Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna"

Transkrypt

1 Aktualizacja nr /data E/ Strona / stron 1/ 20 Karta zmian nr 8 Spis treści: 1. Cel Przedmiot Zakres Odpowiedzialność Opis postępowania Ogólne zasady eksploatacji maszyn i urządzeń Klasyfikacja maszyn i urządzeń, podział na grupy i kategorie, prowadzona dokumentacja Wymagania dla maszyn, urządzeń technicznych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Minimalne wymagania dotyczące bhp w zakresie użytkowania maszyn Zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa Zasady oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne Organizacja działalności prewencyjnej w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A Maszyny i urządzenia podlegające pod Dozór Techniczny Obsługa techniczna maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu Postępowanie w czasie obsługi technicznej w poszczególnych branżach Branża mechaniczna Branża aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) Branża elektryczna Gospodarka smarownicza Zabezpieczenie pracowników w narzędzia Badania wykonywane przez Laboratorium Kontroli Technicznej Eksploatacja i nadzór nad stanem technicznym jednośladów (rowerów i motorowerów) Utrzymanie obiektów budowlanych Stany awaryjne urządzeń i instalacji produkcyjnych Uruchomienie instalacji / urządzenia po awarii Wykaz dokumentów sporządzanych w przypadku wystąpienia awarii Definicje Dokumenty związane Zewnętrzne akty normatywne Wewnętrzne akty normatywne, procedury i instrukcje Załączniki...19 Opracował Sprawdził Stanowisko Imię i nazwisko Podpis Data Kierownik Laboratorium Kontroli Technicznej Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. ZSZ Dyrektor Centrum Infrastruktury Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Technicznego Jerzy Sowa January Dąbrowski Robert Pikulski Krzysztof Klein Zatwierdził Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Krzysztof Jałosiński (podpis nieczytelny) (podpis nieczytelny) (podpis nieczytelny) (podpis nieczytelny) (podpis nieczytelny) Zmiany zatwierdził Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. ZSZ January Dąbrowski (podpis nieczytelny)

2 Aktualizacja nr /data D/ Strona / stron 2/ 20 Wersja rozpowszechniana elektronicznie do użytku wewn ętr znego zgodna z oryginałem 1. Cel Celem procedury jest zapewnienie odpowiedniego nadzoru technicznego nad budynkami, budowlami, instalacjami i urządzeniami technicznymi eksploatowanymi w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., który stwarza warunki do: a. utrzymania niezbędnej ciągłości ruchu i zdolności produkcyjnych poszczególnych instalacji, b. utrzymania sprawności technicznej obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury, niezwiązanych z procesami produkcyjnymi, c. zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa i kształtowania odpowiedniej kultury technicznej. 2. Przedmiot Przedmiotem procedury są zasady organizacji prowadzenia obsługi technicznej tj. całokształtu działań w zakresie prewencji technicznej i bieżącej eksploatacji obiektów budowlanych oraz maszyn, urządzeń i instalacji. Obejmuje działania w branży budowlanej, mechanicznej, AKPiA i elektrycznej, gospodarki smarowniczej i inne konieczne dla zapewnienia ciągłości procesów produkcyjnych, bezpieczeństwa i niezawodności pracy oraz maksymalizacji żywotności eksploatowanego majątku. Reguluje obszar analiz zagrożeń i awarii technicznych w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. oraz wdrażania wynikających z nich wniosków i działań. 3. Zakres obejmuje swoim zakresem wszystkie komórki organizacyjne Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.. 4. Odpowiedzialność Niniejszą procedurę w Jednostkach Biznesowych i Centrach wsparcia realizują Kierownicy Działów Technicznych. Nadzór sprawują odpowiedni Dyrektorzy. W innych jednostkach organizacyjnych Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. procedurę realizują, zależnie od zakresu odpowiedzialności i kompetencji, odpowiedni Dyrektorzy i/lub wyznaczeni przez nich pracownicy. Zmiany zatwierdził Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. ZSZ January Dąbrowski (podpis nieczytelny)

3 Aktualizacja nr /data D/ Strona / stron 3/ Opis postępowania 5.1 Ogólne zasady eksploatacji maszyn i urządzeń Użytkownicy lub osoby przez nich upoważnione eksploatują obiekty budowlane, maszyny/ urządzenia/instalacje zgodnie z ich przeznaczeniem zachowując standardy techniczne wynikające z przepisów prawa oraz niniejszej procedury. Budżet na dany czasokres na działania w ramach obsługi technicznej jest planowany i przydzielany zgodnie z zasadami opisanymi w Księdze Controlingu. Użytkownik jest odpowiedzialny za organizację i prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługą techniczną eksploatowanego majątku w ramach przydzielonego budżetu. Dotyczy to w szczególności posiadania, uaktualniania, udostępniania dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi/eksploatacji/techniczno-ruchowych oraz zabezpieczenia wykonawstwa czynności i prac obsługi technicznej w tym remontowych maszyn i urządzeń. Użytkownik urządzenia wykorzystującego energię w oparciu o informacje producenta o zużyciu energii oraz własne obserwacje opracowuje zalecenia dotyczące prawidłowej eksploatacji związane z efektywnością energetyczną urządzenia. Tam gdzie jego brak mógłby doprowadzić do znaczącego odchylenia od efektywnych wyników energetycznych opracowuje poradniki właściwej eksploatacji energetycznej dla poszczególnych urządzeń lub grup urządzeń i maszyn. Jeżeli uzna za właściwe określa kryteria operacyjne zapewniające skuteczne funkcjonowanie i utrzymanie na właściwym poziomie wykorzystania energii. Szczegóły zawiera procedura PQ-O-E08 "Sterowanie zużyciem energii". Personel zajmujący się eksploatacją posiada odpowiednie kwalifikacje, w tym kwalifikacje specjalne zgodnie z procedurami PQ-O-Z01 Zarządzanie Personelem i PQ-O-Z02 Planowanie i organizacja szkoleń. Zapoznał się w sposób udokumentowany z dokumentacją techniczną i instrukcjami. Bieżąca, bezpośrednia obsługa na zmianach pracujących maszyn/urządzeń/instalacji jest prowadzona na podstawie instrukcji stanowiskowej/techniczno-ruchowych zawierających w szczególności: sposób postępowania przy obsłudze w czasie normalnej pracy maszyny, urządzenia, instalacji, prowadzone dokumenty ruchowe na zmianie, sposób postępowania przy obsłudze w sytuacjach zakłóceń w pracy maszyny, urządzenia, instalacji, wymagania przy obsłudze w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Obszar opracowywania i wdrażania instrukcji obsługi/eksploatacji/techniczno-ruchowych regulują procedury PQ-O-P01 Planowanie produkcji i PQ-O-P04 Dostawy Mediów Energetycznych. Obsługa techniczna maszyn i urządzeń jest prowadzona zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ich dokumentacji technicznej ( Paszporty Techniczne pkt. 5.2) oraz odpowiednio do potrzeb i uwag wynikających z ich bieżącej pracy, zgłoszonych przez personel obsługujący oraz zapisanych w prowadzonych dokumentach ruchowych na zmianie. Czynności i prace bezpośrednio na maszynach i urządzeniach w ramach ich obsługi technicznej i objęte niniejszą procedurą, mogą być wykonywane przez: podmioty zewnętrzne na podstawie zawartych umów, w tym umów ramowych, wewnętrzne komórki specjalistyczne na podstawie zleceń, zgodnie z zakresami działań i/lub uzgodnień w ramach współpracy służbowej Remonty maszyn i urządzeń są elementem obsługi technicznej prowadzonym zgodnie z procedurą PQ-O- Z05 Planowanie i realizacja remontów. 5.2 Klasyfikacja maszyn i urządzeń, podział na grupy i kategorie, prowadzona dokumentacja Ze względu na obowiązujące przepisy prawa maszyny i urządzenia dzielą się na podlegające przepisom dozoru technicznego i nie podlegające. Ze względu na różnorodność i ważkość w procesach produkcyjnych maszyny i urządzenia można zakwalifikować do grup i kategorii zgodnie z tabelą nr 1. Zmiany zatwierdził Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. ZSZ January Dąbrowski (podpis nieczytelny)

4 Aktualizacja nr /data A/ Strona / stron 4/ 20 Tab. 1. Kategorie urządzeń Grupa Kategoria Charakterystyka urządzeń I II III IV V Urządzenia i aparaty limitujące produkcję Urządzenia pomocnicze Rezerwy stanowiskowe Rezerwy do montażu Pozostałe urządzenia techniczne Urządzenia i aparaty mające strategiczne znaczenie w procesach produkcyjnych. Wyłączenie ich z ruchu powoduje zatrzymanie produkcji lub urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu środowiska. Urządzenia i aparaty wspomagające procesy produkcyjne i procesy zapobiegające zanieczyszczaniu środowiska. Maszyny lub urządzenia technicznie sprawne, zamontowane na stanowisku pracy. Służą jako rezerwy ruchowe. Włączenie do ruchu nie wymaga prac montażowych. Maszyny lub urządzenia technicznie sprawne. Przeznaczone do montażu na stanowisku pracy w przypadku awarii. Składowane są w wyznaczonych do tego celu miejscach w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Maszyny i urządzenia techniczne nie związane bezpośrednio z procesami produkcyjnymi ani procesami zapobiegającymi zanieczyszczaniu środowiska. Kryteria podlegania maszyn i urządzeń pod przepisy Dozoru Technicznego oraz związane z tym, wynikające z przepisów prawa, działania i prowadzone dokumenty w zakresie obsługi technicznej są zgodne z pkt niniejszej procedury. Dla pozostałych maszyn i urządzeń Użytkownicy, korzystając z tabeli, określają ich przynależność do grupy i kategorii, opracowują i wdrażają szczegółowe zasady obsługi technicznej oraz prowadzą dokumentację zgodne z niniejszą procedurą. Dla maszyn i urządzeń z grup I do V, które nie podlegają przepisom Dozoru Technicznego, Użytkownik zobowiązany jest prowadzić dokumentację techniczną w formie Paszportów technicznych lub DTR. Paszport jest to zbiór dokumentów, który, zależnie od rodzaju maszyny czy urządzenia, zawiera: a. Dane ewidencyjne. b. Charakterystykę techniczną. c. Schematy. d. Wykaz urządzeń współpracujących i wyposażenie. e. Instrukcję dla personelu obsługi w zakresie technicznym i bezpieczeństwa dla prowadzenia pracy w sytuacji normalnej oraz w sytuacji zakłóceń czy awarii. f. Instrukcje smarowania i konserwacji. g. Normatywy remontowe zawierające: strukturę cyklu remontowego, zakres techniczny remontu, wykaz przeprowadzonych remontów. h. Wykaz zespołów i części wymiennych. i. Wykaz rysunków i dokumentacji technicznej. j. Charakterystykę montażu. k. Protokoły odbioru i badań technicznych. Dokumenty składowe Paszportów i DTR dostarczają producenci maszyn, urządzeń i/lub opracowują Użytkownicy lub kompetentne podmioty na ich zlecenie. Użytkownik zapewnia na bieżąco aktualizację Paszportów i DTR zależnie od dokonywanych zmian technicznych maszyny czy urządzenia w okresie ich całego cyklu eksploatacji. Zmiany zatwierdził Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. ZSZ January Dąbrowski (podpis nieczytelny)

5 Aktualizacja nr /data E/ Strona / stron 5/ 20 Dokumenty wchodzące w skład Paszportów opracowane lub zaktualizowane poza producentem są opiniowane przez odpowiednie służby Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. i zatwierdzane do użytkowania przez właściwego Dyrektora lub Kierownika komórki zależnie od przyjętej organizacji i podziału kompetencji w Jednostce Organizacyjnej. Dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, należy prowadzić dokumentację techniczną, w tym dokumentację eksploatacyjną. Zakres prowadzonej dokumentacji określa Instrukcja eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w Z. Ch. "Police" S.A. cz. I Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. 5.3 Wymagania dla maszyn, urządzeń technicznych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Minimalne wymagania dotyczące bhp w zakresie użytkowania maszyn Maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia, instalacje oraz sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości, zainstalowane lub stosowane w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. przed r. lub wprowadzone do obrotu na terenie UE przed tym terminem a zainstalowane w Spółce po upływie tego terminu (tzw. maszyny stare ) winny spełniać minimalne wymagania w zakresie bhp. Kierownik komórki organizacyjnej (użytkownik) powołuje zespół do oceny spełniania wymagań minimalnych przez te maszyny, w oparciu o formularze F-30/PQ-O-Z04 Ocena zgodności maszyn z minimalnymi wymaganiami oraz wystawia oświadczenie wg wzoru formularza F-31/PQ-O-Z04 Oświadczenie. Wymienione dokumenty przechowywane są przez użytkownika Zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa Maszyny nowe, tj. wprowadzone po raz pierwszy do obrotu na terenie UE po r. i eksploatowane w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. spełniają zasadnicze wymagania w zakresie bhp. Zgodnie z tymi wymaganiami maszyna/urządzenie techniczne powinno posiadać: oznakowanie znakiem CE, instrukcję użytkowania wraz z deklaracją zgodności WE w języku polskim. Zawartość instrukcji użytkowania maszyny oraz deklaracji zgodności określa akt normatywny wymieniony w pkt Zasady oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne. Zasady oznakowania zawiera Scenariusz SP-O-Z04-01 "Wytyczne oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne" 5.4 Organizacja działalności prewencyjnej w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. Działania prewencyjne mające na celu określenie aktualnego stanu technicznego lub zakresu remontowego maszyny, urządzenia lub instalacji, realizowane są na podstawie posiadanych Paszportów, dokumentacji technicznych, instrukcji, analiz informacji zgłaszanych przez obsługę. Na tej podstawie opracowywane są plany, harmonogramy działań lub, jeżeli jest to konieczne, podejmowane działania w trybie doraźnym. Każdorazowo należy zachować wymogi obowiązujących przepisów prawa. Do działań tych zaliczamy w szczególności: wstępne działania (badania, kontrole) po zainstalowaniu przed przekazaniem do eksploatacji po raz pierwszy oraz po zainstalowaniu na innym miejscu dotyczy maszyn i urządzeń, których bezpieczeństwo użytkowania zależą od warunków, w jakich są one eksploatowane, okresowe przeglądy techniczne, oględziny, badania nieniszczące i niszczące, badania diagnostyczne maszyn, Zmiany zatwierdził Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. ZSZ January Dąbrowski (podpis nieczytelny)

6 Aktualizacja nr /data D/ Strona / stron 6/ 20 badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz inne badania specjalistyczne urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, rewizje zewnętrzne i wewnętrzne, specjalistyczne badania techniczne, w tym kontrole specjalne przeprowadzane w przypadku możliwości pogorszenia bezpieczeństwa w związku z pracami modyfikacyjnymi, niebezpiecznymi uszkodzeniami oraz wypadkami przy pracy, zjawiskami przyrodniczymi, wydłużonym czasem postoju maszyn, urządzenia, instalacji. 5.5 Maszyny i urządzenia podlegające pod Dozór Techniczny Na mocy Ustawy o Dozorze Technicznym z dnia r i Rozporządzenia RM z dnia 16 lipca 2002 roku (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska wskutek: a. rozprężania cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, b. wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu, c. rozprzestrzeniania się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu. Nad urządzeniami podlegającymi Dozorowi Technicznemu mogą być wykonywane następujące formy dozoru: dozór pełny, dozór ograniczony, dozór uproszczony. W celu kontroli terminów decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji oraz możliwości przygotowania urządzeń do badań, Zakładowy Dozór Techniczny prowadzi komputerową bazę danych dozorowych urządzeń technicznych. Aktualizację bazy danych przeprowadzają Specjaliści Zakładowego Dozoru Technicznego każdy w zakresie przypisanych do nadzorowania urządzeń. W terminie do 30 stycznia na formularzu nr F-2/PQ-O-Z04 Zakładowy Dozór Techniczny przekazuje właścicielom/użytkownikom informacje o terminach badań urządzeń, które powinny być wykonane w danym roku. Dla urządzeń podlegających Dozorowi Technicznemu wszystkie czynności związane z przeglądami, rewizjami, konserwacją, naprawami oraz prowadzoną dokumentacją są realizowane zgodnie z aktami prawnymi i warunkami przedmiotowymi dozoru technicznego. Całokształt spraw związanych z eksploatacją urządzeń podlegających Dozorowi Technicznemu prowadzą właściciele/użytkownicy urządzeń. Nadzór nad właściwą eksploatacją, konserwacją, naprawami, archiwizacją dokumentacji technicznej i Książek Rewizyjnych oraz koordynacją postępowania i współpracy z Organami Dozoru Technicznego prowadzi Zakładowy Dozór Techniczny. Kierownik Zakładowego Dozoru Technicznego reprezentuje stanowisko Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w kontaktach z Urzędem Dozoru Technicznego, Transportowym Dozorem Technicznym, Centralnym Laboratorium Dozoru Technicznego, Państwową Agencją Atomistyki oraz Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Kontakty i współpraca z w/w jednostkami polegają na uzgadnianiu zakresu i harmonogramu badań technicznych, dokumentacji naprawczej, modernizacyjnej, eksploatacyjnej oraz udziale w badaniach technicznych i kontrolach, odbiorze decyzji wystawianych po wykonaniu badań. Prowadzi sprawy związane z całokształtem zagadnień w zakresie technicznych urządzeń poddozorowych i ochrony radiologicznej. Zmiany zatwierdził Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. ZSZ January Dąbrowski (podpis nieczytelny)

7 Aktualizacja nr /data D/ Strona / stron 7/ Obsługa techniczna maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu Każde urządzenie podlegające Dozorowi Technicznemu zarejestrowane i dopuszczone do eksploatacji posiada Książkę Rewizyjną, wydaną przez organ Dozoru Technicznego. Składa się ona z Paszportu Technicznego i DTR producenta, dokumentacji projektowej, montażowej i odbiorowej wraz z załącznikami, oraz Protokołów i Decyzji sporządzanych przez Inspektorów Dozoru Technicznego. Wszystkie Książki Rewizyjne znajdują się w Zakładowym Dozorze Technicznym. W zależności od formy wykonywania dozoru technicznego, urządzenia podlegają badaniom technicznym odbiorczym, okresowym i doraźnym. Na urządzeniach objętych dozorem uproszczonym, badania techniczne nie są wymagane. Z wszystkich czynności dozoru technicznego Inspektor Dozoru Technicznego sporządza Protokół z czynności Dozoru Technicznego i wydaje Decyzję. Protokół i Decyzja jest potwierdzana podpisem przez Kierownika lub Specjalistę Zakładowego Dozoru Technicznego, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. O decyzji Inspektora wraz z uwarunkowaniami, bezpośredni właściciel/użytkownik urządzenia powiadamiany jest pisemnie przez Zakładowy Dozór Techniczny. O wykonaniu zaleceń, usunięciu usterek, zgłoszeniu do badania nadzwyczajnego właściciel/użytkownik urządzenia powiadamiają pisemnie Zakładowy Dozór Techniczny. Zbiór Protokołów, Decyzji, Protokoły wykonania zaleceń, usunięcia usterek, itp. znajdują się w Książce Rewizyjnej. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego urządzenia transportu bliskiego w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. podlegają przeglądom przez uprawnione osoby wg terminów podanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, o ile wytwórca nie określa inaczej. Terminy przeglądów opracowane na podstawie rozporządzenia zawarto w załączniku Z-1/PQ-O-Z04. Terminy przeglądów konserwacyjnych specjalistycznych urządzeń technicznych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 Dz.U. Nr 178 poz. 1320, zawarto je w załączniku Z-2/PQ-O-Z04. Dla urządzeń wyłączonych z eksploatacji, (ale niewyrejestrowanych w organach Dozoru Technicznego) przegląd okresowy tego urządzenia musi być wykonany przed każdym użyciem i co najmniej jeden raz w roku. Przeglądy, naprawy i konserwacje urządzeń transportu bliskiego oraz transportu ciągłego w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. przeprowadzają uprawnieni przez właściwe organy Dozoru Technicznego konserwatorzy na podstawie wystawionych przez Użytkownika zamówień. Konserwatorzy z przeprowadzanych czynności dokonują wpisów do Dziennika obsługi i konserwacji urządzenia technicznego. Dziennik obsługi i konserwacji urządzenia technicznego wydawany jest użytkownikowi przez Zakładowy Dozór Techniczny, po badaniu odbiorczym przeprowadzonym przez Dozór Techniczny i wydaniu decyzji dopuszczającej urządzenie do eksploatacji. Dziennik znajduje się w kabinie urządzenia, a dla pozostałych urządzeń transportu bliskiego w pomieszczeniu, do którego jest stały dostęp, np. u brygadzisty, mistrza, kierownika. W dzienniku tym dokonywane są wpisy o stanie technicznym i dopuszczeniu lub wyłączeniu z eksploatacji urządzenia przez uprawnionych konserwatorów, oraz uwagi, usterki, uszkodzenia itp. wynikłe w czasie eksploatacji dokonywane przez obsługującego. Zmiany zatwierdził Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. ZSZ January Dąbrowski (podpis nieczytelny)

8 Aktualizacja nr /data G/ Strona / stron 8/ 20 Dla przenośników taśmowych przeglądy konserwacyjne i zapisy o stanie technicznym elektrycznym lub mechanicznym dokonywane są na formularzach F-32/PQ-O-Z04 lub F-33/PQ-O-Z04. Wpisy obsługi o niesprawności urządzenia stanowią podstawę do zlecenia przez Użytkownika naprawy urządzenia transportu bliskiego lub transportu ciągłego. Wszystkie przenośniki, będące w użytkowaniu, objęte są codziennymi przeglądami stanu sprawności w sposób zgodny z wytycznymi, stanowiącymi instrukcję organizacyjną SP-O-Z04-03 Wytyczne do wykonywania codziennych przeglądów taśmociągów. Okresowym przeglądom stanu technicznego, w branży mechanicznej i elektrycznej, podlegają przenośniki objęte dozorem z częstotliwością określoną w Z-2/PQ-O-Z04 Terminy przeglądów konserwacyjnych SUT, zaś pozostałe co 3 miesiące. Sposób dokonywania okresowych przeglądów technicznych jest jednolity. Zasady eksploatacji napraw i konserwacji środków transportu wewnętrznego reguluje instrukcja IO-O-Z04-03 Instrukcja eksploatacji środków transportu wewnętrznego. Zasady odbioru, eksploatacji i napraw, oraz nadzoru rurociągów określa instrukcja IO-O-Z04-04 Instrukcja nadzorowania rurociągów. 5.6 Postępowanie w czasie obsługi technicznej w poszczególnych branżach Branża mechaniczna Obsługę techniczną w branży mechanicznej zapewniają. Działy Techniczne Jednostek Biznesowych/Centrów a realizują podmioty zewnętrzne i specjalistyczne komórki wewnętrzne. Obieg informacji o aktualnym stanie technicznym i uwagach do bieżącej pracy maszyn i urządzeń w zakresie branży mechanicznej wynika z wewnętrznej organizacji Jednostki Biznesowej/Centrum oraz treści umowy z branżowym podmiotem zewnętrznym. W sytuacjach wystąpienia zakłóceń i awarii, w szczególności na II i III zmianie, Mistrz prowadzący zmianę współpracuje z Dyspozytorem Zakładów zgodnie z pkt. 5.8 niniejszej procedury, procedurą PQ-O-P02 Koordynacja Ruchu Zakładów oraz z zapisami w umowie zawartej z branżowym podmiotem zewnętrznym Branża aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) Obsługę techniczną w branży AKPiA zapewniają Działy Techniczne Jednostek Biznesowych/Centrów a realizują podmioty zewnętrzne i specjalistyczne komórki wewnętrzne. W zakresie wyposażenia kontrolno-pomiarowego obsługa techniczna jest realizowana zgodnie z procedurą PQ-O-B03 Nadzór nad wyposażeniem kontrolno pomiarowym. Obieg informacji o aktualnym stanie technicznym i uwagach do bieżącej pracy maszyn i urządzeń w zakresie AKPiA wynika z wewnętrznej organizacji Jednostki Biznesowej/Centrum oraz treści umowy z współpracującym branżowym podmiotem zewnętrznym. W sytuacjach wystąpienia zakłóceń i awarii, w szczególności na II i III zmianie, Mistrz prowadzący zmianę współpracuje z Dyspozytorem Zakładów zgodnie z pkt. 5.8 niniejszej procedury, procedurą PQ-O-P02 Koordynacja Ruchu Zakładów oraz z zapisami w umowie zawartej z branżowym podmiotem zewnętrznym Branża elektryczna Obsługę techniczną w branży elektrycznej zapewniają Działy Techniczne Jednostek Biznesowych/Centrów a realizują podmioty zewnętrzne i specjalistyczne komórki wewnętrzne. W zakresie wyposażenia do pomiarów obsługa techniczna jest realizowana zgodnie z Instrukcją IO-O-Z04-05 Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym urządzeń elektroenergetycznych. Zmiany zatwierdził Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. ZSZ w/z Ireneusz Bielawski (podpis nieczytelny)

9 Aktualizacja nr /data D/ Strona / stron 9/ 20 Wydział Sieci Elektrycznych Centrum Energetyki opracowuje, uzgadnia i udostępnia standardy postępowania w zakresie obsługi technicznej (eksploatacji) w branży elektrycznej w obszarach wspólnych dla Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. Umieszcza na swojej stronie intranetowej odpowiednie dokumenty. W szczególności są to: Wykaz osób upoważnionych do wydawania poleceń i pisemnych i ustnych na prace przy urządzeniach elektroenergetycznych na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.. Podział, granice eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. Instrukcja eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych cz. I Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. W Centrum Energetyki obsługa techniczna w branży elektrycznej jest prowadzona zgodnie z procedurą PQ-O-P04 Dostawy Mediów Energetycznych. Obieg informacji o aktualnym stanie technicznym i uwagach do bieżącej pracy maszyn i urządzeń w zakresie branży elektrycznej wynika z wewnętrznej organizacji Jednostki Biznesowej/Centrum oraz treści umowy z współpracującym branżowym podmiotem zewnętrznym. W sytuacjach wystąpienia zakłóceń i awarii, w szczególności na II i III zmianie, Mistrz prowadzący zmianę współpracuje z Dyspozytorem Zakładów zgodnie pkt. 5.8 niniejszej procedury, procedurą PQ-O-P02 Koordynacja Ruchu Zakładów oraz z zapisami w umowie zawartej z branżowym podmiotem zewnętrznym. Jeżeli dotyczy to sieci o napięciu powyżej 1 kv informowany jest Mistrz zmiany Wydziału Sieci Elektrycznych, który dokonuje oceny sytuacji i podejmuje odpowiednie decyzje. Jeżeli jest to konieczne dokonuje konsultacji ze Starszym Mistrzem lub Kierownikiem Wydziału Sieci Elektrycznych Gospodarka smarownicza Całokształt zagadnień z zakresu gospodarki smarowniczej zapewniają Działy Techniczne Jednostek Biznesowych i Centrów, a realizują wykonawcy zewnętrzni na podstawie zawartych umów w oparciu o zamówienia jednostkowe. Zamówienia jednostkowe wystawiane są przez Użytkownika zgodnie z przyjętym obiegiem dokumentów. Rozliczanie robót odbywa się zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie Zabezpieczenie pracowników w narzędzia Do obowiązków pracowników Spółki, którzy zostali doposażeni w podstawowe zestawy narzędziowe i którzy będą bezpośrednimi użytkownikami tych narzędzi, należy między innymi: prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie narzędzi, posługiwanie się tylko sprawnymi narzędziami, dbałość o czystość oraz prawidłowe przechowywanie i zabezpieczenie narzędzi, niezwłoczne powiadomienie przełożonego o fakcie uszkodzenia, zniszczenia, zagubienia lub kradzieży narzędzia. Elektronarzędzia: Wszystkie elektronarzędzia eksploatowane przez pracowników Spółki powinny posiadać naniesione cechy oraz założoną Kartę badań elektronarzędzia formularz F-20/PQ-O-Z04, które znajdują się u Użytkownika elektronarzędzia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia elektronarzędzia, osoba, która to stwierdziła ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt swojemu przełożonemu. Zmiany zatwierdził Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. ZSZ January Dąbrowski (podpis nieczytelny)

10 Aktualizacja nr /data A/ Strona / stron 10/ 20 Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez osoby lub firmy, które posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania okresowych badań i napraw elektronarzędzi. Z przeprowadzonych badań i napraw dokonuje się stosowne wpisy w Karcie badań elektronarzędzia. Badania okresowe elektronarzędzi dokonywane są na podstawie opracowanego Harmonogramu przeglądów elektronarzędzi formularz F-22/PQ-O-Z04. Nadzór nad właściwym wykorzystywaniem i przeglądami narzędzi przez Użytkownika sprawuje bezpośredni przełożony Badania wykonywane przez Laboratorium Kontroli Technicznej Badania diagnostyczne maszyn Badania te są realizowane przez diagnostów z Biura Zarządzania Majątkiem Produkcyjnym i służą do określenia stanu technicznego maszyny, urządzenia lub obiektu. Wykaz maszyn objętych nadzorem diagnostycznym ciągłym (On-Line) i okresowym (Off-Line) wraz z częstotliwością pomiarów i badań diagnostycznych sporządzają Użytkownicy urządzeń. Usługi wykonywane są na podstawie zlecenia rocznego/kwartalnego/miesięcznego wystawianego przez komórki organizacyjne. Z przeprowadzonych pomiarów sporządzane jest Sprawozdanie z badań formularz F-17/PQ-O-Z04 lub inny dokument, który powinien zawierać, co najmniej następujące informacje: nazwa i adres klienta, numer zlecenia, osoba wykonująca pomiar, data wykonania pomiaru, osoba sporządzająca sprawozdanie, data sporządzenia sprawozdania, miejsce wykonania pomiaru, dane techniczne urządzenia, którego pomiar dotyczy: moc, obroty, posadowienie, typ, warunki środowiskowe, wyniki pomiarów, szkic urządzenia, ocena stanu i ewentualne zalecenia, użyte przyrządy i sposób mocowania czujnika, jeżeli jest to zasadne opinie i interpretacje wyników badań. Jeden egzemplarz przekazywany jest zleceniodawcy, drugi pozostaje w Biurze Zarządzania Majątkiem Produkcyjnym w celach archiwalnych. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania nie planowanych badań diagnostycznych komórki organizacyjne wystawiają zlecenie jednostkowe. W sprawozdaniu zawarte są ocena stanu badanego obiektu i zalecenia, co do dalszego postępowania. Na podstawie oceny w sprawozdaniu oraz zaleceń wytwórcy ujętych w Paszportach Technicznych lub DTR Kierownik komórki organizacyjnej podejmuje stosowne decyzje w sprawie dalszego ruchu urządzenia. Decyzję tą wpisuje do sprawozdania. Mierniki i analizatory służące do wykonywania badań podlegają wzorcowaniu. Wzorcowanie i wszystkie czynności związane z nadzorem metrologicznym prowadzane są zgodnie z procedurą PQ-O-B03 Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym. Zmiany zatwierdził Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. ZSZ January Dąbrowski (podpis nieczytelny)

11 Aktualizacja nr /data D/ Strona / stron 11/ Badania niszczące i nieniszczące urządzeń technicznych i ich elementów Badania niszczące i nieniszczące wykonuje Laboratorium Kontroli Technicznej IML posiadających właściwe uprawnienia i certyfikaty, na zlecenie Użytkowników w celu: Określenia stanu technicznego urządzeń lub ich części, Przygotowania i kontroli podczas i po remontach, Pomocy w opracowaniu technologii napraw, Przygotowania do rewizji dozorowych. Laboratorium Kontroli Technicznej wykonuje następujące badania: Badanie wadliwości połączeń spawanych, Badanie grubości ścianek metalowych, Badanie własności wytrzymałościowych metali, Badanie pęknięć, Badanie struktury metali, Badanie składu chemicznego stali i staliw, Badania szczelności helem, Badania zawartości ferrytu, Badania grubości powłok nieferromagnetycznych na podłożach ferromagnetycznych. Badania te realizowane są w pracowniach i w terenie (na instalacjach), przy zastosowaniu poniższych metod: Metody nieniszczące, Metody niszczące. Stosowane metody badawcze zostały uznane przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego nr LB-021/ Eksploatacja i nadzór nad stanem technicznym jednośladów (rowerów i motorowerów) Użytkownicy jednośladów, będących własnością Spółki, zapewniają nadzór nad ich eksploatacją poprzez: nadanie numeru ewidencyjnego, w przypadku motorowerów zgłoszenie zakupu do biura finansowego GFF, w celu ubezpieczenia motorowerów, należących do floty komunikacyjnej Grupy Azoty, założenie kartoteki przeglądów i napraw jednośladów, zachowanie dokumentacji technicznej dołączonej przez producenta, utrzymywanie jednośladów w wymaganym stanie technicznym. Kartoteka przeglądów i napraw jednośladów winna zawierać: nazwę pojazdu numer ewidencyjny pojazdu datę kontroli i jej rodzaj, rodzaj prowadzonych prac konserwacyjnych/naprawczych, imię, nazwisko i podpis osoby/dane oraz pieczęć firmy serwisowej, dokonującej przeglądu technicznego, konserwacji lub naprawy. Zmiany zatwierdził Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. ZSZ January Dąbrowski (podpis nieczytelny)

12 Aktualizacja nr /data H/ Strona / stron 11A/ 20 W przypadku motorowerów użytkownik zleca wyspecjalizowanej firmie serwisowej, co najmniej raz do roku, dokonanie przeglądu i konserwacji motoroweru oraz naprawy, w przypadku stwierdzenia niesprawności. W przypadku stwierdzenia niesprawności roweru użytkownik nie może z niego korzystać do momentu usunięcia usterki. Użytkownicy jednośladów zobowiązani są do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym. 5.7 Utrzymanie obiektów budowlanych Obiekty budowlane będącą na stanie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. są przekazane do użytkowania poszczególnym komórkom organizacyjnym tj. kierownikom komórek organizacyjnych bądź pracownikom tych komórek organizacyjnych, którzy mają w swoim zakresie czynności utrzymanie obiektów budowlanych (zwanym dalej Użytkownikiem / Zarządcą obiektu budowlanego). Zarządca obiektu jest zobowiązany również do zadbania w zarządzanym obiekcie o właściwe zużycie energii poprzez zapewnienie prawidłowej eksploatacji obiektu, dostosowaniu parametrów pracy do faktycznych potrzeb, tj zapewnienia optymalnych warunków pracy systemu z punktu widzenia środowiska, bezpieczeństwa i zużycia energii. Służby techniczne w uzgodnieniu z Zarządcą opracowują wytyczne do eksploatacji dla użytkowników istotne z punktu widzenia efektywności energetycznej i/lub zużycia energii, w oparciu o dokumentację obiektu lub instalacji i urządzeń związanych z obiektem. Szczegóły zawiera procedura PQ-O-E08 "Sterowanie zużyciem energii". Użytkownik lub Zarządca obiektu budowlanego na terenie Spółki jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności z przepisami prawa budowlanego i przepisami ppoż., w tym również: prowadzenia książki obiektu budowlanego i bieżącego dokonywania wpisów w książce, opracowania i aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu, monitorowania terminów i wykonania przeglądów okresowych, realizację zaleceń pokontrolnych i monitorowania ich wykonania, przekazywanie Specjalistom ds. Budynków i Budowli danych i informacji dotyczących osób odpowiedzialnych za obiekt budowlany oraz nie będących już odpowiedzialnymi za obiekt, aktualizowanych dokumentów i instrukcji dotyczących obiektu budowlanego, o terminach przeglądów oraz przesłanie kopii protokołów z kontroli technicznej obiektów budowlanych w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu. Nadzór nad powyższym w danej komórce organizacyjnej sprawuje kierownik danej komórki organizacyjnej. Nadzór nad danymi dotyczącymi obiektów budowlanych w systemie SAM RE prowadzi Biuro Zarządzania Majątkiem Produkcyjnym, Dział Realizacji Robót (GI-GIM-IMI). Zmiany zatwierdził Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. ZSZ January Dąbrowski (podpis nieczytelny)

13 Aktualizacja nr /data D/ Strona / stron 12/ 20 Opracowany przez użytkownika/zarządcę projekt instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i technicznego obiektu budowlanego autoryzuje zakładowa służba prewencji procesowej/pożarowej oraz Komendant Zakładowej Straży Pożarnej, co uznaje się za opracowane przez te służby, w rozumieniu ustawy o ochronie przeciwpożarowej lub przepisu, o którym mowa w p Użytkownik lub Zarządca powinien zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Wszystkie obiekty budowlane na terenie Spółki powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez Użytkownika/ Zarządcę okresowej kontroli. Kontrola okresowa powinna być prowadzona: a. co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego, b. co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, c. w zakresie, o którym mowa w pkt a), co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej m2; osoba dokonująca kontroli jest zobowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli; d. każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury wymienionych w akapicie poprzedzającym, polegająca na kontroli stanu technicznego bezpiecznego użytkowania obiektu. Kontrole okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych dokonywane są przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności na podstawie zawartych umów. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego obiekty budowlane eksploatowane na terenie Spółki posiadają Książkę obiektu budowlanego. Książki obiektów budowlanych prowadzi i przechowuje Użytkownik lub Zarządca. Podlegają one rejestracji w Biurze Zarządzania Majątkiem Produkcyjnym. Identyfikacja potrzeb w zakresie realizacji zaleceń prac remontowych wynikających z protokołów okresowych kontroli stanu technicznego obiektu jest opracowywana przez Użytkownika lub Zarządcę zgodnie z procedurą PQ O-Z05 Planowanie i realizacja remontów i scenariuszem SP-O-Z05-01 Znaczące remonty i przeglądy okresowe. W okresowych przeglądach stanu technicznego obiektów budowlanych uczestniczy Użytkownik lub Zarządca danego obiektu. Nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych w danej komórce organizacyjnej sprawuje jej Kierownik. 5.8 Stany awaryjne urządzeń i instalacji produkcyjnych W sytuacjach powstania awarii lub usterki limitującej podstawową działalność komórki - prace podejmowane są bez zbędnej zwłoki (w tzw. trybie awaryjnym). Decyzje o wprowadzeniu trybu awaryjnego podejmuje: Zmiany zatwierdził Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. ZSZ January Dąbrowski (podpis nieczytelny)

14 Aktualizacja nr /data E/ Strona / stron 13/ 20 na zmianie pierwszej na wniosek Kierownika komórki organizacyjnej Dyrektor Jednostki Biznesowej / Centrum, na innych zmianach i w dni wolne od pracy oraz święta na wniosek Mistrza prowadzącego zmianę - Dyspozytor Zakładu. Prace te mają na celu podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do zminimalizowania lub usunięcia skutków awarii. W przypadku konieczności usuwania usterek wymagających przyjazdu pracowników spółek zależnych należy postępować zgodnie ze scenariuszem SP-O-Z04-02 Wezwanie Dyspozytorskie. W przypadku wystąpienia awarii (zdarzenie spełniające kryteria definicji awarii) Kierownik komórki organizacyjnej lub Dyspozytor Zakładu niezwłocznie informuje Dyrektora Jednostki Biznesowej/Centrum oraz Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Technicznego (w wypadku urządzeń poddozorowych również Kierownika Zakładowego Dozoru Technicznego) o zaistniałej awarii lub usterce, przyjętym trybie jej usunięcia i sposobie zminimalizowania skutków uzyskując wstępną akceptację działań. Dyspozytor Zakładu po wystąpieniu awarii i wykonaniu czynności wynikających z procedury PQ-O-E04 "Środowiskowa działalność prewencyjna" niezwłocznie wysyła informację na adres owy: Zgłoszenie awarii w Grupie Azoty na formularzu F-35, oraz do wiadomości Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Technicznego. Po uzyskaniu wstępnej akceptacji Kierownik komórki organizacyjnej bezzwłocznie, jeżeli jest to uzasadnione, wprowadza na roboty wykonawcę. Formalny wniosek (zlecenie remontowe) do akceptacji Dyrektora Jednostki Biznesowej/Centrum kieruje w najkrótszym możliwym czasie. W wypadku konieczności zawarcia umowy z wykonawcą - dalszy tok postępowania określa procedura PQ-O-M03 Wybór dostawców usług. W przypadku gdy zdarzenie spełnia kryteria określone w definicji awarii obowiązkowo sporządzany jest Meldunek awaryjny (na formularzu F-24/PQ-O-Z04). Meldunek awaryjny zawierający informację o podjętych czynnościach sporządza, niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych informacji, kierownik komórki organizacyjnej, w której wystąpiła awaria i po akceptacji Dyrektora Jednostki Biznesowej/Centrum, przekazuje do Departamentu Bezpieczeństwa Technicznego (gdzie następuje rejestracja w Książce ewidencji awarii formularz F-25/PQ-O-Z04). Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Technicznego decyduje o powołaniu Komisji Awaryjnej. Po decyzji Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Technicznego oryginał Meldunku o awarii przekazywany jest do Dyrektora Jednostki Biznesowej/Centrum właściwego dla miejsca wystąpienia awarii. Kopię zatwierdzonego Meldunek awaryjny bez załączników kierownik komórki organizacyjnej przekazuje do Biura Systemów Zarządzania, oraz do przewodniczącego Komisji Awaryjnej, jeśli taka została powołana Komisja. W przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub wystąpieniu zdarzenia o znamionach poważnej awarii dyspozytor Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. powiadamia zgodnie z zapisami punktu procedury PQ-O-E04 "Środowiskowa działalność prewencyjna" o takim fakcie WIOŚ i KW PSP. Po zakwalifikowaniu usterki lub awarii do poważnej awarii przemysłowej i niezwłocznie wystawionym przez kierownika komórki organizacyjnej Meldunku awaryjnego Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Technicznego dla wyjaśnienia okoliczności, przyczyn i skutków zdarzenia obowiązkowo powołuje Komisję Awaryjną. Komisja Awaryjna przeprowadza czynności wyjaśniające, formułuje wnioski, zalecenia i dokonuje szacunku strat. Komisja Awaryjna sporządza Protokół awaryjny na formularzu F-26/PQ-O-Z04 i przedkłada go do zatwierdzenia przez Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Technicznego, w terminie do 14 dni kalendarzowych od momentu powołania Komisji chyba, że powołujący komisję wyznaczy inny termin. Zmiany zatwierdził Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. ZSZ January Dąbrowski (podpis nieczytelny)

15 Aktualizacja nr /data F/ Strona / stron 14/ 20 W przypadkach, kiedy ustalenie przyczyn awarii wymaga wykonania specjalistycznych ekspertyz, udziału biegłych rzeczoznawców lub innych uzasadnionych działań, Przewodniczący komisji występuje do Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Technicznego o przesunięcie terminu sporządzenia Protokołu awaryjnego. Oryginał Protokołu po zatwierdzeniu przez Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Technicznego i zarejestrowaniu przez Pełnomocnika DG ds. ZSZ jest archiwizowany w Departamencie Bezpieczeństwa Technicznego. Kopię protokołu (bez załączników) otrzymują: Dyrektorzy Jednostek Biznesowych/Centrów, którzy zlecają działania wynikające z wniosków protokółu - adekwatne dla danego pionu. Odpowiedzialni za realizację działań. Spółki zależne, jeżeli okoliczności powstania awarii lub ustalenia w sprawie działań naprawczych dotyczą tych Spółek. Realizującym zatwierdzone zalecenia i wnioski komisji (działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze) jest Kierownik K.O., któremu działania zostały zlecone. Po realizacji działań określonych w Protokóle awaryjnym (F-26/PQ-O-Z04) Kartę realizacji zalecenia/działania zapobiegawczego formularz F-34/PQ-O- Z04 składa Dyrektorowi Jednostki Biznesowej/Centrum. Kopię karty wraz z informacją o poniesionych kosztach przekazuje do Departamentu Bezpieczeństwa Technicznego. Na wniosek Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Technicznego kierownik komórki realizującej działania przekazuje informację bieżącą z ich stanu zaawansowania - (łącznie z poniesionymi nakładami finansowymi). Meldunek awaryjny umożliwia uruchomienie trybu awaryjnego zakupu zgodnie z procedurą PQ-O-M01 "Realizacja zakupów". W przypadku wystąpienia usterki użytkownik rejestruje ją w odpowiednim dokumencie, uwzględniając następujące dane: a) Opis usterki b) Nazwa urządzenia, obiektu c) Przyczyna d) Podjęte działania naprawcze Kierownik K.O., w której wystąpiła awaria, w przypadku gdy Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Technicznego nie powołał Komisji Awaryjnej ma obowiązek podjęcia działań korygujących w stosunku do niezgodności, która wystąpiła, oraz udokumentowania ich w formie Programu Działań Korygujących i po zatwierdzeniu przez przełożonego oraz zarejestrowaniu przez Pełnomocnika - kopię sporządzonego dokumentu przesyła się do Departamentu Bezpieczeństwa Technicznego. Program taki w opisie działań korekcyjnych powinien zawierać w szczególności: a. rodzaj działań b. termin usunięcia skutków zdarzenia i w przypadku awaryjnego wyłączenia instalacji produkcyjnej - ponownego jej uruchomienia c. poniesionych kosztach przy usuwaniu skutków zdarzenia (uwzględniających koszty ewentualnej akcji ratowniczej i koszty unieszkodliwienia), Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Technicznego, jeżeli uzna, że zaproponowane działania korygujące są niewystarczające, powołuje Zespół, którego zadaniem jest ponowne przeanalizowanie przyczyn powstania awarii, jej skutków oraz zaproponowanie adekwatnych działań korygujących dla k.o. w której miała miejsce awaria i zapobiegawczych dla pozostałych. Po realizacji działań korygujących określonych w Programie Działań Korygujących (PDK) i ocenie ich skuteczności kopię PDK przekazuje się do Departamentu Bezpieczeństwa Technicznego. Zmiany zatwierdził Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. ZSZ w/z Ireneusz Bielawski (podpis nieczytelny)

16 Aktualizacja nr /data A/ Strona / stron 15/ Uruchomienie instalacji / urządzenia po awarii Przed wprowadzeniem do ruchu instalacji / urządzenia po awarii należy dokonać analizy ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa ponownego uruchomienia instalacji / urządzenia zgodnie z trybem określonym w procedurach PQ-O-H01 i PQ-O-H02. Decyzję o uruchomieniu instalacji / urządzenia po awarii podejmuje kierownik komórki organizacyjnej lub osoba go zastępująca po odbiorze prac przywracających sprawność instalacji / urządzenia. W przypadku wystąpienia usterki, decyzję o uruchomieniu podejmuje prowadzący zmianę na podstawie identyfikowalnych zapisów potwierdzających usunięcie usterki przez właściwe służby (zapisy w Rejestrze prac, Raporcie automatyka, Raporcie elektryka ) Wykaz dokumentów sporządzanych w przypadku wystąpienia awarii Wykaz dokumentów sporządzanych w przypadku wystąpienia awarii zawiera tabela nr 2. Tab. 2. Wykaz dokumentów sporządzanych w przypadku wystąpienia awarii Dokument Meldunek awaryjny Kto opracowuje Kierownik K.O. Do kogo jest przekazywany Dyrektor Departamentu Bezp. Technicznego Arkusz kwalifikacji awarii Dyspozytor Pozostaje u Dyspozytora Karta zgłoszenia poważnej awarii Aktualizacja zgłoszenia poważnej awarii Karta zdarzenia Informacja ze zdarzenia Zgłoszenie awarii w GK Tarnów Protokół działań korygujących Protokół awaryjny Karta realizacji zalecenia/ działania zapobiegawczego Raport po awarii Dyspozytor Dyspozytor/GT ZSP Dyspozytor WIOŚ, KW PSP WIOŚ, KW PSP Pozostaje w ZSP Telefonicznie do PSP Dyspozytor Azoty Tarnów S.A. Kiedy jest sporządzany Po spełnieniu kryteriów definicji awarii niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych informacji Przed wysłaniem zgłoszenia do instytucji zewnętrznych Natychmiast po uzyskaniu informacji o danym zdarzeniu i kwalifikacji awarii Natychmiast po zmianie sytuacji i/lub po zmianie kwalifikacji Po działaniach ratowniczych Wg ustalonych kryteriów do 8 godzin po uzyskaniu niezbędnych informacji Kierownik K.O. GZS i GT Po decyzji GT Komisja Awaryjna Zobowiązany do działań Departament Bezp. Technicznego Dyrektor Departamentu Bezp. Technicznego Dyrektor Departamentu Bezp. Technicznego Dyspozytor Azoty Tarnów S.A. Po analizie, w ciągu 14 dni z możliwością wydłużenia Do tygodnia po terminie realizacji zalecenia/ działania zapobiegawczego Do 5 dni roboczych po zakończeniu analizy Zmiany zatwierdził Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. ZSZ January Dąbrowski (podpis nieczytelny)

17 Aktualizacja nr /data A/ Strona / stron 16/ Definicje Użytkownik osoba fizyczna (kierownik komórki organizacyjnej itp.), której powierzono zarządzanie określoną częścią majątku. Proces produkcyjny proces wytwarzania wyrobów (produktów, półproduktów), mediów energetycznych, unieszkodliwiania odpadów przemysłowych. Miejsce Pracy jest to ściśle określone, przygotowane i oznaczone stanowisko robocze lub strefa robocza w zakresie niezbędnym dla bezpiecznego wykonywania pracy. Awaria - jest to zdarzenie nagłe i nieprzewidziane, którego skutkiem alternatywnym jest: długotrwała (powyżej 1 doby) przerwa w podstawowej działalności komórki organizacyjnej / komórek zależnych, negatywny wpływ na zdrowie i życie ludzi lub powstanie takiego zagrożenia, skażenie środowiska naturalnego lub powstanie takiego zagrożenia, przewidywane znaczne koszty akcji ratowniczej i/lub przywrócenia stanu sprzed awarii i/lub strat produkcyjnych (Σ strat powyżej 100 tys. PLN). Usterka - jest to zdarzenie nagłe i nieprzewidziane, w wyniku którego nastąpiło uszkodzenie maszyny, instalacji technologicznej, urządzenia przemysłowego lub transportowego powodujące niepożądaną przerwę w jego użytkowaniu lub zakłócenie w procesie realizowanym przez komórkę organizacyjną. Poważna awaria - zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Substancja niebezpieczna - jedna lub więcej substancji albo mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska; substancją niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii. 7. Dokumenty związane 7.1 Zewnętrzne akty normatywne Ustawa Prawo Energetyczne z dnia r (Dz.U oraz Dz.U tekst jednolity) z późniejszymi zmianami Ustawa Prawo Budowlane z dnia r. (Dz.U teks jednolity) z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U ) z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U ). Zmiany zatwierdził Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. ZSZ January Dąbrowski (podpis nieczytelny)

18 Aktualizacja nr /data A/ Strona / stron 17/ Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r D.U. nr Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego(dz.u.2003 nr 193, poz.1890) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 lipca 2003r w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz.U.2003 nr 135, poz.1269) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe technicznych niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących (Dz. U nr 63 poz. 572), wydane na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy o Dozorze Technicznym (Dz. U nr 122, poz. 1321) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U nr 120 poz.1021) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz. U. 2001r. nr 113 poz.1211), wydane na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy o Dozorze Technicznym (Dz. U. 2000r. nr 122 poz. 1321) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. 2001r. nr 79 poz. 849), wydane na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki. (Dz. U nr 4 poz.43) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U ; wdrożenie dyrektywy 94/9/WE) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U ; wprowadzenie postanowień Dyrektywy 1999/92/WE ATEX-USERS ) Warunki techniczne Dozoru Technicznego dla urządzeń ciśnieniowych Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów pomiarowych i badawczych Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. Dz. U. Nr 40 poz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy Dz. U. 191/2002 poz Zmiany zatwierdził Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. ZSZ January Dąbrowski (podpis nieczytelny)

19 Aktualizacja nr /data D/ Strona / stron 18/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199/2008 poz. 1228) Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia r. (Dz. U. nr 178/2006 poz. 1320) Ustawa z dnia r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 178/2009 poz.1380,t.j.) 7.2 Wewnętrzne akty normatywne, procedury i instrukcje IO-O-Z00-02 Instrukcja obiegu dowodów księgowych i innych dokumentów Instrukcja Eksploatacji Urządzeń, Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych w Z.Ch. "Police" S.A PQ-O-S01 Działania korygujące i zapobiegawcze" PQ-O-D04 Komputerowe wspomaganie zarządzania" PQ-O-D02 Nadzór nad dokumentacją dotyczącą jakości" PQ-O-D03 Nadzór nad zapisami jakości" PQ-O-Z01 Zarządzanie personelem PQ-O-Z02 Planowanie i realizacja szkoleń PQ-O-M01 Realizacja zakupów" PQ-O-M03 Wybór dostawców usług" PQ-O-Z03 "Inwestycje" PQ-O-Z05 Planowanie i realizacja remontów" Instrukcja IO-O-Z05-01 Przygotowywanie i realizacja prac szczególnie niebezpiecznych Instrukcja IO-O-Z05-02 Zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym PQ-O-P02 Koordynacja ruchu zakładu" PQ-O-P04 Dostawy mediów energetycznych" PQ-O-P07 Obrót towarowy w porcie zakładowym" PQ-O-P08 Obrót towarowy w transporcie kolejowym" PQ-O-B03 Nadzór nad wyposażeniem kontrolno pomiarowym" PQ-O-P05 Postępowanie z odpadami" Instrukcja IO-O-Z00-01 Gospodarowanie składnikami majątku trwałego Księga Controlingu Zmiany zatwierdził Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. ZSZ January Dąbrowski (podpis nieczytelny)

20 Aktualizacja nr /data G/ Strona / stron 19/ 20 Wersja rozpowszechniana elektronicznie do uż ytku wewnętrznego zgodna z oryginałem 8. Załączniki 8.1. Instrukcje organizacyjne IO-O-Z04-03 Instrukcja eksploatacji środków transportu wewnętrznego IO-O-Z04-04 Instrukcja nadzorowania rurociągów IO-O-Z04-05 Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym urządzeń elektroenergetycznych SP-O-Z04-01 "Wytyczne oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne" SP-O-Z04-02 Wezwanie dyspozytorskie SP-O-Z04-03 Wytyczne do wykonywania codziennych przeglądów taśmociągów 8.2. Załączniki Z-1/PQ-O-Z04 Terminy przeglądu Urządzeń transportu bliskiego Z-2/PQ-O-Z04 Terminy przeglądów konserwacyjnych SUT 8.3. Formularze F-2/PQ-O-Z04 Rejestr urządzeń poddozorowych F-6/PQ-O-Z04 Raport dzienny elektryka dyżurnego F-11/PQ-O-Z04 Rejestr wydanych zleceń ustnych F-17/PQ-O-Z04 Sprawozdanie z badań F-20/PQ-O-Z04 Karta badań elektronarzędzia F-22/PQ-O-Z04 Harmonogram przeglądów elektronarzędzi F-24/PQ-O-Z04 Meldunek awaryjny F-25/PQ-O-Z04 Książka ewidencji awarii F-26/PQ-O-Z04 Protokół awaryjny F-27/PQ-O-Z04 Rejestr poleceń pisemnych na prace przy urządzeniach elektroenergetycznych F-28/PQ-O-Z04 Rejestr poleceń ustnych na prace przy urządzeniach elektroenergetycznych F-30/PQ-O-Z04 Ocena zgodności maszyn z minimalnymi wymaganiami F-31/PQ-O-Z04 Oświadczenie F-32/PQ-O-Z04 Protokół z przeglądu części elektrycznej F-33/PQ-O-Z04 Protokół z przeglądu części mechanicznej F-34/PQ-O-Z04 Karta realizacji polecenia, działania zapobiegawczego F-35/PQ-O-Z04 Zgłoszenie awarii w Grupie Azoty ( ) Zmiany zatwierdził Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. ZSZ w/z Ireneusz Bielawski (podpis nieczytelny)

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO, DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH I UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, W KTÓRYCH ZASTOSOWANO WYROBY BUDOWLANE ZAWIERAJĄCE AZBEST. Jacek Horszczaruk

Bardziej szczegółowo

Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego

Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki aradziej@agh.edu.pl, A1 312 n.h.m. Ustawa Prawo Budowlane Rozdział 6 Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik nr 3 do umowy nr.. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Książka obiektu budowlanego (KOB)

Książka obiektu budowlanego (KOB) Książka obiektu budowlanego (KOB) Zgodnie z art. 64. 1, ustawy Prawo Budowlane właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem,

Bardziej szczegółowo

Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 1 Ustawa o dozorze technicznym z dn. 21.12.2000 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 963 z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców Instrukcja w sprawie Podwykonawców I/ZSZ-7.4-01-03 Wydanie 3 Data wydania 25.09.2012 r. Strona 2 z 5 1. Cel Celem instrukcji jest ustalenie zasad postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP Kategoria D Kategoria E D Na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym - dla osób na stanowiskach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 2.2 TYTUŁ: NADZÓR NAD INFRASTRUKTURĄ

PROCEDURA NR 2.2 TYTUŁ: NADZÓR NAD INFRASTRUKTURĄ PROCEDURA NR 2.2 TYTUŁ: NADZÓR NAD INFRASTRUKTURĄ Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 10 maja 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 665. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Wymagania ogólne Wytwórca powinien ustanowić, dokumentować i utrzymywać system ZKP, aby zapewnić, że wyroby wprowadzone na rynek są zgodne z określoną i przedstawioną charakterystyką. System ZKP powinien

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA IS-7.10/01. O p r a c o w a ł S p r a w d z i ł Z a t w i e r d z i ł.

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA IS-7.10/01. O p r a c o w a ł S p r a w d z i ł Z a t w i e r d z i ł. INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Edycja instrukcji: 2 Data edycji: 10.2012 r. Strona 1 z 7 IS-7.10/01 Tytuł procedury:. SPIS TREŚCI 1. Cel instrukcji 2. Przedmiot instrukcji 3. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM USŁUG LABORATORYJNYCH IPPT PAN ZATWIERDZAM

REGULAMIN CENTRUM USŁUG LABORATORYJNYCH IPPT PAN ZATWIERDZAM REGULAMIN CENTRUM USŁUG LABORATORYJNYCH IPPT PAN ZATWIERDZAM Warszawa, maj 2012.. DYREKTOR INSTYTUTU Spis treści Cele i zadania Centrum Usług Laboratoryjnych... 3 Sposoby realizacji zadań... 3 Struktura

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji/przeglądy systemów sygnalizacji pożaru SSP, pomiar szczelności czujek izotopowych, systemów gaszenia gazem

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU 2 I. WPROWADZENIE 1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy dla wykonawców zewnętrznych

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy dla wykonawców zewnętrznych Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy dla wykonawców zewnętrznych Wersja: 01 Data wydania: 24.10.2014 Informacje formalne: Opracowanie: Biuro BHP i PPOŻ *(w zależności od formy wydania funkcja organizacyjna/funkcja

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach

Bardziej szczegółowo

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy 1. Wstęp. Wszystkie roboty budowlane określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: EKSPLOATACJI w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

Kategoria informacji: informacja publicznie dostępna System Zarządzania Środowiskowego Strona 1

Kategoria informacji: informacja publicznie dostępna System Zarządzania Środowiskowego Strona 1 System Zarządzania Środowiskowego Strona 1 1. Cel procedury: identyfikacja potencjalnych sytuacji awaryjnych, zapobieganie zagrożeniom środowiska i awariom środowiskowym oraz zapewnienie gotowości i odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Utrzymanie osadników wód dołowych Czułów - czyszczenie komory osadnika (etap I i etap II) Wstęp. 1. Uzgodnienia szczegółowe warunków współpracy

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości... (pełnomocnik - nazwa jednostki organizacyjnej) Lublinie w...

POROZUMIENIE. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości... (pełnomocnik - nazwa jednostki organizacyjnej) Lublinie w... POROZUMIENIE o współpracy pracodawców, których pracownicy / osoby świadczące dla nich pracę jednocześnie wykonują prace w tym samym miejscu, dotyczące zapewnienia im bezpiecznych warunków pracy oraz o

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ UZGODNIEŃ Nr.../../20.*

PROTOKÓŁ UZGODNIEŃ Nr.../../20.* Zakład:.... Wewn. komórka org: Strona 1 z 5 Załącznik Nr 14a do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem Nr 4/2011DG z dnia 2011.04.29...., dnia... PROTOKÓŁ UZGODNIEŃ Nr.../../20.* przekazania obiektu do wykonania

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA Zakład Dróg i Mostów. Okresowe kontrole drogowych obiektów inżynierskich w świetle obowiązującego prawa. dr inż.

POLITECHNIKA RZESZOWSKA Zakład Dróg i Mostów. Okresowe kontrole drogowych obiektów inżynierskich w świetle obowiązującego prawa. dr inż. POLITECHNIKA RZESZOWSKA Zakład Dróg i Mostów Okresowe kontrole drogowych obiektów inżynierskich w świetle obowiązującego prawa dr inż. Lucjan Janas Rzeszów 2011 r. 1 Akty prawne: 1. Prawo budowlane 2.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego I. Cel dokumentu Wytyczne określają rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do Podwykonawców pracujących w imieniu lub na terenie

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne Police SA

Zakłady Chemiczne Police SA Strona / stron 1 / 9 Spis treści Karta zmian nr 9 1. Cel...2 2. Przedmiot...2 3. Zakres...2 4. Odpowiedzialność...2 5. Opis postępowania...3 5.1 Polityka w stosunku do wykonawców w zakresie bhp...3 5.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej I. Zakres i przedmiot instrukcji Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD URZĄDZENIAMI MEDYCZNYMI I TECHNICZNYMI

NADZÓR NAD URZĄDZENIAMI MEDYCZNYMI I TECHNICZNYMI I. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie prawidłowego nadzoru nad urządzeniami medycznymi i technicznymi oraz sprzętem i oprogramowaniem komputerowym. II. ZAKRES STOSOWANIA Procedura jest stosowana

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6. Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych

Lekcja 6. Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych Lekcja 6 Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych Ogólne wymagania eksploatacji. Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.06.156.1118] obowiązek zapewnienia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia Nr Nazwa Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowe urządzenia transportowe

Ciśnieniowe urządzenia transportowe Ciśnieniowe urządzenia transportowe Art. 19a. Ciśnieniowe urządzenia transportowe przewożone transportem drogowym powinny odpowiadać określonym w umowie ADR wymaganiom technicznym, zwanym dalej "wymaganiami".

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Załącznik nr 7 do WZ PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Inżynier Kontraktu w ramach obowiązującej ceny ryczałtowej, zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością, zgodnie z zapisami umowy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu Informatyki 1 1. Celem działania

Bardziej szczegółowo

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM identyfikacja zagrożeń, normy i najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy doświadczenia pokontrolne i powypadkowe Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) Obiekt Budynek nr 12/3394 Adres obiektu budowlanego Jednostka Wojskowa 3533 27-600 Sandomierz ul. Mickiewicza 38 Zamawiający 33 WOG

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.9 NADZOROWANIE NIEZGODNYCH Z WYMAGANIAMI BADAŃ

Procedura PSZ 4.9 NADZOROWANIE NIEZGODNYCH Z WYMAGANIAMI BADAŃ ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.9 NADZOROWANIE NIEZGODNYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta Kościerzyna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Modernizowanej Instalacji Teletechnicznej w Budynku Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22 w Warszawie Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli budynku Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z p. zm.) ZAKRES

Bardziej szczegółowo

awarii. - Legalizacji. - Kalibracjach oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące w tym zakresie

awarii. - Legalizacji. - Kalibracjach oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące w tym zakresie 1 z 5 2015-05-28 11:51 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 120140-2015 z dnia 2015-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ełk Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeglądzie, konserwacji oraz naprawie

Bardziej szczegółowo

l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac

l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OPRACOWANIE: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. INWESTYCJA: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia sali wystaw Galerii Sztuki Współczesnej. ADRES: 40-004 Katowice al. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Obowiązki właściciela lub zarządcy budynku

Obowiązki właściciela lub zarządcy budynku Obowiązki właściciela lub zarządcy budynku Obowiązki właściciela lub zarządcy budynku zawarte są m.in. art. 62 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda.

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Nadzór i kontrola Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Art. 21. 1. Przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym załącznik nr 1 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Postanowienia wstępne Niniejsza instrukcja określa zasady i procedury

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE)

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE) SZKOLENIA SEP Szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego znajomość zasad w zakresie elektroenergetycznym na stanowisku EKSPLOATACJI Z UPRAWNIENIAMI POMIAROWYMI. Obowiązuje osoby wykonujące czynności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 17 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 17 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 8 534 Poz. 32 32 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznego zarządzania dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie w zakresie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA

KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA (wypełnia zgłaszający wniosek o certyfikację wyrobu, po wypełnieniu dokument jest dokumentem poufnym) INFORMACJE WSTĘPNE 1. Nazwa wnioskodawcy:... 2. Nazwa wyrobu(-ów):...

Bardziej szczegółowo

Wyższy Urząd Górniczy

Wyższy Urząd Górniczy Wyższy Urząd Górniczy Zasady bhp przy eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych Copyright by Wyższy Urząd Górniczy, Katowice 2010 Opracowanie Departament Energomechaniczny WUG Opracowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla Wykonawców. w zakresie zasad odbioru robót budowlanych

Wytyczne dla Wykonawców. w zakresie zasad odbioru robót budowlanych Wersja: 1.0 Wytyczne dla Wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych Data wprowadzenia 01-08-2015 Spis Treści... 1 1 Definicje... 2 2 Zastosowanie... 4 3 Zasady prowadzenia dokumentów budowy....

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

Załącznik nr 1 do umowy UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Załącznik nr 1 do umowy Remont obmurza w szybie Gigant dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi Ruch II PS Pompownia Pstrowski

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA FIRM SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W PROJEKTOWANIU, MONTAŻU I KONSERWACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ I AUTOMATYKI POŻARNICZEJ

WYMAGANIA DLA FIRM SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W PROJEKTOWANIU, MONTAŻU I KONSERWACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ I AUTOMATYKI POŻARNICZEJ OŚRODEK CERTYFIKACJI USŁUG PRZECIWPOŻAROWYCH STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA SPÓŁKA Z O.O. 60-867 Poznań, ul. Norwida 14 tel. (061) 847 92 64, 847 92 65 fax (061) 842 75 66 www.certyfikacja.republika.pl

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne Police SA

Zakłady Chemiczne Police SA Aktualizacja nr/data D/15.11.2011 Strona / stron 1 / 14 Spis treści Karta zmian nr 5 1. Cel...2 2. Przedmiot...2 3. Zakres...2 4. Odpowiedzialność...3 5. Tryb postępowania...4 5.1. Obszary wymagające monitorowania...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1.

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 03 czerwca 2015r. Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

Rola Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego

Rola Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego Rola Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego Andrzej Ziółkowski Urząd Dozoru Technicznego Poznań - SAWO 2010 1 Rola państwa 1. Zapewnienia bezpieczeństwa swoim obywatelom w szerokim

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

Prawo budowlane Rozdział 6 - Utrzymanie obiektów budowlanych (Art )

Prawo budowlane Rozdział 6 - Utrzymanie obiektów budowlanych (Art ) Prawo budowlane Rozdział 6 - Utrzymanie obiektów budowlanych (Art. 61-72) Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY DOSTAWCY - PRODUCENTA

ANKIETA OCENY DOSTAWCY - PRODUCENTA Strona/stron 1/9 Rok zał. 1927 INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji Wyrobów 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel.: 22 663 43 14 tel.: 22 560 25 40 e-mail: wojtan@imp.edu.pl http://www.imp.edu.pl/cert

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 0 PROCEURA NAZORU NA PROUKTEM NIEZGONYM PN EN ISO 9001:2009 Strona 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 Strona

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

Przykładowa dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp

Przykładowa dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp Przykładowa dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp Przykładowe rejestry, wykazy, wyniki przeglądów i pomiarów : Rejestr wypadków przy pracy Art. 234. 3 Ustawa z dnia 26.06.1974r.- Kodeks

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU Załącznik do Zarządzenia nr 0050.161.2011 z dnia 25 października 2011 r. ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r.

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r. Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 07.06.2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku mieszkalnego

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku mieszkalnego druk nr 65 PROTOKÓŁ z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku mieszkalnego Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

PSZ 4.6 ZAKUPY USŁUG I DOSTAW

PSZ 4.6 ZAKUPY USŁUG I DOSTAW ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 PSZ 4.6 ZAKUPY USŁUG I DOSTAW ZATWIERDZAM

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Załącznik do zarządzenia Nr PINB.110.3.2013 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawiczu z dnia 16 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU

Bardziej szczegółowo

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne BHP na stanowiskach pracy Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Zarządu OSP im. Jana Waldowskiego w Krajence

Regulamin pracy Zarządu OSP im. Jana Waldowskiego w Krajence Regulamin pracy Zarządu OSP im. Jana Waldowskiego w Krajence I. Prezes OSP Reprezentuje Ochotniczą Straż Pożarną i kieruje całokształtem prac Zarządu. Zwołuje posiedzenia Zarządu OSP. Przewodniczy posiedzeniom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ZAŁĄCZNIK 1 do Zarządzenia nr WO.0220.10.12 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2012 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo