MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Warszawa 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Warszawa 2014 r."

Transkrypt

1 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa 2014 r.

2

3 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa 2014 r.

4 Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (AM) Przedruk w całości lub w części oraz wykorzystanie danych statystycznych w druku dozwolone wyłącznie z podaniem źródła. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy Druk: ZWP MPiPS. Zam. 648/14. 2

5 SPIS TREŚCI WSTĘP ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE Zawody deficytowe i nadwyżkowe w oparciu o deficyt / nadwyżkę podaży siły roboczej Zawody deficytowe i nadwyżkowe w oparciu o wskaźnik intensywności deficytu / nadwyżki SEKCJE DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WEDŁUG WOJEWÓDZTW PODSUMOWANIE TABLICA 1. NAPŁYW BEZROBOTNYCH I OFERT PRACY ORAZ WSKAŹNIK INTENSYWNOŚCI DEFICYTU / NADWYŻKI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU, LICZBA ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH W KOŃCU I PÓŁROCZA 2014 ROKU WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W UKŁADZIE ALFABETYCZNYM

6 4

7 WSTĘP Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz. 674, z późn.zm.) opracowywanie analiz rynku pracy, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań samorządu województwa oraz samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy. W celu ujednolicenia zasad prowadzenia monitoringu, w Departamencie Rynku Pracy zostały opracowane zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, określające ok. zakres sporządzania półrocznych i rocznych raportów powiatowych, wojewódzkich i raportu krajowego. Dane liczbowe o bezrobociu oraz wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej (ofertach pracy) opracowano posługując się nazwami grup lub zawodów i specjalności zgodnymi z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2010 r., Nr 82, poz. 537, z późn. zm.). Analizą objęto grupy wielkie (kod 1-cyfrowy) i zawody (kod 6-cyfrowy). Należy jednocześnie nadmienić, że opracowywane dotychczas raporty o zawodach deficytowych i nadwyżkowych wskazują, że bardzo często wśród osób bezrobotnych oraz ofert pracy w kategorii zawodów wyróżniali się tzw. pozostali. Wynika to z faktu, że pracodawcy zgłaszając oferty pracy do urzędu pracy często nie są w stanie przyporządkować zakresu obowiązków poszukiwanego pracownika do konkretnego zawodu i wskazują na kategorię pozostali. Tym samym informacja o ofertach pracy w zestawieniu z informacją o osobach bezrobotnych, w postaci wskaźnika deficytu wskazywała przede wszystkim na kategorię pozostali, w których to zawodach pojawiały się oferty pracy, lecz nie figurowały pod tym zawodem osoby bezrobotne. W celu uniknięcia niedomówień w tablicach zamieszczonych w tekście przedstawiających ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych: nie zostały zawarte zawody tzw. pozostałe (2 ostatnie cyfry w kodzie zawodu wynoszą 90); nie uwzględniono przypadków, gdy nie zgłoszono ofert pracy, nie zarejestrowano bezrobotnych w danym zawodzie. Uwaga: Litera S w tabelach oznacza, że zawód objęty jest kształceniem w systemie szkolnym. 5

8 6

9 1. Zawody deficytowe i nadwyżkowe 1.1. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w oparciu o deficyt / nadwyżkę podaży siły roboczej Poprzez zawód nadwyżkowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy niższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Poprzez zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Do obliczenia deficytu (nadwyżki) podaży siły roboczej w zawodzie k zastosowano poniższy wzór: gdzie: N k = B k O k B to liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie k w I półroczu danego roku, O to liczba zgłoszonych ofert pracy w zawodzie k w I półroczu danego roku. W skali kraju porównanie liczby zgłoszonych ofert z liczbą zarejestrowanych bezrobotnych wskazuje na istnienie nadwyżki siły roboczej, przy czym sytuacja wykazuje duże zróżnicowanie zarówno terytorialne, jak i ze względu na zawody. Podobnie, jak w latach poprzednich, również w omawianym okresie zdecydowanie na pierwszym miejscu pod względem poziomu deficytu siły roboczej uplasował się zawód robotnika gospodarczego, a więc zawód nie wymagający zbyt wysokich umiejętności. Zdecydowaną większość ofert pracy w tym zawodzie stanowią oferty pracy (89% ogółu ofert). W rankingu 30 zawodów o najwyższym poziomie wskaźnika deficytu najliczniej reprezentowane były zawody z grup wielkich: pracownicy usług i sprzedawcy oraz pracownicy biurowi (po 6 zawodów z każdej z tych grup), a w dalszej kolejności zawody z grupy wielkiej robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (5 zawodów). 7

10 Tabela 1. Ranking 30 zawodów wg deficytu /przewaga wolnych miejsc pracy nad bezrobotnymi / przepodaży siły roboczej w I półroczu 2014 roku Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik deficytu podaży siły roboczej Robotnik gospodarczy Technik prac biurowych S Przedstawiciel handlowy Opiekun osoby starszej S Telemarketer Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center) Pracownik ochrony fizycznej bez licencji Doradca klienta Kierowca samochodu ciężarowego Pomoc kuchenna Spawacz metodą MAG Pracownik kancelaryjny Doradca finansowy Kierowca ciągnika siodłowego Asystent nauczyciela przedszkola Sprzedawca w branży spożywczej Pracownik prac dorywczych Brukarz Sekretarka Asystent do spraw księgowości Sprzątaczka biurowa Specjalista do spraw sprzedaży Kierowca operator wózków jezdniowych Pokojowa Pracownik przygotowujący posiłki typu 8ast food Magazynier Konserwator budynków Spawacz metodą TIG Operator obrabiarek sterowanych numerycznie -914 Źródło: Opracowanie własne na podstawie załącznika nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MpiPS-01. Pod względem poziomu wskaźnika nadwyżki podaży siły roboczej zdecydowanie na czołowych miejscach (niezmiennie na przestrzeni ostatnich 8 lat) plasują się zawody: sprzedawcy, technika ekonomisty, ślusarza, murarza i technika mechanika. Ranking 30 zawodów nadwyżkowych o najwyższym poziomie nadwyżki, czyli przewadze liczby bezrobotnych nad liczbą zgłoszonych wolnych miejsc pracy, prezentuje tabela 2. 8

11 Tabela 2. Ranking 30 zawodów wg nadwyżki podaży siły roboczej /przewaga bezrobotnych nad wolnymi miejscami pracy/ w I półroczu 2014 roku Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik nadwyżki podaży siły roboczej Sprzedawca S Technik ekonomista S Ślusarz S Murarz S Technik mechanik S Mechanik pojazdów samochodowych S Krawiec S Kucharz małej gastronomii S Robotnik budowlany Ekonomista Kucharz S Stolarz S Piekarz S Fryzjer S Pedagog Technik budownictwa S Technik żywienia i gospodarstwa domowego S Cukiernik S Mechanik samochodów osobowych Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Specjalista administracji publicznej Technik rolnik S Tokarz w metalu Technik informatyk S Technik handlowiec S Malarz budowlany Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych Rolnik S Technik hotelarstwa S Elektromonter (elektryk) zakładowy Źródło: Opracowanie własne na podstawie załącznika nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MpiPS-01. Zauważyć należy, że w większości z wymienionych w rankingu zawodów wskaźnik nadwyżki zmniejszył się w porównaniu do I półrocza 2013 roku. Spośród zawodów wymagających wykształcenia wyższego niezmiennie od lat najbardziej nadwyżkowy pozostaje zawód ekonomisty oraz pedagoga, co z pewnością 9

12 wiąże się z faktem niedopasowania struktury kształcenia do potrzeb rynku pracy. Ale również w tych zawodach w I półroczu 2014 roku w odniesieniu do I półrocza 2013 roku wskaźnik nadwyżki podaży siły roboczej obniżył się. Z 2601 zawodów wymienionych w klasyfikacji zawodów i specjalności ponad 60% stanowiły zawody nadwyżkowe Zawody deficytowe i nadwyżkowe w oparciu o wskaźnik intensywności deficytu / nadwyżki Do obliczenia wskaźnika intensywności nadwyżki (deficytu) w zawodzie k zastosowano wzór: gdzie: k W O k liczba zgłoszonych ofert pracy w zawodzie k w I półroczu danego roku, B k liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie k w I półroczu danego roku. Przyjęto, że zawody o wskaźniku: W k < 0,9 to zawody nadwyżkowe, 0,9 W k 1,1 to zawody zrównoważone (wykazujące równowagę na rynku pracy), W k > 1,1 to zawody deficytowe. W oparciu w ww. założenia, w I półroczu 2014 roku równowagę pomiędzy napływem bezrobotnych i ofert pracy w danym zawodzie odnotowano w 143 zawodach, w 569 zanotowano deficyt, a w zawodach nadwyżkę. Kolejne 344 zawody były zawodami max. nadwyżkowymi czyli takimi, w których zanotowano wyłącznie napływ bezrobotnych, a do urzędu pracy nie zgłoszono żadnej oferty pracy w tym zawodzie. Na przeciwległym biegunie znalazło się 78 zawodów max. deficytowych, czyli takich, w których nie zarejestrowano napływu bezrobotnych, a jedynie napływ ofert pracy. Ponadto wystąpiło 215 zawodów, w których w omawianym okresie nie zanotowano ani napływu bezrobotnych, ani ofert pracy. Zawodem o najwyższym poziomie wskaźnika intensywności deficytu w I półroczu 2014 roku był zawód operator edytorów tekstu z grupy wielkiej pracownicy biurowi. Zawód ten nie figurował na liście 30 zawodów o najwyższym poziomie wskaźnika intensywności deficytu w I półroczu 2013 roku. O B k k 10

13 Podobnie, jak w I półroczu 2013 roku w rankingu zawodów najbardziej deficytowych znalazły się takie zawody, jak: urzędnik podatkowy, technik archiwista, pracownik kancelaryjny, opiekun osoby starszej, pomocnik biblioteczny, robotnik oczyszczania miasta czy monter ociepleń budynków. Kod zawodu Tabela 3. Ranking 30 zawodów o najwyższym poziomie wskaźnika intensywności deficytu zawodów w I półroczu 2014 roku Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności deficytu zawodów Operator edytorów tekstu 29, Pracownik agencji pracy tymczasowej 22, Klasyfikator grzybów 21, Urzędnik podatkowy 16, Mostowniczy 15, Archiwista dokumentów elektronicznych 14, Kierowca ciągnika siodłowego 12, Monter sieci deszczownianych 12, Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center) 11, Technik archiwista S 11, Pracownik instytucji pożyczkowej 11, Robotnik oczyszczania miasta 10, Pracownik kancelaryjny 10, Operator urządzeń ładunkowych silosu 10, Operator urządzeń do suszenia zbóż 10, Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania 10, Opiekun osoby starszej S 9, Pomocnik biblioteczny 9, Monter urządzeń energii odnawialnej 9, Urzędnik ubezpieczeń społecznych 9, Spawacz metodą TIG 9, Lekarz neurologia 9, Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji 9, Operator aplikacji komputerowych 7, Operator maszyn i urządzeń do produkcji okien z tworzyw sztucznych 7, Asystent nauczyciela przedszkola 7, Monter ociepleń budynków 7, Pracownik prac dorywczych 7, Operator urządzeń do zanurzeniowego nakładania powłok 7, Patroszacz ryb 7,00 Źródło: Opracowanie własne na podstawie załącznika nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS

14 W I półroczu 2014 roku wystąpiło 78 zawodów max. deficytowych. W porównaniu do I półrocza 2013 roku liczba zawodów maksymalnie deficytowych zwiększyła się (wówczas było ich 55). Na liście takich zawodów ok. 40% w I półroczu 2014 roku stanowiły zawody z szeroko rozumianej grupy zawodów medycznych wśród których wymienić należy m.in.: pielęgniarki specjalistów pielęgniarstwa opieki długoterminowej, pielęgniarki specjalistów pielęgniarstwa opieki paliatywnej, lekarzy medycyny ratunkowej, lekarzy psychiatrów, lekarzy pediatrów, lekarzy- -otorynolaryngologów, lekarzy endokrynologów czy pielęgniarki specjalistów pielęgniarstwa geriatrycznego. Należy jednak zauważyć, że do zawodów maksymalnie deficytowych w zdecydowanej większości przypadków zaliczone zostały zawody o znikomej ilości ofert pracy (od 1 do 14, poza pielęgniarką specjalistą pielęgniarstwa opieki długoterminowej, gdzie zgłoszono 62 oferty pracy oraz pielęgniarką specjalistą pielęgniarstwa opieki paliatywnej 23 oferty pracy). Kod zawodu Tabela 4. Ranking 30 zawodów o najniższym poziomie wskaźnika intensywności nadwyżki w I półroczu 2014 roku Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki Filolog filologia polska 0, Technik agrobiznesu S 0, Matematyk 0, Politolog 0, Technik żywienia i gospodarstwa domowego S 0, Technik transportu kolejowego S 0, Technik technologii żywności przetwórstwo mleczarskie 0, Technik mechanizacji rolnictwa S 0, Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych 0, Specjalista resocjalizacji 0, Nastawniczy 0, Technik rolnik S 0, Socjolog 0, Technik włókiennik S 0, Technik hotelarstwa S 0, Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych S 0, Geograf 0, Technik ekonomista S 0, Robotnik górniczy dołowy 0, Towaroznawca 0, Motorniczy tramwaju 0,

15 Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki Specjalista zarządzania kryzysowego 0, Przędzarz 0, Elektroenergetyk elektrowni cieplnych 0, Technik technologii żywności produkcja piekarsko- -ciastkarska 0, Kulturoznawca 0, Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby 0, Specjalista do spraw integracji europejskiej 0, Technik hodowca koni S 0, Historyk 0,0143 Źródło: Opracowanie własne na podstawie załącznika nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01. Spośród 344 zawodów maksymalnie nadwyżkowych w I półroczu 2014 roku zdecydowanie na trzech czołowych miejscach znalazły się zawody: filozofa (napływ bezrobotnych wyniósł 394 osoby), teologa (odnotowano napływ 254 bezrobotnych) oraz technika technologii żywności cukrownictwo (napływ bezrobotnych wyniósł 163 osoby). Ponadto w 131 zawodach nadwyżkowych liczba ofert pracy była tak niska w stosunku do napływu bezrobotnych, że wskaźnik intensywności nadwyżki był niższy lub równy 0,05. Wśród tych zawodów najwyższa przewaga napływu ofert dotyczyła następujących zawodów: technik ekonomista ( bezrobotnych wobec 158 ofert pracy), technik mechanik ( bezrobotnych wobec 564 ofert), ekonomista (napływ osób przy 169 ofertach), pedagog (napływ bezrobotnych wobec 252 ofert), technik budownictwa (napływ bezrobotnych wobec 283 ofert) oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego (napływ bezrobotnych wobec 17 ofert). 2. Sekcje deficytowe i nadwyżkowe według Polskiej Klasyfikacji Działalności Uwzględniając sekcje 1 Polskiej Klasyfikacji Działalności najwięcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w I półroczu 2014 roku zgłoszonych zostało w sekcjach: handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych 1 Sekcje PKD zgodne z nową klasyfikacją działalności wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. nr 251 poz. 1885, z późn.zm.). 13

16 włączając motocykle wolnych miejsc pracy (16,4% ogółu zgłoszonych w tym okresie wolnych miejsc pracy), przetwórstwo przemysłowe wolnych miejsc pracy (15,6% ogółu) oraz działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca wolnych miejsc pracy (13,7% ogółu). Spośród wszystkich sekcji PKD istotna przewaga napływu ofert nad napływem bezrobotnych w I półroczu 2014 roku wystąpiła w 4 sekcjach: administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (w której przewaga zgłoszonych ofert w stosunku do zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła ), działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (przewaga na poziomie ), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (przewaga na poziomie 5 579) oraz informacja i komunikacja (przewaga na poziomie 883). Natomiast w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa napływ ofert pracy był niemal identyczny z napływem bezrobotnych. W pozostałych 16 sekcjach odnotowano przewagę liczby bezrobotnych poprzednio pracujących nad liczbą wolnych miejsc pracy. Tabela 5. Sekcje deficytowe i nadwyżkowe wg PKD w I półroczu 2014 roku Nazwa sekcji Napływ bezrobotnych poprzednio pracujących w I półroczu 2014 roku Wolne miejsca pracy zgłoszone w I półroczu 2014 roku Deficyt (-)/ podaży siły roboczej Wskaźnik intensywności deficytu (nadwyżki) siły roboczej Ogółem* ,4374 Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo ,4028 Górnictwo i wydobywanie ,2861 Przetwórstwo przemysłowe ,5319 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją , ,6904 Budownictwo ,4715 Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle ,

17 Nazwa sekcji Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Transport i gospodarka magazynowa Napływ bezrobotnych poprzednio pracujących w I półroczu 2014 roku Wolne miejsca pracy zgłoszone w I półroczu 2014 roku Deficyt (-)/ podaży siły roboczej Wskaźnik intensywności deficytu (nadwyżki) siły roboczej , ,6892 Informacja i komunikacja ,1238 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne , , , , ,6518 Edukacja ,9129 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby Organizacje i zespoły eksterytorialne Źródło: Załącznik nr 2 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01. * Łącznie z działalnością niezidentyfikowaną , , , , ,3241 Do sekcji o największej przewadze liczby zarejestrowanych bezrobotnych w odniesieniu do liczby zgłoszonych wolnych miejsc pracy w omawianym okresie należały takie sekcje, jak: przetwórstwo przemysłowe (poziom nadwyżki napływu bezrobotnych nad liczbą zgłoszonych ofert wyniósł ); 15

18 handel hurtowy i detaliczny (poziom nadwyżki ); budownictwo (poziom nadwyżki ). Wskaźnikiem, który mierzy również, jak istotna była przewaga, a nie tylko czy miała miejsce jest wskaźnik intensywności. W oparciu o ten wskaźnik za deficytowe można uznać 3 sekcje: administrację publiczną i obronę narodową, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (wskaźnik intensywności deficytu osiągnął poziom 1,7), opiekę zdrowotną i pomoc społeczną (wskaźnik intensywności deficytu 1,3) oraz działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierającą (wskaźnik intensywności deficytu 1,2). Natomiast sekcjami, w których odnotowano równowagę pomiędzy liczbą bezrobotnych, a liczbą zgłoszonych ofert pracy były sekcje: informacja i komunikacja (wskaźnik osiągnął poziom 1,1), działalność finansowa i ubezpieczeniowa (wskaźnik na poziomie 1,0), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (wskaźnik osiągnął poziom 0,9), edukacja (wskaźnik osiągnął poziom 0,9) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (wskaźnik na poziomie 0,9). Do sekcji generującej w największym stopniu nadwyżkę siły roboczej w I półroczu 2014 roku należała sekcja gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby (wskaźnik intensywności nadwyżki 0,1057), w której napływ bezrobotnych był prawie 10-krotnie wyższy od napływu ofert. 3. Zawody deficytowe i nadwyżkowe według województw W celu zapewnienia możliwości porównań pomiędzy poszczególnymi województwami przyjęto jako istotniejszy wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) siły roboczej w poszczególnych zawodach. W oparciu o ten wskaźnik wybrano z każdego województwa 15 zawodów deficytowych i nadwyżkowych. 16

19 Kod zawodu Województwo dolnośląskie Ranking 15 najbardziej deficytowych zawodów wg wskaźnika intensywności deficytu w I półroczu 2014 roku Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności deficytu Pracownik agencji pracy tymczasowej 25, Kontroler jakości połączeń spawanych 21, Operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjnej w przemyśle elektromaszynowym 17, Lakiernik proszkowy 17, Pośrednik finansowy 14, Pracownik ochrony fizycznej I stopnia 14, Specjalista do spraw szkoleń 14, Bukieciarz 14, Pracownik galerii / muzeum 14, Spawacz metodą TIG 14, Opiekun osoby starszej S 13, Monter ociepleń budynków 11, Urzędnik podatkowy 11, Wychowawca małego dziecka 11, Robotnik oczyszczania miasta 10,67 Źródło: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim. Kod zawodu Ranking 15 najbardziej nadwyżkowych zawodów wg wskaźnika intensywności nadwyżki w I półroczu 2014 roku Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki Technik żywienia i gospodarstwa domowego S 0, Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych S 0, Ładowacz 0, Technik hotelarstwa S 0, Socjolog 0, Technik ekonomista S 0, Filolog filologia obcojęzyczna 0, Ekonomista 0, Górnik eksploatacji podziemnej S 0, Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego 0, Dziewiarz 0, Palacz kotłów centralnego ogrzewania wodnych rusztowych 0, Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych 0, Rolnik S 0, Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby Źródło: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim. 0,

20 Kod zawodu Województwo kujawsko-pomorskie Ranking 15 najbardziej deficytowych zawodów wg wskaźnika intensywności deficytu w I półroczu 2014 roku Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności deficytu Spawacz metodą MIG 76, Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu 50, Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center) 42, Spawacz metodą TIG 28, Monter płyt kartonowo-gipsowych 22, Projektant / architekt systemów teleinformatycznych 18, Operator wprowadzania danych 17, Technik automatyk 17, Spawacz metodą MAG 15, Monter bram 15, Pomoc domowa 14, Piaskarz 13, Kontroler jakości połączeń spawanych 12, Glazurnik 11, Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie 10,27 Źródło: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim. Kod zawodu Ranking 15 najbardziej nadwyżkowych zawodów wg wskaźnika intensywności nadwyżki w I półroczu 2014 roku Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki Technik hotelarstwa S 0, Technik żywienia i gospodarstwa domowego S 0, Nauczyciel wychowania fizycznego 0, Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych 0, Technik technologii chemicznej S 0, Socjolog 0, Technik ekonomista S 0, Technik architektury krajobrazu S 0, Technik usług fryzjerskich S 0, Nauczyciel historii 0, Technik ogrodnik S 0, Technik rolnik S 0, Konfekcjoner wyrobów gumowych 0, Monter elektronik urządzenia radiowo-telewizyjne 0, Pedagog 0,0234 Źródło: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim. 18

21 Kod zawodu Województwo lubelskie Ranking 15 najbardziej deficytowych zawodów wg wskaźnika intensywności deficytu w I półroczu 2014 roku Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności deficytu Pracownik kancelaryjny 54, Pracownik prac dorywczych 50, Operator maszyn i urządzeń do produkcji łożysk tocznych 26, Asystent sędziego 24, Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center) 21, Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej 18, Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni 18, Organizator obsługi sprzedaży internetowej 17, Pracownik galerii / muzeum 14, Kierowca ciągnika siodłowego 13, Pomocnik biblioteczny 12, Technik archiwista S 12, Opiekun osoby starszej S 11, Zamiatacz 11, Laborant biochemiczny 11,00 Źródło: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubelskim. Kod zawodu Ranking 15 najbardziej nadwyżkowych grup zawodów wg wskaźnika intensywności nadwyżki w I półroczu 2014 roku Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki Technik ekonomista S 0, Technik rolnik S 0, Technik mechanik S 0, Inżynier rolnictwa 0, Technik ogrodnik S 0, Technik budownictwa S 0, Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych 0, Palacz pieców zwykłych 0, Nauczyciel historii 0, Technik elektryk S 0, Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych S 0, Technik leśnik S 0, Ekonomista 0, Technik technologii żywności S 0, Specjalista zdrowia publicznego 0,0222 Źródło: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubelskim. 19

22 Kod zawodu Województwo lubuskie Ranking 15 najbardziej deficytowych zawodów wg wskaźnika intensywności deficytu w I półroczu 2014 roku Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności deficytu Operator urządzeń przemysłu szklarskiego S 30, Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center) 28, Robotnik oczyszczania miasta 18, Spawacz metodą TIG 15, Operator wprowadzania danych 15, Operator maszyn do formowania szkła płaskiego 15, Telemarketer 12, Główny księgowy 12, Kierowca ciągnika siodłowego 11, Specjalista do spraw rekrutacji pracowników 11, Lakiernik proszkowy 10, Operator wtryskarki 9, Spawacz metodą MAG 8, Monter / konserwator urządzeń zabezpieczeń technicznych osób i mienia 8, Florysta S 7,80 Źródło: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubuskim. Kod zawodu Ranking 15 najbardziej nadwyżkowych zawodów wg wskaźnika intensywności nadwyżki w I półroczu 2014 roku Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki Technik żywienia i gospodarstwa domowego S 0, Ekonomista 0, Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych S 0, Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych 0, Technik ekonomista S 0, Technik technologii drewna S 0, Technik mechanik S 0, Malarz tapeciarz S 0, Stolarz budowlany 0, Technik organizacji usług gastronomicznych S 0, Technik ochrony środowiska S 0, Prawnik legislator 0, Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby 0, Obuwnik przemysłowy 0, Technik elektronik S 0,0333 Źródło: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubuskim. 20

23 Kod zawodu Województwo łódzkie Ranking 15 najbardziej deficytowych zawodów wg wskaźnika intensywności deficytu w I półroczu 2014 roku Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności deficytu Pracownik prac dorywczych 50, Urzędnik podatkowy 44, Robotnik oczyszczania miasta 36, Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center) 26, Technik automatyk 19, Operator maszyny papierniczej 18, Zamiatacz 14, Asystent nauczyciela przedszkola 14, Operator urządzeń do produkcji piwa 12, Pomocnik biblioteczny 12, Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych 11, Kierowca ciągnika siodłowego 10, Operator urządzeń do mycia, napełniania i zamykania butelek 10, Pomocniczy robotnik w gospodarstwie sadowniczym 10, Kierownik działu w lokalu gastronomicznym 10,00 Źródło: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie łódzkim. Kod zawodu Ranking 15 najbardziej nadwyżkowych zawodów wg wskaźnika intensywności nadwyżki w I półroczu 2014 roku Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki Technik rolnik S 0, Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych S 0, Technik ekonomista S 0, Technik żywienia i gospodarstwa domowego S 0, Technik organizacji usług gastronomicznych S 0, Ekonomista 0, Technik ochrony środowiska S 0, Technik technologii odzieży S 0, Specjalista bankowości 0, Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali 0, Plastyk S 0, Biotechnolog 0, Nauczyciel wychowania fizycznego 0, Technik budownictwa S 0, Technik mechanik obróbki skrawaniem 0,0169 Źródło: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie łódzkim. 21

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2014 ROKU MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2014 ROKU Warszawa, kwiecień 2015 r. Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (AM) Przedruk w całości lub

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r.

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r. Załącznik nr 1 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM Zestawienie zawodów

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2011 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU Wałbrzych, marzec 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 r. Cel opracowania,

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MIASTO SZCZECIN

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MIASTO SZCZECIN Załącznik do Zarządzenia Nr 465/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. Załączono do Zarządzenia Nr 171/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2010 r. LISTA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

Lista zawodów deficytowych oraz kluczowych i potencjalnie kluczowych obszarów rozwoju w województwie opolskim w 2014 roku

Lista zawodów deficytowych oraz kluczowych i potencjalnie kluczowych obszarów rozwoju w województwie opolskim w 2014 roku Lista zawodów deficytowych oraz kluczowych i potencjalnie kluczowych obszarów rozwoju w województwie opolskim w 2014 roku Wersja nr 1 październik 2015 r. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu liczba ofert pracy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r.

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce 11,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego 10,1% 1/ Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

45. 241205 Specjalista do spraw rachunkowości 46. 241206 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych 47. 241302 Doradca personalny 48.

45. 241205 Specjalista do spraw rachunkowości 46. 241206 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych 47. 241302 Doradca personalny 48. Tabela 1. Lista zawodów/specjalności, dla których opracowane zostały standardy kwalifikacji zawodowych (wg kodu zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy) Lp. Pozycja w Nazwa

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 10,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22 994 NIP: 666-106-58-96

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282 1 Analiza problemu bezrobocia w Katowicach została przeprowadzona w aspekcie zawodów zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do urzędu w 2012 r. Klasyfikacja zawodów wg liczby osób

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r.

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r. Informacja Zawodowa Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na polsko - słowackim przygranicznym

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 3031 ZARZĄDZENIE NR 465/2013 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Szczecin, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 3031 ZARZĄDZENIE NR 465/2013 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 3031 ZARZĄDZENIE NR 465/2013 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BYDGOSZCZY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W PUP BYDGOSZCZ W 2013 ROKU ORAZ I POŁ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BYDGOSZCZY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W PUP BYDGOSZCZ W 2013 ROKU ORAZ I POŁ. POWIATOWY URZĄD PRACY W BYDGOSZCZY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W PUP BYDGOSZCZ W 2013 ROKU ORAZ I POŁ. 2014 ROKU Bydgoszcz, grudzień 2014 2 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 Zawody deficytowe i nadwyżkowe

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach)

ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) Nazwa zawodu Wykaz zawodów powtarzajacych się 7 - krotnie Ekonomista 20 327 Handlowiec

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2011 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2011 ROKU MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2011 ROKU Warszawa, wrzesień 2012 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach województwa zachodniopomorskiego w 2013 roku

Tabela 1. Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach województwa zachodniopomorskiego w 2013 roku Tabela 1. Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach województwa zachodniopomorskiego w 2013 roku Kod Białogardzki 821990 Zawód deficytowy monterzy gdzie indziej Wskaźnik intensywności deficytu

Bardziej szczegółowo

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1 Z MEK Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych Poznaj swoje predyspozycje zawodowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego A 001 Aktor cyrkowy

Bardziej szczegółowo

1 Bez zawodu 000000 74 37 2 2 36 21 1 1 2 2 11 8 2 1 0 0. 3 Dyrektor generalny 121101 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0

1 Bez zawodu 000000 74 37 2 2 36 21 1 1 2 2 11 8 2 1 0 0. 3 Dyrektor generalny 121101 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy ZAŁĄCZNIK 3 do sprawozdania MPiPS-01 Przekazać/wysłać do 10 dnia Gdynia roboczego po miesiącu Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach)

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) Nazwa zawodu Wykaz zawodów powtarzających się 3 - krotnie Laborant chemiczny 19

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH Katowice 2014 rok 1. Podstawowe pojęcia Monitoring - ranking

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY w Wodzisławiu Śląskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku. I/P/2011 Październik 2011 Wstęp. 1. Cel opracowania. Ważnym czynnikiem

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU (część I diagnostyczna)

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU (część I diagnostyczna) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU (część I diagnostyczna) Warszawa 2013 r. Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (AM) Przedruk

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner ul.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w powiecie częstochowskim...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 2 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 21 listopada 2012 r.

INFORMACJA NR 2 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 21 listopada 2012 r. INFORMACJA NR 2 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...3 1.1 PODSTAWA PRAWNA...3 2. METODOLOGIA OPRACOWANIA..4 3. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2011 Sporządziła Justyna Terelak Doradca zawodowy Marzec 2012 Od czasu, gdy zjawisko

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 POWIAT TOMASZOWSKI Tomaszów Lubelski 2013r. I. WSTĘP Bezrobocie stanowi jeden z najbardziej dotkliwych problemów społeczno-gospodarczych. W dłuższej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 13,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) październik 2012 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU marzec 2013 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW ( GRUP ZAWODÓW) 2.1 Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU CPA.023-1/6/13 kat. A Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Białystok i powiecie białostockim w 2013 r. cz. II - prognostyczna Białystok 2013 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str I. WSTĘP...3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)...4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2013 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, październik 2012 1 Spis treści WSTĘP... 3 ANALIZA BEZROBOCIA W POWIECIE KRAKOWSKIM...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY (DIAGNOSTYCZNY) ZA I PÓŁROCZE 2011r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Piła MARZEC 2015 r. Spis treści: Wstęp 1. Analiza bezrobocia według poziomu wykształcenia i grup

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 2755 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 20 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 2755 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 2755 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wykazu zawodów,

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu. Technikum

Nazwa zawodu. Technikum Nazwa obszaru kształcenia OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY Symbol zawodu Nazwa zawodu 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 815204 Operator maszyn

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Branża kluczowa BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe Budownictwo Zawody w danej branży 1. Technik rachunkowości 2. Technik handlowiec 3. Technik ekonomista 4.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2014 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji Wydział Organizacji i Administracji Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Siedlce w 2014 r. Siedlce, marzec 2015 1. Wstęp realizując zalecenia wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU Grudziądz 2006 1 Spis treści WSTĘP... 3 1. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG GRUP ZAWODÓW W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem 1. Asystent operatora dźwięku 313 [06] 2. Asystent osoby niepełnosprawnej 346 [02] 3. Asystentka stomatologiczna 322 [01] 4. Betoniarz-zbrojarz 712 [01]

Bardziej szczegółowo