Umowa kliencka DEGIRO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa kliencka DEGIRO"

Transkrypt

1 Umowa kliencka DEGIRO

2 Umowa kliencka Wprowadzenie Dom maklerski DEGIRO oferuje swoim Klientom dostęp do różnorodnych usług maklerskich i związanych z nimi usług dodatkowych. Zasady i warunki, na których są one świadczone przez DEGIRO, zostały opisane w jednej umowie podstawowej. Jest to Umowa Kliencka. Umowa Kliencka składa się z kilku części. Najważniejszą jej częścią jest Umowa o świadczeniu usług maklerskich. Umowa o świadczeniu usług maklerskich zawiera ogólne prawa i zobowiązania pomiędzy DEGIRO i Klientem. Obok Umowy o świadczeniu usług maklerskich, Umowa Kliencka może dodatkowo zawierać jeden lub więcej Aneksów. Aneksy opisują uzgodnienia dotyczące zasad świadczenia usług specjalnych, które nie są nabywane przez każdego Klienta. Umowa o świadczeniu usług maklerskich oraz Aneksy składają się dwóch części: formularza akceptacji oraz powiązanych z nim zasad i warunków. Podpisanie przez obie strony formularza akceptacji jest równoznaczne z wejściem w życie zasad i warunków między DEGIRO a Klientem. DEGIRO zapewnia swoim klientom dostęp do informacji na temat oferowanych przez nią usług i sprzedawanych Instrumentów finansowych. Informacje te zawiera dokument Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Obowiązujące warunki i zasady opisane w Szczegółowych informacjach o usługach maklerskich są okresowo uaktualniane w witrynie internetowej DEGIRO i są tam zawsze dostępne do wglądu klientom DEGIRO. Dostarczając swoje usługi DEGIRO zakłada, że zapoznali się Państwo z obowiązującymi warunkami i zasadami oraz informacjami oraz że w pełni je Państwo rozumiecie. Jeżeli podane warunki i zasady czy informacje nie są dostatecznie jasne, prosimy przed rozpoczęciem inwestowania w DEGIRO o pilny kontakt z naszą firmą w celu otrzymania dodatkowych wyjaśnień. To pozwoli w przyszłości uniknąć ewentualnych szkód czy kwestii spornych. = Umowa kliencka (Autoriteit Financiële Markten). 2/28

3 Warunki świadczenia usług maklerskich DEGIRO

4 Zawartość Wprowadzenie... 2 Artykuł 1. Definicje... 5 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 8 Artykuł 3. Klient... 9 Artykuł 4. Usługi Artykuł 5. Webtrader Artykuł 6. Bilans Artykuł 7. Klient jest odpowiedzialny za decyzje inwestycyjne Artykuł 8. Dyspozycje Artykuł 9. Wypożyczanie Papierów wartościowych Artykuł 10. Limity Artykuł 11. Koszty Artykuł 12. Informacje, komunikacja Artykuł 13. Odpowiedzialność cywilna, wyłączenie odpowiedzialności i odszkodowania Artykuł 14. Bezpieczeństwo Artykuł 15. Różne Artykuł 16. Czas trwania i rozwiązanie umowy klienckiej Artykuł 17. Spory (Autoriteit Financiële Markten). 4/28

