III. Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III. Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do SIWZ (stanowiący załącznik nr 1 do Wzoru Umowy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Wprowadzenie Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania (zwanych dalej Sprzętem ) wraz z instalacją i konfiguracją oraz uruchomieniem Sprzętu, zaprojektowaniem sieci wewnętrznej wykorzystującej Sprzęt w nowej siedzibie Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Smyczkowej 10 w Warszawie wraz z przekazaniem dokumentacji technicznej oraz przeszkoleniem i zapewnieniem autoryzowanych szkoleń dla pracowników Zamawiającego, a także zapewnieniem gwarancji jakości i rękojmi za wady. W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania do realizacji przez Wykonawcę: 1. Dostawa wyspecyfikowanego Sprzętu wraz ze standardową, dołączaną przez producenta dokumentacją, oraz dostarczenie dodatkowych elementów infrastruktury, jeśli będą niezbędne, do prawidłowego wdrożenia, 2. Wykonanie projektu wdrożenia sieci wewnętrznej opartej na dostarczonym Sprzęcie; 3. wykonanie instalacji, konfiguracji i uruchomienia Sprzętu zgodnie z założeniami projektu wdrożenia sieci wewnętrznej, 4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej po zakończeniu prac, o których mowa w pkt 1-3 powyżej, 5. Przeprowadzenie szkolenia powdrożeniowego dla trzech pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i zarządzania wdrożonego Sprzętu oraz uruchomionej infrastruktury sieciowej, 6. Zapewnienie autoryzowanych szkoleń dla dwóch pracowników Zamawiającego poprzez dostarczenie voucherów (z terminem ich obowiązywania wynoszącym co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych od dnia ich dostarczenia Zamawiającemu) na szkolenia z zakresu dotyczącego obsługi i zarządzania dostarczonego, zainstalowanego i skonfigurowanego Sprzętu. II. Uwarunkowania organizacyjno-prawne Przedmiot zamówienia musi funkcjonować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: 1. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/2014 1

2 w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U poz. 526), 2. Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U poz. 235), 3. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U nr 159, poz. 948), 4. Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005r. nr 180, poz.1495), 5. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania w ramach Umowy do przekazania na rzecz Skarbu Państwa, autorskich praw majątkowych lub licencji do wszystkich utworów objętych przedmiotem Umowy, w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie w odniesieniu do określenia pól eksploatacji oraz autorskich praw zależnych. Podmiotem uprawnionym do wykonywania w imieniu Skarbu Państwa praw, o których mowa w zdaniu pierwszym, jest Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Zamawiający). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zorganizował proces wykonania i wdrożenia przedmiotu Umowy zgodnie z metodyką gwarantującą Zamawiającemu bieżący, cykliczny wgląd w postęp realizacji prac oraz możliwość bezpośredniego wpływu na priorytety realizacji Umowy. III. Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania Realizacja przedmiotu zamówienia jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach projektu POIG /08 pt. pl.id, realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt pl.id jest prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne budowa elektronicznej administracji. Działania związane z realizacją przedmiotu zamówienia muszą być prowadzone, zgodnie z wymogami: "Zasady promocji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich", które dostępne są pod adresem: (strona internetowa PO IG Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/2014 2

3 w zakładce zlokalizowanej u szczytu strony, pn. Zasady promocji). Wykonawca zobowiązany jest do tego, aby wszelka dokumentacja wytworzona w ramach realizacji przedmiotu Umowy była zgodna z wytycznymi dot. opracowania dokumentacji opisanymi w Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, tzn. musi być opatrzona logotypami: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Unia Europejska z odniesieniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo projektu pl.id. Wzory zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w ciągu 10 dni od podpisania Umowy. IV. Wymagania ogólne dla dostarczanego Sprzętu 1. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia będą fabrycznie nowe (tzn. data ich produkcji nie może być starsza niż 6 miesięcy od daty podpisania Umowy) oraz by były nieużywane. 2. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia będą pochodziły z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek polski lub Unii Europejskiej (oficjalny kanał dystrybucyjny producenta). Spełnienie powyższego wymogu musi zostać potwierdzone oświadczeniem producenta lub jego polskiego przedstawicielstwa, które Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, wraz z jego tłumaczeniem na język polski, najpóźniej w dniu dostawy oferowanych urządzeń. 3. Dostarczony Sprzęt będzie objęty gwarancją jakości i rękojmią za wady na warunkach nie gorszych niż wskazane w rozdziale nr X. 4. Ze względu na pożądaną pełną kompatybilność, Zamawiający zaleca, by rozwiązania pochodziły od jednego producenta. W przypadku zaoferowania Sprzętu kilku producentów Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczeń wszystkich producentów oferowanego Sprzętu potwierdzających wzajemną kompatybilność wszystkich oferowanych elementów oraz ich wzajemne, poprawne działanie zapewniające uzyskanie wymaganych przez Zamawiającego minimalnych wydajności każdego z elementów w ramach zaoferowanego rozwiązania, a także, że Zamawiający nie będzie narażony na utratę gwarancji na którekolwiek z oferowanych urządzeń z powodu jego nieprawidłowego działania z urządzeniem innego Producenta w ramach oferowanego przez Wykonawcę rozwiązania. 5. Wykonawca zagwarantuje, że korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów w ramach Umowy nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. 6. Oferowany Sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji, do wycofania ze sprzedaży lub wsparcia technicznego. Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/2014 3

4 7. Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień poprzedzający dzień składania ofert. 8. Dla oprogramowania objętego niniejszym zamówieniem należy dostarczyć licencje, nośniki instalacyjne oraz instrukcje. 9. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie producenta potwierdzające wykupienie pakietów serwisowych do dostarczonego Sprzętu, które będą co najmniej zgodne z minimalnymi warunkami gwarancji jakości i rękojmi za wady opisanymi w rozdziale nr X. Spełnienie powyższego wymogu zostanie potwierdzone oświadczeniem producenta Sprzętu lub jego polskiego przedstawicielstwa, które Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, wraz z jego tłumaczeniem na język polski, najpóźniej w dniu dostawy oferowanego Sprzętu. 10. Wymagane jest, by na użytkowanie dostarczonego oprogramowania zarządzającego udzielona była licencja na nielimitowaną (lub maksymalnie dopuszczalną przez producenta) liczbę użytkowników, oraz co najmniej na 100 urządzeń. 11. W ofercie należy również umieścić numery produktów (tzw. part number) oraz nazwy wszystkich dostarczanych elementów (urządzeń, modułów, wkładek, oprogramowania, itp) pozwalające je jednoznacznie zidentyfikować. 12. Poza zewnętrznymi, wyniesionymi modułami liniowymi i/lub przełącznikami wyniesionymi dla infrastruktury DC (ang. Data Center), wszystkie dostarczone urządzenia muszą się zmieścić w dwóch szafach rack 42U. 13. Wszystkie urządzenia muszą być dostarczone z odpowiednią ilością kabli zasilających umożliwiającymi podłączenie zasilania do urządzeń zgodnie z wymaganiami producenta. Długość oraz rodzaj zakończenia niezbędnego okablowania zostanie ustalona pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji przedmiotu Umowy. 14. W celu uruchomienia Sprzętu wymagane jest zapewnienie przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych elementów okablowania sieciowego w tym dostarczenia patchcordów i pigtaili światłowodowych niezbędnych do podłączenia urządzeń znajdujących się w różnych szafach rack, w szczególności: Połączenia/pigtaile światłowodowe muszą zostać wykonane zgodnie z standardem OM3, Patchcordy miedziane muszą być wykonane w kategorii 6A lub wyższej, przy czym Zamawiający zakłada, iż niezbędne będzie zapewnienie co najmniej: 100 pigtaili światłowodowych o długości do 3m, 100 patchcordów miedzianych o długości do 3m, Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/2014 4

5 niemniej jedna, należy zaznaczyć, iż dokładna liczba ww. elementów a także ich długość oraz rodzaj zakończeń, zostanie ustalona przez Strony w projekcie wdrożenia sieci wewnętrznej i zapewniona przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. Wszystkie patchcordy i pigtaile powinny być oznaczone indywidualnym numerem na obu końcach (w odległości od 10 do 15 cm od złącza). 15. Jeżeli do zrealizowania wymaganej funkcjonalności (stos, klaster, etc.) konieczne jest zastosowanie dodatkowego wyposażenia (moduł, kabel, licencja) wymagane jest jego dostarczenie przez Wykonawcę. 16. Wykonawca dostarczy do każdego urządzenia kartę gwarancyjną (w przypadku jednej karty gwarancyjnej musi ona zawierać jednoznaczną informację, że gwarancja dotyczy całości dostarczonego Sprzętu oraz numery seryjne dostarczonych urządzeń). V. Minimalne wymagania dla dostarczanego Sprzętu Do obowiązków Wykonawcy należy dostawa Sprzętu o minimalnych wymaganiach określonych poniżej, wraz z rozmieszczeniem ich we wskazanym przez Zamawiającego miejscu oraz wykonaniem wszystkich niezbędnych usług instalacyjnych i konfiguracyjnych koniecznych, by dostarczony Sprzęt pracował w środowisku sieciowym Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby dostarczony Sprzęt charakteryzował się parametrami nie gorszymi niż wymienione w Załączniku nr 1 do OPZ. VI. Ogólne wymagania dotyczące wdrożenia Sprzętu 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia całości Sprzętu w terminie i na zasadach opisanych w Umowie i jej załącznikach. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu wdrożenia sieci wewnętrznej opartej na oferowanym Sprzęcie uwzględniając przy tym zalecenia Zamawiającego a także punkty styku z infrastrukturą sieciową eksploatowaną przez Zamawiającego. Szczegółowe wymagania i zalecenia, o których mowa powyżej muszą być uzgodnione przez Strony w czasie spotkań roboczych w siedzibie Zamawiającego. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie całości wdrożenia (instalacja, konfiguracja, podpięcie zasilania oraz okablowania i uruchomienie Sprzętu) zgodnie z wykonanym projektem wdrożenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej a także wykonania testów odbiorowych zainstalowanych komponentów w obecności Zamawiającego. 4. Przed wykonaniem instalacji punktów dostępowych ang. access point (AP) Zamawiający wymaga wykonania pomiarów zasięgu sieci bezprzewodowej. Pomiary mają na celu wskazanie optymalnych miejsc montażu AP. Zamawiający, o ile będzie to uznane za niezbędne przez Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/2014 5

6 Wykonawcę, dostarczy plany podkładowe pomieszczeń (plik w formacie.pdf). Minimalne założenia pomiarowe: 4.1. Pomiary powinny być wykonane na oferowanym modelu AP, 4.2. Wykonawca wykona pomiary pasywnego zasięgu sieci bezprzewodowej w wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach, 4.3. Pomiary zostaną wykonane w pasmach 2,4 GHz i 5 GHz, standard n/AC, 4.4. Siła sygnału interfejsów radiowych punktów dostępowych powinna być ustawiona zgodnie z regulacjami obowiązującymi na terytorium Polski z uwzględnieniem marginesu na zwiększenie mocy w przypadku awarii sąsiadujących AP, 4.5. W celu zapewnienia poprawnego działania sieci wartości parametrów na granicy zasięgu AP powinny być nie mniejsze niż RSSI -70 dbm SNR 20 dbm, 4.6. Do wykonania pomiarów Wykonawca wykorzysta mobilne stanowisko pomiarowe z autonomicznym zasilaniem AP. Punkt dostępowy będzie zainstalowany na wysięgniku teleskopowym umożliwiającym umieszczanie w planowanym miejscu instalacji. W trakcie wykonywania pomiarów stanowisko pomiarowe będzie przemieszczane pomiędzy kolejnymi punktami instalacji. Przed wykonaniem pomiarów Wykonawca wykona kalibrację aplikacji pomiarowej, 4.7. Po zakończeniu pomiarów Wykonawca przekaże Zmawiającemu raport z pomiarów zawierający wskazanie miejsc montażu AP i mapy zasięgu poszczególnych AP w siedzibie Zamawiającego. 5. Wykonawca odpowiedzialny jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu (zgodnie z terminami i na zasadach opisanych w Umowie) dokumentacji powykonawczej oraz eksploatacyjnej, uwzględniając przy tym minimalne wymagania dla tej dokumentacji, które wymienione zostały w rozdziale nr VIII. VII. Zasady dokonywania odbiorów Zasady ogólne 1. Procedury określone w tym rozdziale dotyczą przekazania do odbioru i odbioru następujących elementów: 1.1. Sprzęt, 1.2. Instalacja, konfiguracja i uruchomienie Sprzętu, 1.3. Dokumentacja (projekt wdrożenia sieci wewnętrznej, dokumentacja powykonawcza i eksploatacyjna), 1.4. Szkolenie powdrożeniowe przeprowadzone przez Wykonawcę, 1.5. Dostarczenie voucherów na szkolenia dla pracowników Zamawiającego. Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/2014 6

7 2. Przed przystąpieniem do odbiorów Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu do weryfikacji i akceptacji dokument, przedstawiający plan obejmujący zakres oraz harmonogram testów akceptacyjnych dla odbieranego Sprzętu (zwany dalej Planem Testów Akceptacyjnych ), który zawierał będzie w szczególności: 2.1. Opis środowiska wraz z opisem zakresu i zasad testowania, 2.2. Wykaz testowanych funkcjonalności, 2.3. Harmonogram testów, 2.4. Scenariusze testów, zawierające procedury testowe, 2.5. Klasyfikacja błędów z podziałem na kategorie i ich definicje (błędy, których wystąpienie uniemożliwia Zamawiającemu dokonanie odbioru testowanego Sprzętu oraz błędy, których wystąpienie pozwala Zamawiającemu na warunkowy odbiór testowanego Sprzętu), 2.6. Kryteria pozytywnego i negatywnego zakończenia testów, 2.7. Sposób raportowania przebiegu testów. 3. Odbiorów w imieniu Zamawiającego dokonywać będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego, przy czym: 3.1. Zamawiający potwierdzi każdy odbiór podpisując odpowiedni dokument potwierdzający odbiór poszczególnych prac objętych przedmiotem Umowy (zwany dalej Protokołem Odbioru ), 3.2. Osobą upoważnioną do podpisywania Protokołów Odbioru lub zgłaszania uwag i/lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego będzie osoba wskazana w Umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dopuszczenia do udziału w czynnościach odbiorczych osób trzecich w postaci ekspertów, specjalistów lub biegłych, 3.3. W pracach związanych z dokonywaniem czynności odbiorczych zobowiązany jest uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy. Nieobecność osoby upoważnionej do czynności odbiorczych ze strony Wykonawcy nie wstrzymuje czynności odbiorczych dokonywanych przez Zamawiającego i upoważnia do dokonania przez Zamawiającego odbioru jednostronnego. 4. Wszystkie terminy określone w niniejszym rozdziale mogą zostać zastąpione innymi za obopólnym porozumieniem Stron Umowy, w szczególności jeżeli potrzeba takiej zmiany będzie wynikała ze złożoności odbieranego świadczenia. 5. Zamawiający ma prawo do weryfikacji należytego wykonania Umowy dowolną metodą. W szczególności Zamawiający ma prawo przeprowadzić własne testy (testy nie ujęte w Planie Testów Akceptacyjnych), w ramach prowadzonych testów, za pomocą zdefiniowanych samodzielnie scenariuszy testowych. 6. Zamawiający może przerwać testy i odmówić odbioru także przed zrealizowaniem wszystkich Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/2014 7

8 scenariuszy przewidzianych w Planie Testów Aplikacyjnych, jeżeli wykryte błędy lub wady są tak istotne, że dalsze prowadzenie testów nie jest racjonalne z przyczyn technicznych lub organizacyjnych. 7. Dla uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że dokonanie odbioru nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przysługujących mu na mocy przepisów prawa oraz postanowień Umowy w wypadku nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności na prawo naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowań, odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy. 8. W celu zapewnienia wysokiej jakości oczekiwanych produktów stanowiących przedmiot Umowy, skrócenia terminu ich wykonania, a także aktywnego włączenia Zamawiającego w proces wytwórczy przedmiotu Umowy, Strony mogą przeprowadzać przeglądy i testy całości lub części przedmiotu Umowy, na warunkach (termin, lokalizacja, czas trwania) określonych przez upoważnionych pracowników Stron Umowy. Procedura odbioru ilościowego i jakościowego Sprzętu 1. Wykonawca najpóźniej 7 dni przed terminem dostawy Sprzętu przekaże dokument będący wykazem czynności mających na celu weryfikację prawidłowego funkcjonowania Sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę (zwany dalej Procedurą Testową Sprzętu ), przy czym: 1.1. Procedura Testowa Sprzętu podlegać będzie weryfikacji i akceptacji Zamawiającego, 1.2. Zamawiający potwierdzi przekazanie Procedury Testowej Sprzętu w momencie jej otrzymania poprzez podpisanie odpowiedniego protokołu przekazania, 1.3. Odbiór Procedury Testowej Sprzętu podlega procedurze analogicznej do procedury odbioru dokumentacji opisanej w niniejszym rozdziale, 1.4. Procedura Testowa Sprzętu oprócz sposobu przetestowania Sprzętu musi zawierać tam gdzie jest to tylko możliwe, w szczególności poniższe informacje: Producenta, nazwę, model, wersję i numer seryjny, ilość, Adres IP interface'u zarządzającego, użytkownik administracyjny, hasło, sposób weryfikacji (adres www, ssh, telnet wraz z numerem portu), Listę komponentów wewnętrznych urządzeń (pamięć, zasilacze, wkładki i moduły), Listę zainstalowanych licencji oprogramowania. Weryfikacja powinna odbywać się na zasadzie sprawdzenia licencji na każdym urządzeniu osobno i odpowiednim zaznaczaniu w dokumentacji checkbox'a (pozytywnie zweryfikowany) lub dodania uwag odnośnie nieprawidłowości Wykonawca w ramach potwierdzenia wykupienia na rzecz Zamawiającego licencji, będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu (w postaci papierowej lub elektronicznej na Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/2014 8

9 wskazany przez Zamawiającego adres ) dokumenty potwierdzające ich wykupienie nie później jednak niż w dniu podpisania Protokołu Odbioru ilościowego Sprzętu. Dokumenty potwierdzające wykupienie przedmiotowych licencji muszą zawierać co najmniej: Nazwę i dane identyfikujące producenta, Klucze licencyjne dla poszczególnych pozycji oprogramowania (jeśli producent oferuje taką opcję). 2. Sprzęt dostarczony zostanie przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko. 3. Miejscem dostawy, instalacji i uruchomienia Sprzętu jest miejsce wskazane przez Zamawiającego. 4. Dostawa, instalacja i uruchomienie Sprzętu musi odbyć się w dni robocze (każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy u Zamawiającego, o których Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę na każde jego wezwanie) w godzinach 8:00-16:00, o ile Strony w trybie roboczym nie uzgodnią inaczej. 5. Do dostarczonego Sprzętu dołączona będzie dokumentacja techniczna i oprogramowanie przewidziane przez producenta tego Sprzętu oraz karty gwarancyjne producenta Sprzętu, w postaci papierowej). 6. Za dostawę, wnoszenie, rozpakowanie, instalację oraz testowe uruchomienie odpowiedzialny jest Wykonawca. Wszystkie powyższe czynności zostaną wykonane przez Wykonawcę. 7. Zamawiający udostępni niezbędne pomieszczenia i infrastrukturę w celu realizacji dostaw, instalacji i uruchomienia Sprzętu. 8. Warunki ilościowego odbioru Sprzętu: 8.1. Wykonawca wraz z Zamawiającym po rozpakowaniu Sprzętu muszą potwierdzić ilość (w zakresie zgodności z Umową) dostarczonego Sprzętu, jego producenta, nazwę, model, wersję i numery seryjne, 8.2. W razie stwierdzenia wady (np. uszkodzenia) bądź też niezgodności z Umową, wadliwe urządzenie nie zostanie odebrane przez Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca dostarczy nowe, sprawne i wolne od wad urządzenie, które będzie zgodne z przedmiotem Umowy, 8.3. Jeżeli dostarczony Sprzęt wymaga do poprawnego działania zgodnego z Umową instalowania licencji, licencje te muszą zostać przekazane Zamawiającemu, 8.4. Potwierdzeniem wywiązania się Wykonawcy z dostawy ilościowej Sprzętu jest podpisany przez obie Strony Protokół Odbioru ilościowego. 9. Warunki odbioru jakościowego Sprzętu: 9.1. W celu przeprowadzenia procedury odbioru jakościowego Sprzęt musi być: Zainstalowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, Podłączony do zasilania elektrycznego, Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/2014 9

10 Wygrzany (działać bez przerwy przez 24 godziny), Uposażony we wszystkie dostarczone zgodnie z Umową licencje, Sprawny nie zgłasza błędów w czasie jego uruchamiania Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie testów w obecności Zamawiającego zgodnie z Procedurą Testową Sprzętu, 9.3. Dostarczony Sprzęt w momencie odbioru musi poprawnie funkcjonować i być sprawny. W razie stwierdzenia w trakcie testów, o którym mowa powyżej wady bądź też niezgodności w konfiguracji sprzętowej, Sprzęt nie zostanie odebrany przez Zamawiającego, w takim wypadku: Zamawiający umieści w Protokole Odbioru jakościowego odpowiednią adnotację oraz dokona zwrotu wadliwego Sprzętu do Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, Wykonawca w terminie 7 dni od daty zwrotu Sprzętu dostarczy do Zamawiającego nowy, sprawny i wolny od wad Sprzęt zgodny z Umową, który ponownie zostanie poddany procedurze odbioru ilościowego i jakościowego, Jeżeli dostarczony Sprzęt wymaga do poprawnego działania zgodnego z Umową instalowania licencji, licencje te muszą zostać zainstalowane i przekazane Zamawiającemu, 9.4. Potwierdzeniem wywiązania się Wykonawcy z dostawy jakościowej Sprzętu jest podpisany przez obie Strony Protokół Odbioru jakościowego. 10. Za datę realizacji przedmiotu Umowy w zakresie dostawy Sprzętu przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń ostatniego Protokołu Odbioru ilościowego Sprzętu. 11. Za datę realizacji przedmiotu Umowy w zakresie odbioru jakościowego Sprzętu przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń ostatniego Protokołu Odbioru jakościowego, przy czym Zamawiający dopuszcza, aby Protokół Odbioru wdrożenia Sprzętu był jednocześnie Protokołem odbioru jakościowego Sprzętu. Procedura odbioru instalacji, konfiguracji i uruchomienia Sprzętu 1. W terminach przewidzianych w Umowie, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia instalacji, konfiguracji i uruchomienia Sprzętu, przy czym: 1.1. Podstawą odbioru instalacji, konfiguracji i uruchomienia Sprzętu jest wykonanie testów odbiorowych zgodnie ze scenariuszem z Planu Testów Akceptacyjnych. 2. Wdrożony Sprzęt w momencie odbioru musi poprawnie funkcjonować i być sprawny. W razie stwierdzenia w trakcie testów akceptacyjnych, o którym mowa powyżej wady bądź też niezgodności w konfiguracji sprzętowej, wdrożenie nie zostanie odebrane przez Zamawiającego, w takim wypadku: Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/

11 Zamawiający umieści w Protokole Odbioru wdrożenia odpowiednią adnotację a całość testów akceptacyjnych zostanie powtórzona, 3. Wykonawca przystąpi do instalacji, konfiguracji i uruchomienia Sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem wdrożenia sieci wewnętrznej, przy czym: 3.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie całości prac (m.in. instalacja, konfiguracja, podłączenie zasilania oraz niezbędnego okablowania, optymalizacji wdrożonej infrastruktury sieciowej, itp.) zgodnie z projektem wdrożenia sieci wewnętrznej oraz wykonanie testów w obecności Zamawiającego zgodnie z Planem Testów Akceptacyjnych, 3.2. Okablowanie w szafach rack (okablowanie sieciowe i zasilające itp.) musi być oznaczone, poprowadzone i ułożone zgodnie z najlepszymi praktykami realizacji tego zadania w sposób zapewniający co najmniej swobodną cyrkulację powietrza a także nie utrudniający dla użytkowników dostęp do urządzeń sieciowych. 4. Data zgłoszenia wykonania instalacji, konfiguracji i uruchomienia Sprzętu do odbioru (pisemna informacja przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę) jest datą wykonania zobowiązań Wykonawcy (dotrzymania terminu realizacji zgodnie z Umową), jeżeli ta część przedmiotu Umowy zostanie odebrana bez zastrzeżeń, przy czym: 4.1. Jeżeli Zamawiający odmówił odbioru wykonania instalacji, konfiguracji i uruchomienia Sprzętu lub zgłosił uwagi, które okazały się zasadne (błędy, których wystąpienie uniemożliwia Zamawiającemu dokonanie odbioru wdrożenia), uznaje się, że termin wykonania instalacji, konfiguracji i uruchomienia Sprzętu nie został dotrzymany. W takim przypadku za datę wykonania zobowiązań Wykonawcy uznaje się dzień podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru wdrożenia. 5. Za opóźnienie w dotrzymaniu terminu wykonania, instalacji i uruchomienia Sprzętu, Zamawiający naliczy karę umowną, począwszy od następnego dnia po dniu, w którym zobowiązanie Wykonawcy winno zostać przekazane do odbioru, nie zwalnia to Wykonawcę od obowiązku przygotowania i przekazania zobowiązania Wykonawcy pozbawionego wad i błędów zgodnie z wymogami wskazanymi w Umowie. 6. W trakcie wykonywania testów akceptacyjnych wykrywane i zgłaszane są błędy konfiguracji całości infrastruktury sieciowej opartej na dostarczonym Sprzęcie. Zgłaszanie błędów realizowane jest poprzez ich udokumentowanie w protokole testów akceptacyjnych, który jest sporządzany na zakończenie każdego dnia testów. Na podstawie protokołu podpisanego przez obie Strony, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wykrytych i zgłoszonych błędów a następnie przekazanie Zamawiającemu, zobowiązań Wykonawcy do ponownych testów akceptacyjnych. Jeżeli przyczyna błędu jest niezależna od Wykonawcy, wówczas obowiązek jej udowodnienia Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/

12 spoczywa na Wykonawcy. 7. Procedura testów akceptacyjnych będzie powtarzana do skutku, tj. do chwili podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru wdrożenia. Termin podpisania tego protokołu jest równocześnie potwierdzeniem terminu realizacji oraz wywiązania się Wykonawcy z instalacji, konfiguracji i uruchomienia Sprzętu, Procedura odbioru dokumentacji 1. W terminach przewidzianych w Umowie, Wykonawca przekaże dokumentację do odbioru przez Zamawiającego. 2. Zamawiający potwierdzi przekazanie dokumentacji w momencie jej otrzymania poprzez podpisanie protokołu przekazania dokumentacji. 3. W terminie 7 dni, Zamawiający zapozna się z treścią przekazanej dokumentacji do odbioru a następnie: 3.1. Odbierze dokumentację w całości bez uwag, lub 3.2. Zgłosi Wykonawcy uwagi do dokumentacji, co jest jednoznaczne z jej odrzuceniem. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od daty przekazania uwag lub odrzucenia dokumentacji przez Zamawiającego ma prawo ustosunkować się do nich w formie pisemnej. 5. W przypadku nieustosunkowania się do uwag Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek w terminie 5 dni od chwili przekazania uwag lub odrzucenia dokumentacji przedstawić do odbioru poprawioną wersję dokumentacji. 6. W przypadku ustosunkowania się Wykonawcy do uwag Zamawiającego, upoważnieni pracownicy Stron rozpoczynają w terminie 2 dni wyjaśnianie zastrzeżeń oraz uzgadnianie ostatecznego zakresu dokumentacji lub terminu jej uzupełnienia. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, wyjaśnienie zastrzeżeń i ustalenie ostatecznego zakresu dokumentacji powinno nastąpić w terminie 3 dni od chwili rozpoczęcia uzgodnień. W szczególności w tym celu Strony mogą odbyć spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy czym odbycie spotkania jest obligatoryjne, jeżeli zażąda tego Zamawiający. Po uzgodnieniu zakresu zmian i uzupełnień dokumentacji, Wykonawca wprowadzi wymagane zmiany i uzupełnienia w terminie 3 dni i ponownie przedstawi Zamawiającemu dokumentację do odbioru w kolejnej i ujednoliconej wersji wraz z rejestrem zmian. 7. W przypadku, gdy poprawiona dokumentacja nie uwzględnia wyników uzgodnień i/lub uwag Zamawiającego, nastąpi ponowne zgłoszenie uwag przez Zamawiającego zgodnie z procedurą opisaną powyżej w pkt Jeżeli po zgłoszeniu trzeci raz uwag, poprawiona dokumentacja nie spełnia oczekiwań Zamawiającego a w szczególności minimalnych wymaganiach dla dokumentacji wskazanych Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/

13 w rozdziale VIII, Zamawiający odmówi odbioru dokumentacji i naliczy karę umowną, począwszy od następnego dnia po dniu, w którym dokumentacja winna zostać przekazana Zamawiającemu do odbioru zgodnie z Umową (przy uwzględnieniu warunków opisanych w procedurze odbioru dokumentacji). Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku przygotowania i przekazania dokumentacji zgodnie z wymogami Zamawiającego. Do opóźnienia nie wlicza się okresów weryfikacji dokumentacji przez Zamawiającego. 9. Data przekazania dokumentacji do odbioru (protokół przekazania dokumentacji) jest datą wypełnienia zobowiązań Wykonawcy, jeżeli Zamawiający odbierze ją w całości bez uwag lub odbierze ją w całości po przedstawieniu przez Wykonawcę w terminach określonych powyższą procedurą ujednoliconej i ostatecznej wersji dokumentacji uwzględniającej uwagi Zamawiającego. 10. Odbiór dokumentacji następuje w drodze podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru dokumentacji. Procedura odbioru szkolenia powdrożeniowego 1. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia powdrożeniowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji plan szkolenia zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla szkolenia powdrożeniowego opisanymi w rozdziale nr IX. 2. Zamawiający dokona akceptacji planu szkolenia w ciągu 2 dni roboczych począwszy od następnego dnia po dniu, w którym nastąpiło jego przekazanie Zamawiającemu. W przypadku braku akceptacji planu szkolenia Wykonawca jest zobowiązany do jego poprawienia i ponownego przekazania do odbioru w przeciągu 2 dni roboczych lub w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie. 3. W trakcie trwania szkolenia Wykonawca prowadzi listę obecności uczestników szkolenia, która na zakończenie szkolenia zostaje przekazana Zamawiającemu wraz z wynikami ankiet szkolenia. 4. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca i Zamawiający podpiszą Protokół Odbioru szkolenia powdrożeniowego. 5. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru szkolenia powdrożeniowego jest przeprowadzenie szkolenia powdrożeniowego zgodnie z zaakceptowanym planem szkolenia powdrożeniowego a także załączenie przez Wykonawcę do protokołu listy obecności uczestników szkolenia, pozytywny wynik ankiet szkoleniowych oraz kopia imiennych certyfikatów ukończenia szkolenia wszystkich jego uczestników. 6. Pracownicy Zamawiającego po odbytym szkoleniu, wypełnia ankietę sporządzoną przez Wykonawcę. W ankiecie powinny być zawarte opinie dotyczące: a) jakości przeprowadzonego szkolenia, b) oceny trenera, Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/

14 c) zgodności szkolenia z aktualną konfiguracją urządzeń, d) przydatności szkolenia dla administrowania przez uczestnika szkolenia wdrożoną infrastrukturą sieciową. Procedura odbioru voucherów na szkolenia dla pracowników Zamawiającego 1. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru voucherów na szkolenia dla pracowników Zamawiającego jest dostarczenie w terminie przewidzianym Umową voucherów wraz z listą szkoleń oraz ich programem (oraz terminarzem realizacji), które będą zgodne z minimalnymi wymaganiami dla szkoleń dedykowanych opisanymi w rozdziale nr IX. Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/

15 VIII. Minimalne wymagania dla dokumentacji Zasady ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia całości dokumentacji w terminie i na zasadach opisanych w Umowie i jej załącznikach. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przekazania Zamawiającemu, zgodnie z ogólnie akceptowalnymi standardami w dziedzinie dokumentowania, w szczególności następujący rodzaj dokumentacji bezpośrednio związanej z przedmiotem Umowy: 2.1. Projekt wdrożenia sieci wewnętrznej, 2.2. Dokumentacja powykonawcza, 2.3. Dokumentacja eksploatacyjna. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca tworząc w ramach realizacji przedmiotu Umowy dokumentację, przygotował ją w sposób zapewniający Zamawiającemu wysoką jej jakość. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja wytworzona w ramach realizacji przedmiotu Umowy spełniała co najmniej poniżej wskazane kryteria jakościowe: 3.1. Poprawny treść każdego dokumentu jest zgodna z dokumentacją projektową, standardami i regulacjami, o których mowa w rozdziałach nr II i III, 3.2. Jednoznaczny tylko jedna interpretacja semantyczna, zachowanie standardów, a także sposób pisania, rozumianych jako zachowanie spójnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczególnych dokumentów oraz fragmentów tego samego dokumentu, 3.3. Kompletny zawiera wszystkie istotne wymagania, bez wyraźnych, ewidentnych braków przedstawienie opisywanego problemu obejmujące całość danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia, 3.4. Spójny nie zawiera wymagań sprzecznych rozumianych jako zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu, 3.5. Weryfikowalny (uporządkowany) czytelna jest hierarchia i struktura dokumentu, rozumiana jako podział danego dokumentu na rozdziały, podrozdziały i sekcje, w czytelny i zrozumiały sposób, 3.6. Modyfikowalny struktura i styl dokumentu pozwalają dokonać w nim zmian w prosty, kompletny i spójny sposób, 3.7. Umożliwiający śledzenie powiązań źródło każdego wymagania i odwołania jest znane. 4. Zamawiający wymaga, aby w ramach przygotowywania poszczególnych komponentów dokumentacji, w szczególności w zakresie opisów konfiguracyjnych i lokalizacji plików, Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/

16 Wykonawca uzupełnił opisy posługując się ścieżkami bezwzględnymi i pełnymi poleceniami zawierającymi wszystkie niezbędne parametry. 5. Zamawiający wymaga, aby całość dokumentacji podlegała jego weryfikacji i akceptacji. 6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i przekazać Zamawiającemu dokumentację w języku polskim, w postaci elektronicznej w niezabezpieczonym/edytowalnym formacie doc, pdf (na płycie CD/DVD lub innym równoważnym nośniku danych) i drukowanej, co najmniej w jednym egzemplarzu. Dostarczone wykresy Gantta powinny być dostarczone w formacie mpp i pdf lub w formacie xls umożliwiającym import do MS Project. Zamawiający dopuszcza inne formaty zapisu dokumentacji, przy czym należy jednak dołączyć przeglądarkę obsługującą wykorzystane przez Wykonawcę formaty. 7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i przekazać Zamawiającemu pełną dokumentację dostarczoną przez producentów Sprzętu, również jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zajdzie potrzeba wymiany Sprzętu a Dokumentacja taka zostanie przez Wykonawcę pozyskana od producenta Sprzętu. Dokumentacja, o której mowa w zdaniu powyżej, dostarczona będzie w języku polskim lub w uzasadnionych przypadkach w języku angielskim. Minimalne wymagania dla projektu wdrożenia sieci wewnętrznej 1. Zakres tematyczny projektu wdrożenia sieci wewnętrznej zostanie ustalony przez Strony po podpisaniu Umowy w trakcie realizacji etapu wykonania projektu wdrożenia sieci wewnętrznej. 2. Należy uwzględnić potrzebę migracji funkcjonalności obecnej infrastruktury sieciowej i serwerowej (do uzgodnienia w czasie spotkań roboczych) Zamawiającego w tym m.in.: a) połączeń vpn site to site, remote access, b) routingu statycznego i dynamicznego, c) podsieci/vlan ów (około 100), d) pięć logicznie odseparowanych sieci/systemów. 3. Schematy sieci powinny być wykonane zgodnie z dobrymi praktykami projektowania sieci uwzględniając takie stref jak rdzeń, DMZ, management (warstwa zarządzająca), data center, edge (warstwa brzegowa). 4. Projekt wdrożenia powinien zawierać połączenie dwóch lokalizacji celem migracji maszyn wirtualnych oraz równoległe funkcjonowanie systemów w obydwu lokalizacjach. Minimalne wymagania dla dokumentacji powykonawczej 1. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać co najmniej: 1.1. Architekturę sprzętową listę wdrożonych urządzeń i oprogramowania wraz z opisem ich przeznaczenia. Lista powinna zawierać numery produktów (tzw. part number) oraz Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/

17 nazwy wszystkich dostarczanych elementów (urządzeń, modułów, wkładek, oprogramowania, kontraktów serwisowych etc.) Opisy fizyczne sieci zawierające: Wizualizację i opisy sprzętu w szafach rack, Połączenia fizyczne pomiędzy urządzeniami sieciowymi (uwzględniające numery portów i numery patchcordów i pigtaili ), Schemat połączeń warstwy 2 modelu OSI, Wyniki pomiarów zasięgu sieci bezprzewodowej Opis logiczny sieci uwzględniający: Połączenia z instytucjami zewnętrznymi, Użyte protokoły sieciowe, Redundancję urządzeń (HSRP/VRRP/GLBP), Dostęp zdalny, Sieci VPN. Minimalne wymagania dla dokumentacji eksploatacyjnej 1. Dokumentacja eksploatacyjna powinna zawierać co najmniej: 1.1. Podręcznik użytkownika (administrator) zawierający instrukcję wykonania najważniejszych prac, takich jak: Administracja wszystkimi elementami wdrożonego systemu, Zakładanie kont użytkowników i nadawanie uprawnień do systemu, Monitorowanie pracy sieci, Procedura wykonania backupu. IX. Minimalne wymagania dla szkoleń Minimalne wymagania dla szkolenia powdrożeniowego 1. Wykonawca w ramach projektu przeszkoli trzech pracowników Zamawiającego, w sposób pozwalający na prawidłowe utrzymanie i zarządzanie dostarczoną w ramach projektu infrastrukturą sieciową wykorzystującą dostarczony Sprzęt. 2. Szkolenie ma trwać minimum 5 dni (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00) i obejmować swoim zakresem co najmniej następujące zagadnienia: 2.1. Architektura całościowego rozwiązania, 2.2. Opis konfiguracji każdego elementu dostarczonego systemu, 2.3. Procedury autentykacji i autoryzacji użytkowników, 2.4. Monitorowanie pracy urządzeń i sieci, Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/

18 2.5. Procedury wykonywania i odzyskiwania backupu, 2.6. Zagadnienia dotyczące kluczowych i typowych prac administracyjnych wpływających na poprawną (zalecaną przez Wykonawcę i producenta sprzętu) eksploatację urządzeń i sieci. 3. Szczegółowy program szkolenia oraz przygotowane przez Wykonawcę materiały szkoleniowe (opracowane lub przetłumaczone na język polski) muszą być przekazane Zamawiającemu do weryfikacji i akceptacji, co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. 4. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma komplet materiałów szkoleniowych w języku polskim (w postaci papierowej oraz elektronicznej format pdf, doc nagranej na nośniku elektronicznym płyta CD/DVD) przed szkoleniem. 5. Szkolenia muszą być przeprowadzone przez trenerów posiadających odpowiednie przygotowanie i wiedzę w zakresie produktów, których dotyczyć będzie szkolenie. 6. Szkolenie powdrożeniowe realizowane jest na koszt Wykonawcy (Zamawiający z tego tytułu nie może ponosić dodatkowych kosztów, które nie są przewidziane i uwzględnione w Umowie). Minimalne wymagania dla szkoleń dedykowanych 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dla dwóch pracowników Zamawiającego dedykowanych szkoleń poprzez dostarczenie voucherów (ważność minimum 12 miesięcy kalendarzowych, z terminem rozpoczęcia czasu ich obowiązywania od dnia następującego po dniu ich przekazania Zamawiającemu). 2. Szkolenia dedykowane muszą być prowadzone w języku polskim. 3. W ramach oferty szkoleniowej Wykonawca musi zapewnić szkolenia z zakresów tematycznych opisanych w punktach 4-9 poniżej. 4. Dedykowane zaawansowane szkolenie producenta dostarczonych urządzeń typu bootcamp obejmujące swym zakresem mechanizmy i technologie zabezpieczenia sieci obejmujące tematykę: 4.1. Mechanizmy zabezpieczenia brzegu sieci w oparciu o zapory sieciowe typu firewall: a) podstawowa konfiguracja urządzeń, b) translacja adresów NAT/PAT, c) konfiguracja polityk bezpieczeństwa, d) zaawansowana inspekcja protokołów warstwy aplikacji, e) wirtualizacja urządzeń i mechanizmy wysokiej dostępności, f) mechanizmy QoS, g) diagnostyka sieci VPN: Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/

19 a) sieci IPsec VPN typu site-to-site i ich konfiguracja na urządzeniach typu router i firewall, b) implementacja sieci VPN typu dostęp zdalny w oparciu o mechanizmy IPsec, c) implementacja sieci VPN typu dostęp zdalny w oparciu o mechanizmy SSL/TLS zarówno z wykorzystaniem oprogramowania klienckiego jak i bez klienta, d) wykorzystanie infrastruktury PKI do uwierzytelnianie końców szyfrowanych tuneli oraz mechanizmy automatycznej dystrybucji certyfikatów tj. SCEP, e) wykorzystanie cech wysokiej dostępności w ramach sieci VPN, f) konfiguracja sieci VPN opartych o protokół NHRP (RFC2332) lub mechanzmy równoważne, g) konfiguracja sieci VPN opartych o mechanizmy GDOI (RFC 6407), h) routing dynamiczny w sieciach VPN, i) diagnostyka wykrywanie i zapobieganie włamaniom (IPS): a) podstawowa konfiguracja mechanizmów wykrywania i zapobiegania zagrożeniom w sieciach, b) sposoby im c) modyfikowanie sygnatur zagrożeń, d) tworzenie własnych sygnatur dla ataków, e) mechanizmy logowania zdarzeń bezpieczeństwa, f) wirtualizacja mechanizmów IPS kontrola dostępu do sieci: a) konfiguracja serwera AAA, b) uwierzytelnienia ruchu klientów na urządzeniach typu firewall i router, c) uwierzytelnienia użytkowników z wykorzystaniem mechanizmów PKI, d) mechanizmy kontroli dostępu na poziomie portu przełącznika, e) metody implementacji protokołu 802.1x, f) mechanizmy uwierzytelnienia w oparciu o adresy MAC, g) mechanizmy autoryzacji zabezpieczenia warstwy zarządzania urządzeń: a) bezpieczne zarządzanie protokoły SSH, SNMPv3, HTTPS, b) separacja uprawnień administracyjnych w oparciu o Role Based Access Control, c) synchronizacja czasu, d) logowanie zdarzeń zabezpieczenia warstwy kontrolnej urządzeń: Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/

20 a) mechanizmy filtrowania i ograniczania ruchu control plane, b) mechanizmu ochrony zasobów CPU i pamięci, c) ochrona protokołów routingu dynamicznego zabezpieczenia ruchu tranzytowego w sieciach: a) mechanizmy filtrowania ruchu, b) wykorzystanie mechanizmów QoS do ochrony sieci, c) mechanizmy typy RTBH, d) mechanizmy stanowej analizy ruchu w sieci, e) logowanie ruchu w sieci w oparciu o flow, f) mechanizmy translacji adresów NAT/PAT bezpieczeństwa w warstwie 2: a) zagrożenia w warstwie 2 (L2) oraz metody zapobiegania, b) bezpieczeństwo pracy przełączników, c) mechanizmy kontroli dostępu na poziomie portu przełącznika. Wymagane jest, aby szkolenie trwało co najmniej 4 dni (łącznie nie mniej niż 30 godzin zegarowych). 5. Dedykowane zaawansowane szkolenie producenta dostarczonych urządzeń typu bootcamp obejmujące swym zakresem mechanizmy przełączania i routingu obejmujące tematykę: 5.1. mechanizmy warstwy 2: 5.2. IGP: a) konfiguracja i diagnostyka PPP i PPoE, b) konfiguracja i diagnostyka przełączanych sieci Ethernet, c) konfiguracja i diagnostyka mechanizmów NHRP (RFC2332). a) rola routingu IGP w sieciach, b) konfiguracja i diagnostyka routingu dynamicznego w oparciu o protokoły typu distant vector, c) konfiguracja i diagnostyka routingu dynamicznego w oparciu o protokoły typu link state, d) mechanizmy redystrybucji i kontroli tras BGP a) wprowadzenie do protokołu BGP, b) tranzytowe systemy autonomiczne, c) atrybuty BGP (mechanizmy wyboru drogi), d) filtrowanie routingu i dobór tras w BGP, e) konfiguracja i diagnostyka BGP w sieciach IP. Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część Załącznik nr 1 a do SIWZ 1. Cel zamówienia publicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Część Cel zamówienia publicznego, słownik użytych pojęć, komunikacja Przedmiotem zamówienia jest dostawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr...

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr... Projekt Umowa nr... Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym a zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą, W wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena.

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 9 września 2014 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/28/2014 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-34/12 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP 1727/13

Nr sprawy: ZP 1727/13 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5. Nr sprawy: ZP 1727/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr... z dnia.... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa uruchomienia w budynkach Urzędu Miasta Opola, tj. w Ratuszu oraz przy ulicy Koraszewskiego 7,9, a

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo