Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata Legnica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr... Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata Legnica 1

2 SPIS TREŚCI Wstęp I. Sytuacja epidemiologiczna w jednostkach psychiatrycznej opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej w Legnicy... 4 II. Zasoby opieki psychiatrycznej i lecznictwa odwykowego Lecznictwo stacjonarne Zasoby psychiatrycznej opieki stacjonarnej Stacjonarne zasoby lecznictwa odwykowego Opieka ambulatoryjna Psychiatryczna opieka ambulatoryjna Poradnie odwykowe Kadra w legnickich zakładach opieki psychiatrycznej...16 III. Formy pomocy mieszkańcom Legnicy z zaburzeniami psychicznymi i uzaleŝnieniami IV. Działalność organizacji pozarządowych...23 V. ZałoŜenia programowe...24 VI. Zarządzanie programem, jego monitorowanie i finansowanie...26 VII. Podsumowanie 27 2

3 WSTĘP Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. W działaniach na rzecz ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a takŝe inne osoby fizyczne i prawne. Według w/w ustawy ochrona zdrowia psychicznego obejmuje realizację zadań w zakresie: 1) promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, 2) zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do Ŝycia w środowisku rodzinnym i społecznym, 3) kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, Ŝyczliwości, a takŝe przeciwdziałania ich dyskryminacji. PowyŜsze działania określone zostały w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata , który został przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010r. (Dz. U. z 2011r., Nr 24, poz. 128). Niniejszy program określa strategię działań mających na celu ograniczenie występowania zagroŝeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości Ŝycia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Gminny program obejmuje propozycje działań w obszarze ochrony zdrowia psychicznego na terenie miasta Legnicy. W Programie połoŝono nacisk na zadania z zakresu promocji zdrowia zaburzeń psychicznych, oraz zapewnienia dostępności do świadczeń zdrowotnych i innych form opieki w środowisku rodzinnym oraz budowie partnerstwa pomiędzy wszystkimi podmiotami współuczestniczącymi w realizacji proponowanych zadań. 3

4 I. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI STACJONARNEJ I AMBULATORYJNEJ W LEGNICY Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. nr 111, poz. 535 z późn. zm.) mówiąc o osobach z zaburzeniami psychicznymi mamy na myśli osoby: 1) chore psychicznie (wykazujące zaburzenia psychotyczne), 2) upośledzone umysłowo, 3) wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczone są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do Ŝycia społecznego w środowisku rodzinnym lub społecznym. Podstawowym wskaźnikiem stanu zdrowia psychicznego Polaków jest rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych rejestrowanych w placówkach psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w tym takŝe związanych z naduŝywaniem substancji psychoaktywnych alkoholu, narkotyków i leków. W ciągu 18 lat, od roku 1990 do 2007, wskaźnik rejestrowanego rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych wzrósł o 119% w opiece ambulatoryjnej i 50% w opiece stacjonarnej. Bardziej niŝ wskaźniki rozpowszechniania w badanym okresie, rosły wskaźniki zapadalności (tzn. zgłaszających się po raz do a w danym roku). Wskaźnik zapadalności w lecznictwie ambulatoryjnym wrósł o 109% a w lecznictwie całodobowym wzrósł o 73%. Wykres 1. OPIEKA AMBULATORYJNA. Leczeni i po raz z zaburzeniami psychicznymi w Polsce. Wskaźnik na 100 tys. ludności Ogółem Pierwszorazowi 4

5 Wykres 2. OPIEKA STACJONARNA. Leczeni i po raz z zaburzeniami psychicznymi w Polsce. Wskaźnik na 100 tys. ludności Ogółem Pierwszorazowi W 2009 roku, według danych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w legnickich w poradniach zdrowia psychicznego leczonych było (bez uzaleŝnień ) 3996 osób. Było to o 3740 osób mniej niŝ w roku W obu tych rocznikach liczba pacjentów zgłaszających się po raz była na podobnym poziomie. Liczba leczonych ambulatoryjnie w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 383,6 i w porównaniu z rokiem 2005 wskaźnik wykazuje tendencje spadkową o 347,9/ 10 tys. W ogólnej liczbie leczonych w psychiatrycznej opiece ambulatoryjnej w roku 2009 najczęściej chorych zdiagnozowanych zostało w grupie zaburzeń nerwicowych (47,2%), organiczne zaburzenia niepsychiczne i psychiczne (14,2%), zaburzenia afektywne (12,3%), upośledzenia umysłowe (11,3%), schizofrenia (6,6%) i inne zaburzenia psychoaktywne i urojeniowe /bez afektywnych i schizofrenii/ (6,3%) Tabela Nr 1. Z informacji przekazanych przez NZOZ Ośrodek Neuropsychiatrii Dziecięcej w Legnicy w 2010 roku - Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i MłodzieŜy udzieliła porad. Dzieci i młodzieŝ leczona była głównie z powodu upośledzenia umysłowego, zaburzeń rozwoju, mowy, zachowania, zaburzeń umiejętności szkolnych, autyzmu, Zespołu Aspargera, ADHD, mutyzmu, tików i moczenia nocnego. W poradniach a uzaleŝnień w 2009r. leczyło się 563 pacjentów, w tym 308 po raz, u których rozpoznano zaburzenia spowodowane uŝywaniem alkoholu. Z ogólnej liczby leczonych zaburzeń spowodowanych alkoholem najwięcej chorych zdiagnozowano w grupie zaburzeń związanych z zespołem uzaleŝnienia. 5

6 Tabela Nr 1 Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego wg rozpoznań w woj. dolnośląskim i mieście Legnicy w latach Wyszczególnienie wskaźnik na 10 tys. ludności 6 po raz w po raz w po raz w po raz w po raz w po raz w po raz w po raz w po raz w po raz w po raz w po raz w po raz w organiczne zaburzenia niepsychiczne i psychiczne (F00-F09) zaburzenia spowodowane uŝywaniem alkoholu (F10) zaburzenia spowodowane uŝywaniem innych subst. psychoakt. (F11-F19) schizofrenia (F20) inne zaburzenia psychot. i urojeniowe /bez afektywnych i schizofrenii/ (F21-F29) zaburzenia afektywne (F30-F39) zaburzenia nerwicowe (F40-F59) zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69) upośledzenie umysłowe (F70-F79) nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99) pozostałe rozpoznania rok 2005 województwo ,7 98, m.legnica ,5 174, rok 2006 województwo ,4 93, m.legnica rok ,5 139, województwo ,6 69, m.legnica rok ,6 88, województwo ,0 77, m.legnica rok ,0 99, województwo ,3 83, m.legnica ,6 81,

7 W latach liczba leczonych w poradniach dla osób zaburzeniami spowodowanymi uŝywaniem alkoholu utrzymywała się na poziomie około 600 osób. Rok 2009 przyniósł wzrost liczby pacjentów leczonych pierwszorazowo o 100% w stosunku do roku W zakładach opieki ambulatoryjnej w 2009r. leczyło się 443 pacjentów z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uŝywaniem środków psychoaktywnych, w tym 166 to pacjenci pierwszorazowi. Ze świadczeń korzystali pacjenci gdzie przyczyną zaburzeń psychicznych było uŝywanie kilku substancji psychoaktywnych, które stanowiły 33,6% ogółu rozpoznań. Drugą największą grupą uzaleŝnień były inne substancje pobudzające, w tym kofeina (24,1% populacji leczonej z powodu zaŝywania środków psychoaktywnych). Ponad 21% rozpoznań dotyczyło zaburzeń spowodowanych uŝywaniem kanabinoli, a około 10% stanowiły zaburzenia spowodowane przyjmowaniem opiatów. W stosunku do roku 2008 liczba chorych z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych z powodu uŝywania środków psychoaktywnych zmalała o 102 osoby, w tym o 35 pacjentów leczonych po raz w Tabela Nr 2. Brak danych odnośnie ilości legniczan hospitalizowanych w szpitalach psychiatrycznych. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu przekazał dane statystyczne zawierającą ilość leczonych w oddziałach szpitalnych psychiatrycznych w województwie dolnośląskim w latach Tabela Nr 3. W roku 2009 w województwie dolnośląskim zanotowano wzrost osób chorych, leczonych w szpitalach psychiatrycznych na oddziałach: psychiatrycznym dla dzieci i młodzieŝy, a uzaleŝnień, detoksykacji (alkoholicy), terapii uzaleŝnień od alkoholu, psychiatrii sądowej oraz psychogeriatrycznym. Natomiast spadek hospitalizowanych pacjentów wystąpił na oddziale psychiatrycznym, oddziale psychiatrycznym dla dzieci, oddziale detoksykacji (narkotyki i inne substancje psychoaktywne). Z uwagi na usytuowanie blisko Legnicy Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi załoŝyć naleŝy, Ŝe mieszkańcy naszego miasta korzystali z a w tej placówce. W 2010 r. na oddziałach psychiatrycznych leczono 1070 osób, w tym 467 męŝczyzn i 603 kobiety głównie z powodu schizofrenii, depresji, zaburzeń nastroju. Leczenie Zespołów Abstynencyjnych dla UzaleŜnionych od Alkoholu 725 pacjentów (699 męŝczyzn i 26 kobiet), a dla UzaleŜnionych od Środków Psychoaktywnych 245 pacjentów (196 męŝczyzn i 49 kobiet). 7

8 8 Tabela Nr 2: Leczeni w poradniach a uzaleŝnień wg rozpoznań w woj dolnośląskim i mieście Legnicy w latach Wyszczególnieni wskaźnik na 10 tys. ludności zaburzenia psych. związane z alkoholem (F10) zaburzenia psych. spowodowane uŝywaniem substancji psychoakt. - opiaty (F11) zaburzenia psych. spowodowane uŝywaniem substancji psychoakt. - kanabinole (F12) zaburzenia psych. spowodowane uŝywaniem subst. psychoakt. - inne subst. pobudzające, w tym kofeina (F15) zaburzenia psych. spowodowane uŝywaniem subst. psychoaktywnych - kilka subst. lub inne subst. psychoakt. (F19) pozostałe rozpoznania zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatomorficzne (F40-F48) po raz po raz po raz po raz po raz po raz po raz po raz po raz rok 2005 województwo ,4 20, Legnica ,0 40, Wyszczególnienie Leczeni wskaźnik na 10 tys. ludności Zaburzenia spowodowane uŝywaniem alkoholu (F10) opiaty (F11) Zaburzenia psychiczne spowodowane uŝywaniem substancji psychoaktywnych kanabinole (F12) inne subst. pobudzające, w tym kofeina (F15) kilka substancji lub inne substancje psychoakt. (F19) inne UŜywanie tytoniu (F17) Pozostałe rozpoznania w tym po raz w tym po raz w tym po raz w tym po raz w tym po raz w tym po raz w tym po raz w tym po raz w tym po raz w tym po raz rok 2006 województwo ,6 20, Legnica ,3 49, rok 2007 województwo ,8 20, Legnica ,2 39,

9 9 Cd. Tabeli Nr 2: Leczeni w poradniach a uzaleŝnień wg rozpoznań w woj. dolnośląskim i mieście Legnicy w latach Zaburzenia spowodowane uŝywaniem środków psychoaktywnych Wyszczegónienie Leczeni wskaźnik na 10 tys. ludności Zaburzenia spowodowane uŝywaniem alkoholu (F10) Opiaty (F11) Kanabinole F12) Leki uspokajające i nasenne (F13) Inne subst. pobudzajace, w tym kofeina (F15) Kilka substancji lub inne substancje psychoaktywne (F19) UŜywanie tytoniu (F17) Pozostałe rozpoznania w tym po raz w w tym po raz w w tym po raz w w tym po raz w w tym po raz w w tym po raz w w tym po raz w w tym po raz w w tym po raz w w tym po raz w rok 2008 województwo ,2 24, Legnica ,3 34, rok 2009 województwo ,4 26, Legnica ,6 45,

10 Tabela Nr 3: Leczeni na oddziałach szpitalnych psychiatrycznych w woj. dolnośląskim w latach KOD ODDZIAŁU NAZWA ODDZIAŁU LICZBA HOSPITALIZOWANYCH Oddział psychiatryczny Oddział psychiatryczny dla dzieci Oddział psychiatryczny rehabilitacyjny Oddział psychiatryczny młodzieŝowy Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieŝy 4710 Oddział psychosomatyczny Oddział psychogeriatryczny Oddział psychiatrii sądowej Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu 4733 Oddział psychiatrii sądowej o 4 46 wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieŝy 4737 Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieŝy 4740 Oddział a uzaleŝnień Oddział detoksykacji (alkoholowy) Oddział terapii uzaleŝnień od alkoholu Oddział terapii uzaleŝnień od narkotyków 337 i substancji psychoaktywnych 4748 Oddział detoksykaci (narkotyki i inne substancje psychoaktywne) 4750 Oddział rehabilitacyjny dla uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych RAZEM Źródło: sprawozdanie MZ-30, MZ- Na oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Legnicy przy ul. Chojnowskiej leczono 146 pacjentów (47 męŝczyzn i 99 kobiet) najczęściej z powodu reakcji na cięŝki stres i zaburzenia adaptacyjne (24 osoby), schizofrenii (33 osoby), inne zaburzenia psychotyczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną (23 osoby), zaburzenia lękowe (14 osób), zaburzenia depresyjne nawracające (12 osób). W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy w 2010r. na Oddziale Psychiatrycznym leczono 450 pacjentów w zakresie depresji, schizofrenii, zaburzeń nerwicowych i otępiennych. W legnickich oddziałach a uzaleŝnień w 2010r. leczonych było 274 męŝczyzn i 79 kobiet (353 osoby), w tym 279 uzaleŝnionych od alkoholu, 73 od hazardu i jedna osoba z podwójną diagnozą. 10