5 Warunki świadczenia usług maklerskich Na Umowę o świadczeniu usług maklerskich składa się Formularz akceptacji świadczenia usług maklerskich oraz Warunki świadczenia usług maklerskich. Umowa o świadczeniu usług maklerskich jest podstawową umową obejmującą wszelkie usługi świadczone przez DEGIRO. Artykuł 1. Definicje W uzupełnieniu do terminów zdefiniowanych w Formularzu akceptacji świadczenia usług maklerskich, poniżej wyjaśniono znaczenie terminów pisanych wielką literą w Warunkach świadczenia usług maklerskich. Formularz akceptacji świadczenia usług maklerskich : formularz, którego podpisanie jest równoznaczne z wejściem w życie postanowień Umowy o świadczeniu usług maklerskich między DEGIRO i Klientem. Aneks : aneks do Umowy o świadczeniu usług maklerskich. Aneks dot. środków debetowych : połączenie Formularza akceptacji środków debetowych oraz Regulaminu Środków Debetowych, które po podpisaniu przez Strony staje się częścią Umowy Klienckiej. Aneks dot. krótkiej sprzedaży papierów wartościowych : połączenie Formularza akceptacji krótkiej sprzedaży papierów wartościowych oraz Regulaminu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych, które po podpisaniu przez Strony staje się częścią Umowy Klienckiej. Aneks dot. instrumentów pochodnych : połączenie Formularza akceptacji instrumentów pochodnych oraz Regulaminu instrumentów pochodnych, które po podpisaniu przez Strony staje się częścią Umowy Klienckiej. AutoFX : usługa DEGIRO polegająca na automatycznym zakupie przez DEGIRO Waluty obcej w chwili, gdy Klient na przykład poprzez zakup Instrumentów finansowych zaciąga obowiązek płatniczy w Walucie obcej w stosunku do DEGIRO. W ramach tej usługi DEGIRO dokonuje przewalutowania w chwili, gdy środki w Walutach obcych stają się dostępne w wyniku sprzedaży lub gdy środki te stają się potrzebne do dokonania zakupu. Depozyt Papierów Wartościowych ( Beleggersgiro ): Fundacja (Stichting) DEGIRO, osoba prawna na mocy prawa holenderskiego z siedzibą w Amsterdamie. Depozyt Papierów Wartościowych pozwala DEGIRO zagwarantować, że pozycje w Instrumentach finansowych oraz środki pieniężne są wyodrębnione od kapitału DEGIRO i przechowywane są na rachunek i ryzyko klientów DEGIRO. Rachunek inwestycyjny : pojedynczy rachunek prowadzony na nazwisko Klienta przez DEGIRO w administracji DEGIRO oraz Depozycie Papierów Wartościowych, na którym prowadzone są zapisy dotyczące Środków debetowych oraz Krótkiej sprzedaży papierów wartościowych Klienta wobec DEGIRO oraz zapisy dotyczące praw oraz zobowiązań Klienta odnośnie Instrumentów finansowych (innych niż Jednostki uczestnictwa) wobec Depozytu Papierów Wartościowych. Fundusz gotówkowy : Gotówkowy Fundusz Parasolowy (FundShare Umbrella Cash Fund) (Autoriteit Financiële Markten). 5/28

6 zgodnie z definicją podaną w części Jednostki uczestnictwa dokumentu Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Fundusze gotówkowe to fundusze rynku pieniężnego, które poprzez swoje inwestycje starają się osiągnąć zysk oraz poziom ryzyka podobny do tych osiąganych w bankowych lokatach oszczędnościowych w danej walucie. Prospekt Gotówkowego Funduszu Parasolowego dostępny jest na stronie internetowej Rachunek główny : rachunek Depozytu Papierów Wartościowych zgodnie z definicją podaną w części Usługi maklerskie dokumentu Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Klient : osoba fizyczna lub prawna, która poprzez podpisanie Formularza akceptacji świadczenia usług maklerskich staje się stroną w Umowie Klienckiej. Kontrola danych Klienta : w celu zagwarantowania, aby usługi świadczone były w prawidłowy sposób oraz zgodnie z prawem i przepisami, DEGIRO przeprowadza działania kontrolne w odniesieniu do osób, dla których zamierza świadczyć usługi. Działania DEGIRO obejmują między innymi weryfikację tożsamości tych osób i mogą także dotyczyć sprawdzenia struktury kapitałowej, struktury decyzyjnej i pochodzenia środków tych osób. Umowa Kliencka : umowa zawarta pomiędzy Klientem oraz DEGIRO, składająca się z Umowy o świadczeniu usług maklerskich wraz z dokumentem Szczegółowe informacje o usługach maklerskich oraz, jeżeli ma to zastosowanie, aneksami: Aneks dot. instrumentów pochodnych, Aneks dot. środków debetowych oraz Aneks dot. krótkiej sprzedaży papierów wartościowych, które po podpisaniu przez klienta oraz DEGIRO stanowią część Umowy Klienckiej wraz z ewentualnymi innymi umowami, co do których Strony zgadzają się, że stanowią one część Umowy Klienckiej. Krótka Sprzedaż Papierów Wartościowych : suma wszystkich ujemnych pozycji w Papierach wartościowych na Stronie osobistej Klienta. Środki Debetowe : usługa DEGIRO w stosunku do Klienta, która pozwala Klientowi DEGIRO posiadać ujemne saldo środków pieniężnych w polskim złotym lub w Walutach obcych. DEGIRO : dom maklerski DEGIRO B.V. Instrumenty pochodne : Instrumenty finansowe, których wartość zależy wartości od instrumentu bazowego, takiego jak akcja, indeks, surowiec czy obligacja. Najważniejsze instrumenty pochodne to opcje, kontrakty terminowe, kontrakty różnicy kursowej oraz swapy. Papiery wartościowe : akcje, warranty, certyfikaty inwestycyjne, obligacje oraz prawa w stosunku do tych Papierów wartościowych takie jak roszczenia do Papierów wartościowych i prawo do dywidendy. Pojęcie to nie obejmuje Instrumentów pochodnych. Execution Only : usługa, w ramach której DEGIRO na odpowiedzialność Klienta przekazuje lub realizuje jego Dyspozycje dotyczące Instrumentów finansowych lub utrzymuje i administruje dla niego pozycjami w środkach pieniężnych lub w Instrumentach finansowych, bez udzielania Klientowi porad i bez sprawdzania, czy Dyspozycje oraz zmiany portfela inwestycyjnego nie przekraczają zdolności finansowej Klienta oraz czy odpowiadają jego celom inwestycyjnym. Instrument finansowy : wszystkie Instrumenty pochodne oraz Papiery wartościowe. (Autoriteit Financiële Markten). 6/28

