MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Warszawa 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Warszawa 2014 r."

Transkrypt

1 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa 2014 r.

2

3 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa 2014 r.

4 Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (AM) Przedruk w całości lub w części oraz wykorzystanie danych statystycznych w druku dozwolone wyłącznie z podaniem źródła. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy Druk: ZWP MPiPS. Zam. 648/14. 2

5 SPIS TREŚCI WSTĘP ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE Zawody deficytowe i nadwyżkowe w oparciu o deficyt / nadwyżkę podaży siły roboczej Zawody deficytowe i nadwyżkowe w oparciu o wskaźnik intensywności deficytu / nadwyżki SEKCJE DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WEDŁUG WOJEWÓDZTW PODSUMOWANIE TABLICA 1. NAPŁYW BEZROBOTNYCH I OFERT PRACY ORAZ WSKAŹNIK INTENSYWNOŚCI DEFICYTU / NADWYŻKI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU, LICZBA ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH W KOŃCU I PÓŁROCZA 2014 ROKU WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W UKŁADZIE ALFABETYCZNYM

6 4

7 WSTĘP Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz. 674, z późn.zm.) opracowywanie analiz rynku pracy, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań samorządu województwa oraz samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy. W celu ujednolicenia zasad prowadzenia monitoringu, w Departamencie Rynku Pracy zostały opracowane zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, określające ok. zakres sporządzania półrocznych i rocznych raportów powiatowych, wojewódzkich i raportu krajowego. Dane liczbowe o bezrobociu oraz wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej (ofertach pracy) opracowano posługując się nazwami grup lub zawodów i specjalności zgodnymi z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2010 r., Nr 82, poz. 537, z późn. zm.). Analizą objęto grupy wielkie (kod 1-cyfrowy) i zawody (kod 6-cyfrowy). Należy jednocześnie nadmienić, że opracowywane dotychczas raporty o zawodach deficytowych i nadwyżkowych wskazują, że bardzo często wśród osób bezrobotnych oraz ofert pracy w kategorii zawodów wyróżniali się tzw. pozostali. Wynika to z faktu, że pracodawcy zgłaszając oferty pracy do urzędu pracy często nie są w stanie przyporządkować zakresu obowiązków poszukiwanego pracownika do konkretnego zawodu i wskazują na kategorię pozostali. Tym samym informacja o ofertach pracy w zestawieniu z informacją o osobach bezrobotnych, w postaci wskaźnika deficytu wskazywała przede wszystkim na kategorię pozostali, w których to zawodach pojawiały się oferty pracy, lecz nie figurowały pod tym zawodem osoby bezrobotne. W celu uniknięcia niedomówień w tablicach zamieszczonych w tekście przedstawiających ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych: nie zostały zawarte zawody tzw. pozostałe (2 ostatnie cyfry w kodzie zawodu wynoszą 90); nie uwzględniono przypadków, gdy nie zgłoszono ofert pracy, nie zarejestrowano bezrobotnych w danym zawodzie. Uwaga: Litera S w tabelach oznacza, że zawód objęty jest kształceniem w systemie szkolnym. 5

8 6

9 1. Zawody deficytowe i nadwyżkowe 1.1. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w oparciu o deficyt / nadwyżkę podaży siły roboczej Poprzez zawód nadwyżkowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy niższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Poprzez zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Do obliczenia deficytu (nadwyżki) podaży siły roboczej w zawodzie k zastosowano poniższy wzór: gdzie: N k = B k O k B to liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie k w I półroczu danego roku, O to liczba zgłoszonych ofert pracy w zawodzie k w I półroczu danego roku. W skali kraju porównanie liczby zgłoszonych ofert z liczbą zarejestrowanych bezrobotnych wskazuje na istnienie nadwyżki siły roboczej, przy czym sytuacja wykazuje duże zróżnicowanie zarówno terytorialne, jak i ze względu na zawody. Podobnie, jak w latach poprzednich, również w omawianym okresie zdecydowanie na pierwszym miejscu pod względem poziomu deficytu siły roboczej uplasował się zawód robotnika gospodarczego, a więc zawód nie wymagający zbyt wysokich umiejętności. Zdecydowaną większość ofert pracy w tym zawodzie stanowią oferty pracy (89% ogółu ofert). W rankingu 30 zawodów o najwyższym poziomie wskaźnika deficytu najliczniej reprezentowane były zawody z grup wielkich: pracownicy usług i sprzedawcy oraz pracownicy biurowi (po 6 zawodów z każdej z tych grup), a w dalszej kolejności zawody z grupy wielkiej robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (5 zawodów). 7

10 Tabela 1. Ranking 30 zawodów wg deficytu /przewaga wolnych miejsc pracy nad bezrobotnymi / przepodaży siły roboczej w I półroczu 2014 roku Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik deficytu podaży siły roboczej Robotnik gospodarczy Technik prac biurowych S Przedstawiciel handlowy Opiekun osoby starszej S Telemarketer Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center) Pracownik ochrony fizycznej bez licencji Doradca klienta Kierowca samochodu ciężarowego Pomoc kuchenna Spawacz metodą MAG Pracownik kancelaryjny Doradca finansowy Kierowca ciągnika siodłowego Asystent nauczyciela przedszkola Sprzedawca w branży spożywczej Pracownik prac dorywczych Brukarz Sekretarka Asystent do spraw księgowości Sprzątaczka biurowa Specjalista do spraw sprzedaży Kierowca operator wózków jezdniowych Pokojowa Pracownik przygotowujący posiłki typu 8ast food Magazynier Konserwator budynków Spawacz metodą TIG Operator obrabiarek sterowanych numerycznie -914 Źródło: Opracowanie własne na podstawie załącznika nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MpiPS-01. Pod względem poziomu wskaźnika nadwyżki podaży siły roboczej zdecydowanie na czołowych miejscach (niezmiennie na przestrzeni ostatnich 8 lat) plasują się zawody: sprzedawcy, technika ekonomisty, ślusarza, murarza i technika mechanika. Ranking 30 zawodów nadwyżkowych o najwyższym poziomie nadwyżki, czyli przewadze liczby bezrobotnych nad liczbą zgłoszonych wolnych miejsc pracy, prezentuje tabela 2. 8

11 Tabela 2. Ranking 30 zawodów wg nadwyżki podaży siły roboczej /przewaga bezrobotnych nad wolnymi miejscami pracy/ w I półroczu 2014 roku Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik nadwyżki podaży siły roboczej Sprzedawca S Technik ekonomista S Ślusarz S Murarz S Technik mechanik S Mechanik pojazdów samochodowych S Krawiec S Kucharz małej gastronomii S Robotnik budowlany Ekonomista Kucharz S Stolarz S Piekarz S Fryzjer S Pedagog Technik budownictwa S Technik żywienia i gospodarstwa domowego S Cukiernik S Mechanik samochodów osobowych Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Specjalista administracji publicznej Technik rolnik S Tokarz w metalu Technik informatyk S Technik handlowiec S Malarz budowlany Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych Rolnik S Technik hotelarstwa S Elektromonter (elektryk) zakładowy Źródło: Opracowanie własne na podstawie załącznika nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MpiPS-01. Zauważyć należy, że w większości z wymienionych w rankingu zawodów wskaźnik nadwyżki zmniejszył się w porównaniu do I półrocza 2013 roku. Spośród zawodów wymagających wykształcenia wyższego niezmiennie od lat najbardziej nadwyżkowy pozostaje zawód ekonomisty oraz pedagoga, co z pewnością 9

12 wiąże się z faktem niedopasowania struktury kształcenia do potrzeb rynku pracy. Ale również w tych zawodach w I półroczu 2014 roku w odniesieniu do I półrocza 2013 roku wskaźnik nadwyżki podaży siły roboczej obniżył się. Z 2601 zawodów wymienionych w klasyfikacji zawodów i specjalności ponad 60% stanowiły zawody nadwyżkowe Zawody deficytowe i nadwyżkowe w oparciu o wskaźnik intensywności deficytu / nadwyżki Do obliczenia wskaźnika intensywności nadwyżki (deficytu) w zawodzie k zastosowano wzór: gdzie: k W O k liczba zgłoszonych ofert pracy w zawodzie k w I półroczu danego roku, B k liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie k w I półroczu danego roku. Przyjęto, że zawody o wskaźniku: W k < 0,9 to zawody nadwyżkowe, 0,9 W k 1,1 to zawody zrównoważone (wykazujące równowagę na rynku pracy), W k > 1,1 to zawody deficytowe. W oparciu w ww. założenia, w I półroczu 2014 roku równowagę pomiędzy napływem bezrobotnych i ofert pracy w danym zawodzie odnotowano w 143 zawodach, w 569 zanotowano deficyt, a w zawodach nadwyżkę. Kolejne 344 zawody były zawodami max. nadwyżkowymi czyli takimi, w których zanotowano wyłącznie napływ bezrobotnych, a do urzędu pracy nie zgłoszono żadnej oferty pracy w tym zawodzie. Na przeciwległym biegunie znalazło się 78 zawodów max. deficytowych, czyli takich, w których nie zarejestrowano napływu bezrobotnych, a jedynie napływ ofert pracy. Ponadto wystąpiło 215 zawodów, w których w omawianym okresie nie zanotowano ani napływu bezrobotnych, ani ofert pracy. Zawodem o najwyższym poziomie wskaźnika intensywności deficytu w I półroczu 2014 roku był zawód operator edytorów tekstu z grupy wielkiej pracownicy biurowi. Zawód ten nie figurował na liście 30 zawodów o najwyższym poziomie wskaźnika intensywności deficytu w I półroczu 2013 roku. O B k k 10

13 Podobnie, jak w I półroczu 2013 roku w rankingu zawodów najbardziej deficytowych znalazły się takie zawody, jak: urzędnik podatkowy, technik archiwista, pracownik kancelaryjny, opiekun osoby starszej, pomocnik biblioteczny, robotnik oczyszczania miasta czy monter ociepleń budynków. Kod zawodu Tabela 3. Ranking 30 zawodów o najwyższym poziomie wskaźnika intensywności deficytu zawodów w I półroczu 2014 roku Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności deficytu zawodów Operator edytorów tekstu 29, Pracownik agencji pracy tymczasowej 22, Klasyfikator grzybów 21, Urzędnik podatkowy 16, Mostowniczy 15, Archiwista dokumentów elektronicznych 14, Kierowca ciągnika siodłowego 12, Monter sieci deszczownianych 12, Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center) 11, Technik archiwista S 11, Pracownik instytucji pożyczkowej 11, Robotnik oczyszczania miasta 10, Pracownik kancelaryjny 10, Operator urządzeń ładunkowych silosu 10, Operator urządzeń do suszenia zbóż 10, Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania 10, Opiekun osoby starszej S 9, Pomocnik biblioteczny 9, Monter urządzeń energii odnawialnej 9, Urzędnik ubezpieczeń społecznych 9, Spawacz metodą TIG 9, Lekarz neurologia 9, Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji 9, Operator aplikacji komputerowych 7, Operator maszyn i urządzeń do produkcji okien z tworzyw sztucznych 7, Asystent nauczyciela przedszkola 7, Monter ociepleń budynków 7, Pracownik prac dorywczych 7, Operator urządzeń do zanurzeniowego nakładania powłok 7, Patroszacz ryb 7,00 Źródło: Opracowanie własne na podstawie załącznika nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS

14 W I półroczu 2014 roku wystąpiło 78 zawodów max. deficytowych. W porównaniu do I półrocza 2013 roku liczba zawodów maksymalnie deficytowych zwiększyła się (wówczas było ich 55). Na liście takich zawodów ok. 40% w I półroczu 2014 roku stanowiły zawody z szeroko rozumianej grupy zawodów medycznych wśród których wymienić należy m.in.: pielęgniarki specjalistów pielęgniarstwa opieki długoterminowej, pielęgniarki specjalistów pielęgniarstwa opieki paliatywnej, lekarzy medycyny ratunkowej, lekarzy psychiatrów, lekarzy pediatrów, lekarzy- -otorynolaryngologów, lekarzy endokrynologów czy pielęgniarki specjalistów pielęgniarstwa geriatrycznego. Należy jednak zauważyć, że do zawodów maksymalnie deficytowych w zdecydowanej większości przypadków zaliczone zostały zawody o znikomej ilości ofert pracy (od 1 do 14, poza pielęgniarką specjalistą pielęgniarstwa opieki długoterminowej, gdzie zgłoszono 62 oferty pracy oraz pielęgniarką specjalistą pielęgniarstwa opieki paliatywnej 23 oferty pracy). Kod zawodu Tabela 4. Ranking 30 zawodów o najniższym poziomie wskaźnika intensywności nadwyżki w I półroczu 2014 roku Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki Filolog filologia polska 0, Technik agrobiznesu S 0, Matematyk 0, Politolog 0, Technik żywienia i gospodarstwa domowego S 0, Technik transportu kolejowego S 0, Technik technologii żywności przetwórstwo mleczarskie 0, Technik mechanizacji rolnictwa S 0, Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych 0, Specjalista resocjalizacji 0, Nastawniczy 0, Technik rolnik S 0, Socjolog 0, Technik włókiennik S 0, Technik hotelarstwa S 0, Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych S 0, Geograf 0, Technik ekonomista S 0, Robotnik górniczy dołowy 0, Towaroznawca 0, Motorniczy tramwaju 0,

15 Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki Specjalista zarządzania kryzysowego 0, Przędzarz 0, Elektroenergetyk elektrowni cieplnych 0, Technik technologii żywności produkcja piekarsko- -ciastkarska 0, Kulturoznawca 0, Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby 0, Specjalista do spraw integracji europejskiej 0, Technik hodowca koni S 0, Historyk 0,0143 Źródło: Opracowanie własne na podstawie załącznika nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01. Spośród 344 zawodów maksymalnie nadwyżkowych w I półroczu 2014 roku zdecydowanie na trzech czołowych miejscach znalazły się zawody: filozofa (napływ bezrobotnych wyniósł 394 osoby), teologa (odnotowano napływ 254 bezrobotnych) oraz technika technologii żywności cukrownictwo (napływ bezrobotnych wyniósł 163 osoby). Ponadto w 131 zawodach nadwyżkowych liczba ofert pracy była tak niska w stosunku do napływu bezrobotnych, że wskaźnik intensywności nadwyżki był niższy lub równy 0,05. Wśród tych zawodów najwyższa przewaga napływu ofert dotyczyła następujących zawodów: technik ekonomista ( bezrobotnych wobec 158 ofert pracy), technik mechanik ( bezrobotnych wobec 564 ofert), ekonomista (napływ osób przy 169 ofertach), pedagog (napływ bezrobotnych wobec 252 ofert), technik budownictwa (napływ bezrobotnych wobec 283 ofert) oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego (napływ bezrobotnych wobec 17 ofert). 2. Sekcje deficytowe i nadwyżkowe według Polskiej Klasyfikacji Działalności Uwzględniając sekcje 1 Polskiej Klasyfikacji Działalności najwięcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w I półroczu 2014 roku zgłoszonych zostało w sekcjach: handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych 1 Sekcje PKD zgodne z nową klasyfikacją działalności wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. nr 251 poz. 1885, z późn.zm.). 13

16 włączając motocykle wolnych miejsc pracy (16,4% ogółu zgłoszonych w tym okresie wolnych miejsc pracy), przetwórstwo przemysłowe wolnych miejsc pracy (15,6% ogółu) oraz działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca wolnych miejsc pracy (13,7% ogółu). Spośród wszystkich sekcji PKD istotna przewaga napływu ofert nad napływem bezrobotnych w I półroczu 2014 roku wystąpiła w 4 sekcjach: administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (w której przewaga zgłoszonych ofert w stosunku do zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła ), działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (przewaga na poziomie ), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (przewaga na poziomie 5 579) oraz informacja i komunikacja (przewaga na poziomie 883). Natomiast w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa napływ ofert pracy był niemal identyczny z napływem bezrobotnych. W pozostałych 16 sekcjach odnotowano przewagę liczby bezrobotnych poprzednio pracujących nad liczbą wolnych miejsc pracy. Tabela 5. Sekcje deficytowe i nadwyżkowe wg PKD w I półroczu 2014 roku Nazwa sekcji Napływ bezrobotnych poprzednio pracujących w I półroczu 2014 roku Wolne miejsca pracy zgłoszone w I półroczu 2014 roku Deficyt (-)/ podaży siły roboczej Wskaźnik intensywności deficytu (nadwyżki) siły roboczej Ogółem* ,4374 Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo ,4028 Górnictwo i wydobywanie ,2861 Przetwórstwo przemysłowe ,5319 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją , ,6904 Budownictwo ,4715 Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle ,

17 Nazwa sekcji Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Transport i gospodarka magazynowa Napływ bezrobotnych poprzednio pracujących w I półroczu 2014 roku Wolne miejsca pracy zgłoszone w I półroczu 2014 roku Deficyt (-)/ podaży siły roboczej Wskaźnik intensywności deficytu (nadwyżki) siły roboczej , ,6892 Informacja i komunikacja ,1238 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne , , , , ,6518 Edukacja ,9129 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby Organizacje i zespoły eksterytorialne Źródło: Załącznik nr 2 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01. * Łącznie z działalnością niezidentyfikowaną , , , , ,3241 Do sekcji o największej przewadze liczby zarejestrowanych bezrobotnych w odniesieniu do liczby zgłoszonych wolnych miejsc pracy w omawianym okresie należały takie sekcje, jak: przetwórstwo przemysłowe (poziom nadwyżki napływu bezrobotnych nad liczbą zgłoszonych ofert wyniósł ); 15

18 handel hurtowy i detaliczny (poziom nadwyżki ); budownictwo (poziom nadwyżki ). Wskaźnikiem, który mierzy również, jak istotna była przewaga, a nie tylko czy miała miejsce jest wskaźnik intensywności. W oparciu o ten wskaźnik za deficytowe można uznać 3 sekcje: administrację publiczną i obronę narodową, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (wskaźnik intensywności deficytu osiągnął poziom 1,7), opiekę zdrowotną i pomoc społeczną (wskaźnik intensywności deficytu 1,3) oraz działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierającą (wskaźnik intensywności deficytu 1,2). Natomiast sekcjami, w których odnotowano równowagę pomiędzy liczbą bezrobotnych, a liczbą zgłoszonych ofert pracy były sekcje: informacja i komunikacja (wskaźnik osiągnął poziom 1,1), działalność finansowa i ubezpieczeniowa (wskaźnik na poziomie 1,0), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (wskaźnik osiągnął poziom 0,9), edukacja (wskaźnik osiągnął poziom 0,9) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (wskaźnik na poziomie 0,9). Do sekcji generującej w największym stopniu nadwyżkę siły roboczej w I półroczu 2014 roku należała sekcja gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby (wskaźnik intensywności nadwyżki 0,1057), w której napływ bezrobotnych był prawie 10-krotnie wyższy od napływu ofert. 3. Zawody deficytowe i nadwyżkowe według województw W celu zapewnienia możliwości porównań pomiędzy poszczególnymi województwami przyjęto jako istotniejszy wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) siły roboczej w poszczególnych zawodach. W oparciu o ten wskaźnik wybrano z każdego województwa 15 zawodów deficytowych i nadwyżkowych. 16

19 Kod zawodu Województwo dolnośląskie Ranking 15 najbardziej deficytowych zawodów wg wskaźnika intensywności deficytu w I półroczu 2014 roku Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności deficytu Pracownik agencji pracy tymczasowej 25, Kontroler jakości połączeń spawanych 21, Operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjnej w przemyśle elektromaszynowym 17, Lakiernik proszkowy 17, Pośrednik finansowy 14, Pracownik ochrony fizycznej I stopnia 14, Specjalista do spraw szkoleń 14, Bukieciarz 14, Pracownik galerii / muzeum 14, Spawacz metodą TIG 14, Opiekun osoby starszej S 13, Monter ociepleń budynków 11, Urzędnik podatkowy 11, Wychowawca małego dziecka 11, Robotnik oczyszczania miasta 10,67 Źródło: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim. Kod zawodu Ranking 15 najbardziej nadwyżkowych zawodów wg wskaźnika intensywności nadwyżki w I półroczu 2014 roku Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki Technik żywienia i gospodarstwa domowego S 0, Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych S 0, Ładowacz 0, Technik hotelarstwa S 0, Socjolog 0, Technik ekonomista S 0, Filolog filologia obcojęzyczna 0, Ekonomista 0, Górnik eksploatacji podziemnej S 0, Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego 0, Dziewiarz 0, Palacz kotłów centralnego ogrzewania wodnych rusztowych 0, Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych 0, Rolnik S 0, Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby Źródło: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim. 0,

20 Kod zawodu Województwo kujawsko-pomorskie Ranking 15 najbardziej deficytowych zawodów wg wskaźnika intensywności deficytu w I półroczu 2014 roku Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności deficytu Spawacz metodą MIG 76, Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu 50, Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center) 42, Spawacz metodą TIG 28, Monter płyt kartonowo-gipsowych 22, Projektant / architekt systemów teleinformatycznych 18, Operator wprowadzania danych 17, Technik automatyk 17, Spawacz metodą MAG 15, Monter bram 15, Pomoc domowa 14, Piaskarz 13, Kontroler jakości połączeń spawanych 12, Glazurnik 11, Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie 10,27 Źródło: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim. Kod zawodu Ranking 15 najbardziej nadwyżkowych zawodów wg wskaźnika intensywności nadwyżki w I półroczu 2014 roku Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki Technik hotelarstwa S 0, Technik żywienia i gospodarstwa domowego S 0, Nauczyciel wychowania fizycznego 0, Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych 0, Technik technologii chemicznej S 0, Socjolog 0, Technik ekonomista S 0, Technik architektury krajobrazu S 0, Technik usług fryzjerskich S 0, Nauczyciel historii 0, Technik ogrodnik S 0, Technik rolnik S 0, Konfekcjoner wyrobów gumowych 0, Monter elektronik urządzenia radiowo-telewizyjne 0, Pedagog 0,0234 Źródło: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim. 18

21 Kod zawodu Województwo lubelskie Ranking 15 najbardziej deficytowych zawodów wg wskaźnika intensywności deficytu w I półroczu 2014 roku Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności deficytu Pracownik kancelaryjny 54, Pracownik prac dorywczych 50, Operator maszyn i urządzeń do produkcji łożysk tocznych 26, Asystent sędziego 24, Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center) 21, Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej 18, Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni 18, Organizator obsługi sprzedaży internetowej 17, Pracownik galerii / muzeum 14, Kierowca ciągnika siodłowego 13, Pomocnik biblioteczny 12, Technik archiwista S 12, Opiekun osoby starszej S 11, Zamiatacz 11, Laborant biochemiczny 11,00 Źródło: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubelskim. Kod zawodu Ranking 15 najbardziej nadwyżkowych grup zawodów wg wskaźnika intensywności nadwyżki w I półroczu 2014 roku Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki Technik ekonomista S 0, Technik rolnik S 0, Technik mechanik S 0, Inżynier rolnictwa 0, Technik ogrodnik S 0, Technik budownictwa S 0, Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych 0, Palacz pieców zwykłych 0, Nauczyciel historii 0, Technik elektryk S 0, Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych S 0, Technik leśnik S 0, Ekonomista 0, Technik technologii żywności S 0, Specjalista zdrowia publicznego 0,0222 Źródło: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubelskim. 19

22 Kod zawodu Województwo lubuskie Ranking 15 najbardziej deficytowych zawodów wg wskaźnika intensywności deficytu w I półroczu 2014 roku Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności deficytu Operator urządzeń przemysłu szklarskiego S 30, Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center) 28, Robotnik oczyszczania miasta 18, Spawacz metodą TIG 15, Operator wprowadzania danych 15, Operator maszyn do formowania szkła płaskiego 15, Telemarketer 12, Główny księgowy 12, Kierowca ciągnika siodłowego 11, Specjalista do spraw rekrutacji pracowników 11, Lakiernik proszkowy 10, Operator wtryskarki 9, Spawacz metodą MAG 8, Monter / konserwator urządzeń zabezpieczeń technicznych osób i mienia 8, Florysta S 7,80 Źródło: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubuskim. Kod zawodu Ranking 15 najbardziej nadwyżkowych zawodów wg wskaźnika intensywności nadwyżki w I półroczu 2014 roku Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki Technik żywienia i gospodarstwa domowego S 0, Ekonomista 0, Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych S 0, Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych 0, Technik ekonomista S 0, Technik technologii drewna S 0, Technik mechanik S 0, Malarz tapeciarz S 0, Stolarz budowlany 0, Technik organizacji usług gastronomicznych S 0, Technik ochrony środowiska S 0, Prawnik legislator 0, Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby 0, Obuwnik przemysłowy 0, Technik elektronik S 0,0333 Źródło: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubuskim. 20

23 Kod zawodu Województwo łódzkie Ranking 15 najbardziej deficytowych zawodów wg wskaźnika intensywności deficytu w I półroczu 2014 roku Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności deficytu Pracownik prac dorywczych 50, Urzędnik podatkowy 44, Robotnik oczyszczania miasta 36, Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center) 26, Technik automatyk 19, Operator maszyny papierniczej 18, Zamiatacz 14, Asystent nauczyciela przedszkola 14, Operator urządzeń do produkcji piwa 12, Pomocnik biblioteczny 12, Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych 11, Kierowca ciągnika siodłowego 10, Operator urządzeń do mycia, napełniania i zamykania butelek 10, Pomocniczy robotnik w gospodarstwie sadowniczym 10, Kierownik działu w lokalu gastronomicznym 10,00 Źródło: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie łódzkim. Kod zawodu Ranking 15 najbardziej nadwyżkowych zawodów wg wskaźnika intensywności nadwyżki w I półroczu 2014 roku Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki Technik rolnik S 0, Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych S 0, Technik ekonomista S 0, Technik żywienia i gospodarstwa domowego S 0, Technik organizacji usług gastronomicznych S 0, Ekonomista 0, Technik ochrony środowiska S 0, Technik technologii odzieży S 0, Specjalista bankowości 0, Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali 0, Plastyk S 0, Biotechnolog 0, Nauczyciel wychowania fizycznego 0, Technik budownictwa S 0, Technik mechanik obróbki skrawaniem 0,0169 Źródło: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie łódzkim. 21

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Rynku Pracy. Warszawa, wrzesień 2014 rok

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Rynku Pracy. Warszawa, wrzesień 2014 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W II PÓŁROCZU 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz.

Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz.537) Lp. symbol nazwa zawodu 1.

Bardziej szczegółowo

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW A ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82, poz. 537 z dnia 17

Bardziej szczegółowo

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW i SPECJALNOŚCI

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW i SPECJALNOŚCI Warszawa, 22.12. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. INDEKS ALFABETYCZNY

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM grudzień 2013 Zielona Góra kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy Ranking zawodów owych i nadwyżkowych w województwie lubuskim grudzień

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl http://pup.starogard.pl

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Ujednolicony tekst załącznika do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 11 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I DYREKTORZY GENERALNI 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015 Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015 zawód do statystyk liczba bezrobotnych do 29 urodzin Bez zawodu 440 Sprzedawca* 246 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 55 Pozostali

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: 30.06.2012 r.

OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: 30.06.2012 r. Wyszczególnienie OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: 30.06.2012 r. Bezrobotni Bezrobotni z prawem do zasiłku Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety MIASTO

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia...(poz.... ) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. GDAŃSK, LISTOPAD 2012 Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w województwie pomorskim Raport opracowano w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku TARNÓW 2007 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Powiecie Tarnowskim w 2006 roku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK MARZEC 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim.

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Raport z analizy ogłoszeń o wolnych miejscach pracy w województwie zachodniopomorskim przeprowadzonej w okresie od 0 kwietnia do 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. Kępno, marzec 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) 6 2.1 Według

Bardziej szczegółowo

Lista zawodów i specjalności

Lista zawodów i specjalności Lista zawodów i specjalności według zapotrzebowania na rynku pracy w Powiecie Wągrowieckim na 2015 rok Dokument opracowali: Aldona Ratajczak Sławomir Maciaszek Wągrowiec Luty 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO 2015 2020 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 I. Podstawowe informacje o szkołach kształcących zawodowo w powiecie będzińskim... 5 1.1. Szkoły kształcące zawodowo w powiecie

Bardziej szczegółowo

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku KATOWICE maj 2014 r. Spis Treści Wstęp... 3 Założenia modelu prognostycznego... 3 Prognoza zatrudnienia...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. GDAŃSK, KWIECIEŃ 2014 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim GDAŃSK, PAŹDZIERNIK 2011

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK MIĘDZYRZECZ 2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP..3 I. Analiza bezrobocia według zawodów.....4 II. Analiza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W 2009 ROKU W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM Kolbuszowa, marzec 2010 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 2009 roku w powiecie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r.

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r. 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. / Kołobrzeg, lipiec 2011 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 1.1 Cel opracowania...3

Bardziej szczegółowo