PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA GORZOWA WLKP. NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA GORZOWA WLKP. NA LATA 2013-2015"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr LII/593/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA GORZOWA WLKP. NA LATA

2 SPIS TREŚCI: I Wprowadzenie str. 2 II Diagnoza obszaru objętego programem str. 3 II.1 Demografia str. 3 II.2 Epidemiologia str. 5 III Podmioty działające w zakresie ochrony zdrowia psychicznego w Gorzowie Wlkp. oraz wsparcia str. 12 osób z zaburzeniami psychicznymi III.1 Stacjonarna i ambulatoryjna opieka psychiatryczna: str. 12 III.2 Działalność Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w Gorzowie Wlkp. str. 13 III.3 Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. str. 15 III.4 Działalność Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. str. 15 III.5 Działalność organizacji pozarządowych str. 16 IV Założenia Programu str. 17 V Środki na realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata str VI Sprawozdawczość programu str. 24 1

3 I. WPROWADZENIE Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz ze zm.) ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. W działaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także osoby fizyczne i prawne. Według ww. ustawy ochrona zdrowia psychicznego obejmuje realizację m. in. następujących zadań: 1. promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym; 2. zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym; 3. kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałanie ich dyskryminacji. Powyższe zadania zostały określone w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, który został przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010r. (Dz. U. z 2011r. Nr 24, poz. 128). Dokument ten obliguje jednostki samorządu terytorialnego do tworzenia i realizacji programów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, uwzględniających powyższe działania na rzecz społeczności lokalnych. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata , określa strategię działań mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Program skierowany będzie do wszystkich mieszkańców Gorzowa Wlkp., w tym głównie do dzieci, młodzieży, osób starszych oraz do osób znajdujących się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia psychicznego. Natomiast adresatami działań opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych będą osoby z zaburzeniami psychicznymi tj., zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy osoby chore psychicznie (wykazujące zaburzenia psychotyczne), upośledzone umysłowo, wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym. Program został opracowany przez Zespół Koordynujący Realizację Programu, powołany Zarządzeniem Nr 399/W/III/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 listopada 2012r., w składzie: - Halina Stanicka-Fechner Kierownik Polskiego Czerwonego Krzyża, Zarządu Rejonowego w Gorzowie - Beata Piwowarska Przewodnicząca Zarządu Koła, Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym; - Ewa Przybylska Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem; - Joanna Strzelecka Kierownik Poradni Psychologicznej, przedstawiciel Hospicjum Św. Kamila; - Lidia Pyżyńska Psycholog w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych; - Wiesław Antosz Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski; - Władysław Sterna Ordynator Oddziału Psychiatrycznego Męskiego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie - Jolanta Krysiak - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie - Paweł Leszczyński Radny Rady Miasta Gorzowa - Maria Głatka Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Gorzowie 2

4 - Patrycja Markgräfe Doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie - Anna Sokołowska Starszy pracownik socjalny Gorzowskiego Centrum Pomocy - Anna Turkiewicz Specjalista pracy socjalnej Gorzowskiego Centrum Pomocy - Sylwia Czapla Inspektor w Wydziale Edukacji - Dorota Modrzejewska-Karwowska Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa - Wioleta Szymczak młodszy referent w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Zadaniem Zespołu jest opracowanie, realizacja, koordynowanie i monitorowanie ww. Programu. Opracowany program został podzielony na dwa obszary: - diagnozę obszaru objętego programem - charakteryzuje obecny stan zdrowotny mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp. oraz zasoby instytucjonalne - sposoby realizacji programu - zawiera cele i zadania prowadzące do sprawnej realizacji założeń Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Głównymi celami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym, zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Żeby realizować ww. złożenia, w wielu przypadkach konieczne jest finansowanie zewnętrzne - budżety własne samorządu i innych podmiotów nie są wystarczające. II. DIAGNOZA OBSZARU OBJĘTEGO PROGRAMEM 1. Demografia Gorzów Wlkp. jest miastem na prawach powiatu (powiat grodzki) w województwie lubuskim. Po reformie administracyjnej kraju w 1999r. Gorzów Wlkp. jest siedzibą Wojewody Lubuskiego i jedną z dwóch stolic województwa lubuskiego. Powierzchnia miasta w granicach administracyjnych wynosi 86 km². Na koniec 2011r. liczba mieszkańców wynosiła Gęstość zaludnienia w mieście na km 2 wynosi około 1448 osób. W okresie od 2002 do 2011 roku nastąpił spadek liczby ludności (o osób), przy czym większy spadek miał miejsce w populacji mężczyzn. Tabela 1: Liczba ludności m. Gorzowa Wlkp. w latach 2002 i 2011 Rok Ogółem w tym Mężczyźni Kobiety Źródło: opracowanie własne wg danych GUS 3

5 Mężczyźni Kobiety Ogółem Źródło: opracowanie własne wg danych GUS Struktura ludności według płci nie wykazuje większych dysproporcji. W 2011r. w mieście Gorzowie Wlkp. mieszkało mężczyzn oraz kobiet. Kobiety stanowiły 52,3% ludności ogółem. Tabela 2:Struktura ludności m. Gorzowa Wlkp. w 2011r. wg płci i grup wiekowych Grupy Ogółem Mężczyźni kobiety wiekowe liczba % liczba % liczba % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Razem , , ,0 Źródło: opracowanie własne wg danych GUS W okresie uległ zmianie potencjał ekonomiczny miasta Gorzowa Wlkp., którego miarą jest m. in. liczba ludności w wieku zdolności produkcyjnej. Można zaobserwować wzrost liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (o osób). 4

6 Tabela 3: Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym, poprodukcyjnym w Gorzowie Wlkp. w latach 2002 i 2011 Wiek mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety ogółem Przedprodukcyjny (17 lat i mniej) Produkcyjny (17-59 lat kobiety, lata mężczyźni) Poprodukcyjny Ogółem Źródło: opracowanie własne wg danych GUS 2. Epidemiologia Na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w 2011 roku działało 8 poradni (zdrowia psychicznego, antynikotynowych, terapii uzależnień od alkoholu) posiadających podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz 3 podmioty bez kontraktu. W okresie zwiększyła się liczba personelu medycznego, świadczącego usługi w ww. poradniach. W roku 2011 na terenie miasta odnotowano osób z zaburzeniami psychicznymi (o 479 osób więcej w stosunku do roku 2010). Wśród ww. u pacjentów (42%) zdiagnozowano zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne. Innymi, także częstymi zaburzeniami były: schizofrenia (787 osób), organiczne zaburzenia niepsychotyczne (452 osób), organiczne zaburzenia psychotyczne (382 osób), depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (364 osób), zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (244 osób), upośledzenie umysłowe (219 osób). W roku 2011 wśród osób leczonych w ww. poradniach odnotowano 356 pacjentów, którzy byli leczeni z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych oraz 778 pacjentów leczonych z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu. W roku 2011 na terenie miasta Gorzowa Wlkp. działała jedna poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży, prowadzona przez niepubliczny podmiot, mający podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Monar w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Ogińskiego 43). W ww. poradni leczonych było 65 osób, przy czym najczęstszą przyczyną było ostre zatrucie i używanie szkodliwe substancji psychoaktywnych. 5

7 1) Działalność poradni zdrowia psychicznego, poradni antynikotynowej, poradni terapii uzależnienia od alkoholu na terenie m. Gorzowa Wlkp. w 2010 i 2011r. Tabela 1. Informacje ogólne o działalności: Kategoria Z kontrakt em NFZ 2010 Bez kontraktu NFZ 2010 Z kontraktem NFZ 2011 Bez kontraktu NFZ 2011 Forma Podmiot wykonujący 2 3 działalność leczniczą prowadzenia Niepubliczny podmiot i główne wykonujący działalność źródło leczniczą finansowania Indywidualna specjalistyczna 2 2 praktyka lekarska Grupowa specjalistyczna praktyka lekarska Inne (jakie?) Źródło: Wydział Polityki Społecznej, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Tabela 2. Personel działalności podstawowej Wyszczególnienie Udzielający świadczeń ogółem (w osobach stan na ) Udzielający świadczeń ogółem (w osobach stan na ) Lekarze w psychiatrzy I st. 3 4 tym psychiatrzy II st Pielęgniarki 1 1 Psycholodzy 4 5 Specjaliści terapii uzależnień 4 3 Instruktorzy terapii uzależnień Terapeuci zajęciowi Pracownicy socjalni Inni terapeuci (jacy?) 6 5 Źródło: Wydział Polityki Społecznej, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 6

8 Tabela 3: Liczba leczonych z powodu zaburzeń psychicznych na terenie m. Gorzowa Wlkp. w latach 2010 i 2011 (działalność poradni zdrowia psychicznego, poradni antynikotynowej, poradni terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, poradni terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych) Leczeni w 2010 Leczeni w 2011 Wyszczególnienie ogółem w tym: mężczyźni ogółem w tym: mężczyźni Ogółem z zaburzeniami psychicznymi osoby zamieszkałe na wsi opieka czynna organiczne zaburzenia niepsychotyczne (F00, F01, F02, F04, F07, F08, F09) organiczne zaburzenia psychotyczne (F03, F05, F06) schizofrenia (F20) inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe /bez afektywnych i schizofrenii/ (F21- F29) epizody afektywne (F30 i F32) depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F31 i F33) Według rozpoznania zasadniczego inne zaburzenia nastroju (afektywne) (F34-F39) zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48) zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania (F50) inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F51 i F59) zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69) w tym: patologiczny hazard (F63.0) upośledzenie umysłowe (F70-F79) całościowe zaburzenia rozwojowe (F84) pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego (F80-F83, F88, F89) zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90-F98) nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99) Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznania nieustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne Źródło: Wydział Polityki Społecznej, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 7

9 Tabela 4: Liczba leczonych z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych na terenie m. Gorzowa Wlkp. w latach 2010 i 2011 (działalność poradni zdrowia psychicznego, poradni antynikotynowej, poradni terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, poradni terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych,) Wyszczególnienie 8 Leczeni w 2010 Leczeni w 2011 ogółem w tym: mężczyźni ogółem w tym: mężczyźni Ogółem W tym osoby zamieszkałe na wsi Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych Opiaty (F11) Kanabinole (F12) Leki uspokajające i nasenne (F13) Kokaina (F14) Inne subst. pobudzające w tym kofeina (F15) Subst. halucynogenne (F16) Lotne rozpuszczalniki (F18) Kilka subst. lub inne subst. psychoakt. (F19) ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F11.0, F11.1) zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F11.2, F11.3) inne (F11.7, F11.8, F11.9) ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F12.0, F12.1) zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F12.2, F12.3) zaburzenia psychotyczne (F12.4, F12.5, F12.6) inne (F12.7, F12.8, F12.9) ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F13.0, F13.1) zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F13.2, F13.3) zaburzenia psychotyczne (F13.4, F13.5, F13.6) 2 inne (F13.7, F13.8, F13.9) ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F14.0, F14.1) zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F14.2, F14.3) zaburzenia psychotyczne (F14.4, F14.5, F14.6) inne (F14.7, F14.8, F14.9) ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F15.0, F15.1) zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F15.2, F15.3) 1 1 zaburzenia psychotyczne (F15.4, F15.5, F15.6) 1 1 inne (F15.7, F15.8, F15.9) ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F16.0, F16.1) zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F16.2, F16.3) zaburzenia psychotyczne (F16.4, F16.5, F16.6) inne (F16.7, F16.8, F16.9) ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F18.0, F18.1) zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F18.2, F18.3) zaburzenia psychotyczne (F18.4, F18.5, F18.6) 2 2 inne (F18.7, F18.8, F18.9) ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F19.0, F19.1) zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F19.2, F19.3) zaburzenia psychotyczne (F19.4, F19.5, F19.6) 1 inne (F19.7, F19.8, F19.9) Używanie tytoniu (F17) Współistniejące uzależnienia od alkoholu (F10) Współuzależnienia Źródło: Wydział Polityki Społecznej, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

10 Tabela 5: Liczba leczonych z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu na terenie m. Gorzowa Wlkp. w latach 2010 i 2011 (działalność poradni zdrowia psychicznego, poradni antynikotynowej, poradni terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, poradni terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych) Wyszczególnienie ogółem Leczeni w 2010 w tym: mężczyźni Leczeni w 2011 ogółem w tym: mężczyźni Ogółem z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem (suma wierszy 05-12) osoby zamieszkałe na wsi opieka czynna Według rozpoznania zasadniczego Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu ostre zatrucie (F10.0) używanie szkodliwe (F10.1) zespół uzależnienia (F10.2) zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3) 1 1 zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4) zaburzenia psychotyczne bez majaczenia (F10.5) zespół amnestyczny (F10.6) inne zaburzenia psychiczne (F10.7, F10.8, F10.9) Współistniejące uzależnienie od środków psychoaktywnych (F11-F19) Współuzależnienia Źródło: Wydział Polityki Społecznej, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 2) Działalność poradni terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży na terenie Gorzowa Wlkp. w 2010 i 2011r. Tabela 1. Informacje ogólne o działalności kategoria Z kontraktem NFZ 2010 Podmiot wykonujący działalność leczniczą Niepubliczny podmiot wykonujący działalność leczniczą Forma prowadzenia i główne źródło finansowania Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska Grupowa specjalistyczna praktyka lekarska Inne (jakie?) Bez kontraktu NFZ 2010 Z kontraktem NFZ Bez kontraktu NFZ 2011 Źródło: Wydział Polityki Społecznej, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 9

11 Tabela 2. Personel działalności podstawowej Wyszczególnienie Udzielający świadczeń ogółem (w osobach stan na ) Udzielający świadczeń ogółem (w osobach stan na ) Lekarze 1 1 w tym psychiatrzy I st. psychiatrzy II st. 1 1 Pielęgniarki Psycholodzy Specjaliści terapii uzależnień Instruktorzy terapii uzależnień Terapeuci zajęciowi Pracownicy socjalni Inni terapeuci (jacy?) Źródło: Wydział Polityki Społecznej, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Tabela 3: Liczba leczonych z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych na terenie m. Gorzowa Wlkp. w latach 2010 i 2011 (działalność poradni terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży) Leczeni w 2010 Leczeni w 2011 Wyszczególnienie ogółem w tym: mężczyźni ogółem w tym: mężczyźni Ogółem Subst. halucynogenne (F16) Kilka subst. lub inne subst. psychoakt. (F19) ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F16.0, F16.1) zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F16.2, F16.3) zaburzenia psychotyczne (F16.4, F16.5, F16.6) inne (F16.7, F16.8, F16.9) ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F19.0, F19.1) zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F19.2, F19.3) zaburzenia psychotyczne (F19.4, F19.5, F19.6) inne (F19.7, F19.8, F19.9) Współistniejące uzależnienia od alkoholu (F10) Współuzależnienia Źródło: Wydział Polityki Społecznej, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Dane zamieszczone w poniższej tabeli obrazują przyczyny zgonów mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp. w latach i wskazują, iż najwięcej osób umiera na choroby układu krążenia oraz nowotwory. Natomiast zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania są jedną z najrzadszych przyczyn zgonów, w tym głównie mężczyzn (1 osoba w 2010r.). Analizując przedstawione dane można zaobserwować, iż pomimo bardzo nieznacznej liczby zgonów spowodowanych zaburzeniami psychicznymi, zachorowalność na zaburzenia sfery psychicznej dotyczą prawie 4,45% mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp., co nie umniejsza skali problemu zdrowia psychicznego. 10

12 3) Przyczyny zgonów w mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp. w latach Przyczyny zgonów choroby zakaźne i inwazyjne nowotwory choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania choroby układu nerwowego choroby układu krążenia choroby układu oddechowego choroby układu trawiennego M* K* Razem M* K* Razem choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej choroby układu moczowo-płciowego stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych i klinicznych zewnętrzne przyczyny zgonu Źródło: Wydział Polityki Społecznej, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Na terenie miasta Gorzowa Wlkp. opiekę psychiatryczną stacjonarną zabezpiecza Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki. Z danych zamieszczonych poniżej wynika, iż w roku 2011 najwięcej leczonych było na oddziale psychiatrycznym ogólnym (1.123 osób). Największe przeciętne wykorzystanie łóżek było na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu, na którym również odnotowano najdłuższy czas przeciętnego pobytu chorego w dniach. Natomiast na oddziale zakładu opiekuńczoleczniczego psychiatrycznego odnotowano największy pobyt liczby osobodni wynoszący ) Opieka stacjonarna na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - odziały w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. ( stan na rok) Oddział szpitalny Przeciętne Przeciętny Liczba łóżek Liczba Ilość osobodni wykorzystanie pobyt chorego rzeczywistych leczonych łóżek w % w dniach detoksykacyjny dla uzależnionych od ,0% 6,7 alkoholu psychiatryczny ogólny ,4% 31,0 psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu zakład opiekuńczoleczniczy psychiatryczny Hospicjum ,0% 208, ,8% 186, ,1% 291, ,5% 14,3 Źródło: Wydział Polityki Społecznej, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 11

13 Na terenie miasta Gorzowa Wlkp. ambulatoryjną opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień, posiadając podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2011r. zabezpieczały: Hospicjum Św. Kamila, ul. Stilonowa 21 (poradnia psychologiczna); Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Ośrodek Terapeutyczny Szansa, ul. Mieszka I 57/3 (poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Ośrodek Terapii Uzależnień s.c., ul. Warszawska 6/209 (poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, świadczenia antynikotynowe); Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradnia Zdrowia Psychicznego Marta Szczygielska-Dzwończyk, ul. Obrońców Pokoju 31a (poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych); Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR, ul. Ogińskiego 43 (poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki, ul. Dekerta 1 (poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych); Samodzielny Publiczny ZOZ Pn. Obwód Lecznictwa Kolejowego, ul. Dworcowa 13 (poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych); Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Sienkiewicza (poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych) Źródło: dane ze strony internetowej Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, ( III. Podmioty działające w zakresie ochrony zdrowia psychicznego w Gorzowie Wlkp. oraz wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi: 1. Stacjonarna i ambulatoryjna opieka psychiatryczna: a) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. ul. Dekerta 1. Szpital posiada 5 oddziałów, (psychiatryczny ogólny, psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu, detoksykacyjny dla uzależnionych od alkoholu, odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu, zakład opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny),mieszczących się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 42. b) Ambulatoryjna opieka psychiatryczna: Poradnie psychologiczne: Hospicjum Św. Kamila, ul. Stilonowa 21. Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Sienkiewicza 10-11; Samodzielny Publiczny ZOZ Pn. Obwód Lecznictwa Kolejowego, ul. Dworcowa 13; Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki, ul. Dekerta 1; Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradnia Zdrowia Psychicznego Marta Szczygielska-Dzwończyk, ul. Obrońców Pokoju 31a. 12

14 Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Ośrodek Terapeutyczny Szansa, ul. Mieszka I 57/3; Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Ośrodek Terapii Uzależnień s.c., ul. Warszawska 6/209. Poradnia leczenia uzależnień: Stowarzyszenie MONAR, Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień, ul. Ogińskiego 43. Poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży: Stowarzyszenie MONAR, Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień ul. Ogińskiego 43. Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży: Zespół Poradni Specjalistycznych Para Familia, ul. Walczaka 12B/ Działalność Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w Gorzowie Wlkp. Istotnym elementem pomocy społecznej jest infrastruktura instytucjonalna wspomagająca zabezpieczenie potrzeb osób niepełnosprawnych, wymagających pomocy w codziennym funkcjonowaniu, w celu eliminowania osamotnienia, nieporadności i izolacji społecznej w sferze życia codziennego, nauki i pracy. Wsparcie osób chorujących psychicznie w ramach realizacji zadań GCPRiPS odbywa się poprzez: a) domy pomocy społecznej Dom pomocy społecznej jest miejscem, w którym świadczone są usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające oraz edukacyjne. Oferta tej pomocy przeznaczona jest dla osób, które z powodu wieku, choroby bądź niepełnosprawności nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania tych osób nie są dla nich wystarczającą formą wsparcia. Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą korzystać w Gorzowie Wlkp. z pomocy Domu Pomocy Społecznej Nr 2 przy ulicy Walczaka 42 z filią Dom w Połowie Drogi przy ulicy Walczaka 27. Ww. placówka przeznaczona jest dla 90 osób przewlekle psychicznie chorych. Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Walczaka 42 dysponuje 45 pokojami dla 68 mieszkańców, natomiast filia,,dom w Połowie Drogi przeznaczony jest dla 22 mężczyzn, którzy zajmują 6 pokoi 3-osobowych i 2-pokoje dwuosobowe. b) specjalisyczne usługi opiekuńcze GCPRiPS świadczy na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi wsparcie w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych dla około 20 środowisk. Usługi świadczone są przede wszystkim osobom w zaawansowanym wieku, które cierpią na chorobę Alzheimera lub inne stany otępienne oraz chorują psychicznie (głównie na schizofrenię), zakwalifikowane do korzystania z usług przez lekarza psychiatrę. Powyższe usługi obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Są one również 13

15 dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. c) mieszkania chronione Mieszkania chronione jest to forma pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, mająca zapewnić osobom w nim zamieszkującym przygotowanie do prowadzenia samodzielnego życia w społeczeństwie. Na terenie miasta Gorzowa Wlkp. mieszkania chronione prowadzone są przez KOŁO Polskiego Stowarzyszenienia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Sulęcińskiej 51. d) środowiskowe domy samopomocy Celem środowiskowych domów samopomocy jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Na terenie miasta Gorzowa Wlkp. zlecono prowadzeniu ŚDS: - Stowarzyszeniu Człowiek w Potrzebie - Wolontariat Gorzowski, przy ul. Szczecińskiej 25, (34 miejsc) oraz przy ul. Armii Polskiej 38 (24 miejsc); - KOŁU Polskiego Stowarzyszenienia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Sulęcińskiej 51 obiekt A (11 miesjc) I obket B przy ul. Osadniczej 3 (16 miejsc). e) warsztaty terapii zajęciowej Warsztaty terapii zajęciowej mają na celu rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, przygotowanie do życia w środowisku społecznym oraz rozwijanie podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających późniejsze podjęcie pracy zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej bądź szkolenia zawodowego. Uczestnicy warsztatów muszą posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. Orzeczenie takie (wraz z kwalifikacją do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej) wydaje powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Na terenie miasta Gorzowa Wlkp. warsztaty prowadzone są przez : - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej przy ul. Czereśniowej 15 (45 uczestników); - Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Fundacji Złota Jesień przy ul. Walczaka 42 (50 uczestników) f) Ośrodek Interwencji Kryzysowej Ośrodek Interwencji Kryzysowej mieści się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Okrzei 39. Celem działalności Ośrodka jest udzielanie natychmiastowej, kompleksowej pomocy osobom znajdującym się w kryzysowych sytuacjach życiowych. Z pomocy Ośrodka może skorzystać każdy, kto znajduje się w sytuacji, którą ocenia jako zagrażającą, nie znajduje sposobów samodzielnego poradzenia sobie i nie ma wystarczającego wsparcia w swoim otoczeniu. Ośrodek dostępny jest całą dobę. W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość skorzystania z czasowego schronienia w hostelu. Ośrodek zapewnia wsparcie kompetentnej kadry w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i socjalnej. Ponadto realizuje działalność edukacyjną, promującą zdrowie psychiczne. 14

16 W ramach działalności Ośrodka funkcjonują grupy wsparcia, warsztaty umiejętności społecznych, udzielane są porady. Ponadto Ośrodek posiada w ofercie inne formy działalności na rzecz ochrony zdrowia psychicznego. Są to: - pomoc i terapia psychologiczna indywidualna i grupowa; - poradnictwo pedagogiczne, w tym doradztwo zawodowe; - mediacje w konfliktach rodzinnych i partnerskich; - konsultacje systemu rodzinnego i partnerskiego; - poradnictwo socjalne i prawne; - interwencje środowiskowe w sytuacjach kryzysów zagrażających zdrowiu psychicznemu; - interdyscyplinarne poradnictwo i pomoc w miejscu zamieszkania. 3. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. Powiatowy Urząd Pracy mieści się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 110. Realizuje on ustawowe zadania z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy. Adresatami działań podejmowanych przez Urząd są osoby bezrobotne, poszukujące pracy, w tym również niepełnosprawne oraz pracodawcy i inne szeroko rozumiane podmioty działające na rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. zajmuje się aktywizacją zawodową osób zarejestrowanych w urzędzie, w tym niepełnosprawnych poprzez: organizowanie i finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, polegających m. in. na poradnictwie zawodowym - indywidualnym i grupowym, zajęciach aktywizacyjnych, stażach, pracach interwencyjnych, jednorazowych środkach na rozpoczęcie działalności gospodarczej, studia podyplomowe, szkolenia (zawodowe i z zakresu umiejętności poszukiwania pracy); realizację programów w zakresie wspierania zawodowego, w tym osób niepełnosprawnych. 4. Działalność Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych mieści sie w Gorzowie Wlkp. przy ul. Czereśniowej 4. W Zespole przyjmowane są dzieci i młodzież do 25 roku życia (osoby z głębokim upośledzeniem umysłowym, dla których, do osiągnięcia tego wieku, mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w ramach systemu oświaty forma realizacji obowiązku szkolnego i nauki). Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Ponadto udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Poradnia realizuje swoje zadania między innymi poprzez diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości rozwojowych oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży. Diagnozę, w zależności od potrzeb, przeprowadzają: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi. Do zadań poradni należy także wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, w tym niepełnosprawnych (także z upośledzeniem umysłowym), niedostosowanych i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi, poprzez prowadzenie szeroko rozumianej działalności terapeutycznej. Poradnia realizuje swoje zadania także poprzez: prowadzenie grup wsparcia, interwencję kryzysową, działalność profilaktyczną, poradnictwo, konsultacje, działalność informacyjno - szkoleniową. Statutowym zadaniem ZPPP jest działalność orzecznicza i opiniodawcza. Zespoły orzekające wydają orzeczenia i opinie na potrzeby systemu oświaty, w tym: 15

17 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (min. z uwagi na upośledzenia umysłowe, autyzm, Zespół Aspergera, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedostosowanie społeczne, niepełnosprawności sprzężone); orzeczenia o potrzebie indywidualnych/zespołowych zajęć rewalidacyjnowychowawczych z uwagi na stwierdzone głębokie upośledzenie umysłowe; orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znaczenie utrudnia uczęszczanie do szkoły; orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znaczenie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego; opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. 5. Działalność organizacji pozarządowych a) Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem: Stowarzyszenie prowadzi dwie placówki dla dzieci z autyzmem: Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem przy ul. Walczaka 42; Przedzszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem przy ul. Armii Polskiej 31. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat ze stwierdzonym autyzmem. Dzieci 6-letnie z zaburzeniami sprzężonymi orzeczonymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (autyzm, upośledzenie umysłowe) przyjmowane są do Ośrodka. W ww. placówkach oprócz zajęć edukacyjnych odbywają się również zajęcia terapeutyczne. Stowarzyszenie udziela wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z autyzmem oraz ich rodzicom, opiekunom, specjalistom. W ramach działalności organizuje i prowadzi grupy terapeutyczne, warsztaty terapii zajęciowej, edukacji i rehabilitacji oraz opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z autyzmem. Ponadto organizuje szkolenia i konferencje dla rodziców, specjalistów i grup zainteresowanych problemem autyzmu. Stowarzyszenie prowadzi również Punkt diagnostyczno-konsulacyjny, działający w Przedszkolu, w którym diagnozowane są dzieci pod kątem stwierdzenia bądź wykluczena autyzmu oraz udzielane są porady rodzicom i nauczycielom zainteresowanym problematyką autyzmu. b) KOŁO Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Stowarzyszenie w ramach prowadzonych placówek zapewnia wielokompleksową rehabilitację, edukację i terapię oraz inne formy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w każdym wieku oraz dla ich rodzin. Stowarzyszenie prowadzi 4 placówki: Ośrodek Wczesnej Interwencji przy ul. Dekerta 1. Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia niepełnosprawnej bądź zagrożonj niepełnosprawnością; Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy ul. Walczaka 1a. Do Ośrodka uczęszczają dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim bądź znacznym i umiarkowanym ze sprzężeniami. Ośrodek realizuje obowiązek szkolny wraz z zapewnieniem wielokompleksowej rehabilitacji; Środowiskowe Domy Samopomocy dla osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym przy ul. Sulęcińskiej 21 i przy ul. Osadniczej 3. W ramach ŚDS prowadzona jest wielokompleksowa rehabilitacja, w tym logopedyczna, fizjoterapeutyczna, oligofrenopedagogiczna; mieszkalnictwo chronione przy ul. Sulęcińskiej 51 dla osób z upośledzeniem umysłowym. 16

18 IV. Założenia Programu Osoby z zaburzeniami psychicznymi są szczególnie zagrożone ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Z powodu specyfiki swojego schorzenia mają one ogromne trudności w samodzielnym funkcjonowaniu społecznym, pełnieniu ról społecznych oraz integracji społecznej. Taka sytuacja powoduje spadek aktywności społecznej, pogłębiającą się izolację społeczną, wzrost uzależnienia od opiekunów, a w rezultacie obniżenie jakości życia tych osób. Osoby z zaburzeniami psychicznymi są bardzo często spychane na margines życia społecznego, bywają szykanowane, wyśmiewane i nieakceptowane przez ludzi z ich otoczenia, a nawet swoich bliskich. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata określa kierunki działań, mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego gorzowian oraz poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich otoczeniem. Program zawiera opis działań służących wykonywaniu zadań określonych w ramach poszczególnych celów szczegółowych. Za jego realizację odpowiedzialne są podmioty reprezentowane przez osoby wskazane w Zarządzeniu Nr 399/W/III/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 listopada 2012r. tj. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej, Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp., Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp., Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp., Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., Rada Miasta Gorzowa Wlkp. oraz organizacje pozarządowe (Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy w Gorzowie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gorzowie Wlkp., Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem, Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila, Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Gorzowie Wlkp.). Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1. Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu. Realizacja tego celu na obszarze Gorzowa Wlkp. polega na podejmowaniu działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, przez działania m.in. samorządu: gminy, powiatu, województwa, służby zdrowia, organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 10 grudnia 2010r. (Dz. U. z 2010 nr 234 poz ze zm.). Współpraca wszystkich sektorów i podmiotów działających w obrębie zdrowia psychicznego przyczynia się do zwiększenia rozpowszechnienia wiedzy na temat zdrowia psychicznego. LP. Nazwa zadania Realizatorzy Źródła finansowania Systematyczna psychoedukacja - Wydział Edukacji Urzędu 1. skierowana do dzieci i młodzieży uczącej Miasta Gorzowa - środki się oraz ich rodziców i opiekunów zewnętrzne 17

19 prawnych, w szczególności m. in. poprzez zadania zlecone: a) promowanie zdrowia psychicznego w szkołach, świetlicach środowiskowych i placówkach opiekuńczo wychowawczych, b) uczenie zasad higieny psychicznej w korzystaniu z internetu i gier komputerowych, c) rozwijanie umiejętności nazywania uczuć i rozumienie potrzeb własnych i innych w relacjach rówieśniczych, d) zwiększanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, e) uświadamianie szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych narkotyków, dopalaczy, alkoholu - placówki oświatowe; - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzowie - Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych; 2 Upowszechnienie informacji o lokalnym oraz Ogólnopolskim Telefonie Kryzysowym Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej; - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. - środki zewnętrzne 3 Upowszechnianie wiedzy ma temat zdrowia psychicznego, w tym praw pacjentów objętych leczeniem psychiatrycznym poprzez m. in. przekaz informacyjny na stronach internetowych, publikacje, rozpowszechnianie ulotek informacyjnych - Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej; - Zespół Poradni Pedagogiczno- Psychologicznych w Gorzowie Wlkp. - środki zewnętrzne 4 Bezpłatne konsultacje, porady psychologiczne i psychiatryczne dla mieszkańców miasta - Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej; - Zespół Poradni Pedagogiczno- Psychologicznych w Gorzowie Wlkp. - środki zewnętrzne 18

20 - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 5 Prowadzenie warsztatów, zajęć psychoedukacyjnych dla kadry pedagogicznej, rodziców oraz dla kadr służb zawodowo związanych z pracą z osobami z zaburzeniami psychicznymi lub grupami ryzyka (policjanci, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, pielęgniarki i in.) - Zespół Poradni Pedagogiczno- Psychologicznych w Gorzowie Wlkp. - środki zewnętrzne 6 Prowadzenie zadań zmierzających do upowszechnienia wiedzy o zdrowiu psychicznym, kształtowaniu zachowań i stylów korzystnych dla zdrowia psychicznego oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży poprzez cykliczne organizowanie obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego dla młodzieży szkół z udziałem specjalistów - placówki oświatowe - Zespół Poradni Pedagogiczno- Psychologicznych w Gorzowie Wlkp. - środki zewnętrzne 7 Organizowanie kampanii promujących trzeźwość - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzowie Wlkp. - placówki oświatowe, - środki zewnętrzne. Cel szczegółowy 1.2: Zapobieganie zaburzeniom psychicznym LP. Nazwa zadania Realizatorzy Źródła finansowania Zapobieganie przemocy w szkole, w rodzinie i w środowisku lokalnym poprzez: 1. a) podnoszenie kompetencji nauczycieli poprzez dostarczenie wiedzy na temat rozpoznawania symptomów przemocy i procedur postępowania - Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa - placówki oświatowe; - Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych; Kryzysowej 19

21 b) działania realizowane w szkołach w oparciu o Szkolny Program Profilaktyki, Program Wychowawczy oraz ogólnopolski program społeczny Szkoła bez przemocy - Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa - placówki oświatowe; - Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych; - Ośrodek interwencji Kryzysowej c) działania zgodne z procedurą Niebieskiej Karty - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie; - placówki oświatowe; - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzowie d) realizacja zadań określonych w Gminnym Systemie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie; - Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa - placówki oświatowe; - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzowie e) porady i konsultacje wychowawcze dla rodziców, terapia rodzinna dziecka z zaburzeniami w rozwoju emocjonalnego oraz zaburzeniami zachowania, warsztaty terapeutyczne dla rodziców. - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie; - Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych; 20

22 f) badania przesiewowe dzieci i młodzieży w celu identyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania - Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych; - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. g) prowadzenie grup warsztatowych i treningowych dla mieszkańców miasta, zapobiegających rozwojowi zaburzeń psychicznych poprzez wzmacnianie kompetencji osobistych i społecznych w zakresie komunikacji, kontroli emocjonalnej i poznawczej, radzenia sobie ze stresem, asertywności i in. h) prowadzenie grup wsparcia i pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych rozwinięciem się zaburzeń psychicznych: samotnych, starszych, młodzieży z problemami emocjonalnymi i in. Cel szczegółowy 1.3: Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi LP. Nazwa zadania Realizatorzy Źródła finansowania Realizacja programów informacyjnoedukacyjnych sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji i wykluczeniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, poprzez: 1 a) umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi udziału w wydarzeniach kulturalnosportowych (uczestnictwo w lokalnych wydarzeniach, festynach, promowanie twórczości, współzawodnictwo, konkursy, przeglądy, zajęcia integracyjne itp.) b) Współudział w ogólnopolskich kampaniach informacyjnoedukacyjnych, dotyczących objawów, przebiegu, następstw i możliwości leczenia zaburzeń psychicznych 21

23 - Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych; - placówki oświatowe; - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. c) Organizowanie warsztatów terapii zajęciowej, zajęć w Środowiskowych Domach Samopomocy - placówki oświatowe; d) Tworzenie klas integracyjnych w placówkach oświatowych - Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa - placówki oświatowe; Cel szczegółowy 1.4: Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego LP. Nazwa zadania Realizatorzy Źródła finansowania 1 Funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym całodobowego pogotowia kryzysowego. 2 Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym w ramach działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzowie 3 Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzenie terapii indywidualnych i grupowych - Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych; - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 22

24 Cel główny 2: Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Cel szczegółowy 2.1: Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej LP. Nazwa zadania Realizatorzy Źródła finansowania 1 Prowadzenie spotkań o charakterze edukacyjnym i terapeutycznym dla członków rodzin osób chorujących psychicznie. Dostępność fachowego poradnictwa (lekarza, psychologa, terapeuty) - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Kryzysowej 2 Upowszechnienie modelu współpracy placówek w zakresie niesienia pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie - placówki oświatowe; - Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych 3 Tworzenie grup wsparcia, grup terapeutycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób uzależnionych - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie 4 Udzielanie pomocy psychologicznej i wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania 5 Interwencje psychologiczne w miejscach zdarzeń, w których udział stwarza dla znajdujących się tam osób zagrożenie dla zdrowia psychicznego 6 Zapewnienie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży (poradnia, oddział dzienny) - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 23

25 Cel szczegółowy 2.2: Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego LP. Nazwa zadania Realizatorzy Źródła finansowania Realizacja programów poszerzania, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego w zakresie pomocy m. in. bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, poprzez: a) realizację specjalistycznych usług opiekuńczych b) zapewnienie całodobowej opieki w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi c) realizacja pomocy finansowej i rzeczowej na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi 1 d) poradnictwo realizowane przez pracowników socjalnych Kryzysowej e) pomoc administracyjnoorganizacyjna oraz poradnictwo prawne f) pomoc transportowa, zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, dożywianie Wlkp. 2 Wspieranie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy oraz mieszkań chronionych Wlkp. 24

26 Cel szczegółowy 2.3: Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi LP. Nazwa zadania Realizatorzy Źródła finansowania 1 Promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi wśród pracodawców m. in. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, realizacje programu aktywizacji zawodowej absolwentów, informatory. - Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie 2 Wzmacnianie funkcjonowania społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych (m. in. doradztwo i ocena zawodowa, szkolenia, prace społecznie użyteczne, staże, zajęcia aktywizujące). - Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie 3 Działalność Centów Integracji Społecznych. - Centrum Integracji Społecznej 4 Wypracowanie modelu współpracy organizacji pozarządowych z Powiatowym Urzędem Pracy dotyczącego aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi. - Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie 5 Wspieranie lokalnego rozwoju form wspomagania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi (WTZ, CIS, ZAZ, ZPCh, Spółdzielnie Socjalne). - Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Cel szczegółowy 2.4: Skoordynowanie różnych form opieki i pomocy LP. Nazwa zadania Realizatorzy Źródła finansowania 1 Powołanie Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Gorzowa Wlkp. Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 25

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim Poczdam, 8 grudnia 2011 roku 1 Nowe zadania dla samorządów terytorialnych wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej Nazwa i adres poradni / gabinetu a/ nazwa: ulica, nr: kod, miejscowość: województwo: MZ-15 sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII)

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej MZ-15 Adresat Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica, nr kod, miejscowość województwo Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2013-2015 Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

za rok 2011 Rodzaj poradni

za rok 2011 Rodzaj poradni MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA, ul. STANISŁAWA DUBOIS 5A, 00-184 WARSZAWA Nazwa jednostki macierzystej Adresat MZ-15 Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica,

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-36 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych

Bardziej szczegółowo

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach)

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach) Nazwa i adres samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej MSW Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-36 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego na. Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013)

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/156/11 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XIV/156/11 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XIV/156/11 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Puławy na lata 2011 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011.

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Szczekociny na lata Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015)

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r. Białystok, 2012 r. Spis treści: Wstęp... 5 I. Działalność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY PAKOŚĆ na lata

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY PAKOŚĆ na lata Załącznik do uchwały Nr XXI/187/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 lutego 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY PAKOŚĆ na lata 2012-2015. WPROWADZENIE. Czym jest zdrowie psychiczne?

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Białystok, listopad 2009 W 2008 roku funkcjonowały w województwie podlaskim

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia.. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Cele ogólne Cele szczegółowe Zadania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r.

Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego współpraca jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Dorota Łuczyńska Dyrektor Departamentu Polityki

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015

Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30.11.2011 r. Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Prezydent Miasta Sieradza Jacek Walczak Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r. Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Brzeziny na lata 2011 2015 Na podstawie art. 2 ust.4 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r.

Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 Na podstawie rozdziału II pkt 2.4.2

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Białystok, sierpień 2011 1 Spis treści: Wstęp... 4 I. Psychiatryczna opieka ambulatoryjna...

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia..(poz. ) WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 1 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego i, Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 190 /2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 05.05.2016 r. PROJEKT GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2016 2020 I. WPROWADZENIE Podstawą prawną do działań związanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 27 lutego 2014r.

UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 27 lutego 2014r. UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2014-2015. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015

I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015 Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015 maj 2014 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób Dziennik Ustaw 22 Poz. 1386 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Suwałkach, organizacje pozarządowe. Urząd Miejski w Suwałkach

Program promocji zdrowia psychicznego. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Suwałkach, organizacje pozarządowe. Urząd Miejski w Suwałkach Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Suwałk do 2015 Roku. cel szczegółowy 1:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Żywca na 2017-2020 Na podstawie art.7 ust.1 pkt 5, art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia... Program Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Piekary Śląskie na lata

Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia... Program Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Piekary Śląskie na lata Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia... Program Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Piekary Śląskie na lata 2013-2015 1 Wprowadzenie Człowiek w pełni zdrowia zaspokaja swoje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/18/2014 RADY GMINY ZWIERZYN. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/18/2014 RADY GMINY ZWIERZYN. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/18/2014 RADY GMINY ZWIERZYN z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Zwierzyn na lata 2015-2018. Na podstawie art. 7 ust. 1

Bardziej szczegółowo

1.2.Rozwój środowiskowych form pomocy 2.1.Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień i współuzależnień

1.2.Rozwój środowiskowych form pomocy 2.1.Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień i współuzależnień Tabela nr 7 Zestawienie Projektów Realizacyjnych NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU KRÓTKI OPIS REALIZOWANE CELE OPERACYJNE 1 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Program odnosi się

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY ANNOPOL NA LATA 2012 2015

GMINNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY ANNOPOL NA LATA 2012 2015 GMINNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY ANNOPOL NA LATA 2012 2015 SPIS TRESCI: 1. Wprowadzenie 2. Charakterystyka zjawiska 3. Działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA Załącznik do uchwały Nr XIX/131/12 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Ramowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Lubuskiego na lata 2011 2015 Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego Departament Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r.

UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r. UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Rzgów na lata 2012-2015 Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r. UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bierawa na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 marca 2012 r. GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA LATA 2012-2015 SPIS TERŚCI: I. WPROWADZENIE.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 218/XXV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 21 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr 218/XXV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 21 grudnia 2012 r. Uchwała Nr 218/XXV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Narol na lata 2013 2015. Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 2 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Demografia (na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Łodzi według stanu w dniu 31.12.2009 r.)

Demografia (na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Łodzi według stanu w dniu 31.12.2009 r.) Załącznik do Uchwały Nr X/146/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 września 2011 r. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011-2015 Wstęp

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/100/2012 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 11 października 2012 r.

Uchwała Nr XX/100/2012 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 11 października 2012 r. Uchwała Nr XX/100/2012 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 11 października 2012 r. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Hrubieszów na lata 2012-2015. Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1 Cele Programu: 1. Diagnoza problemów i potrzeb środowiska szkolnego, ocena aktualnej sytuacji.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 I. WSTĘP Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka kształtującym

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. Obowiązkiem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (także specjalistycznej) jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (w wieku

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 2 Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r. W SPRAWIE wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły dot. pomocy psychologicznopedagogicznej Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania 2. Plan zadań do realizacji na lata, zawierający cele i kierunki działania CEL: Przeciwdziałanie bezrobociu, zmniejszanie skutków bezrobocia Lp. Zadanie Sposób realizacji Realizatorzy działania Źródła

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH Krakowska Małgorzata REGULACJE PRAWNE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2015 ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2015 ZA 2013 ROK Załącznik do Uchwały Nr.../.../ Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia... r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA KOSZALINA NA LATA -5 ZA ROK WSTĘP Program ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2014/2015

PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2014/2015 PPP.0320.01.2014.ET załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 8/2014 z dnia 15.09.2014 roku. PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni w roku szkolnym 2014/2015 Sformułowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk L.p. 1. Nazwa i adres instytucji Czas pracy Rodzaj udzielanej pomocy i wparcia Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Załącznik nr 1 do Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Jolanta Rafał-Łuniewska Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016 r. Gminny Program ochrony zdrowia Psychicznego Na lata

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016 r. Gminny Program ochrony zdrowia Psychicznego Na lata Załącznik do Uchwały Nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016 r. Gminny Program ochrony zdrowia Psychicznego Na lata 2016 2020 Wstęp Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określa zdrowie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostróda na lata

Bardziej szczegółowo

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Dziennik Ustaw 35 Poz. 1386 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/2011 Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Serca dla serc w Jasionnie z dnia 21 listopada 2011r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie udziela i organizuje uczniom uczęszczającym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012 2015 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego Nr XXI/113/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012 2015 Kamienna Góra, kwiecień 2012 POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCZEWO NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCZEWO NA 2016 ROK GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCZEWO NA 2016 ROK GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W MIEŚCIE I GMINIE BARCZEWO NA 2016 ROK WPROWADZENIE Samorząd Gminy a ustawa o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Załącznik do Uchwały Nr XXIII/176/08 Rady Miasta Łęczyca z dnia 28 marca 2008 r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy (Dom) w

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie.

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie. Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie Karolina Szeliga Regulacje prawne uczenia się dzieci ze specjalnymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB Z AUTYZMEM W POWIECIE TUCHOLSKIM. ze szczególnym uwzględnieniem form wsparcia dla dzieci i młodzieży

SYTUACJA OSÓB Z AUTYZMEM W POWIECIE TUCHOLSKIM. ze szczególnym uwzględnieniem form wsparcia dla dzieci i młodzieży SYTUACJA OSÓB Z AUTYZMEM W POWIECIE TUCHOLSKIM ze szczególnym uwzględnieniem form wsparcia dla dzieci i młodzieży I. Źródła informacji: wyniki ankiet wysłanych do ośrodków pomocy społecznej, szkół, warsztatów

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo