INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) ul. Gdańska Łódź fax NIP Regon PU Łódź, r. INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne Zgodnie z programem własnym PU z maja 2015r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w II kw. 2015r. przeprowadził kontrole legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne. Ogółem pod względem legalności i prawidłowości działania skontrolowano 12 przedsiębiorców świadczących sprzedaż usług turystycznych, t.j.: 4 przedsiębiorców, którzy byli wyłącznie organizatorami własnych imprez turystycznych: 5 przedsiębiorców, którzy byli jednocześnie organizatorami własnych imprez turystycznych oraz agentami turystycznymi, prowadzącymi sprzedaż imprez turystycznych innych organizatorów: 1 przedsiębiorcę prowadzącego działalność jako pośrednik turystyczny: 2 przedsiębiorców, którzy byli wyłącznie agentami turystycznymi: Przeprowadzając kontrole sprawdzono informacje podawane klientom przed zawarciem umów (podane w katalogach, w folderach, broszurach informacyjnych, programach imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży), ważność umów agencyjnych zawieranych z organizatorami turystyki oraz prawidłowość sporządzania umów z klientami o świadczenie usług turystycznych. Kontrolą objęto przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne organizowane w kraju i za granicą (kolonie, obozy młodzieżowe, obozy szkoleniowo rekreacyjne, zielone szkoły, wczasy, wycieczki po mieście i z przewodnikiem, wycieczki dla przedszkolaków, wycieczki pobytowe wycieczki objazdowe oraz pielgrzymki). Nieprawidłowości stwierdzono w 8 spośród 12 kontrolowanych biur podróży, t.j.: - u 7 organizatorów turystyki, u których przeprowadzono czynności kontrolne,

2 - u 1 kontrolowanego agenta turystycznego, u którego sprawdzono katalogi i umowy z klientami 2 organizatorów turystyki. Z powodu niezgodności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r., Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.) kwestionowano: - informacje zawarte w materiałach reklamowych 3 kontrolowanych organizatorów turystyki - w 3 jednostkach, - informacje zawarte w umowach z klientami lub warunkach uczestnictwa stanowiących integralną część tych umów 9 organizatorów turystyki (w tym 7 kontrolowanych organizatorów oraz 2 organizatorów, którzy mieli podpisane umowy agencyjne z 1 agentem turystycznym) - w 8 jednostkach, - nie sporządzanie umów w formie pisemnej na organizację obozów rekreacyjno sportowych organizowanych dla klubów sportowych przez 1 organizatora turystyki. 1. Legalność prowadzonej działalności a) Zgodność prowadzonej działalności gospodarczej z zakresem określonym w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wypisie z Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawdzenia zgodności faktycznie wykonywanych działalności z zakresami zgłoszonymi organom ewidencyjnym dokonano u 12 kontrolowanych przedsiębiorców prowadzących sprzedaż usług turystycznych. Stwierdzono, że wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy (12) dokonali zgłoszenia prowadzonej działalności organom ewidencyjnym. b) Uzyskanie przez przedsiębiorców wpisów do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Sprawdzenia uzyskania wpisów do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych dokonano łącznie w odniesieniu do 25 przedsiębiorców tj.: 9 kontrolowanych organizatorów turystyki, 1 pośrednika turystycznego, 15 organizatorów turystyki Korzystając z dostępu do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych stwierdzono, że 25 organizatorów turystyki (w tym 9 kontrolowanych organizatorów, 15 organizatorów, 2

3 którzy mieli podpisane umowy agencyjne oraz 1 pośrednik turystyczny), zgodnie z 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (Dz. U. Nr 5 z 2006r., poz.28 z późn. zm.) uzyskali wymagane wpisy do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych. Dziewięciu kontrolowanych organizatorów imprez turystycznych oraz jeden pośrednik turystyczny posiadało zaświadczenia o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wydane przez Marszałka Województwa. Ponadto stwierdzono, że 15 organizatorów turystyki, którzy mieli podpisane umowy agencyjne z 2 kontrolowanymi agentami turystycznymi, również było umieszczonych w powyższym rejestrze, natomiast działalność 2 kontrolowanych agentów turystycznych nie wymagała uzyskania wpisu do rejestru organizatorów. Przedsiębiorcy ci prowadzili działalność na rzecz organizatorów turystyki w oparciu o zawarte umowy agencyjne, zgodnie z wymogami art.5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r., Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.). c) Zgodność danych zawartych w posiadanych dokumentach z danymi umieszczonymi w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. U 9 kontrolowanych organizatorów turystyki oraz 1 pośrednika turystycznego sprawdzono zgodność danych zawartych w posiadanych umowach gwarancji ubezpieczeniowej, zaświadczeniach o wpisie do rejestru organizatorów wydanych przez Marszałka Województwa, z danymi umieszczonymi w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (zwanego dalej COTiPT). Stwierdzono, że dane zawarte w ww. dokumentach wszystkich kontrolowanych organizatorów turystyki (9) i pośrednika turystycznego (1) odpowiadały danym umieszczonym w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. U 2 pozostałych agentów turystycznych nie sprawdzono zgodności powyższych dokumentów z danymi umieszczonymi w Centralnej Ewidencji, ponieważ ich działalność nie wymagała uzyskania takich dokumentów. Dodatkowo u 2 kontrolowanych przedsiębiorców: agenta turystycznego oraz organizatora i jednocześnie agenta sprawdzono zgodność danych umieszczonych w 16 umowach agencyjnych, które zawarto z organizatorami turystyki oraz we wzorcach umów organizatorów. Stwierdzono także 2 przypadki rozbieżności dotyczące terminów obowiązywania gwarancji ubezpieczeniowych zawartych w okazanych dokumentach z informacjami podanymi w CEOTiPT. W gwarancjach ubezpieczeniowych 2 organizatorów turystyki stwierdzono rozbieżność terminów obowiązywania ww. gwarancji z terminami podanymi w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPT), t.j.: 3

4 - w certyfikacie gwarancji ubezpieczeniowej 1 przedsiębiorcy podany był termin ważności r., natomiast w ewidencji CEOTiPT uwidoczniono termin r., - w certyfikacie 1 przedsiębiorcy podany był termin ważności r., natomiast w wykazie CEOTiPT uwidoczniono termin r. Do Wydziału Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi skierowano zapytanie czy przedsiębiorcy dopełnili obowiązku wynikającego z art.5 ust.1 punkt 3 t.j. złożenia Marszałkowi Województwa oryginałów umów gwarancji ubezpieczeniowej nie później niż 14 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej. Uzyskano potwierdzenie, że przedsiębiorcy złożyli powyższe dokumenty, a dokumenty zostały przekazane do Ministerstwa Sportu i Turystyki. 2. Prawidłowość wykonywania działalności a) Spełnienie warunków określonych dla przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych., zgodnie z art. 5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r., Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.). Wyżej wymieniony zakres sprawdzono u 10 przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne. U 9 kontrolowanych organizatorów turystyki i 1 pośrednika sprawdzono zawarcie umów gwarancji ubezpieczeniowej oraz posiadanie zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymogów zawartych w art. 5 ust.1 w/w ustawy, który nakłada obowiązek zawarcia umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz złożenia marszałkowi województwa odpisów lub oryginałów ww. umów w określonym terminie. Stwierdzono, że wszyscy kontrolowani organizatorzy (9) imprez turystycznych oraz pośrednik turystyczny (1) posiadali ważne umowy ubezpieczenia klientów zawarte z ubezpieczycielem w zakresie: pokrycia kosztów powrotu klienta do kraju w wypadku, gdy organizator turystyki nie zapewnia tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu kwot wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 5 ust.1 w/w ustawy. Dla przedsiębiorców, którzy w ramach wykonywanej działalności prowadzili sprzedaż usług turystycznych innych organizatorów turystyki, sprawdzono prawidłowość wskazywania jednoznacznie właściwego organizatora turystyki w umowach zawieranych z klientami oraz ważność umów agencyjnych (20), co było wymagane na podstawie art.5 ust.2 ww. ustawy. Stwierdzono, że: 4

5 - 7 przedsiębiorców działających w charakterze agentów turystycznych (2 agentów turystycznych i 5 organizatorów prowadzących jednocześnie działalność agenta) posiadało ważne umowy agencyjne, - 1 przedsiębiorca działający w charakterze organizatora i agenta wskazywał we wzorcach umów z klientami siebie jako organizatora turystyki, zamiast wskazania organizatorów, z którymi zawarł umowy agencyjne, 6 przedsiębiorców wskazywało jednoznacznie właściwego organizatora. W związku z nie wskazywaniem właściwych organizatorów w umowach zawieranych z klientami na organizację imprez innych organizatorów, do Urzędu Marszałkowskiego skierowano pismo informujące o stwierdzonych nieprawidłowościach, natomiast przedsiębiorca zobowiązał się do umieszczania właściwego organizatora imprez turystycznych w umowach zawieranych z klientami. b) Zgodność sumy gwarancji z minimalną wysokością sumy gwarancyjnej określonej przez Ministra Finansów dla zakresu i rodzaju działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorcę. Wyżej wymieniony zakres sprawdzono u 10 przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne. U 9 organizatorów turystyki i 1 pośrednika turystycznego sprawdzono zgodności sumy gwarancji z minimalną wysokością sumy gwarancyjnej określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2005r w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. Nr32 poz.279). Sumy gwarancji ubezpieczeniowej podane w dokumentach wszystkich organizatorów turystyki(9) i pośrednika turystycznego(1) były zgodne z sumą określoną w w/w przepisie. U pozostałych przedsiębiorców (2), którzy byli agentami turystycznymi nie sprawdzano sumy gwarancji, gdyż przedsiębiorcy ci nie mieli obowiązku zawierania umów gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. c) Występowanie przypadków rażącego naruszenia warunków wykonywania działalności U 9 organizatorów turystyki i 1 pośrednika turystycznego sprawdzono występowanie przypadków: 1) zawierania umów z klientami bez uprzedniego zawarcia umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 2) nie przedłożenia marszałkowi województwa dokumentów potwierdzających ubezpieczenie na rzecz klientów, 3) powierzenie zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek osobie nieuprawnionej, 4) używanie posiadanego wpisu do rejestru, w celu wprowadzenia klientów w błąd oraz wykonywanie działalności poza zakresem terytorialnym określonym we wniosku. 5

6 W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. Wszystkie sprawdzone umowy zawierały aktualne gwarancje ubezpieczeniowe. Marszałkowi Województwa przedłożono dokumenty, na podstawie których organizatorzy zostają umieszczeni w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki I Pośredników Turystycznych. Wszyscy organizatorzy wykonywali działalność zgodnie z zakresem terytorialnym określonym we wniosku oraz dokonanym wpisem do rejestru. 3. Prawidłowość i rzetelność informacji pisemnych przekazywanych konsumentom w materiałach reklamowych Łącznie u 12 kontrolowanych przedsiębiorców prowadzących sprzedaż usług turystycznych sprawdzono katalogi organizatorów imprez turystycznych, broszury, foldery, ulotki informacyjne oraz programy imprez turystycznych pod względem przestrzegania postanowień zawartych w art. 12. ust. 1 ustawy o usługach turystycznych, tj. sposób przekazywania pisemnych informacji dotyczących kosztów, terminów, warunków przygotowania, przebiegu imprezy turystycznej, itp. W katalogu oraz materiałach informacyjnych 2 organizatorów turystyki stwierdzono nieprawidłowości. Nieprawidłowości dotyczyły : - braku informacji o terminie powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej, co stanowiło naruszenie przepisów zawartych w art.12 ust.1 pkt 8 w/w ustawy, - braku informacji o podstawach prawnych i konsekwencjach prawnych wynikających z umowy, co stanowiło naruszenie przepisów zawartych w art.12 ust.1 pkt 9 w/w ustawy. W związku z brakiem wszystkich wymaganych informacji w materiałach pisemnych przekazywanych klientom przed zawarciem umowy, dwaj kontrolowani organizatorzy turystyki zobowiązali się do uzupełnienia brakujących informacji. Pozostali kontrolowani przedsiębiorcy (10) przekazywali klientom przed zawarciem umowy (w katalogach, ulotkach informacyjnych, broszurach) wszystkie informacje wynikające z zapisów zawartych w art.12 w/w ustawy, w sposób dokładny, zrozumiały i nie wprowadzający klienta w błąd, t.j.: miejsce pobytu lub trasa imprezy, rodzaj i kategoria środka transportu, położenie, rodzaj i kategoria obiektu zakwaterowania, ilość i rodzaj posiłków, program zwiedzania, kwota zaliczki, termin powiadomienia na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy, podstawy prawne i konsekwencje prawne wynikające z umowy oraz przepisy paszportowe, wizowe i sanitarne. 6

7 4. Prawidłowość i rzetelność informacji przekazywanych konsumentom przed zawarciem umowy U 12 kontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono przekazywanie konsumentom przed zawarciem umowy w formie pisemnej informacji, o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej, o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia oraz o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach i możliwości ubezpieczenia z tym związanego a także o nazwisku lokalnego przedstawiciela, do którego klient może zwracać się w razie trudności, które są zawarte w art. 13 w/w ustawy. Dwóch (spośród 12) kontrolowanych przedsiębiorców nie przekazywało klientom informacji o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej, co było niezgodne z art.13 ust.2 ww. ustawy. Przedsiębiorcy zobowiązali się do bezzwłocznego uzupełnienia brakującej informacji w materiałach informacyjnych dla klientów. Pozostali przedsiębiorcy (10) przekazywali wszystkie wymagane w art.13 informacje. Powyższe informacje były przygotowane w formie pisemnej w katalogach lub odrębnie drukowanych ulotkach. Trzech (spośród 12) przedsiębiorców, którzy organizowali imprezy turystyczne dla dzieci, informowało rodziców o możliwości bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub osobą odpowiedzialną w miejscu pobytu dziecka, planowanym czasie przejazdu, miejscu i czasie trwania postojów. Pozostałych dziewięciu przedsiębiorców nie organizowało imprez turystycznych dla dzieci, dlatego w materiałach informacyjnych takich informacji nie umieszczało. 5. Prawidłowość umów zawieranych z konsumentami Łącznie w 12 kontrolowanych biurach podróży w zakresie przestrzegania postanowień zawartych w art. 14 w/w ustawy, sprawdzono wzorce umów na imprezy turystyczne własne oraz innych organizatorów turystyki. Nieprawidłowości stwierdzono we wzorcach umów 7 kontrolowanych organizatorów turystyki oraz 2 organizatorów turystyki, których umowy skontrolowano u 1 agenta turystycznego. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły : - braku numeru wpisu do rejestru organizatorów turystyki i numeru NIP we wzorcu umowy 1 organizatora, numeru NIP we wzorcu 1 organizatora oraz numeru wpisu do rejestru organizatorów 7

8 turystyki, co stwierdzono u 1 organizatora, które są wymagane zgodnie z art.14 ust.2 pkt 1 w/w ustawy, - braku rodzaju, charakteru i kategorii środka transportu u 1 organizatora, godziny i miejsca wyjazdu i planowanego powrotu we wzorcach umów 2 organizatorów, które są wymagane zgodnie z art.14 ust.2 pkt 4a w/w ustawy, - położenia, rodzaju obiektu hotelarskiego 1 organizatora, które są wymagane zgodnie z art.14 ust.2 pkt 4b w/w ustawy, - ilości rodzaju posiłków u 1 organizatora, które są wymagane zgodnie z art.14 ust.2 pkt 4c w/w ustawy, - braku informacji dotyczących usług wliczonych w cenę imprezy turystycznej, które są wymagane zgodnie z art.14 ust.2 pkt 4d w/w ustawy, - ceny imprezy turystycznej, wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności u 1 organizatora, które są wymagane zgodnie z art.14 ust.2 pkt 5 w/w ustawy, - braku rodzaju i zakresu ubezpieczenia oraz nazw i adresów ubezpieczycieli we wzorcach umów 3 organizatorów oraz adresu ubezpieczyciela u 5 organizatorów, które są wymagane zgodnie z art.14 ust.2 pkt 7 w/w ustawy, - braku terminu powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy ustawy we wzorcach umów 4 organizatorów, który jest wymagany zgodnie z art.14 ust.2 pkt 7a w/w ustawy, - braku terminu zawiadomienia organizatora o przeniesieniu uprawnień z jednego uczestnika imprezy turystycznej i przejęciu obowiązków przez innego uczestnika we wzorcach umów 3 organizatorów, który jest wymagany zgodnie z art.14 ust.2 pkt 7b w/w ustawy, - sposobu zgłaszania reklamacji wraz podaniem terminu ich reklamacji u 4 organizatorów, co było niezgodne z art. 14 ust.2 punkt 8 oraz art.16b ust.3 w/w ustawy, - braku podstaw prawnych i konsekwencji prawnych wynikających z umowy, we wzorcach umów 2 organizatorów, które są wymagane zgodnie z art.14 ust.2 pkt 10 w/w ustawy. Ponadto u 1 organizatora turystyki stwierdzono brak sporządzania umów na obozy rekreacyjno sportowe organizowane dla klubów sportowych, co było niezgodne z art.14 ust.1 ww. ustawy. Przedsiębiorca złożył oświadczenie, że kluby sportowe nie są zainteresowane zawieraniem powyższych umów. 4 organizatorów turystyki w umowach zawieranych z klientami lub w warunkach uczestnictwa w imprezach turystycznych podawało terminy 7 lub 14 dni na złożenie reklamacji przez klienta, zamiast terminu nie dłuższego niż 30 dni, który jest wymagany zgodnie z art. 16b ust.3. Ponadto 1 organizator turystyki podawał termin 14 dni na ustosunkowanie się na piśmie do reklamacji zamiast wymaganego terminu 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Było to niezgodne z art.16b ust.5 w/w ustawy. 8

9 Wszyscy organizatorzy turystyki (4) zobowiązali się do poprawienia stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących warunków złożenia reklamacji w umowach oraz warunkach uczestnictwa w imprezach turystycznych. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami: - postawiono 1 żądanie porządkowo organizacyjne organizatorowi uzupełnienia brakujących informacji we wzorcu umowy, - 6 organizatorów podjęło dobrowolne działania naprawcze dotyczące usunięcia nieprawidłowości, - skierowano 7 pism do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, informujących o stwierdzonych nieprawidłowościach we wzorcach umów. - skierowano 2 wystąpienia pokontrolne do organizatorów, których umowy sprawdzano u kontrolowanego agenta turystyki. Obydwaj przedsiębiorcy udzielili odpowiedzieli o uzupełnieniu brakujących informacji. 6. Prawidłowość uwidaczniania cen, naliczania i pobierania należności W 12 kontrolowanych biurach podróży sprawdzono prawidłowość uwidaczniania cen na oferowane klientom imprezy turystyczne. We wszystkich (12) kontrolowanych biurach podróży ceny były uwidocznione w katalogach, cennikach załączonych do katalogów lub w systemach rezerwacyjnych organizatorów turystyki. W katalogach ceny zawarte były w postaci odrębnego wydruku dołączanego do tych katalogów lub w postaci wydruków z cenników znajdujących się w systemach rezerwacyjnych organizatorów. W katalogach wydawanych przez polskich organizatorów turystyki podane były ceny imprez turystycznych w złotych, natomiast w katalogach zagranicznych organizatorów ceny podane były w euro i przeliczane na złotówki po kursie NBP aktualnym w dniu zawarcia umowy. W żadnym z 12 kontrolowanych biur podróży nie stwierdzono naruszenia zapisów art.17 ust.1 i 2 w/w ustawy, tj. przypadków podwyższania cen na organizowane imprezy turystyczne w stosunku do cen ustalonych w umowach zawartych z klientami z tytułu wzrostu kosztów transportu, opłat urzędowych, podatków, opłat lotniskowych, załadunkowych, przeładunkowych oraz wzrostu kursów walut. 7. Prawidłowość i terminowość załatwiania reklamacji konsumentów W 11 kontrolowanych biurach podróży nie sprawdzono terminowości oraz sposobu załatwienia reklamacji, ponieważ przedsiębiorcy nie prowadzili rejestru reklamacji, natomiast 1 organizator 9

10 gromadził dokumentację dotyczącą reklamacji, w związku z czym sprawdzono prawidłowość i terminowość załatwiania reklamacji. Nieprawidłowości nie stwierdzono. 10

INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne

INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących. usługi turystyczne

INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących. usługi turystyczne --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informację z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne za II kwartał 2010 r.

Informację z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne za II kwartał 2010 r. Informację z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne za II kwartał 2010 r. Kontrolę w powyższym zakresie przeprowadzono w 7 biurach podróży. Nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym zakresie przeprowadzono 4 kontrole, w niżej wymienionych placówkach świadczących usługi turystyczne:

W przedmiotowym zakresie przeprowadzono 4 kontrole, w niżej wymienionych placówkach świadczących usługi turystyczne: Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku przedstawia i n f o r m a c j ę z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne. W przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Wybieramy organizatora Każdy organizator turystyki, przed rozpoczęciem świadczenia usług na rzecz konsumentów, powinien zostać wpisany do rejestru organizatorów

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli legalności i rzetelności działania przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie

Informacja z kontroli legalności i rzetelności działania przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli legalności i rzetelności działania przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie

Informacja z kontroli legalności i rzetelności działania przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

WYMARZONA WYCIECZKA CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK

WYMARZONA WYCIECZKA CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK WYMARZONA WYCIECZKA CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK U progu wakacji i sezonu urlopowego, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku przekazuje Państwu garść informacji dotyczących najbardziej istotnych

Bardziej szczegółowo

Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych procedura uzyskania wpisu w świetle ustawy o usługach turystycznych

Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych procedura uzyskania wpisu w świetle ustawy o usługach turystycznych Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych procedura uzyskania wpisu w świetle ustawy o usługach turystycznych Lidia Winkler Departament Sportu i Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Informacja. Celem kontroli było dokonanie oceny legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie.

Informacja. Celem kontroli było dokonanie oceny legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

Turystyczne last minute

Turystyczne last minute Turystyczne last minute Przed nami sezon urlopowy. Myśl o upragnionych wakacjach, odpoczynku, relaksie i atrakcjach, jakie na nas czekają, często sprawia, że dość chaotycznie organizujemy wyjazd. Umowę,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI LEGALNOŚCI I RZETELNOŚCI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH SPRZEDAś OBUWIA

INFORMACJA Z KONTROLI LEGALNOŚCI I RZETELNOŚCI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH SPRZEDAś OBUWIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 636-85-50

Bardziej szczegółowo

XVIII Targi-Regiony Turystyczne Na styku Kultur Łódź r.

XVIII Targi-Regiony Turystyczne Na styku Kultur Łódź r. XVIII Targi-Regiony Turystyczne Na styku Kultur Łódź 24.02.2012r. - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.01.1997r. sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli legalności działania przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie sprzedaży przez internet

INFORMACJA z kontroli legalności działania przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie sprzedaży przez internet --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE niego usług. 1. Niniejsze Ogóle Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, określają prawa

Bardziej szczegółowo

WYMARZONA WYCIECZKA, CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK?

WYMARZONA WYCIECZKA, CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK? 1 WYMARZONA WYCIECZKA, CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK? U progu wakacji i sezonu urlopowego, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku przekazuje Państwu informacje dotyczące najbardziej istotnych zagadnień

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 88 5361 Poz. 499 499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH PRZEZ MAZURY AIR TRAVEL SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH PRZEZ MAZURY AIR TRAVEL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH PRZEZ MAZURY AIR TRAVEL SP. Z O.O. [Preambuła] Zamieszczone w Regulaminie ogólne warunki umów o świadczenie usług turystycznych, zwane dalej warunkami, stanowią

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax. 636-85-50

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dodatek specjalny Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży ul. Willowa 8/10 lok. 2, 00-790 Warszawa; nr wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 371. NIP: 526-10-02-130; KRS 000038687; Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Propozycja. 1) usługi turystyczne - usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom;

Propozycja. 1) usługi turystyczne - usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom; Tekst obecny USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 884) (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 55 poz. 578) (tekst jednolity: Dz. U. 2004

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o usługach turystycznych w związku z powołaniem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

Zmiany w ustawie o usługach turystycznych w związku z powołaniem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego Zmiany w ustawie o usługach turystycznych w związku z powołaniem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego Lidia Winkler Departament Sportu i Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami

Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY Turystyka to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Na rynku działa kilka tysięcy podmiotów świadczących usługi turystyczne. Konsumenci na co

Bardziej szczegółowo

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY Turystyka to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Na rynku działa kilka tysięcy podmiotów świadczących usługi turystyczne. Konsumenci na co

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z kontroli legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie prowadzenia sal zabaw.

I N F O R M A C J A. z kontroli legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie prowadzenia sal zabaw. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1999 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 1999 r. Nr 40, poz. 401 o zmianie ustawy o usługach turystycznych Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów.

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

Usługi turystyczne - wskazówki dla Klientów Organizatorów Turystyki

Usługi turystyczne - wskazówki dla Klientów Organizatorów Turystyki Usługi turystyczne - wskazówki dla Klientów Organizatorów Turystyki Nadszedł czas wakacji letnich. Wiele osób właśnie teraz decyduje się na urlop wypoczynkowy i wyjazd za granicę organizowany za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, okreslają prawa i obowiązki Organizatora oraz podmiotów

Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, okreslają prawa i obowiązki Organizatora oraz podmiotów Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, okreslają prawa i obowiązki Organizatora oraz podmiotów korzystających ze świadczonych przez niego usług. b(

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe Ogólne warunki handlowe Niniejsze ogólne warunki (OWH) handlowe odnoszące się do świadczenia usług sportowych i turystycznych, zwane dalej warunkami stanowią integralną cześć umowy o świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Biuro Podróży School Tour Krzysztof Lubas, jest organizatorem turystyki

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS. I. Zasady ogólne:

Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS. I. Zasady ogólne: Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS I. Zasady ogólne: 1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem (zwanym dalej Uczestnikiem) a AQUARIS (zwanym dalej Organizatorem) następuje

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa fotelików rowerowych i rowerów dziecięcych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa fotelików rowerowych i rowerów dziecięcych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z kontroli prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach towarów i usług

I N F O R M A C J A. z kontroli prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach towarów i usług ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usługi turystycznej

UMOWA o świadczenie usługi turystycznej UMOWA o świadczenie usługi turystycznej zawarta w Warszawie w dniu. 2015 r., pomiędzy: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego (ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny Turystyczny Fundusz Gwarancyjny jako nowe, dodatkowe zabezpieczenie klientów biur podróży Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Renata Mentlewicz, Dyrektor, Biuro TFG Katarzyna Korycka-Fuhrmann, Główny specjalista,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ NUMER IMPREZY UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ 1 BIURO PODRÓŻY PARADISE SPÓŁKA Z O.O., 61-823 POZNAŃ UL. PIEKARY 8A (REGON: 004772580, NIP:778-00-22-250, KRS: 0000000575) LEGITYMUJĄCE SIĘ KONCESJĄ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli legalności działania przedsiębiorców prowadzących sprzedaŝ produktów przez internet oraz oferowanych produktów

INFORMACJA z kontroli legalności działania przedsiębiorców prowadzących sprzedaŝ produktów przez internet oraz oferowanych produktów --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

[OWU Nomada] strona 1 z 6

[OWU Nomada] strona 1 z 6 OGÓLNE WARUNKI UMÓW DLA PIELGRZYMEK I WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ NOMADA BIURO PIELGRZYMKOWO-TURYSTYCZNE SP. Z O.O. ( OWU ) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze OWU zostały ustalone uchwałą z dnia 01.09.2015

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. Przed podpisaniem Umowy-Zgłoszenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Podpisanie Umowy-Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE 1 ORBI Renata Juraszek (zwana dalej organizatorem turystyki) została wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Usługi turystyczne wycieczka z biurem podróży

Usługi turystyczne wycieczka z biurem podróży Usługi turystyczne wycieczka z biurem podróży 2009-08-03 13:22, Monika Czerwińska - Babiarz Zanim podpiszemy umowę z biurem podróży zbierzmy jak najwięcej informacji na jego temat, a także przyjrzyjmy

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102 Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102 I. ZAWARCIE UMOWY 1. Stronami umowy są Firma everb Organizator imprezy oraz Klient

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA A. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Citron Travel Sp. z o.o. (zwane dalej Warunkami uczestnictwa ) stanowią integralną

Bardziej szczegółowo

UMOWA AGENCYJNA. reprezentowanym przez:

UMOWA AGENCYJNA. reprezentowanym przez: UMOWA AGENCYJNA Zawarta w dniu...w...pomiędzy Biurem Turystycznym INTUR z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 118 c wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej nr 102908/T prowadzonej przez

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PODSTAWY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO W POLSCE Wydanie II uzupełnione Marian Głowacki

ANEKS DO PODSTAWY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO W POLSCE Wydanie II uzupełnione Marian Głowacki ANEKS DO PODSTAWY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO W POLSCE Wydanie II uzupełnione Marian Głowacki Wynikający z USTAWY z dnia 29 kwietnia 2010 r. O zmianie ustawy o usługach turystycznych Rozdział 1. TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez POLKĄTY TRAVEL sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez POLKĄTY TRAVEL sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez POLKĄTY TRAVEL sp. z o.o. Przed podpisaniem Umowy Zgłoszenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Podpisanie

Bardziej szczegółowo

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży ul. Willowa 8/10 lok. 2, 00-790 Warszawa; nr wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 371. NIP: 526-10-02-130; KRS 000038687; Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax.

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1. WARUNKI KORZYSTANIA

OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1. WARUNKI KORZYSTANIA OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1 1. WARUNKI KORZYSTANIA 1. Warunki korzystania z usług turystycznych świadczonych przez PICOLA SPORT Aleksandra Zapolska, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania firmowych sklepów cukierniczych i piekarniczych w I kwartale 2013 r.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania firmowych sklepów cukierniczych i piekarniczych w I kwartale 2013 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa i oznakowania wyrobów konfekcyjnych (apaszek, szali wiskozowych)

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa i oznakowania wyrobów konfekcyjnych (apaszek, szali wiskozowych) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS I Zasady Ogólne 1. Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach i usługach turystycznych

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego i akcesoriów, przeznaczonego dla dzieci i osób dorosłych.

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego i akcesoriów, przeznaczonego dla dzieci i osób dorosłych. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki Mirosław Nawrocki, 41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1 1. ZASADY OGÓLNE 1.1. Chorzowskie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS Spółka Komandytowa

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS Spółka Komandytowa OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS Spółka Komandytowa I Zasady Ogólne 1. Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach i usługach

Bardziej szczegółowo

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny Turystyczny Fundusz Gwarancyjny Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Renata Mentlewicz, Dyrektor, Biuro TFG Katarzyna Korycka-Fuhrmann, Główny specjalista, Biuro TFG Warszawa, 15 listopada 2016 r. Ubezpieczeniowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogóle Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Ustalenia kontroli

I N F O R M A C J A. Ustalenia kontroli ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z wyników kontroli świec, w tym zniczy.

INFORMACJA. z wyników kontroli świec, w tym zniczy. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Omega-TUR

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Omega-TUR OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Omega-TUR 1. ZASADY OGÓLNE 1.1. Biuro turystyczne Omega-TUR Aneta Kirchner-Piwoń KIRCHNER-PIWON z siedzibą w Chorzowie (41-500),

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH zawarta w Łodzi w dniu pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Małgorzatą Kubiak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą K&W Małgorzata Kubiak, przy ul. Andrzeja Kerna 16/7, 92-104 Łódź,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/43 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 196, 822, z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI FIRST CALL NR 1 LATO 2018 OFERTA RODZINNA

REGULAMIN PROMOCJI FIRST CALL NR 1 LATO 2018 OFERTA RODZINNA REGULAMIN PROMOCJI FIRST CALL NR 1 LATO 2018 OFERTA RODZINNA 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji First Call nr 1 Lato 2018 oferta rodzinna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOŚCI I RZETELNOŚCI ORGANIZOWANEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW PROMOCYJNEJ SPRZEDAŻY PRODUKTÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH.

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOŚCI I RZETELNOŚCI ORGANIZOWANEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW PROMOCYJNEJ SPRZEDAŻY PRODUKTÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Autokarowe: Lizbona Fátima Santiago de Compostela Porto 6 dni

Autokarowe: Lizbona Fátima Santiago de Compostela Porto 6 dni Autokarowe: Lizbona Fátima Santiago de Compostela Porto 6 dni 574.00 cena za osobę w pokoju dwuosobowym W pakiecie: 1 nocleg w Lizbonie, 2 w Fatimie, 1 w Santiago de Compostela, 1 w Porto Lot Warszawa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2014.196 2014-12-25 zm. Dz.U.2014.822 art. 6 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne 1. Niniejsze Warunki określają zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w zagranicznych imprezach szkoleniowych (dalej

Bardziej szczegółowo

Dz.U j.t. z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 9 września 2016 r. do: 25 listopada 2016 r. USTAWA

Dz.U j.t. z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 9 września 2016 r. do: 25 listopada 2016 r. USTAWA Usługi turystyczne. Dz.U.2016.187 j.t. z dnia 2016.02.16 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 9 września 2016 r. do: 25 listopada 2016 r. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo sprzętu sportowego.

Bezpieczeństwo sprzętu sportowego. Bezpieczeństwo sprzętu sportowego. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp w III kwartale br. przeprowadził kontrole u 5 przedsiębiorców zajmujących się handlem detalicznym. Celem kontroli

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 196, 822. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa obuwia w zakresie oznakowania i zawartości biocydu fumaranu dimetylu (DMF)

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa obuwia w zakresie oznakowania i zawartości biocydu fumaranu dimetylu (DMF) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa Obowiązują od

Ogólne warunki uczestnictwa Obowiązują od Ogólne warunki uczestnictwa Obowiązują od 04.03.2015 Organizatorem imprez turystycznych zawartych w katalogu jest Biuro Podróży REGENT posiadające numer NIP 779-189-18-02, oraz REGON 630972161, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( ze zmianami z dnia 29 kwietnia 2010 r. ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( ze zmianami z dnia 29 kwietnia 2010 r. ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( ze zmianami z dnia 29 kwietnia 2010 r. ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa warunki świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych

Bardziej szczegółowo

Ochrona konsumenta w ustawie o usługach turystycznych

Ochrona konsumenta w ustawie o usługach turystycznych Ochrona konsumenta w ustawie o usługach turystycznych Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.), pozostająca w zgodzie z wymaganiami prawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2016 r. Poz z dnia 22 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2016 r. Poz z dnia 22 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 sierpnia 2016 r. Poz. 1334 USTAWA z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa na

szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa na 3 CENA WYCIECZKI I TERMINY WPŁAT 1. Cena brutto: 8990 pln / osobę Całkowita cena brutto uwzględniająca wszystkich zgłoszonych przez Klienta uczestników:.../il. osób/ x 8950 pln =...pln 2. Terminy wpłat:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 187 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne brzmienie od 2008-10-25 Ustawa o usługach turystycznych 11 z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 884) tekst jednolity z dnia 21 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 55, poz. 578) tekst jednolity z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Informacje uzyskiwane telefoniczne lub przesyłane drogą mailową mogą okazać się niepełne.

Informacje uzyskiwane telefoniczne lub przesyłane drogą mailową mogą okazać się niepełne. Usługi turystyczne Przedstawiamy mini poradnik prawny dotyczący usług turystycznych. Gdy uznasz, że jest on niewystarczający, zapraszamy Cię do siedziby naszego Inspektoratu w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM I. Zasady ogólne 1. P.W. EKO-SYSTEM, zwane dalej Biurem, zobowiązuje się do realizacji imprezy turystycznej, zwanej dalej Imprezą,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu kosmetyków do opalania ze szczególnym uwzględnieniem preparatów dla dzieci.

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu kosmetyków do opalania ze szczególnym uwzględnieniem preparatów dla dzieci. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/27 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z

Bardziej szczegółowo

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny Turystyczny Fundusz Gwarancyjny Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Katarzyna Korycka-Fuhrmann, Główny specjalista, Biuro TFG Warszawa, 7 grudnia 2016 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 1 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez Biuro Pielgrzymkowo Turystyczne AD ASTRA Kamila Banaś

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez Biuro Pielgrzymkowo Turystyczne AD ASTRA Kamila Banaś OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Biuro Pielgrzymkowo Turystyczne AD ASTRA Kamila Banaś II DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. AD ASTRA Kamila Banaś z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur

Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur 1. Zawarcie umowy udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Almatur następuje po: zapoznaniu się Uczestnika

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ustalenia wstępne.........................................................................................1

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/31 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, Nr 273, poz. 2703, z 2005

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej 2016

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej 2016 Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej 2016 OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BP DZIKIE BIESZCZADY W NOWOSIÓŁKACH: WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo