UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata Na podstawie art. 2 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. z 2011 r. Nr 231, poz ze zm.) oraz 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128) uchwala się, co następuje. 1. Przyjmuje się Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata , stanowiący załacznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Sobolewski

2 Załącznik do Uchwały Nr LII/593/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA GORZOWA WLKP. NA LATA

3 SPIS TREŚCI: I Wprowadzenie str. 2 II Diagnoza obszaru objętego programem str. 3 II.1 Demografia str. 3 II.2 Epidemiologia str. 5 III Podmioty działające w zakresie ochrony zdrowia psychicznego w Gorzowie Wlkp. oraz wsparcia str. 12 osób z zaburzeniami psychicznymi III.1 Stacjonarna i ambulatoryjna opieka psychiatryczna: str. 12 III.2 Działalność Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w Gorzowie Wlkp. str. 13 III.3 Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. str. 15 III.4 Działalność Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. str. 15 III.5 Działalność organizacji pozarządowych str. 16 IV Założenia Programu str. 17 V Środki na realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata str VI Sprawozdawczość programu str. 24 1

4 I. WPROWADZENIE Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz ze zm.) ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. W działaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także osoby fizyczne i prawne. Według ww. ustawy ochrona zdrowia psychicznego obejmuje realizację m. in. następujących zadań: 1. promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym; 2. zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym; 3. kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałanie ich dyskryminacji. Powyższe zadania zostały określone w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, który został przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010r. (Dz. U. z 2011r. Nr 24, poz. 128). Dokument ten obliguje jednostki samorządu terytorialnego do tworzenia i realizacji programów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, uwzględniających powyższe działania na rzecz społeczności lokalnych. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata , określa strategię działań mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Program skierowany będzie do wszystkich mieszkańców Gorzowa Wlkp., w tym głównie do dzieci, młodzieży, osób starszych oraz do osób znajdujących się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia psychicznego. Natomiast adresatami działań opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych będą osoby z zaburzeniami psychicznymi tj., zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy osoby chore psychicznie (wykazujące zaburzenia psychotyczne), upośledzone umysłowo, wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym. Program został opracowany przez Zespół Koordynujący Realizację Programu, powołany Zarządzeniem Nr 399/W/III/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 listopada 2012r., w składzie: - Halina Stanicka-Fechner Kierownik Polskiego Czerwonego Krzyża, Zarządu Rejonowego w Gorzowie - Beata Piwowarska Przewodnicząca Zarządu Koła, Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym; - Ewa Przybylska Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem; - Joanna Strzelecka Kierownik Poradni Psychologicznej, przedstawiciel Hospicjum Św. Kamila; - Lidia Pyżyńska Psycholog w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych; - Wiesław Antosz Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski; - Władysław Sterna Ordynator Oddziału Psychiatrycznego Męskiego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie - Jolanta Krysiak - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie - Paweł Leszczyński Radny Rady Miasta Gorzowa - Maria Głatka Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Gorzowie 2

5 - Patrycja Markgräfe Doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie - Anna Sokołowska Starszy pracownik socjalny Gorzowskiego Centrum Pomocy - Anna Turkiewicz Specjalista pracy socjalnej Gorzowskiego Centrum Pomocy - Sylwia Czapla Inspektor w Wydziale Edukacji - Dorota Modrzejewska-Karwowska Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa - Wioleta Szymczak młodszy referent w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Zadaniem Zespołu jest opracowanie, realizacja, koordynowanie i monitorowanie ww. Programu. Opracowany program został podzielony na dwa obszary: - diagnozę obszaru objętego programem - charakteryzuje obecny stan zdrowotny mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp. oraz zasoby instytucjonalne - sposoby realizacji programu - zawiera cele i zadania prowadzące do sprawnej realizacji założeń Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Głównymi celami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym, zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Żeby realizować ww. złożenia, w wielu przypadkach konieczne jest finansowanie zewnętrzne - budżety własne samorządu i innych podmiotów nie są wystarczające. II. DIAGNOZA OBSZARU OBJĘTEGO PROGRAMEM 1. Demografia Gorzów Wlkp. jest miastem na prawach powiatu (powiat grodzki) w województwie lubuskim. Po reformie administracyjnej kraju w 1999r. Gorzów Wlkp. jest siedzibą Wojewody Lubuskiego i jedną z dwóch stolic województwa lubuskiego. Powierzchnia miasta w granicach administracyjnych wynosi 86 km². Na koniec 2011r. liczba mieszkańców wynosiła Gęstość zaludnienia w mieście na km 2 wynosi około 1448 osób. W okresie od 2002 do 2011 roku nastąpił spadek liczby ludności (o osób), przy czym większy spadek miał miejsce w populacji mężczyzn. Tabela 1: Liczba ludności m. Gorzowa Wlkp. w latach 2002 i 2011 Rok Ogółem w tym Mężczyźni Kobiety Źródło: opracowanie własne wg danych GUS 3

6 Mężczyźni Kobiety Ogółem Źródło: opracowanie własne wg danych GUS Struktura ludności według płci nie wykazuje większych dysproporcji. W 2011r. w mieście Gorzowie Wlkp. mieszkało mężczyzn oraz kobiet. Kobiety stanowiły 52,3% ludności ogółem. Tabela 2:Struktura ludności m. Gorzowa Wlkp. w 2011r. wg płci i grup wiekowych Grupy Ogółem Mężczyźni kobiety wiekowe liczba % liczba % liczba % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Razem , , ,0 Źródło: opracowanie własne wg danych GUS W okresie uległ zmianie potencjał ekonomiczny miasta Gorzowa Wlkp., którego miarą jest m. in. liczba ludności w wieku zdolności produkcyjnej. Można zaobserwować wzrost liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (o osób). 4

7 Tabela 3: Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym, poprodukcyjnym w Gorzowie Wlkp. w latach 2002 i 2011 Wiek mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety ogółem Przedprodukcyjny (17 lat i mniej) Produkcyjny (17-59 lat kobiety, lata mężczyźni) Poprodukcyjny Ogółem Źródło: opracowanie własne wg danych GUS 2. Epidemiologia Na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w 2011 roku działało 8 poradni (zdrowia psychicznego, antynikotynowych, terapii uzależnień od alkoholu) posiadających podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz 3 podmioty bez kontraktu. W okresie zwiększyła się liczba personelu medycznego, świadczącego usługi w ww. poradniach. W roku 2011 na terenie miasta odnotowano osób z zaburzeniami psychicznymi (o 479 osób więcej w stosunku do roku 2010). Wśród ww. u pacjentów (42%) zdiagnozowano zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne. Innymi, także częstymi zaburzeniami były: schizofrenia (787 osób), organiczne zaburzenia niepsychotyczne (452 osób), organiczne zaburzenia psychotyczne (382 osób), depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (364 osób), zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (244 osób), upośledzenie umysłowe (219 osób). W roku 2011 wśród osób leczonych w ww. poradniach odnotowano 356 pacjentów, którzy byli leczeni z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych oraz 778 pacjentów leczonych z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu. W roku 2011 na terenie miasta Gorzowa Wlkp. działała jedna poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży, prowadzona przez niepubliczny podmiot, mający podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Monar w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Ogińskiego 43). W ww. poradni leczonych było 65 osób, przy czym najczęstszą przyczyną było ostre zatrucie i używanie szkodliwe substancji psychoaktywnych. 5

8 1) Działalność poradni zdrowia psychicznego, poradni antynikotynowej, poradni terapii uzależnienia od alkoholu na terenie m. Gorzowa Wlkp. w 2010 i 2011r. Tabela 1. Informacje ogólne o działalności: Kategoria Z kontrakt em NFZ 2010 Bez kontraktu NFZ 2010 Z kontraktem NFZ 2011 Bez kontraktu NFZ 2011 Forma Podmiot wykonujący 2 3 działalność leczniczą prowadzenia Niepubliczny podmiot i główne wykonujący działalność źródło leczniczą finansowania Indywidualna specjalistyczna 2 2 praktyka lekarska Grupowa specjalistyczna praktyka lekarska Inne (jakie?) Źródło: Wydział Polityki Społecznej, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Tabela 2. Personel działalności podstawowej Wyszczególnienie Udzielający świadczeń ogółem (w osobach stan na ) Udzielający świadczeń ogółem (w osobach stan na ) Lekarze w psychiatrzy I st. 3 4 tym psychiatrzy II st Pielęgniarki 1 1 Psycholodzy 4 5 Specjaliści terapii uzależnień 4 3 Instruktorzy terapii uzależnień Terapeuci zajęciowi Pracownicy socjalni Inni terapeuci (jacy?) 6 5 Źródło: Wydział Polityki Społecznej, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 6

9 Tabela 3: Liczba leczonych z powodu zaburzeń psychicznych na terenie m. Gorzowa Wlkp. w latach 2010 i 2011 (działalność poradni zdrowia psychicznego, poradni antynikotynowej, poradni terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, poradni terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych) Leczeni w 2010 Leczeni w 2011 Wyszczególnienie ogółem w tym: mężczyźni ogółem w tym: mężczyźni Ogółem z zaburzeniami psychicznymi osoby zamieszkałe na wsi opieka czynna organiczne zaburzenia niepsychotyczne (F00, F01, F02, F04, F07, F08, F09) organiczne zaburzenia psychotyczne (F03, F05, F06) schizofrenia (F20) inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe /bez afektywnych i schizofrenii/ (F21- F29) epizody afektywne (F30 i F32) depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F31 i F33) Według rozpoznania zasadniczego inne zaburzenia nastroju (afektywne) (F34-F39) zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48) zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania (F50) inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F51 i F59) zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69) w tym: patologiczny hazard (F63.0) upośledzenie umysłowe (F70-F79) całościowe zaburzenia rozwojowe (F84) pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego (F80-F83, F88, F89) zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90-F98) nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99) Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznania nieustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne Źródło: Wydział Polityki Społecznej, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 7

10 Tabela 4: Liczba leczonych z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych na terenie m. Gorzowa Wlkp. w latach 2010 i 2011 (działalność poradni zdrowia psychicznego, poradni antynikotynowej, poradni terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, poradni terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych,) Wyszczególnienie 8 Leczeni w 2010 Leczeni w 2011 ogółem w tym: mężczyźni ogółem w tym: mężczyźni Ogółem W tym osoby zamieszkałe na wsi Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych Opiaty (F11) Kanabinole (F12) Leki uspokajające i nasenne (F13) Kokaina (F14) Inne subst. pobudzające w tym kofeina (F15) Subst. halucynogenne (F16) Lotne rozpuszczalniki (F18) Kilka subst. lub inne subst. psychoakt. (F19) ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F11.0, F11.1) zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F11.2, F11.3) inne (F11.7, F11.8, F11.9) ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F12.0, F12.1) zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F12.2, F12.3) zaburzenia psychotyczne (F12.4, F12.5, F12.6) inne (F12.7, F12.8, F12.9) ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F13.0, F13.1) zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F13.2, F13.3) zaburzenia psychotyczne (F13.4, F13.5, F13.6) 2 inne (F13.7, F13.8, F13.9) ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F14.0, F14.1) zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F14.2, F14.3) zaburzenia psychotyczne (F14.4, F14.5, F14.6) inne (F14.7, F14.8, F14.9) ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F15.0, F15.1) zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F15.2, F15.3) 1 1 zaburzenia psychotyczne (F15.4, F15.5, F15.6) 1 1 inne (F15.7, F15.8, F15.9) ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F16.0, F16.1) zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F16.2, F16.3) zaburzenia psychotyczne (F16.4, F16.5, F16.6) inne (F16.7, F16.8, F16.9) ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F18.0, F18.1) zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F18.2, F18.3) zaburzenia psychotyczne (F18.4, F18.5, F18.6) 2 2 inne (F18.7, F18.8, F18.9) ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F19.0, F19.1) zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F19.2, F19.3) zaburzenia psychotyczne (F19.4, F19.5, F19.6) 1 inne (F19.7, F19.8, F19.9) Używanie tytoniu (F17) Współistniejące uzależnienia od alkoholu (F10) Współuzależnienia Źródło: Wydział Polityki Społecznej, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

11 Tabela 5: Liczba leczonych z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu na terenie m. Gorzowa Wlkp. w latach 2010 i 2011 (działalność poradni zdrowia psychicznego, poradni antynikotynowej, poradni terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, poradni terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych) Wyszczególnienie ogółem Leczeni w 2010 w tym: mężczyźni Leczeni w 2011 ogółem w tym: mężczyźni Ogółem z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem (suma wierszy 05-12) osoby zamieszkałe na wsi opieka czynna Według rozpoznania zasadniczego Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu ostre zatrucie (F10.0) używanie szkodliwe (F10.1) zespół uzależnienia (F10.2) zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3) 1 1 zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4) zaburzenia psychotyczne bez majaczenia (F10.5) zespół amnestyczny (F10.6) inne zaburzenia psychiczne (F10.7, F10.8, F10.9) Współistniejące uzależnienie od środków psychoaktywnych (F11-F19) Współuzależnienia Źródło: Wydział Polityki Społecznej, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 2) Działalność poradni terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży na terenie Gorzowa Wlkp. w 2010 i 2011r. Tabela 1. Informacje ogólne o działalności kategoria Z kontraktem NFZ 2010 Podmiot wykonujący działalność leczniczą Niepubliczny podmiot wykonujący działalność leczniczą Forma prowadzenia i główne źródło finansowania Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska Grupowa specjalistyczna praktyka lekarska Inne (jakie?) Bez kontraktu NFZ 2010 Z kontraktem NFZ Bez kontraktu NFZ 2011 Źródło: Wydział Polityki Społecznej, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 9

12 Tabela 2. Personel działalności podstawowej Wyszczególnienie Udzielający świadczeń ogółem (w osobach stan na ) Udzielający świadczeń ogółem (w osobach stan na ) Lekarze 1 1 w tym psychiatrzy I st. psychiatrzy II st. 1 1 Pielęgniarki Psycholodzy Specjaliści terapii uzależnień Instruktorzy terapii uzależnień Terapeuci zajęciowi Pracownicy socjalni Inni terapeuci (jacy?) Źródło: Wydział Polityki Społecznej, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Tabela 3: Liczba leczonych z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych na terenie m. Gorzowa Wlkp. w latach 2010 i 2011 (działalność poradni terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży) Leczeni w 2010 Leczeni w 2011 Wyszczególnienie ogółem w tym: mężczyźni ogółem w tym: mężczyźni Ogółem Subst. halucynogenne (F16) Kilka subst. lub inne subst. psychoakt. (F19) ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F16.0, F16.1) zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F16.2, F16.3) zaburzenia psychotyczne (F16.4, F16.5, F16.6) inne (F16.7, F16.8, F16.9) ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F19.0, F19.1) zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F19.2, F19.3) zaburzenia psychotyczne (F19.4, F19.5, F19.6) inne (F19.7, F19.8, F19.9) Współistniejące uzależnienia od alkoholu (F10) Współuzależnienia Źródło: Wydział Polityki Społecznej, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Dane zamieszczone w poniższej tabeli obrazują przyczyny zgonów mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp. w latach i wskazują, iż najwięcej osób umiera na choroby układu krążenia oraz nowotwory. Natomiast zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania są jedną z najrzadszych przyczyn zgonów, w tym głównie mężczyzn (1 osoba w 2010r.). Analizując przedstawione dane można zaobserwować, iż pomimo bardzo nieznacznej liczby zgonów spowodowanych zaburzeniami psychicznymi, zachorowalność na zaburzenia sfery psychicznej dotyczą prawie 4,45% mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp., co nie umniejsza skali problemu zdrowia psychicznego. 10

13 3) Przyczyny zgonów w mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp. w latach Przyczyny zgonów choroby zakaźne i inwazyjne nowotwory choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania choroby układu nerwowego choroby układu krążenia choroby układu oddechowego choroby układu trawiennego M* K* Razem M* K* Razem choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej choroby układu moczowo-płciowego stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych i klinicznych zewnętrzne przyczyny zgonu Źródło: Wydział Polityki Społecznej, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Na terenie miasta Gorzowa Wlkp. opiekę psychiatryczną stacjonarną zabezpiecza Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki. Z danych zamieszczonych poniżej wynika, iż w roku 2011 najwięcej leczonych było na oddziale psychiatrycznym ogólnym (1.123 osób). Największe przeciętne wykorzystanie łóżek było na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu, na którym również odnotowano najdłuższy czas przeciętnego pobytu chorego w dniach. Natomiast na oddziale zakładu opiekuńczoleczniczego psychiatrycznego odnotowano największy pobyt liczby osobodni wynoszący ) Opieka stacjonarna na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - odziały w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. ( stan na rok) Oddział szpitalny Przeciętne Przeciętny Liczba łóżek Liczba Ilość osobodni wykorzystanie pobyt chorego rzeczywistych leczonych łóżek w % w dniach detoksykacyjny dla uzależnionych od ,0% 6,7 alkoholu psychiatryczny ogólny ,4% 31,0 psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu zakład opiekuńczoleczniczy psychiatryczny Hospicjum ,0% 208, ,8% 186, ,1% 291, ,5% 14,3 Źródło: Wydział Polityki Społecznej, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 11

14 Na terenie miasta Gorzowa Wlkp. ambulatoryjną opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień, posiadając podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2011r. zabezpieczały: Hospicjum Św. Kamila, ul. Stilonowa 21 (poradnia psychologiczna); Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Ośrodek Terapeutyczny Szansa, ul. Mieszka I 57/3 (poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Ośrodek Terapii Uzależnień s.c., ul. Warszawska 6/209 (poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, świadczenia antynikotynowe); Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradnia Zdrowia Psychicznego Marta Szczygielska-Dzwończyk, ul. Obrońców Pokoju 31a (poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych); Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR, ul. Ogińskiego 43 (poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki, ul. Dekerta 1 (poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych); Samodzielny Publiczny ZOZ Pn. Obwód Lecznictwa Kolejowego, ul. Dworcowa 13 (poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych); Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Sienkiewicza (poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych) Źródło: dane ze strony internetowej Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, (www.nfz-zielonagora.pl/pl/275/gdzie_sie_leczyc/) III. Podmioty działające w zakresie ochrony zdrowia psychicznego w Gorzowie Wlkp. oraz wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi: 1. Stacjonarna i ambulatoryjna opieka psychiatryczna: a) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. ul. Dekerta 1. Szpital posiada 5 oddziałów, (psychiatryczny ogólny, psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu, detoksykacyjny dla uzależnionych od alkoholu, odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu, zakład opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny),mieszczących się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 42. b) Ambulatoryjna opieka psychiatryczna: Poradnie psychologiczne: Hospicjum Św. Kamila, ul. Stilonowa 21. Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Sienkiewicza 10-11; Samodzielny Publiczny ZOZ Pn. Obwód Lecznictwa Kolejowego, ul. Dworcowa 13; Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki, ul. Dekerta 1; Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradnia Zdrowia Psychicznego Marta Szczygielska-Dzwończyk, ul. Obrońców Pokoju 31a. 12

15 Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Ośrodek Terapeutyczny Szansa, ul. Mieszka I 57/3; Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Ośrodek Terapii Uzależnień s.c., ul. Warszawska 6/209. Poradnia leczenia uzależnień: Stowarzyszenie MONAR, Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień, ul. Ogińskiego 43. Poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży: Stowarzyszenie MONAR, Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień ul. Ogińskiego 43. Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży: Zespół Poradni Specjalistycznych Para Familia, ul. Walczaka 12B/ Działalność Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w Gorzowie Wlkp. Istotnym elementem pomocy społecznej jest infrastruktura instytucjonalna wspomagająca zabezpieczenie potrzeb osób niepełnosprawnych, wymagających pomocy w codziennym funkcjonowaniu, w celu eliminowania osamotnienia, nieporadności i izolacji społecznej w sferze życia codziennego, nauki i pracy. Wsparcie osób chorujących psychicznie w ramach realizacji zadań GCPRiPS odbywa się poprzez: a) domy pomocy społecznej Dom pomocy społecznej jest miejscem, w którym świadczone są usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające oraz edukacyjne. Oferta tej pomocy przeznaczona jest dla osób, które z powodu wieku, choroby bądź niepełnosprawności nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania tych osób nie są dla nich wystarczającą formą wsparcia. Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą korzystać w Gorzowie Wlkp. z pomocy Domu Pomocy Społecznej Nr 2 przy ulicy Walczaka 42 z filią Dom w Połowie Drogi przy ulicy Walczaka 27. Ww. placówka przeznaczona jest dla 90 osób przewlekle psychicznie chorych. Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Walczaka 42 dysponuje 45 pokojami dla 68 mieszkańców, natomiast filia,,dom w Połowie Drogi przeznaczony jest dla 22 mężczyzn, którzy zajmują 6 pokoi 3-osobowych i 2-pokoje dwuosobowe. b) specjalisyczne usługi opiekuńcze GCPRiPS świadczy na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi wsparcie w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych dla około 20 środowisk. Usługi świadczone są przede wszystkim osobom w zaawansowanym wieku, które cierpią na chorobę Alzheimera lub inne stany otępienne oraz chorują psychicznie (głównie na schizofrenię), zakwalifikowane do korzystania z usług przez lekarza psychiatrę. Powyższe usługi obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Są one również 13

16 dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. c) mieszkania chronione Mieszkania chronione jest to forma pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, mająca zapewnić osobom w nim zamieszkującym przygotowanie do prowadzenia samodzielnego życia w społeczeństwie. Na terenie miasta Gorzowa Wlkp. mieszkania chronione prowadzone są przez KOŁO Polskiego Stowarzyszenienia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Sulęcińskiej 51. d) środowiskowe domy samopomocy Celem środowiskowych domów samopomocy jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Na terenie miasta Gorzowa Wlkp. zlecono prowadzeniu ŚDS: - Stowarzyszeniu Człowiek w Potrzebie - Wolontariat Gorzowski, przy ul. Szczecińskiej 25, (34 miejsc) oraz przy ul. Armii Polskiej 38 (24 miejsc); - KOŁU Polskiego Stowarzyszenienia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Sulęcińskiej 51 obiekt A (11 miesjc) I obket B przy ul. Osadniczej 3 (16 miejsc). e) warsztaty terapii zajęciowej Warsztaty terapii zajęciowej mają na celu rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, przygotowanie do życia w środowisku społecznym oraz rozwijanie podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających późniejsze podjęcie pracy zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej bądź szkolenia zawodowego. Uczestnicy warsztatów muszą posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. Orzeczenie takie (wraz z kwalifikacją do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej) wydaje powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Na terenie miasta Gorzowa Wlkp. warsztaty prowadzone są przez : - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej przy ul. Czereśniowej 15 (45 uczestników); - Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Fundacji Złota Jesień przy ul. Walczaka 42 (50 uczestników) f) Ośrodek Interwencji Kryzysowej Ośrodek Interwencji Kryzysowej mieści się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Okrzei 39. Celem działalności Ośrodka jest udzielanie natychmiastowej, kompleksowej pomocy osobom znajdującym się w kryzysowych sytuacjach życiowych. Z pomocy Ośrodka może skorzystać każdy, kto znajduje się w sytuacji, którą ocenia jako zagrażającą, nie znajduje sposobów samodzielnego poradzenia sobie i nie ma wystarczającego wsparcia w swoim otoczeniu. Ośrodek dostępny jest całą dobę. W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość skorzystania z czasowego schronienia w hostelu. Ośrodek zapewnia wsparcie kompetentnej kadry w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i socjalnej. Ponadto realizuje działalność edukacyjną, promującą zdrowie psychiczne. 14

17 W ramach działalności Ośrodka funkcjonują grupy wsparcia, warsztaty umiejętności społecznych, udzielane są porady. Ponadto Ośrodek posiada w ofercie inne formy działalności na rzecz ochrony zdrowia psychicznego. Są to: - pomoc i terapia psychologiczna indywidualna i grupowa; - poradnictwo pedagogiczne, w tym doradztwo zawodowe; - mediacje w konfliktach rodzinnych i partnerskich; - konsultacje systemu rodzinnego i partnerskiego; - poradnictwo socjalne i prawne; - interwencje środowiskowe w sytuacjach kryzysów zagrażających zdrowiu psychicznemu; - interdyscyplinarne poradnictwo i pomoc w miejscu zamieszkania. 3. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. Powiatowy Urząd Pracy mieści się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 110. Realizuje on ustawowe zadania z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy. Adresatami działań podejmowanych przez Urząd są osoby bezrobotne, poszukujące pracy, w tym również niepełnosprawne oraz pracodawcy i inne szeroko rozumiane podmioty działające na rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. zajmuje się aktywizacją zawodową osób zarejestrowanych w urzędzie, w tym niepełnosprawnych poprzez: organizowanie i finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, polegających m. in. na poradnictwie zawodowym - indywidualnym i grupowym, zajęciach aktywizacyjnych, stażach, pracach interwencyjnych, jednorazowych środkach na rozpoczęcie działalności gospodarczej, studia podyplomowe, szkolenia (zawodowe i z zakresu umiejętności poszukiwania pracy); realizację programów w zakresie wspierania zawodowego, w tym osób niepełnosprawnych. 4. Działalność Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych mieści sie w Gorzowie Wlkp. przy ul. Czereśniowej 4. W Zespole przyjmowane są dzieci i młodzież do 25 roku życia (osoby z głębokim upośledzeniem umysłowym, dla których, do osiągnięcia tego wieku, mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w ramach systemu oświaty forma realizacji obowiązku szkolnego i nauki). Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Ponadto udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Poradnia realizuje swoje zadania między innymi poprzez diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości rozwojowych oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży. Diagnozę, w zależności od potrzeb, przeprowadzają: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi. Do zadań poradni należy także wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, w tym niepełnosprawnych (także z upośledzeniem umysłowym), niedostosowanych i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi, poprzez prowadzenie szeroko rozumianej działalności terapeutycznej. Poradnia realizuje swoje zadania także poprzez: prowadzenie grup wsparcia, interwencję kryzysową, działalność profilaktyczną, poradnictwo, konsultacje, działalność informacyjno - szkoleniową. Statutowym zadaniem ZPPP jest działalność orzecznicza i opiniodawcza. Zespoły orzekające wydają orzeczenia i opinie na potrzeby systemu oświaty, w tym: 15

18 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (min. z uwagi na upośledzenia umysłowe, autyzm, Zespół Aspergera, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedostosowanie społeczne, niepełnosprawności sprzężone); orzeczenia o potrzebie indywidualnych/zespołowych zajęć rewalidacyjnowychowawczych z uwagi na stwierdzone głębokie upośledzenie umysłowe; orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znaczenie utrudnia uczęszczanie do szkoły; orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znaczenie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego; opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. 5. Działalność organizacji pozarządowych a) Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem: Stowarzyszenie prowadzi dwie placówki dla dzieci z autyzmem: Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem przy ul. Walczaka 42; Przedzszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem przy ul. Armii Polskiej 31. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat ze stwierdzonym autyzmem. Dzieci 6-letnie z zaburzeniami sprzężonymi orzeczonymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (autyzm, upośledzenie umysłowe) przyjmowane są do Ośrodka. W ww. placówkach oprócz zajęć edukacyjnych odbywają się również zajęcia terapeutyczne. Stowarzyszenie udziela wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z autyzmem oraz ich rodzicom, opiekunom, specjalistom. W ramach działalności organizuje i prowadzi grupy terapeutyczne, warsztaty terapii zajęciowej, edukacji i rehabilitacji oraz opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z autyzmem. Ponadto organizuje szkolenia i konferencje dla rodziców, specjalistów i grup zainteresowanych problemem autyzmu. Stowarzyszenie prowadzi również Punkt diagnostyczno-konsulacyjny, działający w Przedszkolu, w którym diagnozowane są dzieci pod kątem stwierdzenia bądź wykluczena autyzmu oraz udzielane są porady rodzicom i nauczycielom zainteresowanym problematyką autyzmu. b) KOŁO Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Stowarzyszenie w ramach prowadzonych placówek zapewnia wielokompleksową rehabilitację, edukację i terapię oraz inne formy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w każdym wieku oraz dla ich rodzin. Stowarzyszenie prowadzi 4 placówki: Ośrodek Wczesnej Interwencji przy ul. Dekerta 1. Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia niepełnosprawnej bądź zagrożonj niepełnosprawnością; Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy ul. Walczaka 1a. Do Ośrodka uczęszczają dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim bądź znacznym i umiarkowanym ze sprzężeniami. Ośrodek realizuje obowiązek szkolny wraz z zapewnieniem wielokompleksowej rehabilitacji; Środowiskowe Domy Samopomocy dla osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym przy ul. Sulęcińskiej 21 i przy ul. Osadniczej 3. W ramach ŚDS prowadzona jest wielokompleksowa rehabilitacja, w tym logopedyczna, fizjoterapeutyczna, oligofrenopedagogiczna; mieszkalnictwo chronione przy ul. Sulęcińskiej 51 dla osób z upośledzeniem umysłowym. 16

19 IV. Założenia Programu Osoby z zaburzeniami psychicznymi są szczególnie zagrożone ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Z powodu specyfiki swojego schorzenia mają one ogromne trudności w samodzielnym funkcjonowaniu społecznym, pełnieniu ról społecznych oraz integracji społecznej. Taka sytuacja powoduje spadek aktywności społecznej, pogłębiającą się izolację społeczną, wzrost uzależnienia od opiekunów, a w rezultacie obniżenie jakości życia tych osób. Osoby z zaburzeniami psychicznymi są bardzo często spychane na margines życia społecznego, bywają szykanowane, wyśmiewane i nieakceptowane przez ludzi z ich otoczenia, a nawet swoich bliskich. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata określa kierunki działań, mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego gorzowian oraz poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich otoczeniem. Program zawiera opis działań służących wykonywaniu zadań określonych w ramach poszczególnych celów szczegółowych. Za jego realizację odpowiedzialne są podmioty reprezentowane przez osoby wskazane w Zarządzeniu Nr 399/W/III/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 listopada 2012r. tj. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej, Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp., Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp., Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp., Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., Rada Miasta Gorzowa Wlkp. oraz organizacje pozarządowe (Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy w Gorzowie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gorzowie Wlkp., Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem, Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila, Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Gorzowie Wlkp.). Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1. Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu. Realizacja tego celu na obszarze Gorzowa Wlkp. polega na podejmowaniu działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, przez działania m.in. samorządu: gminy, powiatu, województwa, służby zdrowia, organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 10 grudnia 2010r. (Dz. U. z 2010 nr 234 poz ze zm.). Współpraca wszystkich sektorów i podmiotów działających w obrębie zdrowia psychicznego przyczynia się do zwiększenia rozpowszechnienia wiedzy na temat zdrowia psychicznego. LP. Nazwa zadania Realizatorzy Źródła finansowania Systematyczna psychoedukacja - Wydział Edukacji Urzędu 1. skierowana do dzieci i młodzieży uczącej Miasta Gorzowa - środki się oraz ich rodziców i opiekunów zewnętrzne 17

20 prawnych, w szczególności m. in. poprzez zadania zlecone: a) promowanie zdrowia psychicznego w szkołach, świetlicach środowiskowych i placówkach opiekuńczo wychowawczych, b) uczenie zasad higieny psychicznej w korzystaniu z internetu i gier komputerowych, c) rozwijanie umiejętności nazywania uczuć i rozumienie potrzeb własnych i innych w relacjach rówieśniczych, d) zwiększanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, e) uświadamianie szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych narkotyków, dopalaczy, alkoholu - placówki oświatowe; - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzowie - Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych; 2 Upowszechnienie informacji o lokalnym oraz Ogólnopolskim Telefonie Kryzysowym Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej; - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. - środki zewnętrzne 3 Upowszechnianie wiedzy ma temat zdrowia psychicznego, w tym praw pacjentów objętych leczeniem psychiatrycznym poprzez m. in. przekaz informacyjny na stronach internetowych, publikacje, rozpowszechnianie ulotek informacyjnych - Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej; - Zespół Poradni Pedagogiczno- Psychologicznych w Gorzowie Wlkp. - środki zewnętrzne 4 Bezpłatne konsultacje, porady psychologiczne i psychiatryczne dla mieszkańców miasta - Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej; - Zespół Poradni Pedagogiczno- Psychologicznych w Gorzowie Wlkp. - środki zewnętrzne 18

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXI/345/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015 Program Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Samorząd Województwa Mazowieckiego Załącznik do uchwały Nr 270/130/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2012 r. MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO 2011-2015 Grudzień 2011

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r.

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 2013. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020 1 2 GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SECEMIN NA LATA 2014 2020. SECEMIN 2014 3 Spis treści 1. Wprowadzenie...4 2. Podstawa formalna Strategii...7 2.1. Dokumenty europejskie...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania. Problemów Społecznych. Miasta Częstochowy. na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania. Problemów Społecznych. Miasta Częstochowy. na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR. RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia... 2014 r. Strona 1 z 126 Częstochowa, styczeń 2014 ZAŁĄCZNIK

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 Siemiatycze, 2011 1 S t r o n a S P I S T R E Ś C I strona 1. WSTĘP...3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU SIEMIATYCKIEGO.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o stanie miasta 2013

RAPORT. o stanie miasta 2013 RAPORT o stanie miasta 2013 Suwałki 2014 Spis treści I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA 1.1 Położenie 1.2 Struktura przestrzenna miasta 1.3 Demografia II INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2.1 Ochrona zdrowia 2.2

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia.. w sprawie przyjęcia Miejskiego Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Załącznik do Uchwały Nr XXIX/175/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2012 roku. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Sztum 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo