OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS Spółka Komandytowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS Spółka Komandytowa"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS Spółka Komandytowa I Zasady Ogólne 1. Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS - stanowią integralną część Umowy-Zgłoszenia, chyba że umowa stanowi inaczej. 2. Warunki uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS. 3. CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS (adres do korespondencji ul. Mickiewicza 9C, Sucha Beskidzka) wpisane jest do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, prowadzonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego nr Z/52/2008, jest organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych, tzn. przedsiębiorcą organizującym imprezy i usługi turystyczne. II Zawarcie Umowy 1. Prawa i obowiązki uczestnika imprezy turystycznej są określone w Umowie - Zgłoszeniu uczestnika imprezy, które ma charakter indywidualny oraz wynikają z wydanych na podstawie przepisu art k.c. niniejszych "Ogólnych Warunków Uczestnictwa". 2. Stronami umowy o imprezę lub usługę turystyczną są: a) uczestnik lub osoba, która zawarła umowę na rzecz Uczestnika ( Klient ), b) organizator. 3. Z chwilą zgłoszenia rezerwacji Klient składa Organizatorowi ofertę zawarcia umowy o imprezę lub usługę turystyczną. Rezerwacja może być dokonana osobiście w biurze CONQUEROR - TRAVEL CLUB SZERKUS, telefonicznie, przez Internet lub za pośrednictwem współpracujących biur podróży na terenie całego kraju. 4. Zgłoszenie rezerwacji powinno być dokonane na oficjalnym druku Organizatora. 5. Zawarcie umowy o udział w imprezie lub usłudze turystycznej organizowanej przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS następuje przez podpisanie druku Umowy-Zgłoszenia i potwierdzenie przyjęcia tego Zgłoszenia przez Organizatora (uprawnionego pracownika) lub agenta i uczestnika imprezy. Warunkiem koniecznym wejścia w życie umowy jest zapłacenie zaliczki Organizatorowi w wysokości 35%. 6. Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa oraz ramowy program imprezy turystycznej zawarty w ofertach CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS stanowią integralną część Umowy-Zgłoszenia o udział w imprezie turystycznej organizowanej przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS, zwanej dalej również imprezą. Ramowy program imprezy turystycznej występuje tylko przy niektórych ofertach CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS, jak np. oferty wycieczek objazdowych, zorganizowane wczasy autokarem, indywidualne wyjazdy grupowe organizowane na zlecenie firm itd. Oferta określa cenę imprezy, rodzaj i klasę środka transportu lub jego charakterystykę, położenie, rodzaj i kategorie obiektu zakwaterowania zgodnie ze standaryzacją według kategorii miejscowych, liczbę i rodzaj posiłków, program zwiedzania i atrakcji turystycznych a także ramowy program zwiedzania w przypadku imprez objazdowych. 7. Uczestnikiem imprezy turystycznej jest osoba zgłaszająca swój udział w imprezie i podpisująca druk Umowy-Zgłoszenia oraz inne osoby wpisane w Umowie-Zgłoszeniu przez osobę zgłaszającą, która działa na rzecz tych osób. Osoba zgłaszająca inne osoby bierze na siebie odpowiedzialność za dokonanie wpłaty pełnej kwoty imprezy turystycznej za wszystkie osoby przez nią zgłoszone. Jest także odpowiedzialna za informowanie zgłaszanych osób o wszystkich szczegółach dotyczących imprezy turystycznej. Zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej osoby niepełnoletniej winno być potwierdzone przez jej prawnego opiekuna. Uczestnik imprezy, który dokonał zgłoszenia osoby niepełnoletniej ponosi wszelkie konsekwencje braku takiej zgody. Dotyczy to także osoby trzeciej, nie będącej uczestnikiem imprezy, która zgłasza udział w imprezie osób niepełnoletnich. 8. Zawierając powyższą umowę Klient deklaruje, że stan jego zdrowia powala mu na wzięcie udziału w imprezie turystycznej lub usłudze turystycznej będącej przedmiotem umowy. W razie złożenia nieprawidłowego oświadczenia w tej kwestii CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS jest zwolniona z odpowiedzialności za następstwa zdarzeń.

2 III. Zapłata za uczestnictwo w imprezie turystycznej, zmiana rezerwacji. 1. Uczestnik zostaje umieszczony na liście stałej uczestników imprezy po podpisaniu przez osobę zgłaszającą udział w imprezie formularza Umowy- Zgłoszenia. Wymagana zaliczka wynosi minimum 35 % ceny imprezy. Wysokość zaliczki przy ofertach specjalnych może wynosić do 50 % ceny oferty. Przy pobieraniu zaliczki, jak również przy wpłacie całej należności, Klient otrzyma pisemne potwierdzenie posiadania gwarancji ubezpieczeniowej, zgodnie z art. 14 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. 2. Lista stała uczestników imprezy to lista, która obejmuje uczestników, którzy mieszczą się w limicie miejsc, którymi dysponuje CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS do sprzedaży na daną imprezę. Uczestnik umieszczony na liście stałej uzupełnia wpłatę do pełnej ceny imprezy najpóźniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Jeżeli zakup imprezy dokonywany jest później niż 30 dni przez jej rozpoczęciem, uczestnik zobowiązany jest wpłacić 100 % ceny imprezy przy zawarciu umowy. Cena imprezy jest wyrażona w PLN lub jest równowartością kwoty podanej w dolarach USA lub EURO według kursu sprzedaży NBP obowiązującego w dniu dokonania pełnej wpłaty albo dopłaty do pełnej ceny imprezy. W przypadku niektórych promocji warunki wpłaty mogą zostać zmienione. 3. Po sprzedaniu wszystkich miejsc w danej imprezie, którymi CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS dysponował, może przyjmować dalsze zgłoszenia zainteresowanych uczestników na listę rezerwową. Udział tych osób w imprezie może nastąpić tylko w przypadku potwierdzenia rezerwacji przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS (telefonicznie, drogą faksową lub listem poleconym) i wpłaty pełnej ceny imprezy przez uczestnika. Warunkiem przyjęcia na listę rezerwową jest wpłata zaliczki określonej w pkt. 5 rozdziału II przy dokonaniu wpisu na listę rezerwową. Uczestnik wpisany na listę rezerwową zobowiązany jest uzupełnić wpłatę do wysokości ceny imprezy w ciągu 24 godzin od otrzymania przez przedstawiciela CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS pisemnego zawiadomienia o możliwości przeniesienia na listę stałą. Brak wpłaty pełnej ceny za imprezę w określonym terminie oznacza rezygnację uczestnika z możliwości przeniesienia na listę stałą. 4. Klient może przenieś na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym wyżej, jest skuteczne wobec organizatora turystyki, jeżeli klient zawiadomi go o tym przed rozpoczęciem imprezy turystycznej w terminie 3 dni. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez organizatora turystyki w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie. 5. Niedokonanie w ustalonym terminie wpłat całości należności za imprezę może być przyczyną skreślenia uczestnika z listy stałej lub listy rezerwowej. 6. Podpisanie Umowy-Zgłoszenia jest potwierdzeniem przez uczestnika otrzymanych przed zawarciem umowy informacji o przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w imprezie, a także o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach. 7. Przy zawieraniu umowy CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS określa rodzaj dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w imprezie oraz termin ich okazania lub dostarczenia do CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS. Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie z przyczyn nie leżących po stronie CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS. 8. Uczestnik jest zobowiązany poinformować CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS, a także jego przedstawiciela, za którego pośrednictwem uczestniczy w imprezie, o zmianie nazwiska, adresu, wymianie paszportu i innych danych potrzebnych dla uskutecznienia wyjazdu. Informacje winny być przekazane niezwłocznie CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS, najpóźniej na 14 dni przed wyjazdem. W przypadku braku takiej informacji lub przekazania jej w terminie krótszym niż 14 dni CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS nie ponosi odpowiedzialności za skutki z tego wynikłe, co może być równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie z przyczyn nie leżących po stronie CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS. IV. Zmiana ceny imprezy turystycznej. 1. CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oferowanych i poświadczonych w dokumentach imprez cen, o ile udokumentowane są one następującymi okolicznościami: a) wzrost kosztów transportu,

3 b) wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, c) wzrostu kursów walut. 2. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona. 3. W przypadku, jeśli po zawarciu umowy CONQUEROR - TRAVEL CLUB SZERKUS, z przyczyn od niej nie zależnych, zmuszony jest zmienić istotne warunki Umowy z klientem (zmiana trasy, terminu, itp.), jest zobligowany do natychmiastowego powiadomienia Klienta o tym fakcie. Tym samym Klient winien niezwłocznie (nie później niż 3 dni od otrzymania informacji) powiadomić CONQUEROR- TRAVEL CLUB SZERKUS, czy: a) przyjmuje proponowaną zmianę, b) czy odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej. V Odwołanie imprezy turystycznej 1. Jeżeli CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS odwołuje imprezę z przyczyn niezależnych od uczestnika imprezy, uczestnik ma prawo według swojego wyboru do: a) uczestniczenia w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie bądź w imprezie o niższym standardzie za zwrotem różnicy ceny lub, b) żądania natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń. 2. Wybór imprezy zastępczej może nastąpić spośród aktualnych ofert zaprezentowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS. 3. W przypadku braku wymaganego minimum (przy imprezach z dojazdem zorganizowanym minimum uczestników wynosi 35 osób) uczestników na daną imprezę oferowaną przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS, CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS zastrzega sobie prawo odwołania na piśmie imprezy najpóźniej na 7 dni przed datą jej rozpoczęcia. Klient otrzymuje wówczas pełny zwrot wpłaconej kwoty VI. Rezygnacja z imprezy 1. Klient ma prawo do rezygnacji z imprezy. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień, w którym CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS otrzymał złożoną na piśmie rezygnację z imprezy lub dzień następujący po dacie, w którym Klient był zobowiązany dokonać czynności określonych w Zgłoszeniu, a czynności tych nie dokonał, przykładowo: uzupełnienie wpłaty do podanej ceny imprezy lub dostarczenie wymaganych dokumentów. 2. W przypadku rezygnacji przez klienta z udziału w imprezie lub usłudze turystycznej z przyczyn nie leżących po stronie CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS, zgodnie z art KC, klientowi przysługuje zwrot zapłaconej ceny, natomiast organizatorowi prawo zachowania rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z daną rezerwacją. 3. W przypadku rezygnacji z listy rezerwowej niezależnie od jej terminu, Klientowi przysługuje zwrot wpłaconych świadczeń. VII. Prawa i obowiązki Klienta 1. Klient ma prawo do świadczeń określonych w Umowie. 2. Klient w czasie trwania imprezy turystycznej uprawniony jest do korzystania z pomocy pilota, rezydenta, lokalnego przedstawiciela CONQUEROR- TRAVEL CLUB SZERKUS. 3. Obowiązkiem Klienta jest stosowanie się do wskazówek i zaleceń przedstawicieli CONQUEROR- TRAVEL CLUB SZERKUS wpływających na realizację programu (m.in. przestrzeganie miejsca i godzin zbiórek). 4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody dokonane w hotelu, w trakcie transportu, itp. CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS może odmówić zabrania na pokład autobusu, samolotu osób pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. 5. W przypadku imprez samolotowych uczestnik imprezy jest odpowiedzialny za zasięganie informacji u rezydenta lub z tablic ogłoszeń w hotelu, dotyczących organizowanych imprez oraz terminu podróży powrotnej, w tym także zmian godzin lotu powrotnego w stosunku do godzin obowiązujących w momencie wylotu z kraju. Należy potwierdzić rozkład powrotny na 24 godziny przed planowaną godziną wylotu do kraju u lokalnego przedstawiciela biura lub korzystając z tablicy ogłoszeń w hotelu lub przez stronę WWW. W przypadku imprez realizowanych samolotem liniowym/rejsowym uczestnik imprezy jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad potwierdzania odcinków lotów, o jakich powiadomi go biuro podróży. Brak potwierdzenia oznacza, że linie lotnicze uczestniczące w transporcie mają prawo rozdysponować zarezerwowane miejsca. Uczestnik imprezy ponosi odpowiedzialność za to, czy on sam i jego bagaż spełniają warunki obowiązujące dla podróży samolotem, autokarem lub innym przewidzianym środkiem transportu. Zwraca się uwagę, że kobiety ciężarne nie powinny podróżować samolotem bez uprzedniej konsultacji

4 medycznej. Ze względów bezpieczeństwa, kobiety ciężarne w okresie od 26 do końca 34 tygodnia (w przypadku ciąży mnogiej od 20 do końca 28 tygodnia) ciąży, zobowiązane są przedłożyć przewoźnikowi zaświadczenie lekarskie w języku angielskim o braku przeciwskazań do odbycia lotu. Kobiety ciężarne po 34 tygodniu (w przypadku ciąży mnogiej po 28 tygodniu) ciąży mogą nie zostać dopuszczone przez przewoźnika do lotu. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu do lotu kobiety ciężarnej podejmuje kapitan samolotu. VIII. Realizacja umowy 1. W trakcie trwania imprezy uczestnik winien posiadać aktualnie obowiązujące dokumenty upoważniające do przekroczenia granic krajów objętych programem imprezy. 2. Przy wyjeździe transportem organizowanym przez uczestnika we własnym zakresie, wydanie voucheru/skierowania na odbiór świadczeń nastąpi w terminie określonym przy zawarciu umowy, termin ten wynosi przeciętnie siedem dni, nie wcześniej jednak niż po wpłaceniu przez uczestnika pełnej należności za imprezę. 3. Przy wyjeździe transportem organizowanym przez Organizatora, uczestnik zobligowany jest do posiadania Umowy-Zgłoszenia, wyjazd następuje na podstawie listy uczestników przygotowanej przez Organizatora. 4. CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS jest odpowiedzialna za przebieg imprezy zgodny z programem oraz za umówioną jakość świadczeń. 5. CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS informuje również, iż doba hotelowa trwa standardowo od godz (w dzień przyjazdu) do godz (w dzień wyjazdu). 6. W przypadku kategoryzacji hotelowej CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS posługuje się oficjalną kategoryzacją obiektów noclegowych wg lokalnych przepisów obowiązujących w krajach docelowych imprez turystycznych i zastrzega, ze może się ona różnić od międzynarodowych i polskich standardów. Graficzne oznaczenia w postaci gryfek oznaczają subiektywną ocenę (Firmy/CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS ) standardu obiektów i mają jedynie charakter informacyjny. 7. Zakres i warunki świadczenia usług objętych umową określone są poprzez opis zawarty w katalogach CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS oraz na stronie internetowej 8. Wszelkie zmiany informacji zawartych w katalogach CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS aktualizowane są na stronie internetowej i stanowią ostateczną podstawę zawarcia rezerwacji. IX. Reklamacje 1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Klient stwierdza wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi lub organizatora turystyki w taki sposób, aby umożliwić usunięcie wady. 2. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie przedmiotów będących w bagażu uczestnika ponosi odpowiednio ubezpieczyciel oraz przewoźnik. 3. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w pkt 1, Klient ma prawo złożenia reklamacji w formie pisemnej w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia zakończenia imprezy. Reklamacja powinna wskazywać uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określać żądanie. 4. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji organizator turystyki szczegółowo uzasadni na piśmie przyczyny odmowy. CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS zastrzega sobie termin rozpatrzenia reklamacji 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Brak odpowiedzi na reklamację w powyższym terminie jest równoznaczny z jej uznaniem. 5. Zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS jest zwolniona za wady świadczenia, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest spowodowane wyłącznie: - działaniem lub zaniechaniem Klienta, - działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nie uczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani usunąć, albo - siłą wyższą. 6. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w przypadkach wymienionych w punkcie 7 nie zwalnia organizatora od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi. 7. W przypadku zakupu imprezy sprzedawanej po cenach niższych niż katalogowe, możliwe odstępstwa od informacji pisemnych zawartych w broszurach, folderach i katalogach będą szczegółowo określone w umowie z jej uczestnikiem. W przypadku zmiany hotelu na obiekt spoza oferty katalogowej, Klient może przyjąć proponowaną zmianę lub odstąpić od umowy zgodnie z pkt IV ust. 3.

5 X. Ubezpieczenia 1. CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS zgodnie z wymogami ustawy o usługach turystycznych (Dz. U nr 133 poz. 884) posiada ubezpieczenie Organizatora turystyki w związku z prowadzoną przez siebie działalnością wystawione przez Signal Iduna Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. W cenie imprezy Klienci maja zawarte ubezpieczenie na podstawie generalnej polisy CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS Signal Iduna od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW 7000 PLN) NWS śmierć (3 500 PLN), kosztów leczenia (KL EUR), KR (równowartość w PLN EUR) oraz utraty/uszkodzenia bagażu (bagaż 800 PLN). 2. W cenie imprezy nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy lub przerwania uczestnictwa w imprezie. CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS zaleca zawarcie takiego ubezpieczenia wraz z zawarciem Umowy- Zgłoszenia, najpóźniej do 24 godzin od zawarcia Umowy - Zgłoszenia. Wskazuje jednocześnie, iż możliwe jest wykupienie ubezpieczenia od innych związanych z podróżą ryzyk. (np. koszty leczenia w następstwie chorób przewlekłych). 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS zawiera dla wszystkich uczestników ubezpieczenie od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków podczas trwania imprezy. Przy podpisaniu Umowy- Zgłoszenia o udział w imprezie klient zapoznaje się z zakresem i rodzajem ubezpieczenia, ogólnymi warunkami ubezpieczeń (dostępne w biurach sprzedających imprezy), nazwą i adresem ubezpieczyciela oraz zwolnieniem lekarzy z zachowania tajemnicy lekarskiej w zakresie związanym z realizacją ubezpieczenia. W trakcie imprezy CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS jest obowiązany pomóc uczestnikowi w realizacji świadczeń wynikających z ubezpieczenia. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez uczestnika w towarzystwie ubezpieczeniowym. Organizator nie uczestniczy w likwidacji szkód. XI. Dane Osobowe 1. Zgodnie z Ustawą z dn o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.), CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS Spółka Komandytowa, z siedzibą w Stryszawa 420 oświadcza: Wszystkie dane osobowe, których udzielił Klient, w związku z zawarciem umowy, podlegają ochronie przez CONQUEROR- TRAVEL CLUB zgodnie z prawem. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Klientowi przysługuje prawo do zmiany i wglądu do swoich danych. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana. W przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta CONQUEROR- TRAVEL CLUB SZERKUS zobowiązuje się do wykorzystania tych danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, w celu przesłania katalogów, materiałów informacyjnych i dokonywania rezerwacji. Dane te nie są nigdy udostępniane lub odsprzedawane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy podanie takich danych jest niezbędne do dokonania rezerwacji. XII. Odpowiedzialność Linii Lotniczych 1.Lot do miejsca docelowego i przylot z niego podlegają warunkom Konwencji Montrealskiej z 1999 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźników lotniczych. Reklamacje dotyczące uszkodzenia lub splądrowania bagażu w trakcie przewozu lotniczego należy składać pisemnie na adres przedstawicielstwa linii lotniczych w ciągu 7 dni od odebrania uszkodzonych przedmiotów. Reklamacje wynikające z opóźnienia w dostarczeniu bagażu należy składać pisemnie na adres przedstawicielstwa linii lotniczych do 21 dni od dnia przekazania bagażu pasażerowi. XIII. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U poz. 223 nr 2268 z późn. zm.) 2. W przypadku zaistnienia sporów będą one rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 3. Wszelkie informacje zamieszczone w katalogu CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS uwzględniają prawne oraz urzędowe zezwolenia i odpowiadają stanowi prawnemu na dzień ich złożenia do druku. 4. Nieważność poszczególnych postanowień Ogólnych Warunków Uczestnictwa nie narusza ważności pozostałych postanowień. 5. Niniejsze warunki obowiązują od Miłego wypoczynku życzą Zarząd i Pracownicy CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS I Zasady Ogólne 1. Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach i usługach turystycznych

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Biuro Podróży School Tour Krzysztof Lubas, jest organizatorem turystyki

Bardziej szczegółowo

OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1. WARUNKI KORZYSTANIA

OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1. WARUNKI KORZYSTANIA OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1 1. WARUNKI KORZYSTANIA 1. Warunki korzystania z usług turystycznych świadczonych przez PICOLA SPORT Aleksandra Zapolska, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. Przed podpisaniem Umowy-Zgłoszenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Podpisanie Umowy-Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE niego usług. 1. Niniejsze Ogóle Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, określają prawa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE 1 ORBI Renata Juraszek (zwana dalej organizatorem turystyki) została wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Wybieramy organizatora Każdy organizator turystyki, przed rozpoczęciem świadczenia usług na rzecz konsumentów, powinien zostać wpisany do rejestru organizatorów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA A. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Citron Travel Sp. z o.o. (zwane dalej Warunkami uczestnictwa ) stanowią integralną

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur

Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur 1. Zawarcie umowy udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Almatur następuje po: zapoznaniu się Uczestnika

Bardziej szczegółowo

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne 1. Niniejsze Warunki określają zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w zagranicznych imprezach szkoleniowych (dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZESTNICTWA w PIELGRZYMCE do ZIEMI ŚWIĘTEJ w dniach 11.04-18.04.2016 r. (prosimy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI)

UMOWA UCZESTNICTWA w PIELGRZYMCE do ZIEMI ŚWIĘTEJ w dniach 11.04-18.04.2016 r. (prosimy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI) UMOWA UCZESTNICTWA w PIELGRZYMCE do ZIEMI ŚWIĘTEJ w dniach 11.04-18.04.2016 r. (prosimy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI) Dane zgłaszającego: Imię i Nazwisko, data ur., nr tel., adres, PESEL, nr i data ważności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA WARUNKI UCZESTNICTWA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze w imprezach turystycznych (zwane dalej: ) organizowanych przez Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczno Wypoczynkowe Natura Tour sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ NUMER IMPREZY UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ 1 BIURO PODRÓŻY PARADISE SPÓŁKA Z O.O., 61-823 POZNAŃ UL. PIEKARY 8A (REGON: 004772580, NIP:778-00-22-250, KRS: 0000000575) LEGITYMUJĄCE SIĘ KONCESJĄ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez Biuro Pielgrzymkowo Turystyczne AD ASTRA Kamila Banaś

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez Biuro Pielgrzymkowo Turystyczne AD ASTRA Kamila Banaś OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Biuro Pielgrzymkowo Turystyczne AD ASTRA Kamila Banaś II DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. AD ASTRA Kamila Banaś z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. 1 WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

Załącznik nr. 1 WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ Załącznik nr. 1 WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ Organizowanej przez: Ilonę Michalską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Turystyczne Michalska-Travel z siedzibą w Podkowie

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa 2015 w imprezach turystycznych organizowanych przez Centrum Turystyki Podwodnej Nautica Sp. z o.o. stosowane od 01.01.

Warunki Uczestnictwa 2015 w imprezach turystycznych organizowanych przez Centrum Turystyki Podwodnej Nautica Sp. z o.o. stosowane od 01.01. Warunki Uczestnictwa 2015 w imprezach turystycznych organizowanych przez Centrum Turystyki Podwodnej Nautica Sp. z o.o. stosowane od 01.01.2015 Preambuła Zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Usługach

Bardziej szczegółowo

[OWU Nomada] strona 1 z 6

[OWU Nomada] strona 1 z 6 OGÓLNE WARUNKI UMÓW DLA PIELGRZYMEK I WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ NOMADA BIURO PIELGRZYMKOWO-TURYSTYCZNE SP. Z O.O. ( OWU ) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze OWU zostały ustalone uchwałą z dnia 01.09.2015

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE ZAWARCIA UMOWY 1.1. Zawarcie umowy z klientem następuje w momencie pisemnego potwierdzenia przez organizatora

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. Ważne od 07.07.2015 r.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. Ważne od 07.07.2015 r. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA Ważne od 07.07.2015 r. Definicje użyte w niniejszym dokumencie: 1. Ogólne warunki uczestnictwa (inaczej: OWU) poniższy dokument; zawierający wyszczególnione, główne warunki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH OASIS TOURS Sp. z o.o. REALIZOWANYCH PO 1 STYCZNIA 2011 ROKU 1 Zawarcie umowy 1. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej z oferty katalogowej OASIS

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla młodzieży (obozy) zawartych w katalogu LATO 2012 zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach organizowanych przez Biuro Usług Turystycznych BUT sp. z o. o. sp. k. 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL

Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL 1. Postanowienia Ogólne. 1.1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach organizowanych przez SURFCLUB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM I. Zasady ogólne 1. P.W. EKO-SYSTEM, zwane dalej Biurem, zobowiązuje się do realizacji imprezy turystycznej, zwanej dalej Imprezą,

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102 Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102 I. ZAWARCIE UMOWY 1. Stronami umowy są Firma everb Organizator imprezy oraz Klient

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ` WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. Definicje: 1. Organizator MONDO TRAVEL Spółka z o.o., Adres: ul. Górczewska 200A/243, 01-463

Bardziej szczegółowo

Impreza impreza turystyczna organizowana przez Varsavolo sp. z o.o.

Impreza impreza turystyczna organizowana przez Varsavolo sp. z o.o. WARUNKI UCZESTNICTWA Definicje: Impreza impreza turystyczna organizowana przez Varsavolo sp. z o.o. Organizator Biuro Podróży Varsavolo sp. z o.o., 00-132 Warszawa, ul. Grzybowska 12/14 lok. 3, NIP 526-02-00-997

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL. Warunki ogólne

Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL. Warunki ogólne Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL Warunki ogólne 1. Biuro Podróży Kayo Travel, zwane dalej organizatorem oświadcza, że posiada: wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonego

Bardziej szczegółowo

CZAJKA TRAVEL 4.1. 5. Rezygnacja z uczestnictwa. 5.1. 5.2. 6. Ubezpieczenie. 6.1.a) 6.2. 6.3. 6.4. 7. Odpowiedzialność uczestnika. 7.1. 7.2. 7.3.

CZAJKA TRAVEL 4.1. 5. Rezygnacja z uczestnictwa. 5.1. 5.2. 6. Ubezpieczenie. 6.1.a) 6.2. 6.3. 6.4. 7. Odpowiedzialność uczestnika. 7.1. 7.2. 7.3. W trosce o dobro naszych Klientów oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa - zanim zgłoszą Państwo uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne 1. Niniejsze Warunki określają zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w zagranicznych imprezach szkoleniowych (dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO ULSŁUG TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH JACEK CIEKAŁA

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO ULSŁUG TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH JACEK CIEKAŁA OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO ULSŁUG TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH JACEK CIEKAŁA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt Załącznik nr 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt zawarta w dniu... r. w Żmigrodzie pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl 1. ZASADY OGÓLNE 1. Firma OdkryDubaj.pl, wpisana do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w Jabłonnej pod numerem 3669, NIP 716-217-99-78,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne

INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 636-85-50

Bardziej szczegółowo

BIURO TURYSTYCZNE SID Wojciech Schonhofer

BIURO TURYSTYCZNE SID Wojciech Schonhofer BIURO TURYSTYCZNE SID Wojciech Schonhofer 91-404 ŁÓDŹ ul.lumumby 22/26 Tel.kom 0-696 084 320 Tel. 042 6785779 NIP 7260127037 WARUNKI UCZESTNICTWA Definicje: Impreza impreza turystyczna organizowana przez

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AERO.PL SP. Z O.O.

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AERO.PL SP. Z O.O. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AERO.PL SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych Organizowanych przez Aero.pl sp.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA w IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH przez BIURO PODRÓŻY. NASZE WAKACJE zwane dalej ORGANIZATOREM

WARUNKI UCZESTNICTWA w IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH przez BIURO PODRÓŻY. NASZE WAKACJE zwane dalej ORGANIZATOREM WARUNKI UCZESTNICTWA w IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH przez BIURO PODRÓŻY NASZE WAKACJE zwane dalej ORGANIZATOREM I INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem jest 77 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa

Ogólne warunki uczestnictwa Ogólne warunki uczestnictwa I. Zawarcie umowy 1. Stronami niniejszej Umowy są organizator oraz Klient podpisujący kartę zgłoszenia-rezerwacji (zwaną dalej Umową ), po zapoznaniu się z ofertą organizatora

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA BIURA PODRÓŻY SLAVIA W SIERADZU

WARUNKI UCZESTNICTWA BIURA PODRÓŻY SLAVIA W SIERADZU Szanowni Paostwo, WARUNKI UCZESTNICTWA BIURA PODRÓŻY SLAVIA W SIERADZU Przed podjęciem decyzji o udziale w imprezie turystycznej organizowanej przez Biuro Podróży "Slavia' w Sieradzu bardzo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Kompas Poland Sp. z o.o. tel.: 22 862 90 20 Ul. Willowa 8/10 lok.2 Fax: 22 632 21 13 00-790 Warszawa www.kompas-poland.pl kompas@kompas-poland.

Kompas Poland Sp. z o.o. tel.: 22 862 90 20 Ul. Willowa 8/10 lok.2 Fax: 22 632 21 13 00-790 Warszawa www.kompas-poland.pl kompas@kompas-poland. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH LATO 2016 1. Postanowienia ogólne 1.1. Prawa i obowiązki Uczestników określają wydane na podstawie art. 384 1 Kodeksu Cywilnego Warunki uczestnictwa w imprezach

Bardziej szczegółowo

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży (kolonie,obozy), zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH GÓRALKA

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH GÓRALKA OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH GÓRALKA 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1.1. Przez użyte w Warunkach uczestnictwa określenia należy rozumieć:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W KOLONIACH

WARUNKI UCZESTNICTWA W KOLONIACH WARUNKI UCZESTNICTWA W KOLONIACH I DANE ORGANIZATORA KOLONII Marta Zalewska- Kolonie Zalfiki ul. Jabłoniowa 25b/15 80-175 Gdańsk NIP 8451881202 Regon 363859600 Tel. 668 320 632 Wpis ROTiPT nr 538 II INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa Obowiązuje od 27.02.2009r.

Ogólne warunki uczestnictwa Obowiązuje od 27.02.2009r. Ogólne warunki uczestnictwa Obowiązuje od 27.02.2009r. Organizatorem imprez turystycznych zawartych w katalogu jest Biuro Podróży REGENT z siedziba w Poznaniu ul. Meliorantów 8 wpisane do Ewidencji Działalności

Bardziej szczegółowo

ATD ALEKSANDRA ADAMSKA 04-560 WARSZAWA, UL. SKOKOWA 13A NIP: 521 221 33 12, REGON: 012333146

ATD ALEKSANDRA ADAMSKA 04-560 WARSZAWA, UL. SKOKOWA 13A NIP: 521 221 33 12, REGON: 012333146 ZGŁOSZENIE UMOWA zawarta dnia w.. pomiędzy: ATD Aleksandra Adamska, z siedzibą w Warszawie (04 560), przy ul. Skokowej 13A, zarejestrowaną w EDG pod nr 524222, NIP: 521 221 33 12, zwaną dalej Organizatorem,

Bardziej szczegółowo

V. Odpowiedzialność 1. ORGANIZATOR odpowiada za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy, chyba Ŝe jest Strona 2

V. Odpowiedzialność 1. ORGANIZATOR odpowiada za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy, chyba Ŝe jest Strona 2 I. Postanowienia ogólne 1. Zawarcie umowy z Ekspedycja Wojciech Wiwatowski Ul. Wrzosowa 12, 05-220 Zielonka NIP 878-124-21-84, zwanym dalej ORGANIZATOREM, następuje z chwilą zapoznania się z niniejszymi

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH przez Feel The Flow zwane dalej ORGANIZATOREM obowiązujące od 01.09.2012r. I INFORMACJE OGÓLNE 1. Feel The Flow Piotr Dąbrowski zwany dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o. 1 ZASADNY OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych (dalej:warunki uczestnictwa) organizowanych przez Biuro Podróży ABC-Holiday

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa Organizatora Imprezy (WUOI)

Warunki Uczestnictwa Organizatora Imprezy (WUOI) Warunki Uczestnictwa Organizatora Imprezy (WUOI) Preambuła w trosce o dobro naszych Klientów oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, prosimy o zapoznanie się z niniejszymi

Bardziej szczegółowo

Warunki rezerwacji Sun Fever

Warunki rezerwacji Sun Fever Warunki rezerwacji Sun Fever Poniższe warunki regulują prawa i obowiązki Uczestnika oraz Organizatora Taksidi Sp. z o.o. z siedzibą ul. Armii Krajowej 3, 05-530 Góra Kalwaria działającego na podstawie

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym zakresie przeprowadzono 4 kontrole, w niżej wymienionych placówkach świadczących usługi turystyczne:

W przedmiotowym zakresie przeprowadzono 4 kontrole, w niżej wymienionych placówkach świadczących usługi turystyczne: Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku przedstawia i n f o r m a c j ę z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne. W przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usługi turystycznej

UMOWA o świadczenie usługi turystycznej UMOWA o świadczenie usługi turystycznej zawarta w Warszawie w dniu. 2015 r., pomiędzy: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego (ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

WYMARZONA WYCIECZKA CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK

WYMARZONA WYCIECZKA CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK WYMARZONA WYCIECZKA CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK U progu wakacji i sezonu urlopowego, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku przekazuje Państwu garść informacji dotyczących najbardziej istotnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA KAYO TRAVEL

WARUNKI UCZESTNICTWA KAYO TRAVEL WARUNKI UCZESTNICTWA KAYO TRAVEL WARSZAWA DN. 01.01.2015 OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Biuro Podróży Kayo Travel, zwane dalej organizatorem oświadcza, że posiada: wpis do rejestru

Bardziej szczegółowo

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży ul. Willowa 8/10 lok. 2, 00-790 Warszawa; nr wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 371. NIP: 526-10-02-130; KRS 000038687; Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez spółkę pod firmą Exim Tours Sp. z o.o.

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez spółkę pod firmą Exim Tours Sp. z o.o. Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez spółkę pod firmą Exim Tours Sp. z o.o. I. ZAWARCIE UMOWY 1. Stronami niniejszej umowy są spółka pod firmą EXIM TOURS Sp. z o. o. (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży Hawajskie Aloha

Biuro Podróży Hawajskie Aloha OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA Obowiązuje od dnia 20.06.2015 1. Postanowienie Ogólne Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez firmę Krzysztof Rólka Hawajskie Aloha zwanym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH I. ZASADY OGÓLNE 1. stawia sobie za cel zapewnienie Klientom optymalnych warunków wypoczynku. Prawa i obowiązki Klientów określają wydane w oparciu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH obowiązujące od dnia 20.03.2012 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH obowiązujące od dnia 20.03.2012 r. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH obowiązujące od dnia 20.03.2012 r. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych stanowią integralną część Umowy

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa. I. ZASADY OGÓLNE 1/ Biuro Podróży Active Travel Sp. z o.o. stawia sobie za cel zapewnienie Klientom optymalnych warunków

Warunki uczestnictwa. I. ZASADY OGÓLNE 1/ Biuro Podróży Active Travel Sp. z o.o. stawia sobie za cel zapewnienie Klientom optymalnych warunków Warunki uczestnictwa I. ZASADY OGÓLNE 1/ Biuro Podróży Active Travel Sp. z o.o. stawia sobie za cel zapewnienie Klientom optymalnych warunków wypoczynku. Prawa i obowiązki Klientów określają wydane w oparciu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA I. ZASADY OGÓLNE 1. Biuro Podróży Active Travel Sp. z o.o. stawia sobie za cel zapewnienie Klientom optymalnych warunków wypoczynku. Prawa i obowiązki Klientów określają wydane

Bardziej szczegółowo

1.2. Warunki uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach organizowanych przez Alfa Star Biuro Podróży Sp.j.

1.2. Warunki uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach organizowanych przez Alfa Star Biuro Podróży Sp.j. Warunki Uczestnictwa Preambuła W trosce o dobro naszych Klientów oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

2. Dokumenty wymienione w pkt 1 stanowią integralną częśd Umowy.

2. Dokumenty wymienione w pkt 1 stanowią integralną częśd Umowy. I. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FIRMĘ TOUR-POL Celem działalności firmy jest zapewnienie klientom zgodnego z ofertą, wypoczynku przez jak najlepszą realizację wszystkich

Bardziej szczegółowo

1Wa r u n k i Uc z e s t n i c t w a 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych

1Wa r u n k i Uc z e s t n i c t w a 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych 1Wa r u n k i Uc z e s t n i c t w a 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych zawartych w ofercie Sport Promotion zorganizowanych przez Organizatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług turystycznych Warunki Uczestnictwa

Regulamin świadczenia usług turystycznych Warunki Uczestnictwa Regulamin świadczenia usług turystycznych Warunki Uczestnictwa Przed zarezerwowaniem / podpisaniem druku Umowa zgłoszenie na imprezę turystyczną, kurs językowy, czy inną usługę turystyczną prosimy o przestudiowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne

INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt 1 Postanowienia ogólne I. Niniejszy dokument zawiera warunki sprzedaży rejsów morskich organizowanych przez firmę Skłodowscy Yachting

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE TURNUSY:

KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE TURNUSY: PÓŁKOLONIE 2015 KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE I. DANE ORGANIZATORA SMECZ Bogumił i Wspólnicy Sp.j ul. Mostowa 4, Siedliska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 88 5361 Poz. 499 499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. z dnia 21.11.2014 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. z dnia 21.11.2014 r. WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. z dnia 21.11.2014 r. Szanowni Państwo! Uprzejmie prosimy przed dokonaniem rezerwacji imprezy

Bardziej szczegółowo

Zawarcie umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej jest traktowane jako Państwa pełna akceptacja zaprezentowanych Ogólnych Warunków Uczestnictwa.

Zawarcie umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej jest traktowane jako Państwa pełna akceptacja zaprezentowanych Ogólnych Warunków Uczestnictwa. Ogólne Warunki Uczestnictwa i Imprezach Turystycznych Szanowni Państwo, Zwracamy się z prośba o dokładne przeczytanie i zapoznanie się ze szczegółowymi Warunkami Imprez Turystycznych, organizowanych przez

Bardziej szczegółowo

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY Turystyka to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Na rynku działa kilka tysięcy podmiotów świadczących usługi turystyczne. Konsumenci na co

Bardziej szczegółowo

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY Turystyka to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Na rynku działa kilka tysięcy podmiotów świadczących usługi turystyczne. Konsumenci na co

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA WARUNKI UCZESTNICTWA I.ZASADY OGÓLNE 1.Przed zawarciem Umowy-Zgłoszenia o udział w imprezie turystycznej sprzedawanej i/lub organizowanej przez Biuro Turystyki Aktywnej KOMPAS sp. z o. o. (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KADET-OK.

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KADET-OK. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KADET-OK. Organizatorem imprez zawartych w ofercie na stronie internetowej www.kadet-ok.pl (w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO PODRÓŻY SUN-SPORT (REGULAMIN)

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO PODRÓŻY SUN-SPORT (REGULAMIN) OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO PODRÓŻY SUN-SPORT (REGULAMIN) I. ZASADY OGÓLNE 1. Niniejszy dokument (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dodatek specjalny Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Nr../10

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Nr../10 Załącznik nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Nr../10 Zawarta w Warszawie dnia..2010 r. pomiędzy: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MSWIA z siedzibą w Warszawie, ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa Warunki uczestnictwa 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. ZAWARCIE UMOWY. 1.1 Przez uŝyte w Warunkach uczestnictwa określenia naleŝy rozumieć: a) warunki uczestnictwa warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA - ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ. Agent : Organizator : Termin : Miejsce imprezy : Adres zamieszkania z kodem pocztowym :...

UMOWA - ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ. Agent : Organizator : Termin : Miejsce imprezy : Adres zamieszkania z kodem pocztowym :... "Oświata" 53-508 Wrocław ul. Kolejowa 36 tel. / fax. 71 372 52 91 Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Dolnośląskiego Nr 145 e - mail : turystyka@oswiata.wroc.pl www.oswiata.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

stanowiącym integralną część Umowy, z informacjami podawanymi w katalogu lub na stronach internetowych, a także z warunkami ubezpieczenia.

stanowiącym integralną część Umowy, z informacjami podawanymi w katalogu lub na stronach internetowych, a także z warunkami ubezpieczenia. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BEST REISEN GROUP Sp. z o.o. ważne od 27 maja 2010 r. Wpis do rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego nr 1057,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych

Warunki Ogólne Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych Warunki Ogólne Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych 1. Definicje a) "Umowa" jest to umowa o uczestnictwo w Imprezie Turystycznej, zawarta na podstawie niniejszych Warunków Ogólnych i opisana w artykule

Bardziej szczegółowo

Karta uczestnika obozu. Obóz narciarsko snowboardowy Austria - Niederau

Karta uczestnika obozu. Obóz narciarsko snowboardowy Austria - Niederau AR-SPORT Arkadiusz Ziółkowski ul. Wyszyńskiego 5/4 26-300 Opoczno tel ; 607-067-024, 604-150-274 Karta uczestnika obozu. Obóz narciarsko snowboardowy Austria - Niederau Proszę wypełnić kartę elektronicznie

Bardziej szczegółowo

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres /

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres / UMOWA wzór W dniu roku w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, zwanym dalej "Zamawiającym,, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Safari Travel Dorota Katende ul. Reja 13/15, Sopot tel. +48 531 86 55 22 e-mail: safari@safaritravel.com.pl

Safari Travel Dorota Katende ul. Reja 13/15, Sopot tel. +48 531 86 55 22 e-mail: safari@safaritravel.com.pl ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH NA ROK 2015/2016: WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH/SPRZEDAWANYCH PRZEZ BIURO SAFARI TRAVEL NA ROK 2015/2016 KAŻDY PROGRAM SAFARI

Bardziej szczegółowo

1.3. Stronami UMOWY są z zastrzeżeniem punktu 4.2. niniejszych WARUNKÓW UCZESTNICTWA, ORGANIZATOR i KLIENT.

1.3. Stronami UMOWY są z zastrzeżeniem punktu 4.2. niniejszych WARUNKÓW UCZESTNICTWA, ORGANIZATOR i KLIENT. Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży LEKIER Sp. z o.o. dotyczy wyjazdów od lutego 2015 r. do stycznia 2016 r. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. ZAWARCIE UMOWY.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Feel3 Sp. z o.o. ul. Bolecha 70, 01-437 Warszawa

Feel3 Sp. z o.o. ul. Bolecha 70, 01-437 Warszawa Wyjazd przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Ogólne Warunki Umowy (OWU) - uczestnictwa w imprezie turystycznej Hiszpania Lloret de Mar vol.1 organizowanej przez Feel3 sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Uczestnictwa Nelmare Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Uczestnictwa Nelmare Sp. z o.o. Nelmare Sp. z o.o. ul. Walońska 9/2, 50-413 Wrocław +48 71 728 14 14, kontakt@nelmare.pl Ogólne Warunki Uczestnictwa Nelmare Sp. z o.o. Postanowienia wstępne. 1.1. Organizatorem imprez turystycznych jest

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez Zero Gravity Sp. z o.o. zwanej dalej Organizatorem

Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez Zero Gravity Sp. z o.o. zwanej dalej Organizatorem Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez Zero Gravity Sp. z o.o. zwanej dalej Organizatorem I. Warunki ogólne i zawarcie Umowy 1. Warunki Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Strony uzgodniły, co następuje:

UMOWA. Strony uzgodniły, co następuje: UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy firmą Akademia Języka Polskiego Joanna Sławkowska- Marszeniuk, ul. Lendziona 17/4a, 80-234 Gdańsk, NIP 593-227-14-21, zwaną dalej Zleceniobiorcą, a: Imię i nazwisko opiekuna

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2015 Etap IV. 1 [Organizator]

Regulamin promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2015 Etap IV. 1 [Organizator] Regulamin promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2015 Etap IV 1 [Organizator] Organizatorem promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2015 Etap IV jest TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Jak zadbać o udany wyjazd

Jak zadbać o udany wyjazd e-poradnik Prawo Prawo Prawo Prawo Prawo Jak zadbać o udany wyjazd obowiązki biur podróży i prawa turysty Na co zwrócić uwagę przed wykupieniem imprezy turystycznej Co powinna zawierać umowa z biurem podróży

Bardziej szczegółowo