B. PRZECIWPOśAROWY ZAWÓR ODCINAJĄCY TYP ZPp120 35

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B. PRZECIWPOśAROWY ZAWÓR ODCINAJĄCY TYP ZPp120 35"

Transkrypt

1 PRODUCENT: PRZEDSIĘBIORSTWO POLSKO-AUSTRIACKIE P.U.H. FRAPOL Spółka z o.o Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 Tel , , Fax SPIS TREŚCI Strona A. PRZECIWPOśAROWE KLAPY ODCINAJĄCE 2 1. Zastosowanie 2 2. Typy wykonywanych przez Frapol przeciwpoŝarowych klap odcinających 2 3. Warianty wykonania 2 I. Klapy typu V370 3 II. Klapy typu RK III. Klapy typu RK370M 14 IV. Klapy typu RK Ogólne zasady dotyczące montaŝu klap przeciwpoŝarowych Wymagania dotyczące wielkości i kształtu otworów do montaŝu klap przeciwpoŝarowych w zaleŝności od rodzaju ściany Warianty zabudowy klap przeciwpoŝarowych Schematy ideowe instalacji elektrycznej Przykładowe układy połączeń klap przeciwpoŝarowych w układach sterowania sygnalizacji Dane techniczne siłowników oraz elektromagnesu Sposób oznaczania klap przeciwpoŝarowych przy zamawianiu Wolny przekrój i wielkość strumienia przepływającego powietrza przy róŝnych prędkościach Orientacyjne cięŝary klap 34 B. PRZECIWPOśAROWY ZAWÓR ODCINAJĄCY TYP ZPp

2 A. PRZECIWPOśAROWE KLAPY ODCINAJĄCE 1. Zastosowanie PrzeciwpoŜarowe klapy odcinające przeznaczone do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu przewodami powietrza w instalacji i klimatyzacji poprzez automatyczne lub zdalne odcięcie instalacji od strefy objętej poŝarem. Montowane są na granicach stref ogniowych oraz w miejscach przejść przewodów wentylacyjnych przez oddzielenia ogniowe lub w oddaleniu od tych oddzieleń. 2. Typy wykonywanych przez Frapol przeciwpoŝarowych klap odcinających. 2.1.PrzeciwpoŜarowe klapy odcinające o przekroju prostokątnym typ V370 posiadające klasę odporności ogniowej EIS 120 min PrzeciwpoŜarowe klapy odcinające o przekroju kołowym typ RK370 posiadające klasę odporności ogniowej EIS 120 min PrzeciwpoŜarowe klapy odcinające o przekroju kołowym typ RK370M posiadające klasę odporności ogniowej EIS 120 min PrzeciwpoŜarowe klapy odcinające o przekroju kołowym typ RK150 posiadające klasę odporności ogniowej EIS 120 min PrzeciwpoŜarowe zawory odcinające - typu ZPp120 posiadające klasę odporności ogniowej EIS 120 min. 3. Warianty wykonania W zaleŝności od rodzaju zastosowanego elementu utrzymującego przegrodę klapy w pozycji otwartej, sposobu otwierania i zamykania klapy oraz wyposaŝenia, rozróŝnia się następujące warianty ich wykonania: 3.1. Wariant HO - podstawowy wariant klapy z ręcznie otwieraną i samoczynnie zamykaną przegrodą odcinającą oraz mechanicznym wyzwalaczem termicznym opartym na lutowanym lub szklanym termoelemencie. Rozlutowanie się termoelementu lutowanego lub pęknięcie termoelementu szklanego ESTI pod wpływem przekroczonej temperatury powoduje zamknięcie się klapy Wariant HE Podstawowy wariant klapy (HO) rozbudowany o mikroprzełącznik zainstalowany na klapie dający moŝliwość sygnalizowania połoŝenia przegrody odcinającej lub innego wykorzystania w układach sterowania (np. wyłączenie wentylatora w przypadku zamknięcia się klapy) Wariant MR wariant klapy z ręcznie otwieraną i samoczynnie zamykaną przegrodą odcinającą, podtrzymaniem przegrody odcinającej w pozycji otwartej przez zasilany elektromagnes oraz z elektrycznym wyzwalaczem termicznym. Pęknięcie termoelementu szklanego pod wpływem przekroczonej temperatury powoduje rozłączenie zasilania elektromagnesu, co skutkuje zamknięciem się klapy. Przy podłączeniu zasilania elektromagnesu przez dodatkowy wyłącznik, moŝliwe jest zdalne zamknięcie klapy (np. w celu sprawdzenia działania). 2

3 3.4. Wariant MRI wariant klapy z ręcznie otwieraną i samoczynnie zamykaną przegrodą odcinającą, podtrzymaniem przegrody odcinającej w pozycji otwartej przez elektromagnes impulsowy oraz z elektrycznym wyzwalaczem termicznym. Pęknięcie termoelementu szklanego pod wpływem przekroczonej temperatury powoduje włączenie zasilania elektromagnesu, co skutkuje zamknięciem się klapy. Przy odpowiednim podłączeniu zasilania elektromagnesu przez dodatkowy wyłącznik, moŝliwe jest zdalne zamknięcie klapy (np. w celu sprawdzenia działania) Wariant MRS wariant klapy z otwieraniem zdalnym (siłownikiem) i samoczynnie zamykaną przegrodą odcinającą, podtrzymaniem przegrody odcinającej w pozycji otwartej przez zasilany elektromagnes oraz z elektrycznym wyzwalaczem termicznym. Wszystkie funkcje tego wariantu z wyjątkiem funkcji otwierania klapy są identyczne z wariantem MR. Zastosowany siłownik jednokierunkowy umoŝliwia zdalne otwieranie klapy. Zastosowane rozwiązanie czyni klapę w pełni obsługiwaną zdalnie i jednocześnie zapewnia bardzo krótki czas zamknięcia przegrody Wariant MRIS wariant klapy funkcjonującej jak MRI z funkcją wariantu MRS Wariant ER wariant klapy z otwieraniem i utrzymywaniem przegrody klapy w pozycji otwartej realizowanym siłownikiem elektrycznym ze spręŝyną powrotną (dostosowanym specjalnie do obsługi klap p. poŝ.). Siłowniki te, mogą być zasilane napięciem 24 V prądu stałego i zmiennego lub napięciem 230 V prądu zmiennego. W układzie zasilania siłownika stosowany jest wyzwalacz elektryczny, którego działanie jest identyczne jak np. dla klapy przeciwpoŝarowej typu MR lub wyzwalacz BAE 72. Siłownik elektryczny pozostający pod napięciem przez cały czas utrzymuje przegrodę w pozycji otwartej. Brak zasilania siłownika spowodowany zanikiem napięcia lub zadziałaniem wyzwalacza wskutek przekroczenia temperatury spowoduje, Ŝe spręŝyna powrotna osadzona na osi silnika siłą nagromadzonej energii mechanicznej, poprzez układ napędu zamknie przegrodę i utrzymuje ją w pozycji zamkniętej. W przypadku zamknięcia się klapy spowodowanego przerwą w dostawie prądu ponowne włączenie zasilania spowoduje otwarcie się klapy. Wszystkie wyzwalacze termiczne z wyjątkiem wyzwalaczy BAE72 i BAE72-S mogą zadziałać w temperaturach 72±5 0 C lub 90±5 0 C. Standardowo montowane są wyzwalacze działające przy temperaturze 72±5 0 C. Wyzwalacze BAE 72 i BAE72-S mogą działać tylko w 72 0 C. I. Klapy typu V370 (o przekroju prostokątnym) Klapy tego typu produkowane są we wszystkich niŝej przedstawionych wariantach. Wariant HO Wariant HE 3

4 Wariant MR lub MRI Wariant ER Wariant MRS lub MRIS Wariant MRS lub MRIS dla klap ze spręŝyną z drutu Ø4 mm Budowa W wykonaniu standardowym klapy przeciwpoŝarowe typu V370 składają się z dwuczęściowych stalowych korpusów (obudowa poz. 1 i 2 wg rys. nr 1) wykonanych z blachy ocynkowanej, rozdzielonych elementami dystansowymi (poz. 3 wg rys. nr 1) izolujące obie części, przegrody odcinającej (poz. 4 wg rys. nr 1)wykonanej z ognioodpornej płyty Promatect zawieszonej na zawiasach i czopach w części izolującej korpusy, uszczelek wentylacyjnych (poz. 5) i pęczniejących (poz. 6), osi i cięgna napędu (poz. 7 i 8), oraz elementów dodatkowych róŝnych dla poszczególnych wariantów wykonania, zabezpieczających i realizujących podstawowe zadanie, jakim jest otwieranie i zamykanie przegrody odcinającej a takŝe utrzymywanie jej w połoŝeniu otwartym lub zamkniętym, przerwanie przepływu powietrza w przypadku powstania poŝaru. Standartowe przekroje produkowanych klap typu V370 mogą być dowolną kombinacją niŝej podanych wymiarów B i H: B (szerokość) = 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 560, 630, 750, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1250 mm. H (wysokość) = 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800 mm Wykonuje się równieŝ klapy o wymiarach B lub H pośrednich. Klapy o wymiarach pośrednich traktowane są jako wykonanie specjalne. 4

5 W przypadku, gdy szerokość klapy, to jest wymiar B jest większa od 1250 mm, lub wysokość klapy (wymiar H) jest większa od 800 mm, wykonuje się klapę o wymiarze Ŝądanym jako baterię klap, złoŝoną z klap wykonanych w w/w zakresie wymiarowym. Sposób zestawienia baterii klap przedstawia poniŝszy rysunek. Długość klap prostokątnych wynosi 370 mm niezaleŝnie od ich wielkości. Baterie klap typu V370 Bateria klap moŝe składać się z 2-ch kolumn i n wierszy, jeśli osie przegrody klap składowych ustawione są poziomo lub z 2-ch wierszy i n kolumn, jeśli osie przegrody klap składowych ustawione są pionowo. W wykonaniu specjalnym klapy charakteryzują się tym, iŝ obudowa i pozostałe elementy konstrukcji z wyjątkiem spręŝyn, siłowników, elektromagnesów i osprzętu elektrycznego mogą być wykonane z blachy stalowej kwasoodpornej gat. 1H18N9T. Zaleca się projektować takie usytuowanie klap, aby napęd klapy pozostawał na zewnątrz pomieszczenia z agresywnym środowiskiem. 5

6 Szczegóły budowy i działania Wariant HO. Rys. nr 1. W wariancie HO elementami dodatkowymi, niewystępującymi we wszystkich wariantach są: zespół osi napędu (poz. 8), spręŝyna zamykająca (poz. 9), zespół dźwigni ręcznej (poz. 10), mechaniczny wyzwalacz termiczny (poz. 11) i zwalniacza (poz. 12). Na szerokim korpusie klapy znajduje się zaczep spręŝyny zamykającej, (poz. 13). W pozycji otwartej przegroda odcinająca (poz. 4) utrzymywana jest przez dźwignię ręczną (poz. 10) i zwalniacz (poz. 12) zawieszony na sworzniu mechanicznego wyzwalacza termicznego (poz. 11). Zamknięcie się przegrody klapy odcinającej moŝe nastąpić w wyniku: wzrostu temperatury przepływającego powietrza, do temperatury, w której pęka szklany element termiczny wyzwalacza (standard 72±5 0 C). ręcznego zwolnienia dźwigni ze zwalniacza - umoŝliwia okresowe zamknięcie przegrody w celu skontrolowania działania klapy. Działanie mechanicznego wyzwalacza termicznego, polega na tym, Ŝe strumień powietrza opływający element termiczny powoduje nagrzanie się wypełniającej go cieczy, która rozszerzając się powoduje pęknięcie szklanej powłoki a w konsekwencji następuje zamknięcie klapy w przypadku, gdy przepływające w instalacji powietrze osiągnie temperaturę graniczną dla zastosowanego elementu termicznego. Pęknięcie elementu termicznego, uwalnia oparty na nim i dociskany spręŝyną sworzeń mechanicznego wyzwalacza termicznego, który z kolei cofając się, uwalnia zawieszony na nim zwalniacz blokujący przegrodę klapy w pozycji otwartej. SpręŜyna (poz. 9) zamontowana na osi napędu (poz. 8), poprzez układ dźwigni zamyka i utrzymuje przegrodę w pozycji zamkniętej, dociskając ją do uszczelek (poz. 5) na kątownikach oporowych. W przypadku zamknięcia się klapy z powodu przekroczenia temperatury granicznej dalszy wzrost temperatury spowoduje spęcznienie uszczelki (poz. 6) i zablokowanie przegrody. 6

7 Wariant HE Konstrukcja i działanie tego wariantu klapy są identyczne jak dla klapy w wariancie HO. RóŜnica pomiędzy klapą w wariancie HO i HE polega tylko na tym, Ŝe klapa w wariancie HE posiada na wsporniku (poz. 2 rys. 2) zainstalowany mikroprzełącznik (poz. 1 rys 2), który poprzez odpowiedni układ elektryczny umoŝliwia sygnalizacje połoŝenia przegrody klapy, jak równieŝ daje moŝliwość wykorzystania go w układach sterowania (np. wyłączenie wentylatora przy zamknięciu się klapy). Rys. nr 2. Wariant MR i MRI Konstrukcja tego wariantu klapy jest podobna do konstrukcji klapy w wariancie HE. RóŜnica pomiędzy klapami w wariancie HE i MR oraz MRI polega na zastosowaniu w wariantach MR i MRI elektromagnetycznego podtrzymania przegrody odcinającej w pozycji otwartej oraz na zastosowaniu elektrycznego wyzwalacza termicznego usytuowanego w innym miejscu niŝ mechaniczny wyzwalacz termiczny w wariancie HE. Klapy wariantów MR i MRI zamykane spręŝyną wykonaną z drutu o średnicy 3 i 3,5 mm posiadają układ kinematyczny przedstawiony na rysunku nr 3 i 5. Klapy tych wariantów ze spręŝyną z drutu o średnicy 4 mm posiadają układ kinematyczny przedstawiony na rysunku nr 4 i 6. Wielkość spręŝyny zaleŝna jest od wielkości klapy (powierzchni przekroju poprzecznego). W wariancie MR przegroda odcinająca klapy utrzymywana jest w pozycji otwartej przez elektromagnes (poz. 1 rys. 3 lub 4) ze zworą (poz. 2 rys. 3 lub 4) zasilany napięciem 24V prądu stałego, połączony z instalacją elektryczną poprzez mikroprzełącznik na elektrycznym wyzwalaczu termicznym (poz.4 rys.3). Na Ŝyczenie zamawiającego, klapa tego typu moŝe być wyposaŝona w transformator prostownikowy (poz. 5 rys. 3 lub 4) zasilany napięciem 230V prądu zmiennego. Zamknięcie przegrody klapy moŝe nastąpić w wyniku: Wzrostu temperatury powietrza do temperatury, w której zadziała element termiczny elektrycznego wyzwalacza termicznego i przerwie dopływ prądu do elektromagnesu. Przerwania dopływu prądu do elektromagnesu od sygnału pochodzącego z centrali p. ppoŝ. W elektrycznym wyzwalaczu termicznym (poz. 4 rys. 3 lub 4) pęknięcie elementu termicznego powoduje cofnięcie się zwory mikroprzełącznika i przerwanie zasilania elektromagnesu utrzymującego przegrodę w pozycji otwartej. Zamontowana na osi napędu spręŝyna, poprzez układ dźwigni powoduje zamknięcie przegrody. Zamontowany dodatkowo wyłącznik krańcowy, poprzez odpowiedni układ elektryczny umoŝliwia sygnalizację połoŝenia przegrody zamykającej klapy, jak równieŝ daje moŝliwość wykorzystania go w układach sterowania. 7

8 Rys. nr 3. Rys. nr 4. W wariancie MRI układ napędowy jest zbudowany identycznie jak w wariancie MR (rys. nr 3 lub 4). RóŜnica pomiędzy tymi klapami polega na tym, Ŝe elektromagnes (poz. 1 rys 3 lub 4) w wariancie MRI jest elektromagnesem impulsowym (magnes stały plus cewka elektromagnesu). W pozycji otwartej, przegroda odcinająca klapy utrzymywana jest przez zamocowany na korpusie klapy magnes stały i przylegającą do niego zworę zamocowaną na dźwigni ręcznej lub dźwigni zwory (poz. 7 rys. 4). Cewka elektromagnesu, zasilana jest prądem stałym o napięciu 24 V, poprzez mikroprzełącznik na elektrycznym wyzwalaczu termicznym. Na Ŝyczenie zamawiającego, klapa tego typu wyposaŝona jest w transformator prostownikowy zasilany prądem przemiennym o napięciu 230 V. Zamknięcie się przegrody moŝe nastąpić w wyniku: Włączenia zasilania cewki elektromagnesu zainstalowanego w obwodzie reagującym na sygnał od czujnika dymu lub innym wyłącznikiem, Podniesienia się temperatury powietrza do temperatury, w której zadziała ampułkowy element termiczny elektrycznego wyzwalacza termicznego i włączy dopływ prądu do cewki magnesu. Działanie elektrycznego wyzwalacza termicznego w tym wariancie jest podobne jak w wariancie MR". Inne jest natomiast podłączenie przewodów (patrz schemat ideowy w pkt.9). Pęknięcie ampułki elementu termicznego w termoelemencie elektrycznym powoduje cofnięcie się zwory mikroprzełącznika i następuje włączenie zasilania cewki elektromagnesu. Włączenie zasilania cewki elektromagnesu znosi strumień magnetyczny magnesu stałego i spręŝyna napięta podczas otwierania klapy powoduje samoczynne jej zamknięcie. Wariant MRS i MRIS Budowa i działanie klap w wariancie MRS jest podobna do wariantu MR a klap w wariancie MRIS do wariantu MRI. Klapy w wariantach MRS i MRIS posiadają dodatkowo na wydłuŝonej osi napędu zamontowany siłownik jednokierunkowy (poz. 8 rys. nr 5 i 6) zasilany napięciem V lub 110-8

9 230 V. Napięcie zasilania podane jest na siłowniku. Siłownik ten umoŝliwia jedynie zdalne otwarcie klapy. Zamontowany siłownik nie wpływa na działanie klapy. Rozwiązanie to daje bardzo krótki czas zamknięcia się klapy a równocześnie nie wymaga bezpośredniego kontaktu z klapą w celu jej otwarcia. Wariant ER Rys. nr 5 Rys. nr 6 Klapy w tym wariancie nie posiadają dźwigni ręcznej, spręŝyny zamykającej i mikroprzełącznika. Na osi napędu po zewnętrznej stronie korpusu klapy osadzony jest siłownik (poz. 1 rus. Nr 7) będący układem napędowym. Otwieranie i utrzymywanie przegrody klapy w pozycji otwartej a takŝe jej zamykanie realizowane jest jednym z siłowników elektrycznych typu BF lub BLF produkcji szwajcarskiej firmy BELIMO dostosowanych specjalnie do obsługi klap p. ppoŝ. Siłowniki te, mogą być zasilane napięciem 24 V prądu stałego i zmiennego lub napięciem 230 V prądu zmiennego. Siłowniki typu BLF stosowane są do klap p. ppoŝ. o powierzchni przekroju poprzecznego mniejszej od 0.1 m 2. Zamknięcie się przegrody klapy, moŝe nastąpić w wyniku przerwy w dopływie prądu do siłownika spowodowanej: Wzrostem temperatury powietrza do temperatury, w której zadziała element termiczny elektrycznego wyzwalacza termicznego (poz. 2 rys. nr 7) i przerwie dopływ prądu do siłownika. Przerwania dopływu prądu do siłownika od sygnału pochodzącego z centrali p. ppoŝ. W zaleŝności od zastosowanego typu siłownika stosowany jest wyzwalacz termiczny, którego działanie jest identyczne jak dla klapy przeciwpoŝarowej typu MR lub jeden z wyzwalaczy BAE72 9

10 względnie BAE72-S. Siłownik elektryczny pozostający pod napięciem przez cały czas utrzymuje przegrodę w pozycji otwartej. Z chwilą wystąpienia przerwy w dostawie prądu, spręŝyna powrotna osadzona na osi silnika siłą nagromadzonej energii mechanicznej, poprzez układ napędu zamyka przegrodę i utrzymuje ją w pozycji zamkniętej. W przypadku zamknięcia się klapy spowodowanego przerwą w dostawie prądu ponowne włączenie zasilania spowoduje otwarcie się klapy. JeŜeli przerwa w zasilaniu spowodowana została zadziałaniem termoelementu elektrycznego, to ponowne otwarcie klap przeciwpoŝarowych moŝliwe jest po wymianie elementu termicznego pod warunkiem, Ŝe nie nastąpiło uszkodzenie innych elementów klapy. Siłowniki BELIMO posiadają wmontowane mikrowyłączniki sygnalizujące obrót osi silnika o kąty 5 0 i 85 0 (sygnalizacja połoŝenia), w związku z tym niewymagalne jest montowanie dodatkowych mikroprzełączników informujących o połoŝeniu przegrody. Klapy w wariancie ER mogą być wyposaŝone w następujące siłowniki: Siłowniki BELIMO typu BLF24 i BLF230 ze wszystkimi odmianami stosowane w klapach o przekroju < 0,1 m 2 natomiast siłowniki typu BF24 i BF230 ze wszystkimi odmianami stosowane są w klapach o przekroju 0,1 m 2. Siłowniki BLF24 i BF24 posiadające dodatkowe oznaczenie ST przystosowane są do podłączenia przez moduł kontrolno zasilający BKN Siłowniki BELIMO BFT24 lub BFT230 wyposaŝone w czujnik temperatury zewnętrznej, który po przekroczeniu temperatury 72 C powoduje zadziałanie zabezpieczenia temp. TF1oraz trwale i bezpowrotnie odłącza zasilanie. Siłowniki BELIMO BF24-T, BF230-T lub BLF24-T, BLF230-T wyposaŝone w wyzwalacz termoelektryczny BAE72-S, który wyposaŝony jest w dwa bezpieczniki termiczne TF1 i TF2. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyŝej 72 C, następuje zadziałanie bezpiecznika TF1, natomiast przy wzroście temperatury wewnątrz kanału powyŝej 72 C, reaguje bezpiecznik TF2. Zadziałanie któregokolwiek bezpiecznika powoduje trwałe i bezpowrotne odcięcie napięcia zasilającego napęd. Siłowniki BELIMO BF24TL-T-ST inteligentny siłownik do klap odcinających przystosowany do współpracy z szyną komunikacyjną. II. Klapy typu RK370 (o przekroju kołowym) Klapy tego typu produkowane są we wszystkich niŝej przedstawionych wariantach. Wariant HO Wariant HE 10

11 Wariant MR lub MRI Wariant ER Wariant MRS lub MRIS Budowa W wykonaniu standardowy klapy przeciwpoŝarowe typu RK370 o przekroju kołowym (rys. nr 8) składają się z dwuczęściowych stalowych korpusów (poz. 1 i 2) wykonanych z blachy ocynkowanej, rozdzielonych elementami dystansowymi (poz. 3) obie części, przegrody odcinającej (poz. 4) wykonanej z ognioodpornej płyty Promatect zawieszonej na zawiasach (poz. 5) i czopach (poz. 6) w części izolującej korpusy, uszczelek wentylacyjnych (poz. 7) i pęczniejących (poz. 8), osi napędu (poz. 9), cięgna napędu (poz. 10), wyzwalacza termicznego (poz. 11) oraz elementów dodatkowych zabezpieczających i realizujących podstawowe zadanie, jakim jest przerwanie przepływu powietrza w przypadku powstania poŝaru tj.: elementy utrzymujące i ustalające ruchomą przegrodę w połoŝeniu otwartym lub zamkniętym (mechanizm dźwigniowo-spręŝynowy lub siłownik BELIMO). Typoszereg produkowanych klap tego typu jest zgodny ze średnicami zalecanymi przez PN-EN 1506 i wynosi: D n = 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 560 i 630 mm. 11

12 Klapy z przewodami instalacji wentylacyjnej mają połączenie mufowe. Całkowita długość klap typu RK wynosi 370 mm z wyjątkiem klap o średnicach 100 do 250 mm wykonanych w wariancie ER, dla których całkowita długość wynosi 270 mm. Klapy RK370 wykonywane są równieŝ w zakresie średnic D n powyŝej 630 mm do napęd 800 mm. Dla tych wielkości wykonywane są z klap prostokątnych (kwadratowych) typu V370, o wymiarach DxD z dodatkowymi kanałami prostokątnymi i kołowymi podłączeniami nyplowymi lub mufowymi. Długość części kwadratowej takiej klapy wynosi D+10 mm. Do standardowego wymiaru klapy (370 mm) po obu stronach, kanałów zamontowane są proste kanały o odpowiednich długościach wg rysunku nr 9, zapewniając swobodne otwieranie się klapy. Z obu stron takiego zestawu (klapa + kanały) zamontowane są przejścia z przekroju kwadratowego w kołowy o wymaganej średnicy D n. Całkowita długość takiego zestawu wynosi D+110 mm. W wykonaniu specjalnym klapy charakteryzują się tym, iŝ obudowa i pozostałe elementy konstrukcji z wyjątkiem spręŝyn, siłowników, elektromagnesów i osprzętu elektrycznego mogą być wykonane z blachy stalowej kwasoodpornej gat. 1H18N9T. Zaleca się projektować takie usytuowanie klap, aby napęd klapy pozostawał na zewnątrz pomieszczenia z agresywnym środowiskiem. Szczegóły budowy i działania Szczegóły budowy i działania klap typu RK370 dla poszczególnych wariantów są podobne jak dla klap typu V370 z małymi wyjątkami w zakresie budowy związanymi z róŝnicą w kształcie korpusu (prostokąt, koło) i identyczne w zakresie działania. W związku z powyŝszym w tym miejscu przedstawione zostaną tylko róŝnice w budowie. Wariant HO. Rys. nr 9 oś przegrody klapy Rys. nr 10 W wariancie HO (rys. nr 10) poza podstawowymi elementami tj.: korpusem (poz. 1 i 2), przekładką dystansową (poz. 3) i przegrodą odcinającą (poz. 4) występują: zespół płyty napędu (poz. 5), zespół 12

13 osi napędu (poz. 9), spręŝyna zamykająca (poz. 10), zespół dźwigni ręcznej (poz. 8), mechaniczny wyzwalacz termiczny (poz. 6) i zwalniacza (poz. 7). Zespół płyty napędu posiada zaczepy dla spręŝyny (poz. 9). Wariant HE. Rysunek nr 11 Kapa w wariancie HE (rys. nr 11) wykonana jest na bazie klapy w wariancie HO poprzez dodanie mikroprzełącznika (poz. 1), zainstalowanego na wsporniku (poz. 2). Wspornik (poz. 2) przymocowany jest do płyty napędu (poz. 3). Wariant MR i MRI Wariant MRS i MRIS Rysunek nr 12 Kapy w wariancie MR i MRI (rys nr 12) posiadają na płycie napędu (poz. 1) mikroprzełącznik (poz. 2), wspornik elektromagnesu (poz. 3) z elektromagnesem (poz. 4) odpowiednim do wariantu klapy, zworę (poz. 5) zamontowaną na dźwigni ręcznej (poz. 6), transformator prostownikowy (poz. 7) i wyzwalacz elektryczny (poz. 8). W tych wariantach usytuowanie mikroprzełącznika i wyzwalacza jest inne niŝ w wariancie HE. Rys. nr 13 Budowa i działanie klap RK370 w wariancie MRS (rys. nr 13) jest podobna do wariantu MR a klap w wariancie MRIS do wariantu MRI. Klapy w wariantach MRS i MRIS podobnie jak klapy typu V370 w tych wariantach posiadają dodatkowo na wydłuŝonej osi napędu (poz. 3) zamontowany siłownik jednokierunkowy (poz. 2) zasilany napięciem V lub V. Siłownik mocowany jest do płyty napędu (poz. 1) poprzez wspornik (poz. 4).. 13

14 Wariant ER Klapy w wariancie ER (rys. nr 14) (podobnie jak dla typu V370) nie posiadają dźwigni ręcznej, spręŝyny zamykającej i mikroprzełącznika. Na płycie napędu nałoŝony na oś napędu zamontowany jest siłownik będący układem napędowym. Otwieranie i utrzymywanie przegrody klapy w pozycji otwartej a takŝe jej zamykanie realizowane jest jednym z siłowników elektrycznych typu BF lub BLF identycznie jak opisano dla klap typu V370. Korpus (poz. 1) po stronie napędu klapy jest skrócony w stosunku do pozostałych wariantów i jego długość jest zaleŝna od wielkości klapy. Minimalna długość korpusu wynosi 270 mm. Rys. nr 14 III. Klapy typu RK370M (o przekroju kołowym) Klapy tego typu produkowane są we wszystkich niŝej przedstawionych wariantach. Wariant HO1 Wariant HE1 14

15 Wariant HO2 Wariant HE2 Wariant MR lub MRI Wariant MRS lub MRIS Wariant ER 15

16 Budowa W wykonaniu standardowym klapy przeciwpoŝarowe typu RK370M o przekroju kołowym składają się z jednoczęściowego korpusu perforowanego wykonanego z blachy ocynkowanej, przegrody odcinającej wykonanej z ognioodpornej płyty Promatect zawieszonej na czopach, uszczelki wentylacyjnej i pęczniejącej, cięgna napędu, wyzwalacza termicznego oraz elementów dodatkowych zabezpieczających i realizujących podstawowe zadanie, jakim jest przerwanie przepływu powietrza w przypadku powstania poŝaru tj.: elementy utrzymujące i ustalające ruchomą przegrodę w połoŝeniu otwartym lub zamkniętym (mechanizm dźwigniowo-spręŝynowy lub siłownik BELIMO). Typoszereg produkowanych klap tego typu jest zgodny ze średnicami zalecanymi przez PN-EN 1506 i wynosi: D n = 100, 125, 160, 200, 250 i 315 mm. Klapy z przewodami instalacji wentylacyjnej mogą mieć połączenie mufowe lub nyplowe. Całkowita długość klapy dla wariantu ER wynosi 270 mm a dla pozostałych wariantów 370 mm. W wykonaniu specjalnym klapy charakteryzują się tym, iŝ obudowa i pozostałe elementy konstrukcji z wyjątkiem spręŝyn, siłowników, elektromagnesów i osprzętu elektrycznego mogą być wykonane z blachy stalowej kwasoodpornej gat. 1H18N9T. Zaleca się projektować takie usytuowanie klap, aby napęd klapy pozostawał na zewnątrz pomieszczenia z agresywnym środowiskiem. Szczegóły budowy i działania Szczegóły budowy i działania klap typu RK370M dla wariantów HO1; HE1; MR; MRI; MRS; MRIS i ER są podobne jak dla klap typu RK370 z małymi wyjątkami w zakresie budowy związanymi z róŝnicą w kształcie korpusu i identyczne w zakresie działania. W związku z powyŝszym w tym miejscu przedstawione zostaną tylko róŝnice w budowie. Klapy RK370M w wariantach HO2 i HE2 róŝnią się w budowie i są przedstawione szczegółowo. Wariant HO1 i HE1 Wariant HO1 róŝni się od wariantu HE1 tym, Ŝe w wariancie HE1 występuje mikroprzełącznik (poz. 5) zamontowany na wsporniku przymocowanym do płyty napędu. W związku z tym wariant HE1 po odpowiednim podłączeniu mikroprzełącznika w układzie sterowania posiada moŝliwość sygnalizacji połoŝenia przegrody odcinającej lub wyłączenia wentylatora w przypadku zamknięcia się klapy. Jednoczęściowy korpus klapy (poz. 1) w tych wariantach posiada dwa wsporniki zewnętrzne (poz. 2) do mocowania płyty napędu (poz. 3) i otwór ulokowany równolegle do osi obrotu przegrody odcinającej na umieszczenie mechanicznego wyzwalacza termicznego (poz. 4). Na perforowanej części korpusu od strony wewnętrznej naklejona jest uszczelka pęczniejąca. Przegroda odcinająca 16

17 (poz. 6) osadzona jest obrotowo w korpusie klapy na czopach i posiada uszczelkę wentylacyjną (poz.7). Na płycie napędu znajduje się opór (poz. 8) ustalający przegrodę odcinającą w połoŝeniu zamkniętym. Wariant HO2 i HE2 Wariant HO2 róŝni się od wariantu HE2 tym, Ŝe w wariancie HE2 występuje mikroprzełącznik (poz. 7) zamontowany na wsporniku przymocowanym do korpusu klapy. Przewody od mikroprzełącznika są wyprowadzone na zewnątrz korpusu. Klapy w tych wariantach róŝnią się od klap w wariantach HO1 i HE1 tym, Ŝe przegroda odcinająca sterowana jest mechanizmem suwakowym (poz. 4) ze spręŝyną zamykającą (poz. 5) i wszystkie jej elementy znajdują się wewnątrz korpusu. Jednoczęściowy korpus klapy (poz. 1) posiada otwór rewizyjny zaślepiony płytką (poz. 2), poprzez który moŝliwe jest serwisowanie klapy. Przegroda odcinająca (poz. 3) oraz jej uszczelnienia są identyczne jak w wariantach HO1 i HE1. Wyzwalacz (poz. 6) w postaci płytek lutowanych lutem o temperaturze topnienia 72 0 C lub 90 0 C utrzymuje spręŝynę (poz. 5) w pozycji ściśniętej i przegrodę odcinającą w połoŝeniu otwartym. W przypadku rozlutowania się wyzwalacza spowodowanego wzrostem temperatury, zwolniona spręŝyna przesteruje połoŝenie przegrody odcinającej do połoŝenia zamkniętego. Wariant MR i MRI Klapy w tym wariancie posiadają korpus podobny do klap w wariancie HO1. Jedyna róŝnica pomiędzy korpusami dla tych wariantów to umieszczenie w innym miejscu otworu dla wyzwalacza termicznego. W tych wariantach stosowany jest elektryczny wyzwalacz termiczny współpracujący z elementami podtrzymującymi przegrodę odcinającą w połoŝeniu otwartym. Na płycie napędu zamocowany jest wspornik elektromagnesu i mikroprzełącznika oraz transformator prostownikowy w przypadku zasilania 230V. Elektromagnes zamocowany jest na wsporniku a jego zwora na dźwigni ręcznej. Klapa w wariancie MR posiada elektromagnes trzymający zworę tylko podczas zasilania elektromagnesu. Zanik zasilania powoduje zwolnienie zwory i zamknięcie klapy. Klapa w wariancie MRI posiada elektromagnes i magnes stały. W tym wariancie zwora jest trzymana bez zasilania. Włączenie zasilania spowoduje zwolnienie zwory i spręŝyna zamknie klapę. W obu przypadkach klapy mogą być wykonane z zasilaniem 24 V lub 230 V. 17

18 Wariant MRS i MRIS Klapy w wariantach MRS i MRIS wykonane są na bazie klap MR i MRI. Klapy tego wariant róŝnią się tym, Ŝe oś napędu posiada wydłuŝony zabierak (poz. 3), na który nałoŝony jest siłownik jednokierunkowy zamocowany poprzez wspornik (poz. 2) do płyty napędu (poz.4). Siłownik umoŝliwia zdalne otwarcie przegrody klapy. Wariant ER Klapy w tym wariancie mają korpus (poz. 1) o długości 270 mm. Elektryczny wyzwalacz termiczny (poz. 4) umieszczony jest ponad przegrodą w pozycji otwartej. Klapa jest wyposaŝona w jeden z siłowników (poz. 3) Belimo serii BLF lub BF cyfrowy. Zasilanie moŝe być na 24 V lub na 230 V. Siłownik moŝe być zamontowany równolegle do osi korpusu klapy lub poprzecznie. 18

19 Siłownik mocowany jest do korpusu poprzez wspornik mocowania siłownika (poz. 2). ZaleŜnie od zastosowanego siłownika klapa posiada wyzwalacz (poz. 4) jak na rysunku lub BAE72-S. IV. Klapy typu RK150 (o przekroju kołowym) Klapy tego typu produkowane są we wszystkich niŝej przedstawionych wariantach. Wariant HO Wariant HE Budowa i działanie Klapy przeciwpoŝarowe typu RK150 występują w 2-ch w/w wariantach i 4-ch wielkościach (Dn=100; Dn=125; Dn=160 i Dn=200 mm). Długość klapy zawsze wynosi 150 mm. Korpus klapy posiada mufowe lub nyplowe połączenie z instalacją wentylacyjną. Napęd przegrody klap umieszczony jest wewnątrz korpusu. Klapy mogą być wyposaŝone w wyzwalacz termiczny lutowany dostosowany do zadziałania w temperaturach 72±5 0 C lub 90±5 0 C. Wariantowo wyzwalacz wykonany moŝe być z zastosowaniem termoelementu szklanego ESTI równieŝ o w/w temperaturach zadziałania. W wykonaniu standardowym klapy przeciwpoŝarowe typu RK150 o przekroju kołowym składają się z jednoczęściowego korpusu perforowanego wykonanego z blachy ocynkowanej, przegrody odcinającej wykonanej z ognioodpornej płyty Promatect zawieszonej na czopach, uszczelki wentylacyjnej i pęczniejącej, wyzwalacza termicznego, spręŝyny zamykającej oraz elementów dodatkowych takich jak zaczepy i ogranicznik przegrody odcinającej dla połoŝenia zamkniętego. RóŜnica pomiędzy wariantem HO i HE polega na tym, Ŝe klapa typu HE ma dodatkowo zainstalowany mikroprzełącznik, który poprzez odpowiedni układ elektryczny umoŝliwia sygnalizacje połoŝenia przegrody klapy, jak równieŝ daje moŝliwość wykorzystania go w układach sterowania (np. wyłączenie wentylatora przy zamknięciu się klapy). Z uwagi na krótki korpus klapy niemal w całości podlegający zabudowie w oddzieleniu ogniowym, przewody od mikroprzełącznika naleŝy wyprowadzić na zewnątrz instalacji przez szczelną przelotkę umieszczoną w podłączonej instalacji. Zamknięcie przegrody klapy odcinającej moŝe nastąpić w wyniku: Automatycznie z powodu wzrostu temperatury przepływającego powietrza, do temperatury, w której zadziała wyzwalacz. (standard 72±5 0 C). Ręcznie poprzez przytrzymanie przegrody, zdjęcie wyzwalacza z zaczepów i zwolnienie przegrody (jest to moŝliwe tylko w przypadku montaŝu klapy na końcówce instalacji). 19

20 4. Ogólne zasady dotyczące montaŝu klap przeciwpoŝarowych MontaŜ klap powinien odpowiadać jednemu z niŝej przedstawionych wariantów zabudowy We wcześniej przygotowanym otworze, element (kanał lub klapa), umieszczony w przegrodzie ogniowej (w zaleŝności od wariantu zabudowy klapy) ustawić centrycznie zapewniając jednocześnie jego współosiowość z montowanym ciągiem wentylacyjnym oraz dostęp do obsługi Oś obrotu przegrody dla klap typu V370 i RK370 moŝe być ustawiona poziomo lub pionowo. Dla pozostałych typów klap oś obrotu przegrody ma być w płaszczyźnie poziomej Kierunek przepływu powietrza przez klapę jest bez znaczenia dla sposobu jej montaŝu (przed lub za przegrodą) MontaŜ klap moŝe odbywać się w oddzieleniu ogniowym pionowym lub poziomym Zastosowane materiały montaŝowe i sposób podwieszenia winien uniemoŝliwić nieumyślną zmianę połoŝenia klapy względem oddzielenia ogniowego Klapa musi być połączona z instalacją wentylacji bez jakichkolwiek napręŝeń, w sposób trwały i szczelny KaŜdy kanał prostokątny, do którego ma być podłączona klapa p.poŝ. typu V370 niezaleŝnie od wielkości powinien być zakończony kołnierzem o wysokości 30 mm (profil M3) Przegroda odcinająca w pozycji zamkniętej, na całym obwodzie ma przylegać do kątowników oporowych znajdujących się wewnątrz obudowy zamontowanej klapy Z obu stron zabudowanej klapy wewnątrz podłączonych przewodów wentylacyjnych musi być wolna przestrzeń umoŝliwiająca pełne otwarcie przegrody odcinającej Instalację elektryczną sygnalizacji, oraz zasilania elementów napędu naleŝy wykonać zgodnie ze schematami ideowymi dla odpowiedniego wariantu wykonania klapy Po zainstalowaniu elementu w przegrodzie ogniowej (w zaleŝności od wariantu zabudowy, klapa lub kanał), wykonać doszczelnienie pomiędzy przegrodą ogniową a zamontowanym elementem wg przyjętego wariantu zabudowy. Po doszczelnieniu naleŝy sprawdzić, czy klapa działa poprawnie i czy elementy napędu klapy nie zostały zabrudzone. JeŜeli tak to naleŝy je oczyścić Po dokonaniu montaŝu klapy przeciwpoŝarowej i przeprowadzeniu próby działania winien zostać dokonany odbiór komisyjny, potwierdzony protokołem odbioru. 5. Wymagania dotyczące wielkości i kształtu otworów do montaŝu klap przeciwpoŝarowych w zaleŝności od rodzaju ściany. Klapy przeciwpoŝarowe wszystkich typów objętych katalogiem mogą być instalowane w oddzieleniach ogniowych pionowych i poziomych wykonanych z: betonu, murowanych lub typu lekkiego np. z gipsowo-kartonowych. Wielkość i kształt otworu, jaki naleŝy przygotować zaleŝy od typu i wielkości klapy oraz od rodzaju oddzielenia ogniowego Wymagania dotyczące wielkości i kształtu otworów do montaŝu klap w ścianie murowanej lub betonowej. Otwór dla klap o przekroju prostokątnym V370 Otwór dla klap o przekroju kołowym RK370 20

21 Otwór dla klap o przekroju kołowym typu RK370M i typu RK150 Dn+60mm Dn Oś wykonanego otworu dla wszystkich typów klap ma znajdować się w osi montowanego ciągu wentylacyjnego Wymagania dotyczące wielkości i kształtu otworów do montaŝu klap w ścianie typu lekkiego np. kartonowo gipsowej. Otwór dla klap o przekroju prostokątnym V370 Otwór dla klap o przekroju kołowym RK370 Dn Profil nośny ściany G-K Płyty G-K Otwór dla klap o przekroju kołowym typu RK370M i typu RK150 Dn+150 A=60 mm dla klap z izolowaną opaską metalową. A=120 mm dla klap tylko z opaską PCV. Dn+A Dn Profil nośny ściany G-K Dn+A 21

22 6. Warianty zabudowy klap przeciwpoŝarowych W zaleŝności od projektowanego sposobu usytuowania klapy w stosunku do oddzielenia ogniowego rozróŝniamy warianty zabudowy: - w oddzieleniu ogniowym - w oddaleniu od oddzielenia ogniowego. Szczególnym przypadkiem usytuowania klapy w stosunku do oddzielenia ogniowego jest jej zabudowa na powierzchni oddzielenia (szczegóły montaŝu i zabudowy podane są w Dokumentacji Techniczno Ruchowej dla kaŝdego typu klapy). Dla oddzielenia ogniowego klasy EI120 wymagana grubość G wynosi: - oddzielenie wykonane z betonu 110 mm, - oddzielenie murowane z bloczków z betonu komórkowego 115 mm, - oddzielenie murowane z cegły pełnej 120 mm, - oddzielenie typu lekkiego np. gipsowo-kartonowe 125 mm Klapy zamontowane w oddzieleniu ogniowym. kanał oddzielenie p. poŝ. napęd klapa p.poŝ Klapy zamontowane według tego warianty są usytuowane na odpowiednia głębokość w otworze oddzielenia ogniowego (ścianie lub stropie), przygotowanym wg opisu w punkcie 5. W przypadku montaŝu tych klap w oddzieleniu ogniowym klasy EI120, oś przegrody klapy powinna być w osi przegrody ogniowej. MontaŜ klap wg tego wariantu w oddzieleniach ogniowych o niŝszych klasach odporności ogniowej lub równej EI120, ale w ścianach grubszych naleŝy wykonać z zachowaniem ustawienia klapy względem oddzielenia wg danych w niŝej zamieszczonej tabeli. oś przegrody klapy klapa RK370M oś przegrody klapy klapa RK150 napęd napęd zaprawa cem entowa cem entowo wapienna lub prom astop M G III G m in A oddzielenie p. poŝ. zaprawa cementowa cementowo wapienna lub promastop MG III G min A oddzielenie p. poŝ. 22

23 Wartość A [mm] dla klap V370 i RK370<Ø315 RK370/ER RK370M (bez RK370M wariant ER RK370 Ø315 (bez wariantu ER) <Ø315 wariantu ER) RK /2G 273-1/2G 180-1/2G 278-1/2G 178-1/2G 90-1/2G 6.2. Klapy zamontowane w oddaleniu od oddzielenia ogniowego. wełna mineralna min. 100kg/m3 oddzielenie p. poŝ. Zabudowa z płyt promatect L500 Kanał Klapa p.poŝ. napęd MontaŜ klap w tym wariancie charakteryzuje się tym, iŝ połączenie klapy z kanałem, oddalone jest od oddzielenia ogniowego. Wystająca z oddzielenia ogniowego część kanału, wraz z częścią klapy do wymiaru A jest tak izolowana, aby spełniła wymagania klasy EI120. Wielkość A jest identyczna jak dla zabudowy klapy w oddzieleniu ogniowym pkt Klapy zamontowane na powierzchni przegrody ogniowej. wełna mineralna min. 100kg/m3 Kanał oddzielenie p. poŝ. Klapa p.poŝ. napęd zabudowa z płyt promatect L 500 MontaŜ klap w tym wariancie charakteryzuje się tym, iŝ połączenie klapa z kanałem wentylacyjnym znajduje się w płaszczyźnie powierzchni oddzielenia ogniowego. Natomiast pomiędzy oddzieleniem ogniowym a płaszczyzną przecinającą klapę w odległości A wykonana jest izolacja ognioochronna odpowiadająca klasie oddzielenia ogniowego. Szczegóły tej zabudowy podane są w DTR Wielkość A jest identyczna jak dla zabudowy klapy w oddzieleniu ogniowym pkt

24 7. Schematy ideowe instalacji elektrycznej Schemat ideowy instalacji elektrycznej dla klapy z siłownikiem (1; 2 i 3 - oznaczenie styków na wyłączniku krańcowym). Podłączenie siłowników z kanałowym wyzwalaczem termoelektrycznym następuje z pominięciem termoelementu z wyłącznikiem krańcowym. Schemat ideowy instalacji elektrycznej z siłownikiem jednokierunkowym BL ~ ~ - + Schemat ideowy instalacji elektrycznej dla klapy z elektromagnesem Schemat ideowy instalacji elektrycznej dla klapy z elektromagnesem impulsowym

25 8. Przykładowe układy połączeń klap przeciwpoŝarowych w układach sterowania sygnalizacji. JeŜeli w wentylowanych pomieszczeniach istnieje instalacja sygnalizacji zagroŝenia poŝarem, zaleca się, aby siłownik klapy przeciwpoŝarowej ER, oraz elektromagnes klapy przeciwpoŝarowej MR i MRI był zasilany poprzez styk sterowany bezpośrednio od centralki przeciwpoŝarowej Schemat połączeń siłownika klapy przeciwpoŝarowej wariant ER Objaśnienia do połączeń obwodów sterowania i sygnalizacji: Sygnalizacja zadziałania wyzwalacza Termicznego - obwód a (lampka, przekaźnik, sygnalizator dźwiękowy, wyłączenie wentylacji). Sygnalizacja zamknięcia klapy przeciwpoŝarowej - obwód b (lampka, przekaźnik, sygnalizator dźwiękowy, wyłączenie wentylacji). Sygnalizacja otwarcia klapy przeciwpoŝarowej - obwód d (lampka, przekaźnik, uruchomienie wentylacji). W przypadku siłowników wyposaŝonych w kanałowy wyzwalacz termoelektryczny podłączenie siłownika następuje z pominięciem termoelementu z wyłącznikiem krańcowym Schemat połączeń elektromagnesu klapy przeciwpoŝarowej wariant MR A - dla instalacji zasilanej napięciem 230V~ B - dla instalacji zasilanej napięciem 24V= A B Objaśnienia do połączeń obwodów sterowania i sygnalizacji: sygnalizacja zadziałania wyzwalacza termicznego - obwód a (lampka, przekaźnik, sygnalizator dźwiękowy, wyłączenie wentylacji). 25

26 sygnalizacja zamknięcia klapy przeciwpoŝarowej - obwód b (lampka, przekaźnik, sygnalizator dźwiękowy, wyłączenie wentylacji). sygnalizacja otwarcia klapy przeciwpoŝarowej - obwód c (lampka, przekaźnik, uruchomienie wentylacji) Schemat połączeń wyłącznika krańcowego klapy przeciwpoŝarowej wariant HE Przewód Ŝółty lub oznaczenie "4" Przewód czarny lub oznaczenie "2" wyłącznik krańcowy N L Przewód czerwony lub oznzczenie "1" Objaśnienia do połączeń obwodów sterowania i sygnalizacji: Sygnalizowanie zamknięcia klapy przeciwpoŝarowej połączenie a sygnalizuje zamknięcie klapy (zaleŝnie od układu sterowania świeci lampka, działa sygnalizator dźwiękowy, następuje wyłączenie wentylacji). Sygnalizacja otwarcia klapy przeciwpoŝarowej połączenie b (gaśnie lampka lub syrena, uruchomienie wentylacji). 9. Dane techniczne siłowników oraz elektromagnesu 9.1. Dane techniczne siłowników BELIMO Parametry Napięcie zasilania Pobór mocy BF24 BF24-ST BFT24 BFT24-ST BF24-T BF24-T-ST 24V~ ±20%, 50/60Hz BF230 BFT230 Typ siłowników ze spręŝyną powrotną BF230-T AC 230 V 50/60Hz BLF24-ST BLF24-T--ST AC 24V, 50/60Hz BLF 230 BLF T AC 230 V 50/60Hz BF 24TL-T-ST AC 24 V 50/60Hz DC 24V Siłownik jednokierunkowy BL BL AC V AC/DC 24/48V podczas otwierania 7 W 8 W 5 W 5 W 7 W 10 W 10 W podczas utrzymywania w 3 W 2.5 W 3 W 2 W pozycji otwartej 2 W Wymiarowanie 10VA 12,5VA 7 VA 7 VA 10 VA 15 VA 15 VA Klasa ochrony III II III II III II III Stopień ochrony Wyłącznik pomocniczy punkt włączenia Czas ruchu Siłownik (otwieranie) SpręŜyna powrotna ( zamykanie) IP42 IP42 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 2xEPU 6(3)A, 250V 5 o, 80 o 140s ~16s tamb =20 o C) 2xEPU 6(3)A, 250V 5 o, 80 o 140s ~16s o C) 2xSPDT 6(1.5)A, AC250V 5 o, 80 o ~40 75s (0 4Nm) ~20s przy o C; maks. 60s przy +50 o C 2xSPDT 6(1.5)A, AC 250V 5 o, 80 o ~40 75s (0 4Nm) ~20s przy o C; maks. 60s przy +50 o C Gniazdo do połączenia BKN230-24LON lub BKN230-24MP Nie posiada kabel 1m, 4x0,75mm2 <20 s (0-18Nm) Nie posiada <20 s (0-18Nm) 26

27 Parametry Wskazanie połoŝenia Temperatura otoczenia Poziom natęŝenia dźwięku Trwałość BF24 BF24-ST BFT24 BFT24-ST BF24-T BF24-T-ST mechaniczne ze wskaźnikiem BF230 BFT230 Typ siłowników ze spręŝyną powrotną BF230-T mechaniczne ze wskaźnikiem BLF24-ST BLF24-T--ST mechaniczne ze wskaźnikiem BLF 230 BLF T mechaniczne ze wskaźnikiem o C o C o C o C Silnik max.45db(a) ; spręŝyna ~62dB(A) min nastawień Silnik max.45db(a) ; spręŝyna ~62dB(A) min nastawień Silnik max.45db(a) ; spręŝyna ~62dB(A) min nastawień Silnik max.45db(a) ; spręŝyna ~62dB(A) min nastawień BF 24TL-T-ST ~140 s ~16 s przy temperaturze otoczenia 20 o C; mechaniczne ze wskaźnikiem o C Silnik max.45db(a); spręŝyna ~62dB(A) Obsługa bezobsługowy bezobsługowy bezobsługowy bezobsługowy min nastawień Siłownik jednokierunkowy BL BL Nie dotyczy o C Silnik max.60db (A) min. 300 cykli bezobsługowy Nie dotyczy o C Silnik max.60db (A) min. 300 cykli bezobsługowy Objaśnienia oznaczeń odmian siłowników ze spręŝyną powrotną. T umieszczone przed napięciem zasilania oznacza siłownik wyposaŝony w zewnętrzny wyzwalacz termoelektryczny. T umieszczone po napięciu zasilania oznacza siłownik wyposaŝony w zewnętrzny i kanałowy (wewnętrzny) wyzwalacz termoelektryczny. ST umieszczone na końcu oznaczenia siłownika oznacza, Ŝe kabel podłączeniowy zakończony jest wtyczką umoŝliwiającą podłączenie do modułu kontrolno-zasilającego BKN Dane techniczne elektromagnesów zasilanych napięciem 24-48V DC Wariant klapy/symbol elektromagnesu MR/ MR/ MRI/ MRI/ Moc znamionowa 1,6 W 1 W 3,5 W 3 W Max. siła trzymania 12 dan 20 dan 12 dan 20 dan 10. Sposób oznaczania klap przeciwpoŝarowych przy zamawianiu. Zamówienie na klapy przeciwpoŝarowe musi zawierać niezbędne informacje, potrzebne do jego zrealizowana zgodnie z oczekiwaniami tj.: Typ klapy / Wariant wykonania - Napięcie zasilania / Odmiana siłownika / Wielkość klapy 0 -ST 24 T lub T -ST 230 -T -T-ST TL Oznaczenie wg kolumny 1 tabela pkt. 10 Oznaczenie wg kolumny 2 tabela pkt. 10 BxH dla typu V Dn dla typu RK Oznaczenie odmian siłowników: 0 siłownik podstawowy (BF lub BLF, do klapy montowany jest termoelement z wyłącznikiem krańcowym). 27

28 -ST - siłownik podstawowy z kablem podłączeniowym zakończonym wtyczką umoŝliwiającą podłączenie do modułu kontrolno-zasilającego BKN T - siłownik wyposaŝony w zewnętrzny wyzwalacz termoelektryczny (do klapy montowany jest termoelement z wyłącznikiem krańcowym). T -ST - siłownik wyposaŝony w zewnętrzny wyzwalacz termoelektryczny i kabel podłączeniowy zakończonym wtyczką umoŝliwiającą podłączenie do modułu kontrolno-zasilającego BKN (do klapy montowany jest termoelement z wyłącznikiem krańcowym). -T - siłownik wyposaŝony w zewnętrzny i kanałowy (wewnętrzny) wyzwalacz termoelektryczny. -T-ST - siłownik wyposaŝony w zewnętrzny i kanałowy (wewnętrzny) wyzwalacz termoelektryczny oraz posiada kabel podłączeniowy zakończonym wtyczką umoŝliwiającą podłączenie do modułu kontrolno-zasilającego BKN TL - inteligentny siłownik BF24TL-T-ST (cyfrowy). Uwaga: klapy wykonane w wariantach MRS i MRIS mogą mieć róŝne napięcia zasilania dla elektromagnesu i siłownika jednokierunkowego. W zamówieniu naleŝy podać dwa napięcia, pierwsze dla elektromagnesu i drugie dla siłownika np. 24/230. Typ klapy Wariant wykonania Napięcie zasilania [V] Typ siłownika Wymiary V370; RK370; RK150 RK370M V370 RK370 RK370M HO HE HO1 HO2 HE1 HE2 MR MRS MRI MRIS ER BL BL BL BL BLF24 (odmiana) 24 BF24 (odmiana) 230 BLF230 (odmiana) 230 BF230 (odmiana) B x H lub D n B x H lub D n Przykłady oznaczenia: 1. Klapa przeciwpoŝarowa o przekroju prostokątnym i wymiarach B = 400, H = 300 mm w wariancie HE (z ręcznym otwieraniem i wyłącznikiem krańcowym) powinna być oznaczona: V370/HE 400 x Klapa przeciwpoŝarowa o przekroju kołowym i średnicy 500 mm z siłownikiem zasilanym napięciem 24V, z własnym wyzwalaczem termicznym, powinna być oznaczona: RK370/ER-24-T/ Klapa przeciwpoŝarowa o przekroju kołowym, długość korpusu 150 mm i średnicy 200 mm w wariancie HO powinna być oznaczona: RK150/HO200 28

29 4. Klapa przeciwpoŝarowa o przekroju kołowym i średnicy 500 mm z elektromagnesem impulsowym, zasilana napięciem 24V, z siłownikiem jednokierunkowym zasilanym napięciem 230V, powinna być oznaczona: RK370/MRIS-24/(BL230)500 Uwaga: W przypadku zamówienia klap przeciwpoŝarowych w wariancie ER-24V i lub ER-230V bez podania odmiany siłownika, dostarczone klapy będą wyposaŝone odpowiednio w siłowniki BF -T lub BLF -T w zaleŝności od wielkości klap. 11. Wolny przekrój i wielkość strumienia przepływającego powietrza przy róŝnych prędkościach. Klapy przeciwpoŝarowe RK370 A = Pole wolnego przekroju w m 2 V= Przepływ powietrza w m 3 /h Prędkość napływu m/s D n 0,003 0,006 0,012 0,021 0,036 0,057 0,099 0,163 0,209 0,270 A V 0,003 0,006 0,012 0,021 0,036 0,057 0,099 0,163 0,209 0,270 A V 0,003 0,006 0,012 0,021 0,036 0,057 0,099 0,163 0,209 0,270 A V 0,003 0,006 0,012 0,021 0,036 0,057 0,099 0,163 0,209 0,270 A V Ozn. Klapy przeciwpoŝarowe RK370M RK150 A = Pole wolnego przekroju w m 2 V = Przepływ powietrza w m 3 /h Prędkość napływu m/s D n 0, , ,0152 0,0253 0, ,068 0, , ,0152 0,0253 A 34,8 60,9 109,4 181,8 297,7 490,6 34,8 60,9 109,4 181,8 V 0, , ,0152 0,0253 0, ,068 0, , ,0152 0,0253 A 69,6 121,9 218,9 363,6 595,5 981,3 69,6 121,9 218,9 363,6 V 0, , ,0152 0,0253 0, ,068 0, , ,0152 0,0253 A 104,4 182,9 328,4 545,5 893, ,4 182,9 328,4 545,5 V 0, , ,0152 0,0253 0, ,068 0, , ,0152 0,0253 A 139,2 243,8 437,8 727, ,2 243,8 437,8 727,3 V Ozn. 29

30 Klapa przeciwpoŝarowa V370 A = Pole wolnego przekroju w m 2 V = Przepływ powietrza w m 3 /h Prędkości napływu = 2 m/s Wys Szer ,016 0,022 0,028 0,034 0,040 0,046 0,052 0,064 0,076 0,088 A V 0,022 0,031 0,039 0,048 0,056 0,065 0,073 0,090 0,107 0,124 A V 0,029 0,050 0,061 0,072 0,083 0,094 0,105 0,127 0,149 0,171 A V 0,035 0,049 0,062 0,076 0,089 0,103 0,116 0,143 0,170 0,197 A V 0,042 0,058 0,074 0,090 0,106 0,122 0,138 0,170 0,202 0,234 A V 0,048 0,067 0,085 0,104 0,122 0,141 0,159 0,196 0,233 0,270 A V 0,055 0,076 0,097 0,118 0,139 0,160 0,181 0,223 0,265 0,307 A V 0,061 0,085 0,108 0,132 0,155 0,179 0,202 0,249 0,296 0,343 A V 0,069 0,095 0,122 0,148 0,175 0,201 0,228 0,281 0,334 0,387 A V 0,078 0,108 0,138 0,168 0,198 0,228 0,258 0,318 0,378 0,438 A V 0,094 0,130 0,166 0,202 0,238 0,274 0,310 0,382 0,454 0,526 A V 0,100 0,139 0,177 0,216 0,254 0,293 0,331 0,408 0,485 0,562 A V 0,113 0,157 0,200 0,244 0,287 0,331 0,374 0,461 0,548 0,635 A V 0,126 0,175 0,223 0,272 0,320 0,369 0,417 0,514 0,611 0,708 A V 0,139 0,193 0,246 0,300 0,353 0,407 0,460 0,567 0,674 0,781 A V 0,152 0,211 0,269 0,328 0,386 0,445 0,503 0,620 0,737 0,854 A V 0,1583 0,2197 0,280 0,3416 0,402 0,4635 0,5239 0,6458 0,7677 0,8895 A V Ozn. 30

KLAPA ODCINAJĄCA V370

KLAPA ODCINAJĄCA V370 KLAPA ODCINAJĄCA V370 FRAPOL Sp. z o. o. V370 Klapa odcinająca V370 1 ZASTOSOWANIE: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu V370 przeznaczone do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu RK370 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE prostokątne typ V370 kołowe typ RK370 typ RK370M typ RK150

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE prostokątne typ V370 kołowe typ RK370 typ RK370M typ RK150 KLAPY PRZECIWPOŻAROWE prostokątne typ V370 kołowe typ RK370 typ RK370M typ RK150 ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI w klasie odporności ogniowej EIS 120 SPIS TREŚCI 1. ZASTOSOWANIE.........................................................................

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOś

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOś Zastosowanie: PrzeciwpoŜarowe klapy odcinające typu RK370 słuŝą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy poŝaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu RK150 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu V370 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

KLAPY ODCINAJĄCE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ.

KLAPY ODCINAJĄCE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. KLAPY ODCINAJĄCE ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe klapy odcinające służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

KLAPY ODCINAJĄCE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ.

KLAPY ODCINAJĄCE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. KLAPY ODCINAJĄCE ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe klapy odcinające służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu V370 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

2. Klapy, zawory przeciwpożarowe

2. Klapy, zawory przeciwpożarowe 2. Klapy, zawory przeciwpożarowe R 2.1 Klapy przeciwpożarowe oddymiające typu VD370 2.1. 1. Wstęp 2.1.2. Charakterystyka ogólna 2. 1.3. Działanie klapy typu VD370 2. 1.4. Zasady montażu klap przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ.

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. KLAPY ODCINAJĄCE ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe klapy odcinające służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ V370 i RK370

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ V370 i RK370 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ V370 i RK370 PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66, 653-27-67, 653-26-92 fax (012) 653-27-89

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120 DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE

Bardziej szczegółowo

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające mcr FI PRO 4.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FI PRO są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji dzięki wentylacji

Bardziej szczegółowo

EI 90 (ve i o) S. EI 60 (ve i o) S. EI 30 (ve i o) S

EI 90 (ve i o) S. EI 60 (ve i o) S. EI 30 (ve i o) S KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie EI 90 (ve i o) S Klapy przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOśAROWE STOSOWANE W SYSTEMACH WENTYLACJI POśAROWEJ Typ VD370 PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66,

Bardziej szczegółowo

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5.

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5. 7.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FS są przeznaczone do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane oraz oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

i <-> o) S. Oprócz funkcji zabezpieczenia przeciwpożarowego pełnią również funkcję jednopunktowego nawiewu / wywiewu powietrza do pomieszczenia.

i <-> o) S. Oprócz funkcji zabezpieczenia przeciwpożarowego pełnią również funkcję jednopunktowego nawiewu / wywiewu powietrza do pomieszczenia. Zestaw nawiewny / wywiewny RK150 RK150 + KE - przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150 + KK - przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe zestawy nawiewne / wywiewne RK150 służą

Bardziej szczegółowo

7/S5. Klapy przeciwpożarowe FD40. www.klimaoprema.pl

7/S5. Klapy przeciwpożarowe FD40. www.klimaoprema.pl 7/S5 Klapy przeciwpożarowe FD40 386 www.klimaoprema.pl 7/S5 v 2.5 (en) Klapy przeciwpożarowe FD40 www.klimaoprema.pl 387 Klapy - FD40 Klapy przeciwpożarowe, typ FD 40 Instalowane w przegrodach miedzy strefami

Bardziej szczegółowo

KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu KWP-L

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ RK150-HO-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HO-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 RK150-HE-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HE-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5.

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5. 8.1. przeznaczenie Zawory przeciwpożarowe typu mcr ZIPP są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA CENNIK KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA CENNIK KLAPY PRZECIWPOŻAROWE CENNIK KLAPY PRZECIWPOŻAROWE PRZEDSIĘBIORSTWO POLSKO-AUSTRIACKIE TEL (012) 653-27-66 P.U.H. FRAPOL Sp. z o.o. 653-27-67 30-832 653-26-92 UL. MIERZEJA WIŚLANA 8 FAX (012) 653-27-89 Klapy przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. Spis treści 1. KLAPY ODCINAJĄCE 1.1 Klapy o przekroju prostokątnym Klapy typu V370 1.2 Klapy o przekroju kołowym Klapy typu

Bardziej szczegółowo

KTM-ME-VAV KLAPA PRZECIWPOŻAROWA

KTM-ME-VAV KLAPA PRZECIWPOŻAROWA -VAV KLAPA PRZECIWPOŻAROWA Przeznaczenie: Zapobieganie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury dymu przewodami wentylacyjnymi przypadku wybuchu pożaru. Przeznaczenie Przeciwpożarowa klapa odcinająca

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe zawory odcinające typu ZPp60 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE TYPU V370 i RK370

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE TYPU V370 i RK370 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOŻAROWE TYPU V370 i RK370 RODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66, 653-27-67, 653-26-92 fax (012) 653-27-89

Bardziej szczegółowo

KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu KTM przeznaczone

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe zawory odcinające typu ZPp120 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

Klapy przeciwpożarowe typu KTS Jarosław Wiche

Klapy przeciwpożarowe typu KTS Jarosław Wiche Klapy przeciwpożarowe typu KTS Jarosław Wiche PRZEZNACZENIE Klapy przeciwpożarowe typu KTS przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinające oddzielające strefę objętą

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KPO120 W PRZEGRODACH OGNIOWYCH

Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KPO120 W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KPO120 W PRZEGRODACH OGNIOWYCH UWAGA: Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ RK370M

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ RK370M DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ RK370M PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66, 653-27-67, 653-26-92 fax (012) 653-27-89 MARZEC

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ RK150

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ RK150 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ RK150 DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ RK150 PRODUCENT: Przedsiębiorstwo Polsko-Austriackie

Bardziej szczegółowo

ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE

ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE Zawory przeciwpożarowe typu ZPp60 ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe zawory odcinające służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się

Bardziej szczegółowo

H/B 200 250 300 350 400 450 500 560 630 750 800 900 1000 1100 1200 1250 1300 1400 1500 200 250 300 350 400 450 BLE BE

H/B 200 250 300 350 400 450 500 560 630 750 800 900 1000 1100 1200 1250 1300 1400 1500 200 250 300 350 400 450 BLE BE Charakterystyka ogólna: Typoszereg produkowanych klap typu VD370 obejmuje wymiary: - szerokość: od 200 mm do 1500 mm - wysokość: od 200 mm do 1000 mm - długość: 370 mm. Jednocześnie powierzchnia klap nie

Bardziej szczegółowo

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE. ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI w klasie odporności ogniowej EIS 120

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE. ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI w klasie odporności ogniowej EIS 120 KLAPY PRZECIWPOŻAROWE PROSTOKĄTNE KOŁOWE TYP TYP V370 RK370 WYRÓB BUDOWLANY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr ITB - 0876/W ZAWORY ODCINAJĄCE TYP ZPp120 WYRÓB BUDOWLANY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr ITB - 1498/W ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ VD370

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ VD370 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ VD370 Klasa odporności ogniowej: EIS120AA DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Klapy przeciwpożarowe typu VD370 Klasa odporności

Bardziej szczegółowo

Klapy RK370M. Przeciwpożarowe klapy okrągłe do systemów wentylacyjnych. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Klapy RK370M. Przeciwpożarowe klapy okrągłe do systemów wentylacyjnych. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Klapy RK370M Przeciwpożarowe klapy okrągłe do systemów wentylacyjnych Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Charakterystyka ogólna... 4 3. Warianty wykonania, budowa i działanie

Bardziej szczegółowo

FDA2-12-T / FDA2-12-M

FDA2-12-T / FDA2-12-M Opis FDA2-12 stosowane w wentylacji ogólnej, jako zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się dymu i ognia pomiędzy wydzielonymi sąsiednimi strefami pożarowymi. Przedmiotowe klapy odcinające sklasyfikowano

Bardziej szczegółowo

KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy do instalacji pożarowych, pełnią funkcję odcinającą, oraz służą do odprowadzania dymu ze strefy objętej pożarem. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE 2 ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. Spis treści 1. KLAPY ODCINAJĄCE 1.1 Klapy o przekroju prostokątnym Klapy typu V370 1.2 Klapy o przekroju kołowym Klapy typu

Bardziej szczegółowo

PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE TYPU ZPp60

PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE TYPU ZPp60 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE TYPU ZPp60 PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66, 653-27-67, 653-26-92 fax (012)

Bardziej szczegółowo

Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12

Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12 Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12 FDA-12-T/FDA-12-M Opis FDA-12 stosowane w wentylacji ogólnej, jako zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się dymu i ognia pomiędzy wydzielonymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montaŝu klap serii mcr FID PRO

Instrukcja montaŝu klap serii mcr FID PRO Zastosowanie PrzeciwpoŜarowe klapy odcinające mcr FID PRO (oznaczenie mcr FID PRO/S) z wyzwalaczem termicznym przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych

Bardziej szczegółowo

mcr WIP przeciwpożarowe klapy żaluzjowe odcinające

mcr WIP przeciwpożarowe klapy żaluzjowe odcinające 6.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe mcr WIP są przeznaczone do zabezpieczenia instalacji wentylacji ogólnej, pożarowej, a także mieszanej (połączenie wentylacji ogólnej i pożarowej) w miejscu przechodzenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Ver. FID-PRO 01.06.07 Ul. Grzegorza z Sanoka 2 80 408 Gdańsk tel. (0-58) 341 42 45 tel./fax (0-58) 341 39 85 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA PrzeciwpoŜarowa klapa odcinająca oraz do systemów wentylacji

Bardziej szczegółowo

KWP-EX KLAPA PRZECIWPOŻAROWA ODCINAJĄCA, PRZECIWWYBUCHOWA

KWP-EX KLAPA PRZECIWPOŻAROWA ODCINAJĄCA, PRZECIWWYBUCHOWA KWP-EX KLAPA PRZECIWPOŻAROWA ODCINAJĄCA, PRZECIWWYBUCHOWA Przeznaczenie: Klapy przeciwpożarowe w wykonaniu przeciwwybuchowym typu KWP-Ex przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE 2 ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. Spis treści 1. KLAPY ODCINAJĄCE 1.1 Klapy o przekroju prostokątnym Klapy typu V370 1.2 Klapy o przekroju kołowym Klapy typu

Bardziej szczegółowo

Klapy V330M Przeciwpożarowe klapy prostokątne do systemów wentylacyjnych. Dokumentacja Techniczno- Ruchowa

Klapy V330M Przeciwpożarowe klapy prostokątne do systemów wentylacyjnych. Dokumentacja Techniczno- Ruchowa Klapy V330M Przeciwpożarowe klapy prostokątne do systemów wentylacyjnych Dokumentacja Techniczno- Ruchowa Wer.1.4-2018 FRAPOL Sp. z o. o. Klapy V330M Przeciwpożarowe klapy prostokątne do systemów wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

Klapy RK150. Przeciwpożarowe klapy okrągłe do systemów wentylacyjnych. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Klapy RK150. Przeciwpożarowe klapy okrągłe do systemów wentylacyjnych. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Klapy RK150 Przeciwpożarowe klapy okrągłe do systemów wentylacyjnych Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Charakterystyka ogólna... 3 3. Warianty wykonania, budowa i działanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE ZPp60 i ZPp120

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE ZPp60 i ZPp120 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE ZPp60 i ZPp120 DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE

Bardziej szczegółowo

CDH. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Instrukcja Obsługi. Czerpnia powietrza

CDH. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Instrukcja Obsługi. Czerpnia powietrza Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Instrukcja Obsługi CDH Czerpnia powietrza SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu 1 1. WSTĘP Celem

Bardziej szczegółowo

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE. Przeznaczenie. Warianty wykonania. Opis techniczny urządzenia

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE. Przeznaczenie. Warianty wykonania. Opis techniczny urządzenia KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające 3.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe mcr FI S są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji dzięki wentylacji pożarowej.

Bardziej szczegółowo

2. KLAPY, ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE

2. KLAPY, ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE 2.1 Klapy przeciwpożarowe oddymiające typu VD370 2.1. 1. Wstęp 2.1.2. Charakterystyka ogólna 2. 1.3. Działanie klapy typu VD370 2. 1.4. Zasady montażu klap przeciwpożarowych typu VD370 2.1.4.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ RK150

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ RK150 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ RK150 PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66, 653-27-67, 653-26-92 fax (012) 653-27-89 MARZEC

Bardziej szczegółowo

WKP-P KLAPY WENTYLACJI POŻAROWEJ

WKP-P KLAPY WENTYLACJI POŻAROWEJ WKP-P KLPY WENTYLCJI POŻROWEJ Przeznaczenie: Klapy do instalacji pożarowych, pełnią funkcję odcinającą oraz służą do odprowadzania dymu ze strefy objętej pożarem. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH

ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 1. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu klap serii mcr FID S

Instrukcja montażu klap serii mcr FID S ZASTOSOWANIE Klapy mcr FID S/S /P, mcr FID S/S p/p, mcr FID S/S /O, mcr FID S/S p/o z wyzwalaczem termicznym przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r.

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r. Kalisz 23.01.2012r. Oświadczenie Oświadczam, że projekt wykonawczy rewizji do projektu instalacji wentylacji, projekt zainstalowania klap p.poż. na układzie central wentylacyjnych w budynku PWSZ w Elblągu

Bardziej szczegółowo

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ. (wersja 3.0)

INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ. (wersja 3.0) 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ (wersja 3.0) UWAGA: Niniejsza

Bardziej szczegółowo

ApricolorVARIA230V - ApricolorVARIA T - ApricolorVARIA24V

ApricolorVARIA230V - ApricolorVARIA T - ApricolorVARIA24V ZASTOSOWANIE Siłownik do okien APRICOLOR VARIA przeznaczony jest do elektrycznego otwierania i zamykania okien uchylnych z zawiasami w górnej lub dolnej części okna, okien połaciowych i świetlików. Do

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Dokumentacja Techniczno-Ruchowa WKP W BUDOWLANEJ PRZEGRODZIE SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu Wersja 1.1 Firma SMAY zastrzega

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe klapy odcinające

Przeciwpożarowe klapy odcinające //PL/ Przeciwpożarowe klapy odcinające Typ FKRS-EU Certyfikat Zgodności WE z normą PN-EN 0 88 - CPD - 0 / W The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) telefon +8 0 Oddział w Polsce fax +8 ul.

Bardziej szczegółowo

KLAPY ODCINAJĄCE DO SYSTEMÓW WIELOSTREFOWEJ WENTYLACJI POŻAROWEJ TYPU VD370

KLAPY ODCINAJĄCE DO SYSTEMÓW WIELOSTREFOWEJ WENTYLACJI POŻAROWEJ TYPU VD370 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY ODCINAJĄCE DO SYSTEMÓW WIELOSTREFOWEJ WENTYLACJI POŻAROWEJ TYPU VD370 PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66,

Bardziej szczegółowo

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07.

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07. PL 214324 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214324 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387102 (22) Data zgłoszenia: 23.01.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu klap serii FID S/S c/p

Instrukcja montażu klap serii FID S/S c/p Zastosowanie Klapy mcr FID S/S c/p z wyzwalaczem termicznym przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez pionowe i poziome przegrody budowlane.

Bardziej szczegółowo

Klapa przeciwpożarowa ETCE

Klapa przeciwpożarowa ETCE Klapa przeciwpożarowa ETCE Klapa przeciwpożarowa Veloduct ETCE posiada oznakowanie CE zgodnie z normą PN-EN 15650:2010 i została przetestowana zgodnie z normą PN-EN 1366-2. ETCE spełnia wymogi klasy odporności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP strona 1 z 6 1. Instrukcja montażu urządzenia Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy podczas transportu lub składowania nie doszło do jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE 2 ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. Spis treści 1. KLAPY ODCINAJĄCE 1.1 Klapy o przekroju prostokątnym Klapy typu V370 1.2 Klapy o przekroju kołowym Klapy typu

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE 2 ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. Spis treści 1. KLAPY ODCINAJĄCE 1.1 Klapy o przekroju prostokątnym Klapy typu V370 1.2 Klapy o przekroju kołowym Klapy typu

Bardziej szczegółowo

A2 CENNIK DAVENTA w cenach netto ważny od 01 03 2009 14 1WKP S MODUŁ WSKAŹNIKA KRAŃCOWEGO POCZĄTEK 1WKK S MODUŁ WSKAŹNIKA KRAŃCOWEGO KONIEC

A2 CENNIK DAVENTA w cenach netto ważny od 01 03 2009 14 1WKP S MODUŁ WSKAŹNIKA KRAŃCOWEGO POCZĄTEK 1WKK S MODUŁ WSKAŹNIKA KRAŃCOWEGO KONIEC CENNIK DAVENTA w cenach netto ważny od 01 03 2009 14 AKCESORIA DO KLAP CX 4 klapy p. poż GRYFIT dwugodzinne typ CX 4 cena zł 100 327 zł 125 346 zł 160 365 zł 200 385 zł 250 420 zł 315 484 zł 355 511 zł

Bardziej szczegółowo

Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-02

Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-02 ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE ELEKTROMAGNESY 1 Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-01, MSL-41-02 Zwory Elektromagnetyczne - Elektromagnesy w odróżnieniu od elektrozaczepów nie posiadają ruchomych elementów mechanicznych,

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Klapa VD370 to klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej o odporności ogniowej EI 120 (v ew i o) S1500 C 10000 AA multi. Jej funkcją jest odprowadzanie dymu i gorących gazów pożarowych

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU

Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU 4/4.2/PL/1 Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU Certyfikat Zgodności nr ITB-0059/W Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-4455/9 TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-500

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ

INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ Instrukcja montażu baterii klap KWP-O-(E)S 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ (wersja 3.0)

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE 2 ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. Spis treści 1. KLAPY ODCINAJĄCE 1.1 Klapy o przekroju prostokątnym Klapy typu V370 1.2 Klapy o przekroju kołowym Klapy typu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Ver. FID-S 01.02.07 Ul. Grzegorza z Sanoka 2 80 408 Gdańsk tel. (0-58) 341 42 45 tel./fax (0-58) 341 39 85 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Przeciwpożarowa klapa odcinająca oraz do systemów wentylacji pożarowej

Bardziej szczegółowo

Informator techniczny 2014

Informator techniczny 2014 Informator techniczny 01 Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu Informator techniczny systemów wentylacji pożarowej zawierający szczegółowe informacje o jednopłaszczyznowych klapach przeciwpożarowych z

Bardziej szczegółowo

PL 204783 B1. BEM Brudniccy spółka jawna,mirosław,pl 27.11.2006 BUP 24/06. Cezary Rutkowski,Płock,PL 26.02.2010 WUP 02/10.

PL 204783 B1. BEM Brudniccy spółka jawna,mirosław,pl 27.11.2006 BUP 24/06. Cezary Rutkowski,Płock,PL 26.02.2010 WUP 02/10. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204783 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 375193 (22) Data zgłoszenia: 18.05.2005 (51) Int.Cl. A62C 2/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Ul. Grzegorza z Sanoka 2 80 408 Gdańsk tel. (0-58) 341 42 45 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA PrzeciwpoŜarowa klapa odcinająca oraz do systemów wentylacji poŝarowej typu mcr FID PRO Gdańsk 29.07.2009r.

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY ELEMENTÓW I UKŁADÓW PNEUMATYKI Sp. z o.o.

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY ELEMENTÓW I UKŁADÓW PNEUMATYKI Sp. z o.o. OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY ELEMENTÓW I UKŁADÓW PNEUMATYKI Sp. z o.o. 25-217 Kielce tel. (0-41)361-50-15; 361-91-01 ul. Hauke Bosaka 15 fax (0-41)361-17-51 www.obreiup.com.pl e-mail: obreiup@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

Klapa przeciwpożarowa

Klapa przeciwpożarowa 4/17/PL/3 Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) telefon +48 22 717 14 70 Oddział w Polsce fax +48 22 717 14 72 ul. Techniczna 2 e-mail trox@trox.pl 05-500

Bardziej szczegółowo

SMAY Sp. z o.o. 14 1488-CPR-0445/W

SMAY Sp. z o.o. 14 1488-CPR-0445/W 488 SMAY Sp. z o.o. 4 488-CPR-0445/W EN 5650:200 Klapa przeciwpożarowa odcinająca model: KTS-O-E, KTS-O-S Nominalne warunki działania/skuteczność: Zamknięcie/otwarcie podczas badania w odpowiednim momencie

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacji pożarowej

systemy wentylacji pożarowej NOWE ROZWiaZANIA systemy wentylacji pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY ODDYMIAJÑCE SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA urządzenia do ochrony przeciwpożarowej przykłady zastosowania mcr WIP

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Informator techniczny 2017

Informator techniczny 2017 Informator techniczny 07 Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu Informator techniczny systemów wentylacji pożarowej zawierający szczegółowe informacje o zastosowaniu, budowie, wariantach wykonania i wyposażenia,

Bardziej szczegółowo

SZAFKI NAWIEWNE KLIMOR /15. GDYNIA, Maj 2006r KARTA INFORMACYJNA KI K.234 STRONA SZAFKI NAWIEWNE TYPU: SJZ; SJAZ; SDZ; SDAZ; SEZ; SEAZ GDYNIA

SZAFKI NAWIEWNE KLIMOR /15. GDYNIA, Maj 2006r KARTA INFORMACYJNA KI K.234 STRONA SZAFKI NAWIEWNE TYPU: SJZ; SJAZ; SDZ; SDAZ; SEZ; SEAZ GDYNIA 2006 1/15 SZAFKI NAWIEWNE JEDNOPRZEWODOWE DWUPRZEWODOWE ELEKTRYCZNE TYP: SJZ; SJAZ TYP: SDZ; SDAZ TYP: SEZ; SEAZ, Maj 2006r Spis treści: 2006 2/15 strona 1. Informacje ogólne 3 2. Sposób oznaczania 3 3.

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki elektryczne. Budowa, zasada działania, sterowanie

Przekaźniki elektryczne. Budowa, zasada działania, sterowanie Przekaźniki elektryczne. Budowa, zasada działania, sterowanie Przekaźnik elektryczny. Budowa 30-87...obwód główny przekaźnika 85-86...obwód sterowania przekaźnika Rys.330-1 Schemat budowy przekaźnika elektrycznego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Ul. Grzegorza z Sanoka 2 80 408 Gdańsk tel. (0-58) 341 42 45 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA PrzeciwpoŜarowa klapa odcinająca oraz do systemów wentylacji poŝarowej typu mcr WIP Gdańsk 13.04.2010r. Wersja

Bardziej szczegółowo

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 2 2 Podstawa opracowania 2 3 Zakres opracowania 2 4 Ogólna charakterystyka obiektu 2 5 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŝarowej 3 6 Zakres prac związanych z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

Klapy przeciwpożarowe odcinające

Klapy przeciwpożarowe odcinające Wentylatory Centrale wentylacyjne Dystrybucja powietrza Bezpieczeństwo pożarowe Kurtyny powietrzne Klimatyzacja Klapy przeciwpożarowe odcinające PKIR, PKIS EI60S, EI90S, EI120S Bezpieczeństwo pożarowe

Bardziej szczegółowo

KTM DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KTM DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA KTM Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu

Bardziej szczegółowo

KWP-O-E(S) Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KWP-O-E(S) Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-E(S) Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu

Bardziej szczegółowo

DM-ML, DM-FL. Urządzenia. Napędy przepustnic. Wymiary. Opis

DM-ML, DM-FL. Urządzenia. Napędy przepustnic. Wymiary. Opis 9 apędy przepustnic DM-M, DM-F Wymiary DM-M-6 6 9 6 Opis DM-M-8 Siłowniki z serii DM-M oraz DM-F przeznaczone są do napędzania przepustnic jednopłaszczyznowych okrągłych i wielopłaszczyznowych prostokątnych.

Bardziej szczegółowo

Część I Montaż klap KWP w baterie.

Część I Montaż klap KWP w baterie. Część I Montaż klap KWP w baterie. Instrukcja montażu baterii klap KWP Montaż klap w baterie jest możliwy tylko przy wcześniejszej informacji (na etapie zamówienia), które klapy i w jakim układzie (pionowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI TERMEX INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE typ ENO-...-...-...-X do kanałów okrągłych z wbudowanym regulatorem temperatury URZĄDZENIE POSIADA OZNACZENIE Spis treści 1. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo