LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM"

Transkrypt

1 LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Ramowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Lubuskiego na lata Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego Departament Ochrony Zdrowia w Zielonej Górze

2 W dniu 28 grudnia 2010 roku Rada Ministrów ustanowiła Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, obowiązujący od 18 lutego 2011r. NPOZP przekształca opiekę stacjonarną nad osobami leczonymi psychiatrycznie na opiekę dzienną, środowiskową. W ciągu ostatnich 10 lat o 1/3 zwiększyła się liczba pacjentów objętych szpitalną opieką psychiatryczną, o połowę liczba pacjentów leczonych ambulatoryjnie. Departament Ochrony Zdrowia

3 W związku z ustanowieniem NPOZP opracowano lokalny Ramowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Lubuskiego na lata to tabelaryczne zestawienie celów głównych i szczegółowych z zaplanowanymi przez poszczególne samorządy terytorialne zadaniami możliwymi do zrealizowania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego Lubuszan Departament Ochrony Zdrowia

4 Ramowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Lubuskiego na lata zadania zaplanowane i przypisane samorządom powiatów i gmin są spójne z zadaniami wojewódzkimi i dotyczą zwiększenia dostępności i zmniejszenia nierówności w dostępie do różnych form środowiskowej opieki psychiatrycznej Lubuski Program został przygotowany z uwzględnieniem zaplanowanych zadań/programów lokalnych Departament Ochrony Zdrowia

5 Ramowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Lubuskiego W miarę możliwości w powiatach Województwa Lubuskiego powołano zespoły i zaplanowano działania do poszczególnych celów. Opracowana diagnoza lecznictwa psychiatrycznego, priorytety i zadania wojewódzkiego zespołu zostały zaktualizowane na potrzeby realizacji zadań wynikających z NPOZP. Opracowana strategia psychiatrii dla Województwa Lubuskiego została dołączona do Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata

6 Ramowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Lubuskiego Kompetencyjny zespół do spraw opracowania strategii psychiatrii dla Województwa Lubuskiego będzie koordynował realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na obszarze województwa lubuskiego Zespołowi przewodniczy Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży prof. dr hab. Andrzej Rajewski

7 Ramowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Lubuskiego Zasoby lubuskiego lecznictwa psychiatrycznego: Lecznictwo stacjonarne: * Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu * Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu * Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. * Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ Nowy Dworek * SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze * NZOZ Katolicki Ośrodek Rehabilitacyjno Readaptacyjny dla Młodzieży "Anastasis w Strychach * 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach lecznictwo ambulatoryjne: * 29 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej * 1 indywidualnych praktyk lekarskich Departament Ochrony Zdrowia

8 Psychiatria ogólna: nieznaczny niedobór łóżek dla potrzeb województwa; Ramowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Lubuskiego ograniczyć rozbudowę oddziałów przy szpitalach psychiatrycznych; dążyć do powstania oddziałów w szpitalach ogólnych (Zielona Góra, Nowa Sól, Żagań) specjalizować oddziały w szpitalach psychiatrycznych w kierunku: psychogeriatrii, rehabilitacji, leczenia zaburzeń nerwic i afektywnych, leczenia pierwszego epizodu i nawrotu schizofrenii. Terapia alkoholowa: zwiększać liczbęłóżek terapeutycznych, powodując zmniejszanie ilości łóżek detoksykacyjnych; rozważyć utworzenie oddziału terapeutycznego dla osób z postanowieniem sądowym (ważne 2 lata, a obecne oczekiwanie jest często dłuższe). Departament Ochrony Zdrowia

9 Psychiatria dla dzieci i młodzieży Ramowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Lubuskiego liczba łóżek dla dzieci i młodzieży wystarczająca; wskazane rozśrodkowanie usług ambulatoryjnych, oddziałów dziennych i opieki środowiskowej; troska o pozyskanie specjalistów dla tej grupy pacjentów oraz zwiększenie liczby poradni. Terapia narkotykowa pewien statystyczny nadmiar łóżek jest uzasadniony (ze względu na narażenie oraz sporą migrację pacjentów z zewnątrz); liczba łóżek stacjonarnych może być w przyszłości ograniczana w powiązaniu z rozwojem lecznictwa ambulatoryjnego. Departament Ochrony Zdrowia

10 Zakłady opiekuńczo lecznicze Ramowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Lubuskiego statystyczny nadmiar łóżek dla mieszkańców województwa; możliwość zmniejszenia liczby łóżek przy rozwoju działań w zakresie opieki społecznej i tworzenie oddziałów dziennych; ZOL powinny znajdować się przy szpitalach psychiatrycznych Brak hosteli dla osób z zaburzeniami psychicznymi Województwo nie posiada nadmiaru łóżek stacjonarnych na potrzeby mieszkańców nie należy podejmować decyzji o zmniejszaniu zasobów psychiatrycznych woj., m. in. ze względów migracyjnych bardzo korzystnych dla regionu Relacje lecznictwo stacjonarne lecznictwo ambulatoryjne w związku z niedoborami w lecznictwie ambulatoryjnym i środowiskowym nie należy zmniejszać lecznictwa stacjonarnego (mogłoby to stanowić zagrożenie dla mieszkańców). Departament Ochrony Zdrowia

11 Ramowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Lubuskiego Priorytety dla opieki psychiatrycznej województwa lubuskiego : rozwijanie opieki środowiskowej i oddziałów dziennych; rozwijanie opieki dla dzieci, młodzieży i ich rodzin; dążenie do poprawy warunków w oddziałach szpitalnych. tworzenie lokalnych ośrodków pomocy kryzysowej (pomoc i poradnictwo w stanach zagrożenia zdrowia psychicznego); tworzenie lokalnych centrów zdrowia psychicznego (zapewniających kompleksową opiekę stacjonarną i niestacjonarną) na obszarach powiatów zamieszkiwanych przez ponad 50 tys. ludzi 10 powiatów: gorzowski, krośnieński, międzyrzecki, nowosolski, świebodziński, zielonogórski, żagański, żarski oraz miasta wojewódzkie. Departament Ochrony Zdrowia

12 Zasoby lubuskiego lecznictwa psychiatrycznego Łóżka w oddziałach szpitalnych związanych z chorobami psychicznymi i uzależnieniami oraz ośrodkach opieki pozaszpitalnej na terenie woj. lubuskiego wg stanu na r. Wyszczególnienie Łóżka ogółem 2010 Liczba oddziałów Liczba łóżek w publicznych ZOZ Liczba łóżek w niepublicznych ZOZ województwo lubuskie r województwo lubuskie r z tego:publiczne zoz-y niepubliczne zoz-y 57 Oddziały związane z chorobami psychicznymi i uzależnieniami psychiatryczne ogólne psychiatryczne dla dzieci rehabilitacji psychiatrycznej psychiatryczne dla młodzieży leczenie zaburzeń nerwicowych psychiatryczny dla dzieci i młodzieży psychogeriatryczny psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży leczenia uzależnień detoksykacji (alkoholowy) terapii uzależnienia od alkoholu terapii uzależnienia od narkotyków, substancji psychoaktywnych detoksykacji od środków psychoaktywnych rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ośrodek rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży oddział dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi Ośrodki, zespoły opieki pozaszpitalnej hostel dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych LICZBA ODDZIAŁÓW Departament Ochrony Zdrowia

13 Województwo Lubuskie jest organem tworzącym (zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej) aż dla 5 jednostek ochrony zdrowia psychiatrycznych na terenie województwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu

14 Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

15 SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

16 RAMOWY PPROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA , ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego ZESTAWIENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cele szczegółowe: 1.1. upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu 1.2. zapobieganie zaburzeniom psychicznym 1.3. zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi 1.4. organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego Cel główny 2: zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym Cele szczegółowe: 2.1. upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej 2.2. upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego 2.3. aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi 2.4. skoordynowanie różnych form opieki i pomocy

17 9 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Lubuskie obchody to przede wszystkim akcja promująca profilaktykę zdrowia psychicznego. Lekarze specjaliści spotykają się z młodzieżą gimnazjalną oraz ponadgimnazjalną szkół województwa lubuskiego i przeprowadzają bezpłatne testy, konsultacje psychologiczne i terapeutyczne w zakresie radzenia sobie ze stresem i problemami. Tegoroczne obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze zgromadziły 400 uczniów z 18 szkół.

18 Z młodzieżą szkolną spotykali się specjaliści ze SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu, SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze oraz Ośrodka dla Osób Uzależnionych SP ZOZ Nowy Dworek. Przekazano młodzieży książki Nie zadręczaj się drobiazgami nastolatku R. Carlsona, W dżungli życia B. Pawlikowskiej oraz Dla siebie i dla innych M. Monety Malewskiej. Część z nich będzie przekazana również do szkolnych bibliotek, tak by każdy lubuski nastolatek, oraz pedagodzy mogli z nich korzystać.

19 Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego to jedyna doroczna globalna kampania skupiająca uwagę na różnych aspektach zdrowia psychicznego. Decyzją Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health) obchodzony jest od 1992 roku. Od tego czasu, co roku w ponad 100 krajach odbywają się symboliczne uroczystości. Tegoroczne hasło obchodów to: Zdrowie psychiczne globalnym priorytetem. Lubuskie obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego zostały zaplanowane w RAMOWYM PROGRAMIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA , który został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Realizacja głównego celu programu jakim jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym, zakłada upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, a także rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.

20 Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego

21 Dziękujemy za uwagę Zapraszamy na naszą stronę Departament Ochrony Zdrowia w Zielonej Górze

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Samorząd Województwa Mazowieckiego Załącznik do uchwały Nr 270/130/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2012 r. MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO 2011-2015 Grudzień 2011

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa lubelskiego na lata 2012 2016

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa lubelskiego na lata 2012 2016 Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 12.06.2012 r. Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa lubelskiego na lata 2012 2016 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony. Dr n med.

Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony. Dr n med. Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony Dr n med. Sławomir Murawiec Jacek Wciórka: Perspektywy rozwoju opieki psychiatrycznej w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Białystok, sierpień 2011 1 Spis treści: Wstęp... 4 I. Psychiatryczna opieka ambulatoryjna...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 1 SPIS TREŚCI Rozdział I WPROWADZENIE....

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Na lata 2011-2015 Okres sprawozdawczy 2011-2013 Grodzisko Dolne 25 marzec 2014 r. Opracowanie merytoryczne: członkowie Zespołu Koordynującego

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica Załącznik do Uchwały Nr... Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica 1 SPIS TREŚCI Wstęp......3 I. Sytuacja epidemiologiczna w jednostkach psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr X/136/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 września 2011r. POWIAT ALEKSANDROWSKI POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Aleksandrów Kujawski

Bardziej szczegółowo

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r.

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-114,121,122,123,164-07 Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT do konsultacji

PROJEKT do konsultacji PROJEKT do konsultacji Małopolski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Kraków, lipiec 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXI/345/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015 Program Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r.

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2015 Jasło, 2013r. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie... 3 I.

Bardziej szczegółowo

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Agnieszka Wojtecka Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Wydanie I Gdańsk 2011 Copyright by Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk 2011 Autor: Agnieszka Wojtecka,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW MIASTA WĄBRZEŹNA NA LATA 2011 2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW MIASTA WĄBRZEŹNA NA LATA 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr. /11 Rady Miasta Wąbrzeźna z dnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Miasta Wąbrzeźna na lata 2011-2015 PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2015

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały nr 3154/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIII/ 68 /12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2012 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Czas realizacji: 2012r. 2015r. Projekt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia..

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. /Projekt/ w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania opieki psychiatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki stacjonarnej

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania opieki psychiatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki stacjonarnej DELEGATURA WE WROCŁAWIU Nr ewid.: 8/2008/P07165/LWR Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania opieki psychiatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki stacjonarnej W r o c ł a w m a r z e c 2 0

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015

Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXIII-6/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 stycznia 2013 roku Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015 Wołomin, styczeń 2013r. Spis treści I. Wstęp str.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz podmioty obowiązane do ich realizacji; 2) sposób powoływania,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 INFORMACJA ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego

Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2011 r. 1 SPIS TREŚCI 2 WSTĘP 4 1. OPIEKA AMBULATORYJNA

Bardziej szczegółowo