7 Podmiot powiązany : strona, która z ekonomicznego oraz organizacyjnego punktu widzenia bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest z DEGIRO. Bilans : wszystkie pozycje w środkach pieniężnych i Instrumentach finansowych (zarówno debetowych, jak i kredytowych) Klienta posiadane na Stronie osobistej. Dzień handlowy : dzień, w którym DEGIRO wykonuje swoje usługi. Limit : limit, o którym mowa w szczegółach w rozdziale 10, Limity niniejszych Warunkach świadczenia usług maklerskich. Szczegółowe informacje o usługach maklerskich informacje, które w części pod tym tytułem dostępne są dla Klienta na Stronie internetowej. Informacje te są częścią Umowy Klienckiej i mają na celu w szczególności wyjaśnienie usług DEGIRO oraz uzgodnienie między Stronami części umowy, które regularnie się zmieniają. Dyspozycja : instrukcja Klienta dla DEGIRO. Zlecenie : dyspozycja zakupu lub sprzedaży Instrumentów finansowych. Polityka w zakresie realizacji zleceń : ustalone przez DEGIRO zasady dotyczące wykonywania Zleceń zawarte w części Zlecenia i polityka w zakresie realizacji zleceń dokumentu Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Umowa o świadczeniu usług maklerskich : połączenie Formularza akceptacji świadczenia usług maklerskich oraz Warunków świadczenia usług maklerskich, która po podpisaniu przez Strony staje się częścią Umowy Klienckiej. Jednostka uczestnictwa : jednostka uczestnictwa jednego z funduszy inwestycyjnych, który wymieniony został w części Jednostki uczestnictwa dokumentu Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Test kontroli wiedzy : wykonywany przez DEGIRO test w formie kwestionariusza, mający na celu zdobycie informacji na temat wiedzy i/lub doświadczenia Klienta w dziedzinie inwestowania w różnego rodzaju Instrumenty finansowe, które mogą być przedmiotem obrotu za pośrednictwem DEGIRO. Strona : DEGIRO (handlujący w imieniu własnym lub w imieniu Depozytu Papierów Wartościowych) lub Klient. Strona osobista Klienta : osobista strona Klienta w serwisie WebTrader dostępna wyłącznie po podaniu hasła i poprzez którą Klient może wydawać polecenia, przeglądać historię Dyspozycji oraz sprawdzić Limity oraz granice i wysokość Bilansu. Profil : profil inwestycyjny wybrany przez klienta na Stronie osobistej. Ryzyko : ponoszone ryzyko dla Bilansu obliczone przez DEGIRO na podstawie ustalonej przez firmę metody obliczeniowej oraz scenariuszy ryzyka. Sposób obliczenia Ryzyka został dokładniej wyjaśniony w Szczegółowych informacjach o usługach maklerskich. (Autoriteit Financiële Markten). 7/28

8 Rachunek Przeciwstawny : podane przez Klienta DEGIRO konto bankowe założone na nazwisko/ nazwę Klienta w oddziale banku w państwie członkowskim UE. Kod dostępu : kombinacja nazwy użytkownika i hasła, które wybrał Klient. Wypożyczenie : wykorzystanie przez DEGIRO w imieniu lub nie Depozytu Papierów Wartościowych Papierów wartościowych, przechowywanych na rachunku Klienta w Depozycie Papierów Wartościowych lub Papierów wartościowych, do których Depozyt w imieniu Klienta ma prawo do otrzymania od innych podmiotów poprzez przekazanie ich innemu podmiotowi lub zrzeczenie się ich odbioru. Waluta obca : każda waluta inna niż polski złoty. Strona internetowa : strona internetowa DEGIRO: WebTrader : aplikacja handlowa DEGIRO na Stronie internetowej. Przepisy i Zasady : oznacza wszelkie przepisy, zasady i uregulowania, regulaminy, umowy kontraktowe, oświadczenia, instrukcje lub wiążące opinie, do których DEGIRO oraz Klient są zobowiązani się stosować, w odniesieniu do usług DEGIRO. Wartość płynności netto : wartość Bilansu, obliczona na podstawie zasad wyceny i obliczeń stosowanych przez DEGIRO, jak wyjaśniono w części Wartość płynności netto, ryzyko inwestycyjne, środki debetowe i krótka sprzedaż papierów wartościowych dokumentu Szczegółowych informacjach o usługach maklerskich. Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe 2.1 Umowa o świadczeniu usług maklerskich Po podpisaniu przez Klienta i DEGIRO Formularza akceptacji świadczenia usług maklerskich, warunki i zasady Warunkach świadczenia usług maklerskich oraz postanowienia Szczegółowych informacji o usługach maklerskich mają dla obu stron charakter wiążący. Strony wyrażają zgodę, że zaakceptowanie dokumentów przez Internet jest równoznaczne ze złożeniem podpisu. 2.2 Depozyt Papierów Wartościowych Instrumenty finansowe Klienta (inne niż Jednostki uczestnictwa) oraz dodatnie salda pieniężne są przechowywane przez DEGIRO w Depozycie Papierów Wartościowych. Depozyt Papierów Wartościowych jest bierną jednostką (fundacją - Stichting), która zajmuje się wyłącznie przechowywaniem Instrumentów finansowych i środków pieniężnych. W ten sposób pozycje w Instrumentach finansowych i środki pieniężne są wyodrębnione od kapitału DEGIRO i pozostają do dyspozycji Klientów DEGIRO, nawet po upadłości DEGIRO. DEGIRO jest przez Depozyt Papierów Wartościowych w pełni upoważniona do działania i zawierania umów w jego imieniu. DEGIRO zawiera niniejszą Umowę Kliencką w swoim imieniu, jak również w imieniu Depozytu Papierów Wartościowych. DEGIRO zobowiązuje się do przestrzegania praw i zobowiązań wynikających z treści niniejszej umowy, które dotyczą posiadania Instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych (innych niż w postaci Jednostek uczestnictwa), w imieniu Depozytu Papierów Wartościowych. Wszelka wymiana informacji oraz przekazywanie instrukcji pomiędzy Klientem a Depozytem Papierów Wartościowych odbywa się za pośrednictwem DEGIRO będącego pełnomocnikiem Depozytu Papierów Wartościowych. Klient niniejszym udziela DEGIRO nieodwołalnego pełnomocnictwa, aby w jego imieniu przekazywał Depozytowi Papierów (Autoriteit Financiële Markten). 8/28

9 Wartościowych instrukcje dot. realizowania Dyspozycji oraz dokonywał poboru uzgodnionych opłat na rzecz DEGIRO. 2.3 Jedna umowa Umowa Kliencka jest umową, na mocy której DEGIRO świadczy swoje usługi na rzecz Klienta. Wszystkie Dyspozycje, transakcje między Klientem a DEGIRO, pozycje w środkach pieniężnych i Instrumentach finansowych na wszystkich Stronach osobistych Klienta, Umowa o świadczeniu usług maklerskich, Szczegółowe informacje o usługach maklerskich oraz, jeśli dotyczy, Aneks dot. instrumentów pochodnych, Aneks dot. środków debetowych oraz Aneks dot. krótkiej sprzedaży papierów wartościowych i wszelkie inne porozumienia, co do których Strony wyrażają zgodę, że stanowią one część Umowy Klienckiej, składają się razem na jedną umowę. Jeśli Klient otworzy drugą Stronę osobistą w serwisie WebTrader, musi ponownie zaakceptować warunki i zasady Umowy Klienckiej. Odbywa się to wyłącznie ze względów technicznych i nie ma mocy prawnej w tym znaczeniu, że między Klientem a DEGIRO istnieje więcej niż jedna Umowa Kliencka. 2.4 Hierarchia Postanowienia Warunków świadczenia usług maklerskich obowiązują w przypadku wszelkich relacji, także w przyszłości, między DEGIRO i Klientem w zakresie, którego nie wykluczają jednoznacznie warunki i zasady Formularza akceptacji świadczenia usług maklerskich lub inne umowy i przepisy mające zastosowanie do świadczonych przez DEGIRO usług maklerskich. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy o świadczeniu usług maklerskich lub Aneksu i Szczegółowych informacji o usługach maklerskich, przepisy zawarte w Umowie o świadczeniu usług maklerskich, jak również w Aneksie mają charakter wiążący. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy o świadczeniu usług maklerskich oraz Aneksu, charakter wiążący mają stosowne postanowienia Aneksu. 2.5 Zmiany DEGIRO może okresowo wprowadzać zmiany w Umowie Klienckiej. DEGIRO poinformuje Klienta w przypadku wprowadzenia istotnych zmian. Po tym fakcie zmiany te będą obowiązywać Klienta, chyba że Klient w terminie 14 dni po poinformowaniu go przez DEGIRO, uprzedzi na piśmie DEGIRO, że ich nie akceptuje. Jeśli zmiany te nie mają istotnego charakteru lub wynikają z wymogów na mocy obowiązujących Przepisów i Zasad, zostaną one natychmiastowo wprowadzone w życie, a Klient w takim przypadku nie ma możliwości odwołania. Klient ma w każdym momencie możliwość zapoznania się z treścią najnowszych wersji różnych dokumentów, które wchodzą w skład Umowy Klienckiej, i pobrania ich z naszej Strony Internetowej. 2.6 Przepisy i Zasady Klient akceptuje, że DEGIRO może odstąpić od wykonania usługi w przypadku, gdy jest przekonane, że wykonanie usługi może wiązać się z naruszeniem Przepisów i Zasad. Klient akceptuje, że wszystkie usługi są regulowane przez obowiązujące Przepisy i Zasady, które mają pierwszeństwo ponad zawartymi przez strony uzgodnieniami. Klient gwarantuje w stosunku do DEGIRO, że będzie stosował się do obowiązujących Przepisów i Zasad. Artykuł 3. Klient 3.1 Akceptacja klientów DEGIRO może ustanawiać zasady dotyczące wielkości, charakteru i zakresu świadczonych usług (Autoriteit Financiële Markten). 9/28

10 dla niektórych kategorii osób prawnych i osób fizycznych. DEGIRO ma prawo, bez podania przyczyny, odmówić osobom wykonania niektórych usług lub zaakceptowania ich jako klienta. 3.2 Kontrola danych Klienta, Test kontroli wiedzy Klient wyraża zgodę na skontrolowanie przez DEGIRO danych klienta. Klient ma obowiązek, na pierwsze żądanie DEGIRO, współpracować przy Kontroli danych Klienta oraz Teście kontroli wiedzy, a na postawione przez DEGIRO pytania odpowiadać zgodnie z prawdą. 3.3 Klienci detaliczni Na podstawie obowiązujących Przepisów i Zasad inwestorzy powinni zostać sklasyfikowani jako klienci detaliczni, klienci profesjonalni lub podmioty kwalifikowane. Klasyfikacja ta ma przede wszystkim wpływ na stopień ochrony inwestorów przez DEGIRO. Celem tej regulacji prawnej jest zapewnienie, by każdemu klientowi poświęcane było jak najwięcej uwagi oraz by otrzymywał on jak najbardziej odpowiednie dla niego informacje. Aby zapewnić wszystkim swoim klientom ten sam wysoki poziom ochrony i informacji, DEGIRO zadecydowała, by wszystkich swoim klientom przypisać status klienta detalicznego. Ten sposób klasyfikacji Klienta zapewnia Klientowi najwyższe standardy w odniesieniu do obowiązku ochrony oraz udzielania informacji. 3.4 Inne kategorie inwestorów DEGIRO oferuje Klientom możliwość zakwalifikowania do innej kategorii klientów. Jeśli życzeniem Klienta jest zostać sklasyfikowanym jako Klient profesjonalny (z odpowiednio mniejszym poziomem ochrony), może zwrócić się do DEGIRO z odpowiednio umotywowanym wnioskiem. DEGIRO zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku Klienta. 3.5 Mieszkańcy USA Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych Ameryki posiadający status obywatela Stanów Zjednoczonych, kartę stałego pobytu lub status rezydenta oraz mieszkańcy innych jurysdykcji, które nie zezwalają lub zezwalają w ograniczonym zakresie na świadczenie usług finansowych swoim obywatelom, nie mogą korzystać z usług DEGIRO i zobowiązani są do pokrycia kosztów szkód poniesionych przez DEGIRO w wyniku naruszenia tego zakazu. 3.6 Działanie we własny imieniu Klient gwarantuje DEGIRO, że dokonuje transakcji w DEGIRO wyłącznie na własny rachunek, a Umowę Kliencką podpisuje wyłącznie we własnym imieniu, a nie jako przedstawiciel innej osoby. 3.7 Zawarcie umowy z wieloma osobami Umowa Kliencka może zostać zawarta przez jedną lub wspólnie więcej osób. Jeżeli umowa zawarta została wspólnie z kilkoma osobami, to wszystkie te osoby wspólnie lub każda z tych osób oddzielnie upoważniona jest do składania Dyspozycji, a DEGIRO ma prawo opierać się na zasobie wiedzy i doświadczenia jednej z nich oraz uzyskiwać informacje od jednej z nich. DEGIRO jest jednak upoważniona, by w przypadku wątpliwości odmówić realizacji Dyspozycji do momentu uzyskania od wszystkich zainteresowanych osób potwierdzenia złożenia Dyspozycji. W przypadku, gdy Umowa Kliencka zawarta została z więcej niż jedną osobą, wówczas wszystkie te osoby są w stosunku do DEGIRO solidarnie odpowiedzialne za wypełnienie zobowiązań z niej wynikających. 3.8 Klient będący osobą prawną (Autoriteit Financiële Markten). 10/28

11 Jeżeli Umowa Kliencka zawarta została przez osobę prawną, wówczas dyrekcja reprezentująca ten podmiot gwarantuje w stosunku do DEGIRO i Depozytu Papierów Wartościowych, że Dyspozycje złożone DEGIRO w imieniu tej osoby prawnej są podejmowane zgodnie z wymogami interesu firmy oraz z upoważnienia właściwego dla danego podmiotu. 3.9 Obowiązek staranności Klienta Klient zobowiązuje się w stosunku do DEGIRO dołożyć wszelkich starań, by uwzględniać interesy DEGIRO i korzystać z usług DEGIRO w sposób ostrożny i rozważny. Klient zobowiązuje się nie dokonywać operacji na Instrumentach finansowych, których zasad działania Klient nie rozumie w wystarczającym stopniu, lub których poziom ryzyka nie odpowiada poziomowi wynikającemu z sytuacji finansowej Klienta. Klient potwierdza, że jego własnym obowiązkiem jest ustalenie ryzyka związanego z handlem oraz posiadaniem Instrumentów finansowych i oświadcza, że dokładnie przeczytał i zrozumiał otrzymane od DEGIRO umowy, informacje oraz pozostałe dokumenty Śmierć Klienta Po śmierci Klienta spadkobierca lub spadkobiercy Klienta mogą uzyskać dostęp do Bilansu oraz korzystać z usług oferowanych przez DEGIRO wyłącznie po otrzymaniu przez DEGIRO wymaganych informacji oraz przedstawieniu DEGIRO świadectwa spadkowego. Artykuł 4. Usługi 4.1 Akceptacja DEGIRO będzie świadczyć Klientowi usługi dopiero po pomyślnym zakończeniu Kontroli danych Klienta i zaakceptowaniu Klienta. Może to nastąpić przed lub po podpisaniu niniejszej Umowy. 4.2 Transakcje i pozycje w Instrumentach finansowych Usługi DEGIRO polegają na tym, że DEGIRO umożliwia Klientowi poprzez sieć brokerów, izb rozliczających, partnerów, banków, giełd i innych podmiotów, z którymi DEGIRO bezpośrednio lub pośrednio posiada umowy, prowadzanie transakcji na Instrumentach finansowych i przechowywanie Instrumentów finansowych. DEGIRO dokłada należytej staranności w doborze i ciągłej kontroli współpracujących z DEGIRO osób trzecich. 4.3 Jednostki uczestnictwa Usługi DEGIRO dotyczące Jednostek uczestnictwa polegają na przekazaniu przez DEGIRO w imieniu Klienta do danej instytucji inwestycyjnej Dyspozycji Klienta dotyczącego Jednostek uczestnictwa. Jednostki uczestnictwa Klienta nie są przechowywane przez DEGIRO ani w Depozycie Papierów Wartościowych, lecz w samej instytucji inwestycyjnej. 4.4 Pozycje u innych podmiotów Wszystkie pozycje w środkach pieniężnych i Instrumentach finansowych posiadane przez Klienta w DEGIRO oraz Depozycie Papierów Wartościowych będą z kolei przechowywane przez inne podmioty takie jak izby rozliczeniowe i prime brokerzy. Zadaniem DEGIRO jest przy tym ciągłe zapewnienie, by wartość wszystkich pozycji w środkach pieniężnych i Instrumentach finansowych przetrzymywanych przez DEGIRO oraz Depozyt Papierów Wartościowych u tych innych podmiotów na rachunek i ryzyko klientów co najmniej odpowiadały należnościom w środkach pieniężnych i w Instrumentach finansowych wszystkich klientów razem w stosunku do DEGIRO i Depozytu Papierów Wartościowych. Korzyści i straty wynikające lub związane ze wszystkimi (Autoriteit Financiële Markten). 11/28

12 tymi pozycjami, przetrzymywanymi przez DEGIRO oraz Depozyt Papierów Wartościowych u innych podmiotów, uzyskiwane są na rachunek i ponoszone na ryzyko Klienta. Oznacza to, że zarówno wszystkie zyski wynikające na przykład z dywidendy lub wzrostu kursu, jak i straty będące wynikiem spadku kursu i uchybienia lub niewypłacalności kontrahenta zostaną rozliczone przez DEGIRO w Bilansie, po, gdy ma to zastosowanie, odliczeniu należnych podatków i innych kwot wynikających z obowiązujących Przepisów i Zasad. 4.5 Wykorzystanie przez inne podmioty W stosunku do innych podmiotów, takich jak izby rozliczeniowe lub prime brokerzy, u których DEGIRO oraz Depozyt Papierów Wartościowych w imieniu Klienta przechowują pozycje w środkach pieniężnych oraz pozycje w Instrumentach finansowych, a które w stosunku do tych Instrumentów finansowych należących do DEGIRO uzgodniły lub postanowiły o zabezpieczeniu lub prawie do wykorzystania, Klient zezwala niniejszym DEGIRO na uzgodnienie tego zabezpieczenia lub prawa do korzystania przez inne podmioty. Prawo do wykorzystania przez dany inny podmiot oznacza, że na poziomie tego podmiotu nie ma mowy o wyodrębnieniu aktywów Klienta. Ogłoszenia upadłości tego podmiotu może zatem spowodować powstanie strat u Klienta. Aby ograniczyć to ryzyko, DEGIRO wybiera i monitoruje współpracujące z nią inne podmioty z należytą starannością. Dodatkowo DEGIRO wymaga od tych podmiotów gwarancji prawnych takich jak na przykład prawa do kompensowania sald na zamknięcie. Pozycje w Instrumentach finansowych, w stosunku do których inny podmiot ma prawo do korzystania, zostaną przez DEGIRO przydzielone na zasadzie proporcjonalności klientom, w imieniu których Depozyt Papierów Wartościowych lub DEGIRO przechowywał wymienione Instrumenty finansowe na danym rachunku tego podmiotu. 4.6 Deficyt środków Zadaniem DEGIRO jest zapewnić, aby wartość środków pieniężnych i papierów wartościowych posiadanych przez DEGIRO oraz Depozyt Papierów Wartościowych na koszt i ryzyko klientów była co najmniej równa zobowiązaniom DEGIRO i Depozytu Papierów Wartościowych w stosunku do tych Klientów. Pomimo tego może się zdarzyć, na przykład przez błąd DEGIRO, izby rozliczeniowej lub prime brokera, że w pewnym momencie wystąpi deficyt w środkach pieniężnych lub określonych Instrumentach finansowych, które Depozyt Papierów Wartościowych przechowuje dla klientów DEGIRO. Jest rzeczą oczywistą, że DEGIRO w takim momencie będzie starała się określić, w jaki sposób doszło do powstania deficytu i dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej go zlikwidować. W celu zapewnienia ochrony klientom DEGIRO tak długo, jak występuje deficyt, obowiązuje co następuje. W przypadku wystąpienia deficytu w wartościach pozycji w walucie lub Instrumentach finansowych przechowywanych przez DEGIRO lub Depozyt Papierów Wartościowych na koszt i ryzyko klientów DEGIRO na rachunku innego podmiotu, wówczas deficyt ten zostanie na zasadzie proporcjonalności rozłożony na wszystkich klientów, w imieniu których Depozyt Papierów Wartościowych lub DEGIRO przechowywały na danym rachunku tego podmiotu wymienione pozycje w walucie lub Instrumentach finansowych. W przypadku wystąpienia deficytu środków DEGIRO ma prawo do wstrzymania realizacji Dyspozycji do momentu, aż sprawy w odniesieniu do deficytu oraz przydziału lub wycofania środków zostaną wyjaśnione. 4.7 Instrumenty pochodne W przypadku Klienta chcącego dokonywać transakcji na Instrumentach pochodnych konieczne jest podpisanie przez tego Klienta z DEGIRO zarówno Umowy o świadczeniu usług maklerskich, jak i Aneksu dot. instrumentów pochodnych. (Autoriteit Financiële Markten). 12/28

13 4.8 Środki Debetowe Jeśli Klient chce mieć możliwość posiadania w DEGIRO ujemnego salda na rachunku pieniężnym, wówczas konieczne jest podpisanie przez Klienta z DEGIRO zarówno Umowy o świadczeniu usług maklerskich, jak i Aneksu dot. Środków Debetowych. 4.9 Krótka Sprzedaż Papierów wartościowych Jeśli Klient chce mieć możliwość posiadania w DEGIRO ujemnego salda w Papierach wartościowych, wówczas konieczne jest podpisanie przez tego Klienta z DEGIRO zarówno Umowy o świadczeniu usług maklerskich, jak i Aneksu dot. Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych Giełdy i Instrumenty finansowe DEGIRO ustala, które rynki giełdowe, waluty oraz Instrumenty finansowe objęte są jej usługami, i prowadzi ich rejestr na Stronie internetowej. DEGIRO ma prawo w każdej chwili, jednostronnie i bez podania przyczyny, zmienić lub zakończyć świadczenie usług maklerskich w odniesieniu do danego rynku, waluty i/lub konkretnego Instrumentu finansowego. Artykuł 5. Webtrader 5.1 Kod dostępu Na podstawie wybranego przez samego Klienta Kodu dostępu, DEGIRO daje Klientowi dostęp do utworzonej przez Klienta Strony osobistej w serwisie WebTrader. Kod dostępu powinien być przez Klienta staranne utrzymywany w tajemnicy. Korzystanie z Kodu dostępu odbywa się na odpowiedzialność Klienta. W przypadku utraty, kradzieży, nadużycia lub dostania się Kodu dostępu w jakikolwiek inny sposób w niepowołane ręce, Klient po stwierdzeniu tego faktu natychmiast powinien powiadomić o tym DEGIRO. Po otrzymaniu tej informacji i potwierdzeniu jej u Klienta DEGIRO uniemożliwi korzystanie z tego Kodu dostępu. Dyspozycje, które zostały wykonane przed momentem zgłoszenia, realizowane są na rachunek i ryzyko Klienta. 5.2 Większa liczba Stron osobistych Klient ma możliwość utworzenia w DEGIRO wielu Stron osobistych. W przypadku utworzenia w DEGIRO przez jednego Klienta więcej niż jednej Strony osobistej będą one obsługiwane przez DEGIRO niezależnie. Oznacza to, że Klient jest informowany przez DEGIRO o stanie Bilansu na każdej ze Stron osobistych, że odsetki i opłaty pobierane będą za każdą ze Stron osobistych, że dodatkowe usługi, takie jak Instrumenty pochodne, Środki Debetowe oraz Krótka Sprzedaż Papierów Wartościowych mogą być aktywowane niezależnie dla każdej Strony osobistej, a Limity oraz wysyłanie informacji oraz interweniowanie, zgodnie z zapisami rozdziału 10, ma miejsce niezależnie dla każdej Strony osobistej, a więc nie w sposób łączny. Należy pamiętać, że deficyt w Bilansie na jednej Stronie osobistej może zostać pokryty przez DEGIRO z Bilansu innej Strony osobistej tego samego Klienta. 5.3 Profile Dla każdej Strony osobistej Klient może w serwisie WebTrader wybrać Profil. Różnice pomiędzy poszczególnymi Profilami wyjaśnione zostały w części Serwis Webtrader dokumentu Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. 5.4 Składanie Dyspozycji za pośrednictwem serwisu WebTrader Wszystkie Dyspozycje, które zostały wystawione poprzez serwis WebTrader z wykorzystaniem Kodu dostępu, realizowane są na rachunek i ryzyko Klienta i jako takie zostaną rozliczone (Autoriteit Financiële Markten). 13/28

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA czerwiec 2010 Siedziba jak wyżej. Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr 2448409. Posiada zezwolenie i jest nadzorowana przez Financial

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest przedsiębiorstwem inwestycyjnym założonym i zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów pochodnych

Regulamin świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów pochodnych Regulamin świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów pochodnych Obowiązuje od 28 czerwca 2014 1. Definicje. Terminy stosowane w Umowie oraz dołączonej do niej dokumentacji są zdefiniowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Usługi maklerskie

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Usługi maklerskie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Usługi maklerskie Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie do postanowień umownych wynikających z treści Umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS

OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS Obowiązujące od 17.11.2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 1.1. Definicje... 2 1.2. Zastosowanie Ogólnych warunków... 4 1.3. Zmiana Ogólnych warunków, Warunków świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. na podstawie punktu 23.8 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A. Grupa Deutsche Bank DB Securities REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest firmą inwestycyjną założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej pod numerem HE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN OKREŚLA ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH KLIENTOM POSIADAJĄCYM RACHUNKI INWESTYCYJNE W BIURZE MAKLERSKIM BANKU BPH S.A. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS MiniDirect oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa tryb i warunki świadczenia usług maklerskich w zakresie wykonywania, na Rynkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Poznań, dnia 15 lutego 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 [Zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

FXNET LIMITED Warunki handlowe

FXNET LIMITED Warunki handlowe FXNET LIMITED Warunki handlowe 1. WPROWADZENIE FXNET LIMITED (zwana dalej FXNET" lub Spółką") to firma inwestycyjna świadcząca usługi brokerskie na rynku globalnym, zarejestrowana w Wydziale Rejestru Spółek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH maj 2010 SPIS TREŚCI REGULAMINU: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zawarcie umowy zarządzania...6

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Warszawa, styczeń 2013r. 1 Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Spis treści I. II. III. IV.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Zlecenia i polityka w zakresie realizacji zleceń

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Zlecenia i polityka w zakresie realizacji zleceń Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Zlecenia i polityka w zakresie realizacji zleceń Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie do postanowień umownych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 68/2014 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r. Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA

REGULAMIN WYKONYWANIA REGULAMIN WYKONYWANIA przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia derywatów oraz prowadzenia rachunków derywatów i rachunków pieniężnych oraz inne informacje związane ze świadczeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI BZ WBK

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI BZ WBK Załącznik do Uchwały Zarządu Domu Maklerskiego nr 86/2014 podjętej w trybie głosowania pisemnego w sprawie: wprowadzenia zmian oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH XELION BANKU PEKAO S.A. REGULAMIN

RACHUNKI WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH XELION BANKU PEKAO S.A. REGULAMIN Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/13/2014 RACHUNKI WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH XELION BANKU PEKAO S.A. REGULAMIN DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Przeznaczenie rachunku i definicje 1. 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo