INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) ul. Gdańska Łódź fax NIP Regon PU Łódź, r. INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne Zgodnie z programem własnym PU z maja 2015r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w II kw. 2015r. przeprowadził kontrole legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne. Ogółem pod względem legalności i prawidłowości działania skontrolowano 12 przedsiębiorców świadczących sprzedaż usług turystycznych, t.j.: 4 przedsiębiorców, którzy byli wyłącznie organizatorami własnych imprez turystycznych: 5 przedsiębiorców, którzy byli jednocześnie organizatorami własnych imprez turystycznych oraz agentami turystycznymi, prowadzącymi sprzedaż imprez turystycznych innych organizatorów: 1 przedsiębiorcę prowadzącego działalność jako pośrednik turystyczny: 2 przedsiębiorców, którzy byli wyłącznie agentami turystycznymi: Przeprowadzając kontrole sprawdzono informacje podawane klientom przed zawarciem umów (podane w katalogach, w folderach, broszurach informacyjnych, programach imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży), ważność umów agencyjnych zawieranych z organizatorami turystyki oraz prawidłowość sporządzania umów z klientami o świadczenie usług turystycznych. Kontrolą objęto przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne organizowane w kraju i za granicą (kolonie, obozy młodzieżowe, obozy szkoleniowo rekreacyjne, zielone szkoły, wczasy, wycieczki po mieście i z przewodnikiem, wycieczki dla przedszkolaków, wycieczki pobytowe wycieczki objazdowe oraz pielgrzymki). Nieprawidłowości stwierdzono w 8 spośród 12 kontrolowanych biur podróży, t.j.: - u 7 organizatorów turystyki, u których przeprowadzono czynności kontrolne,

2 - u 1 kontrolowanego agenta turystycznego, u którego sprawdzono katalogi i umowy z klientami 2 organizatorów turystyki. Z powodu niezgodności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r., Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.) kwestionowano: - informacje zawarte w materiałach reklamowych 3 kontrolowanych organizatorów turystyki - w 3 jednostkach, - informacje zawarte w umowach z klientami lub warunkach uczestnictwa stanowiących integralną część tych umów 9 organizatorów turystyki (w tym 7 kontrolowanych organizatorów oraz 2 organizatorów, którzy mieli podpisane umowy agencyjne z 1 agentem turystycznym) - w 8 jednostkach, - nie sporządzanie umów w formie pisemnej na organizację obozów rekreacyjno sportowych organizowanych dla klubów sportowych przez 1 organizatora turystyki. 1. Legalność prowadzonej działalności a) Zgodność prowadzonej działalności gospodarczej z zakresem określonym w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wypisie z Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawdzenia zgodności faktycznie wykonywanych działalności z zakresami zgłoszonymi organom ewidencyjnym dokonano u 12 kontrolowanych przedsiębiorców prowadzących sprzedaż usług turystycznych. Stwierdzono, że wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy (12) dokonali zgłoszenia prowadzonej działalności organom ewidencyjnym. b) Uzyskanie przez przedsiębiorców wpisów do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Sprawdzenia uzyskania wpisów do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych dokonano łącznie w odniesieniu do 25 przedsiębiorców tj.: 9 kontrolowanych organizatorów turystyki, 1 pośrednika turystycznego, 15 organizatorów turystyki Korzystając z dostępu do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych stwierdzono, że 25 organizatorów turystyki (w tym 9 kontrolowanych organizatorów, 15 organizatorów, 2

3 którzy mieli podpisane umowy agencyjne oraz 1 pośrednik turystyczny), zgodnie z 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (Dz. U. Nr 5 z 2006r., poz.28 z późn. zm.) uzyskali wymagane wpisy do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych. Dziewięciu kontrolowanych organizatorów imprez turystycznych oraz jeden pośrednik turystyczny posiadało zaświadczenia o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wydane przez Marszałka Województwa. Ponadto stwierdzono, że 15 organizatorów turystyki, którzy mieli podpisane umowy agencyjne z 2 kontrolowanymi agentami turystycznymi, również było umieszczonych w powyższym rejestrze, natomiast działalność 2 kontrolowanych agentów turystycznych nie wymagała uzyskania wpisu do rejestru organizatorów. Przedsiębiorcy ci prowadzili działalność na rzecz organizatorów turystyki w oparciu o zawarte umowy agencyjne, zgodnie z wymogami art.5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r., Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.). c) Zgodność danych zawartych w posiadanych dokumentach z danymi umieszczonymi w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. U 9 kontrolowanych organizatorów turystyki oraz 1 pośrednika turystycznego sprawdzono zgodność danych zawartych w posiadanych umowach gwarancji ubezpieczeniowej, zaświadczeniach o wpisie do rejestru organizatorów wydanych przez Marszałka Województwa, z danymi umieszczonymi w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (zwanego dalej COTiPT). Stwierdzono, że dane zawarte w ww. dokumentach wszystkich kontrolowanych organizatorów turystyki (9) i pośrednika turystycznego (1) odpowiadały danym umieszczonym w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. U 2 pozostałych agentów turystycznych nie sprawdzono zgodności powyższych dokumentów z danymi umieszczonymi w Centralnej Ewidencji, ponieważ ich działalność nie wymagała uzyskania takich dokumentów. Dodatkowo u 2 kontrolowanych przedsiębiorców: agenta turystycznego oraz organizatora i jednocześnie agenta sprawdzono zgodność danych umieszczonych w 16 umowach agencyjnych, które zawarto z organizatorami turystyki oraz we wzorcach umów organizatorów. Stwierdzono także 2 przypadki rozbieżności dotyczące terminów obowiązywania gwarancji ubezpieczeniowych zawartych w okazanych dokumentach z informacjami podanymi w CEOTiPT. W gwarancjach ubezpieczeniowych 2 organizatorów turystyki stwierdzono rozbieżność terminów obowiązywania ww. gwarancji z terminami podanymi w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPT), t.j.: 3

4 - w certyfikacie gwarancji ubezpieczeniowej 1 przedsiębiorcy podany był termin ważności r., natomiast w ewidencji CEOTiPT uwidoczniono termin r., - w certyfikacie 1 przedsiębiorcy podany był termin ważności r., natomiast w wykazie CEOTiPT uwidoczniono termin r. Do Wydziału Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi skierowano zapytanie czy przedsiębiorcy dopełnili obowiązku wynikającego z art.5 ust.1 punkt 3 t.j. złożenia Marszałkowi Województwa oryginałów umów gwarancji ubezpieczeniowej nie później niż 14 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej. Uzyskano potwierdzenie, że przedsiębiorcy złożyli powyższe dokumenty, a dokumenty zostały przekazane do Ministerstwa Sportu i Turystyki. 2. Prawidłowość wykonywania działalności a) Spełnienie warunków określonych dla przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych., zgodnie z art. 5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r., Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.). Wyżej wymieniony zakres sprawdzono u 10 przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne. U 9 kontrolowanych organizatorów turystyki i 1 pośrednika sprawdzono zawarcie umów gwarancji ubezpieczeniowej oraz posiadanie zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymogów zawartych w art. 5 ust.1 w/w ustawy, który nakłada obowiązek zawarcia umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz złożenia marszałkowi województwa odpisów lub oryginałów ww. umów w określonym terminie. Stwierdzono, że wszyscy kontrolowani organizatorzy (9) imprez turystycznych oraz pośrednik turystyczny (1) posiadali ważne umowy ubezpieczenia klientów zawarte z ubezpieczycielem w zakresie: pokrycia kosztów powrotu klienta do kraju w wypadku, gdy organizator turystyki nie zapewnia tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu kwot wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 5 ust.1 w/w ustawy. Dla przedsiębiorców, którzy w ramach wykonywanej działalności prowadzili sprzedaż usług turystycznych innych organizatorów turystyki, sprawdzono prawidłowość wskazywania jednoznacznie właściwego organizatora turystyki w umowach zawieranych z klientami oraz ważność umów agencyjnych (20), co było wymagane na podstawie art.5 ust.2 ww. ustawy. Stwierdzono, że: 4

5 - 7 przedsiębiorców działających w charakterze agentów turystycznych (2 agentów turystycznych i 5 organizatorów prowadzących jednocześnie działalność agenta) posiadało ważne umowy agencyjne, - 1 przedsiębiorca działający w charakterze organizatora i agenta wskazywał we wzorcach umów z klientami siebie jako organizatora turystyki, zamiast wskazania organizatorów, z którymi zawarł umowy agencyjne, 6 przedsiębiorców wskazywało jednoznacznie właściwego organizatora. W związku z nie wskazywaniem właściwych organizatorów w umowach zawieranych z klientami na organizację imprez innych organizatorów, do Urzędu Marszałkowskiego skierowano pismo informujące o stwierdzonych nieprawidłowościach, natomiast przedsiębiorca zobowiązał się do umieszczania właściwego organizatora imprez turystycznych w umowach zawieranych z klientami. b) Zgodność sumy gwarancji z minimalną wysokością sumy gwarancyjnej określonej przez Ministra Finansów dla zakresu i rodzaju działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorcę. Wyżej wymieniony zakres sprawdzono u 10 przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne. U 9 organizatorów turystyki i 1 pośrednika turystycznego sprawdzono zgodności sumy gwarancji z minimalną wysokością sumy gwarancyjnej określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2005r w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. Nr32 poz.279). Sumy gwarancji ubezpieczeniowej podane w dokumentach wszystkich organizatorów turystyki(9) i pośrednika turystycznego(1) były zgodne z sumą określoną w w/w przepisie. U pozostałych przedsiębiorców (2), którzy byli agentami turystycznymi nie sprawdzano sumy gwarancji, gdyż przedsiębiorcy ci nie mieli obowiązku zawierania umów gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. c) Występowanie przypadków rażącego naruszenia warunków wykonywania działalności U 9 organizatorów turystyki i 1 pośrednika turystycznego sprawdzono występowanie przypadków: 1) zawierania umów z klientami bez uprzedniego zawarcia umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 2) nie przedłożenia marszałkowi województwa dokumentów potwierdzających ubezpieczenie na rzecz klientów, 3) powierzenie zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek osobie nieuprawnionej, 4) używanie posiadanego wpisu do rejestru, w celu wprowadzenia klientów w błąd oraz wykonywanie działalności poza zakresem terytorialnym określonym we wniosku. 5

6 W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. Wszystkie sprawdzone umowy zawierały aktualne gwarancje ubezpieczeniowe. Marszałkowi Województwa przedłożono dokumenty, na podstawie których organizatorzy zostają umieszczeni w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki I Pośredników Turystycznych. Wszyscy organizatorzy wykonywali działalność zgodnie z zakresem terytorialnym określonym we wniosku oraz dokonanym wpisem do rejestru. 3. Prawidłowość i rzetelność informacji pisemnych przekazywanych konsumentom w materiałach reklamowych Łącznie u 12 kontrolowanych przedsiębiorców prowadzących sprzedaż usług turystycznych sprawdzono katalogi organizatorów imprez turystycznych, broszury, foldery, ulotki informacyjne oraz programy imprez turystycznych pod względem przestrzegania postanowień zawartych w art. 12. ust. 1 ustawy o usługach turystycznych, tj. sposób przekazywania pisemnych informacji dotyczących kosztów, terminów, warunków przygotowania, przebiegu imprezy turystycznej, itp. W katalogu oraz materiałach informacyjnych 2 organizatorów turystyki stwierdzono nieprawidłowości. Nieprawidłowości dotyczyły : - braku informacji o terminie powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej, co stanowiło naruszenie przepisów zawartych w art.12 ust.1 pkt 8 w/w ustawy, - braku informacji o podstawach prawnych i konsekwencjach prawnych wynikających z umowy, co stanowiło naruszenie przepisów zawartych w art.12 ust.1 pkt 9 w/w ustawy. W związku z brakiem wszystkich wymaganych informacji w materiałach pisemnych przekazywanych klientom przed zawarciem umowy, dwaj kontrolowani organizatorzy turystyki zobowiązali się do uzupełnienia brakujących informacji. Pozostali kontrolowani przedsiębiorcy (10) przekazywali klientom przed zawarciem umowy (w katalogach, ulotkach informacyjnych, broszurach) wszystkie informacje wynikające z zapisów zawartych w art.12 w/w ustawy, w sposób dokładny, zrozumiały i nie wprowadzający klienta w błąd, t.j.: miejsce pobytu lub trasa imprezy, rodzaj i kategoria środka transportu, położenie, rodzaj i kategoria obiektu zakwaterowania, ilość i rodzaj posiłków, program zwiedzania, kwota zaliczki, termin powiadomienia na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy, podstawy prawne i konsekwencje prawne wynikające z umowy oraz przepisy paszportowe, wizowe i sanitarne. 6

7 4. Prawidłowość i rzetelność informacji przekazywanych konsumentom przed zawarciem umowy U 12 kontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono przekazywanie konsumentom przed zawarciem umowy w formie pisemnej informacji, o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej, o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia oraz o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach i możliwości ubezpieczenia z tym związanego a także o nazwisku lokalnego przedstawiciela, do którego klient może zwracać się w razie trudności, które są zawarte w art. 13 w/w ustawy. Dwóch (spośród 12) kontrolowanych przedsiębiorców nie przekazywało klientom informacji o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej, co było niezgodne z art.13 ust.2 ww. ustawy. Przedsiębiorcy zobowiązali się do bezzwłocznego uzupełnienia brakującej informacji w materiałach informacyjnych dla klientów. Pozostali przedsiębiorcy (10) przekazywali wszystkie wymagane w art.13 informacje. Powyższe informacje były przygotowane w formie pisemnej w katalogach lub odrębnie drukowanych ulotkach. Trzech (spośród 12) przedsiębiorców, którzy organizowali imprezy turystyczne dla dzieci, informowało rodziców o możliwości bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub osobą odpowiedzialną w miejscu pobytu dziecka, planowanym czasie przejazdu, miejscu i czasie trwania postojów. Pozostałych dziewięciu przedsiębiorców nie organizowało imprez turystycznych dla dzieci, dlatego w materiałach informacyjnych takich informacji nie umieszczało. 5. Prawidłowość umów zawieranych z konsumentami Łącznie w 12 kontrolowanych biurach podróży w zakresie przestrzegania postanowień zawartych w art. 14 w/w ustawy, sprawdzono wzorce umów na imprezy turystyczne własne oraz innych organizatorów turystyki. Nieprawidłowości stwierdzono we wzorcach umów 7 kontrolowanych organizatorów turystyki oraz 2 organizatorów turystyki, których umowy skontrolowano u 1 agenta turystycznego. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły : - braku numeru wpisu do rejestru organizatorów turystyki i numeru NIP we wzorcu umowy 1 organizatora, numeru NIP we wzorcu 1 organizatora oraz numeru wpisu do rejestru organizatorów 7

8 turystyki, co stwierdzono u 1 organizatora, które są wymagane zgodnie z art.14 ust.2 pkt 1 w/w ustawy, - braku rodzaju, charakteru i kategorii środka transportu u 1 organizatora, godziny i miejsca wyjazdu i planowanego powrotu we wzorcach umów 2 organizatorów, które są wymagane zgodnie z art.14 ust.2 pkt 4a w/w ustawy, - położenia, rodzaju obiektu hotelarskiego 1 organizatora, które są wymagane zgodnie z art.14 ust.2 pkt 4b w/w ustawy, - ilości rodzaju posiłków u 1 organizatora, które są wymagane zgodnie z art.14 ust.2 pkt 4c w/w ustawy, - braku informacji dotyczących usług wliczonych w cenę imprezy turystycznej, które są wymagane zgodnie z art.14 ust.2 pkt 4d w/w ustawy, - ceny imprezy turystycznej, wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności u 1 organizatora, które są wymagane zgodnie z art.14 ust.2 pkt 5 w/w ustawy, - braku rodzaju i zakresu ubezpieczenia oraz nazw i adresów ubezpieczycieli we wzorcach umów 3 organizatorów oraz adresu ubezpieczyciela u 5 organizatorów, które są wymagane zgodnie z art.14 ust.2 pkt 7 w/w ustawy, - braku terminu powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy ustawy we wzorcach umów 4 organizatorów, który jest wymagany zgodnie z art.14 ust.2 pkt 7a w/w ustawy, - braku terminu zawiadomienia organizatora o przeniesieniu uprawnień z jednego uczestnika imprezy turystycznej i przejęciu obowiązków przez innego uczestnika we wzorcach umów 3 organizatorów, który jest wymagany zgodnie z art.14 ust.2 pkt 7b w/w ustawy, - sposobu zgłaszania reklamacji wraz podaniem terminu ich reklamacji u 4 organizatorów, co było niezgodne z art. 14 ust.2 punkt 8 oraz art.16b ust.3 w/w ustawy, - braku podstaw prawnych i konsekwencji prawnych wynikających z umowy, we wzorcach umów 2 organizatorów, które są wymagane zgodnie z art.14 ust.2 pkt 10 w/w ustawy. Ponadto u 1 organizatora turystyki stwierdzono brak sporządzania umów na obozy rekreacyjno sportowe organizowane dla klubów sportowych, co było niezgodne z art.14 ust.1 ww. ustawy. Przedsiębiorca złożył oświadczenie, że kluby sportowe nie są zainteresowane zawieraniem powyższych umów. 4 organizatorów turystyki w umowach zawieranych z klientami lub w warunkach uczestnictwa w imprezach turystycznych podawało terminy 7 lub 14 dni na złożenie reklamacji przez klienta, zamiast terminu nie dłuższego niż 30 dni, który jest wymagany zgodnie z art. 16b ust.3. Ponadto 1 organizator turystyki podawał termin 14 dni na ustosunkowanie się na piśmie do reklamacji zamiast wymaganego terminu 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Było to niezgodne z art.16b ust.5 w/w ustawy. 8

9 Wszyscy organizatorzy turystyki (4) zobowiązali się do poprawienia stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących warunków złożenia reklamacji w umowach oraz warunkach uczestnictwa w imprezach turystycznych. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami: - postawiono 1 żądanie porządkowo organizacyjne organizatorowi uzupełnienia brakujących informacji we wzorcu umowy, - 6 organizatorów podjęło dobrowolne działania naprawcze dotyczące usunięcia nieprawidłowości, - skierowano 7 pism do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, informujących o stwierdzonych nieprawidłowościach we wzorcach umów. - skierowano 2 wystąpienia pokontrolne do organizatorów, których umowy sprawdzano u kontrolowanego agenta turystyki. Obydwaj przedsiębiorcy udzielili odpowiedzieli o uzupełnieniu brakujących informacji. 6. Prawidłowość uwidaczniania cen, naliczania i pobierania należności W 12 kontrolowanych biurach podróży sprawdzono prawidłowość uwidaczniania cen na oferowane klientom imprezy turystyczne. We wszystkich (12) kontrolowanych biurach podróży ceny były uwidocznione w katalogach, cennikach załączonych do katalogów lub w systemach rezerwacyjnych organizatorów turystyki. W katalogach ceny zawarte były w postaci odrębnego wydruku dołączanego do tych katalogów lub w postaci wydruków z cenników znajdujących się w systemach rezerwacyjnych organizatorów. W katalogach wydawanych przez polskich organizatorów turystyki podane były ceny imprez turystycznych w złotych, natomiast w katalogach zagranicznych organizatorów ceny podane były w euro i przeliczane na złotówki po kursie NBP aktualnym w dniu zawarcia umowy. W żadnym z 12 kontrolowanych biur podróży nie stwierdzono naruszenia zapisów art.17 ust.1 i 2 w/w ustawy, tj. przypadków podwyższania cen na organizowane imprezy turystyczne w stosunku do cen ustalonych w umowach zawartych z klientami z tytułu wzrostu kosztów transportu, opłat urzędowych, podatków, opłat lotniskowych, załadunkowych, przeładunkowych oraz wzrostu kursów walut. 7. Prawidłowość i terminowość załatwiania reklamacji konsumentów W 11 kontrolowanych biurach podróży nie sprawdzono terminowości oraz sposobu załatwienia reklamacji, ponieważ przedsiębiorcy nie prowadzili rejestru reklamacji, natomiast 1 organizator 9

10 gromadził dokumentację dotyczącą reklamacji, w związku z czym sprawdzono prawidłowość i terminowość załatwiania reklamacji. Nieprawidłowości nie stwierdzono. 10

INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne

INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 636-85-50

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym zakresie przeprowadzono 4 kontrole, w niżej wymienionych placówkach świadczących usługi turystyczne:

W przedmiotowym zakresie przeprowadzono 4 kontrole, w niżej wymienionych placówkach świadczących usługi turystyczne: Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku przedstawia i n f o r m a c j ę z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne. W przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Wybieramy organizatora Każdy organizator turystyki, przed rozpoczęciem świadczenia usług na rzecz konsumentów, powinien zostać wpisany do rejestru organizatorów

Bardziej szczegółowo

Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych procedura uzyskania wpisu w świetle ustawy o usługach turystycznych

Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych procedura uzyskania wpisu w świetle ustawy o usługach turystycznych Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych procedura uzyskania wpisu w świetle ustawy o usługach turystycznych Lidia Winkler Departament Sportu i Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

WYMARZONA WYCIECZKA CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK

WYMARZONA WYCIECZKA CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK WYMARZONA WYCIECZKA CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK U progu wakacji i sezonu urlopowego, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku przekazuje Państwu garść informacji dotyczących najbardziej istotnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli legalności działania przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie sprzedaży przez internet

INFORMACJA z kontroli legalności działania przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie sprzedaży przez internet --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 88 5361 Poz. 499 499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE niego usług. 1. Niniejsze Ogóle Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, określają prawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dodatek specjalny Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Propozycja. 1) usługi turystyczne - usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom;

Propozycja. 1) usługi turystyczne - usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom; Tekst obecny USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 884) (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 55 poz. 578) (tekst jednolity: Dz. U. 2004

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z kontroli legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie prowadzenia sal zabaw.

I N F O R M A C J A. z kontroli legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie prowadzenia sal zabaw. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY Turystyka to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Na rynku działa kilka tysięcy podmiotów świadczących usługi turystyczne. Konsumenci na co

Bardziej szczegółowo

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY Turystyka to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Na rynku działa kilka tysięcy podmiotów świadczących usługi turystyczne. Konsumenci na co

Bardziej szczegółowo

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży ul. Willowa 8/10 lok. 2, 00-790 Warszawa; nr wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 371. NIP: 526-10-02-130; KRS 000038687; Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Biuro Podróży School Tour Krzysztof Lubas, jest organizatorem turystyki

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usługi turystycznej

UMOWA o świadczenie usługi turystycznej UMOWA o świadczenie usługi turystycznej zawarta w Warszawie w dniu. 2015 r., pomiędzy: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego (ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, okreslają prawa i obowiązki Organizatora oraz podmiotów

Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, okreslają prawa i obowiązki Organizatora oraz podmiotów Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, okreslają prawa i obowiązki Organizatora oraz podmiotów korzystających ze świadczonych przez niego usług. b(

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ NUMER IMPREZY UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ 1 BIURO PODRÓŻY PARADISE SPÓŁKA Z O.O., 61-823 POZNAŃ UL. PIEKARY 8A (REGON: 004772580, NIP:778-00-22-250, KRS: 0000000575) LEGITYMUJĄCE SIĘ KONCESJĄ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE 1 ORBI Renata Juraszek (zwana dalej organizatorem turystyki) została wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli legalności działania przedsiębiorców prowadzących sprzedaŝ produktów przez internet oraz oferowanych produktów

INFORMACJA z kontroli legalności działania przedsiębiorców prowadzących sprzedaŝ produktów przez internet oraz oferowanych produktów --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

Usługi turystyczne wycieczka z biurem podróży

Usługi turystyczne wycieczka z biurem podróży Usługi turystyczne wycieczka z biurem podróży 2009-08-03 13:22, Monika Czerwińska - Babiarz Zanim podpiszemy umowę z biurem podróży zbierzmy jak najwięcej informacji na jego temat, a także przyjrzyjmy

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania firmowych sklepów cukierniczych i piekarniczych w I kwartale 2013 r.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania firmowych sklepów cukierniczych i piekarniczych w I kwartale 2013 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102 Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102 I. ZAWARCIE UMOWY 1. Stronami umowy są Firma everb Organizator imprezy oraz Klient

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax.

Bardziej szczegółowo

[OWU Nomada] strona 1 z 6

[OWU Nomada] strona 1 z 6 OGÓLNE WARUNKI UMÓW DLA PIELGRZYMEK I WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ NOMADA BIURO PIELGRZYMKOWO-TURYSTYCZNE SP. Z O.O. ( OWU ) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze OWU zostały ustalone uchwałą z dnia 01.09.2015

Bardziej szczegółowo

OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1. WARUNKI KORZYSTANIA

OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1. WARUNKI KORZYSTANIA OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1 1. WARUNKI KORZYSTANIA 1. Warunki korzystania z usług turystycznych świadczonych przez PICOLA SPORT Aleksandra Zapolska, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. Przed podpisaniem Umowy-Zgłoszenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Podpisanie Umowy-Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego i akcesoriów, przeznaczonego dla dzieci i osób dorosłych.

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego i akcesoriów, przeznaczonego dla dzieci i osób dorosłych. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA A. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Citron Travel Sp. z o.o. (zwane dalej Warunkami uczestnictwa ) stanowią integralną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOŚCI I RZETELNOŚCI ORGANIZOWANEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW PROMOCYJNEJ SPRZEDAŻY PRODUKTÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH.

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOŚCI I RZETELNOŚCI ORGANIZOWANEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW PROMOCYJNEJ SPRZEDAŻY PRODUKTÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS Spółka Komandytowa

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS Spółka Komandytowa OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS Spółka Komandytowa I Zasady Ogólne 1. Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach i usługach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS I Zasady Ogólne 1. Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach i usługach turystycznych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo sprzętu sportowego.

Bezpieczeństwo sprzętu sportowego. Bezpieczeństwo sprzętu sportowego. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp w III kwartale br. przeprowadził kontrole u 5 przedsiębiorców zajmujących się handlem detalicznym. Celem kontroli

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2014.196 2014-12-25 zm. Dz.U.2014.822 art. 6 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/43 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 196, 822, z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Ochrona konsumenta w ustawie o usługach turystycznych

Ochrona konsumenta w ustawie o usługach turystycznych Ochrona konsumenta w ustawie o usługach turystycznych Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.), pozostająca w zgodzie z wymaganiami prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne 1. Niniejsze Warunki określają zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w zagranicznych imprezach szkoleniowych (dalej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 196, 822. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/27 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z

Bardziej szczegółowo

Informacje uzyskiwane telefoniczne lub przesyłane drogą mailową mogą okazać się niepełne.

Informacje uzyskiwane telefoniczne lub przesyłane drogą mailową mogą okazać się niepełne. Usługi turystyczne Przedstawiamy mini poradnik prawny dotyczący usług turystycznych. Gdy uznasz, że jest on niewystarczający, zapraszamy Cię do siedziby naszego Inspektoratu w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM I. Zasady ogólne 1. P.W. EKO-SYSTEM, zwane dalej Biurem, zobowiązuje się do realizacji imprezy turystycznej, zwanej dalej Imprezą,

Bardziej szczegółowo

z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów włókienniczych

z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów włókienniczych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 NIP

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/31 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, Nr 273, poz. 2703, z 2005

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez Biuro Pielgrzymkowo Turystyczne AD ASTRA Kamila Banaś

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez Biuro Pielgrzymkowo Turystyczne AD ASTRA Kamila Banaś OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Biuro Pielgrzymkowo Turystyczne AD ASTRA Kamila Banaś II DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. AD ASTRA Kamila Banaś z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur

Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur 1. Zawarcie umowy udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Almatur następuje po: zapoznaniu się Uczestnika

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 196 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 196 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2014 poz. 196 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych 1.

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE ZMIANA PRZEPISÓW

USŁUGI TURYSTYCZNE ZMIANA PRZEPISÓW USŁUGI TURYSTYCZNE ZMIANA PRZEPISÓW Nowe zasady składania reklamacji, większa ochrona konsumentów na wypadek niewypłacalności organizatora, a także kary dla nieuczciwych pilotów wycieczek - to niektóre

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. 1 WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

Załącznik nr. 1 WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ Załącznik nr. 1 WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ Organizowanej przez: Ilonę Michalską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Turystyczne Michalska-Travel z siedzibą w Podkowie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA WARUNKI UCZESTNICTWA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze w imprezach turystycznych (zwane dalej: ) organizowanych przez Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczno Wypoczynkowe Natura Tour sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dn.23 marca 2010 r. Ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dn.23 marca 2010 r. Ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dn.23 marca 2010 r. Ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania nr RU/UG/01/10 prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 19 marca 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 19 marca 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 19 marca 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń (druk nr 830) USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ustalenia wstępne.........................................................................................1

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dań obiadowych w tym w postaci koncentratów

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dań obiadowych w tym w postaci koncentratów --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Prowadzeniem rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zwanego dalej rejestrem oraz prowadzeniem kontroli działalności

Prowadzeniem rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zwanego dalej rejestrem oraz prowadzeniem kontroli działalności WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch Gorzów Wlkp., dnia 30 lipca 2014 roku IB-III.431.4.1.2014.ALad Pani Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Podstawy prawne Ustawa o kulturze fizycznej z 18 stycznia 1996 r. (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA w IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH przez BIURO PODRÓŻY. NASZE WAKACJE zwane dalej ORGANIZATOREM

WARUNKI UCZESTNICTWA w IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH przez BIURO PODRÓŻY. NASZE WAKACJE zwane dalej ORGANIZATOREM WARUNKI UCZESTNICTWA w IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH przez BIURO PODRÓŻY NASZE WAKACJE zwane dalej ORGANIZATOREM I INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem jest 77 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Wspólne Stanowisko Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Ministra Finansów oraz Ministra Spraw Zagranicznych Stanowisko na posiedzenie Rady Ministrów,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH PROPONOWANYCH PRZEZ G24 GROUP. (tekst jednolity obowiązujący od dnia 21 października 2016 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH PROPONOWANYCH PRZEZ G24 GROUP. (tekst jednolity obowiązujący od dnia 21 października 2016 r. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH PROPONOWANYCH PRZEZ G24 GROUP (tekst jednolity obowiązujący od dnia 21 października 2016 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa określają

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM KONSUMENTA

VADEMECUM KONSUMENTA VADEMECUM KONSUMENTA NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ A GWARANCJA Konsument, który dokonuje zakupu czy też reklamacji towaru konsumpcyjnego ma prawa i obowiązki wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o

Bardziej szczegółowo

Umowa agencyjna. z siedzibą w..

Umowa agencyjna. z siedzibą w.. Umowa agencyjna zawarta w Katowicach w dniu.. pomiędzy: CIVITAS TOUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-032) przy ul. Dąbrowskiego 1/6, wpisaną do KRS prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt Załącznik nr 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt zawarta w dniu... r. w Żmigrodzie pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Pan Jarosław Brózda Starosta Powiatu Bełchatowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Jarosław Brózda Starosta Powiatu Bełchatowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 05 sierpnia 2010 roku PNK IV.0932-2 - 64 /10 Pan Jarosław Brózda Starosta Powiatu Bełchatowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług turystycznych Warunki Uczestnictwa

Regulamin świadczenia usług turystycznych Warunki Uczestnictwa Regulamin świadczenia usług turystycznych Warunki Uczestnictwa Przed zarezerwowaniem / podpisaniem druku Umowa zgłoszenie na imprezę turystyczną, kurs językowy, czy inną usługę turystyczną prosimy o przestudiowanie

Bardziej szczegółowo

1.2. Warunki uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach organizowanych przez Alfa Star Biuro Podróży Sp.j.

1.2. Warunki uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach organizowanych przez Alfa Star Biuro Podróży Sp.j. Warunki Uczestnictwa Preambuła W trosce o dobro naszych Klientów oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY KART WSTĘPU NA WYDARZENIE 1 INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY KART WSTĘPU NA WYDARZENIE 1 INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY KART WSTĘPU NA WYDARZENIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem Wydarzenia jest Krakowska Fundacja Żeglarstwa Sportu i Turystyki HALS z siedzibą 31-113 Kraków ul. Straszewskiego 27.

Bardziej szczegółowo

Jak zadbać o udany wyjazd

Jak zadbać o udany wyjazd e-poradnik Prawo Prawo Prawo Prawo Prawo Jak zadbać o udany wyjazd obowiązki biur podróży i prawa turysty Na co zwrócić uwagę przed wykupieniem imprezy turystycznej Co powinna zawierać umowa z biurem podróży

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów -------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa Warunki uczestnictwa 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. ZAWARCIE UMOWY. 1.1 Przez uŝyte w Warunkach uczestnictwa określenia naleŝy rozumieć: a) warunki uczestnictwa warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/26 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, Nr 273, poz. 2703. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o usługach turystycznych. *

USTAWA. o usługach turystycznych. * USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. * (tekst jednolity) USTAWA o usługach turystycznych.... 1 Rozdział 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdział 2 Organizatorzy turystyki, pośrednicy i agenci

Bardziej szczegółowo

z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci.

z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

Ustawa. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa warunki świadczenia, przez przedsiębiorców i przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE ZAWARCIA UMOWY 1.1. Zawarcie umowy z klientem następuje w momencie pisemnego potwierdzenia przez organizatora

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AERO.PL SP. Z O.O.

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AERO.PL SP. Z O.O. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AERO.PL SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych Organizowanych przez Aero.pl sp.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 25 maja 2010 roku PNK IV.0932-2/ 33 /10 Pan Piotr Busiakiewicz Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH OASIS TOURS Sp. z o.o. REALIZOWANYCH PO 1 STYCZNIA 2011 ROKU 1 Zawarcie umowy 1. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej z oferty katalogowej OASIS

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa 2015 w imprezach turystycznych organizowanych przez Centrum Turystyki Podwodnej Nautica Sp. z o.o. stosowane od 01.01.

Warunki Uczestnictwa 2015 w imprezach turystycznych organizowanych przez Centrum Turystyki Podwodnej Nautica Sp. z o.o. stosowane od 01.01. Warunki Uczestnictwa 2015 w imprezach turystycznych organizowanych przez Centrum Turystyki Podwodnej Nautica Sp. z o.o. stosowane od 01.01.2015 Preambuła Zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Usługach

Bardziej szczegółowo

Z KONTROLI WYROBÓW POD WZGLĘDEM ZAWARTOŚCI NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Z KONTROLI WYROBÓW POD WZGLĘDEM ZAWARTOŚCI NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A JAKOŚĆ

I N F O R M A C J A JAKOŚĆ I N F O R M A C J A dotycząca kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania mięsa i wyrobów mięsnych (tj. nie poddanych obróbce termicznej), w tym głównie wołowiny Wojewódzki Inspektorat Inspekcji

Bardziej szczegółowo

LLU 4101-18-01/2012 P/12/192 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-18-01/2012 P/12/192 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-18-01/2012 P/12/192 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/192 Przestrzeganie warunków świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa Organizatora Imprezy (WUOI)

Warunki Uczestnictwa Organizatora Imprezy (WUOI) Warunki Uczestnictwa Organizatora Imprezy (WUOI) Preambuła w trosce o dobro naszych Klientów oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, prosimy o zapoznanie się z niniejszymi

Bardziej szczegółowo

Poznań: Świadczenie usług turystycznych do Londynu Numer ogłoszenia: 109468-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Świadczenie usług turystycznych do Londynu Numer ogłoszenia: 109468-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przewozyregionalne.pl Poznań: Świadczenie usług turystycznych do Londynu Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą Instrukcja postępowania w przypadku składania wniosku o wpis zmian do księgi rejestrowej lub złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru. KOMUNIKAT DLA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA LODÓW

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA LODÓW INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA LODÓW Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu w III kwartale 2010 roku przeprowadził na terenie Województwa Wielkopolskiego 4 działania kontrolne

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości. produktów włókienniczych, tj.: apaszek, szali, chustek i szalików za II. kwartał 2012 r.

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości. produktów włókienniczych, tj.: apaszek, szali, chustek i szalików za II. kwartał 2012 r. Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych, tj.: apaszek, szali, chustek i szalików za II kwartał 2012 r. I. OGÓLNE WYNIKI KONTROLI Cele kontroli określone w ww.

Bardziej szczegółowo

Każdy przedsiębiorca (art. 76a ust.3 ustawy o rachunkowości) Czynność zderegulowana

Każdy przedsiębiorca (art. 76a ust.3 ustawy o rachunkowości) Czynność zderegulowana Czynności zawodowe Podmioty uprawnione przed 10.08.2014 Podmioty uprawnione po 10.08.2014 Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradcy podatkowi Biegli rewidenci Osoby posiadające certyfikat księgowy wydany

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli przetworów mlecznych w kierunku ujawnienia konserwantów

Informacja o wynikach kontroli przetworów mlecznych w kierunku ujawnienia konserwantów WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ 25-950 Kielce, ul. Sienkiewicza 76 tel. 041 366-19-41, fax 366-22-34 e-mail : wiih.kielce@pro.onet.pl ŻG- 0331-13/2010 Kielce dn. 20.10.2010r Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 NIP

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W GDAŃSKU

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W GDAŃSKU N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W GDAŃSKU LGD-410-21/09 Nr ewid. 6/2010/P/09/130/LGD Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. 1 partię mrożonych wyrobów kulinarnych z farszem wołowym wartości 10 zł,

I N F O R M A C J A. 1 partię mrożonych wyrobów kulinarnych z farszem wołowym wartości 10 zł, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

LOL 4101-24-01/2012 P/12/192 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL 4101-24-01/2012 P/12/192 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-24-01/2012 P/12/192 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/192 Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych

Bardziej szczegółowo