86 Bazy danych. Język T-SQL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "86 Bazy danych. Język T-SQL"

Transkrypt

1 86 Bazy danych Język T-SQL

2 Bazy danych 87 Przegląd zagadnień Charakterystyka jezyka SQL Polecenia DDL Polecenia DCL Polecenia DML Podsumowanie Laboratorium W tym wykładzie poznasz podstawy uniwersalnego języka słuŝącego do manipulacji danymi w bazach relacyjnych - język SQL (ang. Structured Query Language).

3 88 Bazy danych Charakterystyka języka SQL Język SQL narodził się w latach siedemdziesiątych w laboratoriach IBM w San Jose. Pierwszy standard ANSI tego języka ujrzał światło dzienne w roku 1987, a obecny noszący nazwę SQL2 (lub SQL92) w roku Obecnie trwają prace nad kolejną wersją tego języka, ale nie zostały one jeszcze zakończone. Język SQL - strukturalny język zapytań - został opracowany z myślą o relacyjnych bazach danych. Jest on tak skonstruowany, Ŝe pozwala definiowanie, usuwanie i manipulację danymi w relacyjnych bazach danych bez konieczności wchodzenia w szczegóły implementacyjne i konstrukcyjne konkretnego środowiska baz danych. Prawie wszystkie bazy danych i SZBD wspierają język SQL, choć w jego róŝnych odmianach. Istnieją bowiem róŝne dialekty tego języka opracowane na potrzeby konkretnych SZBD. Jeśli jednak będziemy posługiwać się jego wersją ANSI, to powinien on być zrozumiały dla większości SZBD. Język SQL składa się z trzech składowych: języka definiowania danych - języka DDL (ang. Data Definition Language), języka sterowania danymi - języka DCL (ang. Data Control Language), języka operowania na danych - języka DML (ang. Data Manipulation Language). Rysunek 4.1 pokazuje składniki języka SQL wraz z najwaŝniejszymi poleceniami z kaŝdej części, które będziesz poznawać. Rys. 4.1 Składowe języka SQL

4 Bazy danych 89 Polecenia DDL Instrukcje języka DDL słuŝą do manipulowania bazą danych i jej obiektami. Pozwalają na: - tworzenie nowych obiektów, - modyfikowanie obiektów juŝ istniejących, - usuwanie obiektów. Tworzenie tabel Rys. 4.2 Główne polecenia języka DDL Rysunek 4.3 przedstawia przykład składni polecenia CREATE TABLE oraz przykład uŝycia tego polecenia. Rys. 4.3 Przykład składni i polecenia CREATE TABLE Przy definiowaniu tabeli naleŝy podać jej nazwę, nazwy jej atrybutów oraz typ danych, które atrybuty te mogą przyjmować. Dodatkowo określa się, czy dany atrybut moŝe przyjąć wartość NULL, czy nie. Typy danych, które mogą przyjmować atrybuty według standardu ANSI, podano w tabeli 4.4. KaŜdy atrybut musi mieć przypisany typ.

5 90 Bazy danych NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe występują róŝne w typach w zaleŝności od systemu zarządzania bazą danych, z którym mamy do czynienia. Tabela 4.4 Typy danych ANSI Typ danych ANSI Opis Tekstowy Binarny CHAR(n) VARCHAR(n) BIT(n) BIT VARYING(n) tekst o długości n tekst o długości co najwyŝej n ciąg bitów o długości n ciąg bitów o długości co najwyŝej n Całkowity INT, SHORTINT wartości całkowite Numeryczne Modyfikacja tabel FLOAT,REAL DECIMAL(n,d) liczby zmiennopozycyjne wartośc na n pozycjach dziesiętnych z d miejscami po przecinku Do modyfikacji obiektów słuŝy polecenie ALTER. W celu modyfikacji istniejącej tabeli naleŝy zastosować polecenie ALTER TABLE, którego uproszczona składnia pokazana jest na rysunku. Rys. 4.5 Składnia częściowa polecenia ALTER TABLE Najczęściej polecenie ALTER TABLE stosuje się do zmiany schematu relacji. Przykład zastosowania tego polecenia do dodania lub usunięcia kolumny z tabeli pokazano poniŝej. Rys. 4.6 Przykład zastosowania polecenia ALTER TABLE

6 Bazy danych 91 Usuwanie tabeli Do usuwania tabeli słuŝy polecenie DROP TABLE. Usuwa ono schemat tabeli (relacji). Rys. 4.7 Przykład uŝycia polecenia DROP TABLE

7 92 Bazy danych Polecenia DCL Instrukcje języka DCL słuŝą do zarządzania uprawnieniami dostępu do obiektów bazy. NajwaŜniejsze polecenia języka DCL zebrano w tabeli 4.8. Tabela 4.8 Polecenia języka DCL Instrukcja Znaczenie Opis GRANT Nadanie Nadaje uprawnienia DENY Odmowa Odmawia uprawnień REVOKE Cofnięcie Usuwa nadane lub cofnięte uprawnienia Czym róŝni się odmowa uprawnień od cofnięcia uprawnień? Chodzi o to, Ŝe mamy dwa rodzaje uprawnień (podobnie jak w systemie Windows XP/2000/2003) - uprawnienia pozytywne (coś moŝna zrobić) i negatywne (coś jest zabronione). Do nadawania uprawnień pozytywnych słuŝy polecenie GRANT, zaś uprawnienia negatywne nadajemy poleceniem DENY. Polecenie REVOKE pozwala cofnąć uprawnienia nadane poleceniami GRANT i DENY. NaleŜy zapamiętać, Ŝe uprawnienia negatywne (nadane poleceniem DENY) nadpisują uprawnienia pozytywne (nadane przez polecenie GRANT).

8 Bazy danych 93 Polecenia DML Pobieranie zestawu wyników Operatory porównania Operatory logiczne Wyszukiwanie z listy wartosci Wyszukiwanie wartosci nieznanych Modyfikowanie danych Instrukcje języka DML słuŝą do: pobieranie danych, formatowania zestawu wyników, modyfikowania danych. NajwaŜniejsze instrukcje języka DML zebrano w tabeli 4.9. Tabela 4.9 Polecenia języka DML Instrukcja Znaczenie Opis SELECT Pobierz Pobiera zestaw danych INSERT Wstaw Wstawia dane do tabeli UPDATE Modyfikuj Modyfikuje dane w tabeli DELETE Usuń Usuwa rekordy z tabeli

9 94 Bazy danych Pobieranie zestawu wyników Do pobierania zestawu wyników słuŝy polecenie SELECT. Rys Składnia częściowa polecenia SELECT Jeśli chcemy pobrać wszystkie kolumny z tabeli, to w jako listę wyboru podajemy gwiazdkę. Przykład takiego zastosowania pokazuje rysunek Rys Polecenie SELECT - pobranie wszystkich kolumn z tabeli Jeśli natomiast interesują nas tylko niektóre, z kolumn danej tabeli, to naleŝy po słowie SLECT wymienić nazwy tych kolumn w takiej kolejności, w jakiej chcemy aby zostały wyświetlone. Rys Polecenie SELECT - pobranie wybranych kolumn z tabeli

10 Bazy danych 95 MoŜemy równieŝ ograniczyć liczbę zwracanych wierszy, czyli dokonać filtrowania rekordów. SłuŜy do tego warunek WEHRE, który moŝemy umieścić w instrukcji SELECT. Rys Polecenie SELECT - uŝycie warunku WHERE Warunki wyszukiwania, które moŝemy stosować po słowie WEHRE są róŝnorodne i dają duŝą swobodę filtrowania rekordów. Warunki te mogą: - korzystać z operatorów porównania, - korzystać z porównywania ciągów, - korzystać z operatorów logicznych, - pobierać zakresu wartości, - korzystać z listy wartości jako kryterium wyszukiwania, - pobierać wartości nieznanych. Operatory porównania Operator = Operator porównania (=) powoduje, Ŝe zwracane są tylko te rekordy, których wartość w zadanej kolumnie jest równa podanej. Rys Polecenie SELECT - uŝycie operatora porównania

11 96 Bazy danych Operator LIKE Operator LIKE porównuje ciągi znaków, które powinny być do siebie podobne. Wraz z operatorem LIKE moŝna stosować znaki maskujące: % - zastępuje dowolny ciąg znaków (odpowiednik w MS Access - *), _ - zastępuje jeden dowolny znak (odpowiednik w MS Access -?). Rys Polecenie SELECT - uŝycie operatora LIKE Rys Przykłady wykorzystania operatora LIKE Operatorem negującym wynik operatora LIKE jest operator NOT LIKE. Jego zastosowanie powoduje zwrócenie rekordów, które nie spełniają podanego warunku podobieństwa.

12 Bazy danych 97 Rys Przykład wykorzystania operatora NOT LIKE Operatory logiczne Wraz ze słowem WHERE moŝna teŝ stosować operatory logiczne AND i OR, co znacznie poszerza moŝliwości budowania warunków filtrowania. Rys Przykład wykorzystania operatorów logicznych

13 98 Bazy danych Wyszukiwanie z listy wartości Do wyszukiwania wartości z podanej listy słuŝy słowo IN. Rys Przykład wyszukiwania z listy wartości Wyszukiwanie wartości nieznanych Wyszukiwanie rekordów o nieznanych lub nie podanych wartościach ma wiele praktycznych zastosowań. Przykład takiego wyszukiwania z zastosowaniem słowa IS NULL podano na rysunku Rys Przykład wyszukiwania wartości nieznanych

14 Bazy danych 99 Formatowanie wyników Kiedy zestaw wyników zostanie juŝ przefiltrowany i zostaną wybrane odpowiednie kolumny, warto jest go odpowiednio sformatować, aby był on lepiej czytelny. Formatowanie wyników moŝe polegać na: - sortowaniu danych, - eliminowaniu duplikatów, - zmianie nazw kolumn, - zastosowaniu literałów, Sortowanie wyników Do sortowania wyników naleŝy zastosować składnię ORDER BY. Sortować moŝemy rosnąco (słowo kluczowe - ASC) lub malejąco (słowo kluczowe - DESC). Rys Przykład sortowania wyników Eliminowane duplikatów Do eliminowania duplikatów w wynikach słuŝy słowo DISTINCT. Rys Przykład eliminowania duplikatów

15 100 Bazy danych Zmiana nazw kolumn Nazwę kolumny w zestawie wyników moŝemy osiągnąć bardzo prosto stosując słowo AS w sposób, jak pokazano poniŝej. Literały Rys Przykład zmiany nazw kolumn Literały słuŝą do dodawania do zestawu wyników pewnych ciągów znaków, jak pokazuje to poniŝszy przykład. Poprawia to czytelność wyniku. Rys Przykład uŝycia literału

16 Bazy danych 101 Modyfikowanie danych Modyfikowanie danych moŝe polegać na: wstawianiu wierszy, usuwaniu wierszy, aktualizowaniu wierszy. Wstawianie wierszy Do wstawiania wierszy uŝywamy polecenia INSERT. Usuwanie wierszy Rys Przykład wstawienia wiersza Do usunięcia wierszy w tabeli moŝna zastosować dwa polecenia: DELETE lub TRUNCATE TABLE. Nie powodują one usunięcia schematu relacji, ale jedynie jej instancji. Instrukcja DELETE 1. UŜywana do usunięcia jednego lub więcej wierszy z tabeli. 2. Zawsze naleŝy umieszczać klauzulę WHERE. 3. KaŜdy usunięty wiersz jest rejestrowany w dzienniku transakcji. Instrukcja TRUNCATE TABLE 1. UŜywana do usunięcia wszystkich wierszy z tabeli. 2. Serwer SQL zachowuje strukturę tabeli i skojarzone obiekty. 3. Jedynie zwolnienie stron danych jest rejestrowane w dzienniku transakcji. Aktualizowanie wierszy 1. Klauzula WHERE określa wiersze, które mają być zmienione. 2. Słowo kluczowe SET określa nowe dane. 3. Wartości wejściowe muszą być tego samego typu danych, co kolumny. Rys Przykład aktualizacji wiersza

17 102 Bazy danych Podsumowanie Charakterystyka jezyka SQL Polecenia DDL Polecenia DCL Polecenia DML Do manipulowania na obiektach i danych w relacyjnej bazie danych najwygodniej jest stosować strukturalny język zapytań SQL. Składa się on z trzech podstawowych części słuŝących do manipulacji obiektami bazy danych (np. tabelami), zarządzania uprawnieniami (nie wszystkie bazy tę część wspierają) oraz do manipulowania danymi i sposobem ich prezentacji. SQL jest prostym, uniwersalnym językiem. Jest niezbędnym elementem pracy kaŝdego programisty baz danych.

18 Bazy danych 103 Laboratorium W tym ćwiczeniu przyjrzymy się praktycznemu zastosowaniu języka T-SQL

19 104 Bazy danych Polecenia języka DDL Poznawanie języka SQL rozpoczniesz od zapoznania się z poleceniami z działu DDL (ang. Data Definition Language): CREATE, ALTER i DROP. Krok 1 - Utwórz tabelę za pomocą polecenia CREATE TABLE Zaloguj się do maszyny wirtualnej ZBD jako uŝytkownik Administrator z hasłem Kliknij Start. Z grupy programów Microsoft SQL Server 2005 uruchom SQL Server Management Studio. W oknie logowania kliknij Connect. Kliknij w menu głównym programu Management Studio na File. Kliknij Open - File. Odszukaj plik C:\Labs\Lab4\ddl_1.sql i kliknij Open. Zaznacz i uruchom (klawisz F5) fragmenty kodu oznaczone w komentarzach jako (1) oraz (2). -- (1) ustawmy Biblioteke jako baze robocza USE Biblioteka -- (2) utworzmy w bazie danych tabele Tabela1 CREATE TABLE Tabela1 ( ID_tabeli int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, kolumna1 varchar(10), kolumna2 varchar(20), kolumna3 varchar(30) ) PowyŜszy kod ustawia bazę danych Biblioteka jako bazę roboczą oraz tworzy w tej bazie danych tabelę Tabela1 o czterech kolumnach (ID_tabeli, kolumna1, kolumna2, kolumna3). Polecenie CREATE słuŝy do tworzenia wszystkich obiektów baz danych: tabel (CREATE TABLE), widoków (CREATE VIEW), procedur składowanych (CREATE PROCEDURE), indeksów (CREATE INDEX), wyzwalaczy (CREATE TRIGGER). Tylko tymczasowe twory, takie jak zmienne czy kursory, deklarujesz (nie tworzysz) za pomocą polecenia DECLARE. Krok 2 - Modyfikuj strukturę tabeli za pomocą polecenia ALTER TABLE Mając otwarty skrypt demo_4_1_1 w oknie Query zaznacz i uruchom (F5) fragment kodu oznaczony w komentarzu jako (3). -- (3) zmienmy definicje kolumny kolumna1 ALTER TABLE Tabela1 ALTER COLUMN kolumna1 varchar(10) NOT NULL

20 Bazy danych 105 PowyŜszy kod modyfikuje istniejącą kolumnę (kolumna1) tabeli Tabela1 tak, by nie moŝna było w niej zapisywać wartości pustych. ZauwaŜ, Ŝe przy zmianie czegokolwiek w istniejącej kolumnie musisz koniecznie podać typ danych kolumny (niezaleŝnie od tego, czy się zmienia, czy nie). (4). -- (4) dodajmy kolumne kolumna4 ALTER TABLE Tabela1 ADD kolumna4 int PowyŜszy kod dodaje do istniejącej tabeli Tabela1 kolumnę kolumna4 typu danych int. MoŜna dodać jednorazowo więcej niŝ jedną kolumnę oddzielając definicje nowych kolumn przecinkami. (5). -- (5) dodajmy ograniczenie na kolumnie kolumna4 ALTER TABLE Tabela1 ADD CONSTRAINT CK_kolumna4 CHECK (kolumna4 > 5) PowyŜszy kod powoduje dodanie w istniejącej tabeli Tabela1 ograniczenia nazwanego CK_kolumna4 na istniejącą kolumnę kolumna4. Ograniczenie to wymusza wstawianie w kolumnie kolumna4 liczb całkowitych (kolumna jest typu całkowitego) większych od 5. (6). -- (6) usunmy ograniczenie na kolumnie kolumna4 ALTER TABLE Tabela1 DROP CONSTRAINT CK_kolumna4 PowyŜszy kod spowoduje usunięcie uprzednio utworzonego ograniczenia CK_kolumna4 z tabeli Tabela1. (7). -- (7) usunmy kolumne kolumna4 ALTER TABLE Tabela1 DROP COLUMN kolumna4

21 106 Bazy danych PowyŜszy kod spowoduje usunięcie kolumny kolumna4 z tabeli Tabela1. Krok 3 - Usuń tabelę za pomocą polecenia DROP TABLE Mając otwarty skrypt ddl_1 w oknie Query zaznacz i uruchom (F5) fragment kodu oznaczony w komentarzu jako (8). -- (8) usunmy tabele Tabela1 DROP TABLE Tabela1 PowyŜszy kod spowoduje usunięcie tabeli Tabela1. Pamiętaj, Ŝe usunięcie tabeli oznacza usunięcie nie tylko danych z tabeli, ale równieŝ struktury samej tabeli.

22 Bazy danych 107 Polecenia języka DCL Aby móc wykonywać operacje na danych, uŝytkownik musi mieć nadane odpowiednie uprawnienia. Do zarządzania uprawnieniami uŝytkowników słuŝą polecenia języla DDL (ang. Data Control Language): GRANT, REVOKE oraz DENY. Krok 1 - Dodaj nowych uŝytkowników bazy danych i sprawdź ich domyślne uprawnienia Zaloguj się do maszyny wirtualnej ZBD jako uŝytkownik Administrator z hasłem Kliknij Start. Z grupy programów Microsoft SQL Server 2005 uruchom SQL Server Management Studio. W oknie logowania kliknij Connect. Kliknij w menu głównym programu Management Studio na File. Kliknij Open - File. Odszukaj plik C:\Labs\Lab4\dcl_1.sql i kliknij Open. Zaznacz i uruchom (klawisz F5) fragmenty kodu oznaczone w komentarzach jako (1) oraz (2). -- (1) ustawmy Biblioteke jako baze robocza USE Biblioteka -- (2) dodajmy dwoch nowych uzytkownikow serwera i bazy danych, -- Czytelnik1 i Czytelnik2, umiescmy ich w grupie Czytelnicy EXEC sp_addlogin Czytelnik1 EXEC sp_addlogin Czytelnik2 EXEC sp_grantdbaccess Czytelnik1 EXEC sp_grantdbaccess Czytelnik2 EXEC sp_addrole Czytelnicy EXEC sp_addrolemember Czytelnicy, Czytelnik1 EXEC sp_addrolemember Czytelnicy, Czytelnik2 PowyŜszy kod dodaje dwóch uŝytkowników serwera - Czytelnik1 oraz Czytelnik2 (loginy serwera SQL, nie zaś logowanie w systemie Windows). Dodatkowo nadajemy uŝytkownikom dostęp do bazy (czyli inaczej mówiąc mapujemy loginy do bazy pod tymi samymi nazwami). Wreszcie tworzymy grupę w bazie danych i dodajemy do niej uprzednio utworzonych uŝytkowników. Nie przejmuj się, Ŝe nie bardzo rozumiesz na razie mechanizmy bezpieczeństwa (loginy, grupy itd.). Dokładniej zapoznamy Cię z tymi zagadnieniami w rozdziale 9 ćwiczeń). Na razie musisz tylko wiedzieć, jakie operacje wykonaliśmy.

23 108 Bazy danych Kliknij przycisk New Query. Zaloguj się uŝywając uwierzytelniania SQL Server jako Czytelnik1 (hasło pozostaw puste). W menu głównym programu wybierz File - Open. W oknie Open Query File wybierz plik dcl_2.sql. Zaznacz i uruchom (klawisz F5) fragmenty kodu oznaczone w komentarzach jako (1) oraz (2). -- (1) ustawmy Biblioteke jako baze robocza USE Biblioteka -- (2) sprawdzmy, czy mamy uprawnienia do wykonania -- polecenia SELECT na tabeli Wydawnictwa SELECT * FROM Wydawnictwa PowyŜszy kod ustawi bazę danych Biblioteka jako bazę roboczą i spróbuje wykonać polecenie SELECT na tabeli Wydawnictwa w kontekście uŝytkownika Czytelnik1. Wynikiem działania powinien być komunikat: Server: Msg 229, Level 14, State 5, Line 1 SELECT permission denied on object 'Wydawnictwa', database 'Biblioteka', owner 'dbo'. Domyślne uprawnienia nowego uŝytkownika nie pozwalają na wykonanie Ŝadnego polecenia w bazie danych. Skoro nie mamy uprawnień do wykonywania poleceń, tym bardziej nie moŝemy ich nadawać. Zaznacz i uruchom (F5) fragment kodu oznaczony w komentarzu jako (3). -- (3) sprobujmy nadac uprawnienia innemu uzytkownikowi GRANT SELECT ON Wydawnictwa TO Czytelnik2 Podjąłeś nieudaną próbę nadania innemu uŝytkownikowi (Czytelnik2) uprawnień do wykonywania polecenia SELECT w tabeli Wydawnictwa. Wynikiem próby jest komunikat: Server: Msg 4613, Level 16, State 1, Line 2 Grantor does not have GRANT permission. Krok 2 - Nadaj uprawnienia uŝywając polecenia GRANT Przełącz się do okna dcl_1.sql). (3).

24 Bazy danych (3) nadaj uprawnienia do wykonywania polecenia SELECT -- w tabeli Wydawnictwa uzytkownikowi Czytelnik1 GRANT SELECT ON Wydawnictwa TO Czytelnik1 PowyŜszy kod powoduje nadanie uŝytkownikowi Czytelnik1 uprawnień do wykonywania polecenia SELECT w tabeli Wydawnictwa. Przełącz się do okna dcl_2.sql uruchomionego w kontekście uŝytkownika Czytelnik1 Zaznacz i uruchom (F5) ponownie fragmenty kodu oznaczone w komentarzach jako (1) i (2). Tym razem powinno wynikiem działania kodu powinno być wyświetlenie zawartości tabeli Wydawnictwa. Zaznacz i uruchom (F5) ponownie fragment kodu oznaczony w komentarzu jako (3). I tym razem nie udaje się nadać praw innemu uŝytkownikowi. Czyli nadanie uprawnień do wykonywania polecenia nie jest równoznaczne z umoŝliwieniem nadawania uprawnień innym uŝytkownikom. Nie musisz nadawać uprawnień do wykonywania kaŝdego polecenia SQL osobno. Jeśli na przykład chcesz nadać uŝytkownikowi Czytelnik1 uprawnienia do wykonywania wszystkich poleceń SQL w tabeli Wydawnictwa, uŝyj składni: GRANT ALL ON Wydawnictwa TO Czytelnik1 Krok 3 - Cofnij uprawnienia uŝywając polecenia REVOKE Przełącz się do okna dcl_1.sql). (4). -- (4) cofnij uprawnienia do wykonywania polecenia SELECT -- w tabeli Wydawnictwa uzytkownikowi Czytelnik1 REVOKE SELECT ON Wydawnictwa FROM Czytelnik1 PowyŜszy kod spowoduje cofnięcie uprzednio nadanych uŝytkownikowi Czytelnik1 uprawnień do wykonywania polecenia SELECT w tabeli Wydawnictwo. Przełącz się do okna dcl_2.sql). Zaznacz i uruchom (F5) ponownie fragment kodu oznaczony w komentarzu jako (3).

25 110 Bazy danych Po cofnięciu uprawnień do wykonania polecenia SELECT uruchomienie tego fragmentu skryptu zwraca informację o błędzie. Krok 4 - Odbierz uprawnienia uŝywając polecenia DENY Przełącz się do okna dcl_1.sql). Zaznacz i uruchom (F5) ponownie fragment kodu oznaczony w komentarzu jako (3) (polecenie GRANT). Przełącz się do okna dcl_2.sql). Zaznacz i uruchom (F5) ponownie fragment kodu oznaczony w komentarzu jako (2) (polecenie SELECT). PoniewaŜ juŝ tą operację wykonywaliśmy, wiesz doskonale, Ŝe uruchomienie kodu z poleceniem SELECT spowoduje wyświetlenie zawartości tabeli Wydawnictwa (uŝytkownik ma nadane uprawnienia). Przełącz się ponownie do okna dcl_1.sql). (5). -- (5) zabron wykonywania polecenia SELECT -- w tabeli Wydawnictwa grupie Czytelnicy DENY SELECT ON Wydawnictwa TO Czytelnicy PowyŜszy kod spowoduje zabronienie wszystkim uŝytkownikom w grupie Czytelnicy (czyli u nas konkretnie uŝytkownikom Czytelnik1 i Czytelnik2) wykonywania polecenia SELECT w tabeli Wydawnictwa. Przełącz się ponownie do okna dcl_2.sql). Zaznacz i uruchom (F5) ponownie fragment kodu oznaczony w komentarzu jako (2) (polecenie SELECT). Tym razem okaŝe się, Ŝe nie moŝemy wykonać polecenia SELECT. Dzieje się tak dlatego, Ŝe przed momentem zabroniliśmy grupie Czytelnicy, do której naleŝy uŝytkownik, w którego kontekście pracujemy, wykonywania polecenia SELECT.

26 Bazy danych 111 Zapamiętaj, Ŝe uprawnienia do wykonywania poleceń SQL mogą mieć trzy ustawienia: - brak nadanych i odebranych uprawnień (nie wykonaliśmy Ŝadnego polecenia DDL, albo polecenie REVOKE), - nadane uprawnienia (wykonaliśmy polecenie GRANT), - odebrane uprawnienie (wykonaliśmy polecenie DENY). Polecenie REVOKE słuŝy do wycofywania uprawnień pozytywnych (nadanych poleceniem GRANT) i negatywnych ("odebranych" poleceniem DENY). Pamiętaj, Ŝe uprawnienia uŝytkownika sumują się z uprawnieniami grupy. Przy czym uprawnienia negatywne biorą górę nad pozytywnymi. Stąd jeśli odbierzemy grupie uprawnienia do wykonywania polecenia, to uŝytkownicy mimo indywidualnie nadanych uprawnień nie będą mogli tego polecenia wykonywać.

27 112 Bazy danych Najczęściej wykonywanymi w bazach danych poleceniami SQL są polecenia języka DML: SELECT,INSERT,UPDATE oraz DELETE. Krok 1 - Przygotuj tabelę testową do ćwiczeń z poleceniami DML Zaloguj się do maszyny wirtualnej ZBD jako uŝytkownik Administrator z hasłem Kliknij Start. Z grupy programów Microsoft SQL Server 2005 uruchom SQL Server Management Studio. W oknie logowania kliknij Connect. Kliknij w menu głównym programu Management Studio na File. Kliknij Open - File. Odszukaj plik C:\Labs\Lab4\dml_1.sql i kliknij Open Zaznacz i uruchom (klawisz F5) fragment kodu -- (1) przygotujmy tabele do testowania -- polecen jezyka DML USE Northwind SELECT EmployeeID, LastName, FirstName, BirthDate INTO Employees_kopia FROM Employees INSERT INTO Employees_kopia(LastName,FirstName,BirthDate) VALUES ('Smith','Michael',' :30') W powyŝszym kodzie ustawiamy bazę danych Northwind (wybraliśmy ją, poniewaŝ jest gotowa do uŝycia - jest w niej duŝo danych) jako bazę roboczą. Następnie skopiowaliśmy cztery kolumny tabeli Employees do nowej tabeli Employees_kopia (Ŝeby nie "popsuć" tabeli oryginalnej, będziesz pracować na kopii). Ostatnią operacją jest dodanie jednego rekordu do utworzonej tabeli. Krok 2 - Zapoznaj się z działaniem polecenia SELECT (2). -- (2) wyswietlmy cala zawartosc tabeli SELECT * FROM Employees_kopia Wynikiem działania tego kodu jest wyświetlenie całej zawartości (gwiazdka wybiera wszystkie kolumny) tabeli Employees_kopia:

28 Bazy danych 113 EmployeeID LastName FirstName BirthDate Smith Michael :30: Davolio Nancy :00: Fuller Andrew :00: Leverling Janet :00: Peacock Margaret :00: Buchanan Steven :00: Suyama Michael :00: King Robert :00: Callahan Laura :00: Dodsworth Anne :00: Zaznacz i wykonaj (F5) fragment kodu oznaczony w komentarzu jako (3). -- (3) wybierzmy kolumny, ktore chcemy wyswietlic SELECT LastName, FirstName FROM Employees_kopia Wynikiem działania tego kodu jest wyświetlenie wszystkich kolumn LastName oraz FirstName dla wszystkich rekordów (czyli ograniczenie liczby kolumn): LastName FirstName Smith Michael Davolio Nancy Fuller Andrew Leverling Janet Peacock Margaret Buchanan Steven Suyama Michael King Robert Callahan Laura Dodsworth Anne (4). -- (4) dodajmy literal i alias SELECT 'Imie i nazwisko: ' + FirstName + ' ' + LastName AS Osoba FROM Employees_kopia Wynikiem działania tego kodu jest wyświetlenie jako pojedynczej kolumny tekstu "Imie i nazwisko: " oraz imienia i nazwiska osoby oddzielonych spacją:

29 114 Bazy danych Osoba Imie i nazwisko: Michael Smith Imie i nazwisko: Nancy Davolio Imie i nazwisko: Andrew Fuller Imie i nazwisko: Janet Leverling Imie i nazwisko: Margaret Peacock Imie i nazwisko: Steven Buchanan Imie i nazwisko: Michael Suyama Imie i nazwisko: Robert King Imie i nazwisko: Laura Callahan Imie i nazwisko: Anne Dodsworth Stałe łańcuchy tekstowe wstawiane w wynik zapytania (jak w tym wypadku "Imie i nazwisko: " oraz spacja) nazywamy literałami. Natomiast nazwę wyświetlanej kolumny nadaną przy pomocy słowa kluczowego AS nazywamy aliasem. Alias nie jest nazwą własną. Jest to tylko tymczasowy (istniejący tylko dla zapytania, w którym został zdefiniowany; nigdzie nie zapisywany na stałe) nagłówek kolumny. MoŜe zawierać napis będący nazwą innej kolumny lub obiektu bazy danych. (5). -- (5) nie wyswietlajmy duplikatow SELECT DISTINCT FirstName FROM Employees_kopia Wynikiem działania tego kodu jest wyświetlenie listy imion osób z usunięciem imion powtarzających się (w tabeli są dwie osoby o imieniu Michael - słowo DISTINCT powoduje wyświetlenie powtarzającego się wyniku tylko raz): FirstName Andrew Anne Janet Laura Margaret Michael Nancy Robert Steven Słowo DISTINCT oprócz usunięcia duplikatów z wyników, ignoruje takŝe wartości puste w zbiorze rekordów (tzn. gdy w wybranym zestawie zdarzy się wiersz o pustych wszystkich polach, nie zostanie on wyświetlony).

30 Bazy danych 115 (5). -- (6) sortujmy rekordy rosnaco (ASC) i malejaco (DESC) SELECT LastName, FirstName, BirthDate FROM Employees_kopia ORDER BY BirthDate Wynikiem działania tego kodu jest wyświetlenie listy osób (nazwisk, imion i dat urodzenia) posortowanej wg daty urodzenia (od najstarszej osoby do najmłodszej). LastName FirstName BirthDate Peacock Margaret :00: Davolio Nancy :00: Fuller Andrew :00: Buchanan Steven :00: Callahan Laura :00: King Robert :00: Smith Michael :30: Suyama Michael :00: Leverling Janet :00: Dodsworth Anne :00: Teraz usuń znaki komentarza (dwa myślniki) poprzedzające słowo DESC w powyŝszym fragmencie i ponownie zaznacz i uruchom fragment oznaczony jako (6). -- (6) sortujmy rekordy rosnaco (ASC) i malejaco (DESC) SELECT LastName, FirstName, BirthDate FROM Employees_kopia ORDER BY BirthDate DESC Wynikiem działania tego kodu jest wyświetlenie listy osób (nazwisk, imion i dat urodzenia) posortowanej wg daty urodzenia. Ale tym razem sortowanie następuje od najmłodszej osoby do najstarszej. LastName FirstName BirthDate Dodsworth Anne :00: Leverling Janet :00: Suyama Michael :00: Smith Michael :30: King Robert :00: Callahan Laura :00: Buchanan Steven :00: Fuller Andrew :00: Davolio Nancy :00: Peacock Margaret :00:00.000

31 116 Bazy danych Sortowanie następuje wg kolejności alfabetycznej. Cyfry w alfabecie znajdują się przed literami. Kierunek sortowania określa słowo kluczowe ASC lub DESC występujące po nazwie kolumny w klauzuli ORDER BY. ASC oznacza sortowanie rosnąco (domyślny kierunek sortowania, słowo ASC jest opcjonalne), zaś DESC oznacza sortowanie malejąco. (7). -- (7) ograniczmy liczbe rekordow SELECT LastName, FirstName FROM Employees_kopia WHERE LastName = 'Davolio' Wynikiem działania tego kodu jest wyświetlenie nazwisk i imion wszystkich osób o nazwisku Davolio (tu - jedna osoba). LastName FirstName Davolio Nancy Zapamiętaj, Ŝe klauzula WHERE słuŝy do ograniczenia liczby zwracanych przez zapytanie rekordów. Klauzula ta występuje w większości zapytań budowanych dla baz danych i aplikacji bazodanowych. Warunki w klauzuli nie muszą dotyczyć jednej kolumny. (8). -- (8) wyprobujmy operator wiekszosci SELECT LastName, FirstName, BirthDate FROM Employees_kopia WHERE Birthdate >= ' ' Wynikiem działania tego kodu jest wyświetlenie wszystkich osób urodzonych 1 stycznia 1960 roku lub później. LastName FirstName BirthDate Smith Michael :30: Leverling Janet :00: Suyama Michael :00: King Robert :00: Dodsworth Anne :00:00.000

32 Bazy danych 117 Dwuargumentowe operatory porównania w T-SQL to: = ("równe"), > ("większe"), < ("mniejsze"), >= ("większe/równe"), <= ("mniejsze/równe"), <> ("nie równe"). (9). -- (9) trick z data + operator AND SELECT LastName, FirstName, BirthDate FROM Employees_kopia WHERE BirthDate = ' ' SELECT LastName, FirstName, BirthDate FROM Employees_kopia WHERE BirthDate >= ' ' AND BirthDate < ' ' Wynikiem działania pierwszego zapytania SELECT w powyŝszym kodzie jest wyświetlenie osoby urodzonej 29 maja 1960 roku ale dokładnie o godzinie 0:00. LastName FirstName BirthDate King Robert :00: Wynikiem działania drugiego zapytania SELECT w powyŝszym kodzie jest wyświetlenie listy wszystkich osób urodzonych 29 maja 1960 roku o dowolnej godzinie. Zwróć uwagę na operator AND, który słuŝy do łączenia wrunków (spełnione muszą być wszystkie warunki łączone operatorami AND). LastName FirstName BirthDate Smith Michael :30: King Robert :00: Pamiętaj, Ŝe typ danych datetime zawiera oprócz daty takŝe godzinę. Oznacza to, Ŝe aby wyszukać pola zawierające konkretną datę (nie uwzględniając godziny), musisz uŝyć chwytu z drugiego zapytania SELECT w powyŝszym kodzie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy do wstawiania daty uŝywasz jakiejkolwiek funkcji pobierającej aktualną datę i godzinę (np. funkcji języka T-SQL GetDate).

33 118 Bazy danych (10). -- (10) wyprobujmy operator OR SELECT LastName, FirstName, BirthDate FROM Employees_kopia WHERE BirthDate < ' ' OR BirthDate >= ' ' Wynikiem działania powyŝszego kodu jest wyświetlenie listy osób urodzonych przed 1 stycznia 1950 roku lub po 1 stycznia 1960 roku (włącznie z tą datą). Zwróć uwagę na operator OR, który powoduje, Ŝe spełnienie któregokolwiek z warunków kwalifikuje rekord do wyświetlenia (inaczej niŝ w przypadku operatora AND, gdzie wszystkie warunki musiały być jednocześnie spełnione). LastName FirstName BirthDate Smith Michael :30: Davolio Nancy :00: Leverling Janet :00: Peacock Margaret :00: Suyama Michael :00: King Robert :00: Dodsworth Anne :00: (11). -- (11) wyszukajmy w zbiorze wartosci SELECT LastName, FirstName FROM Employees_kopia WHERE LastName IN ('Davolio','Smith') Wynikiem działania powyŝszego kodu jest wyświetlenie listy osób o nazwiskach naleŝących do zbioru umieszczonego w nawiasie po słowie kluczowym IN. LastName FirstName Smith Michael Davolio Nancy Zapytania SELECT ze słowem kluczowym IN są wykonywane tak samo jak zapytania SELECT z operatorem OR i rozdzielającym warunki przyrównania (=). Na przykład odpowiednikiem powyŝszego kodu jest zapytanie: SELECT LastName, FirstName FROM Employees_kopia WHERE LastName = 'Davolio' OR LastName = 'Smith' Zaletą uŝycia słowa IN jest bardziej zwięzła forma (szczególnie, gdy lista ma więcej niŝ dwie pozycje).

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Stanisława Porzycka-Strzelczyk porzycka@agh.edu.pl home.agh.edu.pl/~porzycka Konsultacje: wtorek godzina 16-17, p. 350 A (budynek A0) 1 SQL Język SQL (ang.structured

Bardziej szczegółowo

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk Wstęp wprowadzający do laboratorium 2 mgr inż. Rafał Grycuk Plan prezentacji 1. Czym jest T-SQL i czym się różni od standardu SQL 2. Typy zapytań 3. Zapytanie typu SELECT 4. Słowo o indeksach T-SQL (1)

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacze. Bazy danych 201

Wyzwalacze. Bazy danych 201 Wyzwalacze Bazy danych 201 202 Bazy danych Przegląd zagadnień Czym sa wyzwalacze i kiedy je stosujemy Rodzaje wyzwalaczy Podsumowanie Laboratorium Wyzwalacz (ang. trigger) jest specjalnym rodzajem procedury

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML Laboratorium nr 4 Temat: SQL część II Polecenia DML DML DML (Data Manipulation Language) słuŝy do wykonywania operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Wykład nr 6 Analizy danych w systemach GIS Jak pytać bazę danych, żeby otrzymać sensowną odpowiedź......czyli podstawy języka SQL INSERT, SELECT, DROP, UPDATE

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umożliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Wprowadzenie do języka SQL. Polecenia generujące strukturę bazy danych: CREATE, ALTER i DROP. Polecenia: wprowadzające dane do bazy - INSERT, modyfikujące zawartość

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów baz danych

Projektowanie systemów baz danych Projektowanie systemów baz danych Seweryn Dobrzelewski 4. Projektowanie DBMS 1 SQL SQL (ang. Structured Query Language) Język SQL jest strukturalnym językiem zapewniającym możliwość wydawania poleceń do

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Podstawy języka SQL Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Plan wykładu Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność danych Współbieżność

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L P o d s t a w y j ę z y k a S Q L Adam Cakudis IFP UAM Użytkownicy System informatyczny Aplikacja Aplikacja Aplikacja System bazy danych System zarządzania baz ą danych Schemat Baza danych K o n c e p

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Język SQL, zajęcia nr 1

Język SQL, zajęcia nr 1 Język SQL, zajęcia nr 1 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólny plan przedmiotu. Strony WWW. Literatura BAZY DANYCH. Materiały do wykładu: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret

Ogólny plan przedmiotu. Strony WWW. Literatura BAZY DANYCH. Materiały do wykładu: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret Ogólny plan przedmiotu BAZY DANYCH Wykład 1: Wprowadzenie do baz danych Małgorzata Krętowska Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Wykład : Wprowadzenie do baz danych Normalizacja Diagramy związków

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 8. Temat: Podstawy języka zapytań SQL (część 2)

Laboratorium nr 8. Temat: Podstawy języka zapytań SQL (część 2) Laboratorium nr 8 Temat: Podstawy języka zapytań SQL (część 2) PLAN LABORATORIUM: 1. Sortowanie. 2. Warunek WHERE 3. Eliminacja powtórzeń - DISTINCT. 4. WyraŜenia: BETWEEN...AND, IN, LIKE, IS NULL. 5.

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Charakterystyka języka SQL. Elementy obliczeń relacyjnych.

Wykład 5 Charakterystyka języka SQL. Elementy obliczeń relacyjnych. Wrocławska WyŜsza Szkoła Informatyki Stosowanej Wykład 5 Charakterystyka języka SQL. Elementy obliczeń relacyjnych. Dr inŝ. Krzysztof Pieczarka Email: krzysztof.pieczarka@up.wroc.pl Tradycyjne bazy danych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do języka SQL

Wprowadzenie do języka SQL Wprowadzenie do języka SQL język dostępu do bazy danych grupy poleceń języka: DQL (ang( ang.. Data Query Language) DML (ang( ang.. Data Manipulation Language) DDL (ang( ang.. Data Definition Language)

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski Plan wykładu Bazy danych Podstawy relacyjnego modelu danych Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność

Bardziej szczegółowo

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych SQL SQL (ang. Structured Query Language): strukturalny język zapytań używany do tworzenia strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL Itzik Ben-Gan Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL 2012 przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa.... xiii Wprowadzenie... xv Podziękowania... xix 1 Podstawy zapytań i programowania

Bardziej szczegółowo

SQL (ang. Structured Query Language)

SQL (ang. Structured Query Language) SQL (ang. Structured Query Language) SELECT pobranie danych z bazy, INSERT umieszczenie danych w bazie, UPDATE zmiana danych, DELETE usunięcie danych z bazy. Rozkaz INSERT Rozkaz insert dodaje nowe wiersze

Bardziej szczegółowo

W tej części zajmiemy się ćwiczeniami dotyczącymi modyfikacji rekordów.

W tej części zajmiemy się ćwiczeniami dotyczącymi modyfikacji rekordów. W tej części zajmiemy się ćwiczeniami dotyczącymi modyfikacji rekordów. Logujemy się do bazy danych (jak pamiętamy, słuŝy do tego oprogramowanie klienta, czyli programik mysql). ZałóŜmy sobie przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH laboratorium 2 tworzenie bazy danych, podstawy języka SQL

BAZY DANYCH laboratorium 2 tworzenie bazy danych, podstawy języka SQL BAZY DANYCH laboratorium 2 tworzenie bazy danych, podstawy języka SQL Wstęp Dane w relacyjnych bazach danych zapisywane są w tabelach. KaŜda tabela składa się z pół (czyli jej nagłówków) oraz rekordów

Bardziej szczegółowo

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa. Studia Podyplomowe dla Nauczycieli

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa. Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Bazy danych SQL Języki baz danych Interfejs DBMS składa się

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9

Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9 Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9 Tabele 9 Klucze 10 Relacje 11 Podstawowe zasady projektowania tabel 16 Rozdział 2. Praca z tabelami 25 Typy danych 25 Tworzenie tabel 29 Atrybuty kolumn

Bardziej szczegółowo

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 3 1 Bazy Danych Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka SQL, tworzenie, modyfikacja, wypełnianie tabel 3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota 1)

Bardziej szczegółowo

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Wprowadzenie Historia i standardy Podstawy relacyjności Typy danych DDL tabele, widoki, sekwencje zmiana struktury DML DQL Podstawy, złączenia,

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny Podstawy języka SQL SQL Structured Query Languagestrukturalny język zapytań DDL Język definicji danych (np. tworzenie tabel) DML Język manipulacji danych (np. tworzenie zapytań) DCL Język kontroli danych

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

252 Bazy danych. Praca z językiem XML

252 Bazy danych. Praca z językiem XML 252 Bazy danych Praca z językiem XML Bazy danych 253 Przegląd zagadnień Przechowywanie danych w XML Wybieranie danych z XML Podsumowanie Laboratorium XML (ang. extensible Markup Language) jest językiem

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 7. Temat: Podstawy języka zapytań SQL (część 1) 1. Wprowadzenie do laboratorium

Laboratorium nr 7. Temat: Podstawy języka zapytań SQL (część 1) 1. Wprowadzenie do laboratorium Laboratorium nr 7 Temat: Podstawy języka zapytań SQL (część 1) Systemy Zarządzania Bazą Danych (SZBD) pozwalają na rozwiązanie wielu problemów związanych ze składowaniem, przeszukiwaniem i przekształcaniem

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH wprowadzenie do języka SQL. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski

BAZY DANYCH wprowadzenie do języka SQL. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski BAZY DANYCH wprowadzenie do języka SQL Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Wprowadzenie Język SQL używany jest do pracy z relacyjną bazą danych. Jest to język nieproceduralny, należący do grupy języków

Bardziej szczegółowo

opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje nazwy tabel lub widoków warunek (wybieranie wierszy)

opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje nazwy tabel lub widoków warunek (wybieranie wierszy) Zapytania SQL. Polecenie SELECT jest używane do pobierania danych z bazy danych (z tabel lub widoków). Struktura polecenia SELECT SELECT FROM WHERE opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Składowe wyzwalacza ( ECA ): określenie zdarzenia ( Event ) określenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Katarzyna Klessa Dygresja nt. operatorów SELECT 2^2 SELECT 2^30 SELECT 50^50 2 Dygresja nt. operatorów SELECT 2^30 --Bitwise exclusive OR

Bardziej szczegółowo

Cele. Definiowanie wyzwalaczy

Cele. Definiowanie wyzwalaczy WYZWALACZE Definiowanie wyzwalaczy Cele Wyjaśnić cel istnienia wyzwalaczy Przedyskutować zalety wyzwalaczy Wymienić i opisać cztery typy wyzwalaczy wspieranych przez Adaptive Server Anywhere Opisać dwa

Bardziej szczegółowo

Język SQL podstawy zapytań

Język SQL podstawy zapytań Język SQL podstawy zapytań 1 Plan prezentacji 1. Krótka historia języka SQL 2. Cechy języka SQL 3. Przykładowa baza danych 4. Podstawy zapytań - operacje na modelu relacyjnym 5. Polecenie SELECT zapytania

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

Bazy danych SQL Server 2005

Bazy danych SQL Server 2005 Bazy danych SQL Server 2005 TSQL Michał Kuciapski Typ zadania: Podstawowe zapytania Select Zadanie 1: Wyświetl następujące informacje z bazy: A. 1. Wyświetl informacje o klientach: nazwa firmy, imie, nazwisko,

Bardziej szczegółowo

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego.

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. 77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. Przy modelowaniu bazy danych możemy wyróżnić następujące typy połączeń relacyjnych: jeden do wielu, jeden do jednego, wiele

Bardziej szczegółowo

I. Język manipulowania danymi - DML (Data Manipulation Language). Polecenia INSERT, UPDATE, DELETE

I. Język manipulowania danymi - DML (Data Manipulation Language). Polecenia INSERT, UPDATE, DELETE Wykład 9 Implementacja języka SQL w systemach baz danych Oracle manipulowanie danymi (DML), tworzenie, modyfikowanie i usuwanie obiektów bazy danych: tabel i perspektyw, więzów integralności, komentarzy

Bardziej szczegółowo

- język zapytań służący do zapisywania wyrażeń relacji, modyfikacji relacji, tworzenia relacji

- język zapytań służący do zapisywania wyrażeń relacji, modyfikacji relacji, tworzenia relacji 6. Język SQL Język SQL (Structured Query Language): - język zapytań służący do zapisywania wyrażeń relacji, modyfikacji relacji, tworzenia relacji - stworzony w IBM w latach 70-tych DML (Data Manipulation

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 2

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 2 Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 2 Instalacja bazy danych AdventureWorks 2012, Zapytania typu SELECT, Indeksy, Plan wykonania zapytań Instrukcja do laboratorium

Bardziej szczegółowo

124 Bazy danych. Zaawansowane programowanie w T- SQL

124 Bazy danych. Zaawansowane programowanie w T- SQL 124 Bazy danych Zaawansowane programowanie w T- SQL Bazy danych 125 Przegląd zagadnień Skladnie T-SQL Obsluga bledów Podsumowanie Laboratorium Znajomość języka SQL, jakim posługuje się SZBD, jest bardzo

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika Programowanie w SQL procedury i funkcje UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika 1. Funkcje o wartościach skalarnych ang. scalar valued

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 2014-04-25 12:45 BD-1 W_3

Wykład 3 2014-04-25 12:45 BD-1 W_3 Wykład 3 SQL - język operacji na bazach danych Schemat przykładowej bazy danych Uczelnia Skrypt SQL - utworzenie bazy Uczelnia Polecenia selekcji i projekcji Interakcyjny dostęp do bazy danych 2014-04-25

Bardziej szczegółowo

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej,

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej, 1. Wykonaj bazę danych biblioteki szkolnej, Otwórz MS Access a następnie z menu plik wybierz przycisk nowy, w oknie nowy plik wybieramy pusta baza danych nadaj jej nazwę Biblioteka i wybierz miejsce w

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. CREATE TABLE dbo.wydzialy (ID INT, Akronim VARCHAR(4) NOT NULL, Wydzial VARCHAR(30) NOT NULL, CONSTRAINT Kluczyk PRIMARY KEY(ID) )

BAZY DANYCH. CREATE TABLE dbo.wydzialy (ID INT, Akronim VARCHAR(4) NOT NULL, Wydzial VARCHAR(30) NOT NULL, CONSTRAINT Kluczyk PRIMARY KEY(ID) ) BAZY DANYCH laboratorium 3 tworzenie, modyfikacje i usuwanie tabel, operacje na danych Cel Stworzenie w ramach bazy danych Biblioteka nowych tabel według specyfikacji (CREATE TABLE Ustawianie właściwości

Bardziej szczegółowo

2. Język SQL SQL jest językiem deklaratywnym (Charakterystyczną cechą języków

2. Język SQL SQL jest językiem deklaratywnym (Charakterystyczną cechą języków Część II Bazy Danych podstawy SQL 1. Wprowadzenie Ćwiczenia z przedmiotu Bazy Danych" są poświęcone przede wszystkim językowi SQL (ang. Structured Query Language) i jego zastosowaniom. Język SQL jest strukturalnym

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Access KWERENDY

Bazy danych Access KWERENDY Bazy danych Access KWERENDY Obiekty baz danych Access tabele kwerendy (zapytania) formularze raporty makra moduły System baz danych MS Access Tabela Kwerenda Formularz Raport Makro Moduł Wyszukiwanie danych

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA

ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA LABORATORIUM SYSTEMÓW MOBILNYCH ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA DANYCH NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH I. Temat ćwiczenia II. Wymagania Podstawowe wiadomości z zakresu obsługi baz danych i języka SQL

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz

Systemowe aspekty baz Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server

Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server MS 20461 Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server Czas trwania: 5 dni (40 h) Poziom trudności: Średnio Zaawansowany Autoryzacja: Microsoft Opis: Szkolenie administratorów baz danych oraz programistów

Bardziej szczegółowo

170 Bazy danych. Perspektywy

170 Bazy danych. Perspektywy 170 Bazy danych Perspektywy Bazy danych 171 Przegląd zagadnień Podstawowe wiadomosci o perspektywach i ich wlasnosciach Tworzenie i uzytkowanie perspektyw Podsumowanie Pytania sprawdzajace Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Kurs. Podstawy MySQL

Kurs. Podstawy MySQL Kurs Podstawy MySQL Krótkie info. Autorem kursu jest Piotr Jędrusik. Kurs jest własnością serwisu MySQL FAQ www.mysqlfaq.prv.pl, email: mysqlfaq@twister.pl. 1. Tworzymy bazę. Stworzymy pierwszą bazę o

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 14 autoryzacja

Ćwiczenie 14 autoryzacja Bazy Danych Ćwiczenie 14 autoryzacja Uwierzytelnianie i autoryzacja uŝytkowników bazy danych Ćwiczenie 14 autoryzacja Niniejsze ćwiczenie zaprezentuje zagadnienia związane z systemem bezpieczeństwa bazy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 4 Structured Query Language (SQL)

Bazy danych 2. Wykład 4 Structured Query Language (SQL) Bazy danych 2 Wykład 4 Structured Query Language (SQL) Cechy SQL W standardzie SQL wyróŝnia się dwie części: DDL (Data Definition Language) - język definiowania danych DML (Data Manipulation Language)

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP + bazy danych Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, współpraca PHP z bazami

Bardziej szczegółowo

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia Instrukcja do przedmiotu Bazy danych laboratorium (zajęcia 1) 1 Celem pierwszych zajęć laboratoryjnych jest poznanie podstaw obsługi MS SQL Server 2005 za pomocą programu SQL Server Management Studio,

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka SQL Co to jest SQL? Możliwości SQL SQL*Plus

Podstawy języka SQL Co to jest SQL? Możliwości SQL SQL*Plus Podstawy języka SQL Co to jest SQL? Structured Query Language uchodzi za standard języka zapytań kierowanych do systemu zarządzania bazą danych. SQL jest językiem deklaratywnym tj. takim, w którym istotne

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 5. Temat: Funkcje agregujące, klauzule GROUP BY, HAVING

Laboratorium nr 5. Temat: Funkcje agregujące, klauzule GROUP BY, HAVING Laboratorium nr 5 Temat: Funkcje agregujące, klauzule GROUP BY, HAVING Celem ćwiczenia jest zaprezentowanie zagadnień dotyczących stosowania w zapytaniach języka SQL predefiniowanych funkcji agregujących.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i usługi sieciowe

Bazy danych i usługi sieciowe Bazy danych i usługi sieciowe Wstęp do problematyki baz danych Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS w. I Jesień 2014 1 / 17 Plan wykładu 1 Bazy danych 1 Motywacja

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN Procedury zapamiętane w Interbase - samodzielne programy napisane w specjalnym języku (właściwym dla serwera baz danych Interbase), który umożliwia tworzenie zapytań, pętli, instrukcji warunkowych itp.;

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zapytania SELECT (na jednej tabeli)

Podstawowe zapytania SELECT (na jednej tabeli) Podstawowe zapytania SELECT (na jednej tabeli) Struktura polecenia SELECT SELECT opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje FROM nazwy tabel lub widoków WHERE warunek (wybieranie wierszy) GROUP

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 funkcje agregujące

Ćwiczenie 3 funkcje agregujące Ćwiczenie 3 funkcje agregujące Funkcje agregujące, klauzule GROUP BY, HAVING Ćwiczenie 3 funkcje agregujące Celem ćwiczenia jest zaprezentowanie zagadnień dotyczących stosowania w zapytaniach języka SQL

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

Lab.8: Podstawy języka SQL.

Lab.8: Podstawy języka SQL. Lab.8: Podstawy języka SQL. SQL (Structured Query Language) jest językiem zapytań służącym do obsługi relacyjnych baz danych. Współcześnie każdy SZBD posiada własną implementację języka, opartą na wspólnym

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8

Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8 Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8 Bazowy skrypt PHP do ćwiczeń z bazą MySQL: Utwórz skrypt o nazwie cw7.php zawierający następującą treść (uzupełniając go o właściwą nazwę uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Wprowadzenie do SQL Język SQL w programie Access. Kwerenda wybierająca w języku SQL. Typy danych w języku SQL. Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Funkcjonowanie współczesnych systemów relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl 06-04-2013 Rozdział 1 Wstęp Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się projektem bazy danych.

Bardziej szczegółowo

z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga (stanislaw.flaga@agh.edu.pl)

z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga (stanislaw.flaga@agh.edu.pl) mysql relacyjna baza danych wstęp Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga () Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji. Bazy danych 237

Bezpieczeństwo aplikacji. Bazy danych 237 Bezpieczeństwo aplikacji Bazy danych 237 238 Bazy danych Przegląd zagadnień Najczestsze bledy programistów SQL Injection Podsumowanie Laboratorium Nawet najlepiej zabezpieczona baza danych moŝe paść ofiarą

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o bazach danych. Technologie Informacyjne

Podstawowe informacje o bazach danych. Technologie Informacyjne Podstawowe informacje o bazach danych Technologie Informacyjne dr inż. Michna Michał, Politechnika Gdańska 2010/2011 Przykłady systemów baz danych Książka telefoniczna, książka kucharska Zarządzanie magazynem/hurtownią

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 2 Zaprojektowaliśmy stronę dodaj_dzial.aspx proszę jednak spróbować dodać nowy dział nie podając jego nazwy

Bardziej szczegółowo

Instrukcje SQL można podzielić na pięć kategorii, które zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Instrukcje SQL można podzielić na pięć kategorii, które zostały przedstawione w poniższej tabeli. SQL W JĘZYKU PL/SQL Strukturalny język zapytań SQL określa sposób manipulowania danymi w bazie danych. Konstrukcje proceduralne języka PL/SQL stają się bardziej użyteczne w połączeniu z mocą przetwarzania

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów SQL3 wprowadza następujące kolekcje: zbiory ( SETS ) - zestaw elementów bez powtórzeń, kolejność nieistotna listy ( LISTS ) - zestaw

Bardziej szczegółowo

Zadania z SQLa (MS SQL Server)

Zadania z SQLa (MS SQL Server) Zadania z SQLa (MS SQL Server) Struktura testowej bazy danych (diagram ERD): opracował dr Robert Fidytek SPIS TYPÓW ZADAŃ 1 Projekcja wyników zapytań (SELECT FROM )... 3 2 Sortowanie wyników zapytań (ORDER

Bardziej szczegółowo

Marek Rakowski Podstawy zdania SELECT Strona 1 z 12

Marek Rakowski Podstawy zdania SELECT Strona 1 z 12 Marek Rakowski Podstawy zdania SELECT Strona 1 z 12 Podstawy języka SQL Co to jest SQL? Structured Query Language uchodzi za standard języka zapytań kierowanych do systemu zarządzania bazą danych. SQL

Bardziej szczegółowo

SQL w praktyce. Miłej i owocnej nauki!!!

SQL w praktyce. Miłej i owocnej nauki!!! SQL w praktyce Niniejsza praca objęta jest prawami autorskimi. Nielegalne jest kopiowanie żadnej częsci tej pracy w żadnej postaci. Niezgodne z prawem tym bardziej jest udostępnianie innym tej pracy odpłatnie

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wprowadzenie Definiowanie wyzwalaczy DML Metadane wyzwalaczy Inne zagadnienia, tabele mutujące Wyzwalacze INSTEAD OF Wyzwalacze

Bardziej szczegółowo

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) możemy określić do której grupy plików trafi

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) możemy określić do której grupy plików trafi 1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) Tworząc tabelę nie możemy określić, do którego pliku trafi, lecz możemy określić do której grupy plików trafi Zawsze istnieje grupa zawierająca

Bardziej szczegółowo

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 Dariusz Bober Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej Streszczenie: W artykule przedstawiony został język QUERY, standardowe narzędzie pracy administratora

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2011 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2011 1 / 15 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_Danych_i_Usługi_Sieciowe_-_2011z

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie. Grzegorz Domaoski. grzegorz.domanski@wszim-sochaczew.edu.pl. MS SQL Server

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie. Grzegorz Domaoski. grzegorz.domanski@wszim-sochaczew.edu.pl. MS SQL Server Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie Grzegorz Domaoski grzegorz.domanski@wszim-sochaczew.edu.pl Cześd, jestem Stasiek, będę Ci podpowiadał, wskazywał rozwiązania MS SQL Server Pisanie zapytań

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012:

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012: Systemy baz danych 16.04.2013 1. Plan: 10. Implementacja Bazy Danych - diagram fizyczny 11. Implementacja Bazy Danych - implementacja 2. Zadania: 1. Przygotować model fizyczny dla wybranego projektu bazy

Bardziej szczegółowo

Kwerendy (zapytania) wybierające

Kwerendy (zapytania) wybierające Access 2. Kwerendy (zapytania) wybierające Kwerendy wybierające (nazywane też zapytaniami wybierającymi) są podstawowymi obiektami w MS Access służącymi do wyszukiwania danych w tabelach. W wyniku uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Zapytania do baz danych

Zapytania do baz danych Zapytania do baz danych 1. Korzystając z bazy kwerenda pobranej ze strony www.informatykamg.cba.pl. 2. Zobacz w tej bazie jak wyglądają relacje pomiędzy tabelami. Rys. 1 Relacje pomiędzy tabelami. 3. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 5 Structured Query Language (SQL) c.d. DDL

Bazy danych 2. Wykład 5 Structured Query Language (SQL) c.d. DDL Bazy danych 2 Wykład 5 Structured Query Language (SQL) c.d. DDL Dziedzina (DOMAIN) Dziedzina to zdefiniowany przez uŝytkownika zbiór dopuszczalnych wartości definiowany niezaleŝnie od definicji tabel Składnia

Bardziej szczegółowo

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678');

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678'); polecenie UPDATE służy do aktualizacji zawartości wierszy tabel lub perspektyw składnia: UPDATE { } SET { { = DEFAULT NULL}, {

Bardziej szczegółowo

Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS. Zapoznaj się ze sposobami użycia narzędzia T SQL z wiersza poleceń.

Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS. Zapoznaj się ze sposobami użycia narzędzia T SQL z wiersza poleceń. Cel: polecenia T-SQL Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS Authentication: SQL Server Authentication Username: student01,, student21 Password: student01,., student21

Bardziej szczegółowo

D D L S Q L. Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia?

D D L S Q L. Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia? D D L S Q L Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia? D D L S Q L - p o d s t a w y DDL SQL (Data Definition Language) Jest to zbiór instrukcji i definicji danych, którym posługujemy się

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Plan wykładu Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I 1. MySQL 2. Powtórzenie SQL WYKŁAD 2: MySQL: podstawowe obiekty Powtórzenie

Bardziej szczegółowo

Technologie baz danych

Technologie baz danych Plan wykładu Technologie baz danych Wykład 2: Relacyjny model danych - zależności funkcyjne. SQL - podstawy Definicja zależności funkcyjnych Reguły dotyczące zależności funkcyjnych Domknięcie zbioru atrybutów

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 10. SQL Widoki

Bazy danych 10. SQL Widoki Bazy danych 10. SQL Widoki P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2005/06 Widoki, AKA Perspektywy W SQL tabela, która utworzono za pomoca zapytania CREATE TABLE, nazywa się tabela

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i usługi sieciowe

Bazy danych i usługi sieciowe Bazy danych i usługi sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2014 1 / 16 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_danych_i_usługi_sieciowe_-_2014z

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Język DML. Instrukcje DML w różnych implementacjach SQL są bardzo podobne. Podstawowymi instrukcjami DML są: SELECT INSERT UPDATE DELETE

Język DML. Instrukcje DML w różnych implementacjach SQL są bardzo podobne. Podstawowymi instrukcjami DML są: SELECT INSERT UPDATE DELETE Język DML Instrukcje DML w różnych implementacjach SQL są bardzo podobne. Podstawowymi instrukcjami DML są: SELECT INSERT UPDATE DELETE Systemy Baz Danych, Hanna Kleban 1 INSERT Instrukcja INSERT dodawanie

Bardziej szczegółowo