Modele odpowiedzi do arkusza próbnej matury z OPERONEM. Fizyka Poziom rozszerzony

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modele odpowiedzi do arkusza próbnej matury z OPERONEM. Fizyka Poziom rozszerzony"

Transkrypt

1 Modele odowiedzi do arkuza róbnej matury z OPEONEM Fizyka Poziom rozzerzony Grudzieƒ za zaianie wzoru na nat enie ola grawitacyjnego kt GM za zaianie warunku kt m v GM m c, gdzie M maa lanety, romieƒ lanety, gdzie m maa atelity, romieƒ orbity atelity, GM v i 3 & v c$ 3 za wyznaczenie nat enia ola kt 6 3 v c za obliczenie i zaianie wartoêci nat enia kt c, 8 kg N.. za odanie wzoru kt r GM i za obliczenie okreu kt, 84$ 0 4 MM 3 z, z... za zatoowanie I rawa Kirchhoffa kt I I + I a b za zatoowanie rawa Ohma kt I U i I U a b a b za wyznaczenie zale noêci na b kt Ia I - I b a a za obliczenie ooru kt 0, 05 Ω b 6.. za okreêlenie wartoêci nat enia wkazywanej rzez jednà jednotk kt, 5 m0, 05m 30 za wyznaczenie wartoêci nat enia wkazywanego rzez ameromierz i zaianie wyniku z nieewnoêcià omiarowà kt 4$ 0, 05, m I^, 0! 0, 05h m

2 Próbna Matura z OPEONEM i Gazetà Wyborczà za zatoowanie odowiednich ymboli kt za naryowanie obwodu kt za zatoowanie wzoru na adunek kt q CU za obliczenie wartoêci adunku kt - q 5$ 0 4 C 3.3. za odanie odowiedzi kt Pole od wykreem wyra a liczbowo adunek zgromadzonych na ok adkach kondenatora. za zaianie wzoru na makymalnà wartoêç nat enia ràdu i obliczenie dla MΩ kt I U I 0-4 $ o za nazkicowanie krzywej na wykreie kt I() t() Uwaga! W zadaniu zakrad i b àd w oznaczeniu oi OY. Prawid owa jednotka to amer (tak jak na ryunku owy ej) za obliczenie wartoêci nat enia ràdu ta ego kt - q I t 6, 5$ 0 5 za nazkicowanie wykreu kt I(0 5 ) t() za zatoowanie wzorów kt E- DU, U BS Bvtl D t za wyznaczenie i y elektromotorycznej i obliczenie SEM kt 4 E Bvl, 5V

3 Próbna Matura z OPEONEM i Gazetà Wyborczà 4.. za odanie odowiedzi kt Je eli rzewodnik oruza i równolegle do linii ola magnetycznego, to mi dzy jego koƒcami nie indukuje i i a elektromotoryczna. za odanie uzaadnienia kt U ) 0V, gdy t 0 ) 0Wb U, gdy EaB, Sk 90c za odanie odowiedzi kt Zmienia i ognikowa oczewki. za zatoowanie wzoru i wyznaczenie ognikowej oczewki w oêrodku kt nocz f en. - oc + m otocz. f n - otocz. ocz. f nocz. n - otocz. za obliczenie wartoêci ognikowej w ka dym z oêrodków kt 5 W wodzie, 46 m, w oliwie z oliwek 3, 3 m. 5.. za zatoowanie wzoru i wyznaczenie odleg oêci obrazu kt fx f x + y & y x - f za obliczenie odleg oêci obrazu od oczewki w ka dym z oêrodków kt W owietrzu 0, 476 m, w wodzie 3, 5 m, a w oliwie z oliwek - 0, 3m za zatoowanie wzoru kt dina nm, n tg a. in a i wyznaczenie odleg oêci za rzyj cie za o enia dla ma ych kàtów Êrodka ierwzego janego rà ka od rà ka Êrodkowego kt x x l d m a za obliczenie wartoêci kt - x. 8$ 0 m l za zaianie warunku oberwowalnoêci rà ków kt ina < & nm < d za obliczenie iloêci rà ków o jednej tronie rà ka zerowego kt n 6 Uwaga! Porawna jet równie odowiedê odajàca iloêç rà ków o obu ) oraz odowiedê umujàca wzytkie rà ki tronach rà ka zerowego (n 3 wraz z zerowym (n 33 ). - kt 6.3. za odanie zale noêci na liczb zczelin k - k mm 0 3 m d d za obliczenie liczby zczelin kt k. 850 zczelin 3

4 Próbna Matura z OPEONEM i Gazetà Wyborczà za zatoowanie wzorów na okre i cz totliwoêç kt r g l, f za wyznaczenie rzyiezenia kt g fb e g f o B za obliczenie wartoêci rzyiezenia kt g 9, 85 m B za odanie zale noêci mi dzy okreami wahade kt 600 & B 60 B za wyznaczenie ró nicy wkazaƒ w ciàgu doby kt N $ N 600 N 44 ^ - Bh $ b - $ $ c 60 l, 60 gdzie N iloêç wahni ç zegara w ciàgu doby, N $ za odanie odowiedzi kt Zegar w miejcowoêci B iezy i wzgl dem zegara w miejcowoêci o oko o 44 na dob za wyra enie temeratur w kali bezwzgl dnej kt 93K, za wyznaczenie may wody kt kg 3 m tv 3 $ dm kg dm za zatoowanie wzoru na cie o kt Q mc^ -h za obliczenie energii (cie a) kt Q kg$ 470 kg J ^37-93h K J $ K 8.. za zatoowanie wzorów na moc kt Q P, i t P UI & Q UIt za zatoowanie rawa Ohma kt 0 I U & Q U t za wyznaczenie ooru kt U t Q za obliczenie ooru kt ^30Vh $ , 35 Ω $ 0 J 8.3. za obliczenie cie a kt Q mc kg$ 470 kg J $ ^373-88h K J $ K za obliczenie mocy kt Q P ht, J 369W 0 8$ 0 4

5 Próbna Matura z OPEONEM i Gazetà Wyborczà za zatoowanie wzoru i obliczenie d ugoêci fali kt m c 3, 04m f 9.. za zatoowanie wzoru na moc kt 3 nh f P t za obliczenie liczby fotonów kt n Pt. h f 3$ za zaianie wzoru na otencja i wyznaczenie adunków zgromadzonych na kulkach oraz ich obliczenie kt kq V r Vr Vr V r ^ h q i q q k k k - - q 5, 6$ 0 C, q, $ 0 C za zaianie, na której kulce zgromadzi i wi kzy adunek kt 4 Na kulce o wi kzym romieniu zgromadzi i wi kzy adunek. 0.. za zaianie odowiedzi kt Pràd elektryczny nie o ynie. za odanie uzaadnienia kt Pràd elektryczny ynie wtedy, gdy mi dzy unktami obwodu wyt uje ró nica otencja ów. SUM PUNKÓW 60 5

6 Próbna Matura z OPEONEM i Gazetà Wyborczà 6

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony I. Znajomo i umiej tno wykorzystania poj i praw Þzyki do wyja niania procesów i zjawisk w przyrodzie. II. Analiza tekstów popularnonaukowych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA LISTOPAD ROK 2009

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA LISTOPAD ROK 2009 Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA LISTOPAD ROK 2009 Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut 1. Sprawdê, czy arkusz zawiera 15 stron. 2. W zadaniach

Bardziej szczegółowo

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI ARKUSZ 11 MATURA 2010 PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy: 170 minut 1. Sprawdê, czy arkusz zawiera 11 stron. 2. W zadaniach od 1. do 21.

Bardziej szczegółowo

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG Wnioski 1. Pr dkoêç ci cia, a zaraz po niej ogniskowa sà najcz Êciej wyst pujàcymi czynnikami istotnie wp ywajàcymi na wielkoêci charakteryzujàce stan powierzchni wyrobu po operacji ci cia i zapewniajàcymi

Bardziej szczegółowo

Rozwi¹zania zadañ trudnych (**)

Rozwi¹zania zadañ trudnych (**) Rozwi¹zania zadañ trudnych (**) ze Zbioru zadañ z cheii... Zakres rozszerzony Krzysztofa. Pazdry i Anny Roli-Noworyty 1.4. 1:,75=4:11 4+11>14 1.85. 0 FeS + 45 O 10 Fe O + 0 SO 10 Fe O + 15 C 0 Fe + 15

Bardziej szczegółowo

Regulatory przep ywu. dla uk adów ze sta ym przep ywem Typ R 5/9/PL/6. TROX Austria GmbH Oddzia w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno

Regulatory przep ywu. dla uk adów ze sta ym przep ywem Typ R 5/9/PL/6. TROX Austria GmbH Oddzia w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno 5/9/PL/6 Regulatory przep ywu dla uk adów ze sta ym przep ywem Typ R TROX Austria GmbH Oddzia w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno telefon: (0-22) 717 14 70 fax: (0-22) 717 14 72 www.troxtechnik.com

Bardziej szczegółowo

Badania charakterystyk reologicznych cieczy ER i MR przy u yciu reometru Physica MCR 301

Badania charakterystyk reologicznych cieczy ER i MR przy u yciu reometru Physica MCR 301 Badania charakterystyk reologicznych cieczy ER i MR przy u yciu reometru Physica MCR 301 ZBIGNIEW K SY W ostatnich latach roênie zainteresowanie konstruktorów nowoczesnymi materia ami o nietypowych w aêciwoêciach

Bardziej szczegółowo

PRZYBLI ONE METODY ROZWI ZYWANIA RÓWNA

PRZYBLI ONE METODY ROZWI ZYWANIA RÓWNA PRZYBLI ONE METODY ROZWI ZYWANIA RÓWNA Metody kolejnych przybli e Twierdzenie. (Bolzano Cauchy ego) Metody kolejnych przybli e Je eli funkcja F(x) jest ci g a w przedziale domkni tym [a,b] i F(a) F(b)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

Atlas wartoêci tonalnych w offsecie

Atlas wartoêci tonalnych w offsecie Atlas wartoêci tonalnych w offsecie dla grafików i drukarzy 48 tablic barw systemu CMYK z 12 096 odcieniami 12 tablic barw systemu HKS w 4 kolorach, stopniowane co 10% systemy barw w komputerowym przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

nr 12 (144), grudzieƒ 2002 PORADNIK INWESTORA Systemy transakcyjne oparte na zmiennoêci

nr 12 (144), grudzieƒ 2002 PORADNIK INWESTORA Systemy transakcyjne oparte na zmiennoêci nr 12 (144), grudzieƒ 2002 PORADNIK INWESTORA Systemy transakcyjne oparte na zmiennoêci Rafa Rudzki Systemy transakcyjne W 1978 r. Welles Wilder Jr. opublikowa ksià k pt. New Concepts in Technical Trading

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

polski koƒ zimnokrwisty

polski koƒ zimnokrwisty Program hodowli koni rasy polski koƒ zimnokrwisty Warszawa 2006 opracowanie Polski Zwiàzek Hodowców Koni 00-673 Warszawa ul. Koszykowa 60/62 m. 16 tel.: (022) 629 95 31, (022) 628 98 38 faks: (022) 628

Bardziej szczegółowo

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE.

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. (Brak modelu) 2 arkusze- Arkusz 1. N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. Nr 568,176. Opatentowano 22 wrze nia 1896 r.. Rys. 1 wiadkowie : Wynalazca

Bardziej szczegółowo

Ochrona serwerowni. po pierwsze nie szkodziç Norbert BARTKOWIAK. Ochrona serwerowni

Ochrona serwerowni. po pierwsze nie szkodziç Norbert BARTKOWIAK. Ochrona serwerowni Ochrona serwerowni po pierwsze nie szkodziç Norbert BARTKOWIAK Hipokrates sformu owa przysi g sk adanà do dziê przez adeptów sztuki lekarskiej, której zasadniczym przes aniem jest Primum non nocere. Po

Bardziej szczegółowo

Ocena skutecznoêci dzia ania uk adów hamulcowych samochodów osobowych na podstawie badaƒ w SKP

Ocena skutecznoêci dzia ania uk adów hamulcowych samochodów osobowych na podstawie badaƒ w SKP Ocena skutecznoêci dzia ania uk adów hamulcowych samochodów osobowych na podstawie badaƒ w SKP The evaluation of the passenger cars braking systems working efficiency based on the tests in vehicle inspection

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC Karta katalogowa Marzec 2002 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7-300 SIMATIC S7-300 jest uniwersalnym sterownikiem programowalnym PLC przeznaczonym do

Bardziej szczegółowo

Na drodze do zaawansowanych metod iloêciowego pomiaru ryzyka operacyjnego KRI*

Na drodze do zaawansowanych metod iloêciowego pomiaru ryzyka operacyjnego KRI* 4 Zarzàdzanie Ryzykiem BANK I KREDYT czerwiec 2005 Na drodze do zaawansowanych metod iloêciowego pomiaru ryzyka operacyjnego KRI* Jacek Orze Wprowadzenie W zwiàzku ze znacznym wzrostem zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie procesu spawania z wykorzystaniem MES

Wspomaganie procesu spawania z wykorzystaniem MES Wspomaganie procesu spawania z wykorzystaniem MES GRZEGORZ KOKOT ANTONI JOHN JACEK GÓRKA Celem symulacji procesu spawania jest obserwowanie pola temperatury wytwarzanego w czasie spawania oraz napr eƒ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny.

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Arka BZ WBK Fundusz Rynku NieruchomoÊci Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 59 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie RADA PROGRAMOWA STUDIÓW I PRAC KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW Jerzy Nowakowski (przewodniczàcy) Anna

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

ARTYKU 12 PI KA NO NA

ARTYKU 12 PI KA NO NA ARTYKU 12 Wszystkie rozgrywki pi karskie Olimpiad Specjalnych odbywajà si zgodnie z Oficjalnymi Przepisami Sportowymi Special Olympics. W zwiàzku z mi dzynarodowym charakterem Olimpiad Specjalnych przepisy

Bardziej szczegółowo

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda Nr 27 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda LabForum czerwiec 2006 Nagroda prof. Jana Sznajda za rok 2005 Szanowni Paƒstwo, Z wielkà przyjemnoêcià informuj, e decyzjà

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

P ANETA ANETAG OWICE. Katalog produktów. www.comap.pl. W numerze IZAWORY PROMOCJA G OWIC S1IZAWORÓW

P ANETA ANETAG OWICE. Katalog produktów. www.comap.pl. W numerze IZAWORY PROMOCJA G OWIC S1IZAWORÓW P ANETA ANETAG OWICE Informator dla COMAP profesjonalistów dla profesjonalistów zbran yzinstalacyjno instalacyjno -grzewczej - grzewczej W numerze Nowe zawory i głowice dekoracyjne 2w WydajnoÊç ogrzewania

Bardziej szczegółowo