Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 WARUNKI UCZESTNICTWA A. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Citron Travel Sp. z o.o. (zwane dalej Warunkami uczestnictwa ) stanowią integralną część Umowy o świadczenie usług turystycznych (zwanej dalej Umową -Zgłoszeniem udziału w imprezie lub Umową-zgłoszeniem lub Umową ), chyba że Umowa będzie stanowić inaczej. 2. Citron Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Kamionkowska , posiadającą NIP , REGON , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, wpisaną do rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod nr 1209, jest organizatorem turystyki i pośrednikiem turystycznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz z późn. zm.) - zwana dalej Citron Travel lub Organizatorem. B. Zawarcie umowy 1. Przed zawarciem Umowy o świadczenie usług turystycznych organizowanych przez Citron Travel Klient zapoznaje się z ofertą, niniejszymi Warunkami uczestnictwa, Warunkami ubezpieczenia oraz Informacjami praktycznymi. Jeżeli Umowa nie zawiera odmiennych postanowień, to odpowiednie wskazania zawarte w ww. dokumentach są częścią Umowy. 2. Przez użyte w niniejszych ogólnych warunkach pojęcia rozumie się: a) Cena imprezy kwota pieniężna, określona w cenniku lub w systemie rezerwacyjnym, lub ofercie specjalnej, lub Umowie. b) Agent Biuro podróży działające w imieniu i na rzecz Organizatora na podstawie umowy agencyjnej. c) Warunki ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia TRAVEL WORLD TU EUROPA SA. d) Informacje praktyczne informacje praktyczne zawarte w katalogu Citron Travel lub w inny sposób dostarczone Klientowi przez Organizatora. e) Klient osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak również oznacza osobę na rzecz której umowa została zawarta, a także osobę, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową. 3. Klient podpisujący Umowę w imieniu i na rzecz osób trzecich (zwany dalej Pełnomocnikiem ) przez zawarcie Umowy oświadcza, że jest upoważniony do zawarcia Umowy oraz dokonywania wszelkich innych czynności, które okażą się konieczne w związku z realizacją Umowy. W przypadku dokonywania zmian w podpisanej Umowie osoba podpisująca zmianę Umowy potwierdza, że działa na podstawie ważnego pełnomocnictwa, które nie zostało odwołane. Pełnomocnik oświadcza, że zgłoszenie osób wskazanych w formularzu zgłoszeniowym nastąpiło po zapoznaniu się tychże osób z dokumentami wchodzącymi w skład Umowy i że akceptują ich treść. 4. Klient podpisując Umowę potwierdza, że otrzymuje, zapoznał się i akceptuje Warunki uczestnictwa, Warunki ubezpieczenia, Informacje praktyczne stanowiące integralną część Umowy oraz informacje zawarte w aktualnym katalogu Citron Travel dotyczące wybranej imprezy turystycznej. 5. Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania Umowy-Zgłoszenia udziału w imprezie przez obydwie strony. Klient powinien dokładnie sprawdzić czy wystawione potwierdzenie rezerwacji jest zgodne z dokonaną rezerwacją a jego dane i adres podane są prawidłowo. 6. Jeśli w imprezie turystycznej uczestniczy osoba niepełnoletnia, Umowę-zgłoszenie podpisuje jej ustawowy

