Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO ADMINISTRACJI i CYFRYZACJI Warszawa, dnia 04 kwietnia 2014 r. DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Wstęp Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 30 października 2007 roku w zakresie 7. osi priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne budowa elektronicznej administracji przewiduje realizację działania 9.1 Wsparcie zarządzania, którego celem jest wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację procesów przygotowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny, kontroli oraz informacji i promocji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Żzż źźź Udzielane wsparcie ma na celu zapewnienie sprawnego wdrażania programu oraz efektywne wykorzystanie środków z EFRR poprzez zapewnienie finansowania kosztów działalności ww. instytucji związanych z realizacją PO IG (w ramach wyznaczonych instytucji lub zlecanych na zewnątrz) i zapewnienie niezbędnego wsparcia eksperckiego. Beneficjentem analizy, dla której przygotowywane jest Opracowanie stanowiące przedmiot zamówienia opisany w niniejszym dokumencie, jest: Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwa. Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwa pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) dla 7. osi priorytetowej PO IG Zakres kompetencji IP określa dokument Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 30 października 2007 r. (dostępny na stronie II. Przesłanki i cele zamówienia Opracowanie pn. Pogłębiona analiza dotycząca zapewnienia utrzymania systemów oraz zespołów utrzymaniowych w projektach 7 osi POIG, które powstanie w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia, będzie narzędziem do monitorowania stopnia przygotowania realizacji trwałości efektów projektu oraz oceny przyjętego sposobu utrzymania produktów projektu w okresie jego trwałości. Dodatkowo w wyniku niniejszej analizy ma powstać wzorzec do opracowania modelu utrzymania systemu teleinformatycznego. III. Przedmiot zamówienia 1. Główne produkty zamówienia 1.1. Analiza w zakresie określenia sposobu zapewnienia finansowania utrzymania systemów teleinformatycznych realizowanych w ramach 7 osi priorytetowej PO IG, 1.2. Analiza opisu struktur, podziału ról zespołów utrzymaniowych oraz modeli utrzymania systemów teleinformatycznych realizowanych w ramach 7 osi priorytetowej PO IG. 2. Zakres zmówienia 2.1. Analiza w zakresie określenia sposobu zapewnienia finansowania utrzymania systemów teleinformatycznych realizowanych w ramach 7 osi priorytetowej PO IG obejmować będzie: ul. Królewska 27, Warszawa Strona 1 z 5

2 a. studium przypadków zapewnienia finansowania utrzymania systemów teleinformatycznych na etapie ich projektowania (opis modelu utrzymania w Studium Wykonalności) w projektach realizowanych w tramach 7 osi priorytetowej. Analiza powinna objąć w szczególności zakres poniższych kategorii: - podmiot realizujący utrzymanie produktów projektu, - koszt przewidywany na utrzymanie produktów projektu, - metodyka stanowiąca podstawę szacowania kosztów utrzymania, - podstawę formalno-prawną deklaracji dot. ponoszenia kosztów utrzymania. b. studium aktualnych modeli zapewnienia finansowania utrzymania systemów teleinformatycznych, w szczególności w zakresie poniższych kategorii: - czy zadania związane z utrzymaniem systemów teleinformatycznych zostało powierzone wytwórcy systemu czy właścicielowi systemu wraz ze wskazaniem wad i zalet wybranego modelu, - jaką podstawę przyjęto do szacowania aktualnych kosztów utrzymania, czy wybrana metoda jest zasadna i wiarygodna. c. studium metodyki wykorzystania gwarancji wytwórców produktów w modelu utrzymania systemów teleinformatycznych (wpływ gwarancji wytwórców produktów systemu na model jego utrzymania); d. analiza zapewnienia finansowania utrzymania systemu przez głównego odbiorcę/właściciela systemu, w szczególności: - czy zapewnione zostało finansowanie utrzymania produktów projektu m.in. włączenie pozycji utrzymania systemu w planach budżetowych właściciela systemu lub inne zobowiązania pomiędzy instytucją realizującą projekt a głównym użytkownikiem, itp.; 2.2. Analiza opisu struktur, podziału ról zespołów utrzymaniowych oraz modeli utrzymania systemów teleinformatycznych realizowanych w ramach 7 osi priorytetowej PO IG obejmować będzie: a. Studium przyjętych modeli utrzymania, w szczególności: - czy dla systemu został opracowany model utrzymania (jeśli nie czy i kiedy zostanie opracowany), - jaki jest status dokumentu (czy i kiedy został zatwierdzony), - jaki jest zakres dokumentu (czy obejmuje wszystkie niezbędne aspekty). a. Opracowanie wzorca/przykładu modelu utrzymania dla systemów wytworzonych w ramach projektów 7 osi POIG; b. Studium modelu utrzymania systemu teleinformatycznego (utrzymanie własne, outsourcing, mieszane wraz ze wskazaniem wad i zalet wybranego modelu); c. Studium zespołów utrzymaniowych systemu (we wszystkich modelach - własne, outsourcing, mieszane oraz adekwatność zespołu do wdrażanego lub ul. Królewska 27, Warszawa Strona 2 z 5

3 wdrożonego systemu teleinformatycznego); d. Studium opisu ról i odpowiedzialności w przyjętym modelu utrzymania; Powyższe analizy powinny zostać przeprowadzone oddzielnie dla wszystkich projektów 7 osi POIG oraz powinny zawierać podsumowanie zawierające ogólne wnioski i rekomendacje dot. ww. zakresów analiz w odniesieniu do poszczególnych projektów (m.in. rekomendacje dot. opisu struktur, podziału ról zespołów utrzymaniowych oraz modeli utrzymania systemów teleinformatycznych). 3. Kryteria formalne dla przedmiotu zamówienia: 3.1. Dokumenty będą zawierać przywołania zamiast cytowania (przepisywania) tekstów powszechnie dostępnych Zamawiający zakazuje kopiowania treści ogólnodostępnych w formie nieprzetworzonej (w tym aktów prawnych, informacji dostępnych w Internecie) Dokumenty będą zawierać wyłącznie autorskie treści powstałe w wyniku realizacji Umowy oraz inne autorskie treści Wykonawcy, które nie są publicznie dostępne Analiza będzie opracowana w formie pisemnej oraz elektronicznej w wersji edytowalnej, w ściśle określonym formacie: b. Czcionka Arial lub równoważna, 10 pkt, c. Odstęp 1,0, d. Marginesy 2,5, e. Numeracja 1 z 12, f. Średnia ilość znaków na stronie Lista materiałów źródłowych, na podstawie których Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia, wraz ze zbiorem tych materiałów w wersji elektronicznej, zostanie dostarczona do Zamawiającego na nośniku CD-ROM Wykonawca ma obowiązek umieszczania na wszystkich dokumentach wytworzonych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia odpowiednich logotypów i haseł POIG, UE z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z Przewodnikiem w zakresie Promocji Projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z grudnia 2008 r. Wzór wymaganych logotypów i haseł stanowi załącznik nr 3 do wzoru Umowy. 4. Materiały udostępniane przez Zamawiającego W dniu podpisania Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące dokumenty: a) Studia wykonalności dla projektów objętych analizą, b) Wnioski o dofinansowanie projektu dla projektów objętych analizą, ul. Królewska 27, Warszawa Strona 3 z 5

4 c) Umowy o dofinansowanie dla projektów objętych analizą, d) Dokumenty dotyczące modeli utrzymania systemów dla projektów objętych analizą. Wykonawca, w przypadku braku w ww. dokumentach informacji niezbędnych do realizacji umowy zgodnie z jej zakresem, wskaże brakujące zakresy informacji i przekaże Zamawiającemu w formie pytań i próśb o uzupełnienie dokumentacji. Zamawiający udostępni Wykonawcy uzyskane od Beneficjentów na podstawie przygotowanych pytań dokumenty i informacje. 5. Terminy i odbiory 5.1. W terminie do 3 dni kalendarzowych od podpisania Umowy Wykonawca dostarczy do Zamawiającego w formie elektronicznej na adresy harmonogram prac i opis metody przeprowadzania analizy, o których mowa w Rozdziale III pkt 1, ppkt. 1.1 i ppkt W terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy Wykonawca weźmie udział w spotkaniu początkowym z udziałem przedstawicieli Beneficjentów Analizy. Celem spotkania będzie omówienie zakresu i oczekiwań odnośnie przedmiotu zamówienia, w tym ewentualne doprecyzowanie poszczególnych wymagań, oraz omówienie zaproponowanych przez Wykonawcę: harmonogramu prac oraz metody przeprowadzenia analizy. Wykonawca będzie moderatorem spotkania. Warunki dla organizacji spotkań, tj. salę w Warszawie, zapewnia Zamawiający. Osobami do kontaktu w przedmiotowej sprawie są Pan Marcin Ziółkowski, tel.: , Pan Robert Bąbik, tel.: , W terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie elektronicznej na adresy oraz w 2 egz. oryginalnych i wersji elektronicznej (na płycie CD-ROM) dokumenty Analiza w zakresie określenia sposobu zapewnienia finansowania utrzymania systemów teleinformatycznych realizowanych w ramach 7 osi priorytetowej PO IG oraz Analiza opisu struktur, podziału ról zespołów utrzymaniowych oraz modeli utrzymania systemów teleinformatycznych realizowanych w ramach 7 osi priorytetowej PO IG. Po przekazaniu Zamawiającemu dokumentów, Wykonawca w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia przekazania, weźmie udział w seminarium roboczym z udziałem przedstawicieli Beneficjentów projektów 7 osi POIG, na którym zaprezentuje i przedyskutuje ich zawartość. Wykonawca będzie moderatorem seminarium roboczego. Warunki dla organizacji spotkań, tj. salę w Warszawie, zapewnia Zamawiający. Osobami do kontaktu w przedmiotowej sprawie są: Pan Marcin Ziółkowski, tel.: , Pan Robert Babik, tel.: , W przypadku uwag do treści dokumentów, Wykonawca dokona ich weryfikacji (nanoszenie poprawek w trybie rejestruj zmiany ) na bieżąco podczas seminarium roboczego, o którym mowa w pkt W przypadku uwag ul. Królewska 27, Warszawa Strona 4 z 5

5 niemożliwych do wprowadzenia podczas seminarium roboczego, Wykonawca uwzględni je w terminie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowych i przekaże ponownie poprawiony dokument do weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający w terminie do 5 dni kalendarzowych poinformuje Wykonawcę czy przekazany dokument został zaakceptowany W przypadku uwag do treści poprawionych dokumentów będących przedmiotem umowy, procedura odbioru (o której mowa w pkt 5.4.) zostanie powtórzona W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich uwag, o których mowa w lit. 5.4, Zamawiający może według swojego wyboru albo od Umowy odstąpić albo wyznaczyć Wykonawcy 3-dniowy termin do ich uwzględnienia, po bezskutecznym upływie którego, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. 6. Wymagania dotyczące Wykonawcy: wykształcenie wyższe w dziedzinie ICT lub pokrewnych bardzo dobra znajomość zagadnień dotyczących tematyki związanej z utrzymaniem systemów teleinformatycznych bardzo dobra znajomość metodyk projektowych ( zwłaszcza PRINCE2) wymagane potwierdzenie kompetencji w tym zakresie aktualny certyfikat PRINCE 2 Practitioner; dopuszczalne również przedstawienie równoważnych dokumentów potwierdzających kompetencje w obszarze innych uznanych metodyk projektowych (np. PMI); bardzo dobra znajomość narzędzi dotyczących zarządzania projektami IT i ICT (np. ITIL); wymagane kompetencje w obszarze zarzadzania ryzykiem (np. MoR); znajomość procedur dofinansowywania inwestycji realizowanych ze wsparciem UE (ze szczególnym uwzględnieniem projektów IT i ICT realizowanych przez administrację); polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego ( zarówno w aspekcie zapewnienia efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w danej instytucji, jak i znajomości specyfiki systemów wspomagających bieżącą aktualizację polityki bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych instytucji). ul. Królewska 27, Warszawa Strona 5 z 5

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

1 Wykaz działań naprawczych i harmonogram ich wdrażania stanowi załącznik nr 1.

1 Wykaz działań naprawczych i harmonogram ich wdrażania stanowi załącznik nr 1. Plan Działań Naprawczych (Remedial Action Plan, RAP) Ministerstwo Administracji I Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (w celu poprawy zarządzania I kontroli projektów powstających w ramach 7

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) Na usługi doradcze w zakresie: zaprojektowania i określenia sposobu wdrożenia systemu klasy ERP i BI wspomagającego zarządzanie Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, wyboru

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

III. Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania

III. Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania Załącznik nr 5 do SIWZ (stanowiący załącznik nr 1 do Wzoru Umowy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Wprowadzenie Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania (zwanych dalej Sprzętem )

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Wytyczne w zakresie projektów indywidualnych

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Wytyczne w zakresie projektów indywidualnych MRR/H/...( )/.../2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Wytyczne w zakresie projektów indywidualnych Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI 1 LISTA SKRÓTÓW I

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - PROJEKT - (ZATWIERDZAM) -/- Maria

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. Zakres Zadań i Obowiązków (Terms of Reference and Scope of Work)

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. Zakres Zadań i Obowiązków (Terms of Reference and Scope of Work) Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich Zakres Zadań i Obowiązków (Terms of Reference and Scope of Work) Konsultant ds. oceny końcowej Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego MRR/H/10(5)06/2012 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr 3138 /III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2009 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE PLANÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH Zatwierdzam Warszawa, styczeń 2014 1 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/9(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 31 marca

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo