1 CEL ZADANIA ZAKRES ZADANIA BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO INTEGRACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO Z SYSTEMEM GEOSMORP...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 CEL ZADANIA...2 2 ZAKRES ZADANIA...2 3 BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO...3 4 INTEGRACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO Z SYSTEMEM GEOSMORP..."

Transkrypt

1 Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część III SIWZ Rozwój systemu GeoSMoRP - budowa systemu monitoringu wizyjnego w ramach Projektu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Spis treści 1 CEL ZADANIA ZAKRES ZADANIA BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA PUNKTÓW MONITORINGU KOMUNIKACJA POMIĘDZY ELEMENTAMI SYSTEMU WYKAZ SPRZĘTU WYMAGANEGO DO DOSTARCZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WYMOGI I FUNKCJE SYSTEMU MONITORINGU INTEGRACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO Z SYSTEMEM GEOSMORP WARUNKI INTEGRACJI SYSTEMÓW INTEGRACJA Z SYSTEMEM LOKALIZACJI LODOŁAMACZY ROZBUDOWA ZAKRESU TEMATYCZNEGO BUDOWA APLIKACJI MOBILNEJ SYSTEMU GEOSMORP (GEOSMORP MONITORING) CEL I FUNKCJE OPIS WYMOGÓW ODBIÓR PRAC I DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA DOKUMENTACJA ANALITYCZNO-TECHNICZNA (POWYKONAWCZA) ODBIÓR PRAC SERWIS, GWARANCJA I UTRZYMANIE ORAZ OPIEKA TECHNICZNA GWARANCJA, SERWIS I UTRZYMANIE OPIEKA TECHNICZNA SZKOLENIA OPRACOWANIE I WYKONANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH WYMAGANIA OPIS WYMOGÓW TECHNICZNYCH DLA MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO CZĘŚCI III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 18

2 Cel zadania Celem realizacji zadania Rozwój systemu GeoSMoRP - budowa systemu monitoringu wizyjnego jest rozbudowa działań służących ochronie przed powodzią na odcinku Dolnej Wisły objętym projektem Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, poprzez monitorowanie stanu ryzyka oraz dozór w sytuacjach zagrożenia, za pośrednictwem kamer umiejscowionych na mostach i innych ważnych obiektach na Wiśle. System GeoSMoRP zapewnia dostęp do usług danych przestrzennych. Umożliwia wyszukiwanie, przeglądanie oraz analizę danych przestrzennych wraz z informacją o lokalizacji i stanie urządzeń hydrotechnicznych oraz innych istotnych elementów ochrony przeciwpowodziowej. Geoportal GeoSMoRP został uruchomiony w 2013r. i jest dostępny pod adresem 2 Zakres zadania 1. Budowa systemu monitoringu wizyjnego 2. Zapewnienie komunikacji pomiędzy elementami systemu 3. Integracja systemu monitoringu z systemem GeoSMoRP 4. Budowa aplikacji mobilnej systemu GeoSMoRP (GeoSMoRP Monitoring) 5. Zakup, dostawa i montaż niezbędnego sprzętu oraz dostawa oprogramowania wraz z jego instalacją i konfiguracją 6. Uzgodnienia z właścicielami i administratorami obiektów oraz z dostawcami energii i Internetu 7. Doprowadzenie zasilania i sieci internetowej do wybranych punktów monitoringu oraz zapewnienie transmisji danych pomiędzy punktem monitoringu, a siedzibą Zamawiającego 8. Zapewnienie szkoleń dla administratorów systemu 9. Opracowanie i wykonanie materiałów informacyjnych 10. Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych i pozwoleń wymaganych prawem Realizacja zadania Rozwój systemu GeoSMoRP - budowa systemu monitoringu wizyjnego ma umożliwić stały monitoring (w czasie rzeczywistym) koryta rzeki Wisły, w tym stanu wód, w tym bardzo istotnego stanu zlodzenia rzeki i miejsc zatorogennych, oraz położenia lodołamaczy w czasie prowadzenia akcji lodołamania. System zostanie zintegrowany z systemem GeoSMoRP, zapewniając przesyłanie wizji i sterowanie kamerami za pośrednictwem geoportalu GeoSMoRP. Zestawy kamer mają służyć do stałej obserwacji sytuacji hydrologicznej na rzece Wiśle od okolic Torunia do ujścia Wisły oraz na rzece Opływ Motławy. Lokalizację poszczególnych kamer określono, uwzględniając miejsca szczególnie ważne z punktu widzenia ochrony przed powodzią, miejsca zatorogenne, bez kompleksowej regulacji hydrotechnicznej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2

3 nieobwałowane czy też obszary z zabudową mocno zbliżoną do koryta rzeki a także umożliwiające jak najsprawniejsze zamontowanie sprzętu w ramach Zamówienia Zamówienie obejmuje również dostarczenie i zainstalowanie niezbędnego sprzętu (serwerów, programów, licencji) do obsługi i prawidłowego funkcjonowania systemu w siedzibie Zamawiającego. Ponadto zamówienie obejmuje dostarczenie urządzeń mobilnych potrzebnych do obsługi systemu przez jednostki terenowe. 3 Budowa systemu monitoringu wizyjnego 3.1 Lokalizacja i charakterystyka punktów monitoringu Wykonawca wykona monitoring we wszystkich lokalizacjach przedstawionych w załączniku nr Dokładna lokalizacja umiejscowienia kamery zostanie uzgodniona z Zamawiającym w ciągu 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca zaproponuję punkt montażu kamery zachowując kompromis pomiędzy możliwościami instalacji a optymalnym zakresem widoku z kamery na rzekę i międzywale Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia punktów montażu kamery wraz z analizą zakresu widoczności z kamery. Zamawiający rekomenduje wizje lokalną w celu przedstawienia przez Wykonawcę, przedstawicielom Zamawiającego wybranych lokalizacji (przedstawienie zakresu widoczności) Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne urządzenia do prowadzenia monitoringu Każdy punkt monitoringu (tj. miejsca lokalizacji kamer) musi być wyposażony w co najmniej takie urządzenia jak: Kamerę, lub zestaw kamer wraz z urządzeniami towarzyszącymi Instalacje odgromową (Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej instalacji odgromowej za zgodą jej administratora) Instalacje przepięciową (230V) Ochronniki przepięć video Wzmacniacze sygnału przy instalacji światłowodowej Skrzynka rozdzielająca, która musi być zamontowana w miejscu powyżej rzędnej wody 1% (100 letniej) dla tego miejsca Zasilanie UPS lub zasilacze buforowe z akumulatorami do awaryjnego zasilania urządzeń Zasilanie awaryjne musi zapewnić podtrzymanie funkcjonowania punktu do 6 godzin Obudowa zamontowanych urządzeń musi być antywandalowa i zabezpieczać przed atakami zwierząt W przypadku braku w danym punkcie przyłącza energii elektrycznej Wykonawca doprowadzi kabel energetyczny lub zapewni zasilanie poprzez urządzenia wytwarzające prąd (np.: panele słoneczne, turbiny wiatrowe). Uwaga: w przypadku turbin wiatrowych należy zwrócić uwagę, że ze względu na realizację Zamówienia w obszarach Natura 2000, może być wymagana specjalna ich konstrukcja, ze względu na ptaki (w szczególności na ujściu Wisły). Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 3

4 3.1.5 Wszelkie uzgodnienia z właścicielami i administratorami obiektów oraz z dostawcami energii i Internetu będą leżały po stronie Wykonawcy Stroną w umowach z podmiotami zewnętrznymi będzie Zamawiający Do dnia zawarcia umów przez Zamawiającego z dostawcami mediów ale nie dłużej niż 3 miesiące od odbioru końcowego, Wykonawca ma zagwarantować pełne funkcjonowanie systemu na swój koszt. 3.2 Komunikacja pomiędzy elementami systemu Wykonawca połączy wszystkie punkty monitoringu w system Ze względu na niewielką gęstość rozmieszczenia urządzeń Zamawiający nie wymaga budowy dedykowanej infrastruktury telekomunikacyjnej na potrzeby zapewnienia łączności w relacji kamera centralny rejestrator Proponowany przez Zamawiającego schemat komunikacji pomiędzy elementami systemu przedstawia Rys. 1. Rys. 1 Proponowany schemat komunikacji pomiędzy elementami systemu Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 4

5 3.2.4 Komunikacja pomiędzy rejestratorem, a punktami kamerowymi odbywać się będzie z wykorzystaniem technologii IP Łączność pomiędzy rejestratorem, a punktami kamerowymi odbywać się będzie z wykorzystaniem publicznego Internetu Wykonawca zapewni odpowiednie parametry łącza pomiędzy kamerą, a siecią operatora Ze względu na charakter danych (strumienie wideo), wymagane jest aby w każdym z punktów możliwe było uzyskanie minimalnie 2 mbit/s transferu od strony kamery w stronę rejestratora Wykonawca zaproponuje najlepsze rozwiązanie komunikacji pomiędzy kamerą a rejestratorem w każdym punkcie monitoringu Zaproponowane rozwiązanie musi umożliwiać korzystanie z usług wielu operatorów. Rozwiązanie nie może opierać się wyłącznie o usługę prywatnego APN. Dla każdej lokalizacji musi istnieć możliwość wybrania optymalnego dostawcy Internetu Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w każdej lokalizacji wskazanej w załączniku nr w celu wskazania operatorów umożliwiających świadczenie usługi Wykonawca musi dostarczyć dla każdej kamery usługę Internetu bez miesięcznego limitu danych Wykonawca zapewni ochronę transmisji danych i bezpieczeństwo dostępu dla administratorów systemu poprzez szyfrowane kanały wykorzystujące technologię IPSec VPN Każdy punkt monitoringu musi być wyposażony w swój własny router 3G, który umożliwi nawiązanie niezależnego tunelu IPSec/GRE z głównym routerem agregującym ruch lub zaporą sieciową zlokalizowaną w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku Jeśli w danym punkcie monitoringu jest możliwość doprowadzenia Internetu stałego (stałe łącze) Wykonawca wykorzysta to medium do transmisji danych Podgląd wizji pochodzącej z kamer wewnątrz siedziby Zamawiającego w Gdańsku odbywać się będzie z wykorzystaniem istniejącej sieci LAN Istniejącą sieć LAN należy zintegrować z nowobudowaną siecią poprzez urządzenie filtrujące ruch Opis istniejącej infrastruktury IT w siedzibie Zamawiającego znajduje się w załączniku nr Zamawiający udostępni Wykonawcy schemat swojej sieci LAN po zawarciu umowy W razie konieczności Wykonawca zmodernizuje istniejącą sieć LAN i dostarczy wszystkie niezbędne urządzenia do prawidłowego działania budowanego systemu Dla użytkowników zewnętrznych upoważnionych do podglądu strumieni video dostęp realizowany będzie z wykorzystaniem technologii SSL VPN Tunele SSL VPN będą terminowane na urządzeniu filtrującym ruch sieciowy Zamawiający dysponuje łączem internetowym symetrycznym 6 Mb/s, które wykorzystywane jest w codziennej pracy urzędu oraz do obsługi systemu GeoSMoRP. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 5

6 Na potrzeby tego zadania Zamawiający rozbuduje istniejące łącze internetowe do następujących parametrów: Symetryczna prędkość 100 Mbit/s bez ograniczeń transferowych Współczynnik utraty pakietów mniejszy niż 1% Wymienione parametry będą zachowane co najmniej do routera brzegowego operatora Minimalnie 6 dodatkowych publicznych adresów IP klasy PA Czas usuwania awarii 4 godziny Roczna dopuszczalna niedostępność 12 godzin 3.3 Wykaz sprzętu wymaganego do dostarczenia przez Wykonawcę Wymagania dotyczące zastosowanego sprzętu przez Wykonawcę przedstawiają załączniki: Załącznik nr Router 3G Załącznik nr Centralny router Załącznik nr Przełącznik centrum monitoringu Załącznik nr Urządzenie filtrujące ruch Załącznik nr Urządzenia systemu monitoringu Załącznik nr Wykaz sprzętu mobilnego dla jednostek terenowych Ilości dostarczonych elementów determinują załączniki wymienione w punkcie W przypadku nie określenia ilości elementów, Zamawiający wymaga dostarczenia ilości elementów niezbędnej do prawidłowego działania systemów zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia W przypadku gdy w trakcie realizacji prac nad systemem Wykonawca wykaże, że dany element lub daną opcje wyspecyfikowanego sprzętu trzeba zmienić aby w pełni spełnić wymagania SIWZ może tego dokonać w uzgodnieniu z Zamawiającym Jeżeli Wykonawca uzna że może rozbudować system o dodatkowe funkcjonalności nie występujące w SIWZ, może tego dokonać w uzgodnieniu z Zamawiającym pod warunkiem że nie zmieni to wymagań SIWZ. 3.4 Wymogi i funkcje systemu monitoringu Administrowanie systemem będzie możliwe poprzez istniejący system GeoSMoRP (szerszy opis w punkcie 4. Integracja systemu GeoSMoRP z systemem monitoringu) oraz poprzez niezależne oprogramowanie zlokalizowane na oddzielnym serwerze fizycznym Dla zastosowanego systemu musi być dostępne narzędzie typu API/SDK umożliwiające opracowanie integracji z innymi systemami, polegające na przekazywaniu strumieni video, stop-klatek do innej platformy programowej oraz sterowanie przy jej pomocy kamerami System musi umożliwiać operatorowi manipulowanie kamerą (ruch kamery, zmiana punktu obserwacji) z siedziby Zamawiającego Obraz przekazywany do operatora musi być w czasie rzeczywistym nie gorszy niż 12 klatek na sekundę. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 6

7 3.4.5 System musi umożliwiać administratorowi wyświetlenie obrazu z jednej lub wielu kamer na monitorach/telewizorach zamontowanych w siedzibie Zamawiającego (np.: Sala konferencyjna, gabinet dyrektora) Archiwizacja i zapis danych: Zarejestrowane dane obrazu muszą być przechowywane w systemie przez okres nie krótszy niż 5 dni dla jakości HD1080p (1920x1080) 12 kl/s System musi umożliwiać rejestrację obrazu w pętli, tzn. najstarsze nagrania będą zastępowane najnowszym materiałem w sposób automatyczny Zapis danych obrazu i zdarzeń alarmowych w systemie ma się odbywać na rejestratorze pracującym w sieci TCP/IP Rejestrator musi posiadać możliwość zapisu do 32 kanałów video przy maksymalnej rozdzielczości dla każdego kanału HD 1080p (1920x1080) oraz od 1 do 25 kl/s Kompresja obrazu ma się odbywać w formacie H.264 (zgodnym z ISO ) System automatycznie będzie wykonywał dwa snapshot-y każdego dnia z każdej kamery o godzinie 6 i 12 UTC. Obrazy te będą zapisywane w celach archiwalnych Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ustali stałą pozycje dla każdej kamery do wykonania snapshot-ów System musi automatycznie ustawić kamerę w ustalonej pozycji przed wykonaniem snapshota System musi mieć możliwość eksportu zapisu do plików zewnętrznych bez dodatkowej kompresji (bez utraty jakości) z możliwością weryfikacji prawdziwości pliku (funkcja znaku wodnego) za pomocą odtwarzacza tych plików System musi umożliwiać funkcję ręcznego zabezpieczania nagrań na rejestratorach przed automatycznym nadpisaniem. Musi również istnieć funkcja automatycznego odblokowywania zabezpieczonych nagrań po wskazanym okresie Wykonawca dostarczy dedykowane oprogramowanie do zarządzania systemem monitoringu pracującym w oparciu o transmisje TCP/IP: Oprogramowanie do zarządzania i obsługi systemu musi posiadać język polski Oprogramowanie należy dostarczyć na nośniku wraz z instrukcją obsługi i instalacji umożliwiające automatyczne i ręczne konfigurowanie parametrów pracy systemu Konieczne jest aby dostarczona licencja oprogramowania do zarządzania i obsługi systemu nie była ograniczona na stanowiskowo, tzn., że rozbudowa systemu w przyszłości o nowe stanowiska nie może wiązać się z dokupieniem licencji stanowiskowych System musi współpracować z dowolnym rodzajem sieci strukturalnej bez względu na użyte medium transmisyjne Oprogramowanie ma umożliwiać eksport nagrań do plików video; eksport do pliku graficznego; wydruk plików graficznych na drukarce; zewnętrzną archiwizację na płytach DVD Oprogramowanie powinno być przystosowane do pracy z monitorami w formacie 4:3 oraz 16: Podgląd dla każdej z kamer musi być możliwy do obserwacji w dowolnie wyskalowanym oknie programu aż do trybu pełnoekranowego. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 7

8 Aplikacja do obsługi i zarządzania systemem ma pozwalać na tworzenie map lokalizacji wraz z nanoszeniem na nie interaktywnych punktów kamerowych System musi posiadać możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników, umożliwiający zaawansowane dostosowanie uprawnień każdego użytkownika systemu, przydzielanie priorytetów. W systemie musi istnieć możliwość zablokowania sterowania kamer PTZ przez użytkowników nadrzędnych (o odpowiednio nadanych priorytetach) lub też całkowitego zablokowania wyświetlania obrazu z kamer dla pozostałych użytkowników przez użytkownika posiadającego takie uprawnienie Rozwiązanie powinno zapewniać synchronizację kont użytkowników aplikacji zarządzającej z użytkownikami systemu operacyjnego (logowanie do systemu operacyjnego powinno uruchamiać aplikację zarządzającą z zalogowanym użytkownikiem o określonych uprawnieniach) System ma posiadać możliwość sygnalizacji zdarzeń alarmowych na mapach lokalizacji oraz możliwość sporządzenia procedur postępowania dla operatorów w przypadku zdarzeń alarmowych (dla każdego zdarzenia osobna procedura) Detekcja ruchu w systemie musi być realizowana sprzętowo w kamerach Aplikacja do obsługi systemu powinna być wyposażona w narzędzie ułatwiające odnajdywanie zdarzeń w obrazie zapisanym w postaci miniatur (tworzonych m. in. od zdarzeń alarmowych, notatek operatorów, detekcji ruchu i czasu) System ma mieć możliwość zaimplementowania detekcji kradzieży urządzeń z powiązaniem automatycznej akcji alarmowych dla takiego zdarzenia Każda z kamer w systemie ma mieć możliwość dokonywania indywidualnych ustawień System musi posiadać możliwość zdalnej konfiguracji urządzeń pracujących w systemie CCTV Stacja zarządzająca systemu musi mieć możliwość podłączenia klawiatury sterującej z joystickiem 3D umożliwiającej oprócz pełnego sterowania kamerami również przełączanie kamer pomiędzy oknami oprogramowania W systemie należy zapewnić prezentację nazwy kamery oraz czasu na obrazie. W razie konieczności musi istnieć również możliwość nałożenia na obraz każdej kamery informacji o parametrach pracy oraz wielkości strumienia danych dla wyświetlanego obrazu System powinien mieć możliwość rozbudowy o dodatkowe rejestratory: autonomiczne IP (nie oparte na bazie jednostki komputerowej), serwery rejestrujące (również z typowymi macierzami dyskowymi i macierzami iscsi) oraz rejestratory lokalne w punktach kamerowych System powinien mieć możliwość rozbudowy o stacje dekodujące pozwalające na rozłożenie mocy obliczeniowej wyświetlania obrazu na wiele stacji roboczych zarządzanych z jednego stanowiska. Umożliwi to tworzenie w przyszłości ściany wielu monitorów zarządzanej z jednego stanowiska. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 8

9 Należy zapewnić synchronizację czasu urządzeń pracujących w systemie (kamer, stacji operatorskich i rejestratora) opartą o protokół NTP Kamery IP w systemie oraz oprogramowanie do zarządzania powinny być w pełni zintegrowane, dostarczane przez jednego producenta System powinien wspierać kamery IP o rozdzielczościach SD i megapikselowych Aplikacja powinna pozwalać na szybkie odtwarzanie obrazu z wybranej kamery, (przejście z trybu podglądu do odtwarzania wybranej kamery bez konieczności dodatkowej konfiguracji wyszukiwania). 4 Integracja systemu monitoringu wizyjnego z systemem GeoSMoRP. 4.1 Warunki integracji systemów System GeoSMoRP System GeoSMoRP jest to system geoinformatycznym, którego zadaniem jest gromadzenie, zarządzanie, analiza oraz wizualizacja danych przestrzennych dotyczących ochrony przed powodzią. System opiera się na bazie danych przestrzennych z informacją o lokalizacji i stanie urządzeń hydrotechnicznych oraz innych istotnych elementów ochrony przeciwpowodziowej Zbudowany jest na bazie oprogramowania ArcGIS for Server Enterprise Standard w wersji 10.1 firmy ESRI Publikacja serwisów stworzonych przy użyciu oprogramowania ESRI prezentowana jest na geoportalu GeoSMoRP Geoportal GeoSMoRP zbudowany jest na dedykowanej aplikacji portalowej imap firmy GISPartner Wykonawca zaproponuje sposób integracji systemów (GeoSMoRP, monitoring) Zamawiający dopuszcza aby integracja polegała na wywołaniu dedykowanego oprogramowania dla systemu monitoringu poprzez kliknięcie symbolu kamery na geoportalu GeoSMoRP Zamawiający dopuszcza umiejscowienie symbolu kamery w ramach interfejsu aplikacji w module Monitoring bieżącej sytuacji jako narzędzie na pasku narzędzi aplikacji lub/i narzędzie w osobnym pasku narzędzi Wykonawca będzie musiał stworzyć serwis pn: punkty monitoringu, który Zamawiający umieści w module Monitoring bieżącej sytuacji Symbol kamery czyli ikona kamery jako reprezentacja punktu z warstwy punktowej serwisu stworzonego w środowisku ESRI (ArcMap) snapshot-y Po kliknięciu w punkt kamery powinno pojawić się okno z snapshot-em z danej kamery Zamawiający dopuszcza by po kliknięciu na obiekt snapshot wyświetlał się w dymku w interfejsie aplikacji. Snapshot ma pokazywać aktualną sytuację (ostatni zarejestrowany obraz w ciągu minuty od wywołania snapshot-a) Nie dopuszcza się sytuacji aby w celu wyświetlenia snapshot-a system musiał otworzyć przeglądarkę internetową. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 9

10 Wyświetlony snapshot musi być opatrzony informacją taką jak: nazwa kamery (numer kamery), współrzędne geograficzne, data i czas wykonania Dla zalogowanych użytkowników (nie więcej niż 10 osób/instytucji) o odpowiednich uprawnieniach, po kliknięciu w symbol kamery, system będzie pokazywał streaming z danej kamery. Dla administratorów systemu, po kliknięciu w symbol kamery wywołany zostanie panel sterowania kamerą Zamaweiający dopuszcza wywołanie interfejsu sterowania kamerą w interfejsie aplikacji Geoportalu np. jako zakładką na oknie głównym mapy. Logowanie do Geoportalu ma umożliwiać uruchomienie panelu sterowania kamerą dla użytkowników o odpowiednich uprawnieniach bez konieczności ponownego logowania się do systemu zarządzania monitoringiem Modyfikacja kodu źródłowego aplikacji imap Jeśli Wykonawca zaproponuje rozwiązanie integrujące systemy, które będzie wymagało modyfikacji kodu źródłowego aplikacji imap, konieczne będzie uzyskanie pisemnej zgody firmy GISPartner. W takim wypadku wszystkie sprawy formalne jak np.: ustalenia, umowy, zgody itd. z firmą GISPartner, będą leżały po stronie Wykonawcy (Zamawiający nie wymaga podniesienia licencji aplikacji imap, ale dopuszcza takie rozwiązanie) Ewentualna ingerencja w kod źródłowy aplikacji imap nie może w żaden sposób wpłynąć na szkodę Zamawiającego (np.: utrata gwarancji, pogorszenie wydajności systemu GeoSMoRP itp.). 4.2 Integracja z systemem lokalizacji lodołamaczy Flota lodołamaczy, którymi dysponuje Zamawiający posiada zamontowane nadajniki GPS Usługę monitoringu GPS do śledzenia położenia lodołamaczy udostępnia Zamawiającemu firma SATIS GPS Dane z monitoringu są udostępniane w formacie XML za pomocą usługi Web Serwis (dostępne jest również API programistyczne do tej usługi) Wykonawca zintegruje system monitoringu GPS lodołamaczy z systemem GeoSMoRP tak aby na geoportalu widoczny był symbol danego lodołamacza Aktualizacja położenia lodołamaczy nie może odbywać się rzadziej niż co dwie minuty Zamawiający dopuszcza sytuacje, gdzie do prezentacji aktualnej pozycji lodołamaczy na geoportalu GeoSMoRP, Wykonawca wykorzysta inne źródło sygnału GPS (dodatkowe nadajniki GPS zamontowane na lodołamaczach). W takiej sytuacji wszystkie elementy systemu jak np.: zakup i montaż nadajników GPS leżą po stronie Wykonawcy. 4.3 Rozbudowa zakresu tematycznego Dla potrzeb tego zadania Zamawiający zmodyfikuje istniejący moduł tematyczny geoportalu pn: Dane pomiarowe na moduł pn: Monitoring bieżącej sytuacji. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 10

11 4.3.2 Wykonawca rozszerzy zakres danych tematycznych o warstwę punktową przedstawiającą lokalizację kamer Każdy wyświetlany punkt przedstawiający lokalizację kamery musi posiadać atrybuty co najmniej takie jak: Nazwa kamer (numer kamery) Współrzędne Opis obiektu na którym jest zamontowana Symbolizacja punktu zostanie zaproponowana przez Wykonawcę i uzgodniona z Zamawiającym Wykonawca rozszerzy zakres danych tematycznych o warstwę lodołamaczy Symbolizacja lodołamaczy zostanie zaproponowana przez Wykonawcę i uzgodniona z Zamawiającym Każdy symbol lodołamacza musi być opatrzony nazwą właściwego lodołamacza Każdy lodołamacz musi posiadać atrybuty co najmniej takie jak: Nazwa lodołamacza Moc Funkcja (czołowy, liniowy itd.) Ostateczny wygląd warstw/serwisów oraz zawartości tabeli atrybutów, zostanie uzgodniony z Zamawiającym w czasie trwania prac nad rozbudową zakresu tematycznego systemu GeoSMoRP 5 Budowa aplikacji mobilnej systemu GeoSMoRP (GeoSMoRP Monitoring) 5.1 Cel i funkcje W ramach zamówienia Wykonawca stworzy aplikację mobilną o nazwie GeoSMoRP Monitoring Aplikacja będzie dedykowana na urządzenia takie jak smartfony, tablety oraz laptopy Aplikacja będzie przeznaczona dla służb terenowych w celu przeglądania widoku z danej kamery, zlokalizowania pozycji lodołamacza oraz do odebrania raportu o bieżącej sytuacji hydrologicznej na rzece Wiśle Sposób tworzenia raportów został opisany w pkt i następnych III części SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość generowania raportów po stronie systemu GeoSMoRP jako dedykowane narzędzie/formularz lub inne rozwiązanie, które będzie spełniało wymogi pkt. 5.2 III części SIWZ 5.2 Opis wymogów Aplikacja musi działać na urządzeniach mobilnych z systemem Android, ios Aplikacja będzie pokazywała punkty monitoringu jako symbol kamery na podkładzie mapowym. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 11

12 5.2.3 Podkład mapowy (dane referencyjne) może być zaczerpnięty bezpośrednio z systemu GeoSMoRP, wprowadzony przez Wykonawcę do aplikacji z danych przekazanych przez Zamawiającego, danych ogólnodostępnych taki jak np. Google Maps czy OpenStreetMap Musi być możliwość wyboru przez użytkownika danych mapowych z co najmniej dwóch rodzajów map: mapy przedstawiającej podstawowe elementy topograficzne, nazwy miejscowości, sieć rzeczną itd. oraz ortofotomapy Po kliknięciu na symbol danej kamery pojawi się snapshot z widoku kamery Musi być możliwość wywołania aktualnego snapshot-a nie rzadziej niż 1 raz na minutę Snapshoty mogą być wykonywane przez aplikację do zarządzania monitoringiem i zapisywane w lokalizacji sieciowej tak, by były dostępne dla aplikacji mobilnej na żądanie aplikacji Aplikacja będzie pokazywała na podkładzie mapowym lokalizację lodołamaczy, poprzez uzgodniony z Zamawiającym symbol lodołamacza Do symbolu lodołamacza musi być dołączona informacja o nazwie lodołamacza Odświeżanie pozycji lodołamaczy musi następować nie rzadziej niż raz na dwie minuty Aplikacja musi posiadać funkcję odczytu raportów generowanych przez pracowników Zamawiającego w siedzibie w Gdańsku Integralną częścią aplikacji GeoSMoRP Monitoring będzie aplikacja lub formularz do generowania raportów instalowany na komputerach w siedzibie Zamawiającego Zamawiający dopuszcza możliwość generowania raportów po stronie systemu GeoSMoRP jako dedykowane narzędzie/formularz lub inne rozwiązanie, które będzie spełniało wymogi pkt Raport będzie się składał z krótkiej informacji tekstowej, snapshot-a z danej kamery lub kilu kamer, informacji hydrologicznej Do raportu będą również mogły być załączane pliki w formacie PDF Raporty powinny być generowane w formacie, który będzie odczytywany przez aplikację mobilną jak również w formacie *pdf Zamawiający nie posiada stałego szablonu dla raportów o bieżącej sytuacji hydrologicznej Aplikacja musi umożliwiać wprowadzenie do raportu takich danych jak: Krótki opis tekstowy np.: opis sytuacji hydrologicznej na rzece Musi umożliwiać dodawanie snapshot-a z danej kamery lub kilku kamer wraz z krótkim opisem Musi umożliwiać dołączanie do raportu załączników w formacie PDF (możliwość dołączenia innego pliku PDF dotyczy tylko raportu odczytywanego przez aplikację mobilną) Aplikacja GeoSMoRP Monitoring musi posiadać informacje o Zamawiającym, celu w jakim została stworzona i z jakich środków oraz musi posiadać logo GeoSMoRP i RZGW Gdańsk. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 12

13 Wszelkie prawa autorskie do aplikacji GeoSMoRP Monitoring wraz z kodem źródłowym aplikacji przejdą na Zamawiającego w chwili podpisania raportu końcowego odbioru zamówienia. Zamawiający będzie miał nieograniczone prawo do późniejszej rozbudowy, aktualizacji i wprowadzania zmian do aplikacji Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia elementów standardowego oprogramowania gotowego ogólnodostępnego na rynku, na które zostanie Zamawiającemu udzielona licencja producenta oprogramowania na czas nieokreślony Całościowe przeniesienie praw autorskich dotyczy dedykowanych elementów oprogramowania wytworzonych dla celów realizacji zamówienia (np. aplikacja lub formularz do generowania raportów) 6 Odbiór prac i dokumentacja powykonawcza 6.1 Dokumentacja analityczno-techniczna (powykonawcza) Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą przed odbiorem końcowym zamówienia Dokumentacja musi być przekazana Zamawiającemu w formie pisemnej oraz elektronicznej Dokumentacja powinna w sposób wyczerpujący opisywać założenia systemu, możliwości systemu jego funkcjonalność, wykorzystane urządzenia i oprogramowanie, zastosowaną technologię itp Dokumentacja musi zawierać co najmniej takie elementy jak: Wykaz wykorzystanego sprzętu i oprogramowania Opis wykonanych instalacji wraz z schematami połączeń Wykaz funkcjonalności systemu Analizę wydajnościową systemu Kosztorys utrzymania systemu (w okresie rocznym). 6.2 Odbiór prac W ramach realizacji prac, Zamawiający przewiduje co najmniej 3 spotkania robocze w siedzibie Zamawiającego na każdy etap realizacji zamówienia, na których Wykonawca będzie prezentował postęp prac i będą uzgadniane szczegóły wykonania zadania. Termin spotkań, które wymagają akceptacji Zamawiającego zostaną zaproponowane przez Wykonawcę. Ewentualny koszt wizyty w siedzibie Zamawiającego w całości pokryje Wykonawca Zamawiający dokona odbioru wykonanych prac protokołem odbioru bez zastrzeżeń, w siedzibie Zamawiającego Odbiór prac będzie odbywać się łącznie z prezentacją przez Wykonawcę zrealizowanych prac na zorganizowanym w tym celu spotkaniu Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 13

14 6.2.4 Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej, wraz z przedstawicielem Wykonawcy, w wybranych lub wszystkich punktach monitoringu w celu oceny wykonanych prac Zamawiający dopuszcza odbiory etapowe z godnie z harmonogramem finansoworzeczowym który będzie stanowił załącznik do umowy. W takim przypadku odbiór ostatniego etapu będzie równoznaczny z odbiorem końcowym Wykonawca będzie musiał przedstawić Zamawiającemu prawidłowe działanie wszystkich funkcjonalności systemu opisanych w Dokumentacji powykonawczej Zamawiający będzie miał 15 dni roboczych liczonych od dnia spotkania na przeprowadzenie testów systemu W przypadku nie wykrycia błędów i usterek wykonawca odbierze prace protokołem odbioru bez zastrzeżeń Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny całości Zamówienia jak i jego poszczególnych elementów, również w trakcie trwania Zamówienia, przez indywidualnie zatrudnionych w tym celu konsultantów Dostawa licencji oraz nośników oprogramowania będzie potwierdzona przez Zamawiającego protokołem odbioru Protokół odbioru oprogramowania musi zawierać dane identyfikacyjne oprogramowania w tym numery seryjne lub kody licencyjne 7 Serwis, gwarancja i utrzymanie oraz opieka techniczna 7.1 Gwarancja, serwis i utrzymanie O ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, na dostarczany sprzęt musi być udzielona min. 36-miesięczna gwarancja Zamawiający wymaga, by serwis był autoryzowany przez producenta urządzeń, to jest by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta O ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu. Czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako długość czasu, w jakim zostają usunięte awarie) ma być nie dłuższy niż 72 h Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez całą dobę przez telefon, fax, lub WWW. Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla wszystkich zdarzeń. Za zgłoszenie awarii uznaje się także brak sygnału lub błędny sygnał z danego urządzenia W przypadku urządzenia, dla którego czas naprawy przekroczy termin określony w 8 ust. 10 lit. a wzoru umowy, Zamawiający wymaga przekazania i wdrożenia na czas naprawy, urządzenia o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 14

15 7.1.6 Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej Wykonawcy oraz Producenta (telefon, lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań w godzinach pracy Zamawiającego Zamawiający uzyska dostęp do części chronionych stron internetowych producentów rozwiązań, umożliwiający: pobieranie nowych wersji oprogramowania dostęp do narzędzi konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej dostęp do pomocy technicznej producentów 7.2 Opieka techniczna Opieka techniczna będzie dotyczyć aplikacji GeoSMoRP Monitoring oraz elementów integracji systemu monitoringu z systemem GeoSMoRP w tym integracji systemu do lokalizacji lodołamaczy Opieka techniczna będzie świadczona do końca 2020 roku Kontakt z wykonawcą aplikacji GeoSMoRP Monitoring i elementów integracji systemów będzie odbywał się poprzez: Telefon Online VPN Opieka techniczna musi gwarantować niezwłoczną odpowiedź na przesłane zgłoszenie o błędach oraz jej naprawę w programie W ramach opieki technicznej Wykonawca zagwarantuje 200 roboczogodzin prac rozwojowych nad aplikacją GeoSMoRP Monitoring lub/i elementami integracji systemów Prace rozwojowe będą polegały co najmniej na: Modyfikacji narzędzi Rozszerzeniu funkcjonalności Zmiany w wyglądzie aplikacji Aktualizacji aplikacji mobilnej do nowszych wersji systemów operacyjnych urządzeń mobilnych Po wprowadzeniu zmian, musi być możliwość pobrania aktualizacji oprogramowania z poziomu aplikacji. Dodatkowo Wykonawca przekaże Zamawiającemu aktualizację dokumentacji - szczegółowy opis wprowadzonych zmian. 8 Szkolenia Wykonawca musi na swój koszt zapewnić szkolenia dla co najmniej dwóch administratorów systemu. Czas trwania każdego ze szkoleń to min. 6 godzin Szkolenia odbędą się w dwóch terminach: pierwsze przy odbiorze końcowym produktu, drugie w ciągu roku od odbioru. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 15

16 Zakres oraz odpowiednia ilość czasu szkolenia, winna umożliwiać pełne poznanie systemu przez administratorów. Wykonawca opracuje i przekaże w formacie elektronicznym *.pdf i w formie wydruków dokumentacji/podręcznik dla administratorów systemu w liczbie minimum 2 sztuk Podręcznik musi zawierać dokładny opis wszystkich zdarzeń i procedur w formie krok po kroku, tak aby administrator lub osoba zastępująca go, która nie posiada pełnej wiedzy o obsłudze systemu, mogła swobodnie przeprowadzić daną procedurę. 9 Opracowanie i wykonanie materiałów informacyjnych 9.1 Wymagania Wykonawca opracuje, wykona i dostarczy do siedziby zamawiającego folder informacyjny o przebiegu i sposobie realizacji przedmiotu zamówienia Folder będzie zawierał informacje o możliwościach i funkcjonalności wybudowanego systemu monitoringu oraz krótką informację o Projekcie Żuławskim. Zamawiający dostarczy wykonawcy krótką informację o Projekcie w terminie 20 dni roboczych po zawarciu umowy Wykonawca minimum na miesiąc przez zakończeniem prac (zalecane jest przedstawienie ich wcześniej), a przed przystąpieniem do wykonania materiałów informacyjnych, opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt: zawartości merytorycznej, układu stron i projektów graficznych nadruków na poszczególnych materiałach informacyjnych w formie plików elektronicznych Zamawiający dokona akceptacji projektów folderu i rollup-u, w ciągu 3 dni roboczych Zamawiający ma prawo zgłoszenia uwag do przedstawionych projektów. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie zmiany i poprawki zgłoszone przez Zamawiającego i przedstawić poprawiony projekt do ponownej akceptacji przez Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag Wykonawca dostarczy gotowe materiały informacyjne do siedziby Zamawiającego w godzinach pracy (wraz z wniesieniem na 3 piętro). 9.2 Opis wymogów technicznych dla materiałów informacyjnych 10 kompletów w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD w formacie PDF, w formatach źródłowych (dedykowane formaty dla oprogramowania, które Wykonawca wykorzystał do opracowania materiałów) oraz w wersji HTML, która zostanie opublikowania na stronie geosmorp.pl. Wersja drukowana - nakład: 500 szt. Format: A4 Objętość: minimum 16 stron + okładka Oprawa szycie drutem minimum 2 zszywki płaskie Okładka: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 16

17 Środek: a) Papier: karton 300 g/m2 b) Kolory: full color c) Wykończenie: folia matowa 1+0 a) Papier: kreda mat 150 g/m2 b) Kolory: full color, c) Wykończenie: lakier offsetowy matowy Układ graficzny broszury dwie kolumny na stronie; lewa w j. polskim, a prawa w j. angielskim Banery informacyjne: a) typ roll>up b) rozmiar 80x200cm c) ilość 2 szt. d) oświetlenie Wszystkie materiały informacyjne oraz podręczniki, instrukcje i inne dokumenty zostaną wykonane zgodnie z zasadami obowiązującymi dla przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , określonymi m.in. w dokumencie Zasady Promocji Projektów dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dokument ten jest dostępny do pobrania wraz z załącznikami i logotypami (za wyjątkiem RZGW Gdańsk) na stronie internetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (http://www.pois.gov.pl/; zakładka zasady promocji). Zgodnie z wytycznymi zawartymi w ww. dokumencie, obowiązkowymi elementami promocji są: Znak graficzny i logotyp Unii Europejskiej z podpisem: Unia Europejska, Fundusz Spójności, Znak graficzny i logotyp Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , Informacja : Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, Nazwa Projektu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Adres beneficjenta Znak graficzny i logotyp Beneficjenta Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Informacja: egzemplarz bezpłatny, Adres strony internetowej beneficjenta RZGW Gdańsk:www.gdansk.rzgw.gov.pl 10 Wykaz załączników do części III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 17

18 Załącznik nr Punkty monitoringu Załącznik nr a Punkty monitoringu - umocnienie dna kierownicy WSCH Załącznik nr b Punkty monitoringu masz światła nawigacyjnego Załącznik nr Centralny router Załącznik nr Przełącznik centrum monitoringu Załącznik nr Urządzenie filtrujące ruch Załącznik nr Urządzenia systemu monitoringu Załącznik nr Infrastruktura IT Zamawiającego Załącznik nr Router 3G Załącznik nr Wykaz sprzętu mobilnego dla jednostek terenowych Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 18

1 CEL ZADANIA... 3 2 ZAKRES ZADANIA... 3 3 BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO... 4

1 CEL ZADANIA... 3 2 ZAKRES ZADANIA... 3 3 BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO... 4 Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część III SIWZ Rozwój systemu GeoSMoRP - budowa systemu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

AAT Holding sp. z o.o.

AAT Holding sp. z o.o. AAT Holding sp. z o.o. Zobrazowanie strumieni wideo Dwa niezależne okna wideo Jednoczesne wyświetlanie do 72 strumieni (2 x 36 strumieni) w rozdzielczości od VGA do 2MPX Włączanie/wyłączanie, zagnieżdżanie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. DOSTAWA 1. Dziewięciu kamer

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile UWAGI I OSTRZEŻENIA Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne dla NMS Serwer UWAGA! POWIELANIE

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS).

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS). Do Wykonawców Wrocław, 12.06.2015r. CUI-DOAZ.331.10.2015 CUI/ZP/PN/10/2015/11/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozwój CRM - Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Nr./2015 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opracowanie i wydanie broszur tematycznych oraz folderu informacyjnego, w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000032

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje ViewIt 2.0 System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi Funkcje Monitoring urządzeń: > sterowniki sygnalizacji świetlnej, > kamery, > stacje metrologiczne, > inne Zdalne sterowanie funkcjami

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest instalacja systemu wydawania kluczy w obiekcie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto znajdującym się w Zgierzu,

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna SIMCORDER SOFT Aplikacja wizualizacyjna Czym jest SimCorder Program SimCorder Soft to aplikacja wizualizacyjna stworzona, aby usprawnić pracę z rozbudowanymi sieciami urządzeń firmy SIMEX. Akwizycja, archiwizacja,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenie 6: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu cyfrowego IP

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenie 6: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu cyfrowego IP REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 6: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu cyfrowego IP Opracował mgr inż. Artur Kłosek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r.

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. Baza Adresowa Województwa Łódzkiego jest systemem dedykowanym dla urzędów gmin z terenu Województwa Łódzkiego. System umożliwia prowadzenie

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA: KONTRAKT 20 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności:

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa elementów infrastruktury radiowej, świadczenie usług dostępu do Internetu oraz usług serwisowych. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45223000-6

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wykonawca zobowiązany jest do: zaprojektowania, wykonania, wdrożenia, optymalizacji i serwisu aplikacji.

Wykonawca zobowiązany jest do: zaprojektowania, wykonania, wdrożenia, optymalizacji i serwisu aplikacji. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) realizująca projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich zaprasza do składania ofert na: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, 277, 32-415 Raciechowice, woj. małopolskie, tel. 012 3725201, faks 012 3725200.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, 277, 32-415 Raciechowice, woj. małopolskie, tel. 012 3725201, faks 012 3725200. Raciechowice: Świadczenie usług dostępu do Internetu szerokopasmowego w ramach Projektu OBECNI w SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice Numer ogłoszenia: 395688-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Schematu III Pomocy technicznej Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

NMS zmiany w oprogramowaniu

NMS zmiany w oprogramowaniu NMS zmiany w oprogramowaniu Wersja 1.36.8 Obsługiwane urządzenia: NHDR-XXXX HYBRID NVIP-5DN3512V/IR-1P NVIP-5DN3512H/IR-1P NVIP-4DN3513H/IR-1P NVIP-1DN3031V/IR-1P NVIP-1DN3033V/IR-1P NVIP-2DN3033V/IR-1P

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy nr..

Załącznik do umowy nr.. Załącznik do umowy nr.. z dnia I Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna: 1. System mobilny: Aplikacja przeznaczona dla telefonów z systemem Android, wersja 4.0 wzwyż i napisana w języku natywnym

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 6 do siwz Projekt współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: Dotyczy postępowania na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Infrastruktura drogowa Utrzymanie dróg Strona 1 ERGO zapewnia kompleksową obsługę procesów związanych z utrzymaniem krótkoterminowym i długoterminowym dróg. Podstawą obsługi tych procesów są dane ewidencji

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Zał. do SIWZ Druk wizytówek, plakatów, ulotek, programu konferencyjnego oraz naklejek. I. WIZYTÓWKI - na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. 38200-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne), 7230000- Usługi

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA Departament Zakupów Wydział Zakupów tel. 22 587 84 46 fax. 22 587 84 60 ewa.skalij@termika.pgnig.pl SZANOWNY OFERENT Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI Dot.: modernizacji

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Sinus Systems Sp. z o. o. Al. Wiśniowa 17/2 53-137 Wrocław

ZAMAWIAJĄCY. Sinus Systems Sp. z o. o. Al. Wiśniowa 17/2 53-137 Wrocław Dolnośląskiego na ZAMAWIAJĄCY Wrocław, 03.10.2014 r. w związku z realizacją projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na, Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in: Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty IP. 2611.19.2015 Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja serwisów internetowych Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Komisji Standaryzacji

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności

I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności Projekt: Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych poprzez opracowanie nowoczesnego systemu monitoringu pożarowego na terenie RP Autor:

Bardziej szczegółowo

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów.

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów. I. Definicje PRODUCENT NTT System S. A. 04-351 Warszawa ul. Osowska 84 SERWIS GWARANCYJNY On-Site usuwanie usterek i przywracanie sprawności uszkodzonym urządzeniom w zakresie awarii sprzętowych, realizowane

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo