Szymon Cyfert, dr hab. prof nadzw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Grzegorz Hoppe, dr, Prezes Zarządu Remondis Bydgoszcz sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szymon Cyfert, dr hab. prof nadzw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Grzegorz Hoppe, dr, Prezes Zarządu Remondis Bydgoszcz sp. z o.o."

Transkrypt

1 Szymon Cyfert, dr hab. prof nadzw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Grzegorz Hoppe, dr, Prezes Zarządu Remondis Bydgoszcz sp. z o.o., Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność konsumentów jako determinanta skutecznej implementacji CSR i ECSR Streszczenie Celem artykułu jest omówienie przesłanek i załoŝeń koncepcji CSR oraz ECSR a następnie pokazanie w jaki sposób wdroŝenie mechanizmów społecznej i ekologicznej odpowiedzialności konsumentów determinuje skuteczność implementacji CSR i ECSR. W konkluzjach artykułu wskazuje się na konieczność przeprowadzenia wielowymiarowych badań konsumentów, pozwalających na zdefiniowanie determinant skuteczności wdraŝania załoŝeń społecznej i ekologicznej odpowiedzialności konsumentów. Słowa kluczowe: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność konsumentów Uwagi wprowadzające Zachowanie współczesnych organizacji zdeterminowane jest wzrastającą złoŝonością zjawisk i procesów zachodzących w otoczeniu. Organizacje, celem przetrwania i rozwoju na konkurencyjnym rynku muszą zmieniać się przynajmniej w podobnym tempie i stopniu co otoczenie, w którym funkcjonują. Sukces organizacji zaleŝy zatem od stopnia umiejętności harmonizowania działań organizacji z wymaganiami stawianymi przez otoczenie. Tym samym organizacja definiując system celów powinna uwzględniać oczekiwania grup interesów zawiązujących się zarówno w jej wnętrzu, jak i w otoczeniu. DąŜąc do realizacji postulatów grup interesów, oczekujących realizacji nie tylko działań nakierowanych na generowanie wyniku finansowego, ale takŝe oczekujących przywiązywania odpowiedniej dbałości do troski o otoczenie, coraz więcej przedsiębiorstw wdraŝa załoŝenia koncepcji społecznej odpowiedzialności (CSR) lub bardziej rozbudowanej koncepcji społecznej i ekologicznej odpowiedzialności (ECSR). W większości przypadków przedsiębiorstwa deklarujące wykorzystywanie CSR lub ECSR traktują te koncepcje bardziej w kategoriach pewnej mody, niŝ dąŝenia do rzeczywistego przeprojektowania modelu biznesu. Istnieje jednak duŝa grupa podmiotów traktująca załoŝenia społecznej i ekologicznej odpowiedzialności bardzo powaŝnie. Problem polega na tym, Ŝe bez akceptacji ich produktów przez konsumentów, przedsiębiorstwa te nie mają szansy na zdobycie trwałej przewagi konkurencyjnej. Oznacza to, Ŝe zagadnienie tworzenia społecznej i ekologicznej odpowiedzialności konsumentów staje się jedną z kluczowych determinant powodzenia implementacji działań CSR i ECSR. Celem artykułu jest omówienie przesłanek i załoŝeń koncepcji CSR oraz ECSR a następnie pokazanie w jaki sposób wdroŝenie mechanizmów społecznej i ekologicznej odpowiedzialności konsumentów determinuje skuteczność implementacji CSR i ECSR. 1. Grupy interesów w organizacji jako baza koncepcji społecznej odpowiedzialności Wychodząc z systemowego modelu organizacji, podkreślającego imperatyw postrzegania organizacji poprzez pryzmat zarówno jej wnętrza, jak i jej otoczenia, moŝna przyjąć załoŝenie, Ŝe wszystkie grupy osób i instytucji zainteresowane funkcjonowaniem organizacji, moŝna przypisać do jednego z dwóch zbiorów - interesariuszy wewnętrznych, bądź teŝ 1 S t r o n a

2 interesariuszy zewnętrznych. Analizując tak zdefiniowany model z punktu widzenia realnych moŝliwości oddziaływania na organizację, naleŝy zauwaŝyć, Ŝe największy wpływ na funkcjonowanie organizacji mają: interesariusze zewnętrzni i wewnętrzni, określani mianem stakeholders; oraz dwa szczególne przypadki tychŝe stakeholders, które ze względu na siłę oddziaływania naleŝy rozwaŝać osobno: akcjonariusze - właściciele, określani mianem shareholders; osoby zarządzające organizacją - menedŝerowie. Takie postrzeganie organizacji powoduje, Ŝe zarysowywują się trzy podstawowe modele funkcjonowania organizacji (zob. Tabela 1). Tabela 1 Modele funkcjonowania organizacji ZałoŜenia Model Teoria shareholders Teoria stakeholders MenedŜerska teoria firmy Podstawa wpływu Własność Interes Pozycja Postrzeganie organizacji Cel organizacji Mierniki sukcesu organizacji Prywatna własność Finansowy: wzrost wartości organizacji i maksymalizacja zysku Cena akcji, dywidenda Źródło: [Cyfert, Krzakiewicz 2009: 121] Następstwo kontraktów, układ powiązań pomiędzy interesariuszami Finansowy i pozafinansowy: wzrost zamoŝności interesariuszy Satysfakcja interesariuszy Instrument, następstwo kontraktów Finansowy i pozafinansowy: maksymalizacja funkcji uŝyteczności menedŝerów Wynagrodzenie, prestiŝ, uznanie i bezpieczeństwo menedŝerów PowyŜsze rozwaŝania wskazują, Ŝe przedsiębiorstwa, działając w warunkach globalizacji i nasilającej się presji konkurencyjnej, mają do wyboru jeden z trzech bazowych modeli funkcjonowania organizacji, stanowiących paradygmaty formułowania systemu celów. W krajach anglosaskich dominuje podejście oparte na teorii shareholders, dowartościowujące znaczenie interesu właścicieli, a w przypadku silnie rozdrobnionego akcjonariatu podejście oparte na załoŝeniach menedŝerskiej teorii firmy. Od pewnego czasu coraz większe znaczenie zyskuje jednak teoria stakeholders, wskazująca na zasadność kierowania się w konstruowaniu systemu celów organizacji oczekiwaniami interesariuszy przedsiębiorstwa [Jurek, Kornacka 2000: 18-20]. Wybór modelu funkcjonowania organizacji nabiera szczególnego znaczenia w kontekście ostatniego kryzysu finansowego, którego jednym z efektów ubocznych jest coraz częściej pojawiające się pytanie o to, czy model gospodarki, w którym sukces przedsiębiorstw mierzony jest przede wszystkim wartością firmy i wysokością wypracowanych zysków, jest modelem właściwym [Handy 2007: 73-74]. Rozwijając powyŝsze pytanie warto zastanowić się czy taki model jest dopasowany do załoŝeń gospodarki opartej na wiedzy, czy 2 S t r o n a

3 rzeczywiście dla budowania trwałej pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa waŝni są akcjonariusze, którzy często angaŝują swoje pieniądze w krótkim okresie, czy nie naleŝałoby zredefiniować systemu celów przedsiębiorstwa, uwzględniając w nim koncepcję organizacji społecznej posiadającej określone cele związane z zaspokojeniem potrzeb interesariuszy. We współczesnej gospodarce koncepcja utoŝsamiająca wartość przedsiębiorstwa wyłącznie z wartością jego aktywów, w sytuacji, w której wartość firmy jest w duŝej mierze pochodną wartości intelektualnej, staje się mocno zdezaktualizowana. Zasoby niematerialne, takie jak patenty, umiejętności, wiedza i doświadczenie pracowników, nie mogą być traktowane jako własność przedsiębiorcy, który moŝe się ich pozbyć kiedy tylko zechce [Handy 2007: 82]. Szczególnie w przypadku pracowników nie moŝna się zgodzić na traktowanie ich jako źródła kosztów, które moŝna w dowolny sposób optymalizować. Pracownicy, którzy wnoszą do przedsiębiorstwa wiedzę i doświadczenie powinni mieć moŝliwość współkształtowania przyszłości swojej organizacji oraz partycypowania w jej sukcesach. W kontekście powyŝszych rozwaŝań pojawia się pytanie o cel istnienia przedsiębiorstwa. Podejmując próbę zdefiniowania celu przedsiębiorstwa B. de Wit i R. Meyer wskazują na paradoks zarysowywujący się pomiędzy strategią zyskowności i koncepcją odpowiedzialności organizacji - prawdziwym celem prowadzenia działalności gospodarczej jest zysk, a jedynym obowiązkiem przedsiębiorstwa względem społeczeństwa jest dąŝenie do osiągnięcia zysku w ramach istniejącego prawa. Inni jednak przekonują, Ŝe przedsiębiorstwa to nie tylko jednostki gospodarcze, lecz takŝe instytucje wtopione w środowisko społeczne, co wiąŝe się z powaŝną odpowiedzialnością. Zgodnie z tym poglądem na przedsiębiorstwach ciąŝy moralny obowiązek odpowiedzialnego zachowania się względem wszystkich podmiotów, które są jakoś związane z jego działalnością, a zyskowność ma jedynie ułatwić spełnienie tego obowiązku. [Wit, Meyer 2007: 364]. Z punktu widzenia kryteriów ekonomii załoŝenie, Ŝe celem nadrzędnym kaŝdej organizacji jest zapewnienie odpowiedniego poziomu zysku, jako warunku niezbędnego do przetrwania przedsiębiorstwa, jest niepodwaŝalne i bezdyskusyjne. JednakŜe przyjęcie załoŝenia o zysku, jako pierwotnym celu przedsiębiorstwa, nie stanowi podstawy do maksymalizowania poziomu zysku, bowiem realizacja takiego działania w długim okresie moŝe być niebezpieczna dla rozwoju organizacji [Drucker 1994: 51], [Noga 1994: ]. 2. ZałoŜenia koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa oraz społecznej i ekologicznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa Pomimo zarysowanej powyŝej sprzeczności pomiędzy strategią zyskowności i koncepcją odpowiedzialności organizacji moŝliwe jest połączenie obu celów, przy jednoczesnym zapewnieniu korzyści dla interesariuszy. Interesariusze w kontekście przyjętego powyŝej załoŝenia są definiowani w ujęciu węŝszym jako osoby bądź grupy osób mające Ŝywotne znaczenie dla przetrwania organizacji, bez wsparcia których organizacja nie mogłaby prawidłowo funkcjonować [Mitchell, Agle, Wood, 1997: 854]. Tak pojmowana odpowiedzialność moŝe być, z punktu widzenia organizacji, nie tylko generatorem kosztów, lecz poprzez wzrost społecznej akceptacji dla działań przedsiębiorstwa moŝe przyczyniać się, w długim okresie, do poprawy rentowności przedsiębiorstwa. Na przedstawionych powyŝej załoŝeniach zasadzają się koncepcje społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ekologicznej i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Według J. Gustafsona [2007: ], zastosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w praktyce biznesowej oznacza konieczność akceptacji czterech zasad: - naleŝy być wraŝliwym ma sprawy, które oddziałują na Ŝycie osób, z którymi Ŝyją i pracują, 3 S t r o n a

4 - naleŝy zrozumieć warunki panujące w społeczeństwie, aby wywierać na nie pozytywny wpływ, - naleŝy rozwaŝać społeczne skutki wynikające z podejmowanych decyzji finansowych i biznesowych, a mające wpływ na szerokie grupy wyborców, interesariuszy i na środowisko, - naleŝy mieć świadomość nie tylko tego, co firma produkuje, ale takŝe jak to produkuje. Koncepcja społecznej i ekologicznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa stanowi rozwinięcie koncepcji CSR. W koncepcji ECSR, obok społecznego modelu działania przedsiębiorstwa stanowiącego podstawę modelu CSR, wskazuje się na zasadność dowartościowania roli czynników ekologicznych. W koncepcji ECSR przyjmuje się, Ŝe zmienne ekologiczne stanowią nośnik wartości przedsiębiorstwa i tym samym moŝna je uznać za [Chodyński, Jabłoński, Jabłoński 2008: 30-32]: - podstawę rozwoju przedsiębiorstwa, - źródło przewagi konkurencyjnej, - wyróŝnik firmy na rynku, - podstawę budowy wartości firmy, - podstawę dialogu społecznego, - płaszczyznę porozumienia pomiędzy akcjonariuszami a innymi interesariuszami, - kryterium porównawcze w procesie oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa. DąŜąc do zapewnienia wysokiego poziomu aplikacyjności zasad CSR i ECSR w przedsiębiorstwie, R. Kaku proponuje w procesie ich implementacji wykorzystanie filozofii kyosei, opierającej się na współdziałaniu ludzi i organizacji dla dobra ogółu [Kaku 2007: ]. Wprowadzenie do systemu zarządzania organizacji załoŝeń tej filozofii powinno doprowadzić do niwelacji trzech kluczowych elementów składowych nierównowagi globalnej. Pierwszą ze składowych jest asymetria w handlu międzynarodowym pomiędzy krajami z deficytem i krajami z nadwyŝką handlową. Sytuacja taka prowadzi często do sporów handlowych, wzrostu ceł oraz skutkuje wzrostem ilości przepisów antydumpingowych. Drugim elementem składowym nierównowagi globalnej są ogromne dysproporcje w poziomach dochodów państw bogatych i biednych, skutkujące powszechnym ubóstwem, wojnami etnicznymi i domowymi oraz masowymi migracjami. Trzecią składową jest niesprawiedliwa międzypokoleniowa dystrybucja i alokacja zasobów naturalnych. Obecny poziom konsumpcji jest tak duŝy i energochłonny, Ŝe trudno nie być pesymistą zastanawiając się jak będzie wyglądało środowisko naturalne za kilkadziesiąt lat. 3. Ograniczenia wykorzystania CSR i ECSR Przedsiębiorstwa kierujące się zasadami społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa oraz społecznej i ekologicznej odpowiedzialności, często a priori, bez szczegółowej analizy postaw konsumentów, przyjmują następujące załoŝenia: - otoczenie docenia działanie prospołeczne i proekologiczne przedsiębiorstw, - odbiorcy są w stanie świadomie wybrać produkty i usługi organizacji stosujących w swoim działaniu zasady CSR lub ECSR, - odbiorcy posiadają odpowiednią świadomość ekologiczną i wraŝliwość społeczną, która staje się wyznacznikiem wyboru produktów i usług. Praktyka zarządzania pokazuje, Ŝe przyjęcie powyŝszych załoŝeń, bez przeprowadzenia szczegółowej analizy stanu rzeczywistego, moŝe okazać się powaŝnym błędem w 4 S t r o n a

5 konstruowaniu załoŝeń modelu biznesu, a konsekwencją takiego działania moŝe być w najlepszym przypadku niemoŝność uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej, w najgorszym zaś, upadłość przedsiębiorstwa. Trudno jest bowiem załoŝyć, Ŝe wszyscy interesariusze przedsiębiorstwa sami z siebie przeprowadzą głębokie procesy transformacji, dokonując tym samym takich przekształceń, Ŝe w realizacji działalności biznesowej będą współpracowali tylko z tymi przedsiębiorstwami, które wykorzystują koncepcje CSR i ECSR, i tym samym zaniechają współpracy ze wszystkimi przedsiębiorstwami nie kierującymi się tymi zasadami. W kontekście powyŝszych rozwaŝań moŝna wskazać na realizację dwóch działań, stanowiących podstawowy warunek zapewnienia sukcesu przedsiębiorstw wykorzystujących zasady CSR i ECSR. Po pierwsze, za zasadną naleŝy uznać kooperację wszystkich organizacji, które wykorzystują lub zamierzają wykorzystywać zasady CSR i ECSR, po drugie celowe jest podjęcie działań zmierzających do zmiany podmiotów funkcjonujących w otoczeniu, w taki sposób, aby były skłonne do akceptacji tych zasad. 4. Koncepcja społecznej i ekologicznej odpowiedzialności konsumentów Koncepcja społecznej i ekologicznej odpowiedzialności konsumentów (Ecology and Social Customer Responsibility, E&SCuR) odnosi się do zachowań nabywców dokonujących świadomych wyborów usług i produktów wytwarzanych przez te organizacje, które w realizacji działań zarówno strategicznych jak i operacyjnych kierują się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu bądź teŝ społecznej i ekologicznej odpowiedzialności biznesu. Społecznie i ekologicznie odpowiedzialne zachowania konsumentów odnoszą się do procesów nabywania przez nich wszystkich kategorii produktów, począwszy od produktów zaspokajających podstawowe potrzeby fizjologiczne, a skończywszy na dobrach luksusowych zaspokajających potrzeby wyŝszego rzędu. Trwałe osiągnięcie takiego stanu rzeczy wymaga konieczności zapewnienia wysokiej świadomości społecznej i ekologicznej nabywców, związanej z pełną świadomość konsekwencji podejmowanych wyborów zarówno dla wszystkich uczestników społeczności w której Ŝyją, jak i dla ekologicznej przyszłości środowiska naturalnego ziemi. Przyjęcie załoŝenia, Ŝe konsumenci w dokonywanych wyborach kierują się róŝnymi motywami, uwzględniając jednocześnie swoją potencjalną siłę nabywczą, powoduje, Ŝe istotną determinantą wykorzystania koncepcji E&SCuR staje się poziom zamoŝności społeczeństwa. W społeczeństwach ubogich, charakteryzujących się niskim poziomem PKB modele biznesu przedsiębiorstw wykorzystujących koncepcje CSR i ECSR będą róŝniły się od modeli biznesu przedsiębiorstw funkcjonujących w społeczeństwach o wysokich dochodach. Całkowicie odmienne będą takŝe wybory konsumencie w społeczeństwach o róŝnych stopniach zamoŝności. Powoduje to, Ŝe zaprezentowana powyŝej definicja społecznej i ekologicznej odpowiedzialności konsumentów odnosi się w większym stopniu do państw wysoko rozwiniętych, charakteryzujących się wysokim poziomem zamoŝności, niŝ do państw charakteryzujących się niskim poziomem zamoŝności. Oczywiście sytuacja taka wcale nie oznacza, Ŝe w doniesieniu do krajów rozwijających się, załoŝeń koncepcji E&SCuR wykorzystywać nie moŝna. Wręcz przeciwnie trzeba i naleŝy dąŝyć do wdroŝenia zasad E&SCuR, tylko przy wykorzystaniu odmiennego systemu załoŝeń. W przypadku państw charakteryzujących się niskim poziomem PKB, wielkie międzynarodowe korporacje, posiadające duŝe zasoby finansowe i tym samym znaczący potencjał inwestycyjny, powinny zaangaŝować się w zmianę takiego stanu rzeczy. WaŜnym jest jednak, aby działając na tych rynkach wykorzystując zasady CSR i ECSR, uwzględniały jednocześnie załoŝenia o odmienności kulturowej tych rynków oraz o ich stosunkowo niskiej świadomości społecznej i ekologicznej. 5 S t r o n a

6 Największym problemem dla zaistnienia E&SCuR nie jest jednak zróŝnicowany poziom zamoŝności państw, lecz zjawisko asymetrii informacyjnej istniejącej pomiędzy organizacjami, a konsumentami. Przedsiębiorstwa najczęściej nie ujawniają wszystkich informacji dotyczących realizacji procesów produkcyjnych, oddziaływania tych procesów na środowisko naturalne oraz obowiązujących w przedsiębiorstwach zasadach społecznych, takich jak na przykład zatrudnianie nieletnich, czy teŝ zakres wykorzystywania kodeksów etycznych. Rozwiązaniem tego stanu rzeczy mogłoby być wprowadzenie certyfikacji firm w zakresie społecznej i ekologicznej odpowiedzialności oraz wprowadzenie obowiązku zamieszczania informacji o tych certyfikatach na produktach. Konsumenci podejmując decyzje dotyczące nabywanych produktów i usług wpływają bezpośrednio na to, które organizacje będą się rozwijać i będą osiągać sukcesy, a które w mniej lub bardziej odległej przyszłości upadną lub pogrąŝą się w stagnacji. Wybory te uzaleŝnione są od wielu czynników takich jak moda, osobiste preferencje, zaspokojenie potrzeb, subiektywne poczucie okazji, realizacja marzeń, czy teŝ moŝliwość osiągnięcia dodatkowych korzyści. KaŜdy z dokonywanych przez konsumentów wyborów jest determinowany poziomem ich zamoŝności, kulturą konsumpcji wynikającą z obowiązujących w danym społeczeństwie zasad moralnych, etycznych, systemu wartości, religii oraz tradycji konsumpcyjnej. 5. Perspektywy rozwoju koncepcji społecznej i ekologicznej odpowiedzialności konsumentów C. K. Prahalad i A. Hammond [2007: 7-34] wskazują, Ŝe 65 % społeczeństwa świata, czyli 4 miliardy osób, zarabiając poniŝej dolarów rocznie na osobę, naleŝy do najniŝszej warstwy piramidy gospodarczej. Owe 4 miliardy osób stanowi niezwykle atrakcyjny rynek, przy czym ta atrakcyjność jest konsekwencją nałoŝenia na siebie dwóch zmiennych. Po pierwsze związana jest z duŝym potencjałem inwestycyjnym i nabywczym rozwijających się gospodarek. Drugim czynnikiem determinującym poziom atrakcyjności opisywanych rynków jest moŝliwość zmniejszenia ekonomicznej nierównowagi globalnej, i poprzez realizację tego działania, doprowadzenie do zwiększenia poziomu światowego bezpieczeństwa. U podstaw większości konfliktów znajdują się dwa źródła, a mianowicie silne rozwarstwienie w dochodach ludności oraz brak tolerancji religijnej. Siłę wpływu pierwszego z czynników - nierówności dystrybucji dochodów - moŝna byłoby znacząco osłabić poprzez eksplorację rynków rozwijających się przez międzynarodowe korporacje. Realizacja takiego działania mogłaby doprowadzić do radykalnego przyspieszenia tempa rozwoju tych gospodarek, gdyŝ państwa rozwijające się nie musiałyby przechodzić całej ścieŝki rozwoju, którą przeszły wcześniej gospodarki krajów wysokorozwiniętych, lecz poprzez implementację nowoczesnych technologii, mogłyby stosunkowo szybko osiągnąć poziom rozwoju krajów zamoŝnych. Oczywiście pojęcie szybkości w odniesieniu do zarysowanej powyŝej sytuacji jest względne i oznacza perspektywę nie kilku bądź kilkunastu lat, ale raczej kilkudziesięciu lat. Kluczowymi działaniami pozwalającymi na nadrobienie zaległości są z jednej strony działania na rzecz edukacji konsumentów, z drugiej zaś działania nakierowane na podniesienie wydajności pracy, tak aby w stosunkowo krótkim okresie wydajność pracy w krajach rozwijających się mogła osiągnąć poziom wydajności w państwach wysoko rozwiniętych. Uwzględniając jednak relatywnie niski poziom kwalifikacji tych społeczeństw, droga ich rozwoju musiałaby opierać się na wprowadzeniu w pierwszej kolejności tych technologii, które są pracochłonne i niewymagające zbyt wysokich kwalifikacji, a następnie dopiero na wprowadzeniu zaawansowanych technologii. Oznacza to, Ŝe procesy wprowadzania zaawansowanych technologii powinny być skorelowane z procesami podnoszenia poziomu wykształcenia ludności w tych społecznościach. 6 S t r o n a

7 Inaczej niŝ w krajach rozwijających się wygląda moŝliwość zastosowania załoŝeń koncepcji E&SCuR w odniesieniu do gospodarek krajów wysokorozwiniętych. Podejmując próbę określenia sposobu zmiany optyki konsumentów w kierunku załoŝeń koncepcji E&SCuR, naleŝy odwołać się do podstawowych zagadnień z teorii psychologii zachowań konsumenckich oraz teorii procesów decyzyjnych. W psychologii wyróŝnia się trzy rodzaje wyborów dokonywanych zakupów przez konsumentów: powtarzalne i nawykowe, impulsywne i niezamierzone oraz świadome i refleksyjne [Falkowski A., Tyszka 2009: ]. Wybory powtarzalne, nawykowe dotyczą zakupów produktów codziennego uŝytku, w przypadku których występuje bardzo uproszczony proces wyboru. W przypadku wyborów impulsywnych, niezamierzonych występuje zjawisko bodziec-reakcja, czyli powstaje impuls skłaniający konsumenta do natychmiastowego zakupu. Tylko w przypadku wyborów świadomych i refleksyjnych występuje u konsumenta świadomy proces decyzyjny. Wybory te dotyczą zazwyczaj produktów i usług o większej wartości. Biorąc pod uwagę powyŝsze załoŝenie produktami, w przypadku których naleŝy dąŝyć do wykorzystania zachowań konsumentów opartych na E&SCuR, są przede wszystkim dobra kupowane w sposób powtarzalny oraz dobra nabywane w sposób świadomy. W odniesieniu do dóbr nabywanych w sposób impulsywny, ze względu na emocjonalny charakter tych wyborów istnieje niewielkie prawdopodobieństwo sukcesu w zakresie wdraŝania załoŝeń koncepcji E&SCuR. Z drugiej strony, z powodu niewielkiego udziału tych dóbr w strukturze zakupów dokonywanych przez konsumentów, produkty i usługi nabywane w sposób impulsywny mają mniejsze znaczenie dla powodzenia wykształcenia się postaw E&SCuR. 6. Zamiast podsumowania dalsze kierunki badań nad koncepcją społecznej i ekologicznej odpowiedzialności konsumentów Przedstawione rozwaŝania wskazują, Ŝe koncepcję E&SCuR moŝna uznać za mechanizm pozwalający na zwiększenie skuteczności wykorzystania CSR i ECSR. W procesie implementacji E&SCuR pojawia się jednak kilka istotnych pytań, odnoszących się do determinant sukcesu wdroŝenia koncepcji. Kluczowym problemem badawczym wydaje się znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki mają decydujące znaczenie dla wyboru przez konsumentów dóbr wytworzonych przez przedsiębiorstwa wykorzystujące zasady CSR i ECSR. Czy czynnikami tymi są odpowiednia świadomość ekologiczna i społeczna konsumentów? Jaki wpływ na implementację E&SCuR mają zamoŝność społeczeństwa i czynniki kulturowe? Czy wyŝsza cena produktów nie okaŝe się barierą utrudniającą osiąganie trwałej pozycji konkurencyjnej? Jakie krytyczne warunki powinny być spełnione, aby moŝliwe było rzeczywiste wdroŝenie zasad E&SCuR? Bibliografia: 1. Chodyński A. (2008), Jabłoński A., Jabłoński M., Environmental Corporate Social Responsibility (ECSR ) koncepcja strategiczna budowy wartości firmy oparta na kryteriach ekologicznych, Przegląd Organizacji nr Cyfert Sz., Krzakiewicz K. (2009), Nauka o organizacji, TNOiK, Poznań 3. Drucker P.F. (1994), Praktyka zarządzania, Czytelnik, Kraków 4. Falkowski A., Tyszka T. (2009), Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 5. Gustafson J. (2007), Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu?, Biznes, tom 1, Zarządzanie firmą, część 1, PWN, Warszawa 7 S t r o n a

8 6. Handy Ch. (2007), Jaki jest cel istnienia firm?, zbiór artykułów wydawnictwa Harward Business Review, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Helion, Gliwice 7. Jurek M., Kornacka D. (2000), Aktualność teorii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji nr Kaku R. (2007), ŚcieŜka kyosei, zbiór artykułów wydawnictwa Harward Business Review, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Helion, Gliwice 9. Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J. (1997), Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining The Principle of who and what Really Counts, Academy of Management Review 10. Noga A. (1994), Cele przedsiębiorstwa. Kontrowersje teoretyczne, Ekonomista nr Prahalad C. K., Hammond A. (2007), Jak obsługiwać biednych i dobrze na tym zarabiać?, zbiór artykułów wydawnictwa Harward Business Review, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Helion, Gliwice 12. Simon H. A. (1959), Theories of decision-making in economics and behavioral science, American Economic Review 13. Surdyk J. (2007), CSR: więcej niŝ PR dąŝenie do osiągnięcia długofalowej przewagi konkurencyjnej, Biznes, tom 1, Zarządzanie firmą, część 1, PWN, Warszawa 8 S t r o n a

Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój

Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój Marek Jabłoński Adam Jabłoński Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój 1. Wstęp. Współcześni menedŝerowie zmagający się z rosnącą konkurencją oraz gwałtownym spadkiem cen, walcząc o przetrwanie szukają

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład XI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność organizacji

Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność biznesu rys historyczny Biblijne korzenie koncepcji społecznej odpowiedzialności A.Carnegie (magnat przem. stalowego) Ewangelia bogactwa

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

3. Proces wdro enia strategicznego zarz dzania jako

3. Proces wdro enia strategicznego zarz dzania jako Adam Jabłoński Marek Jabłoński STRATEGICZNE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI 1. Wstęp Zarządzanie jakością w ostatnich latach cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Gospodarka wolnorynkowa, dynamicznie zachodzące zmiany

Bardziej szczegółowo

Czym jest CSR? rzedsiębiorstwo dobrowolnie uwzględnia interes społeczny i kwestie ochrony środowiska naturalnego

Czym jest CSR? rzedsiębiorstwo dobrowolnie uwzględnia interes społeczny i kwestie ochrony środowiska naturalnego W dzisiejszych czasach wielokrotnie możemy usłyszeć, iż firma prowadzi biznes w sposób społecznie odpowiedzialny. Rodzi to jednak pytanie o co tak naprawdę chodzi i co to w ogóle oznacza? Najprościej ujmując

Bardziej szczegółowo

Raport referencyjny do modułu/przedmiotu: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w kontekście zrównoważonego rozwoju

Raport referencyjny do modułu/przedmiotu: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w kontekście zrównoważonego rozwoju Raport referencyjny do modułu/przedmiotu: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w kontekście zrównoważonego rozwoju Opracował: dr Grzegorz Gawron Katowice 2015 Wstęp Wszelkie próby dokonania hermetycznej

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów społecznych Beata Bujak Szwaczka Proregio Consulting Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Finanse przedsiębiorstwa Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Zarządzanie Polega na pozyskiwaniu źródeł

Bardziej szczegółowo

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Analiza wraŝliwości Banków Spółdzielczych na dokapitalizowanie w kontekście wzrostu akcji

Bardziej szczegółowo

Materiały wykładowe (fragmenty)

Materiały wykładowe (fragmenty) Materiały wykładowe (fragmenty) 1 Robert Susmaga Instytut Informatyki ul. Piotrowo 2 Poznań kontakt mail owy Robert.Susmaga@CS.PUT.Poznan.PL kontakt osobisty Centrum Wykładowe, blok informatyki, pok. 7

Bardziej szczegółowo

Metody sprzedaży. dr Beata Bajcar

Metody sprzedaży. dr Beata Bajcar Metody sprzedaży dr Beata Bajcar Metody sprzedaży Wykład 1 Literatura Solomon, M.R. (2006) Zachowania i zwyczaje konsumentów, Gliwice: Wydawnictwo Helion. Antonides, G., Van Raaij, W.F. (2003). Zachowanie

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ACCOUNTICA Miesięcznik

ACCOUNTICA Miesięcznik ACCOUNTICA Miesięcznik Nr 22/Grudzień 2010/www.gierusz.com.pl Spis treści: 1. Rozwiązywanie krótkookresowych problemów decyzyjnych za pomocą rachunku kosztów zmiennych cz II- mgr Katarzyna Gierusz Artykuł

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie strategiczne Etapy planowania Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie jest procesem podejmowania decyzji co do pożądanego przyszłego stanu przedsiębiorstwa i dzieli się na dwa podstawowe

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Tytuł: Zarządzanie ryzykiem finansowym w polskich przedsiębiorstwach działających w otoczeniu międzynarodowym Ostatnie dziesięciolecia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes

Odpowiedzialny biznes Odpowiedzialny biznes Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło sukcesu w województwie śląskim 1 2 Koncepcja Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. Social Corporate Responsibility CSR) to koncepcja,

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Bogusława Niewęgłowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 11 kwietnia 2016 r. Odpowiedzialność to: zajmowanie się osobą lub rzeczą,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Bogusława Niewęgłowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 24 października 2011 r. Odpowiedzialność to: zajmowanie się osobą lub rzeczą,

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA PROCESAMI BIZNESOWYMI

JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA PROCESAMI BIZNESOWYMI JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA PROCESAMI BIZNESOWYMI Mariusz Maciejczak Konferencja Business Process Management Trends, 26 stycznia 2016 roku, Warszawa Cele i hipoteza Wielowymiarowość i holizm systemowe podejście

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. Rozdział 1. Skuteczność i efektywność jako kryteria ocen ekonomicznych. 13

Wstęp... 7. Rozdział 1. Skuteczność i efektywność jako kryteria ocen ekonomicznych. 13 Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Skuteczność i efektywność jako kryteria ocen ekonomicznych. 13 1.1. Podejście komplementarne do interpretacji efektywności i skuteczności... 14 1.2. Efektywność jako

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Profil jednostki, specjalizacja, obszary badawcze Niepubliczna szkoła wyższa o szerokim profilu biznesowym, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Założona w 1993

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej

Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej Wnioski z badania IBnGR Perspektywa finansowa 2007-2013 przyniosła nowe instrumenty finansowania.

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą 1 2 Politechnika Częstochowska Piotr Tomski Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą Monografia Częstochowa 2016 3 Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski Prof.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym Marketing jest filozofią zarządzania i sterowania organizacją gospodarczą, przyjmującą sytuację rynkową za przesłankę do róŝnych działań wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie cen psychologicznych

Kształtowanie cen psychologicznych Kształtowanie cen psychologicznych Buła Paulina Radzka Monika Woźniak Arkadiusz Zarządzanie rok 3, semestr 6 Cena wartość przedmiotu (produktu lub usługi) transakcji rynkowej zgodna z oczekiwaniami kupującego

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie Organizowanie Wdrażanie Pomiar efektów Identyfikacja oczekiwań społecznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii WSTĘP I EKONOMICZNE MYŚLENIE. Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz

Podstawy ekonomii WSTĘP I EKONOMICZNE MYŚLENIE. Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz Podstawy ekonomii WSTĘP I EKONOMICZNE MYŚLENIE Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz Wstęp ekonomiczne myślenie Wstęp - ekonomiczne myślenie wybrane myśli przewodnie Minimalizacja nakładów Maksymalizacja

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030 Warszawa, 1 marca 2012 Kierunki wspierania innowacyjności ci przedsiębiorstw. Wyniki projektu Insight 2030 Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Propozycje sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego

Propozycje sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Propozycje sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) www.csr.parp.gov.pl

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) www.csr.parp.gov.pl Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) www.csr.parp.gov.pl Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. corporate social responsibility,

Bardziej szczegółowo

Standaryzacja usług medycznych

Standaryzacja usług medycznych Standaryzacja usług medycznych Standaryzacja jest tym elementem zarządzania słuŝbą zdrowia, na który w ostatnich latach kładzie się coraz większy nacisk. Nie jest to jedynie moda. Raczej konieczność. Standaryzowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe koncepcje rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem środków UE

Nowe koncepcje rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem środków UE Nowe koncepcje rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem środków UE Prof. dr hab. K. Duczkowska-Małysz POZNAŃ, 24 listopada 2009 Chcemy obszarów wiejskich, które mają zdrową ekonomię, ekologię, tkankę

Bardziej szczegółowo

Adam Narkiewicz Makroekonomia I. Temat 1: Rachunek dochodu narodowego. Ruch okręŝny jest podstawowym modelem działania gospodarki:

Adam Narkiewicz Makroekonomia I. Temat 1: Rachunek dochodu narodowego. Ruch okręŝny jest podstawowym modelem działania gospodarki: Adam Narkiewicz Makroekonomia I Temat 1: Rachunek dochodu narodowego Ruch okręŝny jest podstawowym modelem działania gospodarki: Wewnętrzny pierścień to strumień realny, zewnętrzny to strumień pienięŝny.

Bardziej szczegółowo

Proces implementacji strategii. dr inŝ. Piotr Kubiński

Proces implementacji strategii. dr inŝ. Piotr Kubiński Proces implementacji strategii koncepcje, metody, doświadczenia dr inŝ. Piotr Kubiński Seminarium DCSR Wrocław 31.10.2007 Implementacja strategii - definicja Implementacja strategii jest poszukiwaniem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć błędów w komunikowaniu zmian

Jak uniknąć błędów w komunikowaniu zmian Jak uniknąć błędów w komunikowaniu zmian Roman Rostek Zmiany w firmie wymagają intensywnej komunikacji z pracownikami. Zapotrzebowanie pracowników na informacje i ich chęć dialogu znacznie się wtedy zwiększają.

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

Benchmarking w zarządzaniu efektywnością organizacji. 1. Wstęp. Adam Stefan Jabłoński Marek Marian Jabłoński

Benchmarking w zarządzaniu efektywnością organizacji. 1. Wstęp. Adam Stefan Jabłoński Marek Marian Jabłoński Adam Stefan Jabłoński Marek Marian Jabłoński Benchmarking w zarządzaniu efektywnością organizacji. 1. Wstęp W dobie ciągłych zmian rynkowych oraz rosnącej konkurencji przedsiębiorstwa chcące osiągnąć sukces

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH

Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH SPORT zjawisko społeczne a pozytywne wartości i emocje kojarzone z rywalizacją i satysfakcją sportową są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA Autor: red. Piotr Jeżowski, Wstęp Jedną z najważniejszych kwestii współczesności jest zagrożenie środowiska przyrodniczego i

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model biznesowy podejście praktyczne

Innowacyjny model biznesowy podejście praktyczne 1 Innowacyjny model biznesowy podejście praktyczne I. Wprowadzenie Zdolność i skuteczność wprowadzania innowacji jest jednym z najbardziej istotnych czynników skutecznego konkurowania przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych dr BłaŜej Lepczyński, Uniwersytet Gdański, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Marta Penczar Instytut

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zwycięskie strategie przedsiębiorstw dr Grzegorz Głód Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 23 marca 2015 r. Być konkurencyjnym??? Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski Spis treści Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO EKONOMII Rozdział 1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii S. Krajewski, R. Milewski 1.1. Czym się zajmuje

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Edyta Polkowska Uniwersytet w Białymstoku 7 listopada 2013 r. Przedsiębiorstwo Podmiot gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor.

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor. Studium przypadku w przedsiębiorstwie MK Michał Seheńczuk konsultant w departamencie systemów Business Intelligence w ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl Wdrożenie sytemu

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) The business of business is business - to powiedzenie Miltona Friedmana, amerykańskiego ekonomisty, laureata nagrody Nobla, przez kilka dekad było mottem działalności

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DOTYCZĄCE NADZORU. 1. Dlaczego w nadzorze pedagogicznym pojawiło się nowe zadanie - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej?

PYTANIA DOTYCZĄCE NADZORU. 1. Dlaczego w nadzorze pedagogicznym pojawiło się nowe zadanie - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej? PYTANIA DOTYCZĄCE NADZORU 1. Dlaczego w nadzorze pedagogicznym pojawiło się nowe zadanie - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej? W rozporządzeniu z dnia 7 października 2009 w sprawie sprawowania nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów Model postępowania konsumenta w procesie definiowania kategorii produktów Dystrybucja detaliczna FMCG w Polsce 1995 0 hipermarketów 0 sklepów dyskontowych 1300 supermarketów Dystrybucja detaliczna FMCG

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje Spis treści Przedmowa... 11 Część I Przedsiębiorczość i innowacje... 19 Rozdział 1. Monika Bartoszek Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta... 21 Wstęp... 21 1. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development DZIAŁANIA I PROEKOLOGICZNE WYBORY KONSUMENTÓW W MODELU ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Journal of Agribusiness and Rural Development DZIAŁANIA I PROEKOLOGICZNE WYBORY KONSUMENTÓW W MODELU ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU www.jard.edu.pl Journal of Agribusiness and Rural Development pissn 1899-5241 eissn 1899-5772 tłumaczenie DZIAŁANIA I PROEKOLOGICZNE WYBORY KONSUMENTÓW W MODELU ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Katarzyna Olejniczak,

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ. Warownia

BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ. Warownia BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ Warownia 1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Celem jest uruchomienie firmy produkcyjnej Warownia. Biznes plan ma słuŝy określeniu opłacalności zakładu. Zakład będzie

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Do niedawna uwaga przedsiębiorców (funkcjonujących na rynkach zagranicznych lub zamierzających na nie wejść) skupiała się głównie na czynnikach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży papierniczej

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży papierniczej Magdalena Mordasewicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Katarzyna Madej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Milena Wierzyk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Zarządzanie wartością przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I

Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I Termin realizacji spotkania: 25.05.2012 Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach Wykład objęty jest prawami autorskimi Prof.dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka Przedmiot: Zarządzanie projektami biznesowymi Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach Ryzyko może być definiowane jako

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

Projekt ZałoŜeń Strategii Inwestycyjnej dla Funduszu Powierniczego

Projekt ZałoŜeń Strategii Inwestycyjnej dla Funduszu Powierniczego Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt ZałoŜeń Strategii Inwestycyjnej dla Funduszu Powierniczego w ramach poddziałania 1.3.4

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA BIZNESEM

WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA BIZNESEM WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA BIZNESEM Redaktor naukowy: Prof. dr hab. Jerzy Olszewski prof. nadzw. UEP Autorzy rozdziałów: Mgr Aleksandra Fudali Dr inż. Ireneusz Miciuła Mgr Krzysztof Miciuła Dr Krystyna

Bardziej szczegółowo

Responsible Care Cefic vision

Responsible Care Cefic vision Responsible Care Cefic vision Ramowy System Zarzadzania i Kwestionariusz Samooceny Forum Ekologiczne BranŜy Chemicznej Toruń 3. 10. 2007 Joanna Karolina Warnel Realizacja programu Responsible Care- wizja

Bardziej szczegółowo