011 Poczty w Armii Hallera 1917-1920 Ciechocinek 2011 Komitet Narodowy Polski 15.8.1917 16.1.1919 1. Przywódcy: R. Dmowski, J. Paderewski, 2. Uznany przez rządy Francji, Włoch, W. Brytanii i USA, 3. Po 16.1.19

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO DZIEJÓW 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO Zagadnienia organizacyjne

MATERIAŁY DO DZIEJÓW 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO Zagadnienia organizacyjne Józef Milewski MATERIAŁY DO DZIEJÓW 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO 1944 1945 1. Zagadnienia organizacyjne Latem 1944 roku, z chwilą wkroczenia 1 Armii Polskiej w ZSRR u boku Armii Czerwonej na ziemie polskie,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE DOWÓDZTWA WOJSK PANCERNYCH I ZMOTORYZOWANYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Zarys organizacyjny

MATERIAŁY ARCHIWALNE DOWÓDZTWA WOJSK PANCERNYCH I ZMOTORYZOWANYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Zarys organizacyjny Henryk Fabijański MATERIAŁY ARCHIWALNE DOWÓDZTWA WOJSK PANCERNYCH I ZMOTORYZOWANYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1944 1945 1. Zarys organizacyjny Powstanie Dowództwa Wojsk Pancernych i Zmotoryzowanych WP

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO HISTORII WOJSKOWYCH STOSUNKÓW POLSKO-FRANCUSKICH 1917 1939 W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM

MATERIAŁY DO HISTORII WOJSKOWYCH STOSUNKÓW POLSKO-FRANCUSKICH 1917 1939 W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM Jacek Woyno MATERIAŁY DO HISTORII WOJSKOWYCH STOSUNKÓW POLSKO-FRANCUSKICH 1917 1939 W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM Lata 1918 1939 to okres, w którym nastąpiło szczególne uaktywnienie kontaktów politycznych,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT SAMODZIELNYCH BRYGAD ZAPOROWYCH Z LAT PRZECHOWYWANYCH W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM

CHARAKTERYSTYKA AKT SAMODZIELNYCH BRYGAD ZAPOROWYCH Z LAT PRZECHOWYWANYCH W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM Czesław Tokarz CHARAKTERYSTYKA AKT SAMODZIELNYCH BRYGAD ZAPOROWYCH Z LAT 1944 1945 PRZECHOWYWANYCH W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM Stosunkowo liczną grupę aktową w zasobach Centralnego Archiwum Wojskowego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ARCHIWALIA DOTYCZĄCE PIERWSZEGO ETAPU REORGANIZACJI POKOJOWEJ LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W 1945 R.

WYBRANE ARCHIWALIA DOTYCZĄCE PIERWSZEGO ETAPU REORGANIZACJI POKOJOWEJ LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W 1945 R. Czesław Tokarz WYBRANE ARCHIWALIA DOTYCZĄCE PIERWSZEGO ETAPU REORGANIZACJI POKOJOWEJ LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W 1945 R. Zgromadzone w Centralnym Archiwum Wojskowym akta stanowią poważną bazę źródłową

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Ewa Tarkota ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1928 1939 1. Zarys rozwoju organizacyjnego Od 6 sierpnia 1928 roku rozpoczęło swoją działalność Biuro Uzupełnień, powołane rozkazem

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO DOTYCZĄCE OCHRONY GRANIC PRL W LATACH 1945 1948

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO DOTYCZĄCE OCHRONY GRANIC PRL W LATACH 1945 1948 Rozalia Markowska MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO DOTYCZĄCE OCHRONY GRANIC PRL W LATACH 1945 1948 Po wyzwoleniu ziem polskich powstała konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i stabilizacji

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE OBRAZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW WOJSKOWYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W OKRESIE WOJNY

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE OBRAZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW WOJSKOWYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W OKRESIE WOJNY Alina Miętek MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE OBRAZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW WOJSKOWYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W OKRESIE WOJNY 1943 1945 Jedną z zasadniczych funkcji sądownictwa wojskowego jest oddziaływanie na żołnierzy

Bardziej szczegółowo

Inwentar z skar bowy zespołu nr : 292

Inwentar z skar bowy zespołu nr : 292 Inwentar z skar bowy zespołu nr : 292 Sygn. Tytuł Daty Rodzaj dok. Liczba s/k 1 Rozkazy, zarządzenia wyższych przełożonych stanowiące podstawę organizacji i zakresu działania; etat nr 58/046; wytyczne

Bardziej szczegółowo

Spis tresci. Wykaz 11 Wstçp 13

Spis tresci. Wykaz 11 Wstçp 13 Spis tresci Wykaz 11 Wstçp 13 Uzasadnienie wyboru problematyki badawczej 2. i teza pracy 16 3. uzytych w tytule i dalszych czesciach 17 4. Zastosowane metody badawcze 19 5. Struktura pracy 20 1. i dzialania

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA WOJSK LOTNICZYCH Zarys organizacyjny

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA WOJSK LOTNICZYCH Zarys organizacyjny Jan Szostak ARCHIWALIA DOWÓDZTWA WOJSK LOTNICZYCH 1945 1949 1. Zarys organizacyjny Dynamiczny rozwój i wejście do działań bojowych w połowie 1944 roku oddziałów i związków taktycznych lotnictwa WP sprawiły,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE JEDNOSTEK ZAPASOWYCH PIECHOTY Z OKRESU Zagadnienia organizacyjne

MATERIAŁY ARCHIWALNE JEDNOSTEK ZAPASOWYCH PIECHOTY Z OKRESU Zagadnienia organizacyjne Anna Gąsiorowska MATERIAŁY ARCHIWALNE JEDNOSTEK ZAPASOWYCH PIECHOTY Z OKRESU 1943 1945 1. Zagadnienia organizacyjne Sformowanie Armii Polskiej w ZSRR 1 wymagało stałego dopływu przeszkolonych, w możliwie

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja

Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Nowe kierownictwo wojska podjęło działania zmierzające do unowocześnienia organizacji i wyposażenia armii. Znaczną inicjatywę w tym zakresie przejawił

Bardziej szczegółowo

Polacy podczas I wojny światowej

Polacy podczas I wojny światowej Polacy podczas I wojny światowej 1. Orientacje polityczne Polaków przed rokiem 1914 Orientacja proaustriacka (koncepcja austropolska) Szansa to unia z Austrią, a największym wrogiem Rosja 1908 r. we Lwowie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW DOWÓDZTW DYWIZJI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Z LAT WOJNY

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW DOWÓDZTW DYWIZJI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Z LAT WOJNY Alina Miętek ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW DOWÓDZTW DYWIZJI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Z LAT WOJNY 1943 1945 Spośród wszystkich rodzajów wojsk najpoważniejszą siłę bojową w ostatniej wojnie światowej

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * *

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * * Czesław Tokarz ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 W kwietniu 1943 r. działający na terenie Związku Radzieckiego Związek Patriotów Polskich wszczął, uwieńczone powodzeniem,

Bardziej szczegółowo

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Zygmunt Baranowski CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Już po raz czterdziesty drugi ludowe Wojsko Polskie obchodzi swoje święto. 12 października 1943 roku żołnierze 1 Dywizji Piechoty im.

Bardziej szczegółowo

REMBERTÓW W CZASIE BITWY WARSZAWSKIEJ W ŚWIETLE DOKUMENTÓW CAW

REMBERTÓW W CZASIE BITWY WARSZAWSKIEJ W ŚWIETLE DOKUMENTÓW CAW Grzegorz Socik REMBERTÓW W CZASIE BITWY WARSZAWSKIEJ W ŚWIETLE DOKUMENTÓW CAW Odradzające się Wojsko Polskie już od pierwszych chwil swego istnienia musiało toczyć walki w obronie państwa, które dopiero

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE OBRAZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ PROKURATUR WOJSKOWYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W OKRESIE WOJNY

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE OBRAZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ PROKURATUR WOJSKOWYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W OKRESIE WOJNY Alina Miętek MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE OBRAZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ PROKURATUR WOJSKOWYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W OKRESIE WOJNY 1943 1945 Dnia 8 maja 1943 r. radio moskiewskie, a w ślad za nim Wolna Polska, organ

Bardziej szczegółowo

Mirosław PAKUŁA Organizacja polskich wojsk łączności w latach

Mirosław PAKUŁA Organizacja polskich wojsk łączności w latach Mirosław PAKUŁA Organizacja polskich wojsk łączności w latach 1914-1939 W czasie I wojny światowej wprowadzono nowe rodzaje broni oraz poszerzyła się skala prowadzonych operacji. Stworzyło to konieczność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 348 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie metodyki szkolenia

Bardziej szczegółowo

AKTA FORMACJI GRANICZNYCH Z LAT W ARCHIWUM WOJSK OCHRONY POGRANICZA

AKTA FORMACJI GRANICZNYCH Z LAT W ARCHIWUM WOJSK OCHRONY POGRANICZA Adam Gnieciak AKTA FORMACJI GRANICZNYCH Z LAT 1918 1939 W ARCHIWUM WOJSK OCHRONY POGRANICZA Archiwum Wojsk Ochrony Pogranicza gromadzi, opracowuje i udostępnia akta formacji, których działalność związana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 212 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad budowy struktur dowództw i innych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r.

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r. Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2010 r.)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych ZARZĄDZENIE Nr 1/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie Resortowego Zespołu do spraw Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ POLSKA AKADEMIA FILATELISTYKI CIECHOCINEK 28 MAJ 2011 JACEK KOSMALA 1 TŁO HISTORYCZNE 22.01.1917 - Orędzie Prezydenta USA W. Wilsona

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Tomasz Matuszak (Warszawa) 9 Dywizja Piechoty w latach w zasobie aktowym Centralnego Archiwum Wojskowego

MATERIAŁY I STUDIA. Tomasz Matuszak (Warszawa) 9 Dywizja Piechoty w latach w zasobie aktowym Centralnego Archiwum Wojskowego MATERIAŁY I STUDIA Tomasz Matuszak (Warszawa) 9 Dywizja Piechoty w latach 1919-1939 w zasobie aktowym Centralnego Archiwum Wojskowego W zasobie Centralnego Archiwum Wojskowego znajduje się wiele ciekawych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 260 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust.

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON

ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON Wanda Roman ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON Dnia 30 września 1944 roku Naczelnego Dowódca Wojska Polskiego, gen. Michał Rola-Żymierski podpisał rozkaz i ustawę o Zarządzie Informacji Naczelnego

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY AKT JEDNOSTEK KAWALERII Problemy organizacyjne

ZESPOŁY AKT JEDNOSTEK KAWALERII Problemy organizacyjne Tadeusz Kowalczyk ZESPOŁY AKT JEDNOSTEK KAWALERII 1944 1947 1. Problemy organizacyjne Druga wojna światowa była ostatnią, w której kawalerii używano na większą skalę, jako rodzaju broni. Niemal we wszystkich

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO ORAZ DEPARTAMENTU V INŻYNIERII I SAPERÓW MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT

CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO ORAZ DEPARTAMENTU V INŻYNIERII I SAPERÓW MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT Kazimierz Bar CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO ORAZ DEPARTAMENTU V INŻYNIERII I SAPERÓW MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1934 1. Organizacja i zawartość aktowa Departamentu Technicznego

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWA FRONTÓW Zarys organizacyjny

DOWÓDZTWA FRONTÓW Zarys organizacyjny Tadeusz Wawrzyński DOWÓDZTWA FRONTÓW 1919 1920 1. Zarys organizacyjny Odradzające się po 123 latach zaborów Państwo Polskie musiało od początku swego istnienia toczyć ciężkie walki w obronie granic z wieloma

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I ARCHIWACH RODZAJÓW WOJSK

INFORMATOR O ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I ARCHIWACH RODZAJÓW WOJSK Kazimierz Banaszek INFORMATOR O ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I ARCHIWACH RODZAJÓW WOJSK Po wydaniu w 1996 roku Informatora o zasobie CAW zdecydowano, aby podjąć prace nad przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO DZIEJÓW JEDNOSTEK ARMII POLSKIEJ W ZSRR

MATERIAŁY DO DZIEJÓW JEDNOSTEK ARMII POLSKIEJ W ZSRR Roman Leszek Polkowski MATERIAŁY DO DZIEJÓW JEDNOSTEK ARMII POLSKIEJ W ZSRR Pojęcie 1 Armia Polska w ZSRR, często niesłusznie utożsamiane z 1 Armią Wojska Polskiego, obejmowało wszystkie polskie jednostki,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW POWSTAŃ ŚLĄSKICH ( ) PRZECHOWYWANE W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW POWSTAŃ ŚLĄSKICH ( ) PRZECHOWYWANE W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM Bożena Panecka ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW POWSTAŃ ŚLĄSKICH (1919 1921) PRZECHOWYWANE W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu źródeł archiwalnych do dziejów

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY BATALION KOBIECY I JEGO AKTA Z LAT

SAMODZIELNY BATALION KOBIECY I JEGO AKTA Z LAT Bożena Szmagaj SAMODZIELNY BATALION KOBIECY I JEGO AKTA Z LAT 1943 1945 Udział kobiet w wojnie wyzwoleńczej narodu polskiego był zjawiskiem powszechnym. W obozach koncentracyjnych kobiety wiodły walkę

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dziennik Ustaw Nr 87 7436 Poz. 561 561 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust. 14 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r. Centralne Archiwum Wojskowe Warszawa, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 32 ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 250 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Dz.Urz.MON.08.14.174 z późn.zm. DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 24 lipca 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ

ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ Elżbieta Młynarska-Kondrat Zygmunt Kozak ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ Celem artykułu jest przedstawienie działalności i roli archiwów OW i RSZ, obecnych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM Kazimierz Bar CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM Do organizacji szkół wojskowych i szkolenia wojska oraz kadr wojskowych przystąpiono

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. Warszawa, dnia 5 września 2017 r. Poz. 173 Departament Kadr DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

Bardziej szczegółowo

TEST HISTORYCZNY 7 DYWIZJA PIECHOTY. 1. W skład której armii wchodziła 7 Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 roku? (0-1 pkt)

TEST HISTORYCZNY 7 DYWIZJA PIECHOTY. 1. W skład której armii wchodziła 7 Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 roku? (0-1 pkt) TEST HISTORYCZNY 7 DYWIZJA PIECHOTY 1. W skład której armii wchodziła 7 Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 roku? (0-1 pkt) a) Armii Łódź b) Armii Kraków c) Armii Karpaty d) Armii Prusy 2. Kto dowodził 7

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH. z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH. z dnia r. BDG/DP/021/1/09 ZARZĄDZENIE Nr NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia. 2009 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń i decyzji w związku z nadaniem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych nowego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych Departament Administracyjny 216 DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, które trafia w ręce Czytelników, to efekt wspólnej pracy kilku autorów, na co dzień funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Opracowanie, które trafia w ręce Czytelników, to efekt wspólnej pracy kilku autorów, na co dzień funkcjonariuszy Straży Granicznej. Opracowanie, które trafia w ręce Czytelników, to efekt wspólnej pracy kilku autorów, na co dzień funkcjonariuszy Straży Granicznej. Pomysł wydania tej pracy został poddany przez funkcjonariuszy Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy drogom na terenie miasta Kalisza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SZTAB GENERALNY WP Zarys organizacyjny

SZTAB GENERALNY WP Zarys organizacyjny Wiesława Hiller SZTAB GENERALNY WP 1951 1956 1. Zarys organizacyjny Opracowany w 1948 roku przez Sztab Generalny WP siedmioletni plan rozwoju wojska na lata 1949 1955, rozpoczął nowy etap w organizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r. Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85 Departament Kadr DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ ppłk Korneliusz ŁANIEWSKI WROCŁAW PAŹDZIERNIK 2015 rok 1 GENEZA TWORZENIA NARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

UWAGI NA TEMAT MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH DO DZIEJÓW FORMOWANIA ARMII POLSKIEJ W ZSRR (kwiecień lipiec 1944)

UWAGI NA TEMAT MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH DO DZIEJÓW FORMOWANIA ARMII POLSKIEJ W ZSRR (kwiecień lipiec 1944) Roman Leszek Polkowski UWAGI NA TEMAT MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH DO DZIEJÓW FORMOWANIA ARMII POLSKIEJ W ZSRR (kwiecień lipiec 1944) Omówienie źródeł archiwalnych poprzedzić należy kilkoma uwagami na temat literatury

Bardziej szczegółowo

MIASTO GARNIZONÓW

MIASTO GARNIZONÓW 1920 1939 MIASTO GARNIZONÓW 18. PUŁK UŁANÓW POMORSKICH 64 i 65 PUŁK PIECHOTY 16 PUŁK ARTYLERII LEKKIEJ, Do 1927 r. WYŻSZA SZKOŁA LOTNICZA (PRZENIESIONA POTEM DO DĘBLINA ] Od 1928 r. - LOTNICZA SZKOŁA STRZELANIA

Bardziej szczegółowo

Archiwa państwowe, zagraniczne, portal szukajwarchiwach.pl, inwentarz IPN

Archiwa państwowe, zagraniczne, portal szukajwarchiwach.pl, inwentarz IPN Wadowicka Szkoła Genealogów 26 czerwca Michał Jarnot Archiwa państwowe, zagraniczne, portal szukajwarchiwach.pl, inwentarz IPN Podczas spotkania prelegent omówił istotne źródła, z których można czerpać

Bardziej szczegółowo

zawartość Plany rozmieszczenia jednostek w WB Spis żołnierzy PSZ, którzy przed 1939 zamieszki

zawartość Plany rozmieszczenia jednostek w WB Spis żołnierzy PSZ, którzy przed 1939 zamieszki 1 2 3 4 5 6 7 8-11 12 13 14 15 16 17 18 zawartość Biuro Ogólno Organizacyjne MON Akta dotyczące organizacji i reorganizacji jednostek wojskowych, sprawy awansowe, sprawy oficerów nadliczbowych Likwidacja

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r.

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r. Warszawa, dnia 20 września 2013 r. Poz. 229 Departament Kadr DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014

Bardziej szczegółowo

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Na dzień dobry w wojsku zarobki wynoszą ok. 2,5 tys. zł na rękę. Do tego dochodzi "trzynastka", różnego rodzaju dodatki oraz nagrody. Wojsko

Bardziej szczegółowo

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego Historia bezpieczeństwa wewnętrznego ćwiczenia Unifikacja formacji policyjnych w latach 1918 1919 dr Karol Dąbrowski Był ostatni tydzień lipca gorącego roku 1914 i w pogranicznym Zagłębiu Dąbrowskim wojna

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ ŹRÓDŁOWA TEK TESLARA. 1. Uwagi wstępne

ZAWARTOŚĆ ŹRÓDŁOWA TEK TESLARA. 1. Uwagi wstępne Tadeusz Wojciechowski ZAWARTOŚĆ ŹRÓDŁOWA TEK TESLARA 1. Uwagi wstępne Teki Teslara zawierają odpisy źródeł do dziejów Armii Polskiej we Francji, pochodzących z francuskiego wojskowego zasobu aktowego,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r. Warszawa, dnia 9 września 2016 r. Poz. 151 Departament Kadr DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT JEDNOSTEK INŻYNIERYJNO-SAPERSKICH LWP Z LAT Uwagi wstępne

CHARAKTERYSTYKA AKT JEDNOSTEK INŻYNIERYJNO-SAPERSKICH LWP Z LAT Uwagi wstępne Henryk Fabijański CHARAKTERYSTYKA AKT JEDNOSTEK INŻYNIERYJNO-SAPERSKICH LWP Z LAT 1943 1945 1. Uwagi wstępne Równolegle z formowaniem związków taktycznych i operacyjnych ludowego Wojska Polskiego tworzono

Bardziej szczegółowo

AKTA BRYGAD I GRUP ARTYLERII

AKTA BRYGAD I GRUP ARTYLERII Tadeusz Wawrzyński AKTA BRYGAD I GRUP ARTYLERII 1919 1939 W pierwszym okresie po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 jednostki artylerii, podobnie jak oddziały innych rodzajów broni, tworzone były doraźnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 02 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 1 Sprawa Edwarda Paucza 2 Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej 3 Litwa 4 Sprawy ewakuacyjne Francja 5 M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 6 Polski Czerwony Krzyż 7

Bardziej szczegółowo

Polskie Państwo podziemne Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A

Polskie Państwo podziemne Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A Polskie Państwo podziemne 1939-1945 Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A FLAGA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO Polskie Państwo Podziemne (w skrócie PPP) to tajne struktury Państwa Polskiego istniejące

Bardziej szczegółowo