INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) ul. Gdańska Łódź fax NIP Regon PU / 10 Łódź r. INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne Zgodnie z programem UOKIK nr DIH-81- (1)/10/MB z marca 2010r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w II kw. 2010r. przeprowadził kontrole legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne, działających na terenie Łodzi i województwa łódzkiego. Ogółem pod względem legalności i prawidłowości działania skontrolowano 8 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż usług turystycznych., w tym: - 5 organizatorów imprez turystycznych: - 3 agentów turystycznych. Spośród 8 kontrolowanych 3 przedsiębiorców prowadziło jednocześnie działalność organizatorów i agentów turystycznych, oferując klientom imprezy turystyczne własne i innych organizatorów. W jednostkach prowadzących działalność agencyjną sprawdzano oferty małych biur podróży jak również biur należących do dużych sieci. Przeprowadzone kontrole umożliwiły sprawdzenie wzorców umów, katalogów oraz dokumentów sporządzanych przez 32 organizatorów turystyki, z którymi kontrolowani przedsiębiorcy mieli podpisane umowy agencyjne. Kontrolą objęto przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne organizowane w kraju i za granicą (kolonie, obozy młodzieżowe, zielone szkoły, wczasy, wycieczki pobytowe i objazdowe, pielgrzymki, turnusy z kąpielami termalnymi, turnusy z odnową biologiczną, wczasy odchudzające, turnusy sanatoryjne). Łącznie nieprawidłowości stwierdzono u 14 organizatorów turystyki i 1 kontrolowanego agenta turystycznego, w tym: - u 4 organizatorów turystyki, u których przeprowadzono czynności kontrolne,

2 - u 10 organizatorów turystyki, których oferty sprawdzono u 6 kontrolowanych agentów turystycznych, - u 1 agenta turystycznego. Nieprawidłowości dotyczyły : nie wskazywania cen na oferowane imprezy turystyczne lub sposobu ich ustalenia w broszurach, katalogach lub folderach - co stwierdzono u 2 organizatorów, braku wymaganych informacji we wzorcach umów zawieranych z konsumentami, tj. informacji o numerach NIP organizatorów, numerach wpisu do rejestru organizatorów, adresach ubezpieczycieli, terminie powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej, terminie zawiadomienia organizatora o przeniesieniu uprawnień z jednego uczestnika imprezy turystycznej i przejęciu obowiązków przez innego uczestnika, informacji o sposobie zgłaszania reklamacji - co stwierdzono u 13 organizatorów, zbyt krótkiego, niezgodnego z art.563 Kodeksu Cywilnego, okresu na zgłaszanie reklamacji (14-dniowego zamiast 30-dniowego) - co stwierdzono u 1 organizatora, rozbieżności danych zawartych w umowach agencyjnych, w zakresie adresów siedzib 2 organizatorów, z danymi umieszczonymi w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, co stwierdzono u 1 agenta turystycznego. Ponadto stwierdzono, że jeden kontrolowany agent turystyczny nie dopełnił obowiązku zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem. 1. Legalność prowadzonej działalności a) Zgodność prowadzonej działalności gospodarczej z zakresem określonym w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wypisie z Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawdzenia zgodności faktycznie wykonywanych działalności z zakresami zgłoszonymi organom ewidencyjnym dokonano u 8 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż usług turystycznych.. Stwierdzono, że wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy (8) dokonali zgłoszenia prowadzonej działalności organom ewidencyjnym. Pięciu organizatorów turystyki uzyskało wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, dwóch uzyskało wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, natomiast jeden agent turystyczny nie dopełnił obowiązku zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem (w ewidencji podano działalność pośrednika turystycznego, natomiast faktycznie wykonywano działalność agenta turystycznego). 2

3 W związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia danych o zakresie wykonywanej działalności organom ewidencyjnym, właściciela biura ukarano mandatem karnym. Przedsiębiorca zobowiązał się do bezzwłocznego uzupełnienia powyższych danych. Na podstawie informacji uzyskanych od organu ewidencyjnego stwierdzono, iż przedsiębiorca uzupełnił zakres wykonywanej działalności o działalność agentów turystycznych. b) Uzyskanie przez przedsiębiorców wpisów do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Sprawdzenia uzyskania wpisów do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych dokonano łącznie w odniesieniu do 32 przedsiębiorców tj.: 5 kontrolowanych organizatorów turystyki, 27 organizatorów turystyki, którzy mieli podpisane umowy agencyjne z 6 kontrolowanymi agentami turystycznymi. Korzystając z dostępu do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych stwierdzono, że wszyscy kontrolowani organizatorzy turystyki (5), zgodnie z 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (Dz. U. Nr 5 z 2006r., poz.28 z późn. zm.) uzyskali wymagane wpisy do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych. Jeden organizator uzyskał w 1999r. koncesję organizatora turystyki wydaną przez Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, na podstawie której został wpisany do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym okresie). Dwóch organizatorów posiadało zaświadczenia o wpisie do rejestru wydane przez Wojewodę Łódzkiego w 2004r. (zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym okresie ). Dwóch organizatorów posiadało zaświadczenia o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wydane przez Marszałka Województwa w latach (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami). Ponadto stwierdzono, że 27 organizatorów turystyki, którzy mieli podpisane umowy agencyjne z 6 kontrolowanymi agentami turystycznymi, również było umieszczonych w powyższym rejestrze organizatorów turystyki. Działalność pozostałych 3 kontrolowanych przedsiębiorców, którzy prowadzili agencje turystyczne nie wymagała uzyskania wpisu do rejestru organizatorów. Przedsiębiorcy ci wykonywali działalność na rzecz organizatorów turystyki w oparciu o umowy agencyjne, zgodnie z wymogami art.5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r., Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.). 3

4 c) Zgodność danych zawartych w posiadanych dokumentach z danymi umieszczonymi w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. U 5 kontrolowanych organizatorów turystyki sprawdzono zgodność danych zawartych w posiadanych dokumentach t.j. umowach gwarancji ubezpieczeniowej, zaświadczeniach o wpisie do rejestru organizatorów wydanych przez Marszałka Województwa, z danymi umieszczonymi w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Stwierdzono, że dane zawarte w powyższych dokumentach wszystkich organizatorów turystyki odpowiadały danym umieszczonym w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. U pozostałych 3 przedsiębiorców, którzy prowadzili agencje turystyczne nie sprawdzono zgodności powyższych dokumentów z danymi umieszczonymi w Centralnej Ewidencji, ponieważ ich działalność nie wymagała uzyskania takich dokumentów. Dodatkowo u 6 kontrolowanych agentów turystycznych sprawdzono zgodność danych umieszczonych w 27 umowach agencyjnych, które zawarto z organizatorami turystyki oraz w 14 wzorcach umów organizatorów, które porównano z danymi umieszczonymi w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. W dokumentach 2 organizatorów skontrolowanych u 1 agenta turystycznego, stwierdzono rozbieżność danych dotyczących adresów organizatorów z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, tj.: w umowie agencyjnej zawartej przez agenta turystycznego z organizatorem turystyki, w warunkach uczestnictwa biura podróży, które sprawdzono u agenta turystycznego. Do w/w organizatorów imprez turystycznych skierowano 2 wystąpienia pokontrolne wnoszące o wyjaśnienie stwierdzonych rozbieżności. Obydwaj organizatorzy uzupełnili umowy agencyjne o aktualne dane o adresowe 2. Prawidłowość wykonywania działalności a) Spełnienie warunków określonych dla przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych., zgodnie z art. 5 i 6 ustawy 4

5 z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r., Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.) U 5 kontrolowanych organizatorów turystyki sprawdzono zawarcie umów gwarancji ubezpieczeniowej oraz posiadanie zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymogów zawartych w art. 6 w/w ustawy. Działalność pozostałych (3) kontrolowanych przedsiębiorców, którzy byli agentami turystycznymi, nie wymagała posiadania powyższych umów oraz zaświadczeń. Stwierdzono, że wszyscy kontrolowani organizatorzy imprez turystycznych (5) posiadali ważne umowy ubezpieczenia klientów zawarte z ubezpieczycielami w zakresie: pokrycia kosztów powrotu klienta do kraju w wypadku, gdy organizator turystyki nie zapewnia tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu kwot wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych oraz posiadali zaświadczenia potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 6 w/w ustawy. Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność agentów turystycznych ( 3 agentów turystycznych oraz 3 organizatorów prowadzących działalność agentów), posiadali ważne umowy agencyjne oraz w umowach zawieranych z klientami wskazywali jednoznacznie właściwego organizatora turystyki, którego reprezentowali. b) Zgodność sumy gwarancji z minimalną wysokością sumy gwarancyjnej określonej przez Ministra Finansów dla zakresu i rodzaju działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorcę. U 5 organizatorów turystyki sprawdzono zgodności sumy gwarancji z minimalną wysokością sumy gwarancyjnej określoną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2005r w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. Nr32 poz.279). Sumy gwarancji ubezpieczeniowej podane w dokumentach wszystkich organizatorów turystyki (5) były zgodne z w/w przepisem. U pozostałych (3) przedsiębiorców, którzy byli agentami turystycznymi nie sprawdzano sumy gwarancji, gdyż przedsiębiorcy ci nie mieli obowiązku zawierania umów gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. c) Występowanie przypadków rażącego naruszenia warunków wykonywania działalności U 5 organizatorów turystyki sprawdzono występowanie przypadków: 5

6 1) zawierania umów z klientami bez uprzedniego zawarcia umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 2) nie przedłożenia marszałkowi województwa dokumentów potwierdzających ubezpieczenie na rzecz klientów, 3) powierzenie zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek osobie nieuprawnionej, 4) używanie posiadanego wpisu do rejestru, w celu wprowadzenia klientów w błąd oraz wykonywanie działalności poza zakresem terytorialnym określonym we wniosku W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. Wszystkie sprawdzone umowy zawierały aktualne gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe. Marszałkowi Województwa przedłożono dokumenty, na podstawie których organizatorzy zostali umieszczeni w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki I Pośredników Turystycznych. Wszyscy kontrolowani organizatorzy okazali dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień przewodników turystycznych I pilotów wycieczek. Wszyscy organizatorzy wykonywali działalność zgodnie z zakresem terytorialnym określonym we wniosku oraz dokonanym wpisem do rejestru. 3. Prawidłowość i rzetelność informacji pisemnych przekazywanych konsumentom w materiałach reklamowych Łącznie u 8 kontrolowanych przedsiębiorców prowadzących sprzedaż usług turystycznych sprawdzono 29 katalogów organizatorów imprez turystycznych pod względem przestrzegania postanowień zawartych w art. 12. ust. 1 ustawy o usługach turystycznych tj. przekazywanie w sposób dokładny i zrozumiały pisemnych informacji dotyczących kosztów, terminów, warunków przygotowania, przebiegu imprezy turystycznej, itp. Nieprawidłowości stwierdzono w katalogach 3 organizatorów turystyki, które kontrolowano w 2 biurach prowadzących działalność agentów turystycznych. Nieprawidłowości dotyczyły : - braku cen na oferowane klientom imprezy turystyczne lub informacji o sposobie ich ustalania, co stanowiło naruszenie przepisów zawartych w art.12 ust.1 w/w ustawy, - braku informacji o terminie powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej, co stanowiło naruszenie przepisów art. 12 ust. 1 pkt 8 w/w ustawy. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami do w/w organizatorów turystyki skierowano 3 wystąpienia pokontrolne. Jeden organizator udzielił odpowiedzi o usunięciu nieprawidłowości., 6

7 natomiast z dwoma pozostałymi organizatorami trwa korespondencja wyjaśniająca sposób uwidaczniania cen w katalogach. Pozostałe informacje zawarte we wszystkich skontrolowanych katalogach i folderach, wynikające z zapisów zawartych w art.12 w/w ustawy t.j. miejsce pobytu lub trasie imprezy, rodzaj i kategoria środka transportu, położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, ilość i rodzaj posiłków, program zwiedzania, kwotę zaliczki, termin powiadomienia na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy, podstawy prawne i konsekwencje prawne wynikające z umowy oraz przepisy paszportowe, wizowe i sanitarne, podane były w sposób dokładny, zrozumiały i nie wprowadzający klienta w błąd. 4. Prawidłowość i rzetelność informacji przekazywanych konsumentom przed zawarciem umowy U 8 kontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono przekazywanie konsumentom przed zawarciem umowy w formie pisemnej informacji, o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej, o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia oraz o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach i możliwości ubezpieczenia z tym związanego a także o nazwisku lokalnego przedstawiciela, do którego klient może zwracać się w razie trudności., które są zawarte w art. 13 w/w ustawy. Stwierdzono, że wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy udzielali klientom wszystkich w/w informacji. Ponadto w przypadku imprez organizowanych dla dzieci wszyscy przedsiębiorcy przekazywali informacje o możliwości bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub osobą odpowiedzialną w miejscu pobytu dziecka, planowanym czasie przejazdu, miejscu i czasie trwania postojów. Powyższe informacje były przygotowane w formie pisemnej w katalogach lub odrębnie drukowanych ulotkach. 5. Prawidłowość umów zawieranych z konsumentami Łącznie w 8 kontrolowanych biurach podróży w zakresie przestrzegania postanowień zawartych w art. 14 w/w ustawy, sprawdzono 19 wzorców umów na imprezy turystyczne własne oraz innych organizatorów turystyki. 7

8 Nieprawidłowości stwierdzono we wzorcach umów 12 organizatorów turystyki, które skontrolowano u 5 agentów turystycznych, tj.: - 3 kontrolowanych organizatorów turystyki, - 9 organizatorów turystyki. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły : - braku numerów NIP organizatorów oraz numeru wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, które są wymagane zgodnie z art.14 ust.2 pkt 1 w/w ustawy, - braku adresów ubezpieczycieli, które są wymagane zgodnie z art.14 ust.2 pkt 7 w/w ustawy, - braku terminu powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy, który jest wymagany zgodnie z art.14 ust.2 pkt 7a w/w ustawy, -. braku terminu zawiadomienia organizatora o przeniesieniu uprawnień z jednego uczestnika imprezy turystycznej i przejęciu obowiązków przez innego uczestnika u organizatora,co jest wymagane zgodnie z art.14 ust.2 pkt 7b w/w ustawy, - braku informacji o sposobie zgłaszania reklamacji u 1 organizatora, co jest wymagane zgodnie z art.14 ust.2 pkt 8 w/w ustawy, - warunków uczestnictwa stanowiących integralną część umów 1 organizatora turystyki zawieranych z klientem przez agenta turystycznego, w których stwierdzono umieszczenie zbyt krótkiego okresu na zgłaszanie reklamacji (14-dniowego zamiast 30-dniowego), co jest niezgodne z art.563 Kodeksu Cywilnego. O ujawnionej w trakcie kontroli nieprawidłowości poinformowano Marszałka Województwa. Organizator udzielił odpowiedzi o umieszczeniu w warunkach uczestnictwa prawidłowego (14-dniowego) okresu rozpatrywania reklamacji. Dodatkowo we wzorcu umowy jednego organizatora, który sprawdzono u agenta turystycznego, stwierdzono nieaktualną datę obowiązywania zabezpieczenia gwarancyjnego. W trakcie kontroli organizator turystyki przesłał do agenta turystycznego aktualną umowę ubezpieczenia oraz dokonał zmiany terminu obowiązywania gwarancji ubezpieczeniowej we wzorcu umowy. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w trakcie czynności kontrolnych 3 organizatorów turystyki uzupełniło brakujące informacje we wzorcach umów, natomiast do 9 organizatorów skierowano wystąpienia pokontrolne. Wszyscy organizatorzy udzielili odpowiedzieli o uzupełnieniu brakujących informacji. W żadnym z 19 kontrolowanych wzorców umów sporządzanych przez organizatorów nie stwierdzono zapisów zawartych w art.11a i11b ww ustawy, wyłączających lub ograniczających 8

9 odpowiedzialność organizatora za nie wykonanie lub nie należyte wykonanie umowy o świadczeniu usług turystycznych. Żaden z kontrolowanych przedsiębiorców nie zawierał także umów z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa. 6. Prawidłowość uwidaczniania cen, naliczania i pobierania należności W 8 kontrolowanych biurach podróży sprawdzono prawidłowość uwidaczniania cen na oferowane klientom imprezy turystyczne oraz skontrolowano prawidłowość pobierania należności w przypadku 15 wybranych losowo umów.zawartych z klientami. We wszystkich (8) biurach podróży znajdowały się cenniki, w których uwidoczniono dla klientów ceny oferowanych imprez turystycznych. Były one zawarte w katalogach wydawanych przez organizatorów turystyki, w postaci odrębnego wydruku dołączanego do tych katalogów lub w postaci wydruków z cenników znajdujących się w systemach rezerwacyjnych organizatorów. W żadnym z 8 kontrolowanych biur podróży nie stwierdzono naruszenia zapisów art.17 ust.1 i 2 w/w ustawy, tj. przypadków podwyższania cen na organizowane imprezy turystyczne zgodnie w stosunku do cen ustalonych w umowach zawartych z klientami z tytułu wzrostu kosztów transportu, opłat urzędowych, podatków, opłat lotniskowych, załadunkowych, przeładunkowych oraz wzrostu kursów walut. Stwierdzono, że należności we wszystkich (15) skontrolowanych umowach były pobierane i naliczane prawidłowo. 7. Prawidłowość i terminowość załatwiania reklamacji konsumentów W żadnym z 8 kontrolowanych biur podróży nie sprawdzono terminowości oraz sposobu załatwienia reklamacji, ponieważ przedsiębiorcy nie prowadzili rejestru reklamacji. Na podstawie oświadczeń uzyskanych od 4 kontrolowanych organizatorów ustalono, że wszystkie reklamacje były przyjmowane od klientów, a pisemna odpowiedź była udzielana w terminie 30 dni od daty ich zgłoszenia, zgodnie z zapisami art.20 ust.6 ustawy o usługach turystycznych. 9

10 Natomiast pozostali 3 kontrolowani przedsiębiorcy oświadczyli, że załatwianie wszystkich reklamacji w imieniu organizatorów, odbywa się od momentu zgłoszenia do rozpatrzenia za ich pośrednictwem. WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych u przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne: nałożono 1 mandat karny w wysokości 100 zł. na właściciela biura podróży, który nie dopełnił obowiązku zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem tj. popełnił wykroczenie z art Kodeksu Wykroczeń tj., postawiono kontrolowanym organizatorom turystyki 4 żądania uzupełnienia brakujących informacji we wzorcach umów na świadczenie usług turystycznych, skierowano 10 wystąpień pokontrolnych do organizatorów turystyki, u których stwierdzono nieprawidłowości. 10

INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne

INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 636-85-50

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym zakresie przeprowadzono 4 kontrole, w niżej wymienionych placówkach świadczących usługi turystyczne:

W przedmiotowym zakresie przeprowadzono 4 kontrole, w niżej wymienionych placówkach świadczących usługi turystyczne: Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku przedstawia i n f o r m a c j ę z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne. W przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Wybieramy organizatora Każdy organizator turystyki, przed rozpoczęciem świadczenia usług na rzecz konsumentów, powinien zostać wpisany do rejestru organizatorów

Bardziej szczegółowo

WYMARZONA WYCIECZKA CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK

WYMARZONA WYCIECZKA CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK WYMARZONA WYCIECZKA CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK U progu wakacji i sezonu urlopowego, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku przekazuje Państwu garść informacji dotyczących najbardziej istotnych

Bardziej szczegółowo

Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych procedura uzyskania wpisu w świetle ustawy o usługach turystycznych

Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych procedura uzyskania wpisu w świetle ustawy o usługach turystycznych Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych procedura uzyskania wpisu w świetle ustawy o usługach turystycznych Lidia Winkler Departament Sportu i Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli legalności działania przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie sprzedaży przez internet

INFORMACJA z kontroli legalności działania przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie sprzedaży przez internet --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania firmowych sklepów cukierniczych i piekarniczych w I kwartale 2013 r.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania firmowych sklepów cukierniczych i piekarniczych w I kwartale 2013 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli legalności działania przedsiębiorców prowadzących sprzedaŝ produktów przez internet oraz oferowanych produktów

INFORMACJA z kontroli legalności działania przedsiębiorców prowadzących sprzedaŝ produktów przez internet oraz oferowanych produktów --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY Turystyka to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Na rynku działa kilka tysięcy podmiotów świadczących usługi turystyczne. Konsumenci na co

Bardziej szczegółowo

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY Turystyka to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Na rynku działa kilka tysięcy podmiotów świadczących usługi turystyczne. Konsumenci na co

Bardziej szczegółowo

Propozycja. 1) usługi turystyczne - usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom;

Propozycja. 1) usługi turystyczne - usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom; Tekst obecny USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 884) (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 55 poz. 578) (tekst jednolity: Dz. U. 2004

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOŚCI I RZETELNOŚCI ORGANIZOWANEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW PROMOCYJNEJ SPRZEDAŻY PRODUKTÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH.

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOŚCI I RZETELNOŚCI ORGANIZOWANEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW PROMOCYJNEJ SPRZEDAŻY PRODUKTÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 88 5361 Poz. 499 499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Biuro Podróży School Tour Krzysztof Lubas, jest organizatorem turystyki

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z kontroli legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie prowadzenia sal zabaw.

I N F O R M A C J A. z kontroli legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie prowadzenia sal zabaw. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE niego usług. 1. Niniejsze Ogóle Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, określają prawa

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. 1 partię mrożonych wyrobów kulinarnych z farszem wołowym wartości 10 zł,

I N F O R M A C J A. 1 partię mrożonych wyrobów kulinarnych z farszem wołowym wartości 10 zł, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dodatek specjalny Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dań obiadowych w tym w postaci koncentratów

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dań obiadowych w tym w postaci koncentratów --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usługi turystycznej

UMOWA o świadczenie usługi turystycznej UMOWA o świadczenie usługi turystycznej zawarta w Warszawie w dniu. 2015 r., pomiędzy: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego (ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ NUMER IMPREZY UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ 1 BIURO PODRÓŻY PARADISE SPÓŁKA Z O.O., 61-823 POZNAŃ UL. PIEKARY 8A (REGON: 004772580, NIP:778-00-22-250, KRS: 0000000575) LEGITYMUJĄCE SIĘ KONCESJĄ

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/43 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 196, 822, z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE 1 ORBI Renata Juraszek (zwana dalej organizatorem turystyki) została wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 196, 822. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/31 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, Nr 273, poz. 2703, z 2005

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2014.196 2014-12-25 zm. Dz.U.2014.822 art. 6 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA A. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Citron Travel Sp. z o.o. (zwane dalej Warunkami uczestnictwa ) stanowią integralną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych Łódź, dnia 08.12.2011 r. INFORMACJA dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Bardziej szczegółowo

Z KONTROLI WYROBÓW POD WZGLĘDEM ZAWARTOŚCI NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Z KONTROLI WYROBÓW POD WZGLĘDEM ZAWARTOŚCI NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 196 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 196 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2014 poz. 196 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

[OWU Nomada] strona 1 z 6

[OWU Nomada] strona 1 z 6 OGÓLNE WARUNKI UMÓW DLA PIELGRZYMEK I WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ NOMADA BIURO PIELGRZYMKOWO-TURYSTYCZNE SP. Z O.O. ( OWU ) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze OWU zostały ustalone uchwałą z dnia 01.09.2015

Bardziej szczegółowo

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży ul. Willowa 8/10 lok. 2, 00-790 Warszawa; nr wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 371. NIP: 526-10-02-130; KRS 000038687; Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Ochrona konsumenta w ustawie o usługach turystycznych

Ochrona konsumenta w ustawie o usługach turystycznych Ochrona konsumenta w ustawie o usługach turystycznych Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.), pozostająca w zgodzie z wymaganiami prawa

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE ZMIANA PRZEPISÓW

USŁUGI TURYSTYCZNE ZMIANA PRZEPISÓW USŁUGI TURYSTYCZNE ZMIANA PRZEPISÓW Nowe zasady składania reklamacji, większa ochrona konsumentów na wypadek niewypłacalności organizatora, a także kary dla nieuczciwych pilotów wycieczek - to niektóre

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. Przed podpisaniem Umowy-Zgłoszenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Podpisanie Umowy-Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A JAKOŚĆ

I N F O R M A C J A JAKOŚĆ I N F O R M A C J A dotycząca kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania mięsa i wyrobów mięsnych (tj. nie poddanych obróbce termicznej), w tym głównie wołowiny Wojewódzki Inspektorat Inspekcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM I. Zasady ogólne 1. P.W. EKO-SYSTEM, zwane dalej Biurem, zobowiązuje się do realizacji imprezy turystycznej, zwanej dalej Imprezą,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo sprzętu sportowego.

Bezpieczeństwo sprzętu sportowego. Bezpieczeństwo sprzętu sportowego. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp w III kwartale br. przeprowadził kontrole u 5 przedsiębiorców zajmujących się handlem detalicznym. Celem kontroli

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 19 marca 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 19 marca 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 19 marca 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń (druk nr 830) USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

OCENA SPOSOBU PREZENTACJI ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPÓW

OCENA SPOSOBU PREZENTACJI ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPÓW ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Usługi turystyczne wycieczka z biurem podróży

Usługi turystyczne wycieczka z biurem podróży Usługi turystyczne wycieczka z biurem podróży 2009-08-03 13:22, Monika Czerwińska - Babiarz Zanim podpiszemy umowę z biurem podróży zbierzmy jak najwięcej informacji na jego temat, a także przyjrzyjmy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE ZAWARCIA UMOWY 1.1. Zawarcie umowy z klientem następuje w momencie pisemnego potwierdzenia przez organizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 25 maja 2010 roku PNK IV.0932-2/ 33 /10 Pan Piotr Busiakiewicz Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/27 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o usługach turystycznych. *

USTAWA. o usługach turystycznych. * USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. * (tekst jednolity) USTAWA o usługach turystycznych.... 1 Rozdział 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdział 2 Organizatorzy turystyki, pośrednicy i agenci

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z kontroli prawidłowości oznakowania środków spożywczych w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych

I N F O R M A C J A. z kontroli prawidłowości oznakowania środków spożywczych w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS Spółka Komandytowa

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS Spółka Komandytowa OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS Spółka Komandytowa I Zasady Ogólne 1. Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach i usługach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS I Zasady Ogólne 1. Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach i usługach turystycznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/26 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, Nr 273, poz. 2703. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1. WARUNKI KORZYSTANIA

OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1. WARUNKI KORZYSTANIA OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1 1. WARUNKI KORZYSTANIA 1. Warunki korzystania z usług turystycznych świadczonych przez PICOLA SPORT Aleksandra Zapolska, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja U. (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r.

