Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata Legnica

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr... Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata Legnica 1

2 SPIS TREŚCI Wstęp I. Sytuacja epidemiologiczna w jednostkach psychiatrycznej opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej w Legnicy... 4 II. Zasoby opieki psychiatrycznej i lecznictwa odwykowego Lecznictwo stacjonarne Zasoby psychiatrycznej opieki stacjonarnej Stacjonarne zasoby lecznictwa odwykowego Opieka ambulatoryjna Psychiatryczna opieka ambulatoryjna Poradnie odwykowe Kadra w legnickich zakładach opieki psychiatrycznej...16 III. Formy pomocy mieszkańcom Legnicy z zaburzeniami psychicznymi i uzaleŝnieniami IV. Działalność organizacji pozarządowych...23 V. ZałoŜenia programowe...24 VI. Zarządzanie programem, jego monitorowanie i finansowanie...26 VII. Podsumowanie 27 2

3 WSTĘP Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. W działaniach na rzecz ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a takŝe inne osoby fizyczne i prawne. Według w/w ustawy ochrona zdrowia psychicznego obejmuje realizację zadań w zakresie: 1) promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, 2) zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do Ŝycia w środowisku rodzinnym i społecznym, 3) kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, Ŝyczliwości, a takŝe przeciwdziałania ich dyskryminacji. PowyŜsze działania określone zostały w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata , który został przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010r. (Dz. U. z 2011r., Nr 24, poz. 128). Niniejszy program określa strategię działań mających na celu ograniczenie występowania zagroŝeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości Ŝycia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Gminny program obejmuje propozycje działań w obszarze ochrony zdrowia psychicznego na terenie miasta Legnicy. W Programie połoŝono nacisk na zadania z zakresu promocji zdrowia zaburzeń psychicznych, oraz zapewnienia dostępności do świadczeń zdrowotnych i innych form opieki w środowisku rodzinnym oraz budowie partnerstwa pomiędzy wszystkimi podmiotami współuczestniczącymi w realizacji proponowanych zadań. 3

4 I. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI STACJONARNEJ I AMBULATORYJNEJ W LEGNICY Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. nr 111, poz. 535 z późn. zm.) mówiąc o osobach z zaburzeniami psychicznymi mamy na myśli osoby: 1) chore psychicznie (wykazujące zaburzenia psychotyczne), 2) upośledzone umysłowo, 3) wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczone są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do Ŝycia społecznego w środowisku rodzinnym lub społecznym. Podstawowym wskaźnikiem stanu zdrowia psychicznego Polaków jest rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych rejestrowanych w placówkach psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w tym takŝe związanych z naduŝywaniem substancji psychoaktywnych alkoholu, narkotyków i leków. W ciągu 18 lat, od roku 1990 do 2007, wskaźnik rejestrowanego rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych wzrósł o 119% w opiece ambulatoryjnej i 50% w opiece stacjonarnej. Bardziej niŝ wskaźniki rozpowszechniania w badanym okresie, rosły wskaźniki zapadalności (tzn. zgłaszających się po raz do a w danym roku). Wskaźnik zapadalności w lecznictwie ambulatoryjnym wrósł o 109% a w lecznictwie całodobowym wzrósł o 73%. Wykres 1. OPIEKA AMBULATORYJNA. Leczeni i po raz z zaburzeniami psychicznymi w Polsce. Wskaźnik na 100 tys. ludności Ogółem Pierwszorazowi 4

5 Wykres 2. OPIEKA STACJONARNA. Leczeni i po raz z zaburzeniami psychicznymi w Polsce. Wskaźnik na 100 tys. ludności Ogółem Pierwszorazowi W 2009 roku, według danych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w legnickich w poradniach zdrowia psychicznego leczonych było (bez uzaleŝnień ) 3996 osób. Było to o 3740 osób mniej niŝ w roku W obu tych rocznikach liczba pacjentów zgłaszających się po raz była na podobnym poziomie. Liczba leczonych ambulatoryjnie w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 383,6 i w porównaniu z rokiem 2005 wskaźnik wykazuje tendencje spadkową o 347,9/ 10 tys. W ogólnej liczbie leczonych w psychiatrycznej opiece ambulatoryjnej w roku 2009 najczęściej chorych zdiagnozowanych zostało w grupie zaburzeń nerwicowych (47,2%), organiczne zaburzenia niepsychiczne i psychiczne (14,2%), zaburzenia afektywne (12,3%), upośledzenia umysłowe (11,3%), schizofrenia (6,6%) i inne zaburzenia psychoaktywne i urojeniowe /bez afektywnych i schizofrenii/ (6,3%) Tabela Nr 1. Z informacji przekazanych przez NZOZ Ośrodek Neuropsychiatrii Dziecięcej w Legnicy w 2010 roku - Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i MłodzieŜy udzieliła porad. Dzieci i młodzieŝ leczona była głównie z powodu upośledzenia umysłowego, zaburzeń rozwoju, mowy, zachowania, zaburzeń umiejętności szkolnych, autyzmu, Zespołu Aspargera, ADHD, mutyzmu, tików i moczenia nocnego. W poradniach a uzaleŝnień w 2009r. leczyło się 563 pacjentów, w tym 308 po raz, u których rozpoznano zaburzenia spowodowane uŝywaniem alkoholu. Z ogólnej liczby leczonych zaburzeń spowodowanych alkoholem najwięcej chorych zdiagnozowano w grupie zaburzeń związanych z zespołem uzaleŝnienia. 5

6 Tabela Nr 1 Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego wg rozpoznań w woj. dolnośląskim i mieście Legnicy w latach Wyszczególnienie wskaźnik na 10 tys. ludności 6 po raz w po raz w po raz w po raz w po raz w po raz w po raz w po raz w po raz w po raz w po raz w po raz w po raz w organiczne zaburzenia niepsychiczne i psychiczne (F00-F09) zaburzenia spowodowane uŝywaniem alkoholu (F10) zaburzenia spowodowane uŝywaniem innych subst. psychoakt. (F11-F19) schizofrenia (F20) inne zaburzenia psychot. i urojeniowe /bez afektywnych i schizofrenii/ (F21-F29) zaburzenia afektywne (F30-F39) zaburzenia nerwicowe (F40-F59) zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69) upośledzenie umysłowe (F70-F79) nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99) pozostałe rozpoznania rok 2005 województwo ,7 98, m.legnica ,5 174, rok 2006 województwo ,4 93, m.legnica rok ,5 139, województwo ,6 69, m.legnica rok ,6 88, województwo ,0 77, m.legnica rok ,0 99, województwo ,3 83, m.legnica ,6 81,

7 W latach liczba leczonych w poradniach dla osób zaburzeniami spowodowanymi uŝywaniem alkoholu utrzymywała się na poziomie około 600 osób. Rok 2009 przyniósł wzrost liczby pacjentów leczonych pierwszorazowo o 100% w stosunku do roku W zakładach opieki ambulatoryjnej w 2009r. leczyło się 443 pacjentów z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uŝywaniem środków psychoaktywnych, w tym 166 to pacjenci pierwszorazowi. Ze świadczeń korzystali pacjenci gdzie przyczyną zaburzeń psychicznych było uŝywanie kilku substancji psychoaktywnych, które stanowiły 33,6% ogółu rozpoznań. Drugą największą grupą uzaleŝnień były inne substancje pobudzające, w tym kofeina (24,1% populacji leczonej z powodu zaŝywania środków psychoaktywnych). Ponad 21% rozpoznań dotyczyło zaburzeń spowodowanych uŝywaniem kanabinoli, a około 10% stanowiły zaburzenia spowodowane przyjmowaniem opiatów. W stosunku do roku 2008 liczba chorych z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych z powodu uŝywania środków psychoaktywnych zmalała o 102 osoby, w tym o 35 pacjentów leczonych po raz w Tabela Nr 2. Brak danych odnośnie ilości legniczan hospitalizowanych w szpitalach psychiatrycznych. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu przekazał dane statystyczne zawierającą ilość leczonych w oddziałach szpitalnych psychiatrycznych w województwie dolnośląskim w latach Tabela Nr 3. W roku 2009 w województwie dolnośląskim zanotowano wzrost osób chorych, leczonych w szpitalach psychiatrycznych na oddziałach: psychiatrycznym dla dzieci i młodzieŝy, a uzaleŝnień, detoksykacji (alkoholicy), terapii uzaleŝnień od alkoholu, psychiatrii sądowej oraz psychogeriatrycznym. Natomiast spadek hospitalizowanych pacjentów wystąpił na oddziale psychiatrycznym, oddziale psychiatrycznym dla dzieci, oddziale detoksykacji (narkotyki i inne substancje psychoaktywne). Z uwagi na usytuowanie blisko Legnicy Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi załoŝyć naleŝy, Ŝe mieszkańcy naszego miasta korzystali z a w tej placówce. W 2010 r. na oddziałach psychiatrycznych leczono 1070 osób, w tym 467 męŝczyzn i 603 kobiety głównie z powodu schizofrenii, depresji, zaburzeń nastroju. Leczenie Zespołów Abstynencyjnych dla UzaleŜnionych od Alkoholu 725 pacjentów (699 męŝczyzn i 26 kobiet), a dla UzaleŜnionych od Środków Psychoaktywnych 245 pacjentów (196 męŝczyzn i 49 kobiet). 7

8 8 Tabela Nr 2: Leczeni w poradniach a uzaleŝnień wg rozpoznań w woj dolnośląskim i mieście Legnicy w latach Wyszczególnieni wskaźnik na 10 tys. ludności zaburzenia psych. związane z alkoholem (F10) zaburzenia psych. spowodowane uŝywaniem substancji psychoakt. - opiaty (F11) zaburzenia psych. spowodowane uŝywaniem substancji psychoakt. - kanabinole (F12) zaburzenia psych. spowodowane uŝywaniem subst. psychoakt. - inne subst. pobudzające, w tym kofeina (F15) zaburzenia psych. spowodowane uŝywaniem subst. psychoaktywnych - kilka subst. lub inne subst. psychoakt. (F19) pozostałe rozpoznania zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatomorficzne (F40-F48) po raz po raz po raz po raz po raz po raz po raz po raz po raz rok 2005 województwo ,4 20, Legnica ,0 40, Wyszczególnienie Leczeni wskaźnik na 10 tys. ludności Zaburzenia spowodowane uŝywaniem alkoholu (F10) opiaty (F11) Zaburzenia psychiczne spowodowane uŝywaniem substancji psychoaktywnych kanabinole (F12) inne subst. pobudzające, w tym kofeina (F15) kilka substancji lub inne substancje psychoakt. (F19) inne UŜywanie tytoniu (F17) Pozostałe rozpoznania w tym po raz w tym po raz w tym po raz w tym po raz w tym po raz w tym po raz w tym po raz w tym po raz w tym po raz w tym po raz rok 2006 województwo ,6 20, Legnica ,3 49, rok 2007 województwo ,8 20, Legnica ,2 39,

9 9 Cd. Tabeli Nr 2: Leczeni w poradniach a uzaleŝnień wg rozpoznań w woj. dolnośląskim i mieście Legnicy w latach Zaburzenia spowodowane uŝywaniem środków psychoaktywnych Wyszczegónienie Leczeni wskaźnik na 10 tys. ludności Zaburzenia spowodowane uŝywaniem alkoholu (F10) Opiaty (F11) Kanabinole F12) Leki uspokajające i nasenne (F13) Inne subst. pobudzajace, w tym kofeina (F15) Kilka substancji lub inne substancje psychoaktywne (F19) UŜywanie tytoniu (F17) Pozostałe rozpoznania w tym po raz w w tym po raz w w tym po raz w w tym po raz w w tym po raz w w tym po raz w w tym po raz w w tym po raz w w tym po raz w w tym po raz w rok 2008 województwo ,2 24, Legnica ,3 34, rok 2009 województwo ,4 26, Legnica ,6 45,

10 Tabela Nr 3: Leczeni na oddziałach szpitalnych psychiatrycznych w woj. dolnośląskim w latach KOD ODDZIAŁU NAZWA ODDZIAŁU LICZBA HOSPITALIZOWANYCH Oddział psychiatryczny Oddział psychiatryczny dla dzieci Oddział psychiatryczny rehabilitacyjny Oddział psychiatryczny młodzieŝowy Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieŝy 4710 Oddział psychosomatyczny Oddział psychogeriatryczny Oddział psychiatrii sądowej Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu 4733 Oddział psychiatrii sądowej o 4 46 wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieŝy 4737 Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieŝy 4740 Oddział a uzaleŝnień Oddział detoksykacji (alkoholowy) Oddział terapii uzaleŝnień od alkoholu Oddział terapii uzaleŝnień od narkotyków 337 i substancji psychoaktywnych 4748 Oddział detoksykaci (narkotyki i inne substancje psychoaktywne) 4750 Oddział rehabilitacyjny dla uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych RAZEM Źródło: sprawozdanie MZ-30, MZ- Na oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Legnicy przy ul. Chojnowskiej leczono 146 pacjentów (47 męŝczyzn i 99 kobiet) najczęściej z powodu reakcji na cięŝki stres i zaburzenia adaptacyjne (24 osoby), schizofrenii (33 osoby), inne zaburzenia psychotyczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną (23 osoby), zaburzenia lękowe (14 osób), zaburzenia depresyjne nawracające (12 osób). W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy w 2010r. na Oddziale Psychiatrycznym leczono 450 pacjentów w zakresie depresji, schizofrenii, zaburzeń nerwicowych i otępiennych. W legnickich oddziałach a uzaleŝnień w 2010r. leczonych było 274 męŝczyzn i 79 kobiet (353 osoby), w tym 279 uzaleŝnionych od alkoholu, 73 od hazardu i jedna osoba z podwójną diagnozą. 10

11 Z uwag wniesionych przez Dyrektora SP ZOZ w Złotoryi wynika, Ŝe w ostatnich latach coraz częściej na e do Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych dla UzaleŜnionych od Środków Psychoaktywnych zgłaszają się pacjenci uzaleŝnieni od benzodiazepin (leki ogólnodostępne). Dla około 50% osób uzaleŝnionych, początek choroby stanowi pochodzenie jatrogenne (uboczne skutki zaŝywania leków przy chorobach przewlekłych). Wzrasta teŝ liczba pacjentów uzaleŝnionych od leków opiatowych czy uzaleŝnionych od kodeiny, pseudoefedryny, substancji zawartych w lekach dostępnych w aptekach bez recepty jak Sudafet, Acodin, Thiocodin czy Acatar. W oddziałach psychiatrycznych następuje natomiast wzrost liczby pacjentów z zaawansowanymi dolegliwościami somatycznymi co skutkuje w długości i częstotliwości ich pobytu na u. MoŜliwość kierowania tych chorych do zakładów opiekuńczoleczniczych czy do przewlekle chorych psychiatrycznie zmniejszyłoby czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala jednocześnie obniŝając znacznie koszty a. Według danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy z pomocy korzysta około 300 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym około 160 kobiet i 140 męŝczyzn. W ostatnich latach zauwaŝa się znaczny wzrost klientów z zaburzeniami psychicznymi zgłaszającymi się do Ośrodka. Tendencja zwyŝkowa dotyczy zarówno kobiet jak i męŝczyzn. Niepokojącym zjawiskiem jest obniŝenie wieku osób dotkniętych tymi chorobami. W ramach zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej osoby te (o ile spełniają kryteria ustawowe), mają moŝliwość skorzystania ze świadczeń pomocowych w postaci świadczeń pienięŝnych i niepienięŝnych oraz pomocy instytucjonalnej. Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legnicy. Zespół realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003r. W 2010r. wydano 2835 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Wśród tych osób znajdowało się 26 osób z kategorią niepełnosprawności 01-U (upośledzenie umysłowe) oraz 329 osób z kategorią 02-P (choroby psychiczne). 11

12 Niepełnosprawni na legnickim rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Na koniec 2010r. zarejestrowanych było 575 osób niepełnosprawnych, co stanowi 13% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Największą grupę wśród nich są osoby z wykształceniem zawodowym 40,4%, gimnazjalnym i poniŝej 34%. Pod względem orzeczonego stopnia niepełnosprawności dominują klienci ze stopniem lekkim 452 osoby, następnie ze stopniem umiarkowanym 102 osoby i 21 osób ze znacznym. W 2010r. zgłoszono 526 ofert pracy dla osób niepełnosprawnych z miasta Legnicy. II. ZASOBY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ I LECZNICTWA ODWYKOWEGO 1. Lecznictwo stacjonarne 1.1. Zasoby psychiatrycznej opieki stacjonarnej Do roku 2009 opiekę szpitalną mieszkańcom Legnicy zapewniał głównie Wojewódzki Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Złotoryi ul. Szpitalna 9. W strukturze szpitala funkcjonują następujące oddziały: 1) w Złotoryi: - Oddział Psychiatryczny Ogólny I (39 łóŝek); - Oddział Psychiatryczny Ogólny II (36 łóŝek); - Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny (36 łóŝek); 2) w Legnicy ul. Chojnowska 81 bud. D: - Oddział Dzienny Psychiatryczny (22 miejsca). 12

13 Od roku 2009 w strukturze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5 funkcjonuje Oddział Psychiatryczny na 30 łóŝek. Niepubliczny Zakład Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Metis Sp. z o.o. ul. Reymonta 2 w Legnicy posiada: - Oddział Dzienny Psychiatryczny (16 miejsc); - Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny (6 miejsc). Wymienione zakłady świadczą opiekę stacjonarną w zakresie m.in. depresji, zaburzeń z kręgu schizofremi, zaburzeń nerwicowych, otępieniach, organicznych zaburzeń niepsychotycznych, reakcji na cięŝki stres i zaburzenie adaptacyjne Stacjonarne zasoby lecznictwa odwykowego Stacjonarnymi zakładami a odwykowego są: oddziały odwykowe i detoksykacyjne, które wchodzą w skład szpitali psychiatrycznych lub ogólnych oraz ośrodki a odwykowego. W skład ośrodka a odwykowego wchodzą: oddziały odwykowe, oddziały odwykowe dzienne i nocne oraz hostel. Ośrodki a odwykowego znajdują się w miastach liczących powyŝej 100 tys. mieszkańców. Do zadań oddziału odwykowego naleŝy udzielanie świadczeń w zakresie przewidywanym dla oddziałów szpitalnych, z uwzględnieniem postępowania psychoterapeutycznego i socjoterapeutycznego, a ponadto w rozwiązywaniu spraw często Ŝyciowych pacjentów, dalszego a, opieki w odpowiedniej placówce. Oddział dzienny przeznaczony jest dla pacjentów czasowo niezdolnych do pracy, bezrobotnych, wymagających kontrolowanego a w ramach częściowej hospitalizacji. Oddział odwykowy nocny przeznaczony jest dla pacjentów pracujących, wymagających takich warunków do prowadzenia a odwykowego, które nie są moŝliwe w ich miejscu zamieszkania. 13

14 Do zadań hostelu naleŝy udostępnianie pacjentom, którzy przeszli intensywne e odwykowe, zapewnienie okresowego (domu) zakwaterowania do czasu usamodzielnienia się albo uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej. Hostel ponadto obejmuje mieszkańców programem leczniczo rehabilitacyjnym. Leczenie odwykowe osób uzaleŝnionych od alkoholu zabezpieczają: 1) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Złotoryi: a) Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych dla UzaleŜnionych od Alkoholu (18 łóŝek) - w Legnicy ul. Chojnowska 81 bud. E a) Oddział Terapii UzaleŜnień (28 łóŝek) 2) Niepubliczny Ośrodek Terapii UzaleŜnień od Alkoholu w Legnicy przy ul. Powstańców Śląskich 10 a) Dzienny Oddział Leczenia UzaleŜnień (11 miejsc) b) Oddział Stacjonarny Leczenia UzaleŜnień (24 łóŝka) c) Hostel dla UzaleŜnionych od Alkoholu (15 łóŝek) Leczenie odwykowe osób uzaleŝnionych od środków psychoaktywnych: 1) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Złotoryi: a) Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych UzaleŜnionych od środków Psychoaktywnych (8 łóŝek); 2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień Monar w Legnicy przy ul. Chojnowskiej 81A; a) Oddział Dzienny Terapii UzaleŜnień od Substancji Psychoaktywnych (8 miejsc). 2. Opieka ambulatoryjna 2.1. Psychiatryczna opieka ambulatoryjna Psychiatryczna opieka ambulatoryjna prowadzona jest w poradniach zdrowia psychicznego, które zajmują się em róŝnego rodzaju zaburzeń zdrowia psychicznego 14

15 oraz zaburzeń zachowania (schizofrenia, depresja, upośledzenie umysłowe, zaburzenie nerwicowe). Pomoc udzielana jest w formie psychoedukacji, terapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej w poradni. W poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy leczone są róŝnego rodzaju zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieŝy, depresje. Poradnia leczy takŝe dzieci, które mają trudności w kontaktach i porozumiewaniu się z rówieśnikami oraz mają trudności szkolne. Na terenie Legnicy działają poradnie utworzone w następujących zakładach opieki zdrowotnej: - Wojewódzki Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Złotoryi a) Poradnia Zdrowia Psychicznego w Legnicy przy ul. Chojnowskiej 81 bud. A - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy ul. Iwaszkiewicza 5 w Legnicy a) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej METIS w Legnicy przy ul. Reymonta 2 a) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych b) Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego - 12 miejsc) - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Neuropsychiatrii Dziecięcej przy ul. Asnyka 49/1-2 w Legnicy a) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych b) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i MłodzieŜy - Niepubliczny Ośrodek Terapii UzaleŜnień od Alkoholu przy ul. Powstańców Śląskich 10 w Legnicy a) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych Poradnie odwykowe Do zadań poradni odwykowych w szczególności naleŝy: udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo leczniczych i rehabilitacyjnych, organizowanie i prowadzenie terapii grupowej, organizowanie klubów pacjenta, współpraca ze środowiskiem zamieszkania, pracy lub nauki pacjenta oraz z jego rodziną. Poradnia dla osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych zapewnia wszechstronną terapię i e chorym uzaleŝnionym oraz kierując poradnictwo do rodzin 15

16 osób uzaleŝnionych i współuzaleŝnionych. Psychoterapia obejmuje osoby uzaleŝnione a takŝe indywidualnie rodziny osób uzaleŝnionych. Organizuje równieŝ grupy edukacyjno terapeutyczne zapobiegające nawrotom oraz grupę wsparcia dla rodziców. W Legnicy funkcjonują 2 poradnie odwykowe usytuowane w: 1) Niepublicznym Ośrodku Terapii UzaleŜnień od Alkoholu przy ul. Powstańców Śląskich 10 - Poradnia Leczenia UzaleŜnień 2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień MONAR przy ul. Chojnowskiej 81A. 3. Kadra w legnickich zakładach opieki psychiatrycznej ZAWÓD DOCELOWE ZALECANE WSKAŹNIK/100 tys. LEGNICA w 2009r. Psychiatrzy 10,0 20 Psychiatrzy dzieci i młodzieŝy 1,0 1 Psychologowie kliniczni 9,5 13 Pracownicy socjalni 10,0 2 (1 etat, 1 umowa zlecenie) Pielęgniarki 35,0 7 Terapeuci zajęciowi 8,0 1 Psychoterapeuci z certyfikatem 2,0 5 Certyfikowani specjaliści i instruktorzy terapii uzaleŝnień 5,0 4 16

17 III. FORMY POMOCY MIESZKAŃCOM LEGNICY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I UZALEśNIENIAMI W mieście funkcjonuje rozbudowana infrastruktura zabezpieczająca potrzeby osób niepełnosprawnych wymagających pomocy w codziennym bytowaniu. Podejmowane działania mają na celu zapewnienie im moŝliwie jak najpełniejszego uczestnictwa w społecznym, a takŝe odpowiedniej opieki i wsparcia. Oddziaływania pomocowe nie ograniczają się tylko do osób chorych i uzaleŝnionych, lecz swym zasięgiem obejmują takŝe członków ich rodzin. Formy pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i uzaleŝnionych, które są dostępne na terenie naszego miasta: 1. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, 2. Środowiskowy Dom Samopomocy, 3. Warsztaty Terapii Zajęciowej, 4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, 6. Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin, w szczególności obejmujące poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne, 7. Świetlice terapeutyczne, 8. Zespół Placówek Specjalnych, 9. Hostel, 10. Grupy AA, 11. Klub Abstynenta Alibi, 12. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 13. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 17

18 1. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Legnicy przy ul. Kubusia Puchatka 4 przeznaczony jest dla niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieŝy. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, medyczne, róŝne formy terapii zajęciowej na poziomie obowiązującego standardu w oparciu o metody wynikające z indywidualnych potrzeb i moŝliwości dzieci. Obecnie placówka jest przeznaczona dla 39 mieszkańców. 2. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wojska Polskiego 20 Dom przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie upośledzonych umysłowo oraz dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dom umoŝliwia łącznie 36 osobom wszechstronny rozwój oraz zapewnia potrzebne wsparcie i opiekę. Nadrzędnym celem jest zapewnienie uczestnikom terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej, uczenie samoobsługi oraz zaradności osobistej, wzmocnienie umiejętności społecznych i interpersonalnych, dostęp do kultury i rekreacji oraz poradnictwo socjalne i psychologiczne. 3. Warsztaty Terapii Zajęciowej Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju poprawy sprawności kaŝdego uczestnika, niezbędnych do moŝliwie niezaleŝnego, samodzielnego i aktywnego Ŝycia w środowisku. W Legnicy prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej zlecono: 1) Fundacji Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, ul. Roosevelta 27/1; 2) Stowarzyszeniu Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym Jutrzenka ul. Wrocławska 93/2; 3) Caritas Diecezji Legnickiej, ul. Poselska W zajęciach terapeutyczno rehabilitacyjnych łącznie uczestniczy 70 osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ze schorzeniami i zaburzeniami psychicznymi. 4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy przy ul. Okrzei 9. Ośrodek zapewnia specjalistyczną opiekę i pomoc osobom doznającym kryzysu, bezradności w sprawach Ŝyciowych i rodzinnych. Do zadań naleŝy przeciwdziałanie uzaleŝnieniom, przemocy w rodzinie oraz zapobieganiu powstaniu lub pogłębiania się dysfunkcji osób, rodzin i społeczności znajdujących się w sytuacjach trudnych ale nie 18

19 beznadziejnych. Rodzaj pomocy, jej zakres i forma dostosowana jest do indywidualnych potrzeb jednostki. Z porad Ośrodka Interwencji Kryzysowego moŝe skorzystać kaŝdy, bez względu na wiek i płeć. W 2010 roku z poradnictwa skorzystało 765 osób. 5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze Są to usługi dostosowane do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby o specjalistycznym przygotowaniu zawodowym. W roku 2010 specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 55 osób. 6. Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin, w szczególności obejmujące poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne Na terenie miasta Legnicy prowadzone są następujące punkty, które obejmują poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne: 1) Punkt Konsultacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie przy Poradni Pedagogiczno Psychologicznej Nr 2 przy ul. Witelona 8; 2) Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy przy Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 przy ul. Brackiej 16; 3) Punkt Konsultacyjny przy Miejskiej Izbie Wytrzeźwień przy ul. Jaworzyńskiej 153; 4) Punkt Konsultacyjny dla Osób UzaleŜnionych i ich Rodzin w Spółdzielczym Domu Kultury Kopernik przy ul. KozioroŜca Świetlice terapeutyczne W mieście Legnica funkcjonują dwie świetlice terapeutyczne: 1) Świetlica Terapeutyczna Nr 1, ul. Bracka 16; 2) Świetlica Terapeutyczna Nr 2, ul. Jaworzyńska 77. Placówki te zapewniają opiekę wychowawczą dzieciom z zaburzeniami zachowania, wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla rozwoju, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Tworzą warunki wychowawcze w rodzinie i dąŝą do eliminowania zaburzeń zachowania. Pobyt w placówce jest dobrowolny i nieodpłatny. Oferowane formy pomocy obejmują zajęcia specjalistyczne, w których jest realizowany program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w tym terapia pedagogiczna, psychologiczna, resocjalizacyjna. Wychowankowie otrzymują pomoc dydaktyczną, psychologiczną, a przede wszystkim 19

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXI/345/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015 Program Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 2 1. WPROWADZENIE Miejska strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Radomia na lata 2011-2015 jest kontynuacją

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok" Na podstawie art. 4 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Samorząd Województwa Mazowieckiego Załącznik do uchwały Nr 270/130/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2012 r. MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO 2011-2015 Grudzień 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Informacja dotycząca:

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Informacja dotycząca: Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Informacja dotycząca: Stanu organizacyjnego i działalności zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej, dla których organem załoŝycielskim

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego

Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2011 r. 1 SPIS TREŚCI 2 WSTĘP 4 1. OPIEKA AMBULATORYJNA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA 2013 2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA 2013 2020 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/182/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2013r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA 2013 2020 JANIKOWO 2013 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 Załącznik do Uchwały Nr XVI/136/08 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 listopada 2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 LISTOPAD 2008 ROK

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIE

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIE SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIE Agnieszka Deja DEFINICJE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Światowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych (The World Programme of Action for Disabled Persons) oraz

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Załącznik nr 1 do uchwały ZWM Nr 138/14 z dnia 13 lutego 2014 r. MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Kraków, 2014 Tytuł: Małopolski Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r.

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 2013. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XI / 57 /07 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26 kwietnia 2007 r.

U C H W A Ł A Nr XI / 57 /07 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26 kwietnia 2007 r. U C H W A Ł A Nr XI / 57 /07 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Zwierzyniec na lata 2007-2010 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo