III. Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III. Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do SIWZ (stanowiący załącznik nr 1 do Wzoru Umowy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Wprowadzenie Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania (zwanych dalej Sprzętem ) wraz z instalacją i konfiguracją oraz uruchomieniem Sprzętu, zaprojektowaniem sieci wewnętrznej wykorzystującej Sprzęt w nowej siedzibie Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Smyczkowej 10 w Warszawie wraz z przekazaniem dokumentacji technicznej oraz przeszkoleniem i zapewnieniem autoryzowanych szkoleń dla pracowników Zamawiającego, a także zapewnieniem gwarancji jakości i rękojmi za wady. W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania do realizacji przez Wykonawcę: 1. Dostawa wyspecyfikowanego Sprzętu wraz ze standardową, dołączaną przez producenta dokumentacją, oraz dostarczenie dodatkowych elementów infrastruktury, jeśli będą niezbędne, do prawidłowego wdrożenia, 2. Wykonanie projektu wdrożenia sieci wewnętrznej opartej na dostarczonym Sprzęcie; 3. wykonanie instalacji, konfiguracji i uruchomienia Sprzętu zgodnie z założeniami projektu wdrożenia sieci wewnętrznej, 4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej po zakończeniu prac, o których mowa w pkt 1-3 powyżej, 5. Przeprowadzenie szkolenia powdrożeniowego dla trzech pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i zarządzania wdrożonego Sprzętu oraz uruchomionej infrastruktury sieciowej, 6. Zapewnienie autoryzowanych szkoleń dla dwóch pracowników Zamawiającego poprzez dostarczenie voucherów (z terminem ich obowiązywania wynoszącym co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych od dnia ich dostarczenia Zamawiającemu) na szkolenia z zakresu dotyczącego obsługi i zarządzania dostarczonego, zainstalowanego i skonfigurowanego Sprzętu. II. Uwarunkowania organizacyjno-prawne Przedmiot zamówienia musi funkcjonować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: 1. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/2014 1

2 w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U poz. 526), 2. Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U poz. 235), 3. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U nr 159, poz. 948), 4. Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005r. nr 180, poz.1495), 5. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania w ramach Umowy do przekazania na rzecz Skarbu Państwa, autorskich praw majątkowych lub licencji do wszystkich utworów objętych przedmiotem Umowy, w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie w odniesieniu do określenia pól eksploatacji oraz autorskich praw zależnych. Podmiotem uprawnionym do wykonywania w imieniu Skarbu Państwa praw, o których mowa w zdaniu pierwszym, jest Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Zamawiający). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zorganizował proces wykonania i wdrożenia przedmiotu Umowy zgodnie z metodyką gwarantującą Zamawiającemu bieżący, cykliczny wgląd w postęp realizacji prac oraz możliwość bezpośredniego wpływu na priorytety realizacji Umowy. III. Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania Realizacja przedmiotu zamówienia jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach projektu POIG /08 pt. pl.id, realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt pl.id jest prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne budowa elektronicznej administracji. Działania związane z realizacją przedmiotu zamówienia muszą być prowadzone, zgodnie z wymogami: "Zasady promocji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich", które dostępne są pod adresem: (strona internetowa PO IG Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/2014 2

3 w zakładce zlokalizowanej u szczytu strony, pn. Zasady promocji). Wykonawca zobowiązany jest do tego, aby wszelka dokumentacja wytworzona w ramach realizacji przedmiotu Umowy była zgodna z wytycznymi dot. opracowania dokumentacji opisanymi w Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, tzn. musi być opatrzona logotypami: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Unia Europejska z odniesieniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo projektu pl.id. Wzory zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w ciągu 10 dni od podpisania Umowy. IV. Wymagania ogólne dla dostarczanego Sprzętu 1. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia będą fabrycznie nowe (tzn. data ich produkcji nie może być starsza niż 6 miesięcy od daty podpisania Umowy) oraz by były nieużywane. 2. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia będą pochodziły z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek polski lub Unii Europejskiej (oficjalny kanał dystrybucyjny producenta). Spełnienie powyższego wymogu musi zostać potwierdzone oświadczeniem producenta lub jego polskiego przedstawicielstwa, które Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, wraz z jego tłumaczeniem na język polski, najpóźniej w dniu dostawy oferowanych urządzeń. 3. Dostarczony Sprzęt będzie objęty gwarancją jakości i rękojmią za wady na warunkach nie gorszych niż wskazane w rozdziale nr X. 4. Ze względu na pożądaną pełną kompatybilność, Zamawiający zaleca, by rozwiązania pochodziły od jednego producenta. W przypadku zaoferowania Sprzętu kilku producentów Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczeń wszystkich producentów oferowanego Sprzętu potwierdzających wzajemną kompatybilność wszystkich oferowanych elementów oraz ich wzajemne, poprawne działanie zapewniające uzyskanie wymaganych przez Zamawiającego minimalnych wydajności każdego z elementów w ramach zaoferowanego rozwiązania, a także, że Zamawiający nie będzie narażony na utratę gwarancji na którekolwiek z oferowanych urządzeń z powodu jego nieprawidłowego działania z urządzeniem innego Producenta w ramach oferowanego przez Wykonawcę rozwiązania. 5. Wykonawca zagwarantuje, że korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów w ramach Umowy nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. 6. Oferowany Sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji, do wycofania ze sprzedaży lub wsparcia technicznego. Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/2014 3

4 7. Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień poprzedzający dzień składania ofert. 8. Dla oprogramowania objętego niniejszym zamówieniem należy dostarczyć licencje, nośniki instalacyjne oraz instrukcje. 9. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie producenta potwierdzające wykupienie pakietów serwisowych do dostarczonego Sprzętu, które będą co najmniej zgodne z minimalnymi warunkami gwarancji jakości i rękojmi za wady opisanymi w rozdziale nr X. Spełnienie powyższego wymogu zostanie potwierdzone oświadczeniem producenta Sprzętu lub jego polskiego przedstawicielstwa, które Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, wraz z jego tłumaczeniem na język polski, najpóźniej w dniu dostawy oferowanego Sprzętu. 10. Wymagane jest, by na użytkowanie dostarczonego oprogramowania zarządzającego udzielona była licencja na nielimitowaną (lub maksymalnie dopuszczalną przez producenta) liczbę użytkowników, oraz co najmniej na 100 urządzeń. 11. W ofercie należy również umieścić numery produktów (tzw. part number) oraz nazwy wszystkich dostarczanych elementów (urządzeń, modułów, wkładek, oprogramowania, itp) pozwalające je jednoznacznie zidentyfikować. 12. Poza zewnętrznymi, wyniesionymi modułami liniowymi i/lub przełącznikami wyniesionymi dla infrastruktury DC (ang. Data Center), wszystkie dostarczone urządzenia muszą się zmieścić w dwóch szafach rack 42U. 13. Wszystkie urządzenia muszą być dostarczone z odpowiednią ilością kabli zasilających umożliwiającymi podłączenie zasilania do urządzeń zgodnie z wymaganiami producenta. Długość oraz rodzaj zakończenia niezbędnego okablowania zostanie ustalona pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji przedmiotu Umowy. 14. W celu uruchomienia Sprzętu wymagane jest zapewnienie przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych elementów okablowania sieciowego w tym dostarczenia patchcordów i pigtaili światłowodowych niezbędnych do podłączenia urządzeń znajdujących się w różnych szafach rack, w szczególności: Połączenia/pigtaile światłowodowe muszą zostać wykonane zgodnie z standardem OM3, Patchcordy miedziane muszą być wykonane w kategorii 6A lub wyższej, przy czym Zamawiający zakłada, iż niezbędne będzie zapewnienie co najmniej: 100 pigtaili światłowodowych o długości do 3m, 100 patchcordów miedzianych o długości do 3m, Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/2014 4

5 niemniej jedna, należy zaznaczyć, iż dokładna liczba ww. elementów a także ich długość oraz rodzaj zakończeń, zostanie ustalona przez Strony w projekcie wdrożenia sieci wewnętrznej i zapewniona przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. Wszystkie patchcordy i pigtaile powinny być oznaczone indywidualnym numerem na obu końcach (w odległości od 10 do 15 cm od złącza). 15. Jeżeli do zrealizowania wymaganej funkcjonalności (stos, klaster, etc.) konieczne jest zastosowanie dodatkowego wyposażenia (moduł, kabel, licencja) wymagane jest jego dostarczenie przez Wykonawcę. 16. Wykonawca dostarczy do każdego urządzenia kartę gwarancyjną (w przypadku jednej karty gwarancyjnej musi ona zawierać jednoznaczną informację, że gwarancja dotyczy całości dostarczonego Sprzętu oraz numery seryjne dostarczonych urządzeń). V. Minimalne wymagania dla dostarczanego Sprzętu Do obowiązków Wykonawcy należy dostawa Sprzętu o minimalnych wymaganiach określonych poniżej, wraz z rozmieszczeniem ich we wskazanym przez Zamawiającego miejscu oraz wykonaniem wszystkich niezbędnych usług instalacyjnych i konfiguracyjnych koniecznych, by dostarczony Sprzęt pracował w środowisku sieciowym Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby dostarczony Sprzęt charakteryzował się parametrami nie gorszymi niż wymienione w Załączniku nr 1 do OPZ. VI. Ogólne wymagania dotyczące wdrożenia Sprzętu 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia całości Sprzętu w terminie i na zasadach opisanych w Umowie i jej załącznikach. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu wdrożenia sieci wewnętrznej opartej na oferowanym Sprzęcie uwzględniając przy tym zalecenia Zamawiającego a także punkty styku z infrastrukturą sieciową eksploatowaną przez Zamawiającego. Szczegółowe wymagania i zalecenia, o których mowa powyżej muszą być uzgodnione przez Strony w czasie spotkań roboczych w siedzibie Zamawiającego. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie całości wdrożenia (instalacja, konfiguracja, podpięcie zasilania oraz okablowania i uruchomienie Sprzętu) zgodnie z wykonanym projektem wdrożenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej a także wykonania testów odbiorowych zainstalowanych komponentów w obecności Zamawiającego. 4. Przed wykonaniem instalacji punktów dostępowych ang. access point (AP) Zamawiający wymaga wykonania pomiarów zasięgu sieci bezprzewodowej. Pomiary mają na celu wskazanie optymalnych miejsc montażu AP. Zamawiający, o ile będzie to uznane za niezbędne przez Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/2014 5

6 Wykonawcę, dostarczy plany podkładowe pomieszczeń (plik w formacie.pdf). Minimalne założenia pomiarowe: 4.1. Pomiary powinny być wykonane na oferowanym modelu AP, 4.2. Wykonawca wykona pomiary pasywnego zasięgu sieci bezprzewodowej w wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach, 4.3. Pomiary zostaną wykonane w pasmach 2,4 GHz i 5 GHz, standard n/AC, 4.4. Siła sygnału interfejsów radiowych punktów dostępowych powinna być ustawiona zgodnie z regulacjami obowiązującymi na terytorium Polski z uwzględnieniem marginesu na zwiększenie mocy w przypadku awarii sąsiadujących AP, 4.5. W celu zapewnienia poprawnego działania sieci wartości parametrów na granicy zasięgu AP powinny być nie mniejsze niż RSSI -70 dbm SNR 20 dbm, 4.6. Do wykonania pomiarów Wykonawca wykorzysta mobilne stanowisko pomiarowe z autonomicznym zasilaniem AP. Punkt dostępowy będzie zainstalowany na wysięgniku teleskopowym umożliwiającym umieszczanie w planowanym miejscu instalacji. W trakcie wykonywania pomiarów stanowisko pomiarowe będzie przemieszczane pomiędzy kolejnymi punktami instalacji. Przed wykonaniem pomiarów Wykonawca wykona kalibrację aplikacji pomiarowej, 4.7. Po zakończeniu pomiarów Wykonawca przekaże Zmawiającemu raport z pomiarów zawierający wskazanie miejsc montażu AP i mapy zasięgu poszczególnych AP w siedzibie Zamawiającego. 5. Wykonawca odpowiedzialny jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu (zgodnie z terminami i na zasadach opisanych w Umowie) dokumentacji powykonawczej oraz eksploatacyjnej, uwzględniając przy tym minimalne wymagania dla tej dokumentacji, które wymienione zostały w rozdziale nr VIII. VII. Zasady dokonywania odbiorów Zasady ogólne 1. Procedury określone w tym rozdziale dotyczą przekazania do odbioru i odbioru następujących elementów: 1.1. Sprzęt, 1.2. Instalacja, konfiguracja i uruchomienie Sprzętu, 1.3. Dokumentacja (projekt wdrożenia sieci wewnętrznej, dokumentacja powykonawcza i eksploatacyjna), 1.4. Szkolenie powdrożeniowe przeprowadzone przez Wykonawcę, 1.5. Dostarczenie voucherów na szkolenia dla pracowników Zamawiającego. Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/2014 6

7 2. Przed przystąpieniem do odbiorów Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu do weryfikacji i akceptacji dokument, przedstawiający plan obejmujący zakres oraz harmonogram testów akceptacyjnych dla odbieranego Sprzętu (zwany dalej Planem Testów Akceptacyjnych ), który zawierał będzie w szczególności: 2.1. Opis środowiska wraz z opisem zakresu i zasad testowania, 2.2. Wykaz testowanych funkcjonalności, 2.3. Harmonogram testów, 2.4. Scenariusze testów, zawierające procedury testowe, 2.5. Klasyfikacja błędów z podziałem na kategorie i ich definicje (błędy, których wystąpienie uniemożliwia Zamawiającemu dokonanie odbioru testowanego Sprzętu oraz błędy, których wystąpienie pozwala Zamawiającemu na warunkowy odbiór testowanego Sprzętu), 2.6. Kryteria pozytywnego i negatywnego zakończenia testów, 2.7. Sposób raportowania przebiegu testów. 3. Odbiorów w imieniu Zamawiającego dokonywać będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego, przy czym: 3.1. Zamawiający potwierdzi każdy odbiór podpisując odpowiedni dokument potwierdzający odbiór poszczególnych prac objętych przedmiotem Umowy (zwany dalej Protokołem Odbioru ), 3.2. Osobą upoważnioną do podpisywania Protokołów Odbioru lub zgłaszania uwag i/lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego będzie osoba wskazana w Umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dopuszczenia do udziału w czynnościach odbiorczych osób trzecich w postaci ekspertów, specjalistów lub biegłych, 3.3. W pracach związanych z dokonywaniem czynności odbiorczych zobowiązany jest uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy. Nieobecność osoby upoważnionej do czynności odbiorczych ze strony Wykonawcy nie wstrzymuje czynności odbiorczych dokonywanych przez Zamawiającego i upoważnia do dokonania przez Zamawiającego odbioru jednostronnego. 4. Wszystkie terminy określone w niniejszym rozdziale mogą zostać zastąpione innymi za obopólnym porozumieniem Stron Umowy, w szczególności jeżeli potrzeba takiej zmiany będzie wynikała ze złożoności odbieranego świadczenia. 5. Zamawiający ma prawo do weryfikacji należytego wykonania Umowy dowolną metodą. W szczególności Zamawiający ma prawo przeprowadzić własne testy (testy nie ujęte w Planie Testów Akceptacyjnych), w ramach prowadzonych testów, za pomocą zdefiniowanych samodzielnie scenariuszy testowych. 6. Zamawiający może przerwać testy i odmówić odbioru także przed zrealizowaniem wszystkich Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/2014 7

8 scenariuszy przewidzianych w Planie Testów Aplikacyjnych, jeżeli wykryte błędy lub wady są tak istotne, że dalsze prowadzenie testów nie jest racjonalne z przyczyn technicznych lub organizacyjnych. 7. Dla uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że dokonanie odbioru nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przysługujących mu na mocy przepisów prawa oraz postanowień Umowy w wypadku nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności na prawo naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowań, odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy. 8. W celu zapewnienia wysokiej jakości oczekiwanych produktów stanowiących przedmiot Umowy, skrócenia terminu ich wykonania, a także aktywnego włączenia Zamawiającego w proces wytwórczy przedmiotu Umowy, Strony mogą przeprowadzać przeglądy i testy całości lub części przedmiotu Umowy, na warunkach (termin, lokalizacja, czas trwania) określonych przez upoważnionych pracowników Stron Umowy. Procedura odbioru ilościowego i jakościowego Sprzętu 1. Wykonawca najpóźniej 7 dni przed terminem dostawy Sprzętu przekaże dokument będący wykazem czynności mających na celu weryfikację prawidłowego funkcjonowania Sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę (zwany dalej Procedurą Testową Sprzętu ), przy czym: 1.1. Procedura Testowa Sprzętu podlegać będzie weryfikacji i akceptacji Zamawiającego, 1.2. Zamawiający potwierdzi przekazanie Procedury Testowej Sprzętu w momencie jej otrzymania poprzez podpisanie odpowiedniego protokołu przekazania, 1.3. Odbiór Procedury Testowej Sprzętu podlega procedurze analogicznej do procedury odbioru dokumentacji opisanej w niniejszym rozdziale, 1.4. Procedura Testowa Sprzętu oprócz sposobu przetestowania Sprzętu musi zawierać tam gdzie jest to tylko możliwe, w szczególności poniższe informacje: Producenta, nazwę, model, wersję i numer seryjny, ilość, Adres IP interface'u zarządzającego, użytkownik administracyjny, hasło, sposób weryfikacji (adres www, ssh, telnet wraz z numerem portu), Listę komponentów wewnętrznych urządzeń (pamięć, zasilacze, wkładki i moduły), Listę zainstalowanych licencji oprogramowania. Weryfikacja powinna odbywać się na zasadzie sprawdzenia licencji na każdym urządzeniu osobno i odpowiednim zaznaczaniu w dokumentacji checkbox'a (pozytywnie zweryfikowany) lub dodania uwag odnośnie nieprawidłowości Wykonawca w ramach potwierdzenia wykupienia na rzecz Zamawiającego licencji, będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu (w postaci papierowej lub elektronicznej na Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/2014 8

9 wskazany przez Zamawiającego adres ) dokumenty potwierdzające ich wykupienie nie później jednak niż w dniu podpisania Protokołu Odbioru ilościowego Sprzętu. Dokumenty potwierdzające wykupienie przedmiotowych licencji muszą zawierać co najmniej: Nazwę i dane identyfikujące producenta, Klucze licencyjne dla poszczególnych pozycji oprogramowania (jeśli producent oferuje taką opcję). 2. Sprzęt dostarczony zostanie przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko. 3. Miejscem dostawy, instalacji i uruchomienia Sprzętu jest miejsce wskazane przez Zamawiającego. 4. Dostawa, instalacja i uruchomienie Sprzętu musi odbyć się w dni robocze (każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy u Zamawiającego, o których Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę na każde jego wezwanie) w godzinach 8:00-16:00, o ile Strony w trybie roboczym nie uzgodnią inaczej. 5. Do dostarczonego Sprzętu dołączona będzie dokumentacja techniczna i oprogramowanie przewidziane przez producenta tego Sprzętu oraz karty gwarancyjne producenta Sprzętu, w postaci papierowej). 6. Za dostawę, wnoszenie, rozpakowanie, instalację oraz testowe uruchomienie odpowiedzialny jest Wykonawca. Wszystkie powyższe czynności zostaną wykonane przez Wykonawcę. 7. Zamawiający udostępni niezbędne pomieszczenia i infrastrukturę w celu realizacji dostaw, instalacji i uruchomienia Sprzętu. 8. Warunki ilościowego odbioru Sprzętu: 8.1. Wykonawca wraz z Zamawiającym po rozpakowaniu Sprzętu muszą potwierdzić ilość (w zakresie zgodności z Umową) dostarczonego Sprzętu, jego producenta, nazwę, model, wersję i numery seryjne, 8.2. W razie stwierdzenia wady (np. uszkodzenia) bądź też niezgodności z Umową, wadliwe urządzenie nie zostanie odebrane przez Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca dostarczy nowe, sprawne i wolne od wad urządzenie, które będzie zgodne z przedmiotem Umowy, 8.3. Jeżeli dostarczony Sprzęt wymaga do poprawnego działania zgodnego z Umową instalowania licencji, licencje te muszą zostać przekazane Zamawiającemu, 8.4. Potwierdzeniem wywiązania się Wykonawcy z dostawy ilościowej Sprzętu jest podpisany przez obie Strony Protokół Odbioru ilościowego. 9. Warunki odbioru jakościowego Sprzętu: 9.1. W celu przeprowadzenia procedury odbioru jakościowego Sprzęt musi być: Zainstalowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, Podłączony do zasilania elektrycznego, Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/2014 9

10 Wygrzany (działać bez przerwy przez 24 godziny), Uposażony we wszystkie dostarczone zgodnie z Umową licencje, Sprawny nie zgłasza błędów w czasie jego uruchamiania Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie testów w obecności Zamawiającego zgodnie z Procedurą Testową Sprzętu, 9.3. Dostarczony Sprzęt w momencie odbioru musi poprawnie funkcjonować i być sprawny. W razie stwierdzenia w trakcie testów, o którym mowa powyżej wady bądź też niezgodności w konfiguracji sprzętowej, Sprzęt nie zostanie odebrany przez Zamawiającego, w takim wypadku: Zamawiający umieści w Protokole Odbioru jakościowego odpowiednią adnotację oraz dokona zwrotu wadliwego Sprzętu do Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, Wykonawca w terminie 7 dni od daty zwrotu Sprzętu dostarczy do Zamawiającego nowy, sprawny i wolny od wad Sprzęt zgodny z Umową, który ponownie zostanie poddany procedurze odbioru ilościowego i jakościowego, Jeżeli dostarczony Sprzęt wymaga do poprawnego działania zgodnego z Umową instalowania licencji, licencje te muszą zostać zainstalowane i przekazane Zamawiającemu, 9.4. Potwierdzeniem wywiązania się Wykonawcy z dostawy jakościowej Sprzętu jest podpisany przez obie Strony Protokół Odbioru jakościowego. 10. Za datę realizacji przedmiotu Umowy w zakresie dostawy Sprzętu przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń ostatniego Protokołu Odbioru ilościowego Sprzętu. 11. Za datę realizacji przedmiotu Umowy w zakresie odbioru jakościowego Sprzętu przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń ostatniego Protokołu Odbioru jakościowego, przy czym Zamawiający dopuszcza, aby Protokół Odbioru wdrożenia Sprzętu był jednocześnie Protokołem odbioru jakościowego Sprzętu. Procedura odbioru instalacji, konfiguracji i uruchomienia Sprzętu 1. W terminach przewidzianych w Umowie, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia instalacji, konfiguracji i uruchomienia Sprzętu, przy czym: 1.1. Podstawą odbioru instalacji, konfiguracji i uruchomienia Sprzętu jest wykonanie testów odbiorowych zgodnie ze scenariuszem z Planu Testów Akceptacyjnych. 2. Wdrożony Sprzęt w momencie odbioru musi poprawnie funkcjonować i być sprawny. W razie stwierdzenia w trakcie testów akceptacyjnych, o którym mowa powyżej wady bądź też niezgodności w konfiguracji sprzętowej, wdrożenie nie zostanie odebrane przez Zamawiającego, w takim wypadku: Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/

11 Zamawiający umieści w Protokole Odbioru wdrożenia odpowiednią adnotację a całość testów akceptacyjnych zostanie powtórzona, 3. Wykonawca przystąpi do instalacji, konfiguracji i uruchomienia Sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem wdrożenia sieci wewnętrznej, przy czym: 3.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie całości prac (m.in. instalacja, konfiguracja, podłączenie zasilania oraz niezbędnego okablowania, optymalizacji wdrożonej infrastruktury sieciowej, itp.) zgodnie z projektem wdrożenia sieci wewnętrznej oraz wykonanie testów w obecności Zamawiającego zgodnie z Planem Testów Akceptacyjnych, 3.2. Okablowanie w szafach rack (okablowanie sieciowe i zasilające itp.) musi być oznaczone, poprowadzone i ułożone zgodnie z najlepszymi praktykami realizacji tego zadania w sposób zapewniający co najmniej swobodną cyrkulację powietrza a także nie utrudniający dla użytkowników dostęp do urządzeń sieciowych. 4. Data zgłoszenia wykonania instalacji, konfiguracji i uruchomienia Sprzętu do odbioru (pisemna informacja przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę) jest datą wykonania zobowiązań Wykonawcy (dotrzymania terminu realizacji zgodnie z Umową), jeżeli ta część przedmiotu Umowy zostanie odebrana bez zastrzeżeń, przy czym: 4.1. Jeżeli Zamawiający odmówił odbioru wykonania instalacji, konfiguracji i uruchomienia Sprzętu lub zgłosił uwagi, które okazały się zasadne (błędy, których wystąpienie uniemożliwia Zamawiającemu dokonanie odbioru wdrożenia), uznaje się, że termin wykonania instalacji, konfiguracji i uruchomienia Sprzętu nie został dotrzymany. W takim przypadku za datę wykonania zobowiązań Wykonawcy uznaje się dzień podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru wdrożenia. 5. Za opóźnienie w dotrzymaniu terminu wykonania, instalacji i uruchomienia Sprzętu, Zamawiający naliczy karę umowną, począwszy od następnego dnia po dniu, w którym zobowiązanie Wykonawcy winno zostać przekazane do odbioru, nie zwalnia to Wykonawcę od obowiązku przygotowania i przekazania zobowiązania Wykonawcy pozbawionego wad i błędów zgodnie z wymogami wskazanymi w Umowie. 6. W trakcie wykonywania testów akceptacyjnych wykrywane i zgłaszane są błędy konfiguracji całości infrastruktury sieciowej opartej na dostarczonym Sprzęcie. Zgłaszanie błędów realizowane jest poprzez ich udokumentowanie w protokole testów akceptacyjnych, który jest sporządzany na zakończenie każdego dnia testów. Na podstawie protokołu podpisanego przez obie Strony, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wykrytych i zgłoszonych błędów a następnie przekazanie Zamawiającemu, zobowiązań Wykonawcy do ponownych testów akceptacyjnych. Jeżeli przyczyna błędu jest niezależna od Wykonawcy, wówczas obowiązek jej udowodnienia Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/

12 spoczywa na Wykonawcy. 7. Procedura testów akceptacyjnych będzie powtarzana do skutku, tj. do chwili podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru wdrożenia. Termin podpisania tego protokołu jest równocześnie potwierdzeniem terminu realizacji oraz wywiązania się Wykonawcy z instalacji, konfiguracji i uruchomienia Sprzętu, Procedura odbioru dokumentacji 1. W terminach przewidzianych w Umowie, Wykonawca przekaże dokumentację do odbioru przez Zamawiającego. 2. Zamawiający potwierdzi przekazanie dokumentacji w momencie jej otrzymania poprzez podpisanie protokołu przekazania dokumentacji. 3. W terminie 7 dni, Zamawiający zapozna się z treścią przekazanej dokumentacji do odbioru a następnie: 3.1. Odbierze dokumentację w całości bez uwag, lub 3.2. Zgłosi Wykonawcy uwagi do dokumentacji, co jest jednoznaczne z jej odrzuceniem. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od daty przekazania uwag lub odrzucenia dokumentacji przez Zamawiającego ma prawo ustosunkować się do nich w formie pisemnej. 5. W przypadku nieustosunkowania się do uwag Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek w terminie 5 dni od chwili przekazania uwag lub odrzucenia dokumentacji przedstawić do odbioru poprawioną wersję dokumentacji. 6. W przypadku ustosunkowania się Wykonawcy do uwag Zamawiającego, upoważnieni pracownicy Stron rozpoczynają w terminie 2 dni wyjaśnianie zastrzeżeń oraz uzgadnianie ostatecznego zakresu dokumentacji lub terminu jej uzupełnienia. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, wyjaśnienie zastrzeżeń i ustalenie ostatecznego zakresu dokumentacji powinno nastąpić w terminie 3 dni od chwili rozpoczęcia uzgodnień. W szczególności w tym celu Strony mogą odbyć spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy czym odbycie spotkania jest obligatoryjne, jeżeli zażąda tego Zamawiający. Po uzgodnieniu zakresu zmian i uzupełnień dokumentacji, Wykonawca wprowadzi wymagane zmiany i uzupełnienia w terminie 3 dni i ponownie przedstawi Zamawiającemu dokumentację do odbioru w kolejnej i ujednoliconej wersji wraz z rejestrem zmian. 7. W przypadku, gdy poprawiona dokumentacja nie uwzględnia wyników uzgodnień i/lub uwag Zamawiającego, nastąpi ponowne zgłoszenie uwag przez Zamawiającego zgodnie z procedurą opisaną powyżej w pkt Jeżeli po zgłoszeniu trzeci raz uwag, poprawiona dokumentacja nie spełnia oczekiwań Zamawiającego a w szczególności minimalnych wymaganiach dla dokumentacji wskazanych Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/

13 w rozdziale VIII, Zamawiający odmówi odbioru dokumentacji i naliczy karę umowną, począwszy od następnego dnia po dniu, w którym dokumentacja winna zostać przekazana Zamawiającemu do odbioru zgodnie z Umową (przy uwzględnieniu warunków opisanych w procedurze odbioru dokumentacji). Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku przygotowania i przekazania dokumentacji zgodnie z wymogami Zamawiającego. Do opóźnienia nie wlicza się okresów weryfikacji dokumentacji przez Zamawiającego. 9. Data przekazania dokumentacji do odbioru (protokół przekazania dokumentacji) jest datą wypełnienia zobowiązań Wykonawcy, jeżeli Zamawiający odbierze ją w całości bez uwag lub odbierze ją w całości po przedstawieniu przez Wykonawcę w terminach określonych powyższą procedurą ujednoliconej i ostatecznej wersji dokumentacji uwzględniającej uwagi Zamawiającego. 10. Odbiór dokumentacji następuje w drodze podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru dokumentacji. Procedura odbioru szkolenia powdrożeniowego 1. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia powdrożeniowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji plan szkolenia zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla szkolenia powdrożeniowego opisanymi w rozdziale nr IX. 2. Zamawiający dokona akceptacji planu szkolenia w ciągu 2 dni roboczych począwszy od następnego dnia po dniu, w którym nastąpiło jego przekazanie Zamawiającemu. W przypadku braku akceptacji planu szkolenia Wykonawca jest zobowiązany do jego poprawienia i ponownego przekazania do odbioru w przeciągu 2 dni roboczych lub w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie. 3. W trakcie trwania szkolenia Wykonawca prowadzi listę obecności uczestników szkolenia, która na zakończenie szkolenia zostaje przekazana Zamawiającemu wraz z wynikami ankiet szkolenia. 4. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca i Zamawiający podpiszą Protokół Odbioru szkolenia powdrożeniowego. 5. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru szkolenia powdrożeniowego jest przeprowadzenie szkolenia powdrożeniowego zgodnie z zaakceptowanym planem szkolenia powdrożeniowego a także załączenie przez Wykonawcę do protokołu listy obecności uczestników szkolenia, pozytywny wynik ankiet szkoleniowych oraz kopia imiennych certyfikatów ukończenia szkolenia wszystkich jego uczestników. 6. Pracownicy Zamawiającego po odbytym szkoleniu, wypełnia ankietę sporządzoną przez Wykonawcę. W ankiecie powinny być zawarte opinie dotyczące: a) jakości przeprowadzonego szkolenia, b) oceny trenera, Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/

14 c) zgodności szkolenia z aktualną konfiguracją urządzeń, d) przydatności szkolenia dla administrowania przez uczestnika szkolenia wdrożoną infrastrukturą sieciową. Procedura odbioru voucherów na szkolenia dla pracowników Zamawiającego 1. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru voucherów na szkolenia dla pracowników Zamawiającego jest dostarczenie w terminie przewidzianym Umową voucherów wraz z listą szkoleń oraz ich programem (oraz terminarzem realizacji), które będą zgodne z minimalnymi wymaganiami dla szkoleń dedykowanych opisanymi w rozdziale nr IX. Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/

15 VIII. Minimalne wymagania dla dokumentacji Zasady ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia całości dokumentacji w terminie i na zasadach opisanych w Umowie i jej załącznikach. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przekazania Zamawiającemu, zgodnie z ogólnie akceptowalnymi standardami w dziedzinie dokumentowania, w szczególności następujący rodzaj dokumentacji bezpośrednio związanej z przedmiotem Umowy: 2.1. Projekt wdrożenia sieci wewnętrznej, 2.2. Dokumentacja powykonawcza, 2.3. Dokumentacja eksploatacyjna. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca tworząc w ramach realizacji przedmiotu Umowy dokumentację, przygotował ją w sposób zapewniający Zamawiającemu wysoką jej jakość. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja wytworzona w ramach realizacji przedmiotu Umowy spełniała co najmniej poniżej wskazane kryteria jakościowe: 3.1. Poprawny treść każdego dokumentu jest zgodna z dokumentacją projektową, standardami i regulacjami, o których mowa w rozdziałach nr II i III, 3.2. Jednoznaczny tylko jedna interpretacja semantyczna, zachowanie standardów, a także sposób pisania, rozumianych jako zachowanie spójnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczególnych dokumentów oraz fragmentów tego samego dokumentu, 3.3. Kompletny zawiera wszystkie istotne wymagania, bez wyraźnych, ewidentnych braków przedstawienie opisywanego problemu obejmujące całość danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia, 3.4. Spójny nie zawiera wymagań sprzecznych rozumianych jako zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu, 3.5. Weryfikowalny (uporządkowany) czytelna jest hierarchia i struktura dokumentu, rozumiana jako podział danego dokumentu na rozdziały, podrozdziały i sekcje, w czytelny i zrozumiały sposób, 3.6. Modyfikowalny struktura i styl dokumentu pozwalają dokonać w nim zmian w prosty, kompletny i spójny sposób, 3.7. Umożliwiający śledzenie powiązań źródło każdego wymagania i odwołania jest znane. 4. Zamawiający wymaga, aby w ramach przygotowywania poszczególnych komponentów dokumentacji, w szczególności w zakresie opisów konfiguracyjnych i lokalizacji plików, Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/

16 Wykonawca uzupełnił opisy posługując się ścieżkami bezwzględnymi i pełnymi poleceniami zawierającymi wszystkie niezbędne parametry. 5. Zamawiający wymaga, aby całość dokumentacji podlegała jego weryfikacji i akceptacji. 6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i przekazać Zamawiającemu dokumentację w języku polskim, w postaci elektronicznej w niezabezpieczonym/edytowalnym formacie doc, pdf (na płycie CD/DVD lub innym równoważnym nośniku danych) i drukowanej, co najmniej w jednym egzemplarzu. Dostarczone wykresy Gantta powinny być dostarczone w formacie mpp i pdf lub w formacie xls umożliwiającym import do MS Project. Zamawiający dopuszcza inne formaty zapisu dokumentacji, przy czym należy jednak dołączyć przeglądarkę obsługującą wykorzystane przez Wykonawcę formaty. 7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i przekazać Zamawiającemu pełną dokumentację dostarczoną przez producentów Sprzętu, również jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zajdzie potrzeba wymiany Sprzętu a Dokumentacja taka zostanie przez Wykonawcę pozyskana od producenta Sprzętu. Dokumentacja, o której mowa w zdaniu powyżej, dostarczona będzie w języku polskim lub w uzasadnionych przypadkach w języku angielskim. Minimalne wymagania dla projektu wdrożenia sieci wewnętrznej 1. Zakres tematyczny projektu wdrożenia sieci wewnętrznej zostanie ustalony przez Strony po podpisaniu Umowy w trakcie realizacji etapu wykonania projektu wdrożenia sieci wewnętrznej. 2. Należy uwzględnić potrzebę migracji funkcjonalności obecnej infrastruktury sieciowej i serwerowej (do uzgodnienia w czasie spotkań roboczych) Zamawiającego w tym m.in.: a) połączeń vpn site to site, remote access, b) routingu statycznego i dynamicznego, c) podsieci/vlan ów (około 100), d) pięć logicznie odseparowanych sieci/systemów. 3. Schematy sieci powinny być wykonane zgodnie z dobrymi praktykami projektowania sieci uwzględniając takie stref jak rdzeń, DMZ, management (warstwa zarządzająca), data center, edge (warstwa brzegowa). 4. Projekt wdrożenia powinien zawierać połączenie dwóch lokalizacji celem migracji maszyn wirtualnych oraz równoległe funkcjonowanie systemów w obydwu lokalizacjach. Minimalne wymagania dla dokumentacji powykonawczej 1. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać co najmniej: 1.1. Architekturę sprzętową listę wdrożonych urządzeń i oprogramowania wraz z opisem ich przeznaczenia. Lista powinna zawierać numery produktów (tzw. part number) oraz Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/

17 nazwy wszystkich dostarczanych elementów (urządzeń, modułów, wkładek, oprogramowania, kontraktów serwisowych etc.) Opisy fizyczne sieci zawierające: Wizualizację i opisy sprzętu w szafach rack, Połączenia fizyczne pomiędzy urządzeniami sieciowymi (uwzględniające numery portów i numery patchcordów i pigtaili ), Schemat połączeń warstwy 2 modelu OSI, Wyniki pomiarów zasięgu sieci bezprzewodowej Opis logiczny sieci uwzględniający: Połączenia z instytucjami zewnętrznymi, Użyte protokoły sieciowe, Redundancję urządzeń (HSRP/VRRP/GLBP), Dostęp zdalny, Sieci VPN. Minimalne wymagania dla dokumentacji eksploatacyjnej 1. Dokumentacja eksploatacyjna powinna zawierać co najmniej: 1.1. Podręcznik użytkownika (administrator) zawierający instrukcję wykonania najważniejszych prac, takich jak: Administracja wszystkimi elementami wdrożonego systemu, Zakładanie kont użytkowników i nadawanie uprawnień do systemu, Monitorowanie pracy sieci, Procedura wykonania backupu. IX. Minimalne wymagania dla szkoleń Minimalne wymagania dla szkolenia powdrożeniowego 1. Wykonawca w ramach projektu przeszkoli trzech pracowników Zamawiającego, w sposób pozwalający na prawidłowe utrzymanie i zarządzanie dostarczoną w ramach projektu infrastrukturą sieciową wykorzystującą dostarczony Sprzęt. 2. Szkolenie ma trwać minimum 5 dni (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00) i obejmować swoim zakresem co najmniej następujące zagadnienia: 2.1. Architektura całościowego rozwiązania, 2.2. Opis konfiguracji każdego elementu dostarczonego systemu, 2.3. Procedury autentykacji i autoryzacji użytkowników, 2.4. Monitorowanie pracy urządzeń i sieci, Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/

18 2.5. Procedury wykonywania i odzyskiwania backupu, 2.6. Zagadnienia dotyczące kluczowych i typowych prac administracyjnych wpływających na poprawną (zalecaną przez Wykonawcę i producenta sprzętu) eksploatację urządzeń i sieci. 3. Szczegółowy program szkolenia oraz przygotowane przez Wykonawcę materiały szkoleniowe (opracowane lub przetłumaczone na język polski) muszą być przekazane Zamawiającemu do weryfikacji i akceptacji, co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. 4. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma komplet materiałów szkoleniowych w języku polskim (w postaci papierowej oraz elektronicznej format pdf, doc nagranej na nośniku elektronicznym płyta CD/DVD) przed szkoleniem. 5. Szkolenia muszą być przeprowadzone przez trenerów posiadających odpowiednie przygotowanie i wiedzę w zakresie produktów, których dotyczyć będzie szkolenie. 6. Szkolenie powdrożeniowe realizowane jest na koszt Wykonawcy (Zamawiający z tego tytułu nie może ponosić dodatkowych kosztów, które nie są przewidziane i uwzględnione w Umowie). Minimalne wymagania dla szkoleń dedykowanych 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dla dwóch pracowników Zamawiającego dedykowanych szkoleń poprzez dostarczenie voucherów (ważność minimum 12 miesięcy kalendarzowych, z terminem rozpoczęcia czasu ich obowiązywania od dnia następującego po dniu ich przekazania Zamawiającemu). 2. Szkolenia dedykowane muszą być prowadzone w języku polskim. 3. W ramach oferty szkoleniowej Wykonawca musi zapewnić szkolenia z zakresów tematycznych opisanych w punktach 4-9 poniżej. 4. Dedykowane zaawansowane szkolenie producenta dostarczonych urządzeń typu bootcamp obejmujące swym zakresem mechanizmy i technologie zabezpieczenia sieci obejmujące tematykę: 4.1. Mechanizmy zabezpieczenia brzegu sieci w oparciu o zapory sieciowe typu firewall: a) podstawowa konfiguracja urządzeń, b) translacja adresów NAT/PAT, c) konfiguracja polityk bezpieczeństwa, d) zaawansowana inspekcja protokołów warstwy aplikacji, e) wirtualizacja urządzeń i mechanizmy wysokiej dostępności, f) mechanizmy QoS, g) diagnostyka sieci VPN: Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/

19 a) sieci IPsec VPN typu site-to-site i ich konfiguracja na urządzeniach typu router i firewall, b) implementacja sieci VPN typu dostęp zdalny w oparciu o mechanizmy IPsec, c) implementacja sieci VPN typu dostęp zdalny w oparciu o mechanizmy SSL/TLS zarówno z wykorzystaniem oprogramowania klienckiego jak i bez klienta, d) wykorzystanie infrastruktury PKI do uwierzytelnianie końców szyfrowanych tuneli oraz mechanizmy automatycznej dystrybucji certyfikatów tj. SCEP, e) wykorzystanie cech wysokiej dostępności w ramach sieci VPN, f) konfiguracja sieci VPN opartych o protokół NHRP (RFC2332) lub mechanzmy równoważne, g) konfiguracja sieci VPN opartych o mechanizmy GDOI (RFC 6407), h) routing dynamiczny w sieciach VPN, i) diagnostyka wykrywanie i zapobieganie włamaniom (IPS): a) podstawowa konfiguracja mechanizmów wykrywania i zapobiegania zagrożeniom w sieciach, b) sposoby im c) modyfikowanie sygnatur zagrożeń, d) tworzenie własnych sygnatur dla ataków, e) mechanizmy logowania zdarzeń bezpieczeństwa, f) wirtualizacja mechanizmów IPS kontrola dostępu do sieci: a) konfiguracja serwera AAA, b) uwierzytelnienia ruchu klientów na urządzeniach typu firewall i router, c) uwierzytelnienia użytkowników z wykorzystaniem mechanizmów PKI, d) mechanizmy kontroli dostępu na poziomie portu przełącznika, e) metody implementacji protokołu 802.1x, f) mechanizmy uwierzytelnienia w oparciu o adresy MAC, g) mechanizmy autoryzacji zabezpieczenia warstwy zarządzania urządzeń: a) bezpieczne zarządzanie protokoły SSH, SNMPv3, HTTPS, b) separacja uprawnień administracyjnych w oparciu o Role Based Access Control, c) synchronizacja czasu, d) logowanie zdarzeń zabezpieczenia warstwy kontrolnej urządzeń: Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/

20 a) mechanizmy filtrowania i ograniczania ruchu control plane, b) mechanizmu ochrony zasobów CPU i pamięci, c) ochrona protokołów routingu dynamicznego zabezpieczenia ruchu tranzytowego w sieciach: a) mechanizmy filtrowania ruchu, b) wykorzystanie mechanizmów QoS do ochrony sieci, c) mechanizmy typy RTBH, d) mechanizmy stanowej analizy ruchu w sieci, e) logowanie ruchu w sieci w oparciu o flow, f) mechanizmy translacji adresów NAT/PAT bezpieczeństwa w warstwie 2: a) zagrożenia w warstwie 2 (L2) oraz metody zapobiegania, b) bezpieczeństwo pracy przełączników, c) mechanizmy kontroli dostępu na poziomie portu przełącznika. Wymagane jest, aby szkolenie trwało co najmniej 4 dni (łącznie nie mniej niż 30 godzin zegarowych). 5. Dedykowane zaawansowane szkolenie producenta dostarczonych urządzeń typu bootcamp obejmujące swym zakresem mechanizmy przełączania i routingu obejmujące tematykę: 5.1. mechanizmy warstwy 2: 5.2. IGP: a) konfiguracja i diagnostyka PPP i PPoE, b) konfiguracja i diagnostyka przełączanych sieci Ethernet, c) konfiguracja i diagnostyka mechanizmów NHRP (RFC2332). a) rola routingu IGP w sieciach, b) konfiguracja i diagnostyka routingu dynamicznego w oparciu o protokoły typu distant vector, c) konfiguracja i diagnostyka routingu dynamicznego w oparciu o protokoły typu link state, d) mechanizmy redystrybucji i kontroli tras BGP a) wprowadzenie do protokołu BGP, b) tranzytowe systemy autonomiczne, c) atrybuty BGP (mechanizmy wyboru drogi), d) filtrowanie routingu i dobór tras w BGP, e) konfiguracja i diagnostyka BGP w sieciach IP. Nr sprawy 15/CPD/PN/INFR_SPRZ/

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 Procedury Odbioru I. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW... 2 II. PROCEDURA ODBIORU FAZY 1... 2 III. PROCEDURA ODBIORU FAZY II I III... 2 IV. PROCEDURA ODBIORU DOKUMENTÓW - FAZA IV...

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych Szablon Planu Testów Akceptacyjnych strona 1 z 10 SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE 3 2 STRATEGIA TESTÓW AKCEPTACYJNYCH 4 2.1 Założenia do przeprowadzenia testów akceptacyjnych 4 2.1.1 Warunki przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: Dotyczy postępowania na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę w termie do 21 dni kalendarzowych od daty jej zawarcia.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę w termie do 21 dni kalendarzowych od daty jej zawarcia. Znak sprawy: OA.240.1.2016.JS Wzór istotnych warunków umowy Załącznik nr 8 do SIWZ 1 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i oprogramowania do wdrożenia wirtualizacji środowiska serwerowego z

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi

Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi Załącznik nr 8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Sieć radiowa WiFi Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi 1. Wstęp 1.1. W zakresie przedmiotu zamówienia jest usługa zaprojektowania rozbudowy sieci radiowej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. WS=NS/9.1.2/POKL-10/14 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 274406-2014 z dnia 2014-08-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bielsk Podlaski 1.Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.3.2013 Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64-

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskrzatusz.biposwiata.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Szydłowo: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia Nr Nazwa Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA...

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... Załącznik nr 10 Warunki Gwarancji I. ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... 7 I. Zapisy ogólne 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov.

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov. Izba Celna w Białymstoku ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7 ul. Octowa 2, 15-399 Białystok tel.: +48 85 745 85 55 fax: +48 85 745 85 99 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ OA SB PROJEKT UMOWY UMOWA

Załącznik nr 7 do SIWZ OA SB PROJEKT UMOWY UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ OA.271.1.2013.SB PROJEKT UMOWY UMOWA zawarta w dniu... w Sokołowie Podlaskim pomiędzy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokołowie Podlaskim, ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza Załącznik nr 3.2 do SIWZ dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych i materiałów drukowanych dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych i materiałów drukowanych dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Informacja w zasięgu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia MINISTERSTWO ADMINISTRACJI i CYFRYZACJI Warszawa, dnia 04 kwietnia 2014 r. DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Wstęp Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Program Testów SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady prowadzenia testów (Regulamin)... 3 3 Wykaz testowanych elementów... 4 4 Środowisko testowe... 4 4.1 Środowisko testowe nr 1.... Błąd! Nie zdefiniowano

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 5 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych i utrzymania w sprawności systemu central telefonicznych PABX produkcji

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Nr SP1/ /2013 Zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 3 do SIWZ Dotyczy postępowania na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do u na terenie Gminy Kaliska I. - dotyczy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ZMIENIONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (TEKST JEDNOLITY) Strona 1 z 9 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3

Bardziej szczegółowo

Zal.3 do ogłoszenia Umowa nr OLSU.SOP.0165.10. Projekt.2014.CM zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy :

Zal.3 do ogłoszenia Umowa nr OLSU.SOP.0165.10. Projekt.2014.CM zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy : Zal.3 do ogłoszenia Umowa nr OLSU.SOP.0165.10. Projekt.2014.CM zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy : Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach, ul. Sportowa 22, 16-400

Bardziej szczegółowo

Projekt Specjalizacja zawodowa sukcesem na rynku pracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Specjalizacja zawodowa sukcesem na rynku pracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 12 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr../2015/SZ Zakup i dostawa doposażenia warsztatów szkolnych w ramach projektu Specjalizacja zawodowa sukcesem na rynku pracy realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru Wykonawcy usługi: 100 % cena Przewidywany termin funkcjonowania narzędzia: od daty zawarcia umowy do 31 lipca 2015 r.

Kryteria wyboru Wykonawcy usługi: 100 % cena Przewidywany termin funkcjonowania narzędzia: od daty zawarcia umowy do 31 lipca 2015 r. Szanowni Państwo, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156), informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015 (Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015 zawarta w dniu..2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą :

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą : Oznaczenie sprawy: ZA.2710.65.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład,

Bardziej szczegółowo

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów.

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów. I. Definicje PRODUCENT NTT System S. A. 04-351 Warszawa ul. Osowska 84 SERWIS GWARANCYJNY On-Site usuwanie usterek i przywracanie sprawności uszkodzonym urządzeniom w zakresie awarii sprzętowych, realizowane

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej Załącznik nr 2 Opis sieci teleinformatycznej 1. Założenia techniczne Sieć teleinformatyczna Stadionu Narodowego ma pełnić rolę wydajnego, zintegrowanego szkieletu komunikacyjnego dla wielu systemów projektowanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie, ul. Konopnickiej 26, 30-302 Kraków, RNIK

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Dostawa kontrolera sieci bezprzewodowej obsługujący nie mniej niż 500 access-pointów z

Zadanie 1. Dostawa kontrolera sieci bezprzewodowej obsługujący nie mniej niż 500 access-pointów z Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Strona 1 z 7 Dokumentacja Oprogramowanie standardowe Umowa Urządzenia Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS).

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS). Do Wykonawców Wrocław, 12.06.2015r. CUI-DOAZ.331.10.2015 CUI/ZP/PN/10/2015/11/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozwój CRM - Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2

WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2 WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2 UMOWA SPRZEDAŻY Nr... W dniu w Warszawie, pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tamarę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup usług serwisowych dla infrastruktury klimatyzacji serwerowni CODGiK Strona 1 5 1 SŁOWNIK... 3 2

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA nr. PRZEDMIOT UMOWY zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr. Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822,

Bardziej szczegółowo

DZ-I.272.17.2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Załącznik nr 2 do SIWZ

DZ-I.272.17.2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Załącznik nr 2 do SIWZ Dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie infrastruktury transmisji danych z konfiguracją i wdrożeniem usługi korporacyjnej transmisji danych oraz usługi zarządzania infrastrukturą transmisji danych dostarczaną

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej

Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej Załącznik nr do SIWZ I. W ramach przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie dla Beneficjentów XII Priorytetu Programu

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a firmą z siedzibą w.

UMOWA Nr. a firmą z siedzibą w. UMOWA Nr zawarta w dniu roku pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą w Szczecinie przy ul. Odrowąża 1, NIP 851-31-37-145 w imieniu którego działa, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/14/2012

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 do siwz. UMOWA (projekt)

Załącznik Nr 6 do siwz. UMOWA (projekt) Załącznik Nr 6 do siwz UMOWA (projekt) zawarta w dniu... r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Parczewie 21-200, ul. Kościelna 136, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa )

UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa ) UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa ) zawarta na podstawie art. 4 p. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia... r. w Warszawie pomiędzy: Starostwem Powiatu/ Urzędem Miasta/ Urzędem Gminy.. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo