NADZÓR NAD URZĄDZENIAMI MEDYCZNYMI I TECHNICZNYMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NADZÓR NAD URZĄDZENIAMI MEDYCZNYMI I TECHNICZNYMI"

Transkrypt

1 I. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie prawidłowego nadzoru nad urządzeniami medycznymi i technicznymi oraz sprzętem i oprogramowaniem komputerowym. II. ZAKRES STOSOWANIA Procedura jest stosowana przy planowaniu i przeprowadzaniu wszelkich działań związanych z nadzorem nad urządzeniami medycznymi i technicznymi oraz sprzętem i oprogramowaniem komputerowym. III. MIEJSCE STOSOWANIA Procedura jest stosowana we wszystkich komórkach organizacyjnych ZOZ w Chełmnie. IV. DOKUMENTY ZWIĄZANE - Księga Jakości - Norma PN-EN ISO 9001:2009 (punkt 7.6.0) - Dziennik Urzędowy Miar i Probiernictwa nr 4 z dnia 04 sierpnia 1999r. - Ustawa Prawo Budowlane - Przepisy regulujące nadzór nad urządzeniami medycznymi i technicznymi oraz sprzętem i oprogramowaniem komputerowym - Zalecenia producentów urządzeń V. OZNACZENIA I DEFINICJE Procedura zawiera oznaczenia zgodne ze Schematem Organizacyjnym oraz Wykazem skrótów i oznaczeń znajdującym się w KJ. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE 1

2 Przegląd okresowe badanie urządzeń medycznych i technicznych oraz sprzętu komputerowego pod kątem spełniania określonych wymagań, potwierdzone odpowiednimi zapisami. Kontrola bieżąca - sprawdzenie działania przed użyciem, w celu niedopuszczenia do użycia wyposażenia niesprawnego. VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Ordynatorzy / Kierownicy Komórek Organizacyjnych / Pielęgniarki Oddziałowe odpowiedzialni są za urządzenia medyczne i techniczne znajdujące się w ich komórkach w zakresie: bieżącej kontroli urządzeń medycznych i technicznych, przeglądów urządzeń medycznych i technicznych, współpracy z serwisem zewnętrznym w zakresie napraw i przeglądów nadzorowanych urządzeń, sporządzania i aktualizowania harmonogramu przeglądów urządzeń medycznych i technicznych zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 oraz przekazania go do 31 października każdego roku do Dyrektora, nadzorowania wpisów do paszportów po dokonanych przeglądach gwarancyjnych, przeglądach okresowych oraz naprawach bieżących, przyjmowania nowego urządzenia medycznego i technicznego, likwidacja urządzenia niesprawnego. - Konserwator urządzeń elektrycznych odpowiedzialny jest za: nadzór nad sprawnością systemów zabezpieczenia awaryjnego w energię elektryczną, ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE 2

3 przegląd urządzeń technicznych, Pracownik obsługi gospodarczej odpowiedzialny jest za: nadzór nad sprawnością instalacji gazów medycznych, bieżącą kontrolę reduktorów tlenowych, bieżącą kontrolę sieci wodno kanalizacyjnej, bieżącą kontrolę sieci centralnego ogrzewania, kontrolę pokrywy śnieżnej na dachach budynków ZOZ-u. Inspektor BHP odpowiedzialny jest za: nadzór nad obiektami budowlanymi szpitala zgodnie z wymaganiami: - Ustawy Prawo Budowlane; - Książkami obiektów budowlanych. Informatyk odpowiedzialny jest za nadzór nad sprzętem komputerowym w zakresie: administrowania lokalną siecią komputerową, wykonywania przeglądów sprzętu komputerowego, poprawności działania oprogramowania, usuwania awarii sprzętu komputerowego. Nadzór nad oprogramowaniem stanowiącym własność firm zewnętrznych prowadzony jest przez te firmy. Nadzór i kontrolę urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE 3

4 przeprowadzają Inspektorzy Urzędu Dozoru Technicznego zgodnie z zapisami w książkach dozorowych poszczególnych urządzeń. Książki dozorowe urządzeń przechowywane są u Inspektora BHP. VII. OPIS POSTĘPOWANIA Okresowe przeglądy urządzeń medycznych i technicznych wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta oraz harmonogramem zawierającym informacje o cykliczności przeglądów okresowych (załączniki 3 i 4). Przeglądy urządzeń medycznych i technicznych wykonywane są przez serwis zewnętrzny zgodnie z zapisami w paszportach technicznych oraz w harmonogramach. Paszporty oraz dokumentacja urządzeń medycznych i technicznych przechowywane są w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Aktualny harmonogram przeglądów urządzeń medycznych i technicznych przekazywany jest do Dyrektora do 31 października każdego roku. Harmonogram jest podstawą do zabezpieczenia środków finansowych na dokonywanie przeglądów w planie finansowym na następny okres rozliczeniowy. Bieżący nadzór nad urządzeniami medycznymi i technicznymi prowadzony jest przez każdego z pracowników ZOZ-u. - ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE 4

5 Postępowanie w przypadku awarii: Sprzętu medycznego w przypadku uszkodzenia sprzętu medycznego lub pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości dotyczących poprawności jego działania, wyłącza się sprzęt z użytkowania i oznakowuje w widoczny sposób napisem: URZĄDZENIE NIESPRAWNE (załącznik nr 5) oraz powiadamia przełożonego Kierownik Komórki Organizacyjnej lub inna osoba wyznaczona wypełnia Kartę zgłoszenia awarii/uszkodzenia/przeglądu (załącznik nr 6) i powiadamia serwis nadzorujący urządzenie. Urządzenia technicznego lub instalacji: w przypadku uszkodzenia urządzenia technicznego, instalacji wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazów medycznych lub pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości dotyczących poprawności jego działania Kierownik Komórki Organizacyjnej lub inna osoba wyznaczona powiadamia pracownika obsługi gospodarczej, wypełnia Kartę zgłoszenia awarii/uszkodzenia/przeglądu, oryginał Karty przekazuje pracownikowi, a kopia pozostaje w komórce organizacyjnej. Instalacji elektrycznej: w przypadku uszkodzenia instalacji elektrycznej lub pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości dotyczących poprawności działania Kierownik Komórki Organizacyjnej lub inna osoba wyznaczona powiadamia Konserwatora Urządzeń Elektrycznych, wypełnia Kartę zgłoszenia awarii/uszkodzenia/przeglądu, oryginał Karty przekazuje Konserwatorowi, a kopia pozostaje w komórce organizacyjnej. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE 5

6 Sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości dotyczących poprawności działania sprzętu komputerowego lub oprogramowania, wyłącza się sprzęt z użytkowania. Kierownik Komórki Organizacyjnej lub inna osoba wyznaczona, w porozumieniu z informatykiem, podejmuje decyzję o postępowaniu z niesprawnym lub wątpliwym wyposażeniem, tj. o skierowaniu go do przeglądu, naprawy lub likwidacji. Przekazanie do użytku wyposażenia nowego oraz po naprawie. Nowe urządzenie medyczne/techniczne przyjmowane przez Kierownika / Ordynatora i Pielęgniarkę Oddziałową komórki organizacyjnej wraz z paszportem technicznym urządzenia. Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych lub osoba przez niego wskazana zakłada Paszport dla nowego sprzętu medycznego/technicznego, umieszcza go na wykazie sprzętu posiadającego paszporty (załączniki nr 1 i 2) oraz w harmonogramie przeglądów sprzętu medycznego/technicznego. Urządzenie zgłasza się do księgowości celem dokonania wpisu do ewidencji środków trwałych. Sprzęt po naprawie jest sprawdzany przez Kierownika Komórki Organizacyjnej lub osobę przez niego wyznaczoną. Naprawa sprzętu jest odnotowywana w Paszporcie sprzętu. Likwidacja sprzętu medycznego / technicznego. urządzenie przeznaczone do likwidacji zgłasza się do księgowości o wykreślenie z ewidencji środków trwałych wraz z opinią techniczną zgodnie z instrukcja obiegu dokumentów, paszport urządzenia pozostaje w komórce organizacyjnej. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE 6

7 VIII. FORMA DOKUMENTOWANIA Dokumentację z nadzorowania urządzeń technicznych, sprzętu medycznego i wyposażenia do monitorowania i pomiarów, stanowią: Paszporty sprzętu. Książki dozorowe Harmonogram przeglądów technicznych sprzętu medycznego i urządzeń technicznych Wykaz nadzorowanych urządzeń technicznych/sprzętu medycznego IX. MIEJSCE I OKRES ARCHIWIZOWANIA Paszporty sprzętu przechowywane są w komórce organizacyjnej do momentu likwidacji sprzętu następnie podlegają archiwizowaniu. Harmonogramy przeglądów technicznych sprzętu medycznego i urządzeń technicznych są archiwizowane przez okres min. 2 lat u z-cy Dyrektora ds. ekonomicznoadministracyjnych. Wykaz nadzorowanych urządzeń technicznych i sprzętu medycznego jest archiwizowany u z-cy Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych przez okres 1 roku X. ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 - Wykaz sprzętu medycznego Załącznik 2 - Wykaz nadzorowanych urządzeń technicznych Załącznik 3 - Harmonogram przeglądów technicznych sprzętu medycznego Załącznik 4 - Harmonogram przeglądów technicznych urządzeń technicznych Załącznik 5 - Urządzenie niesprawne Załącznik 6 - Karta zgłoszenia awarii / uszkodzenia / przeglądu Załącznik 7 - Karta zmian ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE 7

Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna

Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna Aktualizacja nr /data E/14.11.2013 Strona / stron 1/ 20 Karta zmian nr 8 Spis treści: 1. Cel...2 2. Przedmiot...2 3. Zakres...2 4. Odpowiedzialność...2 5. Opis postępowania...3 5.1 Ogólne zasady eksploatacji

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI Niniejsza Księga Jakości przeznaczona jest do wykorzystania w działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska

Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA Środowiska I GŁÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska MINISTER środowiska

Bardziej szczegółowo

Księga zintegrowanego Systemu Zarządzania WYMAGANIA STANDARDÓW AKREDYTACYJNYCH DLA POZ

Księga zintegrowanego Systemu Zarządzania WYMAGANIA STANDARDÓW AKREDYTACYJNYCH DLA POZ Strona: 1 z 7 W związku z faktem, że w SZPZLO Warszawa Ochota został wdrożony i jest utrzymywany zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskowy oraz BHP, a także z uwagi na podobieństwo wymagań

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji Wytyczne certyfikacji ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji w DEKRA Certification Sp. z o.o. Tel:71/7804777; Fax: 71/7804779 poczta@dekra-certification.pl

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STAROSTWO POWIATOWE W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM Nr egzemplarza: 2 Użytkownik: Opracował Sprawdził Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Instrukcja utrzymania pojazdów kolejowych Itw-4

Instrukcja utrzymania pojazdów kolejowych Itw-4 Załącznik do zarządzenia Nr 13/2011 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 kwietnia 2011 r. Instrukcja utrzymania pojazdów kolejowych Itw-4 Warszawa, 2010 rok Tekst jednolity zamieszczony w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Strona/Stron 1/34

PROCEDURA Strona/Stron 1/34 PROCEDURA Strona/Stron 1/34 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie Zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2013 r. Poz. 216. DECYZJA Nr 240/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 2 września 2013 r. Poz. 216. DECYZJA Nr 240/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 2 września 2013 r. Poz. 216 Biuro Infrastruktury Specjalnej DECYZJA Nr 240/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Zasad utrzymania i ewidencji

Bardziej szczegółowo

Z A T W I E R D Z A M ORA.142.2.2013. Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej 8.01.2013r.

Z A T W I E R D Z A M ORA.142.2.2013. Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej 8.01.2013r. Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej 8.01.2013r. Z A T W I E R D Z A M Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 284/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 stycznia 2013 r... Administrator Danych

Bardziej szczegółowo

OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE

OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 1 z 19 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością...3 4.1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 30 marca 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 30 marca 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustanowienia Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym i Instrukcji Zasad

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu

INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Aqua Sprint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Siemianowicach Śląskich

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Aqua Sprint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Siemianowicach Śląskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 01/10/2011 z dnia 14 października 2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Aqua Sprint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Siemianowicach Śląskich 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ G.V.M. Carint Sp. z o.o. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 900:2008 KSIĘGA JAKOŚCI Opracował: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Anita Smolińska Zatwierdził: Prezes Zarządu G.V.M. Carint Sp. z

Bardziej szczegółowo

Numer dokumentu: PRC/DSJ/ND. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Numer dokumentu: PRC/DSJ/ND. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Opracował: Radosław Zawiliński Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Data obowiązywania: 2014-04-01 Wydanie: A 1. CEL Zapewnienie nadzoru i dostępu do dokumentów systemowych stosowanych w firmie

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy określa organizację i zasady funkcjonowania Biblioteki

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE NR 01/2009 według normy Opracował: 10.01.2010 Zatwierdził: 10.01.2010 Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. ochrony danych osobowych. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Regulamin. ochrony danych osobowych. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Regulamin ochrony danych osobowych Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Tarnów 2012 1 Regulamin ochrony danych osobowych I. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy.

Wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy. Załącznik do zarządzenia Nr 1936/2008 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 8.08.2008 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu działalności Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo