INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) ul. Gdańska Łódź fax NIP Regon PU / 10 Łódź r. INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne Zgodnie z programem UOKIK nr DIH-81- (1)/10/MB z marca 2010r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w II kw. 2010r. przeprowadził kontrole legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne, działających na terenie Łodzi i województwa łódzkiego. Ogółem pod względem legalności i prawidłowości działania skontrolowano 8 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż usług turystycznych., w tym: - 5 organizatorów imprez turystycznych: - 3 agentów turystycznych. Spośród 8 kontrolowanych 3 przedsiębiorców prowadziło jednocześnie działalność organizatorów i agentów turystycznych, oferując klientom imprezy turystyczne własne i innych organizatorów. W jednostkach prowadzących działalność agencyjną sprawdzano oferty małych biur podróży jak również biur należących do dużych sieci. Przeprowadzone kontrole umożliwiły sprawdzenie wzorców umów, katalogów oraz dokumentów sporządzanych przez 32 organizatorów turystyki, z którymi kontrolowani przedsiębiorcy mieli podpisane umowy agencyjne. Kontrolą objęto przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne organizowane w kraju i za granicą (kolonie, obozy młodzieżowe, zielone szkoły, wczasy, wycieczki pobytowe i objazdowe, pielgrzymki, turnusy z kąpielami termalnymi, turnusy z odnową biologiczną, wczasy odchudzające, turnusy sanatoryjne). Łącznie nieprawidłowości stwierdzono u 14 organizatorów turystyki i 1 kontrolowanego agenta turystycznego, w tym: - u 4 organizatorów turystyki, u których przeprowadzono czynności kontrolne,

2 - u 10 organizatorów turystyki, których oferty sprawdzono u 6 kontrolowanych agentów turystycznych, - u 1 agenta turystycznego. Nieprawidłowości dotyczyły : nie wskazywania cen na oferowane imprezy turystyczne lub sposobu ich ustalenia w broszurach, katalogach lub folderach - co stwierdzono u 2 organizatorów, braku wymaganych informacji we wzorcach umów zawieranych z konsumentami, tj. informacji o numerach NIP organizatorów, numerach wpisu do rejestru organizatorów, adresach ubezpieczycieli, terminie powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej, terminie zawiadomienia organizatora o przeniesieniu uprawnień z jednego uczestnika imprezy turystycznej i przejęciu obowiązków przez innego uczestnika, informacji o sposobie zgłaszania reklamacji - co stwierdzono u 13 organizatorów, zbyt krótkiego, niezgodnego z art.563 Kodeksu Cywilnego, okresu na zgłaszanie reklamacji (14-dniowego zamiast 30-dniowego) - co stwierdzono u 1 organizatora, rozbieżności danych zawartych w umowach agencyjnych, w zakresie adresów siedzib 2 organizatorów, z danymi umieszczonymi w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, co stwierdzono u 1 agenta turystycznego. Ponadto stwierdzono, że jeden kontrolowany agent turystyczny nie dopełnił obowiązku zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem. 1. Legalność prowadzonej działalności a) Zgodność prowadzonej działalności gospodarczej z zakresem określonym w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wypisie z Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawdzenia zgodności faktycznie wykonywanych działalności z zakresami zgłoszonymi organom ewidencyjnym dokonano u 8 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż usług turystycznych.. Stwierdzono, że wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy (8) dokonali zgłoszenia prowadzonej działalności organom ewidencyjnym. Pięciu organizatorów turystyki uzyskało wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, dwóch uzyskało wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, natomiast jeden agent turystyczny nie dopełnił obowiązku zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem (w ewidencji podano działalność pośrednika turystycznego, natomiast faktycznie wykonywano działalność agenta turystycznego). 2

3 W związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia danych o zakresie wykonywanej działalności organom ewidencyjnym, właściciela biura ukarano mandatem karnym. Przedsiębiorca zobowiązał się do bezzwłocznego uzupełnienia powyższych danych. Na podstawie informacji uzyskanych od organu ewidencyjnego stwierdzono, iż przedsiębiorca uzupełnił zakres wykonywanej działalności o działalność agentów turystycznych. b) Uzyskanie przez przedsiębiorców wpisów do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Sprawdzenia uzyskania wpisów do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych dokonano łącznie w odniesieniu do 32 przedsiębiorców tj.: 5 kontrolowanych organizatorów turystyki, 27 organizatorów turystyki, którzy mieli podpisane umowy agencyjne z 6 kontrolowanymi agentami turystycznymi. Korzystając z dostępu do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych stwierdzono, że wszyscy kontrolowani organizatorzy turystyki (5), zgodnie z 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (Dz. U. Nr 5 z 2006r., poz.28 z późn. zm.) uzyskali wymagane wpisy do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych. Jeden organizator uzyskał w 1999r. koncesję organizatora turystyki wydaną przez Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, na podstawie której został wpisany do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym okresie). Dwóch organizatorów posiadało zaświadczenia o wpisie do rejestru wydane przez Wojewodę Łódzkiego w 2004r. (zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym okresie ). Dwóch organizatorów posiadało zaświadczenia o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wydane przez Marszałka Województwa w latach (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami). Ponadto stwierdzono, że 27 organizatorów turystyki, którzy mieli podpisane umowy agencyjne z 6 kontrolowanymi agentami turystycznymi, również było umieszczonych w powyższym rejestrze organizatorów turystyki. Działalność pozostałych 3 kontrolowanych przedsiębiorców, którzy prowadzili agencje turystyczne nie wymagała uzyskania wpisu do rejestru organizatorów. Przedsiębiorcy ci wykonywali działalność na rzecz organizatorów turystyki w oparciu o umowy agencyjne, zgodnie z wymogami art.5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r., Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.). 3

4 c) Zgodność danych zawartych w posiadanych dokumentach z danymi umieszczonymi w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. U 5 kontrolowanych organizatorów turystyki sprawdzono zgodność danych zawartych w posiadanych dokumentach t.j. umowach gwarancji ubezpieczeniowej, zaświadczeniach o wpisie do rejestru organizatorów wydanych przez Marszałka Województwa, z danymi umieszczonymi w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Stwierdzono, że dane zawarte w powyższych dokumentach wszystkich organizatorów turystyki odpowiadały danym umieszczonym w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. U pozostałych 3 przedsiębiorców, którzy prowadzili agencje turystyczne nie sprawdzono zgodności powyższych dokumentów z danymi umieszczonymi w Centralnej Ewidencji, ponieważ ich działalność nie wymagała uzyskania takich dokumentów. Dodatkowo u 6 kontrolowanych agentów turystycznych sprawdzono zgodność danych umieszczonych w 27 umowach agencyjnych, które zawarto z organizatorami turystyki oraz w 14 wzorcach umów organizatorów, które porównano z danymi umieszczonymi w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. W dokumentach 2 organizatorów skontrolowanych u 1 agenta turystycznego, stwierdzono rozbieżność danych dotyczących adresów organizatorów z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, tj.: w umowie agencyjnej zawartej przez agenta turystycznego z organizatorem turystyki, w warunkach uczestnictwa biura podróży, które sprawdzono u agenta turystycznego. Do w/w organizatorów imprez turystycznych skierowano 2 wystąpienia pokontrolne wnoszące o wyjaśnienie stwierdzonych rozbieżności. Obydwaj organizatorzy uzupełnili umowy agencyjne o aktualne dane o adresowe 2. Prawidłowość wykonywania działalności a) Spełnienie warunków określonych dla przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych., zgodnie z art. 5 i 6 ustawy 4

5 z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r., Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.) U 5 kontrolowanych organizatorów turystyki sprawdzono zawarcie umów gwarancji ubezpieczeniowej oraz posiadanie zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymogów zawartych w art. 6 w/w ustawy. Działalność pozostałych (3) kontrolowanych przedsiębiorców, którzy byli agentami turystycznymi, nie wymagała posiadania powyższych umów oraz zaświadczeń. Stwierdzono, że wszyscy kontrolowani organizatorzy imprez turystycznych (5) posiadali ważne umowy ubezpieczenia klientów zawarte z ubezpieczycielami w zakresie: pokrycia kosztów powrotu klienta do kraju w wypadku, gdy organizator turystyki nie zapewnia tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu kwot wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych oraz posiadali zaświadczenia potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 6 w/w ustawy. Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność agentów turystycznych ( 3 agentów turystycznych oraz 3 organizatorów prowadzących działalność agentów), posiadali ważne umowy agencyjne oraz w umowach zawieranych z klientami wskazywali jednoznacznie właściwego organizatora turystyki, którego reprezentowali. b) Zgodność sumy gwarancji z minimalną wysokością sumy gwarancyjnej określonej przez Ministra Finansów dla zakresu i rodzaju działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorcę. U 5 organizatorów turystyki sprawdzono zgodności sumy gwarancji z minimalną wysokością sumy gwarancyjnej określoną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2005r w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. Nr32 poz.279). Sumy gwarancji ubezpieczeniowej podane w dokumentach wszystkich organizatorów turystyki (5) były zgodne z w/w przepisem. U pozostałych (3) przedsiębiorców, którzy byli agentami turystycznymi nie sprawdzano sumy gwarancji, gdyż przedsiębiorcy ci nie mieli obowiązku zawierania umów gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. c) Występowanie przypadków rażącego naruszenia warunków wykonywania działalności U 5 organizatorów turystyki sprawdzono występowanie przypadków: 5

6 1) zawierania umów z klientami bez uprzedniego zawarcia umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 2) nie przedłożenia marszałkowi województwa dokumentów potwierdzających ubezpieczenie na rzecz klientów, 3) powierzenie zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek osobie nieuprawnionej, 4) używanie posiadanego wpisu do rejestru, w celu wprowadzenia klientów w błąd oraz wykonywanie działalności poza zakresem terytorialnym określonym we wniosku W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. Wszystkie sprawdzone umowy zawierały aktualne gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe. Marszałkowi Województwa przedłożono dokumenty, na podstawie których organizatorzy zostali umieszczeni w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki I Pośredników Turystycznych. Wszyscy kontrolowani organizatorzy okazali dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień przewodników turystycznych I pilotów wycieczek. Wszyscy organizatorzy wykonywali działalność zgodnie z zakresem terytorialnym określonym we wniosku oraz dokonanym wpisem do rejestru. 3. Prawidłowość i rzetelność informacji pisemnych przekazywanych konsumentom w materiałach reklamowych Łącznie u 8 kontrolowanych przedsiębiorców prowadzących sprzedaż usług turystycznych sprawdzono 29 katalogów organizatorów imprez turystycznych pod względem przestrzegania postanowień zawartych w art. 12. ust. 1 ustawy o usługach turystycznych tj. przekazywanie w sposób dokładny i zrozumiały pisemnych informacji dotyczących kosztów, terminów, warunków przygotowania, przebiegu imprezy turystycznej, itp. Nieprawidłowości stwierdzono w katalogach 3 organizatorów turystyki, które kontrolowano w 2 biurach prowadzących działalność agentów turystycznych. Nieprawidłowości dotyczyły : - braku cen na oferowane klientom imprezy turystyczne lub informacji o sposobie ich ustalania, co stanowiło naruszenie przepisów zawartych w art.12 ust.1 w/w ustawy, - braku informacji o terminie powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej, co stanowiło naruszenie przepisów art. 12 ust. 1 pkt 8 w/w ustawy. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami do w/w organizatorów turystyki skierowano 3 wystąpienia pokontrolne. Jeden organizator udzielił odpowiedzi o usunięciu nieprawidłowości., 6

7 natomiast z dwoma pozostałymi organizatorami trwa korespondencja wyjaśniająca sposób uwidaczniania cen w katalogach. Pozostałe informacje zawarte we wszystkich skontrolowanych katalogach i folderach, wynikające z zapisów zawartych w art.12 w/w ustawy t.j. miejsce pobytu lub trasie imprezy, rodzaj i kategoria środka transportu, położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, ilość i rodzaj posiłków, program zwiedzania, kwotę zaliczki, termin powiadomienia na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy, podstawy prawne i konsekwencje prawne wynikające z umowy oraz przepisy paszportowe, wizowe i sanitarne, podane były w sposób dokładny, zrozumiały i nie wprowadzający klienta w błąd. 4. Prawidłowość i rzetelność informacji przekazywanych konsumentom przed zawarciem umowy U 8 kontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono przekazywanie konsumentom przed zawarciem umowy w formie pisemnej informacji, o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej, o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia oraz o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach i możliwości ubezpieczenia z tym związanego a także o nazwisku lokalnego przedstawiciela, do którego klient może zwracać się w razie trudności., które są zawarte w art. 13 w/w ustawy. Stwierdzono, że wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy udzielali klientom wszystkich w/w informacji. Ponadto w przypadku imprez organizowanych dla dzieci wszyscy przedsiębiorcy przekazywali informacje o możliwości bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub osobą odpowiedzialną w miejscu pobytu dziecka, planowanym czasie przejazdu, miejscu i czasie trwania postojów. Powyższe informacje były przygotowane w formie pisemnej w katalogach lub odrębnie drukowanych ulotkach. 5. Prawidłowość umów zawieranych z konsumentami Łącznie w 8 kontrolowanych biurach podróży w zakresie przestrzegania postanowień zawartych w art. 14 w/w ustawy, sprawdzono 19 wzorców umów na imprezy turystyczne własne oraz innych organizatorów turystyki. 7

8 Nieprawidłowości stwierdzono we wzorcach umów 12 organizatorów turystyki, które skontrolowano u 5 agentów turystycznych, tj.: - 3 kontrolowanych organizatorów turystyki, - 9 organizatorów turystyki. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły : - braku numerów NIP organizatorów oraz numeru wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, które są wymagane zgodnie z art.14 ust.2 pkt 1 w/w ustawy, - braku adresów ubezpieczycieli, które są wymagane zgodnie z art.14 ust.2 pkt 7 w/w ustawy, - braku terminu powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy, który jest wymagany zgodnie z art.14 ust.2 pkt 7a w/w ustawy, -. braku terminu zawiadomienia organizatora o przeniesieniu uprawnień z jednego uczestnika imprezy turystycznej i przejęciu obowiązków przez innego uczestnika u organizatora,co jest wymagane zgodnie z art.14 ust.2 pkt 7b w/w ustawy, - braku informacji o sposobie zgłaszania reklamacji u 1 organizatora, co jest wymagane zgodnie z art.14 ust.2 pkt 8 w/w ustawy, - warunków uczestnictwa stanowiących integralną część umów 1 organizatora turystyki zawieranych z klientem przez agenta turystycznego, w których stwierdzono umieszczenie zbyt krótkiego okresu na zgłaszanie reklamacji (14-dniowego zamiast 30-dniowego), co jest niezgodne z art.563 Kodeksu Cywilnego. O ujawnionej w trakcie kontroli nieprawidłowości poinformowano Marszałka Województwa. Organizator udzielił odpowiedzi o umieszczeniu w warunkach uczestnictwa prawidłowego (14-dniowego) okresu rozpatrywania reklamacji. Dodatkowo we wzorcu umowy jednego organizatora, który sprawdzono u agenta turystycznego, stwierdzono nieaktualną datę obowiązywania zabezpieczenia gwarancyjnego. W trakcie kontroli organizator turystyki przesłał do agenta turystycznego aktualną umowę ubezpieczenia oraz dokonał zmiany terminu obowiązywania gwarancji ubezpieczeniowej we wzorcu umowy. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w trakcie czynności kontrolnych 3 organizatorów turystyki uzupełniło brakujące informacje we wzorcach umów, natomiast do 9 organizatorów skierowano wystąpienia pokontrolne. Wszyscy organizatorzy udzielili odpowiedzieli o uzupełnieniu brakujących informacji. W żadnym z 19 kontrolowanych wzorców umów sporządzanych przez organizatorów nie stwierdzono zapisów zawartych w art.11a i11b ww ustawy, wyłączających lub ograniczających 8

9 odpowiedzialność organizatora za nie wykonanie lub nie należyte wykonanie umowy o świadczeniu usług turystycznych. Żaden z kontrolowanych przedsiębiorców nie zawierał także umów z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa. 6. Prawidłowość uwidaczniania cen, naliczania i pobierania należności W 8 kontrolowanych biurach podróży sprawdzono prawidłowość uwidaczniania cen na oferowane klientom imprezy turystyczne oraz skontrolowano prawidłowość pobierania należności w przypadku 15 wybranych losowo umów.zawartych z klientami. We wszystkich (8) biurach podróży znajdowały się cenniki, w których uwidoczniono dla klientów ceny oferowanych imprez turystycznych. Były one zawarte w katalogach wydawanych przez organizatorów turystyki, w postaci odrębnego wydruku dołączanego do tych katalogów lub w postaci wydruków z cenników znajdujących się w systemach rezerwacyjnych organizatorów. W żadnym z 8 kontrolowanych biur podróży nie stwierdzono naruszenia zapisów art.17 ust.1 i 2 w/w ustawy, tj. przypadków podwyższania cen na organizowane imprezy turystyczne zgodnie w stosunku do cen ustalonych w umowach zawartych z klientami z tytułu wzrostu kosztów transportu, opłat urzędowych, podatków, opłat lotniskowych, załadunkowych, przeładunkowych oraz wzrostu kursów walut. Stwierdzono, że należności we wszystkich (15) skontrolowanych umowach były pobierane i naliczane prawidłowo. 7. Prawidłowość i terminowość załatwiania reklamacji konsumentów W żadnym z 8 kontrolowanych biur podróży nie sprawdzono terminowości oraz sposobu załatwienia reklamacji, ponieważ przedsiębiorcy nie prowadzili rejestru reklamacji. Na podstawie oświadczeń uzyskanych od 4 kontrolowanych organizatorów ustalono, że wszystkie reklamacje były przyjmowane od klientów, a pisemna odpowiedź była udzielana w terminie 30 dni od daty ich zgłoszenia, zgodnie z zapisami art.20 ust.6 ustawy o usługach turystycznych. 9

10 Natomiast pozostali 3 kontrolowani przedsiębiorcy oświadczyli, że załatwianie wszystkich reklamacji w imieniu organizatorów, odbywa się od momentu zgłoszenia do rozpatrzenia za ich pośrednictwem. WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych u przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne: nałożono 1 mandat karny w wysokości 100 zł. na właściciela biura podróży, który nie dopełnił obowiązku zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem tj. popełnił wykroczenie z art Kodeksu Wykroczeń tj., postawiono kontrolowanym organizatorom turystyki 4 żądania uzupełnienia brakujących informacji we wzorcach umów na świadczenie usług turystycznych, skierowano 10 wystąpień pokontrolnych do organizatorów turystyki, u których stwierdzono nieprawidłowości. 10

INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne

INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących. usługi turystyczne

INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących. usługi turystyczne --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informację z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne za II kwartał 2010 r.

Informację z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne za II kwartał 2010 r. Informację z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne za II kwartał 2010 r. Kontrolę w powyższym zakresie przeprowadzono w 7 biurach podróży. Nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym zakresie przeprowadzono 4 kontrole, w niżej wymienionych placówkach świadczących usługi turystyczne:

W przedmiotowym zakresie przeprowadzono 4 kontrole, w niżej wymienionych placówkach świadczących usługi turystyczne: Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku przedstawia i n f o r m a c j ę z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne. W przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli legalności i rzetelności działania przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie

Informacja z kontroli legalności i rzetelności działania przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Wybieramy organizatora Każdy organizator turystyki, przed rozpoczęciem świadczenia usług na rzecz konsumentów, powinien zostać wpisany do rejestru organizatorów

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli legalności i rzetelności działania przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie

Informacja z kontroli legalności i rzetelności działania przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

Informacja. Celem kontroli było dokonanie oceny legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie.

Informacja. Celem kontroli było dokonanie oceny legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI LEGALNOŚCI I RZETELNOŚCI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH SPRZEDAś OBUWIA

INFORMACJA Z KONTROLI LEGALNOŚCI I RZETELNOŚCI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH SPRZEDAś OBUWIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 636-85-50

Bardziej szczegółowo

WYMARZONA WYCIECZKA CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK

WYMARZONA WYCIECZKA CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK WYMARZONA WYCIECZKA CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK U progu wakacji i sezonu urlopowego, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku przekazuje Państwu garść informacji dotyczących najbardziej istotnych

Bardziej szczegółowo

Turystyczne last minute

Turystyczne last minute Turystyczne last minute Przed nami sezon urlopowy. Myśl o upragnionych wakacjach, odpoczynku, relaksie i atrakcjach, jakie na nas czekają, często sprawia, że dość chaotycznie organizujemy wyjazd. Umowę,

Bardziej szczegółowo

XVIII Targi-Regiony Turystyczne Na styku Kultur Łódź r.

XVIII Targi-Regiony Turystyczne Na styku Kultur Łódź r. XVIII Targi-Regiony Turystyczne Na styku Kultur Łódź 24.02.2012r. - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.01.1997r. sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów.

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1999 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 1999 r. Nr 40, poz. 401 o zmianie ustawy o usługach turystycznych Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli legalności działania przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie sprzedaży przez internet

INFORMACJA z kontroli legalności działania przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie sprzedaży przez internet --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych procedura uzyskania wpisu w świetle ustawy o usługach turystycznych

Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych procedura uzyskania wpisu w świetle ustawy o usługach turystycznych Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych procedura uzyskania wpisu w świetle ustawy o usługach turystycznych Lidia Winkler Departament Sportu i Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax. 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania i uwidocznienia cen kosmetyków w aptekach w małych miastach

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania i uwidocznienia cen kosmetyków w aptekach w małych miastach ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

WYMARZONA WYCIECZKA, CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK?

WYMARZONA WYCIECZKA, CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK? 1 WYMARZONA WYCIECZKA, CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK? U progu wakacji i sezonu urlopowego, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku przekazuje Państwu informacje dotyczące najbardziej istotnych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego i akcesoriów, przeznaczonego dla dzieci i osób dorosłych.

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego i akcesoriów, przeznaczonego dla dzieci i osób dorosłych. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa i oznakowania wyrobów konfekcyjnych (apaszek, szali wiskozowych)

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa i oznakowania wyrobów konfekcyjnych (apaszek, szali wiskozowych) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli legalności działania przedsiębiorców prowadzących sprzedaŝ produktów przez internet oraz oferowanych produktów

INFORMACJA z kontroli legalności działania przedsiębiorców prowadzących sprzedaŝ produktów przez internet oraz oferowanych produktów --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania firmowych sklepów cukierniczych i piekarniczych w I kwartale 2013 r.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania firmowych sklepów cukierniczych i piekarniczych w I kwartale 2013 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z wyników kontroli świec, w tym zniczy.

INFORMACJA. z wyników kontroli świec, w tym zniczy. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami

Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z kontroli prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach towarów i usług

I N F O R M A C J A. z kontroli prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach towarów i usług ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730

Bardziej szczegółowo

Usługi turystyczne - wskazówki dla Klientów Organizatorów Turystyki

Usługi turystyczne - wskazówki dla Klientów Organizatorów Turystyki Usługi turystyczne - wskazówki dla Klientów Organizatorów Turystyki Nadszedł czas wakacji letnich. Wiele osób właśnie teraz decyduje się na urlop wypoczynkowy i wyjazd za granicę organizowany za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i oznakowania jaj spożywczych kurzych

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i oznakowania jaj spożywczych kurzych --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY Turystyka to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Na rynku działa kilka tysięcy podmiotów świadczących usługi turystyczne. Konsumenci na co

Bardziej szczegółowo

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY Turystyka to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Na rynku działa kilka tysięcy podmiotów świadczących usługi turystyczne. Konsumenci na co

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa fotelików rowerowych i rowerów dziecięcych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa fotelików rowerowych i rowerów dziecięcych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax.

Bardziej szczegółowo

Propozycja. 1) usługi turystyczne - usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom;

Propozycja. 1) usługi turystyczne - usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom; Tekst obecny USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 884) (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 55 poz. 578) (tekst jednolity: Dz. U. 2004

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Biuro Podróży School Tour Krzysztof Lubas, jest organizatorem turystyki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOŚCI I RZETELNOŚCI ORGANIZOWANEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW PROMOCYJNEJ SPRZEDAŻY PRODUKTÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH.

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOŚCI I RZETELNOŚCI ORGANIZOWANEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW PROMOCYJNEJ SPRZEDAŻY PRODUKTÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 88 5361 Poz. 499 499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o usługach turystycznych w związku z powołaniem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

Zmiany w ustawie o usługach turystycznych w związku z powołaniem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego Zmiany w ustawie o usługach turystycznych w związku z powołaniem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego Lidia Winkler Departament Sportu i Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu kosmetyków do opalania ze szczególnym uwzględnieniem preparatów dla dzieci.

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu kosmetyków do opalania ze szczególnym uwzględnieniem preparatów dla dzieci. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z kontroli legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie prowadzenia sal zabaw.

I N F O R M A C J A. z kontroli legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie prowadzenia sal zabaw. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dodatek specjalny Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE niego usług. 1. Niniejsze Ogóle Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, określają prawa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Ustalenia kontroli

I N F O R M A C J A. Ustalenia kontroli ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa obuwia w zakresie oznakowania i zawartości biocydu fumaranu dimetylu (DMF)

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa obuwia w zakresie oznakowania i zawartości biocydu fumaranu dimetylu (DMF) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. 1 partię mrożonych wyrobów kulinarnych z farszem wołowym wartości 10 zł,

I N F O R M A C J A. 1 partię mrożonych wyrobów kulinarnych z farszem wołowym wartości 10 zł, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH PRZEZ MAZURY AIR TRAVEL SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH PRZEZ MAZURY AIR TRAVEL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH PRZEZ MAZURY AIR TRAVEL SP. Z O.O. [Preambuła] Zamieszczone w Regulaminie ogólne warunki umów o świadczenie usług turystycznych, zwane dalej warunkami, stanowią

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS. I. Zasady ogólne:

Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS. I. Zasady ogólne: Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS I. Zasady ogólne: 1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem (zwanym dalej Uczestnikiem) a AQUARIS (zwanym dalej Organizatorem) następuje

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

UMOWA AGENCYJNA. reprezentowanym przez:

UMOWA AGENCYJNA. reprezentowanym przez: UMOWA AGENCYJNA Zawarta w dniu...w...pomiędzy Biurem Turystycznym INTUR z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 118 c wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej nr 102908/T prowadzonej przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów bezglutenowych

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów bezglutenowych -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dań obiadowych w tym w postaci koncentratów

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dań obiadowych w tym w postaci koncentratów --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ NUMER IMPREZY UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ 1 BIURO PODRÓŻY PARADISE SPÓŁKA Z O.O., 61-823 POZNAŃ UL. PIEKARY 8A (REGON: 004772580, NIP:778-00-22-250, KRS: 0000000575) LEGITYMUJĄCE SIĘ KONCESJĄ

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usługi turystycznej

UMOWA o świadczenie usługi turystycznej UMOWA o świadczenie usługi turystycznej zawarta w Warszawie w dniu. 2015 r., pomiędzy: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego (ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH zawarta w Łodzi w dniu pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Małgorzatą Kubiak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą K&W Małgorzata Kubiak, przy ul. Andrzeja Kerna 16/7, 92-104 Łódź,

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PODSTAWY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO W POLSCE Wydanie II uzupełnione Marian Głowacki

ANEKS DO PODSTAWY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO W POLSCE Wydanie II uzupełnione Marian Głowacki ANEKS DO PODSTAWY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO W POLSCE Wydanie II uzupełnione Marian Głowacki Wynikający z USTAWY z dnia 29 kwietnia 2010 r. O zmianie ustawy o usługach turystycznych Rozdział 1. TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA A. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Citron Travel Sp. z o.o. (zwane dalej Warunkami uczestnictwa ) stanowią integralną

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Wojewoda Łódzki PNK IV.0932-2/ 15 / 10 Łódź, dnia 23 kwietnia 2010 r. Pan Stanisław Olas Starosta Poddębicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/43 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 196, 822, z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A partii oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia najwyższej jakości wartości zł;

I N F O R M A C J A partii oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia najwyższej jakości wartości zł; I N F O R M A C J A dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania i wprowadzania do obrotu oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczonych oliwek. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. Przed podpisaniem Umowy-Zgłoszenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Podpisanie Umowy-Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny Turystyczny Fundusz Gwarancyjny jako nowe, dodatkowe zabezpieczenie klientów biur podróży Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Renata Mentlewicz, Dyrektor, Biuro TFG Katarzyna Korycka-Fuhrmann, Główny specjalista,

Bardziej szczegółowo

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży ul. Willowa 8/10 lok. 2, 00-790 Warszawa; nr wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 371. NIP: 526-10-02-130; KRS 000038687; Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

[OWU Nomada] strona 1 z 6

[OWU Nomada] strona 1 z 6 OGÓLNE WARUNKI UMÓW DLA PIELGRZYMEK I WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ NOMADA BIURO PIELGRZYMKOWO-TURYSTYCZNE SP. Z O.O. ( OWU ) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze OWU zostały ustalone uchwałą z dnia 01.09.2015

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/31 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, Nr 273, poz. 2703, z 2005

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 187 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 196, 822. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania świeżych owoców i warzyw oferowanych w sieciach handlowych

I N F O R M A C J A. z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania świeżych owoców i warzyw oferowanych w sieciach handlowych -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( ze zmianami z dnia 29 kwietnia 2010 r. ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( ze zmianami z dnia 29 kwietnia 2010 r. ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( ze zmianami z dnia 29 kwietnia 2010 r. ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa warunki świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE 1 ORBI Renata Juraszek (zwana dalej organizatorem turystyki) została wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, okreslają prawa i obowiązki Organizatora oraz podmiotów

Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, okreslają prawa i obowiązki Organizatora oraz podmiotów Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, okreslają prawa i obowiązki Organizatora oraz podmiotów korzystających ze świadczonych przez niego usług. b(

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2014.196 2014-12-25 zm. Dz.U.2014.822 art. 6 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 13 placówkach (87% badanych).

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 13 placówkach (87% badanych). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa warunki świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych na terytorium

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. ś w i a d c z ą c y c h u s ł u g i w z a k r e s i e p r o w a d z e n i a s a l z a b a w

I N F O R M A C J A. ś w i a d c z ą c y c h u s ł u g i w z a k r e s i e p r o w a d z e n i a s a l z a b a w ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa i oznakowania wyrobów konfekcyjnych dla dzieci

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa i oznakowania wyrobów konfekcyjnych dla dzieci ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 196 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 196 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2014 poz. 196 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych 1.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów -------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa, prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa, prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A 1. JAKOŚĆ

I N F O R M A C J A 1. JAKOŚĆ I N F O R M A C J A dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów z mleka koziego i owczego w kierunku ujawnienia zafałszowań mlekiem krowim i tłuszczami roślinnymi (bez marki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych (z najniższej półki cenowej ).

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych (z najniższej półki cenowej ). -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

Ochrona konsumenta w ustawie o usługach turystycznych

Ochrona konsumenta w ustawie o usługach turystycznych Ochrona konsumenta w ustawie o usługach turystycznych Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.), pozostająca w zgodzie z wymaganiami prawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych Łódź, dnia 08.12.2011 r. INFORMACJA dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Bardziej szczegółowo

Z KONTROLI WYROBÓW POD WZGLĘDEM ZAWARTOŚCI NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Z KONTROLI WYROBÓW POD WZGLĘDEM ZAWARTOŚCI NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo sprzętu sportowego.

Bezpieczeństwo sprzętu sportowego. Bezpieczeństwo sprzętu sportowego. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp w III kwartale br. przeprowadził kontrole u 5 przedsiębiorców zajmujących się handlem detalicznym. Celem kontroli

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe Ogólne warunki handlowe Niniejsze ogólne warunki (OWH) handlowe odnoszące się do świadczenia usług sportowych i turystycznych, zwane dalej warunkami stanowią integralną cześć umowy o świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM I. Zasady ogólne 1. P.W. EKO-SYSTEM, zwane dalej Biurem, zobowiązuje się do realizacji imprezy turystycznej, zwanej dalej Imprezą,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez POLKĄTY TRAVEL sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez POLKĄTY TRAVEL sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez POLKĄTY TRAVEL sp. z o.o. Przed podpisaniem Umowy Zgłoszenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Podpisanie

Bardziej szczegółowo

Dz.U j.t. z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 9 września 2016 r. do: 25 listopada 2016 r. USTAWA

Dz.U j.t. z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 9 września 2016 r. do: 25 listopada 2016 r. USTAWA Usługi turystyczne. Dz.U.2016.187 j.t. z dnia 2016.02.16 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 9 września 2016 r. do: 25 listopada 2016 r. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Kontrolę przeprowadzono w 9 jednostkach, w tym w 5 hurtowniach oraz 4. Ogółem kontrolą objęto 50 partii ( szt.) wyrobów o wartości

Kontrolę przeprowadzono w 9 jednostkach, w tym w 5 hurtowniach oraz 4. Ogółem kontrolą objęto 50 partii ( szt.) wyrobów o wartości Informacja za I kwartał 2011 r. z kontroli prawidłowości oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych, mieszanin chemicznych i produktów biobójczych oferowanych w placówkach hurtowych i detalicznych.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A W Y N I K I K O N T R O L I. Przestrzegania przepisów prawa żywnościowego. 1.Identyfikacja kontrolowanego przedsiębiorcy

I N F O R M A C J A W Y N I K I K O N T R O L I. Przestrzegania przepisów prawa żywnościowego. 1.Identyfikacja kontrolowanego przedsiębiorcy ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IA-IV.1611.2.2015 Łódź, dnia 28 grudnia 2015 roku Pan Marek Jacek Michalak Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 16 20 listopada 2015 roku, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A JAKOŚĆ

I N F O R M A C J A JAKOŚĆ I N F O R M A C J A dotycząca kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania mięsa i wyrobów mięsnych (tj. nie poddanych obróbce termicznej), w tym głównie wołowiny Wojewódzki Inspektorat Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Usługi turystyczne wycieczka z biurem podróży

Usługi turystyczne wycieczka z biurem podróży Usługi turystyczne wycieczka z biurem podróży 2009-08-03 13:22, Monika Czerwińska - Babiarz Zanim podpiszemy umowę z biurem podróży zbierzmy jak najwięcej informacji na jego temat, a także przyjrzyjmy

Bardziej szczegółowo