11 Z uwag wniesionych przez Dyrektora SP ZOZ w Złotoryi wynika, Ŝe w ostatnich latach coraz częściej na e do Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych dla UzaleŜnionych od Środków Psychoaktywnych zgłaszają się pacjenci uzaleŝnieni od benzodiazepin (leki ogólnodostępne). Dla około 50% osób uzaleŝnionych, początek choroby stanowi pochodzenie jatrogenne (uboczne skutki zaŝywania leków przy chorobach przewlekłych). Wzrasta teŝ liczba pacjentów uzaleŝnionych od leków opiatowych czy uzaleŝnionych od kodeiny, pseudoefedryny, substancji zawartych w lekach dostępnych w aptekach bez recepty jak Sudafet, Acodin, Thiocodin czy Acatar. W oddziałach psychiatrycznych następuje natomiast wzrost liczby pacjentów z zaawansowanymi dolegliwościami somatycznymi co skutkuje w długości i częstotliwości ich pobytu na u. MoŜliwość kierowania tych chorych do zakładów opiekuńczoleczniczych czy do przewlekle chorych psychiatrycznie zmniejszyłoby czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala jednocześnie obniŝając znacznie koszty a. Według danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy z pomocy korzysta około 300 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym około 160 kobiet i 140 męŝczyzn. W ostatnich latach zauwaŝa się znaczny wzrost klientów z zaburzeniami psychicznymi zgłaszającymi się do Ośrodka. Tendencja zwyŝkowa dotyczy zarówno kobiet jak i męŝczyzn. Niepokojącym zjawiskiem jest obniŝenie wieku osób dotkniętych tymi chorobami. W ramach zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej osoby te (o ile spełniają kryteria ustawowe), mają moŝliwość skorzystania ze świadczeń pomocowych w postaci świadczeń pienięŝnych i niepienięŝnych oraz pomocy instytucjonalnej. Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legnicy. Zespół realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003r. W 2010r. wydano 2835 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Wśród tych osób znajdowało się 26 osób z kategorią niepełnosprawności 01-U (upośledzenie umysłowe) oraz 329 osób z kategorią 02-P (choroby psychiczne). 11

12 Niepełnosprawni na legnickim rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Na koniec 2010r. zarejestrowanych było 575 osób niepełnosprawnych, co stanowi 13% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Największą grupę wśród nich są osoby z wykształceniem zawodowym 40,4%, gimnazjalnym i poniŝej 34%. Pod względem orzeczonego stopnia niepełnosprawności dominują klienci ze stopniem lekkim 452 osoby, następnie ze stopniem umiarkowanym 102 osoby i 21 osób ze znacznym. W 2010r. zgłoszono 526 ofert pracy dla osób niepełnosprawnych z miasta Legnicy. II. ZASOBY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ I LECZNICTWA ODWYKOWEGO 1. Lecznictwo stacjonarne 1.1. Zasoby psychiatrycznej opieki stacjonarnej Do roku 2009 opiekę szpitalną mieszkańcom Legnicy zapewniał głównie Wojewódzki Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Złotoryi ul. Szpitalna 9. W strukturze szpitala funkcjonują następujące oddziały: 1) w Złotoryi: - Oddział Psychiatryczny Ogólny I (39 łóŝek); - Oddział Psychiatryczny Ogólny II (36 łóŝek); - Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny (36 łóŝek); 2) w Legnicy ul. Chojnowska 81 bud. D: - Oddział Dzienny Psychiatryczny (22 miejsca). 12

13 Od roku 2009 w strukturze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5 funkcjonuje Oddział Psychiatryczny na 30 łóŝek. Niepubliczny Zakład Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Metis Sp. z o.o. ul. Reymonta 2 w Legnicy posiada: - Oddział Dzienny Psychiatryczny (16 miejsc); - Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny (6 miejsc). Wymienione zakłady świadczą opiekę stacjonarną w zakresie m.in. depresji, zaburzeń z kręgu schizofremi, zaburzeń nerwicowych, otępieniach, organicznych zaburzeń niepsychotycznych, reakcji na cięŝki stres i zaburzenie adaptacyjne Stacjonarne zasoby lecznictwa odwykowego Stacjonarnymi zakładami a odwykowego są: oddziały odwykowe i detoksykacyjne, które wchodzą w skład szpitali psychiatrycznych lub ogólnych oraz ośrodki a odwykowego. W skład ośrodka a odwykowego wchodzą: oddziały odwykowe, oddziały odwykowe dzienne i nocne oraz hostel. Ośrodki a odwykowego znajdują się w miastach liczących powyŝej 100 tys. mieszkańców. Do zadań oddziału odwykowego naleŝy udzielanie świadczeń w zakresie przewidywanym dla oddziałów szpitalnych, z uwzględnieniem postępowania psychoterapeutycznego i socjoterapeutycznego, a ponadto w rozwiązywaniu spraw często Ŝyciowych pacjentów, dalszego a, opieki w odpowiedniej placówce. Oddział dzienny przeznaczony jest dla pacjentów czasowo niezdolnych do pracy, bezrobotnych, wymagających kontrolowanego a w ramach częściowej hospitalizacji. Oddział odwykowy nocny przeznaczony jest dla pacjentów pracujących, wymagających takich warunków do prowadzenia a odwykowego, które nie są moŝliwe w ich miejscu zamieszkania. 13

14 Do zadań hostelu naleŝy udostępnianie pacjentom, którzy przeszli intensywne e odwykowe, zapewnienie okresowego (domu) zakwaterowania do czasu usamodzielnienia się albo uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej. Hostel ponadto obejmuje mieszkańców programem leczniczo rehabilitacyjnym. Leczenie odwykowe osób uzaleŝnionych od alkoholu zabezpieczają: 1) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Złotoryi: a) Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych dla UzaleŜnionych od Alkoholu (18 łóŝek) - w Legnicy ul. Chojnowska 81 bud. E a) Oddział Terapii UzaleŜnień (28 łóŝek) 2) Niepubliczny Ośrodek Terapii UzaleŜnień od Alkoholu w Legnicy przy ul. Powstańców Śląskich 10 a) Dzienny Oddział Leczenia UzaleŜnień (11 miejsc) b) Oddział Stacjonarny Leczenia UzaleŜnień (24 łóŝka) c) Hostel dla UzaleŜnionych od Alkoholu (15 łóŝek) Leczenie odwykowe osób uzaleŝnionych od środków psychoaktywnych: 1) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Złotoryi: a) Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych UzaleŜnionych od środków Psychoaktywnych (8 łóŝek); 2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień Monar w Legnicy przy ul. Chojnowskiej 81A; a) Oddział Dzienny Terapii UzaleŜnień od Substancji Psychoaktywnych (8 miejsc). 2. Opieka ambulatoryjna 2.1. Psychiatryczna opieka ambulatoryjna Psychiatryczna opieka ambulatoryjna prowadzona jest w poradniach zdrowia psychicznego, które zajmują się em róŝnego rodzaju zaburzeń zdrowia psychicznego 14

15 oraz zaburzeń zachowania (schizofrenia, depresja, upośledzenie umysłowe, zaburzenie nerwicowe). Pomoc udzielana jest w formie psychoedukacji, terapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej w poradni. W poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy leczone są róŝnego rodzaju zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieŝy, depresje. Poradnia leczy takŝe dzieci, które mają trudności w kontaktach i porozumiewaniu się z rówieśnikami oraz mają trudności szkolne. Na terenie Legnicy działają poradnie utworzone w następujących zakładach opieki zdrowotnej: - Wojewódzki Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Złotoryi a) Poradnia Zdrowia Psychicznego w Legnicy przy ul. Chojnowskiej 81 bud. A - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy ul. Iwaszkiewicza 5 w Legnicy a) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej METIS w Legnicy przy ul. Reymonta 2 a) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych b) Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego - 12 miejsc) - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Neuropsychiatrii Dziecięcej przy ul. Asnyka 49/1-2 w Legnicy a) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych b) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i MłodzieŜy - Niepubliczny Ośrodek Terapii UzaleŜnień od Alkoholu przy ul. Powstańców Śląskich 10 w Legnicy a) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych Poradnie odwykowe Do zadań poradni odwykowych w szczególności naleŝy: udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo leczniczych i rehabilitacyjnych, organizowanie i prowadzenie terapii grupowej, organizowanie klubów pacjenta, współpraca ze środowiskiem zamieszkania, pracy lub nauki pacjenta oraz z jego rodziną. Poradnia dla osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych zapewnia wszechstronną terapię i e chorym uzaleŝnionym oraz kierując poradnictwo do rodzin 15

16 osób uzaleŝnionych i współuzaleŝnionych. Psychoterapia obejmuje osoby uzaleŝnione a takŝe indywidualnie rodziny osób uzaleŝnionych. Organizuje równieŝ grupy edukacyjno terapeutyczne zapobiegające nawrotom oraz grupę wsparcia dla rodziców. W Legnicy funkcjonują 2 poradnie odwykowe usytuowane w: 1) Niepublicznym Ośrodku Terapii UzaleŜnień od Alkoholu przy ul. Powstańców Śląskich 10 - Poradnia Leczenia UzaleŜnień 2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień MONAR przy ul. Chojnowskiej 81A. 3. Kadra w legnickich zakładach opieki psychiatrycznej ZAWÓD DOCELOWE ZALECANE WSKAŹNIK/100 tys. LEGNICA w 2009r. Psychiatrzy 10,0 20 Psychiatrzy dzieci i młodzieŝy 1,0 1 Psychologowie kliniczni 9,5 13 Pracownicy socjalni 10,0 2 (1 etat, 1 umowa zlecenie) Pielęgniarki 35,0 7 Terapeuci zajęciowi 8,0 1 Psychoterapeuci z certyfikatem 2,0 5 Certyfikowani specjaliści i instruktorzy terapii uzaleŝnień 5,0 4 16

17 III. FORMY POMOCY MIESZKAŃCOM LEGNICY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I UZALEśNIENIAMI W mieście funkcjonuje rozbudowana infrastruktura zabezpieczająca potrzeby osób niepełnosprawnych wymagających pomocy w codziennym bytowaniu. Podejmowane działania mają na celu zapewnienie im moŝliwie jak najpełniejszego uczestnictwa w społecznym, a takŝe odpowiedniej opieki i wsparcia. Oddziaływania pomocowe nie ograniczają się tylko do osób chorych i uzaleŝnionych, lecz swym zasięgiem obejmują takŝe członków ich rodzin. Formy pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i uzaleŝnionych, które są dostępne na terenie naszego miasta: 1. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, 2. Środowiskowy Dom Samopomocy, 3. Warsztaty Terapii Zajęciowej, 4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, 6. Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin, w szczególności obejmujące poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne, 7. Świetlice terapeutyczne, 8. Zespół Placówek Specjalnych, 9. Hostel, 10. Grupy AA, 11. Klub Abstynenta Alibi, 12. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 13. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 17

18 1. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Legnicy przy ul. Kubusia Puchatka 4 przeznaczony jest dla niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieŝy. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, medyczne, róŝne formy terapii zajęciowej na poziomie obowiązującego standardu w oparciu o metody wynikające z indywidualnych potrzeb i moŝliwości dzieci. Obecnie placówka jest przeznaczona dla 39 mieszkańców. 2. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wojska Polskiego 20 Dom przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie upośledzonych umysłowo oraz dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dom umoŝliwia łącznie 36 osobom wszechstronny rozwój oraz zapewnia potrzebne wsparcie i opiekę. Nadrzędnym celem jest zapewnienie uczestnikom terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej, uczenie samoobsługi oraz zaradności osobistej, wzmocnienie umiejętności społecznych i interpersonalnych, dostęp do kultury i rekreacji oraz poradnictwo socjalne i psychologiczne. 3. Warsztaty Terapii Zajęciowej Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju poprawy sprawności kaŝdego uczestnika, niezbędnych do moŝliwie niezaleŝnego, samodzielnego i aktywnego Ŝycia w środowisku. W Legnicy prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej zlecono: 1) Fundacji Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, ul. Roosevelta 27/1; 2) Stowarzyszeniu Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym Jutrzenka ul. Wrocławska 93/2; 3) Caritas Diecezji Legnickiej, ul. Poselska W zajęciach terapeutyczno rehabilitacyjnych łącznie uczestniczy 70 osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ze schorzeniami i zaburzeniami psychicznymi. 4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy przy ul. Okrzei 9. Ośrodek zapewnia specjalistyczną opiekę i pomoc osobom doznającym kryzysu, bezradności w sprawach Ŝyciowych i rodzinnych. Do zadań naleŝy przeciwdziałanie uzaleŝnieniom, przemocy w rodzinie oraz zapobieganiu powstaniu lub pogłębiania się dysfunkcji osób, rodzin i społeczności znajdujących się w sytuacjach trudnych ale nie 18

19 beznadziejnych. Rodzaj pomocy, jej zakres i forma dostosowana jest do indywidualnych potrzeb jednostki. Z porad Ośrodka Interwencji Kryzysowego moŝe skorzystać kaŝdy, bez względu na wiek i płeć. W 2010 roku z poradnictwa skorzystało 765 osób. 5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze Są to usługi dostosowane do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby o specjalistycznym przygotowaniu zawodowym. W roku 2010 specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 55 osób. 6. Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin, w szczególności obejmujące poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne Na terenie miasta Legnicy prowadzone są następujące punkty, które obejmują poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne: 1) Punkt Konsultacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie przy Poradni Pedagogiczno Psychologicznej Nr 2 przy ul. Witelona 8; 2) Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy przy Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 przy ul. Brackiej 16; 3) Punkt Konsultacyjny przy Miejskiej Izbie Wytrzeźwień przy ul. Jaworzyńskiej 153; 4) Punkt Konsultacyjny dla Osób UzaleŜnionych i ich Rodzin w Spółdzielczym Domu Kultury Kopernik przy ul. KozioroŜca Świetlice terapeutyczne W mieście Legnica funkcjonują dwie świetlice terapeutyczne: 1) Świetlica Terapeutyczna Nr 1, ul. Bracka 16; 2) Świetlica Terapeutyczna Nr 2, ul. Jaworzyńska 77. Placówki te zapewniają opiekę wychowawczą dzieciom z zaburzeniami zachowania, wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla rozwoju, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Tworzą warunki wychowawcze w rodzinie i dąŝą do eliminowania zaburzeń zachowania. Pobyt w placówce jest dobrowolny i nieodpłatny. Oferowane formy pomocy obejmują zajęcia specjalistyczne, w których jest realizowany program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w tym terapia pedagogiczna, psychologiczna, resocjalizacyjna. Wychowankowie otrzymują pomoc dydaktyczną, psychologiczną, a przede wszystkim 19

Wtorek, 04 października 2011

Wtorek, 04 października 2011 Wtorek, 04 października 2011 Prezydent Miasta Legnicy przedkłada do konsultacji społecznych projekt Uchwały Rady Miejskiej Legnicy w sprawie uchwalenia w mieście Legnica Gminnego Programu Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011.

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Szczekociny na lata Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim Poczdam, 8 grudnia 2011 roku 1 Nowe zadania dla samorządów terytorialnych wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 marca 2012 r. GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA LATA 2012-2015 SPIS TERŚCI: I. WPROWADZENIE.

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego na. Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Białystok, listopad 2009 W 2008 roku funkcjonowały w województwie podlaskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r. UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bierawa na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pobierz)

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pobierz) INFORMATOR O DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. Jarosław Mokwiński, 13.03.2013 Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r. Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Brzeziny na lata 2011 2015 Na podstawie art. 2 ust.4 pkt

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA Załącznik do uchwały Nr XIX/131/12 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Białystok, sierpień 2011 1 Spis treści: Wstęp... 4 I. Psychiatryczna opieka ambulatoryjna...

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r. Białystok, 2012 r. Spis treści: Wstęp... 5 I. Działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego i, Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r.

Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok Załącznik do uchwały Nr XXIV/156/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2013 rok Sulęcin WPROWADZENIE Podstawą prawną działań samorządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 26 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 2 Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia..(poz. ) WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 1 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/86/07 Rady Gminy Santok z dnia 28.12.2007r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok

Uchwała Nr XVIII/86/07 Rady Gminy Santok z dnia 28.12.2007r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok Uchwała Nr XVIII/86/07 Rady Gminy Santok z dnia 28.12.2007r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na rok 2015 Problemów Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski Opracował Zbigniew Skawiński ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 1 MIEJSKI PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2013-2015 Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób Dziennik Ustaw 22 Poz. 1386 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 190 /2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 05.05.2016 r. PROJEKT GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2016 2020 I. WPROWADZENIE Podstawą prawną do działań związanych

Bardziej szczegółowo

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania 2. Plan zadań do realizacji na lata, zawierający cele i kierunki działania CEL: Przeciwdziałanie bezrobociu, zmniejszanie skutków bezrobocia Lp. Zadanie Sposób realizacji Realizatorzy działania Źródła

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH CELE PROFILAKTYKI ALKOHOLOWYCH I W ROZWIĄZYWANIA PABIANICACH 2004 roku PROBLEMÓW I. II. MIEJSKIEGO Zwiększenie dla osób uzaleŝnionych

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015

Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30.11.2011 r. Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Prezydent Miasta Sieradza Jacek Walczak Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice

Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice Opis zadania 1. Nazwa zadania Punkt Konsultacyjny Gminy Siechnice 2. Miejsce wykonywania zadania: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 55 011 Siechnice,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia.. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Cele ogólne Cele szczegółowe Zadania

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2015 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015

I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015 Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015 maj 2014 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 UCHWAŁA NR 31/V/VI/2011 RADY GMINY LINIA z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej Nazwa i adres poradni / gabinetu a/ nazwa: ulica, nr: kod, miejscowość: województwo: MZ-15 sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 218/XXV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 21 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr 218/XXV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 21 grudnia 2012 r. Uchwała Nr 218/XXV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Narol na lata 2013 2015. Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 Załącznik do Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 18 grudnia 2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r.

UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r. UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Rzgów na lata 2012-2015 Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 27 lutego 2014r.

UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 27 lutego 2014r. UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2014-2015. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY JANIKOWO NA LATA 2012 2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY JANIKOWO NA LATA 2012 2015 Załącznik do Uchwały Nr XXII/158/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 listopada 2012r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY JANIKOWO NA LATA 2012 2015 Wprowadzenie Jednolite działania na

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK. Załącznik do Uchwały Nr XLIII/215/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 stycznia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK. Na samorządy gminne został

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy śórawina. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy śórawina. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy śórawina z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy śórawina na rok 2011 oraz Gminnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r.

Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 Na podstawie rozdziału II pkt 2.4.2

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVI/272/2009 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 29 grudnia 2009r.

U C H W A Ł A Nr XXXVI/272/2009 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 29 grudnia 2009r. U C H W A Ł A Nr XXXVI/272/2009 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 Załącznik do Uchwały Rady Gminy Klucze Nr., z dnia

Załącznik Nr 2 Załącznik do Uchwały Rady Gminy Klucze Nr., z dnia Załącznik Nr 2 Załącznik do Uchwały Rady Gminy Klucze Nr., z dnia PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA DLA GMINY KLUCZE I. Wprowadzenie. Nie można mówić o zdrowiu nie biorąc pod uwagę zdrowia psychicznego.

Bardziej szczegółowo

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PIŁY z dnia... w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY ANNOPOL NA LATA 2012 2015

GMINNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY ANNOPOL NA LATA 2012 2015 GMINNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY ANNOPOL NA LATA 2012 2015 SPIS TRESCI: 1. Wprowadzenie 2. Charakterystyka zjawiska 3. Działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XXXIII/708/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 listopada 2008r. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok

Załącznik do uchwały nr XXXIII/708/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 listopada 2008r. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok Załącznik do uchwały nr XXXIII/708/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 listopada 2008r. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii wynika z Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/199/ 2008 z dnia 11 grudnia 2008r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok Załącznik do uchwały Nr IV/24/14 Rady Gminy Wilczęta z dnia 19 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Lp Zakres Świadczenie jednostkowe Projekt Taryfy Uwagi dodatkowe 1 świadczenia psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Podstawą

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia29 kwietnia 2011 r. Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/55/07 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2007r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Świdnica 2008 rok GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/240/2009 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 18 grudnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXVII/240/2009 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 18 grudnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXVII/240/2009 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok w Gminie Parchowo. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2015 ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2015 ZA 2013 ROK Załącznik do Uchwały Nr.../.../ Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia... r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA KOSZALINA NA LATA -5 ZA ROK WSTĘP Program ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015.

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. Załącznik do Uchwały Nr VI/29/2011 z dnia 31 marca 2011 roku Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. I Wstęp Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie śabno na rok 2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Bardziej szczegółowo

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach)

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach) Nazwa i adres samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej MSW Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-36 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII)

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej MZ-15 Adresat Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica, nr kod, miejscowość województwo Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek pomocowych

Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek leczenia odwykowego lub rehabilitacyjnego i prowadzących terapeutyczne oraz realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w obszarze właściwości Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2014 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 66 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015r. Gminny program wspierania rodziny w Koninie na lata 2015-2017

Załącznik do Uchwały Nr 66 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015r. Gminny program wspierania rodziny w Koninie na lata 2015-2017 Załącznik do Uchwały Nr 66 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015r. Gminny program wspierania rodziny na lata 2015-2017 Konin, luty 2015 2 Wprowadzenie Rodzina jest podstawową i najwaŝniejszą komórką

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/306/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Uchwała Nr XXII/306/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 30 sierpnia 2012 r. Uchwała Nr XXII/306/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO Załącznik nr 1 ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO I Program szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej obejmuje: 1) Trening interpersonalny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszania jej negatywnych następstw w Ŝyciu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały Projekt z dn.1 grudnia 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2014 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 01 grudnia 2014 r. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... w sprawie: przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

za rok 2011 Rodzaj poradni

za rok 2011 Rodzaj poradni MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA, ul. STANISŁAWA DUBOIS 5A, 00-184 WARSZAWA Nazwa jednostki macierzystej Adresat MZ-15 Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały:

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały: Oddzialy psychiatryczne szpitalne - Opieka całodobowa Opieka całodobowa Psychiatryczne oddziały szpitalne Psychiatryczne leczenie szpitalne powinno być stosowane tylko w przypadkach ciężkich zaburzeń psychicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie Załącznik do uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy dnia 28 stycznia 2011 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2011 ROK Prowadzenie działań związanych z profilaktyką

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/355/2013 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 27 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIV/355/2013 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 27 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLIV/355/2013 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 2015 Gminy Miejskiej Bolesławiec Na podstawie art. 7

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Janowskim Janów Lubelski 2013 Informator jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2016 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk L.p. 1. Nazwa i adres instytucji Czas pracy Rodzaj udzielanej pomocy i wparcia Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-36 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/39/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 marca 2007 r.

UCHWAŁA NR V/39/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 marca 2007 r. UCHWAŁA NR V/39/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Golczewo

Bardziej szczegółowo