2 przedstawiciel. C. Warunki płatności 1. Przy zawarciu umowy w terminie dłuższym niż 21 dni przed wylotem, Klient jest zobowiązany do wpłacenia zaliczki w wysokości 30% ceny imprezy. Kolejna wpłata w wysokości reszty ceny imprezy musi nastąpić na 21 dni przed rozpoczęciem podróży. Jeśli do wylotu pozostało mniej niż 21 dni wymagana jest wpłata całej należności w dniu zawarcia Umowy. 2. Wpłaty w wysokości wyższej od wymaganej zaliczki, dokonane w terminie powyżej 21 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej nie są objęte gwarancją bankową lub ubezpieczeniową wymaganą w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010r. i są dobrowolną, świadomą wolą Klienta. D. Świadczenia 1. Zakres i warunki świadczenia usług objętych Umową są określone w katalogu i/lub ofertach publikowanych na stronie za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego, z którego korzysta Organizator oraz za pośrednictwem autoryzowanych biur podróży lub Agentów. 2. Jeśli Umowa nie stanowi inaczej, cena imprezy turystycznej obejmuje zapłatę za środek transportu, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w wariancie podstawowym oraz opiekę lokalnego przedstawiciela Organizatora. 3. Cena imprezy nie obejmuje opłat paszportowych, wizowych, bankowych, celnych, dojazdu z miejsca zamieszkania na miejsce zbiórki i z powrotem, usług zamawianych podczas pobytu za granicą (wycieczki fakultatywne, wynajem samochodu), opłat za rozmowy telefoniczne, opłat za usługi bagażowe oraz opłat za inne niewymienione w Umowie świadczenia. 4. Specjalne wymagania, które nie są wymienione w katalogu lub ofercie specjalnej (np. pokój z widokiem na morze, sąsiadujące ze sobą pokoje, itp.) możliwe będą do zorganizowania gdy Organizator imprezy wyrazi na nie zgodę pisemną w miejscu docelowym i są uzależnione od faktycznych możliwości ich realizacji w miejscu docelowym. 5. Klient jest zobowiązany do przestrzegania przepisów kraju, z którego podróżuje i do którego wyjeżdża, w tym w szczególności przepisów paszportowych, celnych, zdrowotnych, sanitarnych, przewozowych, przepisów związanych z bezpieczeństwem i innych obowiązujących w miejscu pobytu. E. Zmiany świadczeń i cen. Rezygnacja z organizacji wyjazdu 1. W przypadku, gdy Organizator jest zmuszony przed rozpoczęciem imprezy turystycznej z przyczyn od siebie niezależnych zmienić istotne warunki Umowy, z zastrzeżeniem punktu E4 dotyczącego zmiany ceny, powinien niezwłocznie zawiadomić Klienta, który powinien niezwłocznie zawiadomić Organizatora, czy: a) przyjmuje proponowaną zmianę Umowy, albo b) odstępuje od Umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń. 2. Jeżeli Klient zgodnie z punktem E1. b) odstępuje od Umowy lub jeżeli Organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo, wg swojego wyboru: a) uczestniczyć w imprezie zastępczej zaproponowanej przez Organizatora; b) żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń. 3. W przypadkach określonych w punkcie E 2 Klient może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba że odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło z powodu: a) zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż 120 osób, a Organizator powiadomił o tym Klienta na piśmie w terminie 14 dni przed rozpoczęciem imprezy; b) siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Stron. 4. Cena ustalona w umowie z Klientem może ulec podwyższeniu w okresie do 21 dni przed datą rozpoczęcia podróży w przypadku uzasadnionego i udokumentowanego przez Organizatora wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, takich jak opłaty lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich, lotniczych, jak

3 również w przypadku wzrostu kursów walut. O zmianie ceny Organizator niezwłocznie poinformuje Klientów za pośrednictwem Agenta, z którym zawarta została umowa o świadczenie usług turystycznych. F. Odstąpienie Klienta od umowy, zmiana rezerwacji, zmiana uczestnika.zmiany danych. 1. Klient może zrezygnować z Umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem podróży. W takim wypadku Klient ma obowiązek zwrotu wszystkich wydanych przez Organizatora dokumentów podróży oraz przysługuje mu zwrot wpłaconej kwoty, po potrąceniu faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów. 2. Klient ma prawo przenieść wszystkie uprawnienia z tytułu Umowy na osobę trzecią spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej Umowy obowiązki, zawiadamiając o tym fakcie Organizatora, nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Osoba ta przejmuje wszystkie prawa i obowiązki Klienta. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty zmiany poniesione przez Organizatora, odpowiadają solidarnie Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia. 3. Klient ma prawo do zmiany rezerwacji w zakresie terminu podróży, miejscowości, długości podróży, zakwaterowania do 21 dni przed datą wyjazdu. W takim wypadku Klient ma obowiązek zwrotu wszystkich faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów. 4. Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Organizatora o zmianie nazwiska, adresu, wymianie Paszportu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje niezgłoszenia tychże informacji przez Klienta. 5. W sytuacji gdy Klient odstąpił od Umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta lub nie rozpoczął podróży z przyczyn leżących po stronie Klienta, Organizator może żądać od Klienta zwrotu kosztów związanych z rezygnacją z określonej Umową imprezy turystycznej, w tym kosztów przygotowań i nakładów, poczynionych przez Organizatora w celu wywiązania się z Umowy zawartej z Klientem, jednak nie więcej niż: 20% ceny - przy rezygnacji zgłoszonej do 30 dnia włącznie przed terminem wylotu. 30% ceny - przy rezygnacji zgłoszonej od 29 do 21 dnia włącznie przed terminem wylotu. 40% ceny - przy rezygnacji zgłoszonej od 20 do 15 dnia włącznie przed terminem wylotu. 50% ceny - przy rezygnacji zgłoszonej od 14 do 8 dnia włącznie przed terminem wylotu. 65% ceny - przy rezygnacji zgłoszonej od 7 do 3 dnia włącznie przed terminem wylotu. 80% ceny - przy rezygnacji zgłoszonej na 2 dni włącznie, do dnia wylotu, 100% ceny - w przypadku nieobecności podczas odprawy lotniskowej. 6. Przyjmuje się, że chwilą rezygnacji jest dzień nadejścia powiadomienia o rezygnacji do Organizatora. 7. Każdorazowo, zwrot uzależniony jest od zwrotu do Organizatora wszelkich dokumentów podróży muszą zostać zwrócone. G. Ubezpieczenie 1. Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna ul. Powstańców Śląskich 2-4, Wrocław (dalej zwane Ubezpieczycielem ) udziela gwarancji ubezpieczeniowej dotyczącej pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów za imprezę turystyczną w przypadku niewypłacalności Organizatora. Przedmiotem gwarancji jest: - pokrycie kosztów powrotu Klienta do kraju, w przypadku gdy organizator turystyki /pośrednik turystycznego wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, - pokrycie kosztów wpłat wniesionych przez Klientów organizatora turystyki, pośrednika turystycznego w razie niewykonania przez niego zobowiązań umownych. Aktualna Suma gwarancyjna określona została na stronach internetowych Organizatora. Beneficjentem gwarancji

4 jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, z którym w przypadku konieczności skorzystania z gwarancji, Klient może się skontaktować pod nr tel.: , lub , faks: Klient otrzymuje pisemne potwierdzenie posiadania powyższej gwarancji ubezpieczeniowej wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę środków z tej gwarancji w momencie zawarcia Umowy. 2. Wszyscy Klienci objęci są ubezpieczeniem Travel World TU EUROPA SA w wariancie Standard w zakresie kosztów leczenia i transportu z rozszerzeniem o leczenie chorób przewlekłych (do Euro, w tym kosztów ratownictwa do 5000 Euro), następstw nieszczęśliwych wypadków (trwały uszczerbek na zdrowiu do 3000 Euro, śmierć do 1500 Euro) i bagażu podróżnego (do 300 Euro). Klient jest zobowiązany do zgłoszenia szkody lub zgubienia bagażu na lotnisku. Ubezpieczenie bagażu podróżnego dotyczy jego zawartości a nie samego bagażu. 3. Klient ma możliwość wykupienia w TU EUROPA S.A. dodatkowego ubezpieczenia w zakresie kosztów rezygnacji z podróży (3% ceny imprezy) i sportów wysokiego ryzyka (Sport). Przypominamy, że zwrot kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej bądź przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej dotyczy: ubezpieczonego, osoby bliskiej ubezpieczonemu, współuczestnika podróży i osoby bliskiej współuczestnikowi i możliwy jest jedynie w przypadku: śmierci, zachorowania, szkody w mieniu lub utraty pracy. Wszystkie zaistniałe okoliczności muszą zostać udokumentowane w określonym przez Ubezpieczyciela czasie. 4. Do ubezpieczeń mają zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia TU EUROPA SA. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia podstawowego oraz ubezpieczenia dodatkowego wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia dostępne są na stronie internetowej Organizatora 5. Gdy nastąpi szkoda należy: - skontaktować się z Centrum Pomocy TU EUROPA SA( fax , Centrum Pomocy TU EUROPA SA jest jedynym uprawnionym podmiotem do organizowania wizyt lekarskich. W przypadku wizyt lekarskich zorganizowanych przez pilota bądź rezydenta lub we własnym zakresie, Klient będzie zobowiązany do opłacenia wszystkich kosztów gotówką i zgłoszenia się po zwrot kosztów po powrocie do Polski z zastrzeżeniem procedury i terminów przewidzianych w paragrafach 9 i 10 Warunków ubezpieczenia. Zwrot kosztów leczenia nastąpi wyłącznie na podstawie oryginalnych dokumentów medycznych oraz oryginalnych rachunków wraz z potwierdzeniami zapłaty, maksymalnie do kwoty, jaką TU EUROPA SA poniosłaby w przypadku zorganizowania wizyty lekarskiej za pośrednictwem Centrum Pomocy, zgodnie z Warunkami ubezpieczenia. 6. Gdy nastąpi szkoda-proste zachorowanie: -Jeżeli lekarz nawiąże kontakt z Centrum Pomocy lub pozostaje z nim w kontakcie, brak konieczności kontaktu z TU EUROPA SA. Należy dopilnować jednak, żeby lekarz otrzymał od Klienta kopię polisy (certyfikatu) i paszportu (dowodu) oraz ewentualnie inny dokument, jeśli tego zażąda lekarz; -Jeżeli są jakiekolwiek problemy bądź istnieje chęć uzyskania dodatkowej informacji-należy zgłosić się do Centrum Pomocy. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Warunkach ubezpieczenia, które dostępne są na stronie internetowej Organizatora i których egzemplarz Klient otrzymuje przy podpisaniu Umowy. H. Odpowiedzialność Organizatora 1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług turystycznych, chyba że jest ono spowodowane wyłącznie: a) działaniem lub zaniechaniem Klienta, b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, c) siłą wyższą.

5 2. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ograniczona jest do dwukrotnej wartości ceny imprezy, w stosunku do każdego Klienta. 3. Jeżeli w trakcie trwania imprezy turystycznej Organizator nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług, stanowiących istotną część programu tej imprezy, wówczas Organizator wykona w ramach tejże imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze nie obciążając Klienta dodatkowymi kosztami. 4. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Klient stwierdza wadliwe wykonywanie Umowy, zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora lub jego lokalnego przedstawiciela pisemnie. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie imprez fakultatywnych nabywanych przez Klientów na miejscu trwania imprezy turystycznej od lokalnych podmiotów. 6. W razie zagubienia lub uszkodzenia bagażu, Klient zobowiązany jest złożyć odpowiednie zgłoszenie przewoźnikowi lotniczemu w miejscu przeznaczonym do tego przez daną linię lotniczą. 7. Organizator nie gwarantuje przewozu bagażu specjalnego (w szczególności wyposażenie sportowe, wózki dziecięce, inwalidzkie itp.). Wszelkie ustalenia co do bagażu specjalnego wymagają indywidualnych ustaleń Klienta z przewoźnikiem. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia Klienta związane z bagażem. I. Reklamacje 1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym pisemnie Organizatora lub jego lokalnego przedstawiciela w miejscu trwania imprezy turystycznej. 2. Niezależnie od powyższego Klient może zgłosić Organizatorowi reklamację, wnioski i uwagi wskazujące uchybienia w sposobie wykonania Umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy, w formie pisemnej. Biura podróży i Agenci nie są uprawnieni do odbioru pism reklamacyjnych. 3. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Organizator jest obowiązany uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy. 4. Jeżeli Organizator nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji złożonej zgodnie z niniejszym paragrafem, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej, w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną. Przy korespondencji za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. 5. W przypadku reklamacji przesyłanych pocztą prosimy kierować je na adres Organizatora: CITRON TRAVEL Sp. z o.o., ul. Kamionkowska 51, Warszawa. J. Postanowienia ogólne 1. Klient zobowiązany jest stawić się na miejsce zbiórki na 2 godziny przed odlotem samolotu, gdzie na podstawie okazanej Umowy przedstawiciel Organizatora wyda Klientowi dokumenty podróży. 2. Nieważność poszczególnych postanowień Umowy nie powoduje nieważności całej umowy. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami uczestnictwa zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz.2268 z późniejszymi zmianami) jak również odpowiednie przepisy prawa polskiego. 4. Niniejsze warunki uczestnictwa dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych Organizatora.

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ` WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. Definicje: 1. Organizator MONDO TRAVEL Spółka z o.o., Adres: ul. Górczewska 200A/243, 01-463

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o. 1 ZASADNY OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych (dalej:warunki uczestnictwa) organizowanych przez Biuro Podróży ABC-Holiday

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. Przed podpisaniem Umowy-Zgłoszenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Podpisanie Umowy-Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Zawarta dnia.. w pomiędzy Joanną Gorczycą-Pasrija prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Asia Dream Trips Joanna Gorczyca-Pasrija, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo Niniejsze 62 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych z katalogów Zima 2012/2013 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Wydanie 58 Warunków Imprez Turystycznych Obowiązujące dla imprez turystycznych z katalogów TUI Deutschland Lato 2011 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Deutschland

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne 1. Niniejsze Warunki określają zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w zagranicznych imprezach szkoleniowych (dalej

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystyczych zarezerwowanych na stronach internetowych TUI Poland oraz przez Call Center od dnia 20.10.2011 r. z katalogów Lato 2012

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze 66 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 30.05.2014 r. Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Poland

Bardziej szczegółowo

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych obowiązują dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.wezyrholidays.pl, przez Centrum Rezerwacji Wezyr Holidays oraz sieć

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.tui.pl oraz przez Centrum Rezerwacji TUI z katalogów Lato 2014 od dnia 03.03.2014

Bardziej szczegółowo

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach organizowanych przez Biuro Usług Turystycznych BUT sp. z o. o. sp. k. 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych

Bardziej szczegółowo

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży (kolonie,obozy), zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA KAYO TRAVEL

WARUNKI UCZESTNICTWA KAYO TRAVEL WARUNKI UCZESTNICTWA KAYO TRAVEL WARSZAWA DN. 01.01.2015 OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Biuro Podróży Kayo Travel, zwane dalej organizatorem oświadcza, że posiada: wpis do rejestru

Bardziej szczegółowo

1Wa r u n k i Uc z e s t n i c t w a 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych

1Wa r u n k i Uc z e s t n i c t w a 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych 1Wa r u n k i Uc z e s t n i c t w a 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych zawartych w ofercie Sport Promotion zorganizowanych przez Organizatora

Bardziej szczegółowo

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY Turystyka to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Na rynku działa kilka tysięcy podmiotów świadczących usługi turystyczne. Konsumenci na co

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL. Warunki ogólne

Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL. Warunki ogólne Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL Warunki ogólne 1. Biuro Podróży Kayo Travel, zwane dalej organizatorem oświadcza, że posiada: wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102 Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102 I. ZAWARCIE UMOWY 1. Stronami umowy są Firma everb Organizator imprezy oraz Klient

Bardziej szczegółowo

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży ul. Willowa 8/10 lok. 2, 00-790 Warszawa; nr wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 371. NIP: 526-10-02-130; KRS 000038687; Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZGŁOSZENIE. Panią/Panem... (imię /imiona/ i nazwisko jak w paszporcie) Adres zamieszkania: ul..., nr /., kod:..

UMOWA ZGŁOSZENIE. Panią/Panem... (imię /imiona/ i nazwisko jak w paszporcie) Adres zamieszkania: ul..., nr /., kod:.. UMOWA ZGŁOSZENIE zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Tomaszem Tułakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą OM Tramping Klub, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15A/77, NIP 959-136-90-25,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Agencją Górską Patagonia Agencją Liderem Klientem Stronami Stroną Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści, zwaną dalej Umową :

UMOWA Agencją Górską Patagonia Agencją Liderem Klientem Stronami Stroną Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści, zwaną dalej Umową : UMOWA zawarta w.. w dniu.. roku, pomiędzy: Agencją Górską Patagonia, zwaną dalej Agencją, z siedzibą w Katowicach przy ul. Księdza Ścigały 42 m. 5, kod 40 210 Katowice, NIP: 954 195 62 17, tel. +48 32

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Warunki Imprez Turystycznych 50. wydanie obowiązuje od 05.01.2007 Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7 Szanowni Państwo, Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o.

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o. Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o. Celem działalności SKY CLUB Sp. z o.o. jest zapewnienie Klientom, zgodnego z ofertą, przyjemnego wypoczynku przez

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE. ORGANIZATOR TURYSTYKI, czy AGENT

USŁUGI TURYSTYCZNE. ORGANIZATOR TURYSTYKI, czy AGENT USŁUGI TURYSTYCZNE Przedstawiony poniżej tekst jest poradnikiem przeznaczonym dla konsumentów. Gdy podane w nim treści uznasz za niewystarczające, zapraszam Cię do siedziby naszego Inspektoratu w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL

Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL 1. Postanowienia Ogólne. 1.1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach organizowanych przez SURFCLUB

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży Hawajskie Aloha

Biuro Podróży Hawajskie Aloha OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA Obowiązuje od dnia 20.06.2015 1. Postanowienie Ogólne Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez firmę Krzysztof Rólka Hawajskie Aloha zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Podróży TravelNeo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Podróży TravelNeo Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Podróży TravelNeo 1. Postanowienia ogólne 1.1 Właścicielem serwisu www.travelneo.pl jest Biuro Podróży TravelNeo z siedzibą w Łazanach 259, 32-020

Bardziej szczegółowo