DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOśAROWE STOSOWANE W SYSTEMACH WENTYLACJI POśAROWEJ Typ VD370 PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) , , fax. (012) WRZESIEŃ 2012

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA DZIAŁANIE KLAPY TYPU VD ZASADY MONTAśU KLAP PRZECIWPOśAROWYCH TYPU VD SCHEMATY POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH SIŁOWNIKÓW KLAP TYPU VD OBSŁUGA OKRESOWA I KONSERWACJA WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA

3 1 WSTĘP Klapy przeciwpoŝarowe o przekrojach prostokątnych typu VD370, produkowane są przez Przedsiębiorstwo Polsko-Austriackie FRAPOL Sp. z o.o. w Krakowie, posiadają odporność ogniową w klasie EIS 120 AA i przeznaczone są do stosowania w instalacjach wentylacji poŝarowej oraz w instalacjach wentylacji mieszanej (spełniających jednocześnie funkcję wentylacji ogólnej i wentylacji poŝarowej) przy przejściu przez oddzielenia przeciwpoŝarowe o określonej odporności ogniowej. Wymienione klapy przeciwpoŝarowe posiadają: oraz: Aprobatę Techniczną AT /2009 Certyfikat Zgodności Nr ITB-1809/W Dokumenty wydane są przez: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ Warszawa, ul. Filtrowa 1 Posiadają takŝe ATEST HIGIENICZNY Nr. wydany przez: HK/B/0232/02/2009 PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY Warszawa, ul. Chocimska 24 2 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Typoszereg produkowanych klap typu VD370 obejmuje wymiary: - szerokość: od 200 mm do 1500 mm - wysokość: od 200 mm do 1000 mm - długość: 370 mm. Jednocześnie powierzchnia klap nie przekracza 1,0 m 2 (typoszereg produkowanych klap oraz stosowany do poszczególnych wielkości typ siłownika przedstawiony jest w niŝej zamieszczonej tabeli). Posiadana klasa odporności ogniowej EIS 120 AA oznacza, Ŝe sterowana automatycznie klapa, wbudowana w przegrodę oddzielającą, posiada 3

4 szczelność, izolacyjność i dymoszczelność ogniową nie mniejszą niŝ 120 minut oraz, Ŝe klapa ta, przez co najmniej 2 minuty od momentu odebrania sygnału z czujki poŝarowej posiada moŝliwość sterowania zdalnego z pomieszczenia centrali. Klapy przeciwpoŝarowe typu VD370 zbudowane są z dwu częściowego stalowego korpusu (obudowy) o przekroju prostokątnym, jednopłaszczyznowej przegrody odcinającej oraz układu napędowego. Budowę klapy obrazuje rysunek nr 1. Rysunek nr 1. Korpus (obudowa) klap wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej i składa się z dwóch części: poz. 1 o długości 260 mm i poz. 2 o długości 70 mm, pomiędzy którymi umieszczona jest przekładka izolacyjna poz. 7 o przekroju 40 x 28 mm. Na obu końcach obudowy znajdują się kołnierze przyłączeniowe o wysokości 30 mm. Przegroda odcinająca poz.3 wykonana jest z dwóch warstw płyty wapniowosilikatowej (zszytych stalowymi zszywkami lub skręconych wkrętami) połączonych z zawiasami poz. 4 i poz.5 za pomocą śrub M8 mm. Całkowita grubość przegrody wynosi 40 mm. Na wewnętrznej powierzchni przekładki izolacyjnej, dookoła zamkniętej przegrody odcinającej, umieszczone są paski uszczelki pęczniejącej poz. 9 o przekroju 40 x 2,8 mm. 4

5 Do wewnętrznej powierzchni obudowy, przymocowane są kształtowniki oporowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, ograniczające ruch obracanej przegrody odcinającej. Kształtowniki te oklejone są taśmą silikatową poz. 9 o przekroju 10 x 5 mm, zapewniającą szczelność klap w warunkach otoczenia. Układ napędowy klap odcinających typu VD370 stanowi siłownik elektryczny poz. 11 typu BLE lub typu BE firmy BELIMO (dane techniczne wszystkich stosowanych typów i odmian siłowników zamieszczone są w pkt. 7). Siłownik jest umieszczony w izolowanej obudowie poz. 10 posiadającej przykręcaną pokrywę umoŝliwiającą dostęp w celach serwisowych. Między obudową siłownika a korpusem klapy umieszczona jest płyta wapniowo-silikatowa poz. 12 ułatwiająca wykonanie izolacji po podłączeniu klapy do instalacji. Napęd z siłownika na przegrodę przeniesiony jest poprzez oś napędu poz. 6 i cięgno. Typoszereg klap i stosowany do nich typ siłownika H\B BLE BE Klapy odcinające typu VD370 wykonuje się równieŝ łączone w baterie poprzez miejscowe zespawanie kołnierzy przyłączeniowych. Przylegające do siebie boki obudowy klap są dodatkowo zabezpieczane płytami wapniowo-silikatowymi na zaprawie gipsowej lub warstwami wełny mineralnej o gęstości nie mniejszej niŝ 5

6 80 kg/m 3. Łączenie klap w baterie moŝe być wykonane wyłącznie przez ich producenta. Materiały zastosowane do wykonania klap typu VD370 nie stanowią zagroŝenia dla zdrowia montaŝystów i uŝytkowników. 3 DZIAŁANIE KLAPY TYPU VD370 Przestawianie przegrody klapy z pozycji zamkniętej do otwartej, jak i odwrotnie z otwartej do zamkniętej, odbywa się po podłączeniu odpowiedniego zasilania do siłownika, zgodnie ze schematami podłączeń w pkt Klapy VD370 nie posiadają termowyłączników, a zastosowane w nich siłowniki elektryczne nie posiadają spręŝyny powrotnej (zanik napięcia nie powoduje ruchu przegrody odcinającej klapy). Stosowane siłowniki zabezpieczone są przed przeciąŝeniami i w związku z tym prąd elektryczny pozostaje doprowadzony do nich takŝe podczas spoczynku w połoŝeniach krańcowych. Sterowanie przegrodą klapy w przypadku klap wyposaŝonych w siłowniki BE24-12-ST lub BLE24-ST (otwieranie i zamykanie) realizowane jest za pośrednictwem urządzenia zasilającego i komunikacyjnego BKNE Wszystkie typy siłowników wyposaŝone są w korbkę umoŝliwiającą ręczne przesterowanie połoŝenia przegrody klapy w celu sprawdzenia jej działania. Wszystkie siłowniki posiadają wbudowane wyłączniki krańcowe sygnalizujące połoŝenie przegrody klapy. PołoŜenie przegrody moŝna odczytać równieŝ z mechanicznego wskaźnika połoŝenia umieszczonego na siłowniku. 4 ZASADY MONTAśU KLAP PRZECIWPOśAROWYCH TYPU VD370 Klapy VD370 montowane mogą być w następujących przegrodach budowlanych: a. Stropach betonowych o grubości nie mniejszej niŝ 150 mm, b. Ścianach betonowych o grubości nie mniejszej niŝ 110 mm, c. Ścianach murowanych z cegły pełnej o grubości nie mniejszej niŝ 120 mm, d. Ścianach murowanych z bloczków betonu komórkowego o grubości nie mniejszej niŝ 115 mm, e. Ścianach lekkich z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym o grubości całkowitej nie mniejszej niŝ 125 mm posiadających klasę odporności ogniowej nie mniejszą niŝ EI 120. Klapy odcinające typu VD370 mogą być równieŝ montowane w przegrodach budowlanych o niŝszej niŝ EI 120 klasie odporności ogniowej. W przypadku 6

7 takiego montaŝu ww. klapy mają odporność ogniową równą odporności ogniowej przegrody z zachowaniem kryterium dymoszczelności. Klapy odcinające VD370 mogą być montowane w powyŝszych ścianach zarówno w układzie poziomym jak i pionowym (połoŝenie osi przegrody odcinającej poziome lub pionowe). Dodatkowo klapy typu VD370 mogą być montowane poza przegrodami oddzielenia przeciwpoŝarowego, w pewnej odległości od tych przegród. W tym przypadku przewód oddymiający znajdujący się między klapą a przegrodą oddzielenia ppoŝ. powinien być zabezpieczony ogniochronnie zgodnie z odpowiednią Aprobatą Techniczną, a jego odporność ogniowa powinna odpowiadać, co najmniej klasie odporności ogniowej przegrody oddzielenia przeciwpoŝarowego WYMAGANIA DOTYCZĄCE WIELKOŚCI OTWORÓW DO MONTAśU KLAP PRZECIWPOśAROWYCH W ZALEśNOŚCI OD RODZAJU ŚCIANY. wys. klapy wys. otworu Profil nośny ściany G-K szer. klapy szer. otworu Rys. 2. Rys. 3. 7

8 4.2. OGÓLNE ZASADY DOTYCZACE MONTAśU KLAP TYPU VD MontaŜ klap powinien odpowiadać jednemu z wariantów zabudowy wg pkt Kierunek przepływu powietrza przez klapę jest bez znaczenia dla sposobu jej montaŝu MontaŜ klap moŝe odbywać się w przegrodzie ogniowej pionowej lub poziomej (w stropie) i zawsze ma umoŝliwiać dostęp do obudowy siłownika (zdjęcie pokrywy obudowy i wymiana siłownika) Zastosowane materiały montaŝowe i sposób podwieszenia winien uniemoŝliwić nieumyślną zmianę połoŝenia klapy względem przegrody ogniowej Klapa musi być połączona z instalacją wentylacji bez jakichkolwiek napręŝeń, w sposób trwały i szczelny Przegroda klapy w pozycji zamkniętej, na całym obwodzie ma przylegać do uszczelek na elementach oporowych znajdujących się wewnątrz jej obudowy Z obu stron przegrody klapy wewnątrz przewodu wentylacyjnego musi być wolna przestrzeń umoŝliwiająca ustawienie przegrody w pozycji otwartej Instalację elektryczną sygnalizacji, oraz zasilania elementów napędu naleŝy wykonać zgodnie ze schematami ideowymi dla zastosowanego siłownika według punktu Po zainstalowaniu elementu w przegrodzie ogniowej (w zaleŝności od wariantu zabudowy, klapa lub kanał), wykonać doszczelnienie pomiędzy przegrodą ogniową a zamontowanym elementem wg przyjętego wariantu zabudowy. Po doszczelnieniu naleŝy sprawdzić, czy klapa działa poprawnie i czy elementy napędu klapy nie zostały zabrudzone. JeŜeli tak to naleŝy je oczyścić Po dokonaniu montaŝu klapy przeciwpoŝarowej i przeprowadzeniu próby działania sporządzić protokół odbioru. 8

9 Uwaga: Przy zabudowie baterii klap stosować wszystkie te same reguły, co przy klapach pojedynczych PRZYKŁADY ZABUDOWY KLAP TYPU VD MontaŜ klap VD370 w oddzieleniach ppoŝ. wykonanych z betonu, z cegły pełnej lub z bloczków z betonu komórkowego (pkt. 4a; b; c; d). Rys. nr 4 9

10 Oś przegrody klapy umieszczona ma być w połowie grubości oddzielenia o grubości G podanej w punkcie 4. Doszczelnienie wykonać zaprawą murarską. W klapach zabudowanych w stropie klasy EI120, przed wykonaniem doszczelnienia naleŝy podłączyć instalację po stronie krótkiego korpusu klapy Klapy zainstalowane w oddzieleniu ppoŝ. wykonanym z płyt gipsowo- kartonowych na ruszcie stalowym (rys. nr 5). Rys. nr 5 10

11 Oś przegrody klapy umieszczona ma być w połowie grubości oddzielenia o grubości G podanej w punkcie 4. Doszczelnienie wykonać pianką montaŝową (np. Promafoam C). Izolacje wykonać z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm Klapy zainstalowane poza przegrodą oddzielenia przeciwpoŝarowego. W tym przypadku klapa VD370 zamontowana jest do przewodu oddymiającego osadzonego w oddzieleniu przeciwpoŝarowym. W tym przypadku przewód oddymiający znajdujący się między klapą a przegrodą oddzielenia ppoŝ. naleŝy zabezpieczyć ogniochronnie zgodnie z odpowiednią Aprobatą Techniczną, a jego odporność ogniowa powinna odpowiadać, co najmniej klasie odporności ogniowej przegrody oddzielenia ppoŝ. Przykład zabudowy przedstawiony jest na rys. nr 6 i 7. X+1/2G jest wielkością przesunięcia klapy w stosunku do jej zabudowy w oddzieleniu. Rys. nr 6 11

12 Rys. nr 7 12

13 Wykaz oznaczeń do rys. nr 6 i 7. Poz. 1 Klapa VD370, Poz. 2 Oddzielenie przeciwpoŝarowe o określonej klasie odporności ogniowej, Poz. 3 Przewód dymowy osadzony w oddzieleniu ppoŝ., Poz. 4 Przewód dymowy, Poz. 5 Zabezpieczenie ogniochronne przewodu dymowego, Poz. 6 Zabezpieczenie ogniochronne klapy i połączenia klapy z przewodem dymowym wykonane w klasie oddzielenia ogniowego poz. 2, Poz. 7 Wypełnienie wyrównujące na przewodzie dymowym lub zabezpieczenie ogniochronne przewodu, Poz. 8 Wypełnienie wyrównujące na klapie VD370 (wełna mineralna o gęstości min 80 kg/m 3 ), Poz. 9 Doszczelnienie oddzielenia i klapy (pianka montaŝowa np. Promafoam C), Poz.10 Kable, zasilający i sterujący wyprowadzone z obudowy siłownika. Przewód dymowy poz. 4 powinien być podwieszony w odległości nie większej niŝ 200 mm od połączenia z klapą poz. 1. Zabezpieczenie ogniochronne klapy powinno zachodzić 100 mm na zabezpieczenie ogniochronne przewodu dymowego. Kable, zasilający i sterujący wyprowadzone z obudowy siłownika zabezpieczyć ogniochronnie tak, aby zapewniały zasilanie siłownika przez czas nie krótszy niŝ 2 minuty od momentu odebrania sygnału z czujki poŝarowej. Warunki te dotyczą połączeń klapy z izolowanym przewodem dymowym oraz zabezpieczenia ogniochronnego kabli we wszystkich sposobach zabudowy. 5 SCHEMATY POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH SIŁOWNIKÓW KLAP TYPU VD370 Kable, zasilający i sterujący wyprowadzone z obudowy siłownika podłączyć zgodnie z odpowiednim schematem i zabezpieczyć tak, aby zapewniały zasilanie siłownika przez czas nie krótszy niŝ 2 minuty od momentu odebrania sygnału z czujki poŝarowej. NaleŜy zapewnić, aby energia potrzebna do uruchomienia klap była ciągle dostępna. 13

14 Przed wykonaniem podłączenia sprawdzić zgodność doprowadzonego napięcia z wymaganiami zainstalowanego na klapie siłownika. Zasilanie naleŝy podłączyć poprzez czujniki automatycznego sterowania oraz poprzez przyciski serwisowe. Sterowanie dwuprzewodowe Sterowanie dwuprzewodowe ~ 3 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 3 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 1 <3 <87 1 <3 <87 Siłowniki BE24-ST i BLE24-ST są otwierane i zamykane za pośrednictwem urządzenia zasilającego i komunikacyjnego BKNE Siłowniki wyposaŝone są w złącza wtykowe na kablu zasilającym i sterującym ułatwiające jego połączenie z urządzeniem BKNE (zasilanie wtyk 3- stykowy i sterowanie wtyk 6-stykowy). 14

15 Schemat instalacji w układzie SBSE - Control do sterowania i monitorowania klap z siłownikami BE24-12-ST lub BLE24-ST Urządzenie zasilające i kom unikacyjne BKNE AC 230 V 3 styki 6 styków PRZYKŁADOWY UKŁADY POŁĄCZEŃ KLAP PRZECIWPOśAROWYCH W UKŁADACH STEROWANIA SYGNALIZACJI Elementy sterujące i wskaźniki Wyjście sygnałów 15

16 Schemat blokowy 6 OBSŁUGA OKRESOWA I KONSERWACJA Zamontowane w instalacjach klapy przeciwpoŝarowe winny być poddawane kontroli pod kątem prawidłowości ich działania w okresach nie dłuŝszych niŝ 3 miesiące (wymaganie pren ). Fakt ten winien być udokumentowany w protokole kontroli. Aby sprawdzić prawidłowość działania klap, naleŝy: - sprawdzić aktualną pozycję bezpieczeństwa przegrody klapy, - sprawdzić zgodność sygnalizacji połoŝenia przegrody klapy, 16

17 - wyłącznikiem serwisowym przesterować przegrodę klapy do drugiej pozycji bezpieczeństwa jednocześnie mierząc czas przejścia przegrody z jednej pozycji do drugiej, - sprawdzić zgodność sygnalizacji drugiego połoŝenia przegrody klapy, - wyłącznikiem serwisowym przesterować przegrodę klapy do pierwszej pozycji bezpieczeństwa jednocześnie mierząc czas przejścia przegrody pomiędzy połoŝeniami bezpieczeństwa. Podczas prowadzonych prób naleŝy mieć pewność, Ŝe przegroda klapy osiąga pozycje bezpieczeństwa. Pozycje te są sygnalizowane przez zamontowaną na osi siłownika poz. 1 strzałką stalową poz. 2 rys. 8 widoczną po zdjęciu pokrywy obudowy siłownika. Wykonać trzy pełne cykle opisanego badania. Rys. nr 8 W przypadku poprawnego działania, klapę pozostawić w aktualnie wymaganej pozycji bezpieczeństwa i fakt ten odnotować w protokole kontroli. Natomiast w przypadku niepoprawnego działania, określić przyczynę a następnie podjąć działania eliminujące wszystkie niezgodności związane z pracą klapy. Po usunięciu niezgodności i doprowadzeniu do płynnej pracy przegrody klapy pozostawić ją w wymaganej pozycji bezpieczeństwa a fakt ten jak powyŝej odnotować w protokole kontroli. Części ruchome klap przeciwpoŝarowych nie wymagają smarowania, jednak nie wolno dopuścić do korozji w łoŝyskach klapy. 17

18 Eksploatowanie instalacji wentylacji i klimatyzacji z niesprawnymi klapami przeciwpoŝarowymi niesie bardzo duŝe ryzyko, Ŝe nie spełnią one swej funkcji w przypadku ewentualnego poŝaru i skutkami obciąŝa uŝytkownika instalacji. 7 WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH 1. Siłownik BELIMO typy i rodzaje wg tabeli w punkcie Urządzenie zasilające i komunikacyjne BKNE DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA Siłowniki BE24-12; BE230-12; BLE24 i BLE230 stosowane są do uruchamiania klap oddymiających w przeciwpoŝarowych układach oddymiania. Siłowniki BE24-12-ST i BLE24-ST stosowane są do uruchamiania klap oddymiających w przeciwpoŝarowych układach oddymiania i wchodzą w skład układów sterujących i monitorujących SBSE-Control. Parametry Typ siłownika BLE24 BLE24-ST BLE230 Napięcie znamionowe AC 24V 50/60 Hz DC 24 V AC 230 V 50/60Hz Roboczy zakres napięć Pobór mocy podczas ruchu w połoŝeniu krańcowym AC 19,2 V do 28,8 V DC 21,6V do 28,8 V 4 W 0,5 W AC 198 V do 264 V 4 W 0,5 W Moment obrotowy 15 Nm 15 Nm Kierunek obrotu Lewy / prawy Lewy / prawy Złącze kształtowe 12 x 12 mm 12 x 12 mm Dane do doboru przewodów 10VA (Imax. 7,9 5 ms) 10VA (Imax 5 ms) Klasa ochrony przed poraŝ. III II Stopień ochrony IP54 IP54 Przełączniki pomocnicze parametry znam. styków punkty przyłączenia 2xSPDT 1 ma..3a, DC 5V... AC250 V (styki: srebro pozłac.) 3 o, 87 o tol. ±2 0 2xSPDT 1 ma..6a, DC 5V... AC250 V (styki: srebro pozłac.) 3 o, 87 o tol. ±2 0 2xSPDT 1 ma..3a, DC 5V... AC250 V (styki: srebro pozłac.) 3 o, 87 o tol. ±2 0 18

19 Przewody przyłączeniowe silnik przełączniki pomocnicze (bezhalogenowe) Dług. 1m, 3x0,75 mm 2 Dług. 1m, 6x0,75 mm 2 (bezhalogenowe) Dług. 1m, 3x0,75 mm 2 z wtyczką do BKNE Dług. 1m, 6x0,75 mm 2 z wtyczką do BKNE (bezhalogenowe) Dług. 1m, 3x0,75 mm 2 Dług. 1m, 6x0,75 mm 2 Czas przejścia między połoŝeniami krańcowymi < 30 s dla 90 o < 30 s dla 90 o Wskaźnik połoŝenia mechaniczny ze mechaniczny ze wskazówką wskazówką Zakres temperatur otoczenia normalna praca składowania o C o C o C o C Poziom mocy akustycznej max.62db (A); max.62db(a); Trwałość Co najmniej cykli min cykli Obsługa i konserwacja bezobsługowy bezobsługowy Parametry Typ siłownika BE24-12 BE24-12-ST BE Napięcie znamionowe AC 24V 50/60 Hz DC 24 V AC 230 V 50/60Hz Roboczy zakres napięć Pobór mocy podczas ruchu w połoŝeniu krańcowym AC 19,2 V do 28,8 V DC 21,6V do 28,8 V 12 W 0,5 W AC 198 V do 264 V 8 W 0,5 W Moment obrotowy 40 Nm 40 Nm Kierunek obrotu Lewy / prawy Lewy / prawy Złącze kształtowe 12 x 12 mm 12 x 12 mm Dane do doboru przewodów 18VA (Imax. 8,2 5 ms) 15VA (Imax 5 ms) Klasa ochrony przed poraŝ. III II Stopień ochrony IP54 IP54 Przełączniki pomocnicze parametry znam. styków punkty przyłączenia Przewody przyłączeniowe silnik przełączniki pomocnicze 2xSPDT 6(3)A, AC250 V (styki: srebro) 3 o, 87 o tol. ±2 0 (bezhalogenowe) Dług. 1m, 3x0,75 mm 2 Dług. 1m, 6x0,75 mm 2 2xSPDT 1 ma, DC 5V...6A, AC250V (styki: srebro pozłac.) 3 o, 87 o tol. ±2 0 (bezhalogenowe) Dług. 1m, 3x0,75 mm 2 z wtyczką 3- stykową Dług. 1m, 6x0,75 mm 2 z wtyczką 6- stykową 2xSPDT 6(3)A, 250V 3 o, 87 o tol. ±2 0 (bezhalogenowe) Dług. 1m, 3x0,75 mm 2 Dług. 1m, 6x0,75 mm 2 Czas przejścia między połoŝeniami krańcowymi < 60 s dla 90 o < 60 s dla 90 o Wskaźnik połoŝenia mechaniczny ze mechaniczny ze wskazówką wskazówką 19

20 Zakres temperatur otoczenia normalna praca składowania o C o C o C o C Poziom mocy akustycznej max.62db (A); max.62db(a); Trwałość Co najmniej cykli min cykli Obsługa i konserwacja bezobsługowy bezobsługowy 20

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ VD370

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ VD370 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ VD370 Klasa odporności ogniowej: EIS120AA DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Klapy przeciwpożarowe typu VD370 Klasa odporności

Bardziej szczegółowo

H/B 200 250 300 350 400 450 500 560 630 750 800 900 1000 1100 1200 1250 1300 1400 1500 200 250 300 350 400 450 BLE BE

H/B 200 250 300 350 400 450 500 560 630 750 800 900 1000 1100 1200 1250 1300 1400 1500 200 250 300 350 400 450 BLE BE Charakterystyka ogólna: Typoszereg produkowanych klap typu VD370 obejmuje wymiary: - szerokość: od 200 mm do 1500 mm - wysokość: od 200 mm do 1000 mm - długość: 370 mm. Jednocześnie powierzchnia klap nie

Bardziej szczegółowo

KLAPY ODCINAJĄCE DO SYSTEMÓW WIELOSTREFOWEJ WENTYLACJI POŻAROWEJ TYPU VD370

KLAPY ODCINAJĄCE DO SYSTEMÓW WIELOSTREFOWEJ WENTYLACJI POŻAROWEJ TYPU VD370 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY ODCINAJĄCE DO SYSTEMÓW WIELOSTREFOWEJ WENTYLACJI POŻAROWEJ TYPU VD370 PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66,

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu RK150 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Klapa VD370 to klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej o odporności ogniowej EI 120 (v ew i o) S1500 C 10000 AA multi. Jej funkcją jest odprowadzanie dymu i gorących gazów pożarowych

Bardziej szczegółowo

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające mcr FI PRO 4.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FI PRO są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji dzięki wentylacji

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu V370 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy do instalacji pożarowych, pełnią funkcję odcinającą, oraz służą do odprowadzania dymu ze strefy objętej pożarem. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu KWP-L

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe zawory odcinające typu ZPp120 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

WKP-P KLAPY WENTYLACJI POŻAROWEJ

WKP-P KLAPY WENTYLACJI POŻAROWEJ WKP-P KLPY WENTYLCJI POŻROWEJ Przeznaczenie: Klapy do instalacji pożarowych, pełnią funkcję odcinającą oraz służą do odprowadzania dymu ze strefy objętej pożarem. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

KLAPY ODCINAJĄCE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ.

KLAPY ODCINAJĄCE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. KLAPY ODCINAJĄCE ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe klapy odcinające służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOś

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOś Zastosowanie: PrzeciwpoŜarowe klapy odcinające typu RK370 słuŝą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy poŝaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe zawory odcinające typu ZPp60 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

KLAPY ODCINAJĄCE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ.

KLAPY ODCINAJĄCE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. KLAPY ODCINAJĄCE ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe klapy odcinające służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KPO120 W PRZEGRODACH OGNIOWYCH

Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KPO120 W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KPO120 W PRZEGRODACH OGNIOWYCH UWAGA: Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120 DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE

Bardziej szczegółowo

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5.

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5. 8.1. przeznaczenie Zawory przeciwpożarowe typu mcr ZIPP są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH

ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 1. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP strona 1 z 6 1. Instrukcja montażu urządzenia Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy podczas transportu lub składowania nie doszło do jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu RK370 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

EI 90 (ve i o) S. EI 60 (ve i o) S. EI 30 (ve i o) S

EI 90 (ve i o) S. EI 60 (ve i o) S. EI 30 (ve i o) S KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie EI 90 (ve i o) S Klapy przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu V370 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5.

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5. 7.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FS są przeznaczone do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane oraz oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Siłowniki do klap przeciwpożarowych

Siłowniki do klap przeciwpożarowych Siłownik elektryczny BELIMO do klap typu KPO120-E, KWP-O-E, KWP-OM-E dla wielkości przegrody większej od 0.1[ ] oraz KTS-O-E gdy DN>400 m 2 Siłownik elektryczny BELIMO do klap typu KPO120-E, KWP-O-E, KWP-OM-E

Bardziej szczegółowo

ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE

ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE Zawory przeciwpożarowe typu ZPp60 ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe zawory odcinające służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się

Bardziej szczegółowo

KLAPA ODCINAJĄCA V370

KLAPA ODCINAJĄCA V370 KLAPA ODCINAJĄCA V370 FRAPOL Sp. z o. o. V370 Klapa odcinająca V370 1 ZASTOSOWANIE: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu V370 przeznaczone do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia

Bardziej szczegółowo

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające 3.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe mcr FI S są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji dzięki wentylacji pożarowej.

Bardziej szczegółowo

7/S5. Klapy przeciwpożarowe FD40. www.klimaoprema.pl

7/S5. Klapy przeciwpożarowe FD40. www.klimaoprema.pl 7/S5 Klapy przeciwpożarowe FD40 386 www.klimaoprema.pl 7/S5 v 2.5 (en) Klapy przeciwpożarowe FD40 www.klimaoprema.pl 387 Klapy - FD40 Klapy przeciwpożarowe, typ FD 40 Instalowane w przegrodach miedzy strefami

Bardziej szczegółowo

PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE TYPU ZPp60

PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE TYPU ZPp60 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE TYPU ZPp60 PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66, 653-27-67, 653-26-92 fax (012)

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ RK150-HO-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HO-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 RK150-HE-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HE-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

AAmulti. i«o)s1000c

AAmulti. i«o)s1000c Bateria klap odcinających mcr FID S/V lub mcr FID S/V-M przeznaczona jest do zabudowy w systemach wentylacji pożarowej uruchamianych automatycznie. Bateria klap może składać się z dwóch lub trzech klap

Bardziej szczegółowo

i <-> o) S. Oprócz funkcji zabezpieczenia przeciwpożarowego pełnią również funkcję jednopunktowego nawiewu / wywiewu powietrza do pomieszczenia.

i <-> o) S. Oprócz funkcji zabezpieczenia przeciwpożarowego pełnią również funkcję jednopunktowego nawiewu / wywiewu powietrza do pomieszczenia. Zestaw nawiewny / wywiewny RK150 RK150 + KE - przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150 + KK - przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe zestawy nawiewne / wywiewne RK150 służą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ

INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ Instrukcja montażu baterii klap KWP-O-(E)S 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ (wersja 3.0)

Bardziej szczegółowo

Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12

Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12 Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12 FDA-12-T/FDA-12-M Opis FDA-12 stosowane w wentylacji ogólnej, jako zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się dymu i ognia pomiędzy wydzielonymi

Bardziej szczegółowo

KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu KTM przeznaczone

Bardziej szczegółowo

FDA2-12-T / FDA2-12-M

FDA2-12-T / FDA2-12-M Opis FDA2-12 stosowane w wentylacji ogólnej, jako zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się dymu i ognia pomiędzy wydzielonymi sąsiednimi strefami pożarowymi. Przedmiotowe klapy odcinające sklasyfikowano

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ. (wersja 3.0)

INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ. (wersja 3.0) 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ (wersja 3.0) UWAGA: Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Dokumentacja Techniczno-Ruchowa WKP W BUDOWLANEJ PRZEGRODZIE SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu Wersja 1.1 Firma SMAY zastrzega

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ.

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. KLAPY ODCINAJĄCE ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe klapy odcinające służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

CDH. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Instrukcja Obsługi. Czerpnia powietrza

CDH. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Instrukcja Obsługi. Czerpnia powietrza Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Instrukcja Obsługi CDH Czerpnia powietrza SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu 1 1. WSTĘP Celem

Bardziej szczegółowo

KWP-EX KLAPA PRZECIWPOŻAROWA ODCINAJĄCA, PRZECIWWYBUCHOWA

KWP-EX KLAPA PRZECIWPOŻAROWA ODCINAJĄCA, PRZECIWWYBUCHOWA KWP-EX KLAPA PRZECIWPOŻAROWA ODCINAJĄCA, PRZECIWWYBUCHOWA Przeznaczenie: Klapy przeciwpożarowe w wykonaniu przeciwwybuchowym typu KWP-Ex przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. Spis treści 1. KLAPY ODCINAJĄCE 1.1 Klapy o przekroju prostokątnym Klapy typu V370 1.2 Klapy o przekroju kołowym Klapy typu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE ZPp60 i ZPp120

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE ZPp60 i ZPp120 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE ZPp60 i ZPp120 DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS EIS 0 EIS 0 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCRONNYC EIS ROCKWOOL 0 EIS 0 Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem.. 7 Talerzyk zaciskowy Szpilki zgrzewane

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna Karta katalogowa SF230A-S2 Siłownik ze sprężyną powrotną, do przestawiania przepustnic powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Do przepustnic o powierzchni do ok. 4 m 2 Moment

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZGODNOŚĆ ZASTOSOWANIE DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE. Nr Artykułu . ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU: Ściany elastyczne:

OPIS PRODUKTU ZGODNOŚĆ ZASTOSOWANIE DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE. Nr Artykułu . ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU: Ściany elastyczne: OPIS PRODUKTU Płyta ogniochronna ALFA FR BOARD to płyta z wełny mineralnej o gęstości 160 kg/m 3 pokryta jednostronnie lub obustronnie akrylową farbą pęczniejącą Zastosowanie odpowiedniego typu płyty zależy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montaŝu klap serii mcr FID PRO

Instrukcja montaŝu klap serii mcr FID PRO Zastosowanie PrzeciwpoŜarowe klapy odcinające mcr FID PRO (oznaczenie mcr FID PRO/S) z wyzwalaczem termicznym przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu klap serii mcr FID S

Instrukcja montażu klap serii mcr FID S ZASTOSOWANIE Klapy mcr FID S/S /P, mcr FID S/S p/p, mcr FID S/S /O, mcr FID S/S p/o z wyzwalaczem termicznym przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Ver. FID-PRO 01.06.07 Ul. Grzegorza z Sanoka 2 80 408 Gdańsk tel. (0-58) 341 42 45 tel./fax (0-58) 341 39 85 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA PrzeciwpoŜarowa klapa odcinająca oraz do systemów wentylacji

Bardziej szczegółowo

2. KLAPY, ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE

2. KLAPY, ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE 2.1 Klapy przeciwpożarowe oddymiające typu VD370 2.1. 1. Wstęp 2.1.2. Charakterystyka ogólna 2. 1.3. Działanie klapy typu VD370 2. 1.4. Zasady montażu klap przeciwpożarowych typu VD370 2.1.4.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Klapy RK150. Przeciwpożarowe klapy okrągłe do systemów wentylacyjnych. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Klapy RK150. Przeciwpożarowe klapy okrągłe do systemów wentylacyjnych. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Klapy RK150 Przeciwpożarowe klapy okrągłe do systemów wentylacyjnych Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Charakterystyka ogólna... 3 3. Warianty wykonania, budowa i działanie

Bardziej szczegółowo

mcr WIP przeciwpożarowe klapy żaluzjowe odcinające

mcr WIP przeciwpożarowe klapy żaluzjowe odcinające 6.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe mcr WIP są przeznaczone do zabezpieczenia instalacji wentylacji ogólnej, pożarowej, a także mieszanej (połączenie wentylacji ogólnej i pożarowej) w miejscu przechodzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ SPOSÓB MONTAŻU. PRZECHOWYWANIE i UTYLIZACJA

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ SPOSÓB MONTAŻU. PRZECHOWYWANIE i UTYLIZACJA OPIS PRODUKTU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ MATERIAŁY PROJEKTOWE KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ PROSTOKĄTNE Nazwa klapy CU-LT CU-LT-1s CU2 CU2/B CU4 Pełne oznaczenie klasyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

Klapa przeciwpożarowa ETCE

Klapa przeciwpożarowa ETCE Klapa przeciwpożarowa ETCE Klapa przeciwpożarowa Veloduct ETCE posiada oznakowanie CE zgodnie z normą PN-EN 15650:2010 i została przetestowana zgodnie z normą PN-EN 1366-2. ETCE spełnia wymogi klasy odporności

Bardziej szczegółowo

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ MATERIAŁY PROJEKTOWE KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ OKRĄGŁE Nazwa klapy ABS120 ABS 2 60 ABS 2 120 CR60 CR120 CR2 Pełne oznaczenie klasyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

KTM-ME-VAV KLAPA PRZECIWPOŻAROWA

KTM-ME-VAV KLAPA PRZECIWPOŻAROWA -VAV KLAPA PRZECIWPOŻAROWA Przeznaczenie: Zapobieganie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury dymu przewodami wentylacyjnymi przypadku wybuchu pożaru. Przeznaczenie Przeciwpożarowa klapa odcinająca

Bardziej szczegółowo

mcr WIP/T mcr WIP/T-G

mcr WIP/T mcr WIP/T-G mcr WIP/T mcr WIP/T-G przeciwpożarowe klapy wielopłaszczyznowe transferowe KONFIGURTOR PRODUKTU N WWW.MERCOR.COM.PL 396-CPR-0097 TEST HIGIENICZNY CERTYFIKCJ PRODUKTU EI 60, EI 2 20, EI20, E20 probata Techniczna

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Stalowe przewody oddymiające typu PD obsługujące jedną strefę pożarową o odporności ogniowej E 600 120 (h o ) S1500 single. Zastosowanie: Pierwsze w Polsce przewody oddymiające o klasie odporności ogniowej

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ. mcr Silboard. samonośne kanały wentylacyjne i oddymiające

NOWOŚĆ. mcr Silboard. samonośne kanały wentylacyjne i oddymiające NOWOŚĆ mcr Silboard samonośne kanały wentylacyjne i oddymiające ZASTOSOWANIE mcr Silboard jest krzemianowo-wapniową płytą ogniochronną przeznaczoną do wykonywania między innymi samonośnych ognioodpornych

Bardziej szczegółowo

WKP- P DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Odcinające Wentylacji Pożarowej

WKP- P DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Odcinające Wentylacji Pożarowej Strefa wentylacji pożarowej DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA WKP- P Klapy Odcinające Wentylacji Pożarowej SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Ver. FID-S 01.02.07 Ul. Grzegorza z Sanoka 2 80 408 Gdańsk tel. (0-58) 341 42 45 tel./fax (0-58) 341 39 85 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Przeciwpożarowa klapa odcinająca oraz do systemów wentylacji pożarowej

Bardziej szczegółowo

PROMASTOP - kaseta ogniochronna (EI120)

PROMASTOP - kaseta ogniochronna (EI120) PROMASTOP - kaseta ogniochronna (EI120) 1. Promastop - kaseta ogniochronna 2. Zamknięcie zaciskowe 3. Metalowy kołek rozporowy ze śrubą 4. Rura z materiału palnego ze śrubą 5. PROMASEAL - PL 6. Ściana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Ostatnia aktualizacja: STRONA 1/5

INSTRUKCJA MONTAŻU. Ostatnia aktualizacja: STRONA 1/5 Ostatnia aktualizacja: 13-08-2013 STRONA 1/5 Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski, wykonanej z blachy

Bardziej szczegółowo

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja właściwości użytkowych Produkt Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EK-JZ Zastosowanie Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej Producent TROX GmbH Telefon +49 (0)2845 2020 Telefaks +49 (0)2845

Bardziej szczegółowo

KWP-L INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KWP-L INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-L Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu Wersja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-BATERIE

INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-BATERIE Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-BATERIE Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK PRZECIWPOśAROWY MALL, TYP P 279. Obiekt:

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK PRZECIWPOśAROWY MALL, TYP P 279. Obiekt: DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA Element: ZBIORNIK PRZECIWPOśAROWY MALL, TYP P 279 Obiekt: 1 S P I S T R E Ś C I 1. PODSTAWY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 1.1 Przedmiot i zakres 2. WŁAŚCIWOŚCI UśYTKOWE ZBIORNIKA

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU

Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU 4/4.2/PL/1 Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU Certyfikat Zgodności nr ITB-0059/W Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-4455/9 TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-500

Bardziej szczegółowo

KWP-O-E(S) Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KWP-O-E(S) Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-E(S) Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 OPIS PRODUKTU Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

Informator techniczny 2014

Informator techniczny 2014 Informator techniczny 01 Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu Informator techniczny systemów wentylacji pożarowej zawierający szczegółowe informacje o jednopłaszczyznowych klapach przeciwpożarowych z

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU DOSTĘPNOŚĆ ZGODNOŚĆ. TRANSPORT i PRZECHOWYWANIE ALFA FR BOARD A TDS EW

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU DOSTĘPNOŚĆ ZGODNOŚĆ. TRANSPORT i PRZECHOWYWANIE ALFA FR BOARD A TDS EW OPIS PRODUKTU Płyta ogniochronna ALFA FR BOARD A składa się z płyty z wełny mineralnej o gęstości 150kg/m 3 i grubości 60mm pokrytej jednostronnie powłoką z farby ablacyjnej ALFA FR COAT A o grubości warstwy

Bardziej szczegółowo

Napęd drzwiowy DDS 54/500

Napęd drzwiowy DDS 54/500 Dokumentacja techniczno-ruchowa Napęd drzwiowy DDS 54/500 D + H z a s t r z e g a s o b i e p r a w o d o z m i a n t e c h n i c z n y c h D+H Polska Sp. z o.o. ul. Polanowicka 54 51-180 Wrocław tel.071/323-52-50

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE. Przeznaczenie. Warianty wykonania. Opis techniczny urządzenia

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE. Przeznaczenie. Warianty wykonania. Opis techniczny urządzenia KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

Część I Montaż klap KWP w baterie.

Część I Montaż klap KWP w baterie. Część I Montaż klap KWP w baterie. Instrukcja montażu baterii klap KWP Montaż klap w baterie jest możliwy tylko przy wcześniejszej informacji (na etapie zamówienia), które klapy i w jakim układzie (pionowym

Bardziej szczegółowo

mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające

mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające 1. opis ogólny Klapy oddymiające są głównym elementem systemu oddymiania grawitacyjnego, których zadaniem jest usunięcie z zamkniętych pomieszczeń dymów,

Bardziej szczegółowo

Klapy V330M Przeciwpożarowe klapy prostokątne do systemów wentylacyjnych. Dokumentacja Techniczno- Ruchowa

Klapy V330M Przeciwpożarowe klapy prostokątne do systemów wentylacyjnych. Dokumentacja Techniczno- Ruchowa Klapy V330M Przeciwpożarowe klapy prostokątne do systemów wentylacyjnych Dokumentacja Techniczno- Ruchowa Wer.1.4-2018 FRAPOL Sp. z o. o. Klapy V330M Przeciwpożarowe klapy prostokątne do systemów wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

KTM INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KTM INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KTM Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu Wersja

Bardziej szczegółowo

SZAFKI NAWIEWNE KLIMOR /15. GDYNIA, Maj 2006r KARTA INFORMACYJNA KI K.234 STRONA SZAFKI NAWIEWNE TYPU: SJZ; SJAZ; SDZ; SDAZ; SEZ; SEAZ GDYNIA

SZAFKI NAWIEWNE KLIMOR /15. GDYNIA, Maj 2006r KARTA INFORMACYJNA KI K.234 STRONA SZAFKI NAWIEWNE TYPU: SJZ; SJAZ; SDZ; SDAZ; SEZ; SEAZ GDYNIA 2006 1/15 SZAFKI NAWIEWNE JEDNOPRZEWODOWE DWUPRZEWODOWE ELEKTRYCZNE TYP: SJZ; SJAZ TYP: SDZ; SDAZ TYP: SEZ; SEAZ, Maj 2006r Spis treści: 2006 2/15 strona 1. Informacje ogólne 3 2. Sposób oznaczania 3 3.

Bardziej szczegółowo

KARTA MATERIAŁOWA DRZWI PRZESUWNYCH, AUTOMATYCZNYCH NA PROWADNICY NIERDZEWNEJ COLDOR

KARTA MATERIAŁOWA DRZWI PRZESUWNYCH, AUTOMATYCZNYCH NA PROWADNICY NIERDZEWNEJ COLDOR DRZWI PRZESUWNYCH, AUTOMATYCZNYCH NA PROWADNICY NIERDZEWNEJ COLDOR 1. OPIS PRODUKTU 2. SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA DRZWI LAKIEROWANYCH 3. SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA DRZWI NIERDZEWNYCH 4. CHARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI

Bardziej szczegółowo

B. PRZECIWPOśAROWY ZAWÓR ODCINAJĄCY TYP ZPp120 35

B. PRZECIWPOśAROWY ZAWÓR ODCINAJĄCY TYP ZPp120 35 PRODUCENT: PRZEDSIĘBIORSTWO POLSKO-AUSTRIACKIE P.U.H. FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 Tel. 012 653 27 66, 012 653 27 67, 012 653 26 92 Fax 012 653 27 89 SPIS TREŚCI Strona A.

Bardziej szczegółowo

Dylatacje. Dylatacje Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

Dylatacje. Dylatacje Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych Dylatacje Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych 58 Do zamknięcia szczelin dylatacyjnych, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia i dymu doskonale nadają się następujące masy ogniochronne

Bardziej szczegółowo

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ MATERIAŁY PROJEKTOWE KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ PROSTOKĄTNE Nazwa klapy CU-LT CU-LT-1s CU2 CU2/B CU4 Pełne oznaczenie klasyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ

INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ IM-ALU-01 Wydanie:2 Data: 01.09.2010 Strona 1 z 12 INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ Z.P.H.U. MATUSIAK HENRYK MATUSIAK CHOJNE, UL. SADOWA 1 98-200 SIERADZ Obowiązuje od lipca 2014 IM-ALU-01

Bardziej szczegółowo

KTM DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KTM DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA KTM Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Ul. Grzegorza z Sanoka 2 80 408 Gdańsk tel. (0-58) 341 42 45 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA PrzeciwpoŜarowa klapa odcinająca oraz do systemów wentylacji poŝarowej typu mcr FID PRO Gdańsk 29.07.2009r.

Bardziej szczegółowo

Ściany. Ściany Ściany nośne, działowe i osłonowe oraz ściany oddzielenia przeciwpożarowego

Ściany. Ściany Ściany nośne, działowe i osłonowe oraz ściany oddzielenia przeciwpożarowego Ściany Ściany nośne, działowe i osłonowe oraz ściany oddzielenia przeciwpożarowego 0 Aby zapobiec rozprzestrzenieniu się pożaru, przegrody muszą uniemożliwić przenoszenie zarówno ognia, jak i dymu. www.promattop.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

DKISMA. Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej. Kod zamawiania. Opis. Konstrukcja

DKISMA. Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej. Kod zamawiania. Opis. Konstrukcja DKISMA Klapa odcinająca wentylacji pożarowej 1 / 8 DKISMA Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej Odporność ogniowa EI120(v ew i o) S1500C mod AAmulti 1396 - CPR - 0112 Kod zamawiania

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa siłowników do przepustnic

Karta katalogowa siłowników do przepustnic Karta katalogowa siłowników do przepustnic Siłowniki dla potrzeb instalacji grzewczych, wentylacji i klimatyzacji Informacja o produktach Napędy do przepustnic ze sprężyną powrotną Siłowniki do przepustnic

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Ul. Grzegorza z Sanoka 2 80 408 Gdańsk tel. (0-58) 341 42 45 tel./fax (0-58) 341 39 85 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA PrzeciwpoŜarowa klapa odcinająca oraz do systemów wentylacji poŝarowej typu mcr FID

Bardziej szczegółowo

CWP CZERPNIE LUB WYRZUTNIE POWIETRZA Z RUCHOMYMI/NIERUCHOMYMI KIEROWNICAMI

CWP CZERPNIE LUB WYRZUTNIE POWIETRZA Z RUCHOMYMI/NIERUCHOMYMI KIEROWNICAMI CWP CZERPNIE LUB WYRZUTNIE POWIETRZA Z RUCHOMYMI/NIERUCHOMYMI KIEROWNICAMI Przeznaczenie: Stosowane na zakończeniach instalacji wentylacyjnych nisko i średniociśnieniowych jako czerpnia lub wyrzutnia powietrza.

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacji pożarowej

systemy wentylacji pożarowej NOWE ROZWiaZANIA systemy wentylacji pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY ODDYMIAJÑCE SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA urządzenia do ochrony przeciwpożarowej przykłady zastosowania mcr WIP

Bardziej szczegółowo

ApricolorVARIA230V - ApricolorVARIA T - ApricolorVARIA24V

ApricolorVARIA230V - ApricolorVARIA T - ApricolorVARIA24V ZASTOSOWANIE Siłownik do okien APRICOLOR VARIA przeznaczony jest do elektrycznego otwierania i zamykania okien uchylnych z zawiasami w górnej lub dolnej części okna, okien połaciowych i świetlików. Do

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki ST-H. Nawiewniki z filtrem absolutnym. Dokumentacja Techniczno- Ruchowa

Nawiewniki ST-H. Nawiewniki z filtrem absolutnym. Dokumentacja Techniczno- Ruchowa Nawiewniki ST-H Nawiewniki z filtrem absolutnym Dokumentacja Techniczno- Ruchowa Wer.09-2017 FRAPOL Sp. z o. o. Klapy V330M Przeciwpożarowe klapy prostokątne do systemów wentylacyjnych 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo