1 CEL ZADANIA ZAKRES ZADANIA BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO INTEGRACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO Z SYSTEMEM GEOSMORP...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 CEL ZADANIA...2 2 ZAKRES ZADANIA...2 3 BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO...3 4 INTEGRACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO Z SYSTEMEM GEOSMORP..."

Transkrypt

1 Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część III SIWZ Rozwój systemu GeoSMoRP - budowa systemu monitoringu wizyjnego w ramach Projektu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Spis treści 1 CEL ZADANIA ZAKRES ZADANIA BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA PUNKTÓW MONITORINGU KOMUNIKACJA POMIĘDZY ELEMENTAMI SYSTEMU WYKAZ SPRZĘTU WYMAGANEGO DO DOSTARCZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WYMOGI I FUNKCJE SYSTEMU MONITORINGU INTEGRACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO Z SYSTEMEM GEOSMORP WARUNKI INTEGRACJI SYSTEMÓW INTEGRACJA Z SYSTEMEM LOKALIZACJI LODOŁAMACZY ROZBUDOWA ZAKRESU TEMATYCZNEGO BUDOWA APLIKACJI MOBILNEJ SYSTEMU GEOSMORP (GEOSMORP MONITORING) CEL I FUNKCJE OPIS WYMOGÓW ODBIÓR PRAC I DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA DOKUMENTACJA ANALITYCZNO-TECHNICZNA (POWYKONAWCZA) ODBIÓR PRAC SERWIS, GWARANCJA I UTRZYMANIE ORAZ OPIEKA TECHNICZNA GWARANCJA, SERWIS I UTRZYMANIE OPIEKA TECHNICZNA SZKOLENIA OPRACOWANIE I WYKONANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH WYMAGANIA OPIS WYMOGÓW TECHNICZNYCH DLA MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO CZĘŚCI III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 18

2 Cel zadania Celem realizacji zadania Rozwój systemu GeoSMoRP - budowa systemu monitoringu wizyjnego jest rozbudowa działań służących ochronie przed powodzią na odcinku Dolnej Wisły objętym projektem Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, poprzez monitorowanie stanu ryzyka oraz dozór w sytuacjach zagrożenia, za pośrednictwem kamer umiejscowionych na mostach i innych ważnych obiektach na Wiśle. System GeoSMoRP zapewnia dostęp do usług danych przestrzennych. Umożliwia wyszukiwanie, przeglądanie oraz analizę danych przestrzennych wraz z informacją o lokalizacji i stanie urządzeń hydrotechnicznych oraz innych istotnych elementów ochrony przeciwpowodziowej. Geoportal GeoSMoRP został uruchomiony w 2013r. i jest dostępny pod adresem 2 Zakres zadania 1. Budowa systemu monitoringu wizyjnego 2. Zapewnienie komunikacji pomiędzy elementami systemu 3. Integracja systemu monitoringu z systemem GeoSMoRP 4. Budowa aplikacji mobilnej systemu GeoSMoRP (GeoSMoRP Monitoring) 5. Zakup, dostawa i montaż niezbędnego sprzętu oraz dostawa oprogramowania wraz z jego instalacją i konfiguracją 6. Uzgodnienia z właścicielami i administratorami obiektów oraz z dostawcami energii i Internetu 7. Doprowadzenie zasilania i sieci internetowej do wybranych punktów monitoringu oraz zapewnienie transmisji danych pomiędzy punktem monitoringu, a siedzibą Zamawiającego 8. Zapewnienie szkoleń dla administratorów systemu 9. Opracowanie i wykonanie materiałów informacyjnych 10. Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych i pozwoleń wymaganych prawem Realizacja zadania Rozwój systemu GeoSMoRP - budowa systemu monitoringu wizyjnego ma umożliwić stały monitoring (w czasie rzeczywistym) koryta rzeki Wisły, w tym stanu wód, w tym bardzo istotnego stanu zlodzenia rzeki i miejsc zatorogennych, oraz położenia lodołamaczy w czasie prowadzenia akcji lodołamania. System zostanie zintegrowany z systemem GeoSMoRP, zapewniając przesyłanie wizji i sterowanie kamerami za pośrednictwem geoportalu GeoSMoRP. Zestawy kamer mają służyć do stałej obserwacji sytuacji hydrologicznej na rzece Wiśle od okolic Torunia do ujścia Wisły oraz na rzece Opływ Motławy. Lokalizację poszczególnych kamer określono, uwzględniając miejsca szczególnie ważne z punktu widzenia ochrony przed powodzią, miejsca zatorogenne, bez kompleksowej regulacji hydrotechnicznej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2

3 nieobwałowane czy też obszary z zabudową mocno zbliżoną do koryta rzeki a także umożliwiające jak najsprawniejsze zamontowanie sprzętu w ramach Zamówienia Zamówienie obejmuje również dostarczenie i zainstalowanie niezbędnego sprzętu (serwerów, programów, licencji) do obsługi i prawidłowego funkcjonowania systemu w siedzibie Zamawiającego. Ponadto zamówienie obejmuje dostarczenie urządzeń mobilnych potrzebnych do obsługi systemu przez jednostki terenowe. 3 Budowa systemu monitoringu wizyjnego 3.1 Lokalizacja i charakterystyka punktów monitoringu Wykonawca wykona monitoring we wszystkich lokalizacjach przedstawionych w załączniku nr Dokładna lokalizacja umiejscowienia kamery zostanie uzgodniona z Zamawiającym w ciągu 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca zaproponuję punkt montażu kamery zachowując kompromis pomiędzy możliwościami instalacji a optymalnym zakresem widoku z kamery na rzekę i międzywale Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia punktów montażu kamery wraz z analizą zakresu widoczności z kamery. Zamawiający rekomenduje wizje lokalną w celu przedstawienia przez Wykonawcę, przedstawicielom Zamawiającego wybranych lokalizacji (przedstawienie zakresu widoczności) Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne urządzenia do prowadzenia monitoringu Każdy punkt monitoringu (tj. miejsca lokalizacji kamer) musi być wyposażony w co najmniej takie urządzenia jak: Kamerę, lub zestaw kamer wraz z urządzeniami towarzyszącymi Instalacje odgromową (Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej instalacji odgromowej za zgodą jej administratora) Instalacje przepięciową (230V) Ochronniki przepięć video Wzmacniacze sygnału przy instalacji światłowodowej Skrzynka rozdzielająca, która musi być zamontowana w miejscu powyżej rzędnej wody 1% (100 letniej) dla tego miejsca Zasilanie UPS lub zasilacze buforowe z akumulatorami do awaryjnego zasilania urządzeń Zasilanie awaryjne musi zapewnić podtrzymanie funkcjonowania punktu do 6 godzin Obudowa zamontowanych urządzeń musi być antywandalowa i zabezpieczać przed atakami zwierząt W przypadku braku w danym punkcie przyłącza energii elektrycznej Wykonawca doprowadzi kabel energetyczny lub zapewni zasilanie poprzez urządzenia wytwarzające prąd (np.: panele słoneczne, turbiny wiatrowe). Uwaga: w przypadku turbin wiatrowych należy zwrócić uwagę, że ze względu na realizację Zamówienia w obszarach Natura 2000, może być wymagana specjalna ich konstrukcja, ze względu na ptaki (w szczególności na ujściu Wisły). Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 3

4 3.1.5 Wszelkie uzgodnienia z właścicielami i administratorami obiektów oraz z dostawcami energii i Internetu będą leżały po stronie Wykonawcy Stroną w umowach z podmiotami zewnętrznymi będzie Zamawiający Do dnia zawarcia umów przez Zamawiającego z dostawcami mediów ale nie dłużej niż 3 miesiące od odbioru końcowego, Wykonawca ma zagwarantować pełne funkcjonowanie systemu na swój koszt. 3.2 Komunikacja pomiędzy elementami systemu Wykonawca połączy wszystkie punkty monitoringu w system Ze względu na niewielką gęstość rozmieszczenia urządzeń Zamawiający nie wymaga budowy dedykowanej infrastruktury telekomunikacyjnej na potrzeby zapewnienia łączności w relacji kamera centralny rejestrator Proponowany przez Zamawiającego schemat komunikacji pomiędzy elementami systemu przedstawia Rys. 1. Rys. 1 Proponowany schemat komunikacji pomiędzy elementami systemu Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 4

5 3.2.4 Komunikacja pomiędzy rejestratorem, a punktami kamerowymi odbywać się będzie z wykorzystaniem technologii IP Łączność pomiędzy rejestratorem, a punktami kamerowymi odbywać się będzie z wykorzystaniem publicznego Internetu Wykonawca zapewni odpowiednie parametry łącza pomiędzy kamerą, a siecią operatora Ze względu na charakter danych (strumienie wideo), wymagane jest aby w każdym z punktów możliwe było uzyskanie minimalnie 2 mbit/s transferu od strony kamery w stronę rejestratora Wykonawca zaproponuje najlepsze rozwiązanie komunikacji pomiędzy kamerą a rejestratorem w każdym punkcie monitoringu Zaproponowane rozwiązanie musi umożliwiać korzystanie z usług wielu operatorów. Rozwiązanie nie może opierać się wyłącznie o usługę prywatnego APN. Dla każdej lokalizacji musi istnieć możliwość wybrania optymalnego dostawcy Internetu Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w każdej lokalizacji wskazanej w załączniku nr w celu wskazania operatorów umożliwiających świadczenie usługi Wykonawca musi dostarczyć dla każdej kamery usługę Internetu bez miesięcznego limitu danych Wykonawca zapewni ochronę transmisji danych i bezpieczeństwo dostępu dla administratorów systemu poprzez szyfrowane kanały wykorzystujące technologię IPSec VPN Każdy punkt monitoringu musi być wyposażony w swój własny router 3G, który umożliwi nawiązanie niezależnego tunelu IPSec/GRE z głównym routerem agregującym ruch lub zaporą sieciową zlokalizowaną w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku Jeśli w danym punkcie monitoringu jest możliwość doprowadzenia Internetu stałego (stałe łącze) Wykonawca wykorzysta to medium do transmisji danych Podgląd wizji pochodzącej z kamer wewnątrz siedziby Zamawiającego w Gdańsku odbywać się będzie z wykorzystaniem istniejącej sieci LAN Istniejącą sieć LAN należy zintegrować z nowobudowaną siecią poprzez urządzenie filtrujące ruch Opis istniejącej infrastruktury IT w siedzibie Zamawiającego znajduje się w załączniku nr Zamawiający udostępni Wykonawcy schemat swojej sieci LAN po zawarciu umowy W razie konieczności Wykonawca zmodernizuje istniejącą sieć LAN i dostarczy wszystkie niezbędne urządzenia do prawidłowego działania budowanego systemu Dla użytkowników zewnętrznych upoważnionych do podglądu strumieni video dostęp realizowany będzie z wykorzystaniem technologii SSL VPN Tunele SSL VPN będą terminowane na urządzeniu filtrującym ruch sieciowy Zamawiający dysponuje łączem internetowym symetrycznym 6 Mb/s, które wykorzystywane jest w codziennej pracy urzędu oraz do obsługi systemu GeoSMoRP. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 5

6 Na potrzeby tego zadania Zamawiający rozbuduje istniejące łącze internetowe do następujących parametrów: Symetryczna prędkość 100 Mbit/s bez ograniczeń transferowych Współczynnik utraty pakietów mniejszy niż 1% Wymienione parametry będą zachowane co najmniej do routera brzegowego operatora Minimalnie 6 dodatkowych publicznych adresów IP klasy PA Czas usuwania awarii 4 godziny Roczna dopuszczalna niedostępność 12 godzin 3.3 Wykaz sprzętu wymaganego do dostarczenia przez Wykonawcę Wymagania dotyczące zastosowanego sprzętu przez Wykonawcę przedstawiają załączniki: Załącznik nr Router 3G Załącznik nr Centralny router Załącznik nr Przełącznik centrum monitoringu Załącznik nr Urządzenie filtrujące ruch Załącznik nr Urządzenia systemu monitoringu Załącznik nr Wykaz sprzętu mobilnego dla jednostek terenowych Ilości dostarczonych elementów determinują załączniki wymienione w punkcie W przypadku nie określenia ilości elementów, Zamawiający wymaga dostarczenia ilości elementów niezbędnej do prawidłowego działania systemów zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia W przypadku gdy w trakcie realizacji prac nad systemem Wykonawca wykaże, że dany element lub daną opcje wyspecyfikowanego sprzętu trzeba zmienić aby w pełni spełnić wymagania SIWZ może tego dokonać w uzgodnieniu z Zamawiającym Jeżeli Wykonawca uzna że może rozbudować system o dodatkowe funkcjonalności nie występujące w SIWZ, może tego dokonać w uzgodnieniu z Zamawiającym pod warunkiem że nie zmieni to wymagań SIWZ. 3.4 Wymogi i funkcje systemu monitoringu Administrowanie systemem będzie możliwe poprzez istniejący system GeoSMoRP (szerszy opis w punkcie 4. Integracja systemu GeoSMoRP z systemem monitoringu) oraz poprzez niezależne oprogramowanie zlokalizowane na oddzielnym serwerze fizycznym Dla zastosowanego systemu musi być dostępne narzędzie typu API/SDK umożliwiające opracowanie integracji z innymi systemami, polegające na przekazywaniu strumieni video, stop-klatek do innej platformy programowej oraz sterowanie przy jej pomocy kamerami System musi umożliwiać operatorowi manipulowanie kamerą (ruch kamery, zmiana punktu obserwacji) z siedziby Zamawiającego Obraz przekazywany do operatora musi być w czasie rzeczywistym nie gorszy niż 12 klatek na sekundę. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 6

7 3.4.5 System musi umożliwiać administratorowi wyświetlenie obrazu z jednej lub wielu kamer na monitorach/telewizorach zamontowanych w siedzibie Zamawiającego (np.: Sala konferencyjna, gabinet dyrektora) Archiwizacja i zapis danych: Zarejestrowane dane obrazu muszą być przechowywane w systemie przez okres nie krótszy niż 5 dni dla jakości HD1080p (1920x1080) 12 kl/s System musi umożliwiać rejestrację obrazu w pętli, tzn. najstarsze nagrania będą zastępowane najnowszym materiałem w sposób automatyczny Zapis danych obrazu i zdarzeń alarmowych w systemie ma się odbywać na rejestratorze pracującym w sieci TCP/IP Rejestrator musi posiadać możliwość zapisu do 32 kanałów video przy maksymalnej rozdzielczości dla każdego kanału HD 1080p (1920x1080) oraz od 1 do 25 kl/s Kompresja obrazu ma się odbywać w formacie H.264 (zgodnym z ISO ) System automatycznie będzie wykonywał dwa snapshot-y każdego dnia z każdej kamery o godzinie 6 i 12 UTC. Obrazy te będą zapisywane w celach archiwalnych Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ustali stałą pozycje dla każdej kamery do wykonania snapshot-ów System musi automatycznie ustawić kamerę w ustalonej pozycji przed wykonaniem snapshota System musi mieć możliwość eksportu zapisu do plików zewnętrznych bez dodatkowej kompresji (bez utraty jakości) z możliwością weryfikacji prawdziwości pliku (funkcja znaku wodnego) za pomocą odtwarzacza tych plików System musi umożliwiać funkcję ręcznego zabezpieczania nagrań na rejestratorach przed automatycznym nadpisaniem. Musi również istnieć funkcja automatycznego odblokowywania zabezpieczonych nagrań po wskazanym okresie Wykonawca dostarczy dedykowane oprogramowanie do zarządzania systemem monitoringu pracującym w oparciu o transmisje TCP/IP: Oprogramowanie do zarządzania i obsługi systemu musi posiadać język polski Oprogramowanie należy dostarczyć na nośniku wraz z instrukcją obsługi i instalacji umożliwiające automatyczne i ręczne konfigurowanie parametrów pracy systemu Konieczne jest aby dostarczona licencja oprogramowania do zarządzania i obsługi systemu nie była ograniczona na stanowiskowo, tzn., że rozbudowa systemu w przyszłości o nowe stanowiska nie może wiązać się z dokupieniem licencji stanowiskowych System musi współpracować z dowolnym rodzajem sieci strukturalnej bez względu na użyte medium transmisyjne Oprogramowanie ma umożliwiać eksport nagrań do plików video; eksport do pliku graficznego; wydruk plików graficznych na drukarce; zewnętrzną archiwizację na płytach DVD Oprogramowanie powinno być przystosowane do pracy z monitorami w formacie 4:3 oraz 16: Podgląd dla każdej z kamer musi być możliwy do obserwacji w dowolnie wyskalowanym oknie programu aż do trybu pełnoekranowego. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 7

8 Aplikacja do obsługi i zarządzania systemem ma pozwalać na tworzenie map lokalizacji wraz z nanoszeniem na nie interaktywnych punktów kamerowych System musi posiadać możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników, umożliwiający zaawansowane dostosowanie uprawnień każdego użytkownika systemu, przydzielanie priorytetów. W systemie musi istnieć możliwość zablokowania sterowania kamer PTZ przez użytkowników nadrzędnych (o odpowiednio nadanych priorytetach) lub też całkowitego zablokowania wyświetlania obrazu z kamer dla pozostałych użytkowników przez użytkownika posiadającego takie uprawnienie Rozwiązanie powinno zapewniać synchronizację kont użytkowników aplikacji zarządzającej z użytkownikami systemu operacyjnego (logowanie do systemu operacyjnego powinno uruchamiać aplikację zarządzającą z zalogowanym użytkownikiem o określonych uprawnieniach) System ma posiadać możliwość sygnalizacji zdarzeń alarmowych na mapach lokalizacji oraz możliwość sporządzenia procedur postępowania dla operatorów w przypadku zdarzeń alarmowych (dla każdego zdarzenia osobna procedura) Detekcja ruchu w systemie musi być realizowana sprzętowo w kamerach Aplikacja do obsługi systemu powinna być wyposażona w narzędzie ułatwiające odnajdywanie zdarzeń w obrazie zapisanym w postaci miniatur (tworzonych m. in. od zdarzeń alarmowych, notatek operatorów, detekcji ruchu i czasu) System ma mieć możliwość zaimplementowania detekcji kradzieży urządzeń z powiązaniem automatycznej akcji alarmowych dla takiego zdarzenia Każda z kamer w systemie ma mieć możliwość dokonywania indywidualnych ustawień System musi posiadać możliwość zdalnej konfiguracji urządzeń pracujących w systemie CCTV Stacja zarządzająca systemu musi mieć możliwość podłączenia klawiatury sterującej z joystickiem 3D umożliwiającej oprócz pełnego sterowania kamerami również przełączanie kamer pomiędzy oknami oprogramowania W systemie należy zapewnić prezentację nazwy kamery oraz czasu na obrazie. W razie konieczności musi istnieć również możliwość nałożenia na obraz każdej kamery informacji o parametrach pracy oraz wielkości strumienia danych dla wyświetlanego obrazu System powinien mieć możliwość rozbudowy o dodatkowe rejestratory: autonomiczne IP (nie oparte na bazie jednostki komputerowej), serwery rejestrujące (również z typowymi macierzami dyskowymi i macierzami iscsi) oraz rejestratory lokalne w punktach kamerowych System powinien mieć możliwość rozbudowy o stacje dekodujące pozwalające na rozłożenie mocy obliczeniowej wyświetlania obrazu na wiele stacji roboczych zarządzanych z jednego stanowiska. Umożliwi to tworzenie w przyszłości ściany wielu monitorów zarządzanej z jednego stanowiska. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 8

9 Należy zapewnić synchronizację czasu urządzeń pracujących w systemie (kamer, stacji operatorskich i rejestratora) opartą o protokół NTP Kamery IP w systemie oraz oprogramowanie do zarządzania powinny być w pełni zintegrowane, dostarczane przez jednego producenta System powinien wspierać kamery IP o rozdzielczościach SD i megapikselowych Aplikacja powinna pozwalać na szybkie odtwarzanie obrazu z wybranej kamery, (przejście z trybu podglądu do odtwarzania wybranej kamery bez konieczności dodatkowej konfiguracji wyszukiwania). 4 Integracja systemu monitoringu wizyjnego z systemem GeoSMoRP. 4.1 Warunki integracji systemów System GeoSMoRP System GeoSMoRP jest to system geoinformatycznym, którego zadaniem jest gromadzenie, zarządzanie, analiza oraz wizualizacja danych przestrzennych dotyczących ochrony przed powodzią. System opiera się na bazie danych przestrzennych z informacją o lokalizacji i stanie urządzeń hydrotechnicznych oraz innych istotnych elementów ochrony przeciwpowodziowej Zbudowany jest na bazie oprogramowania ArcGIS for Server Enterprise Standard w wersji 10.1 firmy ESRI Publikacja serwisów stworzonych przy użyciu oprogramowania ESRI prezentowana jest na geoportalu GeoSMoRP Geoportal GeoSMoRP zbudowany jest na dedykowanej aplikacji portalowej imap firmy GISPartner Wykonawca zaproponuje sposób integracji systemów (GeoSMoRP, monitoring) Zamawiający dopuszcza aby integracja polegała na wywołaniu dedykowanego oprogramowania dla systemu monitoringu poprzez kliknięcie symbolu kamery na geoportalu GeoSMoRP Zamawiający dopuszcza umiejscowienie symbolu kamery w ramach interfejsu aplikacji w module Monitoring bieżącej sytuacji jako narzędzie na pasku narzędzi aplikacji lub/i narzędzie w osobnym pasku narzędzi Wykonawca będzie musiał stworzyć serwis pn: punkty monitoringu, który Zamawiający umieści w module Monitoring bieżącej sytuacji Symbol kamery czyli ikona kamery jako reprezentacja punktu z warstwy punktowej serwisu stworzonego w środowisku ESRI (ArcMap) snapshot-y Po kliknięciu w punkt kamery powinno pojawić się okno z snapshot-em z danej kamery Zamawiający dopuszcza by po kliknięciu na obiekt snapshot wyświetlał się w dymku w interfejsie aplikacji. Snapshot ma pokazywać aktualną sytuację (ostatni zarejestrowany obraz w ciągu minuty od wywołania snapshot-a) Nie dopuszcza się sytuacji aby w celu wyświetlenia snapshot-a system musiał otworzyć przeglądarkę internetową. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 9

10 Wyświetlony snapshot musi być opatrzony informacją taką jak: nazwa kamery (numer kamery), współrzędne geograficzne, data i czas wykonania Dla zalogowanych użytkowników (nie więcej niż 10 osób/instytucji) o odpowiednich uprawnieniach, po kliknięciu w symbol kamery, system będzie pokazywał streaming z danej kamery. Dla administratorów systemu, po kliknięciu w symbol kamery wywołany zostanie panel sterowania kamerą Zamaweiający dopuszcza wywołanie interfejsu sterowania kamerą w interfejsie aplikacji Geoportalu np. jako zakładką na oknie głównym mapy. Logowanie do Geoportalu ma umożliwiać uruchomienie panelu sterowania kamerą dla użytkowników o odpowiednich uprawnieniach bez konieczności ponownego logowania się do systemu zarządzania monitoringiem Modyfikacja kodu źródłowego aplikacji imap Jeśli Wykonawca zaproponuje rozwiązanie integrujące systemy, które będzie wymagało modyfikacji kodu źródłowego aplikacji imap, konieczne będzie uzyskanie pisemnej zgody firmy GISPartner. W takim wypadku wszystkie sprawy formalne jak np.: ustalenia, umowy, zgody itd. z firmą GISPartner, będą leżały po stronie Wykonawcy (Zamawiający nie wymaga podniesienia licencji aplikacji imap, ale dopuszcza takie rozwiązanie) Ewentualna ingerencja w kod źródłowy aplikacji imap nie może w żaden sposób wpłynąć na szkodę Zamawiającego (np.: utrata gwarancji, pogorszenie wydajności systemu GeoSMoRP itp.). 4.2 Integracja z systemem lokalizacji lodołamaczy Flota lodołamaczy, którymi dysponuje Zamawiający posiada zamontowane nadajniki GPS Usługę monitoringu GPS do śledzenia położenia lodołamaczy udostępnia Zamawiającemu firma SATIS GPS Dane z monitoringu są udostępniane w formacie XML za pomocą usługi Web Serwis (dostępne jest również API programistyczne do tej usługi) Wykonawca zintegruje system monitoringu GPS lodołamaczy z systemem GeoSMoRP tak aby na geoportalu widoczny był symbol danego lodołamacza Aktualizacja położenia lodołamaczy nie może odbywać się rzadziej niż co dwie minuty Zamawiający dopuszcza sytuacje, gdzie do prezentacji aktualnej pozycji lodołamaczy na geoportalu GeoSMoRP, Wykonawca wykorzysta inne źródło sygnału GPS (dodatkowe nadajniki GPS zamontowane na lodołamaczach). W takiej sytuacji wszystkie elementy systemu jak np.: zakup i montaż nadajników GPS leżą po stronie Wykonawcy. 4.3 Rozbudowa zakresu tematycznego Dla potrzeb tego zadania Zamawiający zmodyfikuje istniejący moduł tematyczny geoportalu pn: Dane pomiarowe na moduł pn: Monitoring bieżącej sytuacji. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 10

11 4.3.2 Wykonawca rozszerzy zakres danych tematycznych o warstwę punktową przedstawiającą lokalizację kamer Każdy wyświetlany punkt przedstawiający lokalizację kamery musi posiadać atrybuty co najmniej takie jak: Nazwa kamer (numer kamery) Współrzędne Opis obiektu na którym jest zamontowana Symbolizacja punktu zostanie zaproponowana przez Wykonawcę i uzgodniona z Zamawiającym Wykonawca rozszerzy zakres danych tematycznych o warstwę lodołamaczy Symbolizacja lodołamaczy zostanie zaproponowana przez Wykonawcę i uzgodniona z Zamawiającym Każdy symbol lodołamacza musi być opatrzony nazwą właściwego lodołamacza Każdy lodołamacz musi posiadać atrybuty co najmniej takie jak: Nazwa lodołamacza Moc Funkcja (czołowy, liniowy itd.) Ostateczny wygląd warstw/serwisów oraz zawartości tabeli atrybutów, zostanie uzgodniony z Zamawiającym w czasie trwania prac nad rozbudową zakresu tematycznego systemu GeoSMoRP 5 Budowa aplikacji mobilnej systemu GeoSMoRP (GeoSMoRP Monitoring) 5.1 Cel i funkcje W ramach zamówienia Wykonawca stworzy aplikację mobilną o nazwie GeoSMoRP Monitoring Aplikacja będzie dedykowana na urządzenia takie jak smartfony, tablety oraz laptopy Aplikacja będzie przeznaczona dla służb terenowych w celu przeglądania widoku z danej kamery, zlokalizowania pozycji lodołamacza oraz do odebrania raportu o bieżącej sytuacji hydrologicznej na rzece Wiśle Sposób tworzenia raportów został opisany w pkt i następnych III części SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość generowania raportów po stronie systemu GeoSMoRP jako dedykowane narzędzie/formularz lub inne rozwiązanie, które będzie spełniało wymogi pkt. 5.2 III części SIWZ 5.2 Opis wymogów Aplikacja musi działać na urządzeniach mobilnych z systemem Android, ios Aplikacja będzie pokazywała punkty monitoringu jako symbol kamery na podkładzie mapowym. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 11

12 5.2.3 Podkład mapowy (dane referencyjne) może być zaczerpnięty bezpośrednio z systemu GeoSMoRP, wprowadzony przez Wykonawcę do aplikacji z danych przekazanych przez Zamawiającego, danych ogólnodostępnych taki jak np. Google Maps czy OpenStreetMap Musi być możliwość wyboru przez użytkownika danych mapowych z co najmniej dwóch rodzajów map: mapy przedstawiającej podstawowe elementy topograficzne, nazwy miejscowości, sieć rzeczną itd. oraz ortofotomapy Po kliknięciu na symbol danej kamery pojawi się snapshot z widoku kamery Musi być możliwość wywołania aktualnego snapshot-a nie rzadziej niż 1 raz na minutę Snapshoty mogą być wykonywane przez aplikację do zarządzania monitoringiem i zapisywane w lokalizacji sieciowej tak, by były dostępne dla aplikacji mobilnej na żądanie aplikacji Aplikacja będzie pokazywała na podkładzie mapowym lokalizację lodołamaczy, poprzez uzgodniony z Zamawiającym symbol lodołamacza Do symbolu lodołamacza musi być dołączona informacja o nazwie lodołamacza Odświeżanie pozycji lodołamaczy musi następować nie rzadziej niż raz na dwie minuty Aplikacja musi posiadać funkcję odczytu raportów generowanych przez pracowników Zamawiającego w siedzibie w Gdańsku Integralną częścią aplikacji GeoSMoRP Monitoring będzie aplikacja lub formularz do generowania raportów instalowany na komputerach w siedzibie Zamawiającego Zamawiający dopuszcza możliwość generowania raportów po stronie systemu GeoSMoRP jako dedykowane narzędzie/formularz lub inne rozwiązanie, które będzie spełniało wymogi pkt Raport będzie się składał z krótkiej informacji tekstowej, snapshot-a z danej kamery lub kilu kamer, informacji hydrologicznej Do raportu będą również mogły być załączane pliki w formacie PDF Raporty powinny być generowane w formacie, który będzie odczytywany przez aplikację mobilną jak również w formacie *pdf Zamawiający nie posiada stałego szablonu dla raportów o bieżącej sytuacji hydrologicznej Aplikacja musi umożliwiać wprowadzenie do raportu takich danych jak: Krótki opis tekstowy np.: opis sytuacji hydrologicznej na rzece Musi umożliwiać dodawanie snapshot-a z danej kamery lub kilku kamer wraz z krótkim opisem Musi umożliwiać dołączanie do raportu załączników w formacie PDF (możliwość dołączenia innego pliku PDF dotyczy tylko raportu odczytywanego przez aplikację mobilną) Aplikacja GeoSMoRP Monitoring musi posiadać informacje o Zamawiającym, celu w jakim została stworzona i z jakich środków oraz musi posiadać logo GeoSMoRP i RZGW Gdańsk. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 12

13 Wszelkie prawa autorskie do aplikacji GeoSMoRP Monitoring wraz z kodem źródłowym aplikacji przejdą na Zamawiającego w chwili podpisania raportu końcowego odbioru zamówienia. Zamawiający będzie miał nieograniczone prawo do późniejszej rozbudowy, aktualizacji i wprowadzania zmian do aplikacji Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia elementów standardowego oprogramowania gotowego ogólnodostępnego na rynku, na które zostanie Zamawiającemu udzielona licencja producenta oprogramowania na czas nieokreślony Całościowe przeniesienie praw autorskich dotyczy dedykowanych elementów oprogramowania wytworzonych dla celów realizacji zamówienia (np. aplikacja lub formularz do generowania raportów) 6 Odbiór prac i dokumentacja powykonawcza 6.1 Dokumentacja analityczno-techniczna (powykonawcza) Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą przed odbiorem końcowym zamówienia Dokumentacja musi być przekazana Zamawiającemu w formie pisemnej oraz elektronicznej Dokumentacja powinna w sposób wyczerpujący opisywać założenia systemu, możliwości systemu jego funkcjonalność, wykorzystane urządzenia i oprogramowanie, zastosowaną technologię itp Dokumentacja musi zawierać co najmniej takie elementy jak: Wykaz wykorzystanego sprzętu i oprogramowania Opis wykonanych instalacji wraz z schematami połączeń Wykaz funkcjonalności systemu Analizę wydajnościową systemu Kosztorys utrzymania systemu (w okresie rocznym). 6.2 Odbiór prac W ramach realizacji prac, Zamawiający przewiduje co najmniej 3 spotkania robocze w siedzibie Zamawiającego na każdy etap realizacji zamówienia, na których Wykonawca będzie prezentował postęp prac i będą uzgadniane szczegóły wykonania zadania. Termin spotkań, które wymagają akceptacji Zamawiającego zostaną zaproponowane przez Wykonawcę. Ewentualny koszt wizyty w siedzibie Zamawiającego w całości pokryje Wykonawca Zamawiający dokona odbioru wykonanych prac protokołem odbioru bez zastrzeżeń, w siedzibie Zamawiającego Odbiór prac będzie odbywać się łącznie z prezentacją przez Wykonawcę zrealizowanych prac na zorganizowanym w tym celu spotkaniu Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 13

14 6.2.4 Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej, wraz z przedstawicielem Wykonawcy, w wybranych lub wszystkich punktach monitoringu w celu oceny wykonanych prac Zamawiający dopuszcza odbiory etapowe z godnie z harmonogramem finansoworzeczowym który będzie stanowił załącznik do umowy. W takim przypadku odbiór ostatniego etapu będzie równoznaczny z odbiorem końcowym Wykonawca będzie musiał przedstawić Zamawiającemu prawidłowe działanie wszystkich funkcjonalności systemu opisanych w Dokumentacji powykonawczej Zamawiający będzie miał 15 dni roboczych liczonych od dnia spotkania na przeprowadzenie testów systemu W przypadku nie wykrycia błędów i usterek wykonawca odbierze prace protokołem odbioru bez zastrzeżeń Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny całości Zamówienia jak i jego poszczególnych elementów, również w trakcie trwania Zamówienia, przez indywidualnie zatrudnionych w tym celu konsultantów Dostawa licencji oraz nośników oprogramowania będzie potwierdzona przez Zamawiającego protokołem odbioru Protokół odbioru oprogramowania musi zawierać dane identyfikacyjne oprogramowania w tym numery seryjne lub kody licencyjne 7 Serwis, gwarancja i utrzymanie oraz opieka techniczna 7.1 Gwarancja, serwis i utrzymanie O ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, na dostarczany sprzęt musi być udzielona min. 36-miesięczna gwarancja Zamawiający wymaga, by serwis był autoryzowany przez producenta urządzeń, to jest by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta O ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu. Czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako długość czasu, w jakim zostają usunięte awarie) ma być nie dłuższy niż 72 h Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez całą dobę przez telefon, fax, lub WWW. Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla wszystkich zdarzeń. Za zgłoszenie awarii uznaje się także brak sygnału lub błędny sygnał z danego urządzenia W przypadku urządzenia, dla którego czas naprawy przekroczy termin określony w 8 ust. 10 lit. a wzoru umowy, Zamawiający wymaga przekazania i wdrożenia na czas naprawy, urządzenia o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 14

15 7.1.6 Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej Wykonawcy oraz Producenta (telefon, lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań w godzinach pracy Zamawiającego Zamawiający uzyska dostęp do części chronionych stron internetowych producentów rozwiązań, umożliwiający: pobieranie nowych wersji oprogramowania dostęp do narzędzi konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej dostęp do pomocy technicznej producentów 7.2 Opieka techniczna Opieka techniczna będzie dotyczyć aplikacji GeoSMoRP Monitoring oraz elementów integracji systemu monitoringu z systemem GeoSMoRP w tym integracji systemu do lokalizacji lodołamaczy Opieka techniczna będzie świadczona do końca 2020 roku Kontakt z wykonawcą aplikacji GeoSMoRP Monitoring i elementów integracji systemów będzie odbywał się poprzez: Telefon Online VPN Opieka techniczna musi gwarantować niezwłoczną odpowiedź na przesłane zgłoszenie o błędach oraz jej naprawę w programie W ramach opieki technicznej Wykonawca zagwarantuje 200 roboczogodzin prac rozwojowych nad aplikacją GeoSMoRP Monitoring lub/i elementami integracji systemów Prace rozwojowe będą polegały co najmniej na: Modyfikacji narzędzi Rozszerzeniu funkcjonalności Zmiany w wyglądzie aplikacji Aktualizacji aplikacji mobilnej do nowszych wersji systemów operacyjnych urządzeń mobilnych Po wprowadzeniu zmian, musi być możliwość pobrania aktualizacji oprogramowania z poziomu aplikacji. Dodatkowo Wykonawca przekaże Zamawiającemu aktualizację dokumentacji - szczegółowy opis wprowadzonych zmian. 8 Szkolenia Wykonawca musi na swój koszt zapewnić szkolenia dla co najmniej dwóch administratorów systemu. Czas trwania każdego ze szkoleń to min. 6 godzin Szkolenia odbędą się w dwóch terminach: pierwsze przy odbiorze końcowym produktu, drugie w ciągu roku od odbioru. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 15

16 Zakres oraz odpowiednia ilość czasu szkolenia, winna umożliwiać pełne poznanie systemu przez administratorów. Wykonawca opracuje i przekaże w formacie elektronicznym *.pdf i w formie wydruków dokumentacji/podręcznik dla administratorów systemu w liczbie minimum 2 sztuk Podręcznik musi zawierać dokładny opis wszystkich zdarzeń i procedur w formie krok po kroku, tak aby administrator lub osoba zastępująca go, która nie posiada pełnej wiedzy o obsłudze systemu, mogła swobodnie przeprowadzić daną procedurę. 9 Opracowanie i wykonanie materiałów informacyjnych 9.1 Wymagania Wykonawca opracuje, wykona i dostarczy do siedziby zamawiającego folder informacyjny o przebiegu i sposobie realizacji przedmiotu zamówienia Folder będzie zawierał informacje o możliwościach i funkcjonalności wybudowanego systemu monitoringu oraz krótką informację o Projekcie Żuławskim. Zamawiający dostarczy wykonawcy krótką informację o Projekcie w terminie 20 dni roboczych po zawarciu umowy Wykonawca minimum na miesiąc przez zakończeniem prac (zalecane jest przedstawienie ich wcześniej), a przed przystąpieniem do wykonania materiałów informacyjnych, opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt: zawartości merytorycznej, układu stron i projektów graficznych nadruków na poszczególnych materiałach informacyjnych w formie plików elektronicznych Zamawiający dokona akceptacji projektów folderu i rollup-u, w ciągu 3 dni roboczych Zamawiający ma prawo zgłoszenia uwag do przedstawionych projektów. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie zmiany i poprawki zgłoszone przez Zamawiającego i przedstawić poprawiony projekt do ponownej akceptacji przez Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag Wykonawca dostarczy gotowe materiały informacyjne do siedziby Zamawiającego w godzinach pracy (wraz z wniesieniem na 3 piętro). 9.2 Opis wymogów technicznych dla materiałów informacyjnych 10 kompletów w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD w formacie PDF, w formatach źródłowych (dedykowane formaty dla oprogramowania, które Wykonawca wykorzystał do opracowania materiałów) oraz w wersji HTML, która zostanie opublikowania na stronie geosmorp.pl. Wersja drukowana - nakład: 500 szt. Format: A4 Objętość: minimum 16 stron + okładka Oprawa szycie drutem minimum 2 zszywki płaskie Okładka: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 16

17 Środek: a) Papier: karton 300 g/m2 b) Kolory: full color c) Wykończenie: folia matowa 1+0 a) Papier: kreda mat 150 g/m2 b) Kolory: full color, c) Wykończenie: lakier offsetowy matowy Układ graficzny broszury dwie kolumny na stronie; lewa w j. polskim, a prawa w j. angielskim Banery informacyjne: a) typ roll>up b) rozmiar 80x200cm c) ilość 2 szt. d) oświetlenie Wszystkie materiały informacyjne oraz podręczniki, instrukcje i inne dokumenty zostaną wykonane zgodnie z zasadami obowiązującymi dla przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , określonymi m.in. w dokumencie Zasady Promocji Projektów dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dokument ten jest dostępny do pobrania wraz z załącznikami i logotypami (za wyjątkiem RZGW Gdańsk) na stronie internetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (http://www.pois.gov.pl/; zakładka zasady promocji). Zgodnie z wytycznymi zawartymi w ww. dokumencie, obowiązkowymi elementami promocji są: Znak graficzny i logotyp Unii Europejskiej z podpisem: Unia Europejska, Fundusz Spójności, Znak graficzny i logotyp Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , Informacja : Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, Nazwa Projektu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Adres beneficjenta Znak graficzny i logotyp Beneficjenta Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Informacja: egzemplarz bezpłatny, Adres strony internetowej beneficjenta RZGW Gdańsk:www.gdansk.rzgw.gov.pl 10 Wykaz załączników do części III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 17

18 Załącznik nr Punkty monitoringu Załącznik nr a Punkty monitoringu - umocnienie dna kierownicy WSCH Załącznik nr b Punkty monitoringu masz światła nawigacyjnego Załącznik nr Centralny router Załącznik nr Przełącznik centrum monitoringu Załącznik nr Urządzenie filtrujące ruch Załącznik nr Urządzenia systemu monitoringu Załącznik nr Infrastruktura IT Zamawiającego Załącznik nr Router 3G Załącznik nr Wykaz sprzętu mobilnego dla jednostek terenowych Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 18

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Strona 1 z 38 1

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr MZK/D/01/2013 Dotyczy postępowania MZK/D/2/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację kompleksowego systemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr... z dnia.... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa uruchomienia w budynkach Urzędu Miasta Opola, tj. w Ratuszu oraz przy ulicy Koraszewskiego 7,9, a

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV:

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV: Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno Rehabilitacyjne S.A. wraz z pełną dokumentacją, zrealizowaniem szkoleń, dostawą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Rzeszów, 2013 1 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Harmonogram Projektu Etap Nazwa Etapu Zakres odbioru Termin odbioru Wartość Etapu I II III IV Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo