Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy dla wykonawców zewnętrznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy dla wykonawców zewnętrznych"

Transkrypt

1 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy dla wykonawców zewnętrznych Wersja: 01 Data wydania: Informacje formalne: Opracowanie: Biuro BHP i PPOŻ *(w zależności od formy wydania funkcja organizacyjna/funkcja procesowa) Zatwierdzenie: Właściciel Megaprocesu BHP i PPOŻ *( w zależności od formy wydania zarządzenie/proc Zakres podmiotowy: Wykonawcy zewnętrzni Biuro Zakupów Strategicznych Biuro Zamówień i Logistyki Biuro Organizacji i Logistyki Oddziału Biuro BHP i PPOŻ Wydziały BHP i PPOŻ w Oddziałach Spis Treści 1 Definicje Regulacje zewnętrzne i wewnętrzne Regulacje zewnętrzne Regulacje wewnętrzne Opis postępowania Postanowienia ogólne Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy dla Wykonawców Wymagania dotyczące pracowników w strefie pracy Wymagania ogólne w zakresie bezpieczeństwa pracy Kontrole bezpieczeństwa pracy Informowanie o wypadkach przy pracy Postanowienia końcowe Spis załączników Załącznik nr 1. Zawartość upoważnienia do kontroli Załącznik nr 2. Karta kontroli bezpieczeństwa pracy Załącznik nr 3. Informacja o wypadku przy pracy Załącznik nr 4. Dane kontaktowe do Wydziałów BHP i PPOŻ

2 1 Definicje Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy dla wykonawców zewnętrznych Bezpieczeństwo pracy ENERGA- OPERATOR SA (EOP) Instrukcja Kontrola bezpieczeństwa pracy Nadzorujący realizację zamówienia Niezwłocznie Oddział Pracownik wykonawcy zewnętrznego Rejestr Kwalifikowanych Wykonawców (RKW) Stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań osób wykonujących prace zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy Spółka Grupy Kapitałowej ENERGA, pełniąca funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego określoną w Ustawie Prawo energetyczne Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dotycząca: stosowanych procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy, Kontrola w zakresie bezpieczeństwa: prac wykonywanych przy urządzeniach elektroenergetycznych lub na infrastrukturze telekomunikacyjnej, innych prac wykonywanych w obiektach i na infrastrukturze ENERGA-OPERATOR SA Inspektor nadzoru lub uprawniony pracownik komórki merytorycznej odpowiedzialny za nadzór nad zgodną z umową realizacją zamówienia Bez zbędnej zwłoki, najszybciej jak to jest możliwe Oddział funkcjonujący w ramach ENERGA-OPERATOR SA zgodnie ze schematem organizacyjnym Osoba lub grupa osób, zatrudniona przez wykonawcę zewnętrznego, realizująca prace przy urządzeniach elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub innych obiektach i infrastrukturze ENERGA- OPERATOR SA, na podstawie zawartej umowy na wykonanie robót Prowadzony przez Biuro Zamówień i Logistyki w formie elektronicznej rejestr Podmiotów pozytywnie zweryfikowanych współpracujących z EOP przy realizacji robót budowlanych i usług projektowych, spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w WZ zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień EOP i dopuszczonych do udziału w postępowaniach zakupowych w procedurze niepublicznej 2

3 Robota budowlana Budowa, remont, modernizacja urządzeń/linii/sieci elektroenergetycznych, prace ogólnobudowlane, remontowe, renowacyjne obiektów i budowli, budowa nowych obiektów Ryzyko zawodowe Sprzęt ochronny Stanowisko pracy Strefa pracy Środki ochrony indywidualnej Świadectwo kwalifikacyjne Wykonawca zewnętrzny Wypadek śmiertelny Wypadek ciężki Zagrożenie Prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, w szczególności możliwości urazu ciała lub utraty zdrowia osoby narażonej, będących wynikiem zagrożeń występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem wykonywania pracy Sprzęt niepozwalający na włączenie do ruchu lub uaktywnienie czynników niebezpiecznych oraz zapobiegający dostępowi do stref niebezpiecznych Przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę Stanowisko lub miejsce pracy odpowiednio przygotowane w zakresie niezbędnym do bezpiecznego wykonywania prac Wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu Świadectwo stwierdzające spełnienie przez daną osobę odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla określonych rodzajów urządzeń elektroenergetycznych Podmiot gospodarczy niewchodzący w skład Grupy Kapitałowej ENERGA lub podmiot gospodarczy wchodzący w skład Grupy Kapitałowej ENERGA nieupoważniony do prowadzenia eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w oparciu o umowę SLA Wypadek przy pracy w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku Wypadek przy pracy w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia naruszające podstawowe funkcje organizmu, choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie Źródło możliwego urazu ciała lub utraty zdrowia, wywołanego szkodliwą energią, szkodliwymi warunkami środowiska pracy lub sposobem wykonywania pracy 3

4 2 Regulacje zewnętrzne i wewnętrzne 2.1 Regulacje zewnętrzne 1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami). 2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz z późniejszymi zmianami). 3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami). 4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 492). 5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami). 6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz z późniejszymi zmianami). 7) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 191 poz z późniejszymi zmianami). 8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173). 10) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). 11) Polska Norma PN-EN : 2005 Eksploatacja urządzeń elektrycznych. 12) Polska Norma PN-88/E Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 2.2 Regulacje wewnętrzne Instrukcje ENERGA-OPERATOR SA obowiązujące wykonawców zewnętrznych: 1) Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. 2) Instrukcja organizacji i prowadzenia prac na wysokości. 3) Instrukcja czynności łączeniowych w sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA. 4) Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac ziemnych. 5) Instrukcja stanowiskowa dla obsługi i użytkowania narzędzi i urządzeń. 6) Instrukcja prowadzenia i oznakowania prac wykonywanych w pasach dróg. 7) Instrukcja prac w pobliżu napięcia. 8) Wytyczne w zakresie sposobów zamknięć obiektów elektroenergetycznych oraz 4

5 prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA. 9) Instrukcja prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1 KV. 10) Zasady dopuszczeń do pracy zespołów wykonawców zewnętrznych przy urządzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA. 11) Zasady organizacji i wykonywania prac pod napięciem przez wykonawców zewnętrznych na urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1 kv ENERGA-OPERATOR SA. 12) Inne procedury i instrukcje aktualnie obowiązujące dostępne na stronie internetowej EOP pod adresem: związane z prowadzeniem prac przez Wykonawców zewnętrznych. 3 Opis postępowania 3.1 Postanowienia ogólne 1) Celem procedury jest określenie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy wynikających z obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy, norm, technologii dotyczących wykonywania różnych rodzajów prac oraz procedur/instrukcji obowiązujących w ENERGA- OPERATOR SA, jakie muszą spełniać wykonawcy zewnętrzni (zwani dalej Wykonawcami ) wykonujący na rzecz ENERGA-OPERATOR SA roboty budowlane oraz inne prace związane z urządzeniami elektroenergetycznymi na podstawie zawartych umów oraz zasad kontroli spełniania tych wymagań. 2) Postanowienia procedury mają zastosowanie przy: ocenie, zawieszeniu i wykluczeniu podmiotów w ramach RKW, organizacji i wykonywaniu prac w ramach inwestycji, remontów i eksploatacji, kontroli bezpieczeństwa pracy, w ramach megaprocesów: Zarządzanie zakupami, Zarządzanie pracami inwestycyjnymi, Zarządzanie pracami na sieci, Wykonawstwo prac na sieci, BHP i PPOŻ. 3) Procedurę należy traktować, jako obowiązujące uszczegółowienie zapisów dotyczących bezpieczeństwa pracy zawartych w Procedurze Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców, umowach oraz innych procedurach/instrukcjach dotyczących wykonywania prac w ENERGA- OPERATOR SA. 4) ENERGA-OPERATOR SA zapewnia wszystkim Wykonawcom działającym na jej terenie dostęp w formie elektronicznej do wymaganych wewnętrznych procedur/instrukcji, niezbędnych do organizowania i prowadzenia prac, pod adresem: 5) Wykonawca ma prawo do występowania o: a) interpretację zapisów wewnętrznych procedur/instrukcji, obowiązujących w ENERGA- OPERATOR SA, b) ocenę zgodności zapisów własnych procedur/instrukcji, z wymogami obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA. 5

6 6) Nadzór nad: a) zapisami niniejszej Procedury sprawuje Kierownik Biura BHP i PPOŻ, b) realizacją niniejszej Procedury sprawują: Dyrektor Pionu Zakupów i Administracji, Dyrektorzy Generalni Oddziałów EOP. 3.2 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy dla Wykonawców Wymagania dotyczące pracowników w strefie pracy Pracownicy skierowani do realizacji prac muszą w strefie pracy posiadać wymagane przy wykonywaniu prac uprawnienia kwalifikacyjne i upoważnienia, właściwe dla rodzaju prowadzonych robót. W strefie pracy pracownicy muszą mieć zapewniony stały dostęp do wymaganych procedur/instrukcji dotyczących organizacji i technologii wykonywanych prac, instrukcji obsługi narzędzi, maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy wykonywaniu prac oraz instrukcji udzielania pierwszej pomocy. Pracownicy w strefie pracy zobowiązani są do prowadzenia robót zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa pracy, jak również procedurami wewnętrznymi ENERGA-OPERATOR SA w tym zakresie, w szczególności określonymi w pkt. 2.2 w zakresie właściwym dla rodzaju wykonywanych prac Wymagania ogólne w zakresie bezpieczeństwa pracy W związku z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa pracy, jak również procedurami wewnętrznymi ENERGA-OPERATOR SA, na którego infrastrukturze prowadzone są prace, Wykonawcy zobowiązani są do spełnienia niżej wymienionych wymagań ogólnych w zakresie BHP. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących BHP podczas kontroli robót w strefie pracy, Wykonawca jest zobowiązany na żądanie EOP przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymagań, w zakresie związanym z rodzajem zaistniałych niedociągnięć i ujawnionych naruszeń przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 1. Wymagania dotyczące pracowników wykonujących prace Do wykonywania prac należy kierować pracowników spełniających wymagania formalne w zakresie bezpieczeństwa pracy, posiadających kwalifikacje oraz umiejętności zawodowe odpowiednie dla danego rodzaju i zakresu prac. W celu udokumentowania powyższego Wykonawca musi posiadać w szczególności dotyczące ww. pracowników: a) Zaświadczenia lekarskie. b) Zaświadczenia z odbytych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. c) Zaświadczenia z odbytych szkoleń specjalistycznych (np. wykonywania prac pod napięciem, wykonywania prac na wysokości, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej). d) Uprawnienia kwalifikacyjne (np. do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, obsługi maszyn budowlanych i urządzeń dźwigowych, wykonywania prac spawalniczych). e) Upoważnienia (np. do wykonywania prac pod napięciem, do dopuszczania do pracy). f) Potwierdzenia zapoznania z ryzykiem zawodowym, wewnętrznymi instrukcjami Wykonawcy oraz procedurami/instrukcjami obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA, określonymi w pkt

7 2. Wymagania dotyczące sprzętu ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej Pracownikom wykonującym prace Wykonawca musi zapewnić sprzęt ochronny oraz środki ochrony indywidualnej adekwatne do występujących zagrożeń oraz odzież i obuwie robocze. W celu udokumentowania powyższego Wykonawca musi posiadać w szczególności: a) Zasady wyposażenia w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej. b) Ewidencję sprzętu ochronnego. c) Ewidencję środków ochrony indywidualnej. d) Deklaracje zgodności, instrukcje, karty użytkowania lub techniczne oraz inną dokumentację określoną przez producenta środków ochrony indywidualnej i sprzętu ochronnego. 3. Wymagania dotyczące narzędzi, maszyn i urządzeń W trakcie wykonywania prac należy stosować narzędzia, maszyny i urządzenia spełniające wymagania w zakresie bezpieczeństwa ich użytkowania. W celu udokumentowania powyższego Wykonawca musi posiadać w szczególności: a) Dokumentację techniczną wraz z udokumentowanymi przeglądami (np. aktualnymi wpisami Urzędu Dozoru Technicznego). b) Instrukcje obsługi. c) Aktualne protokoły badań, np. ochrony przeciwporażeniowej elektronarzędzi, maszyn i urządzeń zgodnie z wymaganiami producenta. 4. Wymagania dotyczące organizacji i wykonywania prac Organizacja i technologia wykonywania prac musi zapewniać bezpieczeństwo pracowników wykonujących prace, otoczenia oraz zabezpieczać przed możliwością zaistnienia awarii oraz uszkodzenia/zniszczenia maszyn i urządzeń. W celu udokumentowania powyższego Wykonawca musi posiadać w szczególności: a) Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych. b) Ocenę ryzyka zawodowego. c) Instrukcje wewnętrzne oraz procedury/instrukcje ENERGA-OPERATOR SA obowiązujące wykonawców zewnętrznych. d) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (w przypadkach, gdy jest wymagany). 3.3 Kontrole bezpieczeństwa pracy 1. Osoby upoważnione przez EOP (zwane dalej Kontrolującymi) przeprowadzają kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w strefach pracy, w których Wykonawcy prowadzą roboty na infrastrukturze EOP. Kontrolujący winni posługiwać się upoważnieniem, wydanym przez ich Pracodawcę, którego treść określa Załącznik nr 1 do niniejszej procedury. Upoważnienie należy okazać kontrolowanym pracownikom Wykonawcy. 2. Kontrole obejmują w szczególności następujące zagadnienia: a) posiadanie wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych i upoważnień, b) posiadanie wymaganych instrukcji oraz innych dokumentów związanych z procesem pracy, c) prawidłowość organizacji pracy, d) posiadanie i stosowanie odzieży oraz obuwia roboczego, e) posiadanie, stan techniczny i stosowanie sprzętu ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej, f) stan techniczny używanych narzędzi, maszyn i urządzeń. 7

8 3. Kontrolujący dokonuje oceny spełniania wymagań w poszczególnych przedmiotach kontroli, przy zastosowaniu kryteriów oceny: a) pozytywna brak nieprawidłowości, b) negatywna. Wynik danej kontroli uważa się za negatywny, jeżeli jakikolwiek z przedmiotów kontroli uzyskał ocenę negatywną. 4. Kontrolujący ma prawo do formułowania zaleceń w sprawie bezpieczeństwa pracy, dotyczących prac prowadzonych przez pracowników Wykonawcy, z uzasadnieniem stwierdzonych nieprawidłowości. 5. Kontrolowany zobowiązany jest do realizacji przedłożonych zaleceń i niezwłocznego usunięcia zaistniałych nieprawidłowości. 6. W przypadku stwierdzenia przez Kontrolującego występowania zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, wynikającego z rażącego naruszenia przepisów bezpieczeństwa pracy, Kontrolujący powinien podjąć decyzję o natychmiastowym przerwaniu pracy i odsunięciu od jej prowadzenia osób ją wykonujących. Wniesienie przez kontrolowanego uwag (zastrzeżeń) lub odmowa podpisania Karty kontroli bezpieczeństwa pracy, nie wstrzymuje natychmiastowego wykonania decyzji Kontrolującego o przerwaniu pracy. 7. Stwierdzenie przez Kontrolującego rażącego naruszenia przepisów bezpieczeństwa pracy, w wyniku którego doszło do wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego stanowi podstawę do natychmiastowego wykluczenia Wykonawcy z RKW. 8. Wykonawca ma prawo do odwołania się od wyników kontroli (w formie papierowej lub drogą elektroniczną). W tym celu winien w terminie do siedmiu dni od daty otrzymania Karty kontroli bezpieczeństwa pracy, wystąpić do Oddziału EOP, właściwego dla Kontrolującego, o korektę ustaleń z danej kontroli. 9. Kontrolę należy udokumentować określoną w Załączniku nr 2 Kartą kontroli bezpieczeństwa pracy. 10. Karta kontroli bezpieczeństwa pracy musi być sporządzona w miejscu kontroli, w obecności Kontrolowanego. 11. Kontrolujący Kartę kontroli bezpieczeństwa pracy przekazuje niezwłocznie: a) kopię (drogą elektroniczną) Wykonawcy oraz do wiadomości do Wydziału BHP i PPOŻ w Oddziale (potwierdzenie przekazania Kontrolujący archiwizuje nie krócej niż trzy lata od daty kontroli), lub b) kopię (w formie papierowej) Wykonawcy (potwierdzenie przekazania w tym przypadku stanowi podpis przedstawiciela Wykonawcy w odpowiedniej pozycji oryginału Karty kontroli bezpieczeństwa pracy ) oraz do wiadomości do Wydziału BHP i PPOŻ w Oddziale (w formie elektronicznej), c) oryginał Karty kontroli bezpieczeństwa pracy jest archiwizowany przez Kontrolującego. 12. W przypadku występowania w Karcie kontroli bezpieczeństwa pracy ocen negatywnych Wykonawca niezwłocznie informuje Oddział EOP (właściwy terenowo dla miejsca kontroli) o działaniach, które zamierza podjąć w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości oraz złożenia pisemnej informacji o tym fakcie do Oddziału EOP, w terminie do trzydziestu dni od daty kontroli. 8

9 3.4 Informowanie o wypadkach przy pracy 1) Wykonawca jest zobowiązany do informowania o każdym zaistniałym wypadku przy pracy, związanym z wykonywaniem prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA. 2) Wstępną informację o wypadku Wykonawca przekazuje niezwłocznie do Wydziału BHP i PPOŻ w Oddziale, na terenie działania którego miał miejsce wypadek (telefoniczne lub drogą elektroniczną). Dane kontaktowe do Wydziałów BHP i PPOŻ poszczególnych Oddziałów EOP zawiera załącznik nr 4. Informacja winna zawierać następujące dane: dane identyfikacyjne Wykonawcy, data i miejsce powstania wypadku, typ wypadku (indywidualny, zbiorowy), skutki wypadku (śmierć osoby poszkodowanej, ciężkie uszkodzenie ciała, inne skutki), wydarzenie powodujące uraz (porażenie prądem/poparzenie łukiem elektrycznym, upadek z wysokości, inne wydarzenia), wstępne, znane okoliczności i przyczyny wypadku. 3) Po sporządzeniu i zatwierdzeniu Protokołu Nr.. ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy Wykonawca niezwłocznie przekazuje do Wydziału BHP i PPOŻ w Oddziale, na terenie działania którego miał miejsce wypadek, określoną w Załączniku nr 3 Informację o wypadku przy pracy (w formie papierowej lub drogą elektroniczną). 4) W przypadku wypadku śmiertelnego lub ciężkiego oraz wypadku spowodowanego działaniem prądu elektrycznego lub upadkiem z wysokości, Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia dostępu do dokumentacji wypadku oraz udzielenia dodatkowych informacji pracownikowi Wydziału BHP i PPOŻ w Oddziale, na terenie działania którego miał miejsce wypadek. 5) Na podstawie Informacji o wypadku przy pracy oraz ustaleń własnych, pracownik Wydziału BHP i PPOŻ w Oddziale podejmuje decyzję, czy okoliczności i przyczyny wypadku wskazują na rażące naruszenia przepisów bezpieczeństwa pracy przez Wykonawcę, które stanowią podstawę do wykluczenia Wykonawcy z RKW. W przypadku podjęcia takiej decyzji Wydział BHP i PPOŻ niezwłocznie przekazuje informację o tym fakcie (drogą elektroniczną) do Biura Organizacji i Logistyki Oddziału oraz do wiadomości Biura BHP i PPOŻ Centrali EOP. W związku z powyższym Biuro Organizacji i Logistyki Oddziału podejmuje stosowne działania w uzgodnieniu z Biurem Zamówień i Logistyki Centrali EOP. 6) Oryginały Informacji o wypadku przy pracy są przechowywane przez Wydział BHP i PPOŻ w Oddziale. 3.5 Postanowienia końcowe 1) Biuro Zamówień i Logistyki Centrali EOP, na podstawie otrzymanych dokumentów i informacji wynikających z niniejszej Procedury (negatywne wyniki kontroli, wnioski z zaistniałych wypadków przy pracy) podejmuje odpowiednie decyzje i działania związane z zawieszeniem lub wykluczeniem Wykonawcy z RKW. 2) Biuro BHP i PPOŻ Centrali EOP zapewnia wsparcie merytoryczne dla Biura Zamówień i Logistyki, udzielając na jego wniosek dodatkowych informacji dotyczących poszczególnych analizowanych dokumentów bądź zaistniałych sytuacji, związanych z bezpieczeństwem prac prowadzonych przez poszczególnych Wykonawców. 9

10 4 Spis załączników 4.1 Załącznik nr 1. Zawartość upoważnienia do kontroli 4.2 Załącznik nr 2. Karta kontroli bezpieczeństwa pracy 4.3 Załącznik nr 3. Informacja o wypadku przy pracy 4.4 Załącznik nr 4. Dane kontaktowe do Wydziałów BHP i PPOŻ 10

Procedura Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców

Procedura Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców Wersja: 03 Procedura Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców Data wydania: 23.12.2014 r. Informacje formalne: Opracowanie: Biuro Zamówień i Logistyki *(w zależności od formy wydania funkcja organizacyjna/funkcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej I. Zakres i przedmiot instrukcji Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac

l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców Instrukcja w sprawie Podwykonawców I/ZSZ-7.4-01-03 Wydanie 3 Data wydania 25.09.2012 r. Strona 2 z 5 1. Cel Celem instrukcji jest ustalenie zasad postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe BHP i podstawy ergonomii Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadek przy pracy - definicja Wypadek przy pracy - definicja Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie: wdrożenia procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dot. zasad kwalifikacji do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców. Wytyczne dot. zasad kwalifikacji do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców

Wytyczne dot. zasad kwalifikacji do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców. Wytyczne dot. zasad kwalifikacji do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców Wytyczne dot. zasad kwalifikacji do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców Słownik pojęć: Lp. Definicje Opis 1 DGO DZMS Dyrektor Generalny Oddziału Dyrektor Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r. Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r. Wytyczne informowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2005 Z dnia 2005 r. INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie 1. DEFINICJE. 1) RYZYKO

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Procedura w sprawie wypadków przy pracy oraz wypadku ucznia w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy. SPIS TREŚCI

Procedura w sprawie wypadków przy pracy oraz wypadku ucznia w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. CEL PROCEDURY II. III. IV. ZAKRES STOSOWANIA DEFINICJE OBOWIĄZKI V. POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE VI. VII. VIII. AKTY PRAWNE OPROGRAMOWANIE ZAŁĄCZNIKI. Wzór zgłoszenia wypadku ucznia, 2. Wzór

Bardziej szczegółowo

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15 OFERTA WSPÓŁPRACY Pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy. Posiadamy duże doświadczenie z dziedziny BHP i P.POŻ. zakładów produkcyjnych, budownictwa ogólnego, przemysłowego sektora chemicznego

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI I WYKONYWANIA PRAC POD NAPIĘCIEM PRZEZ WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH NA URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH DO 1 kv

ZASADY ORGANIZACJI I WYKONYWANIA PRAC POD NAPIĘCIEM PRZEZ WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH NA URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH DO 1 kv Załącznik Nr 23 do Zarządzenia Nr 5/2016 z dnia 10 czerwca 2016 roku ZASADY ORGANIZACJI I WYKONYWANIA PRAC POD NAPIĘCIEM PRZEZ WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH NA URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH DO 1 kv wydanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: EKSPLOATACJI w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące

Bardziej szczegółowo

Umowa pracodawcy z placówką medycyny pracy na prowadzenie badań profilaktycznych pracowników

Umowa pracodawcy z placówką medycyny pracy na prowadzenie badań profilaktycznych pracowników OBOWIĄZKI PRACODAWCY Powiadomienie PIP oraz PIS o rozpoczęciu (zmianie) działalności Art. 209. 1. Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR na montaż i wymianę platform bocianich na słupach w linii nn

UMOWA NR na montaż i wymianę platform bocianich na słupach w linii nn UMOWA NR na montaż i wymianę platform bocianich na słupach w linii nn zawarta w Płocku w dniu 2016 roku pomiędzy: ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130,

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO Ireneusz Pawlik RODZAJE WYPADKÓW wypadek przy pracy wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy wypadek do lub z pracy WYPADKI PRZY PRACY Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art.

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. 237 2 kp,) Rozdział I Zarządzanie sprawami

Bardziej szczegółowo

BIOZ. Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59. Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi ul. Gen. S. Maczka 35 94-326 Łódź

BIOZ. Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59. Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi ul. Gen. S. Maczka 35 94-326 Łódź 1 BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDYNEK ZAPLECZA WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO PORTU LOTNICZEGO IM. WŁ. REYMONTA W ŁODZI ZBIORNIK RETENCYJNY NA WODY DESZCZOWE O POJEMNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE

PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE Załącznik Nr 2 do Regulaminu pracy Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE 1 Skróty Użyte w procedurze określenia oznaczają: 1) wypadek - wypadek określony

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawowanie obowiązków z zakresu służby bhp zgodnie z Działem dziesiątym Kodeksu pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna...2 2. Zakres robót...2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi...2 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia TOM III. Projektował: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia TOM III. Projektował: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea Branża: Sanitarna Temat: Projekt instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i CO

Bardziej szczegółowo

matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH W OPARCIU O: PROJEKT BUDOWLANY

matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH W OPARCIU O: PROJEKT BUDOWLANY 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (+ 48) 84 664 42 fax: (+ 48) 84 664 75 03 tel. kom. + 48 606 61 66 85 NIP 921 11 40 843 BIURO INŻYNIERSKIE matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA IS-7.10/01. O p r a c o w a ł S p r a w d z i ł Z a t w i e r d z i ł.

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA IS-7.10/01. O p r a c o w a ł S p r a w d z i ł Z a t w i e r d z i ł. INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Edycja instrukcji: 2 Data edycji: 10.2012 r. Strona 1 z 7 IS-7.10/01 Tytuł procedury:. SPIS TREŚCI 1. Cel instrukcji 2. Przedmiot instrukcji 3. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 1 Zakres robót. Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy dróg wewnętrznych (dz. nr 84/8, 84/24, 86/9, 82/6 k.m. 7) do projektowanych

Bardziej szczegółowo

5. 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenie RM z 1 lipca 2009 r.

5. 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenie RM z 1 lipca 2009 r. Zarządzenie nr 23/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie zgłaszania i ewidencjonowania wypadków przy pracy pracowników w Akademii

Bardziej szczegółowo

REMONT SIECI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE OSIEDLA BORKI W TOMASZOWIE LUBELSKIM INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

REMONT SIECI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE OSIEDLA BORKI W TOMASZOWIE LUBELSKIM INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Inwestor: Miasto Tomaszów Lubelski Adres: 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57 NAZWA ZADANIA: REMONT SIECI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE OSIEDLA BORKI ULICE: ABOROWICZA, BATALIONOW CHŁOPSKICH, RADOSNA,

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE.

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. 1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. Informacja dotycząca BiOZ skierowana jest do Wykonawcy opracowującego Plan BiOZ, który ma na celu w celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa zawodowego. Przepisy określone

Bardziej szczegółowo

Przyłącze kanalizacyjne zlokalizowane na działce 496/5 do działek 496/3, 496/4

Przyłącze kanalizacyjne zlokalizowane na działce 496/5 do działek 496/3, 496/4 Biłgoraj marzec 2013 r Stadium: Informacja BIOZ Nazwa Inwestycji: Przyłącze kanalizacyjne zlokalizowane na działce 496/5 do działek 496/3, 496/4 Miejscowość: Wola Mała ; Gmina Biłgoraj Inwestor: Branża:

Bardziej szczegółowo

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy 1. Wstęp. Wszystkie roboty budowlane określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Przykładowa dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp

Przykładowa dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp Przykładowa dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp Przykładowe rejestry, wykazy, wyniki przeglądów i pomiarów : Rejestr wypadków przy pracy Art. 234. 3 Ustawa z dnia 26.06.1974r.- Kodeks

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie szkolenia pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku z dnia 12 października 2009 r.

INSTRUKCJA. w sprawie szkolenia pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku z dnia 12 października 2009 r. INSTRUKCJA w sprawie szkolenia pracowników z dnia 1 października 009 r. 1 1. Szkoleniu podlegają wszyscy pracownicy Zespołu Szkół.. Szkolenie winno się odbywać zgodnie z rozporządzeniem MGiP. z dnia 7.07.004

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 1.1. Obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami... 23 1.2. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA 3 Spis treści Wstęp... 9 I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA... 11 1. Określenia stosowane w budownictwie... 11 2. Wymagania stawiane obiektom budowlanym... 11 2.1. Wymagania stawiane obiektom budowlanym przez

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93

WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93 WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uwaŝa

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1. Zgłoszenia działalności do PIP 2. Zgłoszenia działalności do PIS 3. Książka kontroli 4. Szkolenie BHP

Bardziej szczegółowo

Niespełnianie wymagań minimalnych bhp lub wymagań zasadniczych dla maszyn jako przyczyny wypadków przy pracy. Analiza wybranych przykładów.

Niespełnianie wymagań minimalnych bhp lub wymagań zasadniczych dla maszyn jako przyczyny wypadków przy pracy. Analiza wybranych przykładów. Niespełnianie wymagań minimalnych bhp lub wymagań zasadniczych dla maszyn jako przyczyny wypadków przy pracy. Analiza wybranych przykładów. Konferencja Bezpieczeństwa Maszyn, Urządzeń i Instalacji Przemysłowych

Bardziej szczegółowo

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza.

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza. ROZDZIAŁ VIII BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 61 1. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU

PROCEDURA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU Załącznik do Zarządzenia VIII/2015/2016 PROCEDURA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU I. Podstawa prawna: art. 237 ustawy z dnia z

Bardziej szczegółowo

1. Przepisy prawne na których bazowano podczas opracowania wspólnego programu szkoleniowego.

1. Przepisy prawne na których bazowano podczas opracowania wspólnego programu szkoleniowego. Głównym celem dobrych praktyk BHP w firmie ZRUG Sp. z o.o. jest ujednolicenie druków szkoleniowych obowiązujących na wszystkich budowach realizowanych przez firmę ZRUG Sp. z o.o. SPIS TREŚCI: 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Zatwierdzenie:

Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Zatwierdzenie: Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach Wersja: 01 Data wydania: 20.09.2013 Informacje formalne: Opracowanie: Biuro BHP i PPOŻ *(w zależności od formy wydania funkcja organizacyjna/funkcja

Bardziej szczegółowo

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót realizowanych w oparciu o projekt budowlany Rozbudowa i remont remizo-świetlicy wiejskiej w miejscowości Kadłubiska Zbiornik ścieków z przyłączem

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia - Informacja

Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia - Informacja PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO USŁUGOWE PROELBUD ZYGMUNT SZYMCZYK NIP: 712-238-67-48 REGON: 060145000 ul. Dziewanny 33 lok. 7; 20-539 Lublin Tel./Fax. (081) 450 57 03; e-mail: proelbud@wp.pl Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM identyfikacja zagrożeń, normy i najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy doświadczenia pokontrolne i powypadkowe Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - Obowiązki pracodawców w. zakresie zabezpieczenia bezpiecznych warunków pracy

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - Obowiązki pracodawców w. zakresie zabezpieczenia bezpiecznych warunków pracy PODSTAWY ERGONOMII i BHP - Obowiązki pracodawców w zakresie zabezpieczenia bezpiecznych warunków pracy Proces pracy moŝe wiązać się z zagroŝeniem dla stanu psychofizycznego pracowników, ich zdrowia, a

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie częstotliwości i czasu trwania szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochrony P.pożarowej Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYDZIAŁU ODZIEŻY ROBOCZEJ I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 128

ZASADY PRZYDZIAŁU ODZIEŻY ROBOCZEJ I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 128 ZASADY PRZYDZIAŁU ODZIEŻY ROBOCZEJ I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 128 Środki ochrony indywidualnej Środki ochrony indywidualnej to

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2007 Warszawa, sierpień 2007 W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 399/344/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały ujęte w załączniku do niniejszego zarządzenia.

Zasady organizacji szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały ujęte w załączniku do niniejszego zarządzenia. DOP-0212-48/2013 Poznań, 19 kwietnia 2013 roku Zarządzenie nr 48/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie szkolenia pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008 Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 09.05. 2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Czeladź

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze SPIS TREŚCI I. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 I.1. Zakres robót i kolejność realizacji... 3 I.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych... 3 I.3. Elementy zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY Projekt: BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przyszłości w Parzniewie (działka nr ew. 91/42, obręb Parzniew, gmina Brwinów) Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowe obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki zawarte w Kodeksie Pracy. Pracodawca ponosi odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 43/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku Zarządzenie Nr 43/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zgłaszania, ustalania okoliczności i przyczyn oraz dokumentowania wypadków pracowniczych przy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia szczegółowych programów szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

nr: PJ-24 WYPADKI, ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWE, CHOROBY ZAWODOWE P R O C E D U R A

nr: PJ-24 WYPADKI, ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWE, CHOROBY ZAWODOWE P R O C E D U R A 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest pozyskanie informacji o zdarzeniach wypadkowych i chorobach zawodowych oraz zapewnienie realizacji wymogów prawa w odniesieniu do wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie. Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2 Spis treści 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych;... 2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WZORCOWY PROGRAM. szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego)

WZORCOWY PROGRAM. szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) WZORCOWY PROGRAM szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) 1. Nazwa formy kształcenia Szkolenie wstępne na stanowisku pracy nazywane dalej instruktażem stanowiskowym jest przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 Świdnik NIP: 712 323 52 53 Tel.081-4648701; 4648702; fax 081-4648834

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr V/49/W/2007

Zarządzenie Nr V/49/W/2007 Zarządzenie Nr V/49/W/2007 Zarządzenie Nr V/49/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01.08.2007 w sprawie organizacji i prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego I. Cel dokumentu Wytyczne określają rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do Podwykonawców pracujących w imieniu lub na terenie

Bardziej szczegółowo

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy ... REGON 1) dokonał w dniach od... do... ustaleń dotyczących okoliczności i przyczyn

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy ... REGON 1) dokonał w dniach od... do... ustaleń dotyczących okoliczności i przyczyn pieczątka pracodawcy Protokół Nr / r. ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy 1. Poszkodowany pracownik jest zatrudniony:... nazwa lub imię i nazwisko pracodawcy... adres siedziby pracodawcy

Bardziej szczegółowo

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO BROSZURA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCÓW Informacje dla Wykonawców o zagrożeniach występujących w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO Witamy na terenie Operatora

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego...

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego... Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego..... Sporządził: Zatwierdził: 1 Lp. Temat szkolenia 1 Wprowadzenie. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy. 1. Cel i program instruktażu ogólnego. 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Propozycje dobrych praktyk wobec podwykonawców na budowach

Propozycje dobrych praktyk wobec podwykonawców na budowach Propozycje dobrych praktyk wobec podwykonawców na budowach Lp. Obszary Propozycje do zastosowania wobec podwykonawców Uwagi Określenie minimalnych wymagań BHP wobec podwykonawcy 1 Zapisy uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie UCHWAŁA NR 9 /2014/15 z dnia 07. 08. 2015r. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie Podstawa prawna: Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie sposobów zamknięć obiektów elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA

Wytyczne w zakresie sposobów zamknięć obiektów elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA Wytyczne w zakresie sposobów zamknięć obiektów elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA Wersja: 02 Data wydania: 11.10.2013 Informacje formalne: Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR.2... I 05

ZARZĄDZENIE NR.2... I 05 ZARZĄDZENIE NR.2... I 05 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 23.03.2005 r. w sprawie organizacji i szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP Kategoria D Kategoria E D Na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym - dla osób na stanowiskach

Bardziej szczegółowo

I/DB/B/15/2007. Spis treści

I/DB/B/15/2007. Spis treści Strona:2/10 Spis treści 1. CEL INSTRUKCJI... 3 2. ZAKRES STOSOWANIA... 3 3. DEFINICJE... 3 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI... 3 5. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAZIE ZDARZEŃ WYPADKOWYCH ZAISTNIAŁYCH NA TERENIE ELEKTROWNI...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. Nr 227, poz. 2298) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

o Wykonanie odbioru z zakładem energetycznym

o Wykonanie odbioru z zakładem energetycznym 1. ZAKRES ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH. Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona dla robót budowlano-montażowych polegających na budowie sieci

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1/3 Strona 1. 1/3 Spis treści

Spis treści 1/3 Strona 1. 1/3 Spis treści Spis treści 1/3 Strona 1 1/3 Spis treści 1 Spisy, noty i podstawowe informacje 1/1 Od wydawcy 1/2 Noty autorskie 1/3 Spis treści 1/4 Instalowanie programu 1/5 Alfabetyczny indeks rzeczowy 2 Obowiązki i

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO 13 WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO Z dniem 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 Standardy ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Załącznik Nr 3 Standardy ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Załącznik Nr 3 Standardy ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pracując

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486 Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Wypadek przy pracy - omówienie

Wypadek przy pracy - omówienie Wypadek przy pracy - omówienie Zgłoszenia wypadku dokonuje poszkodowany (jeśli stan jego zdrowia na to pozwala) lub inna osoba, która to zdarzenie zauważyła. Pracodawca ma następujące obowiązki: Udzielenie

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania parteru

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I O C H R O N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y

I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I O C H R O N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o. 10-448 Olsztyn ul. Głowackiego 28 tel (0-89) 524-95-00 fax (0-89) 524-95-55 adres internetowy: www.bpbw.olsztyn.pl (e-mail) info@bpbw.olsztyn.pl zarejestrowana w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Nadzór społeczny i wewnętrzny nad warunkami pracy ( W4) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, maj 2010 r.

Nadzór społeczny i wewnętrzny nad warunkami pracy ( W4) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, maj 2010 r. Nadzór społeczny i wewnętrzny nad warunkami pracy ( W4) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, maj 2010 r. Kodeks pracy; Nadzór nad prawem pracy i BHP Art. 18(5) 1. Społeczną kontrolę przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Projekt remontu części prawej I piętra

Projekt remontu części prawej I piętra MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT SP. Z O.O. Tytuł projektu: budynku Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego PROJEKT BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ Inwestor : Centrum Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące przygotowania projektu organizacji robót (POR) przed rozpoczęciem prac

Wytyczne dotyczące przygotowania projektu organizacji robót (POR) przed rozpoczęciem prac Strona: /7 Wytyczne dotyczące przygotowania projektu organizacji robót (POR) Status: DRAFT Liczba stron: 7 Rewizja Imię Nazwisko Zdzisława Bień- Bartsch Opracował Sprawdził Zatwierdził 5.0.0 Imię Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego Podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla użytkowników urządzeń wytwarzających pole i promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości 0-300 GHz. Podstawy prawne krajowe uregulowania

Bardziej szczegółowo