Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy dla wykonawców zewnętrznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy dla wykonawców zewnętrznych"

Transkrypt

1 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy dla wykonawców zewnętrznych Wersja: 01 Data wydania: Informacje formalne: Opracowanie: Biuro BHP i PPOŻ *(w zależności od formy wydania funkcja organizacyjna/funkcja procesowa) Zatwierdzenie: Właściciel Megaprocesu BHP i PPOŻ *( w zależności od formy wydania zarządzenie/proc Zakres podmiotowy: Wykonawcy zewnętrzni Biuro Zakupów Strategicznych Biuro Zamówień i Logistyki Biuro Organizacji i Logistyki Oddziału Biuro BHP i PPOŻ Wydziały BHP i PPOŻ w Oddziałach Spis Treści 1 Definicje Regulacje zewnętrzne i wewnętrzne Regulacje zewnętrzne Regulacje wewnętrzne Opis postępowania Postanowienia ogólne Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy dla Wykonawców Wymagania dotyczące pracowników w strefie pracy Wymagania ogólne w zakresie bezpieczeństwa pracy Kontrole bezpieczeństwa pracy Informowanie o wypadkach przy pracy Postanowienia końcowe Spis załączników Załącznik nr 1. Zawartość upoważnienia do kontroli Załącznik nr 2. Karta kontroli bezpieczeństwa pracy Załącznik nr 3. Informacja o wypadku przy pracy Załącznik nr 4. Dane kontaktowe do Wydziałów BHP i PPOŻ

2 1 Definicje Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy dla wykonawców zewnętrznych Bezpieczeństwo pracy ENERGA- OPERATOR SA (EOP) Instrukcja Kontrola bezpieczeństwa pracy Nadzorujący realizację zamówienia Niezwłocznie Oddział Pracownik wykonawcy zewnętrznego Rejestr Kwalifikowanych Wykonawców (RKW) Stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań osób wykonujących prace zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy Spółka Grupy Kapitałowej ENERGA, pełniąca funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego określoną w Ustawie Prawo energetyczne Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dotycząca: stosowanych procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy, Kontrola w zakresie bezpieczeństwa: prac wykonywanych przy urządzeniach elektroenergetycznych lub na infrastrukturze telekomunikacyjnej, innych prac wykonywanych w obiektach i na infrastrukturze ENERGA-OPERATOR SA Inspektor nadzoru lub uprawniony pracownik komórki merytorycznej odpowiedzialny za nadzór nad zgodną z umową realizacją zamówienia Bez zbędnej zwłoki, najszybciej jak to jest możliwe Oddział funkcjonujący w ramach ENERGA-OPERATOR SA zgodnie ze schematem organizacyjnym Osoba lub grupa osób, zatrudniona przez wykonawcę zewnętrznego, realizująca prace przy urządzeniach elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub innych obiektach i infrastrukturze ENERGA- OPERATOR SA, na podstawie zawartej umowy na wykonanie robót Prowadzony przez Biuro Zamówień i Logistyki w formie elektronicznej rejestr Podmiotów pozytywnie zweryfikowanych współpracujących z EOP przy realizacji robót budowlanych i usług projektowych, spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w WZ zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień EOP i dopuszczonych do udziału w postępowaniach zakupowych w procedurze niepublicznej 2

3 Robota budowlana Budowa, remont, modernizacja urządzeń/linii/sieci elektroenergetycznych, prace ogólnobudowlane, remontowe, renowacyjne obiektów i budowli, budowa nowych obiektów Ryzyko zawodowe Sprzęt ochronny Stanowisko pracy Strefa pracy Środki ochrony indywidualnej Świadectwo kwalifikacyjne Wykonawca zewnętrzny Wypadek śmiertelny Wypadek ciężki Zagrożenie Prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, w szczególności możliwości urazu ciała lub utraty zdrowia osoby narażonej, będących wynikiem zagrożeń występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem wykonywania pracy Sprzęt niepozwalający na włączenie do ruchu lub uaktywnienie czynników niebezpiecznych oraz zapobiegający dostępowi do stref niebezpiecznych Przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę Stanowisko lub miejsce pracy odpowiednio przygotowane w zakresie niezbędnym do bezpiecznego wykonywania prac Wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu Świadectwo stwierdzające spełnienie przez daną osobę odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla określonych rodzajów urządzeń elektroenergetycznych Podmiot gospodarczy niewchodzący w skład Grupy Kapitałowej ENERGA lub podmiot gospodarczy wchodzący w skład Grupy Kapitałowej ENERGA nieupoważniony do prowadzenia eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w oparciu o umowę SLA Wypadek przy pracy w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku Wypadek przy pracy w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia naruszające podstawowe funkcje organizmu, choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie Źródło możliwego urazu ciała lub utraty zdrowia, wywołanego szkodliwą energią, szkodliwymi warunkami środowiska pracy lub sposobem wykonywania pracy 3

4 2 Regulacje zewnętrzne i wewnętrzne 2.1 Regulacje zewnętrzne 1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami). 2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz z późniejszymi zmianami). 3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami). 4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 492). 5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami). 6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz z późniejszymi zmianami). 7) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 191 poz z późniejszymi zmianami). 8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173). 10) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). 11) Polska Norma PN-EN : 2005 Eksploatacja urządzeń elektrycznych. 12) Polska Norma PN-88/E Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 2.2 Regulacje wewnętrzne Instrukcje ENERGA-OPERATOR SA obowiązujące wykonawców zewnętrznych: 1) Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. 2) Instrukcja organizacji i prowadzenia prac na wysokości. 3) Instrukcja czynności łączeniowych w sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA. 4) Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac ziemnych. 5) Instrukcja stanowiskowa dla obsługi i użytkowania narzędzi i urządzeń. 6) Instrukcja prowadzenia i oznakowania prac wykonywanych w pasach dróg. 7) Instrukcja prac w pobliżu napięcia. 8) Wytyczne w zakresie sposobów zamknięć obiektów elektroenergetycznych oraz 4

5 prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA. 9) Instrukcja prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1 KV. 10) Zasady dopuszczeń do pracy zespołów wykonawców zewnętrznych przy urządzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA. 11) Zasady organizacji i wykonywania prac pod napięciem przez wykonawców zewnętrznych na urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1 kv ENERGA-OPERATOR SA. 12) Inne procedury i instrukcje aktualnie obowiązujące dostępne na stronie internetowej EOP pod adresem: związane z prowadzeniem prac przez Wykonawców zewnętrznych. 3 Opis postępowania 3.1 Postanowienia ogólne 1) Celem procedury jest określenie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy wynikających z obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy, norm, technologii dotyczących wykonywania różnych rodzajów prac oraz procedur/instrukcji obowiązujących w ENERGA- OPERATOR SA, jakie muszą spełniać wykonawcy zewnętrzni (zwani dalej Wykonawcami ) wykonujący na rzecz ENERGA-OPERATOR SA roboty budowlane oraz inne prace związane z urządzeniami elektroenergetycznymi na podstawie zawartych umów oraz zasad kontroli spełniania tych wymagań. 2) Postanowienia procedury mają zastosowanie przy: ocenie, zawieszeniu i wykluczeniu podmiotów w ramach RKW, organizacji i wykonywaniu prac w ramach inwestycji, remontów i eksploatacji, kontroli bezpieczeństwa pracy, w ramach megaprocesów: Zarządzanie zakupami, Zarządzanie pracami inwestycyjnymi, Zarządzanie pracami na sieci, Wykonawstwo prac na sieci, BHP i PPOŻ. 3) Procedurę należy traktować, jako obowiązujące uszczegółowienie zapisów dotyczących bezpieczeństwa pracy zawartych w Procedurze Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców, umowach oraz innych procedurach/instrukcjach dotyczących wykonywania prac w ENERGA- OPERATOR SA. 4) ENERGA-OPERATOR SA zapewnia wszystkim Wykonawcom działającym na jej terenie dostęp w formie elektronicznej do wymaganych wewnętrznych procedur/instrukcji, niezbędnych do organizowania i prowadzenia prac, pod adresem: 5) Wykonawca ma prawo do występowania o: a) interpretację zapisów wewnętrznych procedur/instrukcji, obowiązujących w ENERGA- OPERATOR SA, b) ocenę zgodności zapisów własnych procedur/instrukcji, z wymogami obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA. 5

6 6) Nadzór nad: a) zapisami niniejszej Procedury sprawuje Kierownik Biura BHP i PPOŻ, b) realizacją niniejszej Procedury sprawują: Dyrektor Pionu Zakupów i Administracji, Dyrektorzy Generalni Oddziałów EOP. 3.2 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy dla Wykonawców Wymagania dotyczące pracowników w strefie pracy Pracownicy skierowani do realizacji prac muszą w strefie pracy posiadać wymagane przy wykonywaniu prac uprawnienia kwalifikacyjne i upoważnienia, właściwe dla rodzaju prowadzonych robót. W strefie pracy pracownicy muszą mieć zapewniony stały dostęp do wymaganych procedur/instrukcji dotyczących organizacji i technologii wykonywanych prac, instrukcji obsługi narzędzi, maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy wykonywaniu prac oraz instrukcji udzielania pierwszej pomocy. Pracownicy w strefie pracy zobowiązani są do prowadzenia robót zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa pracy, jak również procedurami wewnętrznymi ENERGA-OPERATOR SA w tym zakresie, w szczególności określonymi w pkt. 2.2 w zakresie właściwym dla rodzaju wykonywanych prac Wymagania ogólne w zakresie bezpieczeństwa pracy W związku z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa pracy, jak również procedurami wewnętrznymi ENERGA-OPERATOR SA, na którego infrastrukturze prowadzone są prace, Wykonawcy zobowiązani są do spełnienia niżej wymienionych wymagań ogólnych w zakresie BHP. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących BHP podczas kontroli robót w strefie pracy, Wykonawca jest zobowiązany na żądanie EOP przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymagań, w zakresie związanym z rodzajem zaistniałych niedociągnięć i ujawnionych naruszeń przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 1. Wymagania dotyczące pracowników wykonujących prace Do wykonywania prac należy kierować pracowników spełniających wymagania formalne w zakresie bezpieczeństwa pracy, posiadających kwalifikacje oraz umiejętności zawodowe odpowiednie dla danego rodzaju i zakresu prac. W celu udokumentowania powyższego Wykonawca musi posiadać w szczególności dotyczące ww. pracowników: a) Zaświadczenia lekarskie. b) Zaświadczenia z odbytych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. c) Zaświadczenia z odbytych szkoleń specjalistycznych (np. wykonywania prac pod napięciem, wykonywania prac na wysokości, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej). d) Uprawnienia kwalifikacyjne (np. do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, obsługi maszyn budowlanych i urządzeń dźwigowych, wykonywania prac spawalniczych). e) Upoważnienia (np. do wykonywania prac pod napięciem, do dopuszczania do pracy). f) Potwierdzenia zapoznania z ryzykiem zawodowym, wewnętrznymi instrukcjami Wykonawcy oraz procedurami/instrukcjami obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA, określonymi w pkt

7 2. Wymagania dotyczące sprzętu ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej Pracownikom wykonującym prace Wykonawca musi zapewnić sprzęt ochronny oraz środki ochrony indywidualnej adekwatne do występujących zagrożeń oraz odzież i obuwie robocze. W celu udokumentowania powyższego Wykonawca musi posiadać w szczególności: a) Zasady wyposażenia w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej. b) Ewidencję sprzętu ochronnego. c) Ewidencję środków ochrony indywidualnej. d) Deklaracje zgodności, instrukcje, karty użytkowania lub techniczne oraz inną dokumentację określoną przez producenta środków ochrony indywidualnej i sprzętu ochronnego. 3. Wymagania dotyczące narzędzi, maszyn i urządzeń W trakcie wykonywania prac należy stosować narzędzia, maszyny i urządzenia spełniające wymagania w zakresie bezpieczeństwa ich użytkowania. W celu udokumentowania powyższego Wykonawca musi posiadać w szczególności: a) Dokumentację techniczną wraz z udokumentowanymi przeglądami (np. aktualnymi wpisami Urzędu Dozoru Technicznego). b) Instrukcje obsługi. c) Aktualne protokoły badań, np. ochrony przeciwporażeniowej elektronarzędzi, maszyn i urządzeń zgodnie z wymaganiami producenta. 4. Wymagania dotyczące organizacji i wykonywania prac Organizacja i technologia wykonywania prac musi zapewniać bezpieczeństwo pracowników wykonujących prace, otoczenia oraz zabezpieczać przed możliwością zaistnienia awarii oraz uszkodzenia/zniszczenia maszyn i urządzeń. W celu udokumentowania powyższego Wykonawca musi posiadać w szczególności: a) Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych. b) Ocenę ryzyka zawodowego. c) Instrukcje wewnętrzne oraz procedury/instrukcje ENERGA-OPERATOR SA obowiązujące wykonawców zewnętrznych. d) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (w przypadkach, gdy jest wymagany). 3.3 Kontrole bezpieczeństwa pracy 1. Osoby upoważnione przez EOP (zwane dalej Kontrolującymi) przeprowadzają kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w strefach pracy, w których Wykonawcy prowadzą roboty na infrastrukturze EOP. Kontrolujący winni posługiwać się upoważnieniem, wydanym przez ich Pracodawcę, którego treść określa Załącznik nr 1 do niniejszej procedury. Upoważnienie należy okazać kontrolowanym pracownikom Wykonawcy. 2. Kontrole obejmują w szczególności następujące zagadnienia: a) posiadanie wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych i upoważnień, b) posiadanie wymaganych instrukcji oraz innych dokumentów związanych z procesem pracy, c) prawidłowość organizacji pracy, d) posiadanie i stosowanie odzieży oraz obuwia roboczego, e) posiadanie, stan techniczny i stosowanie sprzętu ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej, f) stan techniczny używanych narzędzi, maszyn i urządzeń. 7

8 3. Kontrolujący dokonuje oceny spełniania wymagań w poszczególnych przedmiotach kontroli, przy zastosowaniu kryteriów oceny: a) pozytywna brak nieprawidłowości, b) negatywna. Wynik danej kontroli uważa się za negatywny, jeżeli jakikolwiek z przedmiotów kontroli uzyskał ocenę negatywną. 4. Kontrolujący ma prawo do formułowania zaleceń w sprawie bezpieczeństwa pracy, dotyczących prac prowadzonych przez pracowników Wykonawcy, z uzasadnieniem stwierdzonych nieprawidłowości. 5. Kontrolowany zobowiązany jest do realizacji przedłożonych zaleceń i niezwłocznego usunięcia zaistniałych nieprawidłowości. 6. W przypadku stwierdzenia przez Kontrolującego występowania zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, wynikającego z rażącego naruszenia przepisów bezpieczeństwa pracy, Kontrolujący powinien podjąć decyzję o natychmiastowym przerwaniu pracy i odsunięciu od jej prowadzenia osób ją wykonujących. Wniesienie przez kontrolowanego uwag (zastrzeżeń) lub odmowa podpisania Karty kontroli bezpieczeństwa pracy, nie wstrzymuje natychmiastowego wykonania decyzji Kontrolującego o przerwaniu pracy. 7. Stwierdzenie przez Kontrolującego rażącego naruszenia przepisów bezpieczeństwa pracy, w wyniku którego doszło do wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego stanowi podstawę do natychmiastowego wykluczenia Wykonawcy z RKW. 8. Wykonawca ma prawo do odwołania się od wyników kontroli (w formie papierowej lub drogą elektroniczną). W tym celu winien w terminie do siedmiu dni od daty otrzymania Karty kontroli bezpieczeństwa pracy, wystąpić do Oddziału EOP, właściwego dla Kontrolującego, o korektę ustaleń z danej kontroli. 9. Kontrolę należy udokumentować określoną w Załączniku nr 2 Kartą kontroli bezpieczeństwa pracy. 10. Karta kontroli bezpieczeństwa pracy musi być sporządzona w miejscu kontroli, w obecności Kontrolowanego. 11. Kontrolujący Kartę kontroli bezpieczeństwa pracy przekazuje niezwłocznie: a) kopię (drogą elektroniczną) Wykonawcy oraz do wiadomości do Wydziału BHP i PPOŻ w Oddziale (potwierdzenie przekazania Kontrolujący archiwizuje nie krócej niż trzy lata od daty kontroli), lub b) kopię (w formie papierowej) Wykonawcy (potwierdzenie przekazania w tym przypadku stanowi podpis przedstawiciela Wykonawcy w odpowiedniej pozycji oryginału Karty kontroli bezpieczeństwa pracy ) oraz do wiadomości do Wydziału BHP i PPOŻ w Oddziale (w formie elektronicznej), c) oryginał Karty kontroli bezpieczeństwa pracy jest archiwizowany przez Kontrolującego. 12. W przypadku występowania w Karcie kontroli bezpieczeństwa pracy ocen negatywnych Wykonawca niezwłocznie informuje Oddział EOP (właściwy terenowo dla miejsca kontroli) o działaniach, które zamierza podjąć w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości oraz złożenia pisemnej informacji o tym fakcie do Oddziału EOP, w terminie do trzydziestu dni od daty kontroli. 8

9 3.4 Informowanie o wypadkach przy pracy 1) Wykonawca jest zobowiązany do informowania o każdym zaistniałym wypadku przy pracy, związanym z wykonywaniem prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA. 2) Wstępną informację o wypadku Wykonawca przekazuje niezwłocznie do Wydziału BHP i PPOŻ w Oddziale, na terenie działania którego miał miejsce wypadek (telefoniczne lub drogą elektroniczną). Dane kontaktowe do Wydziałów BHP i PPOŻ poszczególnych Oddziałów EOP zawiera załącznik nr 4. Informacja winna zawierać następujące dane: dane identyfikacyjne Wykonawcy, data i miejsce powstania wypadku, typ wypadku (indywidualny, zbiorowy), skutki wypadku (śmierć osoby poszkodowanej, ciężkie uszkodzenie ciała, inne skutki), wydarzenie powodujące uraz (porażenie prądem/poparzenie łukiem elektrycznym, upadek z wysokości, inne wydarzenia), wstępne, znane okoliczności i przyczyny wypadku. 3) Po sporządzeniu i zatwierdzeniu Protokołu Nr.. ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy Wykonawca niezwłocznie przekazuje do Wydziału BHP i PPOŻ w Oddziale, na terenie działania którego miał miejsce wypadek, określoną w Załączniku nr 3 Informację o wypadku przy pracy (w formie papierowej lub drogą elektroniczną). 4) W przypadku wypadku śmiertelnego lub ciężkiego oraz wypadku spowodowanego działaniem prądu elektrycznego lub upadkiem z wysokości, Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia dostępu do dokumentacji wypadku oraz udzielenia dodatkowych informacji pracownikowi Wydziału BHP i PPOŻ w Oddziale, na terenie działania którego miał miejsce wypadek. 5) Na podstawie Informacji o wypadku przy pracy oraz ustaleń własnych, pracownik Wydziału BHP i PPOŻ w Oddziale podejmuje decyzję, czy okoliczności i przyczyny wypadku wskazują na rażące naruszenia przepisów bezpieczeństwa pracy przez Wykonawcę, które stanowią podstawę do wykluczenia Wykonawcy z RKW. W przypadku podjęcia takiej decyzji Wydział BHP i PPOŻ niezwłocznie przekazuje informację o tym fakcie (drogą elektroniczną) do Biura Organizacji i Logistyki Oddziału oraz do wiadomości Biura BHP i PPOŻ Centrali EOP. W związku z powyższym Biuro Organizacji i Logistyki Oddziału podejmuje stosowne działania w uzgodnieniu z Biurem Zamówień i Logistyki Centrali EOP. 6) Oryginały Informacji o wypadku przy pracy są przechowywane przez Wydział BHP i PPOŻ w Oddziale. 3.5 Postanowienia końcowe 1) Biuro Zamówień i Logistyki Centrali EOP, na podstawie otrzymanych dokumentów i informacji wynikających z niniejszej Procedury (negatywne wyniki kontroli, wnioski z zaistniałych wypadków przy pracy) podejmuje odpowiednie decyzje i działania związane z zawieszeniem lub wykluczeniem Wykonawcy z RKW. 2) Biuro BHP i PPOŻ Centrali EOP zapewnia wsparcie merytoryczne dla Biura Zamówień i Logistyki, udzielając na jego wniosek dodatkowych informacji dotyczących poszczególnych analizowanych dokumentów bądź zaistniałych sytuacji, związanych z bezpieczeństwem prac prowadzonych przez poszczególnych Wykonawców. 9

10 4 Spis załączników 4.1 Załącznik nr 1. Zawartość upoważnienia do kontroli 4.2 Załącznik nr 2. Karta kontroli bezpieczeństwa pracy 4.3 Załącznik nr 3. Informacja o wypadku przy pracy 4.4 Załącznik nr 4. Dane kontaktowe do Wydziałów BHP i PPOŻ 10

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna

Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna Aktualizacja nr /data E/14.11.2013 Strona / stron 1/ 20 Karta zmian nr 8 Spis treści: 1. Cel...2 2. Przedmiot...2 3. Zakres...2 4. Odpowiedzialność...2 5. Opis postępowania...3 5.1 Ogólne zasady eksploatacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne Police SA

Zakłady Chemiczne Police SA Strona / stron 1 / 15 Spis treści Karta zmian nr 10 1. Cel...2 2. Przedmiot...2 3. Zakres...2 4. Odpowiedzialność...3 5. Tryb postępowania...4 5.1 Zasady ogólne...4 5.2 Zdarzenia wypadkowe...4 5.2.1 Zdarzenia

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców Instrukcja w sprawie Podwykonawców I/ZSZ-7.4-01-03 Wydanie 3 Data wydania 25.09.2012 r. Strona 2 z 5 1. Cel Celem instrukcji jest ustalenie zasad postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla robót instalacyjnych w budynku SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli: 1) WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ. 2) GAZOWA KOTŁOWNIA KONDENSACYJNA DLA

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. PROJEKTANT: Ekoprojekt Wojciech Kowal Smugi 27J, 21-002 Jastków ZAMAWIAJĄCY: Gmina Konopnica 21-030 Motycz; Kozubszczyzna 127a INWESTYCJA: OBIEKT: STADIUM: EkoProjekt Budowa kanalizacji sanitarnej dla

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA TERENIE ANWIL S.A.

WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA TERENIE ANWIL S.A. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA TERENIE ANWIL S.A. Strona 1 z 27 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Automatyka (dalej Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Serwis (dalej Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

1.WYMAGANIA OGÓLNE - (CPV 45000000-7)

1.WYMAGANIA OGÓLNE - (CPV 45000000-7) 1.WYMAGANIA OGÓLNE - (CPV 45000000-7) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być przestrzegane przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław ETAP / ZADANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05

m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05 m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05 T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k u s z k o ł y p r z y u l. G r u n w a l d z k i e j 9 w Ż y w c u NAZWA INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej OBIEKT: ADRES: INWESTOR: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Szymanowskiego 13-14, 76-200 Słupsk Spółdzielnia Mieszkaniowa Kolejarz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA IS-7.10/01. O p r a c o w a ł S p r a w d z i ł Z a t w i e r d z i ł.

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA IS-7.10/01. O p r a c o w a ł S p r a w d z i ł Z a t w i e r d z i ł. INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Edycja instrukcji: 2 Data edycji: 10.2012 r. Strona 1 z 7 IS-7.10/01 Tytuł procedury:. SPIS TREŚCI 1. Cel instrukcji 2. Przedmiot instrukcji 3. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Opracował: Zatwierdził: OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Daty i Podpisy: Strona 1 z 14 Data: 01.06.2012 SPIS TREŚCI 1. Cel 2 2. Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA Specyfikacje techniczne ST 00-00 Wymagania ogólne str. 1/122 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dla zadania pn.: Dobudowa szybu windy do istniejącego budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.1. Definicje wypadków 18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.2. Charakterystyczne cechy wypadków 18.2.1. Nagłość zdarzenia 18.2.2. Przyczyna zewnętrzna zdarzenia 18.2.3. Uraz lub śmierć 18.2.4.

Bardziej szczegółowo

ZOLiRM.IV/381-4/14 załącznik nr 5

ZOLiRM.IV/381-4/14 załącznik nr 5 Zakres czynności na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji roboty budowlanej polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Tom Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem synoptyki w centralnej dyspozytorni w oczyszczalni

Bardziej szczegółowo