Rekomendacja U. (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r. Rekomendacja U (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r. 2 3 Rekomendacja 7.1 Bank jako ubezpieczający w danej umowie ubezpieczenia nie powinien jednocześnie przy tej samej umowie występować

Bardziej szczegółowo

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne 1. Niniejsze Warunki określają zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w zagranicznych imprezach szkoleniowych (dalej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Ogółem zakwestionowano w jednej placówce 2 partie wyrobów z powodu nieprawidłowego oznakowania. USTALENIA KONTROLI

Ogółem zakwestionowano w jednej placówce 2 partie wyrobów z powodu nieprawidłowego oznakowania. USTALENIA KONTROLI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

Jak zadbać o udany wyjazd

Jak zadbać o udany wyjazd e-poradnik Prawo Prawo Prawo Prawo Prawo Jak zadbać o udany wyjazd obowiązki biur podróży i prawa turysty Na co zwrócić uwagę przed wykupieniem imprezy turystycznej Co powinna zawierać umowa z biurem podróży

Bardziej szczegółowo

Informacje uzyskiwane telefoniczne lub przesyłane drogą mailową mogą okazać się niepełne.

Informacje uzyskiwane telefoniczne lub przesyłane drogą mailową mogą okazać się niepełne. Usługi turystyczne Przedstawiamy mini poradnik prawny dotyczący usług turystycznych. Gdy uznasz, że jest on niewystarczający, zapraszamy Cię do siedziby naszego Inspektoratu w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dn.23 marca 2010 r. Ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dn.23 marca 2010 r. Ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dn.23 marca 2010 r. Ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania nr RU/UG/01/10 prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102 Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102 I. ZAWARCIE UMOWY 1. Stronami umowy są Firma everb Organizator imprezy oraz Klient

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

Ustawa. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa warunki świadczenia, przez przedsiębiorców i przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

Prowadzeniem rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zwanego dalej rejestrem oraz prowadzeniem kontroli działalności

Prowadzeniem rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zwanego dalej rejestrem oraz prowadzeniem kontroli działalności WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch Gorzów Wlkp., dnia 30 lipca 2014 roku IB-III.431.4.1.2014.ALad Pani Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą Instrukcja postępowania w przypadku składania wniosku o wpis zmian do księgi rejestrowej lub złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru. KOMUNIKAT DLA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez Biuro Pielgrzymkowo Turystyczne AD ASTRA Kamila Banaś

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez Biuro Pielgrzymkowo Turystyczne AD ASTRA Kamila Banaś OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Biuro Pielgrzymkowo Turystyczne AD ASTRA Kamila Banaś II DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. AD ASTRA Kamila Banaś z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur

Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur 1. Zawarcie umowy udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Almatur następuje po: zapoznaniu się Uczestnika

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA LODÓW

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA LODÓW INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA LODÓW Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu w III kwartale 2010 roku przeprowadził na terenie Województwa Wielkopolskiego 4 działania kontrolne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI LEGALNOŚCI I RZETELNOŚCI DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH PUNKTY SKUPU ZŁOMU

INFORMACJA Z KONTROLI LEGALNOŚCI I RZETELNOŚCI DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH PUNKTY SKUPU ZŁOMU INFORMACJA Z KONTROLI LEGALNOŚCI I RZETELNOŚCI DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH PUNKTY SKUPU ZŁOMU Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu w II kwartale 2008r. skontrolował legalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. ... pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy OŚWIADCZENIE

Załącznik nr 1. ... pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy OŚWIADCZENIE Załącznik nr 1... pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH DIH-83- ( )/15/AB INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH Warszawa, czerwiec 2015 r. I. WSTĘP Realizując ustawowy obowiązek ochrony interesów i praw konsumentów

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Kraków, styczeń 2010 r.

Kraków, styczeń 2010 r. Kraków, styczeń 2010 r. I n f o r m a c j a z kontroli jakości i oznakowania wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej W IV kwartale 2009 roku przeprowadzono 12 kontroli, w tym 6 w placówkach

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego w I kw r.

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego w I kw r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania pieczywa, ciast o przedłużonej trwałości i bułki tartej

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania pieczywa, ciast o przedłużonej trwałości i bułki tartej WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ 25-950 Kielce, ul. Sienkiewicza 76 tel. 041 366-19-41, fax 366-22-34 e-mail : wiih.kielce@pro.onet.pl ŻG- 42-0331- 6/2010 Kielce dn. 12.07.2010 r. Informacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin reklamacji Partners Financial Services Polska S.A.

Regulamin reklamacji Partners Financial Services Polska S.A. Regulamin reklamacji Partners Financial Services Polska S.A. Regulamin reklamacji spółki Partners Financial Services Polska Spółka Akcyjna z siedzibą Al.W. Korfantego 2, 40-004 Katowice, NIP: 701 033 13

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia podlegające kontroli inspekcji pracy w agencjach zatrudnienia pod kątem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak

Zagadnienia podlegające kontroli inspekcji pracy w agencjach zatrudnienia pod kątem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak Zagadnienia podlegające kontroli inspekcji pracy w agencjach zatrudnienia pod kątem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak również innych ustaw 1 W 2014 r. kontrola w zakresie niniejszego

Bardziej szczegółowo

SO-III.431.2.2014 Łódź, dnia 14 kwietnia 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III.431.2.2014 Łódź, dnia 14 kwietnia 2014 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.2.2014 Łódź, dnia 14 kwietnia 2014 r. Pan Witold Małecki Burmistrz Miasta Tuszyna Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ustalenia wstępne.........................................................................................1

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA WARUNKI UCZESTNICTWA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze w imprezach turystycznych (zwane dalej: ) organizowanych przez Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczno Wypoczynkowe Natura Tour sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów włókienniczych

z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów włókienniczych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 NIP

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 23.02-01.03.2015 r.

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 23.02-01.03.2015 r. Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 23.02-01.03.2015 r. Projekty załoŝeń projektów ustaw Lp. Projekt odawca 1 MSiT Projekt

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. 1 WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

Załącznik nr. 1 WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ Załącznik nr. 1 WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ Organizowanej przez: Ilonę Michalską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Turystyczne Michalska-Travel z siedzibą w Podkowie

Bardziej szczegółowo

ABC BIZNESU. Jak założyć agencję turystyczną

ABC BIZNESU. Jak założyć agencję turystyczną ABC BIZNESU Jak założyć agencję turystyczną ABC BIZNESU Jak założyć agencję turystyczną Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci agencji turystycznej / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Umowa agencyjna. zawarta w dniu w pomiędzy: , reprezentowaną przez:

Umowa agencyjna. zawarta w dniu w pomiędzy: , reprezentowaną przez: Umowa agencyjna zawarta w dniu w pomiędzy: zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem NIP : 2) 3) Imię i nazwisko:, reprezentowaną przez: Stanowisko: zwaną dalej Dającym zlecenie, a zam. w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 NIP

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, 12 grudnia 2014 r. WNK.III JJ.ACh. Pan Dariusz Gryniewicz Wójt Gminy Sadki ul. Strażacka Sadki

Bydgoszcz, 12 grudnia 2014 r. WNK.III JJ.ACh. Pan Dariusz Gryniewicz Wójt Gminy Sadki ul. Strażacka Sadki Bydgoszcz, 12 grudnia 2014 r. WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WNK.III.431.1.19.2014.JJ.ACh Pan Dariusz Gryniewicz Wójt Gminy Sadki ul. Strażacka 11 89-110 Sadki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli urządzeń opalających (solarium)

Informacja z kontroli urządzeń opalających (solarium) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług turystycznych Warunki Uczestnictwa

Regulamin świadczenia usług turystycznych Warunki Uczestnictwa Regulamin świadczenia usług turystycznych Warunki Uczestnictwa Przed zarezerwowaniem / podpisaniem druku Umowa zgłoszenie na imprezę turystyczną, kurs językowy, czy inną usługę turystyczną prosimy o przestudiowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl 1. ZASADY OGÓLNE 1. Firma OdkryDubaj.pl, wpisana do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w Jabłonnej pod numerem 3669, NIP 716-217-99-78,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z studenckiej praktyki zawodowej w BIURZE PODRÓŻY w roku akademickim... numer albumu. kierunek studiów. ... ...

SPRAWOZDANIE. z studenckiej praktyki zawodowej w BIURZE PODRÓŻY w roku akademickim... numer albumu. kierunek studiów. ... ... Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Instytut Turystyki i Rekreacji SPRAWOZDANIE z studenckiej praktyki zawodowej w BIURZE PODRÓŻY w roku akademickim... imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms

Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms prowadzonej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Warszawa, dnia 1 sierpnia 2008 r. DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa Tel. 444-57 - 72 Fax 444-57 - 62 P/08/063 LWA 41014 4 08 Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH OASIS TOURS Sp. z o.o. REALIZOWANYCH PO 1 STYCZNIA 2011 ROKU 1 Zawarcie umowy 1. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej z oferty katalogowej OASIS

Bardziej szczegółowo

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy:

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: wzór nr 2- fizjoterapeuci/ masażyści Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NR 19/2012

ZAPROSZENIE NR 19/2012 ZAPROSZENIE NR 19/2012 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na Organizację wypoczynku letniego dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, lutego 2015 r. WIR.IV.431.4.2014. Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń

Bydgoszcz, lutego 2015 r. WIR.IV.431.4.2014. Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WIR.IV.431.4.2014 Bydgoszcz, lutego 2015 r. Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo