KLAPY PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE. ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI w klasie odporności ogniowej EIS 120

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLAPY PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE. ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI w klasie odporności ogniowej EIS 120"

Transkrypt

1 KLAPY PRZECIWPOŻAROWE PROSTOKĄTNE KOŁOWE TYP TYP V370 RK370 WYRÓB BUDOWLANY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr ITB /W ZAWORY ODCINAJĄCE TYP ZPp120 WYRÓB BUDOWLANY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr ITB /W ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI w klasie odporności ogniowej EIS 120

2 I NiTYTUT TECHNIK BUDO'\'I.ANEI ZAKLAD GERTYFIKAGIT UI. FILTROWA 1, M611 WARSZAWA tel.: (022) , (022) , fax (022) GERTYFIKAT ZGODNOSCI Nr ITB /W Po przeprowadzeniu oceny zgodno6ci oraz auditu zakladu produkcyjnego i systemu zakladowej kontroli prcdukcji (ZKP) Zaklad Cerffk*ii ITB styvieldza,le: przecrwpozarowe KLAPY ODC NAJACE v 370 i RK 370 DO PRZEWODOWENTYLACYJ NYC H Przeznaczone do zabudoury w instalacjach wen!y'acji mechanicznej w miejscu pzechodzenia tych instalacii przez przegrody oddzielenia poiarowego, o klaie odporno6ci ogniowej EIS 120 tw PN - EN :2fi)1 i PN - EN1366-2:M1 produkowane i wprowadzone do obrotu plzezi Przedsigbiorstwo Polsko - Austriackie P.U.H.,,FRAPOL" Sp. z o.o. ul. Mierzeja Wi6lana 8, Krak6w spelniajq wyrnagan ia okre6lone w: Aprobacie Technicznej ITB nr AT , wa2nej do Zakld Cer{fi kacii ITB potwierdza, 2e: o vvyniki badaf typu wyrobu oraz wprowadzony pnez Producenta system ZKP s4zgodne z wymaganiami ww. dokurnentu odniesienia o Producent prowadzi badania pr6bek wyrobu, pobranych w zakladzie produkcyjnym, zgodnie z ustalonltm planem badaf, zaakce$owanym przez Zaklad Cer[fikacji ITB Zaklad Certyfikacji ITB prcwadzi ciqgly nadz6r, oeelre i akceptacjg ZKP Niniejszy certyfikat qf,any po raz pierwszy jest walny, dop6ki walny jest dokunrcnt odniesienia, uryr6b spelnia wynagania tego dokumentu oraz nie ulegfiy isidnyn zrnianom: typ wyrobu, warunki i miejsce produkcji, a tak2e system ZKP KIERCruVNIK Zaktadu Certyfikacji t\ doc. dr Jolanta Gust Warszawa, dnia Instytutu T doc. dr in2. AC 020 ffit lhl til 1l l#l tffil lffil lffil It 1l t--l t""l tnl ln[-]l Ir- lnt-rl t-l l l r l I T-tl lell lel l'r-l I ul li- --ll lnt]l lr--]]l l-nl l"l]]] l[-_l I ldr I Inl l-r- til 1l lel th lffil lnl l=!l l--l lr-rl lnil t-l Itrtrl I'l:l lel IEEI tirl lntrl lfl t-l

3 nt l L_.i INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL WARSZAWA, ut. FTLTROWA,, tef.: ( ; (48 22) g2s fax: ( Czlonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Czlonek EuropejskiejOrganizacli ds. Aprobat Technicznych - EOTA Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia B listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych orazjednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postqpowania akceptacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy: P.U.H.,,FRAPOL" Sp.z o.o. ul. Mierzeja Wi6lana 8, Krak6w stwierdza siq przydatnosc do stosowania w budownictwie wyrobow pod nazwq: przectwpozarowe KLApy odctnajace v370 i RK370 DO PRZEWODOW WENTYLACYJ NYCH w zakresie i na zasadach okre6lonych w Zalqczniku, ktory jest integralna czesciq niniejszej Aprobaty Technicznej ltb. Termin waznosci: 30 wrzes nia 2011 r. Zatacznik'. Postanowienia ogolne i techniczne DYREKTOR wlz Zastqpca Dyrektora ds. Wspolpracy z Gospodarkq,r'7,/fu77- 'rg, inl. Marek Kapron ( Warszawa, wrzesien 2006 r. Aprobata Techniczna ITB AT jest nowelizacja Aprobaty Technicznej ITB AT Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT zawiera 46 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowac tylko w calosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnieniaz Instytutem Techniki Budowlanej. I

4

5 I. PRZECIWPOŻAROWE KLAPY ODCINAJĄCE 1. Zastosowanie Klapy przeciwpożarowe są przeznaczone do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu przewodami powietrza w instalacji i klimatyzacji. Montowane są na granicach stref ogniowych oraz w miejscach przejść przewodów wentylacyjnych przez przegrody ogniowe. 2. Konstrukcja 2.1. Wykonanie standardowe Klapy przeciwpożarowe typu V370 o przekroju prostokątnym i typu RK370 o przekroju kołowym składają się z dwuczęściowych stalowych korpusów (obudowa) wykonanych z blachy ocynkowanej, rozdzielonych elementami dystansowymi (izolującymi) obie części, przegrody odcinającej wykonanej z ognioodpornej płyty Promatect umieszczonej w części izolującej korpusy oraz elementów dodatkowych zabezpieczających i realizujących podstawowe zadanie, jakim jest przerwanie przepływu powietrza w przypadku powstania pożaru tj.: elementy utrzymujące i ustalające ruchomą przegrodę w położeniu otwartym lub zamkniętym (mechanizm dźwigniowosprężynowy lub siłownik BELIMO), element z wkładką topikową (termoelement mechaniczny lub elektryczny) Wykonanie specjalne Klapy w tym wykonaniu charakteryzują się tym, iż obudowa i pozostałe elementy konstrukcji z wyjątkiem sprężyn, siłowników, elektromagnesów i osprzętu elektrycznego mogą być wykonane z blachy stalowej kwasoodpornej gat. 1H18N9T. Zaleca się projektować takie usytuowanie klap aby napęd klapy pozostawał na zewnątrz pomieszczenia z agresywnym środowiskiem. 3. Typy wykonywanych klap przeciwpożarowych Klapy przeciwpożarowe o przekroju prostokątnym typ V370 posiadające klasę odporności ogniowej EIS 120 min Klapy przeciwpożarowe o przekroju kołowym typ RK370 posiadające klasę odporności ogniowej EIS 120 min. 4. Warianty wykonania W zależności od rodzaju zastosowanego elementu utrzymującego przegrodę klapy w pozycji otwartej, sposobu zamykania klapy oraz wyposażenia, rozróżnia się następujące warianty ich wykonania: 4.1. Wariant HO z mechanizmem dźwigniowo sprężynowym, otwieranie ręczne i samoczynne zamykanie. typ V370 typ RK370 1

6 W tym wariancie w pozycji otwartej przegroda odcinająca utrzymywana jest przez dzwignię ręczną i zwalniacz zawieszony na sworzniu termoelementu mechanicznego. Zamknięcie się przegrody klapy odcinającej może nastąpić w wyniku: wzrostu temperatury przepływającego powietrza, do temperatury, w której pęka szklany element termiczny (standard 72±5 0 C). ręcznego zwolnienia dźwigni ze zwalniacza - umożliwia okresowe zamknięcie przegrody w celu skontrolowania działania klapy. Działanie termoelementu mechanicznego, polega na tym, że strumień powietrza opływający element termiczny powoduje nagrzanie się wypełniającej go cieczy, która rozszerzając się powoduje pęknięcie szklanej powłoki a w konsekwencji następuje zamknięcie klapy w przypadku, gdy przepływające w instalacji powietrze osiągnie temperaturę ~72 0 C. Pęknięcie elementu termicznego, uwalnia oparty na nim i dociskany sprężyną sworzeń termoelementu mechanicznego, który z kolei cofając się, uwalnia zawieszony na nim zwalniacz blokujący przegrodę klapy w pozycji otwartej. Sprężyna zamontowana na osi napędu, poprzez układ dźwigni zamyka i utrzymuje przegrodę w pozycji zamkniętej, dociskając ją do kątowników oporowych. Zamontowany dodatkowo na korpusie klapy, sprężysty element, rygluje dzwignię klapy w pozycji zamkniętej, uniemożliwiając jej ewentualne, samoczynne otwarcie się Wariant HE z mechanizmem dźwigniowo sprężynowym, otwieranie ręczne i samoczynne zamykanie. typ V370 typ RK370 Konstrukcja i działanie klapy tego wariantu są identyczne jak przy klapie typu HO. Różnica pomiędzy klapą typu HO i HE polega tylko na tym, że klapa typu HE ma dodatkowo zainstalowany mikrowyłącznik, który poprzez odpowiedni układ elektryczny umożliwia sygnalizacje położenia przegrody klapy, jak również daje możliwość wykorzystania go w układach sterowania (np. wyłączenie wentylatora przy zamknięciu się klapy) Warianty z elektromagnesem mogą być wykonane w 2-ch odmianach: z mechanizmem dźwigniowo sprężynowym, otwieranie ręczne i samoczynne zamykanie (bez wyróżnika). z mechanizmem dźwigniowo sprężynowym, otwieranie siłownikiem i samoczynne zamykanie (z wyróżnikiem S ) Wariant MR (podstawowy) i MR-S (wyposażony w siłownik jednokierunkowy) w obu odmianach wyposażony w elektromagnes zasilany napięciem przez cały czas otwarcia klapy. W pozycji otwartej, przegroda odcinająca klapy utrzymywana jest przez elektromagnes zasilany napięciem 24V prądu stałego, połączony z instalacją elektryczną poprzez mikrowyłącznik na 2

7 termoelemencie elektrycznym. Na życzenie zamawiającego, klapa tego typu może być wyposażona w transformator prostownikowy zasilany napięciem 230V prądu zmiennego. typ V370 typ RK370 Zamknięcie przegrody może nastąpić w wyniku: wzrostu temperatury powietrza do temperatury, w której zadziała element termiczny termoelementu elektrycznego i przerwie dopływ prądu do elektromagnesu. przerwania dopływu prądu do elektromagnesu od sygnału pochodzącego z centrali p. poż. Działanie termoelementu elektrycznego jest podobne jak działanie termoelementu mechanicznego, z tą tylko różnicą, że pęknięcie elementu termicznego w termoelemencie elektrycznym powoduje cofnięcie się zwory mikrowyłącznika i przerwanie dopływu prądu do urządzenia utrzymującego przegrodę w pozycji otwartej, w tym przypadku do elektromagnesu. Zamontowana na osi napędu sprężyna, poprzez układ dźwigni powoduje zamknięcie przegrody, a rygiel podobnie jak w przypadku klap typu HO i HE uniemożliwia jej ewentualne samoczynne otwarcie się. Zamontowany dodatkowo wyłącznik krańcowy, poprzez odpowiedni układ elektryczny umożliwia sygnalizację położenia przegrody zamykającej klapy, jak również daje możliwość wykorzystania go w układach sterowania Wariant MRI i MRI-S (wyposażony w siłownik jednokierunkowy) w obu odmianach wyposażony jest w elektromagnes impulsowy. W wariancie MRI układ napędowy jest zbudowany identycznie jak w wariancie MR. Różnica pomiędzy tymi klapami polega na tym, że klapy w wariancie MRI są wyposażone w elektromagnes impulsowy (magnes stały plus cewka elektromagnesu). W pozycji otwartej, przegroda odcinająca klapy utrzymywana jest przez zamocowany na korpusie klapy magnes stały i przylegającą do niego zworę zamocowaną na dźwigni ręcznej. Cewka elektromagnesu zasilana jest prądem stałym o napięciu 24 V, poprzez mikrowyłącznik na termoelemencie elektrycznym. Na życzenie zamawiającego, klapa tego typu wyposażona jest w transformator prostownikowy zasilany prądem przemiennym o napięciu 230 V. Włączenie zasilania cewki elektromagnesu znosi strumień magnetyczny magnesu stałego. Zamknięcie się przegrody może nastąpić w wyniku: włączenia dopływu prądu do cewki magnesu zainstalowanym w obwodzie wyłącznikiem reagującym na sygnał od czujnika dymu, podniesienia się temperatury powietrza do temperatury, w której zadziała ampułkowy element termiczny termoelementu elektrycznego i włączy dopływ prądu do cewki magnesu. Działanie termoelementu elektrycznego w tym wariancie jest podobne jak działanie termoelementu w wariancie MR". Inne jest natomiast podłączenie przewodów (patrz schemat ideowy w pkt.9). Pęknięcie ampułki elementu termicznego w termoelemencie elektrycznym powoduje cofnięcie się 3

8 zwory mikrowyłącznika i następuje włączenie dopływu prądu do cewki magnesu stałego i zwolnienie dźwigni co powoduje samoczynne zamknięcie się otwartej klapy Wariant ER - Otwieranie i utrzymywanie przegrody klapy w pozycji otwartej a także jej zamykanie w tym wariancie realizowane jest jednym z siłowników elektrycznych typu BF lub BLF produkcji szwajcarskiej firmy BELIMO dostosowanych specjalnie do obsługi klap p. poż. Siłowniki te, mogą być zasilane napięciem 24 V prądu stałego i zmiennego lub napięciem 230 V prądu zmiennego. Siłowniki typu BLF stosowane są do klap p. poż. o powierzchni przekroju poprzecznego mniejszej od 0.1 m 2. typ V370 typ RK370 Zamknięcie się przegrody klapy, może nastąpić w wyniku przerwy w dopływie prądu do siłownika spowodowanej: wzrostem temperatury powietrza do temperatury, w której zadziała element termiczny termoelementu elektrycznego i przerwie dopływ prądu do siłownika. przerwania dopływu prądu do siłownika od sygnału pochodzącego z centrali p. poż. W zależności od zastosowanego typu siłownika stosowany jest termoelement elektryczny, którego działanie jest identyczne jak dla klapy przeciwpożarowej typu MR lub niektóre typy siłowników wyposażone są fabrycznie w własny termoelement. Siłownik elektryczny pozostający pod napięciem przez cały czas utrzymuje przegrodę w pozycji otwartej. Z chwilą wystąpienia przerwy w dostawie prądu, sprężyna powrotna osadzona na osi silnika siłą nagromadzonej energii mechanicznej, poprzez układ napędu zamyka przegrodę i utrzymuje ją w pozycji zamkniętej. W przypadku zamknięcia się klapy spowodowanego przerwą w dostawie prądu ponowne włączenie zasilania spowoduje otwarcie się klapy. Jeżeli natomiast przerwa w zasilaniu spowodowana została zadziałaniem termoelementu elektrycznego, to ponowne otwarcie klap przeciwpożarowych możliwe jest po wymianie elementu termicznego pod warunkiem, że nie nastąpiło uszkodzenie innych elementów klapy. Siłowniki BELIMO posiadają wmontowane mikrowyłączniki sygnalizujące obrót osi silnika o kąty 5 0 i 85 0 (sygnalizacja położenia), w związku z tym niewymagalne jest montowanie dodatkowych mikrowyłączników informujących o położeniu przegrody. Opisane wyżej rodzaje napędów dotyczą zarówno klap przeciwpożarowych o przekroju kołowym jak i prostokątnym. Klapy w wariancie ER mogą być wyposażone w następujące siłowniki: Siłowniki BELIMO typu BLF24, BLF230 stosowane w klapach o przekroju < 0,1 m 2 natomiast siłowniki typu BF24, BF230 stosowane są w klapach o przekroju 0,1 m 2. 4

9 Siłowniki BELIMO BFT24 lub BFT230 wyposażone w czujnik temperatury zewnętrznej, który po przekroczeniu temperatury 72 C powoduje zadziałanie zabezpieczenia temp. TF1oraz trwale i bezpowrotnie odłącza zasilanie Siłowniki BELIMO BF24-T, BF230-T lub BLF24-T, BLF230-T wyposażone w wyzwalacz termoelektryczny BAE72-S, który wyposażony jest w dwa bezpieczniki termiczne TF1 i TF2. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyżej 72 C, następuje zadziałanie bezpiecznika TF1, natomiast przy wzroście temperatury wewnątrz kanału powyżej 72 C, reaguje bezpiecznik TF2. Zadziałanie któregokolwiek bezpiecznika powoduje trwałe i bezpowrotne odcięcie napięcia zasilającego napęd. 5. Typoszereg produkowanych klap przeciwpożarowych Typoszereg produkowanych klap przeciwpożarowych o przekroju kołowym typ RK370. Średnice nominalne produkowanych klap kołowych mieszczą się w przedziale Ø 100 do Ø 630 mm. Standardowy typoszereg jest zgodny ze średnicami zalecanymi przez PN-EN 1506 i wynosi: D = 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 560 i 630 mm. Klapy z przewodami instalacji wentylacyjnej mają połączenie mufowo nyplowe. Całkowita długość klapy w każdym przypadku wynosi 370 mm. RK370/HO RK370/HE RK370/MR i MRI RK370/ER 5

10 Dla instalacji o przekroju kołowym w zakresie średnic D powyżej 630 mm do 800 mm, produkowane są klapy prostokątne (kwadratowe) typu V370, o wymiarach DxD i długości D+30 mm. po domontowaniu do standardowego wymiaru klapy (370 mm) po obu stronach, kanałów o odpowiednich długościach wg poniższego rysunku, zapewniając swobodne otwieranie się klapy. Z obu stron takiej klapy zamontowane są przejścia z kwadratu w koło o odpowiedniej średnicy Typoszereg produkowanych klap przeciwpożarowych o przekroju prostokątnym typ V370. V370/HO i MRI V370/HE V370/MR i MRI V370/ER 6

11 Standartowe przekroje produkowanych klap prostokątnych -mogą być dowolną kombinacją niżej podanych wymiarów B i H: B (szerokość) = 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 560, 630, 750, 800, 900, 1000, 1100, 1200 mm H (wysokość) = 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800 mm Wykonuje się również klapy o wymiarach B lub H pośrednich. Klapy o wymiarach pośrednich traktowane są jako wykonanie specjalne. W przypadku, gdy szerokość klapy, to jest wymiar B jest większa od 1200 mm, lub wysokość klapy (wymiar H) jest większa od 800 mm, wykonuje się klapę o wymiarze żądanym jako dzieloną, złożoną z klap mniejszych, stanowiącą jedną całość. Długość klap prostokątnych wynosi 370 mm niezależnie od ich wielkości. 6. Ogólne zasady dotyczące montażu klap przeciwpożarowych Montaż klap powinien odpowiadać jednemu z wariantów zabudowy We wcześniej przygotowanym otworze, element (kanał lub klapa), umieszczony w przegrodzie ogniowej (w zależności od wariantu zabudowy klapy) ustawić centrycznie zapewniając jednocześnie jego współosiowość z montowanym ciągiem wentylacyjnym oraz dostęp do obsługi Oś obrotu przegrody ma być w płaszczyźnie poziomej Kierunek przepływu powietrza przez klapę jest bez znaczenia dla sposobu jej montażu (przed lub za przegrodą) Montaż klap może odbywać się w przegrodzie ogniowej pionowej lub poziomej (w stropie) Zastosowane materiały montażowe i sposób podwieszenia winien uniemożliwić nieumyślną zmianę położenia klapy względem przegrody ogniowej Klapa musi być połączona z instalacją wentylacji bez jakichkolwiek naprężeń, w sposób trwały i szczelny Każdy kanał prostokątny, do którego ma być podłączona klapa p.poż. typu V370 niezależnie od wielkości powinien być zakończony kołnierzem o wysokości 30 mm (profil M3) Przegroda klapy w pozycji zamkniętej, na całym obwodzie ma przylegać do kątowników oporowych znajdujących się wewnątrz jej obudowy Z obu stron przegrody klapy wewnątrz przewodu wentylacyjnego musi być wolna przestrzeń umożliwiająca jej otwarcie Instalację elektryczną sygnalizacji, oraz zasilania elementów napędu należy wykonać zgodnie ze schematami ideowymi dla odpowiedniego wariantu wykonania klapy Po zainstalowaniu elementu w przegrodzie ogniowej (w zależności od wariantu zabudowy, klapa lub kanał), wykonać doszczelnienie pomiędzy przegrodą ogniową a zamontowanym elementem wg przyjętego wariantu zabudowy. Po doszczelnieniu należy sprawdzić, czy klapa działa poprawnie i czy elementy napędu klapy nie zostały zabrudzone. Jeżeli tak to należy je oczyścić Po dokonaniu montażu klapy przeciwpożarowej i przeprowadzeniu próby działania winien zostać dokonany odbiór komisyjny, potwierdzony protokołem odbioru. 7

12 7. Wymagania dotyczące wielkości i kształtu otworów do montażu klap przeciwpożarowych w zależności od rodzaju ściany Wymagania dotyczące wielkości i kształtu otworów do montażu klap w ścianie betonowej. Otwór dla klap o przekroju prostokątnym V370 Otwór dla klap o przekroju kołowym RK370 Oś wykonanego otworu ma znajdować się w osi montowanego ciągu wentylacyjnego Wymagania dotyczące wielkości i kształtu otworów do montażu klap w ścianie kartonowo gipsowej. Otwór dla klap o przekroju prostokątnym V370 Otwór dla klap o przekroju kołowym RK370 Dz Dn Profil nośny ściany G-K Płyty G-K Dn Warianty zabudowy klap przeciwpożarowych Klapy przeciwpożarowe typu V370 oraz typu RK370 mogą być instalowane w dwóch rodzajach przegród i trzech wariantach zabudowy w zależności od sposobu usytuowania klapy w stosunku do przegrody ogniowej. To znaczy, że montaż klap p. poż. może odbywać się w ścianie murowanej lub w ścianie gipsowo kartonowej, w przegrodzie ogniowej, na powierzchni przegrody ogniowej lub w oddaleniu od przegrody ogniowej, co przedstawiają poniższe rysunki (szczegóły montażu i zabudowy klap podane są w Dokumentacji Techniczno Ruchowej). 8

13 8.1. Klapy zamontowane w przegrodzie ogniowej. kanał napęd klapa p.poż Klapy zamontowane w tym wariancie są usytuowane w wcześniej przygotowanym otworze w przegrodzie ogniowej (ścianie lub stropie), na odpowiednia głębokość tj. oś przegrody klapy powinna być w osi przegrody ogniowej o odporności ogniowej 120 min. W przypadku montażu klap w ścianach grubszych oś przegrody klapy powinna być usytuowana wg danych w DTR. oddzielenie p. poż Klapy zamontowane na powierzchni przegrody ogniowej. Montaż klap w tym wariancie charakteryzuje się tym, iż klapa jest zamontowana do kanału, usytuowanego w przegrodzie ogniowej zlicowanego z powierzchnią Klapa p.poż. Kanał ściany. Natomiast izolację ognioochronną stanowi izolacja wykonana na całym obwodzie przegrody klapy napęd z płyt Promatect L 500. Szczegóły tej zabudowy podane są w DTR. wełna mineralna min. 100kg/m3 oddzielenie p. poż. zabudowa z płyt promatect L Klapy zamontowane w oddaleniu od przegrody ogniowej. Zabudowa z płyt promatect L500 Klapa p.poż. napęd Montaż klap w tym wariancie charakteryzuje się tym, iż połączenie klapy z kanałem, oddalone jest od przegrody ogniowej. Wystająca z przegrody ogniowej część kanału, wraz z częścią klapy przewidzianą do osadzenia w ścianie jest izolowana płytami Promatect L 500 zgodnie z DTR. wełna mineralna min. 100kg/m3 oddzielenie p. poż. Kanał 9

14 9. Schematy ideowe instalacji elektrycznej Schemat ideowy instalacji elektrycznej dla klapy z siłownikiem Schemat ideowy instalacji elektrycznej dla klapy z elektromagnesem 10. Przykładowe układy połączeń klap przeciwpożarowych w układach sterowania sygnalizacji. Jeżeli w wentylowanych pomieszczeniach istnieje instalacja sygnalizacji zagrożenia pożarem, zaleca się, aby siłownik klapy przeciwpożarowej ER, oraz elektromagnes klapy przeciwpożarowej MR był zasilany poprzez styk sterowany bezpośrednio od centralki przeciwpożarowej Schemat połączeń siłownika klapy przeciwpożarowej wariant ER Objaśnienia do połączeń obwodów sterowania i sygnalizacji: Sygnalizacja zadziałania termoelementu bezpieczeństwa - obwód a (lampka, przekaźnik, sygnalizator dźwiękowy, wyłączenie wentylacji). Sygnalizacja zamknięcia klapy przeciwpożarowej - obwód b (lampka, przekaźnik, sygnalizator dźwiękowy, wyłączenie wentylacji). Sygnalizacja otwarcia klapy przeciwpożarowej - obwód d (lampka, przekaźnik, uruchomienie wentylacji). Kontrola otwierania klapy przeciwpożarowej (lampka). 10

15 10.2. Schemat połączeń elektromagnesu klapy przeciwpożarowej wariant MR A - dla instalacji zasilanej napięciem 230V~ B - dla instalacji zasilanej napięciem 24V= A B Objaśnienia do połączeń obwodów sterowania i sygnalizacji: sygnalizacja zadziałania termoelementu bezpieczeństwa - obwód a (lampka, przekaźnik, sygnalizator dźwiękowy, wyłączenie wentylacji). sygnalizacja zamknięcia klapy przeciwpożarowej - obwód b (lampka, przekaźnik, sygnalizator dźwiękowy, wyłączenie wentylacji). sygnalizacja otwarcia klapy przeciwpożarowej - obwód c (lampka, przekaźnik, uruchomienie wentylacji) Schemat połączeń wyłącznika krańcowego klapy przeciwpożarowej wariant HE Objaśnienia do połączeń obwodów sterowania i sygnalizacji: Sygnalizowanie zamknięcia klapy przeciwpożarowej połączenie a sygnalizuje zamknięcie klapy (zależnie od układu sterowania świeci lampka, działa sygnalizator dźwiękowy, następuje wyłączenie wentylacji). Sygnalizacja otwarcia klapy przeciwpożarowej połączenie b (gaśnie lampka lub syrena, uruchomienie wentylacji). 11

16 11. Dane techniczne siłowników oraz elektromagnesu Dane techniczne siłowników BELIMO Parametry Napięcie zasilania Pobór mocy podczas otwierania podczas utrzymywania w pozycji otwartej BF24 BFT24 BF24-T 24V~ ±20%, 50/60Hz 7 W Typ siłowników ze sprężyną powrotną BF230 BFT230 BF230-T BLF24(-ST) BLF24-T-(-ST) BLF 230 BLF T Siłownik jednokierunkowy BL BL AC 230 V 50/60Hz AC 24V, 50/60Hz AC 230 V 50/60Hz AC V 8 W 5 W AC/DC 24/48V 2 W 3 W 2.5 W 3 W Wymiarowanie 10VA 12,5VA 7 VA 7 VA 15 VA 15 VA Klasa ochrony III II III II II III Stopień ochrony IP42 IP42 IP54 IP54 IP54 IP54 Wyłącznik 2xSPDT 6(1.5)A, 2xSPDT 6(1.5)A, 2xEPU 6(3)A, 250V 2xEPU 6(3)A, 250V pomocniczy 5 o, 80 o 5 o, 80 o AC250V AC250V punkt włączenia 5 o, 80 o 5 o, 80 o Nie posiada Nie posiada Czas ruchu Siłownik ( otwieranie) Sprężyna powrotna ( zamykanie) Wskazanie położenia 140s ~16s tamb =20 o C) mechaniczne ze wskaźnikiem nastawień 140s ~16s amb =20 o C) mechaniczne ze wskaźnikiem ~40 75s (0 4Nm) ~20s przy o C; maks. 60s przy +50 o C mechaniczne ze wskaźnikiem 5 W ~40 75s (0 4Nm) ~20s przy o C; maks. 60s przy +50 o C mechaniczne ze wskaźnikiem 10 W 10 W <20 s(0-18nm) <20 s(0-18nm) Nie dotyczy Nie dotyczy Temperatura otoczenia o C o C o C o C o C o C Poziom natężenia dźwięku Silnik max.45db(a); sprężyna ~62dB(A) Silnik max.45db(a); sprężyna ~62dB(A) Silnik max.45db(a); sprężyna ~62dB(A) Silnik max.45db(a); sprężyna ~62dB(A) Silnik max.60db(a) Silnik max.60db(a) Trwałość min min min min nastawień nastawień nastawień min. 300 cykli min. 300 cykli Obsługa bezobsługowy bezobsługowy bezobsługowy bezobsługowy bezobsługowy bezobsługowy Dane techniczne elektromagnesów zasilanych napięciem 24-48V DC Typ klapy/numer elektromagnesu MR/ MR/ MRI/ MRI/ Moc znamionowa 1,6 W 1,4 W 3,5 W 3,0 W Max. siła trzymania 12 dan 20 dan 12 dan 20 dan 12

17 12. Sposób oznaczania klap przeciwpożarowych przy zamawianiu. Zamówienie na klapy przeciwpożarowe musi zawierać niezbędne informacje, potrzebne do jego zrealizowana zgodnie z oczekiwaniami, tj.: Typ klapy Wariant wykonania Wymiary V370 lub RK370 HO HE MR 24V MR 230V MRS 24V MRS 230V MRI 24V MRI 230V MRIS 24V MRIS 230V ER 24V (typ siłownika) B x H lub ØD ER 230V (typ siłownika) Przykłady: 1. Klapa przeciwpożarowa o przekroju prostokątnym i wymiarach B = 400, H = 315 mm z napędem ręcznym i wyłącznikiem krańcowym powinna być oznaczona: V370/HE 400 x Klapa przeciwpożarowa o przekroju kołowym i średnicy 500 mm z siłownikiem Belimo zasilanym napięciem 24V, z własnym wyzwalaczem termicznym, powinna być oznaczona: RK370/ER-24V(BF24-T)500 Uwaga: W przypadku zamówienia klap przeciwpożarowych w wariancie ER-24V i lub ER-230V bez podania rodzaju siłownika, dostarczone klapy będą wyposażone odpowiednio w siłowniki BF lub BLF w zależności od wielkości klap. 13. Wolny przekrój i strumień przepływu powietrza przy różnych prędkościach Klapy przeciwpożarowe RK370 A = Pole wolnego przekroju w m 2 V= Przepływ powietrza w m 3 /h Prędkość napływu m/s D n 0,003 0,006 0,012 0,021 0,036 0,057 0,099 0,163 0,209 0,270 A V 0,003 0,006 0,012 0,021 0,036 0,057 0,099 0,163 0,209 0,270 A V 0,003 0,006 0,012 0,021 0,036 0,057 0,099 0,163 0,209 0,270 A V 0,003 0,006 0,012 0,021 0,036 0,057 0,099 0,163 0,209 0,270 A V Ozn. 13

18 Klapa przeciwpożarowa V370 A = Pole wolnego przekroju w m 2 V = Przepływ powietrza w m 3 /h Prędkości napływu = 2 m/s Wys Szer ,016 0,022 0,028 0,034 0,040 0,046 0,052 0,064 0,076 0,088 A V 0,022 0,031 0,039 0,048 0,056 0,065 0,073 0,090 0,107 0,124 A V 0,029 0,050 0,061 0,072 0,083 0,094 0,105 0,127 0,149 0,171 A V 0,035 0,049 0,062 0,076 0,089 0,103 0,116 0,143 0,170 0,197 A V 0,042 0,058 0,074 0,090 0,106 0,122 0,138 0,170 0,202 0,234 A V 0,048 0,067 0,085 0,104 0,122 0,141 0,159 0,196 0,233 0,270 A V 0,055 0,076 0,097 0,118 0,139 0,160 0,181 0,223 0,265 0,307 A V 0,061 0,085 0,108 0,132 0,155 0,179 0,202 0,249 0,296 0,343 A V 0,069 0,095 0,122 0,148 0,175 0,201 0,228 0,281 0,334 0,387 A V 0,078 0,108 0,138 0,168 0,198 0,228 0,258 0,318 0,378 0,438 A V 0,094 0,130 0,166 0,202 0,238 0,274 0,310 0,382 0,454 0,526 A V 0,100 0,139 0,177 0,216 0,254 0,293 0,331 0,408 0,485 0,562 A V 0,113 0,157 0,200 0,244 0,287 0,331 0,374 0,461 0,548 0,635 A V 0,126 0,175 0,223 0,272 0,320 0,369 0,417 0,514 0,611 0,708 A V 0,139 0,193 0,246 0,300 0,353 0,407 0,460 0,567 0,674 0,781 A V 0,152 0,211 0,269 0,328 0,386 0,445 0,503 0,620 0,737 0,854 A V Ozn. 14

19 Klapa przeciwpożarowa V370 A = Pole wolnego przekroju w m 2 V = Przepływ powietrza w m 3 /h Prędkości napływu = 4 m/s Wys Szer ,016 0,022 0,028 0,034 0,040 0,046 0,052 0,064 0,076 0,088 A V 0,022 0,031 0,039 0,048 0,056 0,065 0,073 0,090 0,107 0,124 A V 0,029 0,050 0,061 0,072 0,083 0,094 0,105 0,127 0,149 0,171 A V 0,035 0,049 0,062 0,076 0,089 0,103 0,116 0,143 0,170 0,197 A V 0,042 0,058 0,074 0,090 0,106 0,122 0,138 0,170 0,202 0,234 A V 0,048 0,067 0,085 0,104 0,122 0,141 0,159 0,196 0,233 0,270 A V 0,055 0,076 0,097 0,118 0,139 0,160 0,181 0,223 0,265 0,307 A V 0,061 0,085 0,108 0,132 0,155 0,179 0,202 0,249 0,296 0,343 A V 0,069 0,095 0,122 0,148 0,175 0,201 0,228 0,281 0,334 0,387 A V 0,078 0,108 0,138 0,168 0,198 0,228 0,258 0,318 0,378 0,438 A V 0,094 0,130 0,166 0,202 0,238 0,274 0,310 0,382 0,454 0,526 A V 0,100 0,139 0,177 0,216 0,254 0,293 0,331 0,408 0,485 0,562 A V 0,113 0,157 0,200 0,244 0,287 0,331 0,374 0,461 0,548 0,635 A V 0,126 0,175 0,223 0,272 0,320 0,369 0,417 0,514 0,611 0,708 A V 0,139 0,193 0,246 0,300 0,353 0,407 0,460 0,567 0,674 0,781 A V 0,152 0,211 0,269 0,328 0,386 0,445 0,503 0,620 0,737 0,854 A V Ozn. 15

20 Klapa przeciwpożarowa V370 A = Pole wolnego przekroju w m 2 V = Przepływ powietrza w m 3 /h Prędkości napływu = 6 m/s Wys Szer ,016 0,022 0,028 0,034 0,040 0,046 0,052 0,064 0,076 0,088 A V 0,022 0,031 0,039 0,048 0,056 0,065 0,073 0,090 0,107 0,124 A V 0,029 0,050 0,061 0,072 0,083 0,094 0,105 0,127 0,149 0,171 A V 0,035 0,049 0,062 0,076 0,089 0,103 0,116 0,143 0,170 0,197 A V 0,042 0,058 0,074 0,090 0,106 0,122 0,138 0,170 0,202 0,234 A V 0,048 0,067 0,085 0,104 0,122 0,141 0,159 0,196 0,233 0,270 A V 0,055 0,076 0,097 0,118 0,139 0,160 0,181 0,223 0,265 0,307 A V 0,061 0,085 0,108 0,132 0,155 0,179 0,202 0,249 0,296 0,343 A V 0,069 0,095 0,122 0,148 0,175 0,201 0,228 0,281 0,334 0,387 A V 0,078 0,108 0,138 0,168 0,198 0,228 0,258 0,318 0,378 0,438 A V 0,094 0,130 0,166 0,202 0,238 0,274 0,310 0,382 0,454 0,526 A V 0,100 0,139 0,177 0,216 0,254 0,293 0,331 0,408 0,485 0,562 A V 0,113 0,157 0,200 0,244 0,287 0,331 0,374 0,461 0,548 0,635 A V 0,126 0,175 0,223 0,272 0,320 0,369 0,417 0,514 0,611 0,708 A V 0,139 0,193 0,246 0,300 0,353 0,407 0,460 0,567 0,674 0,781 A V 0,152 0,211 0,269 0,328 0,386 0,445 0,503 0,620 0,737 0,854 A V Ozn. 16

21 Klapa przeciwpożarowa V370 A = Pole wolnego przekroju w m 2 V = Przepływ powietrza w m 3 /h Prędkości napływu = 8 m/s Wys Szer ,016 0,022 0,028 0,034 0,040 0,046 0,052 0,064 0,076 0,088 A V 0,022 0,031 0,039 0,048 0,056 0,065 0,073 0,090 0,107 0,124 A V 0,029 0,050 0,061 0,072 0,083 0,094 0,105 0,127 0,149 0,171 A V 0,035 0,049 0,062 0,076 0,089 0,103 0,116 0,143 0,170 0,197 A V 0,042 0,058 0,074 0,090 0,106 0,122 0,138 0,170 0,202 0,234 A V 0,048 0,067 0,085 0,104 0,122 0,141 0,159 0,196 0,233 0,270 A V 0,055 0,076 0,097 0,118 0,139 0,160 0,181 0,223 0,265 0,307 A V 0,061 0,085 0,108 0,132 0,155 0,179 0,202 0,249 0,296 0,343 A V 0,069 0,095 0,122 0,148 0,175 0,201 0,228 0,281 0,334 0,387 A V 0,078 0,108 0,138 0,168 0,198 0,228 0,258 0,318 0,378 0,438 A V 0,094 0,130 0,166 0,202 0,238 0,274 0,310 0,382 0,454 0,526 A V 0,100 0,139 0,177 0,216 0,254 0,293 0,331 0,408 0,485 0,562 A V 0,113 0,157 0,200 0,244 0,287 0,331 0,374 0,461 0,548 0,635 A V 0,126 0,175 0,223 0,272 0,320 0,369 0,417 0,514 0,611 0,708 A V 0,139 0,193 0,246 0,300 0,353 0,407 0,460 0,567 0,674 0,781 A V 0,152 0,211 0,269 0,328 0,386 0,445 0,503 0,620 0,737 0,854 A V Ozn. 17

22 14. Orientacyjne ciężary klap. Ciężary klap typu RK370 dla wariantów HO i HE średnica klapy kg 3,3 4,1 4,8 5,8 6,6 10,0 13,9 18,3 21,2 26,5 Ciężary klap przeciwpożarowych typu V370 dla wariantów HO i HE Wys Szer. kg 150 8,5 9,4 10,2 11,2 12, ,8 15,6 17,4 19, ,4 10,4 11,3 12,4 13,4 14,4 15,3 17,2 19,3 21, ,4 11,4 12,5 13,6 14,7 15,8 16,8 18,9 21,1 23, ,3 12,5 13,6 14,9 16,0 17,2 18,3 20,5 22,9 25, ,3 13,5 14,7 16,0 17,3 18,5 19,8 22,2 24,7 27, ,3 14,6 15,9 17,3 18,7 20,0 21,3 23,9 26,6 29, ,2 15,6 17,0 18,6 20,0 21,4 22,8 25,6 28,5 31, ,2 16,7 18,2 19,8 21,3 22,8 24,3 27,2 30,3 33, ,3 17,9 19,5 21,2 22,8 24,4 26,0 29,2 32,5 35, ,8 19,5 21,2 23,0 24,8 26,5 28,2 31,6 35,1 38, ,0 22,0 23,9 26,0 27,9 29,8 31,8 35,6 39,5 43, ,0 23,0 25,0 27,2 29,2 31,2 33,2 37,2 41,3 45, ,0 25,2 27,4 29,7 31,9 34,0 36,2 40,6 45,0 49, ,9 27,3 29,6 32,1 34,5 36,8 39,2 43,9 48,7 53, ,8 29,4 31,9 34,5 37,1 39,6 42,1 47,2 52,4 57, ,8 31,5 34,2 37,0 39,8 42,5 45,2 50,6 56,0 61,5 18

23 II. PRZECIWPOŻAROWY ZAWÓR ODCINAJĄCY TYP ZPp Przeznaczenie: Przeciwpożarowy zawór odcinający typ ZPp120 przeznaczony jest do stosowania na zakończeniach przewodów kołowych w budynkach użyteczności publicznej i w budownictwie mieszkaniowym. Zadaniem tych zaworów jest odcięcie instalacji od strefy objętej pożarem. 2. Opis budowy: Zawór zbudowany jest ze stalowego zespołu korpusu o przekroju kołowym, zespołu grzybka odcinającego, króćca przyłączeniowego, zespołu regulująco zamykającego, termoelementu oraz uszczelki pęczniejącej umieszczonej na króćcu przyłączeniowym. 3. Wymiary: Średnice nominalne produkowanych zaworów tworzą standardowy typoszereg zgodny ze średnicami zalecanymi przez PN-EN 1506 tj.: D = 100, 125, 160 i 200 mm. Długość (wysokość) zaworu jest stała dla wszystkich średnic i wynosi około 215 mm. 4. Korpus: Korpus zaworu przeciwpożarowego typu ZPp120 składa się z kołnierza, kanału, cylindra blokady wykonanych z blachy stalowej o grubości 0,9 mm i wspornika zawieszenia grzybka wykonanego z blachy stalowej o grubości 2,5 mm. Elementy te połączone są ze sobą za pomocą zgrzewania punktowego i spawania. Na kanale korpusu wykonane są zaczepy służące do osadzenia zaworu w króćcu przyłączeniowym. Cały korpus malowany jest proszkowo. 5. Zespół grzybka odcinającego: Zespół grzybka odcinającego wykonany jest w postaci krążka o grubości 40 mm z płyty Promatect- L, stalowej osłony grzybka wykonanej z blachy stalowej o grubości 0,8 mm malowanej proszkowo, zawieszenia grzybka wykonanego z pręta stalowego kwadratowego 6x6 mm z przyspawaną stopką z blachy stalowej o grubości 3 mm oraz uszczelki silikatowej o przekroju 6x3 mm przyklejonej na podtoczeniu krążka z płyty Promatect. Zawieszenie grzybka i osłona stalowa klejone są klejem Promat K84 do krążka z płyty Promatect-L. 6. Króciec przyłączeniowy: Króciec przyłączeniowy wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm w postaci odcinka kanału o przekroju kołowym z kołnierzem. Na pobocznicy kanału znajdują się zgrzane wąsy służące do osadzenia króćca w przegrodzie murowanej lub betonowej. Wewnątrz kanału króćca od strony kołnierza znajdują się występy służące do zamocowanie zaworu w króćcu a ponad występami wklejona jest uszczelka pęczniejąca o przekroju 2x30mm. W kołnierzu króćca wykonane są otwory wykorzystywane do jego mocowania w przypadku osadzania zaworu w przegrodzie wykonanej z płyt gipsowo kartonowych. Wolny koniec króćca służy do podłączenia instalacji wentylacyjnej. 19

24 7. Zespół regulująco -zamykający: Zespół ten składa się z tulei gwintowanej z przyspawanym do niej zaczepem termoelementu, sprężyny zamykającej, górnego zaczepu termoelementu i termoelementu. Tuleja gwintowana M12 wkręcona jest w nakrętkę stanowiącą część korpusu (wspornik zawieszenia grzybka). Wewnątrz tulei przechodzi pręt kwadratowy stanowiący element zespołu grzybka, na pręt nałożona jest sprężyna zamykająca, zaczep górny termoelementu luźno przesuwający się po pręcie a następnie na gwintowane podtoczenie pręta nałożona jest podkładka i pierścień osadczy. Ostatecznie na gwintowanym końcu pręta przy pomocy nakrętek osadzona jest sprężyna ryglująca. Zaczepy termoelementu spięte są razem termoelementem, utrzymującym sprężynę w pozycji gotowej do zamknięcia zaworu. Zaczepy wykonane są z blachy stalowej o grubości 3 mm. Sprężyna zamykająca wykonana jest z drutu o średnicy 1,2 mm ze stali sprężynowej i posiada swobodna wysokość 110 mm. Sprężyna ryglująca wykonana jest z taśmy o przekroju 0,6x14 mm ze stali sprężynowej. 8. Termoelement: Termoelement stosowany jest w 2-ch wariantach tj.: jako dwie płytki metalowe (mosiężne o przekroju 0,6x14 mm) z otworami na zaczepy połączone lutem lub jako cięgno zabezpieczone szklanym elementem termiczny ESTI (Niemcy), spinające zaczep górny i dolny termoelementu. W obu przypadkach zadziałanie termoelementu (pęknięcie ampułki lub rozlutowanie się płytek) powoduje automatyczne zamknięcie się zaworu po osiągnięciu temperatury 72±5 0 C. W standardowym wykonaniu zawór dostarczany jest w wariancie 1 tj. z dwoma mosiężnymi płytkami z otworami na zaczepy połączone lutem. 9. Izolacje i uszczelnienia: W korpusie zaworu zastosowana jest wkładka izolacji termicznej wykonana z płyty Promatect H o grubości 8 mm w formie pierścienia osadzonego na gipsie budowlanym. Do wkładki tej przyklejona jest uszczelka silikatowa o przekroju 6x3 mm, która uszczelnia połączenie korpusu zaworu z kołnierzem króćca przyłączeniowego. 10. Odmiany (Warianty wykonania) i zasada działania: Zawory produkowane są w 2-ch wariantach: podstawowym i wzbogaconym o wskaźnik położenia grzybka. Wariant wzbogacony posiada dodatkowo w kanale korpusu zamontowany mikroprzełącznik typ SSG-5L2T firmy OMRON z trzema stykami, co umożliwia uzyskanie sygnału zarówno przy otwartym jak i przy zamkniętym zaworze. Uzyskiwany sygnał może być wykorzystywany w układach sterowania. Grzybek zaworu utrzymywany jest w pozycji otwartej poprzez termoelement, który spina jego zaczep górny z zaczepem umieszczonym na tulei prowadząco regulacyjnej. Jeżeli powietrze przepływające przez zawór przekroczy temperaturę 72 0 C, element termiczny uwolni zaczep górny a napięta sprężyna zamknie zawór dociągając grzybek poprzez jego zawieszenie do korpusu zaworu. Kształt końcówek zaczepów dostosowany jest do zastosowanego wariantu termoelementu. W przypadku zastosowania termoelementu ESTI (ampułka szklana) zaczepy posiadają końcówki z 20

25 odpowiednimi otworami a dla termoelementu z lutem, końcówki są w kształcie wsporników z karbem do zahaczenia w otworach termoelementu. Rys. 1. Przeciwpożarowy zawór odcinający typu ZPp120 1 korpus; zaworu; 2 grzybek; 3 króciec przyłączeniowy; 4 tuleja prowadząco regulująca wraz z dolnym zaczepem termoelementu; 5 sprężyna zamykająca; 6 zaczep górny termoelementu; 7 sprężyna ryglująca; 8 termoelement; 9 uszczelka korpusu; 10 uszczelka pęczniejąca; 11 uszczelka grzybka; 12 podkładka; 13 nakrętka M6; 14 pierścień osadczy; 15 mikrowyłącznik; 16 śruba kontrująca. 11. Montaż zaworu Przeciwpożarowy zawór odcinający jest dostarczony w pozycji zamkniętej, przystępując do montażu należy go otworzyć poprzez wciśnięcie sprężyny ryglującej [7] w kierunku osi zaworu a następnie przytrzymując za korpus [1] należy napinać sprężynę zamykająca [5] do momentu uzyskania odległości między górnym i dolnym zaczepem termoelementu [6 i 4], pozwalającej na założenie termoelementu dostarczonego z zaworem. Po założeniu termoelementu na zaczepach należy zwolnić nacisk na sprężynę zamykająca a zawór powinien pozostać w pozycji otwartej. Montaż przeciwpożarowego zaworu odcinającego może odbywać się w dwóch różnych przegrodach ogniowych: 11.1 betonowych lub murowanych, 11.2 z płyt gipsowo-kartonowych. Do obu wariantów zabudowy stosujemy króciec przyłączeniowy przedstawiony na rys nr

26 Rys. 2. Króciec przyłączeniowy 11.1 Montaż w przegrodzie ogniowej betonowej lub murowanej Przystępując do montażu zaworu w przegrodzie ogniowej betonowej lub murowanej należy postępować zgodnie z wskazaniami przedstawionymi na rys. 3 tzn. : w przegrodzie ogniowej należy wykonać otwór Dn + 40 mm a następnie usytuować w jego osi króciec przyłączeniowy z uprzednio odgiętymi wąsami [1 rys.2] i przyłączonym do króćca kanałem. Tak usytuowany króciec wraz z kanałem w przegrodzie ogniowej należy dokładnie uszczelnić zaprawą a na ostatnim etapie prac (po związaniu zaprawy) należy wkręcić zawór do zamontowanego w ścianie króćca przyłączeniowego. Rys. 3. Montaż przeciwpożarowego zaworu odcinającego w przegrodzie betonowej lub murowanej. 22

27 11.2. Montaż w przegrodzie z płyt gipsowo-kartonowych. Przystępując do montażu zaworu w przegrodzie z płyt gipsowo-kartonowych należy postępować zgodnie z wskazaniami przedstawionymi na rys. 4 tzn.: w przegrodzie ogniowej należy wykonać otwór od strony montażu zaworu o średnicy Dn + 10 zaworu tak aby króciec przyłączeniowy umieścić w nim, natomiast po przeciwnej stronie przegrody w przypadku kiedy ściana jest gotowa należy wykonać otwór Dn + 75 mm tak aby umieścić w niej kołnierz pomocniczy [rys. 5] (dostarczany na zamówienie klienta), w sytuacji kiedy przegroda ogniowa jest w budowie należy wcześniej umieścić kołnierz pomocniczy aby uniknąć wykonywania otworu o wielkości Dn + 75 co ułatwi końcową izolację zamontowanego zaworu. Umieszczając króciec wraz z przyłączonym kanałem w ścianie GK należy nanieść na jego obwodzie warstwę masy Promastop MG III i przykręcić wkrętami poprzez otwory przygotowane w króćcu [2 rys.2]. Tak zmontowany układ należy starannie uszczelnić zaprawą gipsowa a w końcowej fazie prac przykręcić zawór do zamontowanego króćca. Rys. 4. Montaż przeciwpożarowego zaworu odcinającego w przegrodzie z płyt gipsowokartonowych 12. Regulacja zaworu Przeciwpożarowy zawór odcinający regulujemy w celu ustalenia ilości przepływu powietrza (wywiew lub nawiew). Do regulacji zawór wykręcamy z króćca przyłączeniowego. Regulacji zaworu dokonujemy w pozycji otwartej uprzednio zwalniając śrubę kontrującą [16] a następnie obracając grzybkiem zaworu [2] względem korpusu [1] ustalamy wielkość szczeliny [H]. Po dokonaniu regulacji należy grzybek zablokować śrubą kontrującą. Zmiana położenia grzybka bez uprzedniego zwolnienia śruby kontrującej może doprowadzić do uszkodzenia zaworu. 23

28 13. Wyposażenie dodatkowe Przeciwpożarowy zawór odcinający na zamówienie może być wyposażony w mikrowyłącznik [15] umożliwiający podłączenie instalacji informującej o położeniu grzybka zaworu (otwartyzamknięty) lub innej. Schemat ideowy podłączenia mikrowyłącznika przedstawiono na rys. 6. W przypadku montażu zaworu odcinającego w ścianie ogniowej wg rys. 4 na zamówienie może być dostarczony niezbędny do zamontowania zaworu kołnierz pomocniczy rys. 5. Rys. 5. Kołnierz pomocniczy Rys. 6. Schemat ideowy podłączenia mikrowyłącznika. 24

29

30

31

32 OFERUJEMY RÓWNIEÏ WYROBY WYSZCZEGÓLNIONE W KATALOGACH: CENTRALE KLIMATYZACYJNE P ASKIE CENTRALE WENTYLACYJNE MINI T UMIKI AKUSTYCZNE PROSTOK TNE I KO OWE KLAPY P. PO AROWE PROSTOK TNE I KO OWE URZ DZENIA REGULUJ CE ORAZ ZAKAÑCZAJ CE UK ADY WENTYLACYJNE REGULATORY ZMIENNEGO PRZEP YWU STRUMIENIA OBJÊTOŚCIOWEGO POWIETRZA KRATKI WENTYLACYJNE, APACZE T USZCZU, NAWIEWNIKI STROPOWE KANA Y I KSZTA TKI O PRZEKROJU PROSTOK TNYM I KO OWYM WENTYLACJA + KLIMATYZACJA PONADTO OFERUJEMY: FILTRY ELEMENTY MONTA OWE W SYSTEMIE METU ZAWORY POWIETRZNE PRZEDSIĘBIORSTWO POLSKO-AUSTRIACKIE P.U.H. FRAPOL Sp. z o.o UL. MIERZEJA WIŚLANA 8 TELEFON: (012) TELEFAX: (012) fttp: MARZEC 2007

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120 DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu RK370 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu RK150 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

KLAPY ODCINAJĄCE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ.

KLAPY ODCINAJĄCE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. KLAPY ODCINAJĄCE ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe klapy odcinające służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE prostokątne typ V370 kołowe typ RK370 typ RK370M typ RK150

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE prostokątne typ V370 kołowe typ RK370 typ RK370M typ RK150 KLAPY PRZECIWPOŻAROWE prostokątne typ V370 kołowe typ RK370 typ RK370M typ RK150 ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI w klasie odporności ogniowej EIS 120 SPIS TREŚCI 1. ZASTOSOWANIE.........................................................................

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu V370 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

2. Klapy, zawory przeciwpożarowe

2. Klapy, zawory przeciwpożarowe 2. Klapy, zawory przeciwpożarowe R 2.1 Klapy przeciwpożarowe oddymiające typu VD370 2.1. 1. Wstęp 2.1.2. Charakterystyka ogólna 2. 1.3. Działanie klapy typu VD370 2. 1.4. Zasady montażu klap przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ.

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. KLAPY ODCINAJĄCE ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe klapy odcinające służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe zawory odcinające typu ZPp120 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu V370 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe zawory odcinające typu ZPp60 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE

ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE Zawory przeciwpożarowe typu ZPp60 ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe zawory odcinające służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOś

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOś Zastosowanie: PrzeciwpoŜarowe klapy odcinające typu RK370 słuŝą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy poŝaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOś

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOś Zastosowanie: PrzeciwpoŜarowe klapy odcinające typu RK370M słuŝą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy poŝaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA CENNIK KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA CENNIK KLAPY PRZECIWPOŻAROWE CENNIK KLAPY PRZECIWPOŻAROWE PRZEDSIĘBIORSTWO POLSKO-AUSTRIACKIE TEL (012) 653-27-66 P.U.H. FRAPOL Sp. z o.o. 653-27-67 30-832 653-26-92 UL. MIERZEJA WIŚLANA 8 FAX (012) 653-27-89 Klapy przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE ZPp60 i ZPp120

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE ZPp60 i ZPp120 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE ZPp60 i ZPp120 DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE

Bardziej szczegółowo

B. PRZECIWPOśAROWY ZAWÓR ODCINAJĄCY TYP ZPp120 35

B. PRZECIWPOśAROWY ZAWÓR ODCINAJĄCY TYP ZPp120 35 PRODUCENT: PRZEDSIĘBIORSTWO POLSKO-AUSTRIACKIE P.U.H. FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 Tel. 012 653 27 66, 012 653 27 67, 012 653 26 92 Fax 012 653 27 89 SPIS TREŚCI Strona A.

Bardziej szczegółowo

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5.

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5. 7.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FS są przeznaczone do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane oraz oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE TYPU ZPp60

PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE TYPU ZPp60 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE TYPU ZPp60 PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66, 653-27-67, 653-26-92 fax (012)

Bardziej szczegółowo

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające mcr FI PRO 4.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FI PRO są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji dzięki wentylacji

Bardziej szczegółowo

i <-> o) S. Oprócz funkcji zabezpieczenia przeciwpożarowego pełnią również funkcję jednopunktowego nawiewu / wywiewu powietrza do pomieszczenia.

i <-> o) S. Oprócz funkcji zabezpieczenia przeciwpożarowego pełnią również funkcję jednopunktowego nawiewu / wywiewu powietrza do pomieszczenia. Zestaw nawiewny / wywiewny RK150 RK150 + KE - przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150 + KK - przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe zestawy nawiewne / wywiewne RK150 służą

Bardziej szczegółowo

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5.

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5. 8.1. przeznaczenie Zawory przeciwpożarowe typu mcr ZIPP są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ RK150-HO-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HO-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 RK150-HE-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HE-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

2. KLAPY, ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE

2. KLAPY, ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE 2.1 Klapy przeciwpożarowe oddymiające typu VD370 2.1. 1. Wstęp 2.1.2. Charakterystyka ogólna 2. 1.3. Działanie klapy typu VD370 2. 1.4. Zasady montażu klap przeciwpożarowych typu VD370 2.1.4.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu KWP-L

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ V370 i RK370

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ V370 i RK370 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ V370 i RK370 PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66, 653-27-67, 653-26-92 fax (012) 653-27-89

Bardziej szczegółowo

EI 90 (ve i o) S. EI 60 (ve i o) S. EI 30 (ve i o) S

EI 90 (ve i o) S. EI 60 (ve i o) S. EI 30 (ve i o) S KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie EI 90 (ve i o) S Klapy przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

7/S5. Klapy przeciwpożarowe FD40. www.klimaoprema.pl

7/S5. Klapy przeciwpożarowe FD40. www.klimaoprema.pl 7/S5 Klapy przeciwpożarowe FD40 386 www.klimaoprema.pl 7/S5 v 2.5 (en) Klapy przeciwpożarowe FD40 www.klimaoprema.pl 387 Klapy - FD40 Klapy przeciwpożarowe, typ FD 40 Instalowane w przegrodach miedzy strefami

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

KTM-ME-VAV KLAPA PRZECIWPOŻAROWA

KTM-ME-VAV KLAPA PRZECIWPOŻAROWA -VAV KLAPA PRZECIWPOŻAROWA Przeznaczenie: Zapobieganie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury dymu przewodami wentylacyjnymi przypadku wybuchu pożaru. Przeznaczenie Przeciwpożarowa klapa odcinająca

Bardziej szczegółowo

Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12

Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12 Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12 FDA-12-T/FDA-12-M Opis FDA-12 stosowane w wentylacji ogólnej, jako zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się dymu i ognia pomiędzy wydzielonymi

Bardziej szczegółowo

KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy do instalacji pożarowych, pełnią funkcję odcinającą, oraz służą do odprowadzania dymu ze strefy objętej pożarem. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. Spis treści 1. KLAPY ODCINAJĄCE 1.1 Klapy o przekroju prostokątnym Klapy typu V370 1.2 Klapy o przekroju kołowym Klapy typu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ RK150

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ RK150 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ RK150 DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ RK150 PRODUCENT: Przedsiębiorstwo Polsko-Austriackie

Bardziej szczegółowo

Klapy przeciwpożarowe typu KTS Jarosław Wiche

Klapy przeciwpożarowe typu KTS Jarosław Wiche Klapy przeciwpożarowe typu KTS Jarosław Wiche PRZEZNACZENIE Klapy przeciwpożarowe typu KTS przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinające oddzielające strefę objętą

Bardziej szczegółowo

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE TYPU V370 i RK370

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE TYPU V370 i RK370 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOŻAROWE TYPU V370 i RK370 RODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66, 653-27-67, 653-26-92 fax (012) 653-27-89

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA REGULUJĄCE ORAZ ZAKAŃCZAJĄCE UKŁADY WENTYLACYJNE

URZĄDZENIA REGULUJĄCE ORAZ ZAKAŃCZAJĄCE UKŁADY WENTYLACYJNE URZĄDZENIA REGULUJĄCE ORAZ ZAKAŃCZAJĄCE UKŁADY WENTYLACYJNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Spis treści 1. Wstęp 3 2. Podstawy dachowe 4 3. Przepustnice do regulacji 6 4. Czerpnie

Bardziej szczegółowo

mcr WIP przeciwpożarowe klapy żaluzjowe odcinające

mcr WIP przeciwpożarowe klapy żaluzjowe odcinające 6.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe mcr WIP są przeznaczone do zabezpieczenia instalacji wentylacji ogólnej, pożarowej, a także mieszanej (połączenie wentylacji ogólnej i pożarowej) w miejscu przechodzenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ RK370M

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ RK370M DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ RK370M PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66, 653-27-67, 653-26-92 fax (012) 653-27-89 MARZEC

Bardziej szczegółowo

H/B 200 250 300 350 400 450 500 560 630 750 800 900 1000 1100 1200 1250 1300 1400 1500 200 250 300 350 400 450 BLE BE

H/B 200 250 300 350 400 450 500 560 630 750 800 900 1000 1100 1200 1250 1300 1400 1500 200 250 300 350 400 450 BLE BE Charakterystyka ogólna: Typoszereg produkowanych klap typu VD370 obejmuje wymiary: - szerokość: od 200 mm do 1500 mm - wysokość: od 200 mm do 1000 mm - długość: 370 mm. Jednocześnie powierzchnia klap nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP strona 1 z 6 1. Instrukcja montażu urządzenia Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy podczas transportu lub składowania nie doszło do jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ VD370

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ VD370 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ VD370 Klasa odporności ogniowej: EIS120AA DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Klapy przeciwpożarowe typu VD370 Klasa odporności

Bardziej szczegółowo

Klapy RK150. Przeciwpożarowe klapy okrągłe do systemów wentylacyjnych. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Klapy RK150. Przeciwpożarowe klapy okrągłe do systemów wentylacyjnych. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Klapy RK150 Przeciwpożarowe klapy okrągłe do systemów wentylacyjnych Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Charakterystyka ogólna... 3 3. Warianty wykonania, budowa i działanie

Bardziej szczegółowo

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające 3.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe mcr FI S są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji dzięki wentylacji pożarowej.

Bardziej szczegółowo

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE. Przeznaczenie. Warianty wykonania. Opis techniczny urządzenia

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE. Przeznaczenie. Warianty wykonania. Opis techniczny urządzenia KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU

Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU 4/4.2/PL/1 Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU Certyfikat Zgodności nr ITB-0059/W Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-4455/9 TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-500

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KPO120 W PRZEGRODACH OGNIOWYCH

Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KPO120 W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KPO120 W PRZEGRODACH OGNIOWYCH UWAGA: Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu klap serii mcr FID S

Instrukcja montażu klap serii mcr FID S ZASTOSOWANIE Klapy mcr FID S/S /P, mcr FID S/S p/p, mcr FID S/S /O, mcr FID S/S p/o z wyzwalaczem termicznym przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ. (wersja 3.0)

INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ. (wersja 3.0) 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ (wersja 3.0) UWAGA: Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Klapy RK370M. Przeciwpożarowe klapy okrągłe do systemów wentylacyjnych. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Klapy RK370M. Przeciwpożarowe klapy okrągłe do systemów wentylacyjnych. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Klapy RK370M Przeciwpożarowe klapy okrągłe do systemów wentylacyjnych Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Charakterystyka ogólna... 4 3. Warianty wykonania, budowa i działanie

Bardziej szczegółowo

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07.

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07. PL 214324 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214324 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387102 (22) Data zgłoszenia: 23.01.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex AK-Ex 1 Przepustnica odcinająca Przepustnica odcinająca AK-EX z siłownikiem w wersji Ex przeznaczona jest do odcinania przepływu strumienia, należy do II grupy urządzeń stosowanych w przestrzeniach zagrożonych

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE 2 ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. Spis treści 1. KLAPY ODCINAJĄCE 1.1 Klapy o przekroju prostokątnym Klapy typu V370 1.2 Klapy o przekroju kołowym Klapy typu

Bardziej szczegółowo

PL 204783 B1. BEM Brudniccy spółka jawna,mirosław,pl 27.11.2006 BUP 24/06. Cezary Rutkowski,Płock,PL 26.02.2010 WUP 02/10.

PL 204783 B1. BEM Brudniccy spółka jawna,mirosław,pl 27.11.2006 BUP 24/06. Cezary Rutkowski,Płock,PL 26.02.2010 WUP 02/10. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204783 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 375193 (22) Data zgłoszenia: 18.05.2005 (51) Int.Cl. A62C 2/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

KANA Y I KSZTA TKI O PRZEKROJU PROSTOK TNYM

KANA Y I KSZTA TKI O PRZEKROJU PROSTOK TNYM WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW KANA Y I KSZTA TKI O PRZEKROJU PROSTOK TNYM PRZEWODY INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI %&'()*#+,#-.-!*/0#()#+,# Spis treści. Wstęp 2 2. Wykonanie 3 3. Tolerancja, klasa

Bardziej szczegółowo

KLAPY ODCINAJĄCE DO SYSTEMÓW WIELOSTREFOWEJ WENTYLACJI POŻAROWEJ TYPU VD370

KLAPY ODCINAJĄCE DO SYSTEMÓW WIELOSTREFOWEJ WENTYLACJI POŻAROWEJ TYPU VD370 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY ODCINAJĄCE DO SYSTEMÓW WIELOSTREFOWEJ WENTYLACJI POŻAROWEJ TYPU VD370 PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66,

Bardziej szczegółowo

Klapa przeciwpożarowa ETCE

Klapa przeciwpożarowa ETCE Klapa przeciwpożarowa ETCE Klapa przeciwpożarowa Veloduct ETCE posiada oznakowanie CE zgodnie z normą PN-EN 15650:2010 i została przetestowana zgodnie z normą PN-EN 1366-2. ETCE spełnia wymogi klasy odporności

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE 2 ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. Spis treści 1. KLAPY ODCINAJĄCE 1.1 Klapy o przekroju prostokątnym Klapy typu V370 1.2 Klapy o przekroju kołowym Klapy typu

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r.

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r. Kalisz 23.01.2012r. Oświadczenie Oświadczam, że projekt wykonawczy rewizji do projektu instalacji wentylacji, projekt zainstalowania klap p.poż. na układzie central wentylacyjnych w budynku PWSZ w Elblągu

Bardziej szczegółowo

Czujnik prędkości przepływu powietrza

Czujnik prędkości przepływu powietrza 92 92P0 Czujnik prędkości przepływu powietrza QVM62. Zastosowanie Czujnik stosowany do regulacji i utrzymywania prędkości przepływu powietrza na stałym poziomie, równoważenia zmian ciśnienia (regulacja

Bardziej szczegółowo

CENTRALE KLIMATYZACYJNE

CENTRALE KLIMATYZACYJNE WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW CENTRALE KLIMATYZACYJNE AF CENTRALE WENTYLACYJNE AF CENTRALE WENTYLACYJNE AF WYKONANIE BASENOWE CENTRALE WENTYLACYJNE AF Z MODUŁEM GAZOWYM CENTRALE AF MINI APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ RK150

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ RK150 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ RK150 PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66, 653-27-67, 653-26-92 fax (012) 653-27-89 MARZEC

Bardziej szczegółowo

A2 CENNIK DAVENTA w cenach netto ważny od 01 03 2009 14 1WKP S MODUŁ WSKAŹNIKA KRAŃCOWEGO POCZĄTEK 1WKK S MODUŁ WSKAŹNIKA KRAŃCOWEGO KONIEC

A2 CENNIK DAVENTA w cenach netto ważny od 01 03 2009 14 1WKP S MODUŁ WSKAŹNIKA KRAŃCOWEGO POCZĄTEK 1WKK S MODUŁ WSKAŹNIKA KRAŃCOWEGO KONIEC CENNIK DAVENTA w cenach netto ważny od 01 03 2009 14 AKCESORIA DO KLAP CX 4 klapy p. poż GRYFIT dwugodzinne typ CX 4 cena zł 100 327 zł 125 346 zł 160 365 zł 200 385 zł 250 420 zł 315 484 zł 355 511 zł

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe klapy odcinające

Przeciwpożarowe klapy odcinające //PL/ Przeciwpożarowe klapy odcinające Typ FKRS-EU Certyfikat Zgodności WE z normą PN-EN 0 88 - CPD - 0 / W The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) telefon +8 0 Oddział w Polsce fax +8 ul.

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE 2 ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. Spis treści 1. KLAPY ODCINAJĄCE 1.1 Klapy o przekroju prostokątnym Klapy typu V370 1.2 Klapy o przekroju kołowym Klapy typu

Bardziej szczegółowo

Czujnik prędkości przepływu powietrza

Czujnik prędkości przepływu powietrza 92 92P0 Czujnik prędkości przepływu powietrza QVM62. Zastosowanie Czujnik stosowany jest do utrzymania prędkości przepływu powietrza na stałym poziomie, równoważenia różnic ciśnienia (regulacja powietrza

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Ver. FID-S 01.02.07 Ul. Grzegorza z Sanoka 2 80 408 Gdańsk tel. (0-58) 341 42 45 tel./fax (0-58) 341 39 85 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Przeciwpożarowa klapa odcinająca oraz do systemów wentylacji pożarowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu klap serii FID S/S c/p

Instrukcja montażu klap serii FID S/S c/p Zastosowanie Klapy mcr FID S/S c/p z wyzwalaczem termicznym przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez pionowe i poziome przegrody budowlane.

Bardziej szczegółowo

ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH

ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 1. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Klapa VD370 to klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej o odporności ogniowej EI 120 (v ew i o) S1500 C 10000 AA multi. Jej funkcją jest odprowadzanie dymu i gorących gazów pożarowych

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki szczelinowe

Nawiewniki szczelinowe T.1//PL/1 Nawiewniki szczelinowe Typ VSD50-1-LT do montażu w lekkich ścianach działowych Spis treści Opis Opis Budowa Wymiary Materiały Instalacja Montaż Oznaczenia Dane techniczne Informacje do zamawiania

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna Karta katalogowa SF230A-S2 Siłownik ze sprężyną powrotną, do przestawiania przepustnic powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Do przepustnic o powierzchni do ok. 4 m 2 Moment

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS EIS 0 EIS 0 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCRONNYC EIS ROCKWOOL 0 EIS 0 Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem.. 7 Talerzyk zaciskowy Szpilki zgrzewane

Bardziej szczegółowo

SMAY Sp. z o.o. 14 1488-CPR-0445/W

SMAY Sp. z o.o. 14 1488-CPR-0445/W 488 SMAY Sp. z o.o. 4 488-CPR-0445/W EN 5650:200 Klapa przeciwpożarowa odcinająca model: KTS-O-E, KTS-O-S Nominalne warunki działania/skuteczność: Zamknięcie/otwarcie podczas badania w odpowiednim momencie

Bardziej szczegółowo

Kanałowe czujniki temperatury

Kanałowe czujniki temperatury 1 762 1761P03 1762P01 Kołnierz montażowy AQM63.0 QAM21... Symaro Kanałowe czujniki temperatury Aktywne czujniki do pomiaru temperatury powietrza w kanałach powietrznych Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5...35

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE ZASTOSOWANIE Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Frapol służą do ogrzewania ciepłym powietrzem i wentylacji pomieszczeń takich jak hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

7/S5 KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FD40.

7/S5 KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FD40. 7/S KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FD0 68 www.klimaoprema.pl 7/S KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FD0 www.klimaoprema.pl 69 KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FD0 SPIS TREŚCI KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FD0 7 KLASYFIKACJA OGNIOWA 7 DIAGRAM

Bardziej szczegółowo

Klapa przeciwpożarowa

Klapa przeciwpożarowa 4/17/PL/3 Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) telefon +48 22 717 14 70 Oddział w Polsce fax +48 22 717 14 72 ul. Techniczna 2 e-mail trox@trox.pl 05-500

Bardziej szczegółowo

KTM DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KTM DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA KTM Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ SPOSÓB MONTAŻU. PRZECHOWYWANIE i UTYLIZACJA

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ SPOSÓB MONTAŻU. PRZECHOWYWANIE i UTYLIZACJA OPIS PRODUKTU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOśAROWE STOSOWANE W SYSTEMACH WENTYLACJI POśAROWEJ Typ VD370 PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66,

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin.

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin. Karta katalogowa Siłownik obrotowy TRF24-2 (-O) Siłownik 3-punktowy z funkcją bezpieczeństwa do zaworów kulowych z kryzą regulacyjną 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy 2 Nm Napięcie znamionowe 24 VAC

Bardziej szczegółowo

Informator techniczny 2014

Informator techniczny 2014 Informator techniczny 01 Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu Informator techniczny systemów wentylacji pożarowej zawierający szczegółowe informacje o jednopłaszczyznowych klapach przeciwpożarowych z

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry)

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Opis Siłowniki AME 438 SU stosowane są z zaworami 2- i 3- drogowymi typu VRB, VRG, VF i VL o średnicy do DN 50. Siłownik automatycznie

Bardziej szczegółowo

mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające

mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające 1. opis ogólny Klapy oddymiające są głównym elementem systemu oddymiania grawitacyjnego, których zadaniem jest usunięcie z zamkniętych pomieszczeń dymów,

Bardziej szczegółowo

DKISMA. Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej. Kod zamawiania. Opis. Konstrukcja

DKISMA. Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej. Kod zamawiania. Opis. Konstrukcja DKISMA Klapa odcinająca wentylacji pożarowej 1 / 8 DKISMA Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej Odporność ogniowa EI120(v ew i o) S1500C mod AAmulti 1396 - CPR - 0112 Kod zamawiania

Bardziej szczegółowo

Aktywna kapilara do pomiaru najniższej temperatury w zakresie 0 15 C Napięcie zasilania 24 V AC Sygnał pomiarowy V DC

Aktywna kapilara do pomiaru najniższej temperatury w zakresie 0 15 C Napięcie zasilania 24 V AC Sygnał pomiarowy V DC Czujnik przeciwzamrożeniowy do stosowania po stronie powietrza QAF63.2-J QAF63.6-J Aktywna kapilara do pomiaru najniższej temperatury w zakresie 0 15 C Napięcie zasilania 24 V AC Sygnał pomiarowy 0...10

Bardziej szczegółowo

5/9.1/PL/8. Regulatory przepływu. do układów ze stałym przepływem Typ EN. The art of handling air

5/9.1/PL/8. Regulatory przepływu. do układów ze stałym przepływem Typ EN. The art of handling air 5/9.1/PL/8 Regulatory przepływu do układów ze stałym przepływem Typ EN The art of handling air Spis treści Opis Opis 2 Zastosowanie 3 Budowa Wymiary Akcesoria 4 Wymiary 5 Dane aerodynamiczne i akustyczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 OPIS PRODUKTU Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

Klapa przeciwpożarowa ETCE Instrukcje dotyczące montażu, obsługi i konserwacji 02/2016

Klapa przeciwpożarowa ETCE Instrukcje dotyczące montażu, obsługi i konserwacji 02/2016 Klapa przeciwpożarowa ETCE Instrukcje dotyczące montażu, obsługi i konserwacji 0/06 ontaż Klapę przeciwpożarową ETCE należy montować zgodnie z instrukcjami montażu na stronach 5. Działanie i kontrola funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji powietrza

Systemy dystrybucji powietrza Systemy dystrybucji powietrza Nawiewnik wirowy typu DDQ-V Ogólnie Nawiewnik wirowy DDQ-V jest nawiewnikiem o zmiennym charakterze strugi powietrza, wykonany z aluminium przeznaczony do systemów wentylacji

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacji pożarowej

systemy wentylacji pożarowej NOWE ROZWiaZANIA systemy wentylacji pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY ODDYMIAJÑCE SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA urządzenia do ochrony przeciwpożarowej przykłady zastosowania mcr WIP

Bardziej szczegółowo

KLAPY DYMOWE FUMILUX 3000 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR: WE 1488-CPD-0027 z Normą Europejską nr EN-12101 Producent: Eternit Flachdach GmbH / Niemcy

KLAPY DYMOWE FUMILUX 3000 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR: WE 1488-CPD-0027 z Normą Europejską nr EN-12101 Producent: Eternit Flachdach GmbH / Niemcy KLAPY DYMOWE FUMILUX 3000 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR: WE 1488-CPD-0027 z Normą Europejską nr EN-12101 Producent: Eternit Flachdach GmbH / Niemcy FUNKCJA DOŚWIETLENIA FUNKCJA ODDYMIENIA FUNKCJA WENTYLACJI

Bardziej szczegółowo

7/S6 KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FDC40.

7/S6 KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FDC40. 7/S6 KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FDC0 8 www.klimaoprema.pl 7/S6 KLAPY RZECIWPOŻAROWE FDC0 www.klimaoprema.pl 8 KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FDC0 SPIS TREŚCI KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FDC0 87 KLASYFIKACJA OGNIOWA 87 DIAGRAM

Bardziej szczegółowo

Dane elektryczne Napięcie znamionowe AC 24 V, 50/60 Hz DC 24 V. DC 21, ,8 V Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia moc znamionowa

Dane elektryczne Napięcie znamionowe AC 24 V, 50/60 Hz DC 24 V. DC 21, ,8 V Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia moc znamionowa Karta katalogowa Siłownik obrotowy TRFD24 (-O) Siłownik Zamknij/Otwórz z funkcją bezpieczeństwa do zaworów kulowych 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy 1,6 Nm Napięcie znamionowe AC / DC 24 V Sterowanie:

Bardziej szczegółowo

KTM INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KTM INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KTM Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu Wersja

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji powietrza

Systemy dystrybucji powietrza Systemy dystrybucji powietrza Nawiewniki z filtrem RA DA RA DS RA - DFA Ogólnie Nawiewniki z filtrem są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach czystych. W zależności od przeznaczenia i krotności wymian

Bardziej szczegółowo