Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Usługi maklerskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Usługi maklerskie"

Transkrypt

1 Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Usługi maklerskie

2 Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie do postanowień umownych wynikających z treści Umowy Klienckiej zawartej z Klientem przez DEGIRO oraz szczegółowych informacji na temat jej usług i umów. Broszura zawiera także szczegółowe objaśnienie dotyczące świadczonych usług i zawieranych umów oraz informacje o rodzajach ryzyka inwestycyjnego. Zalecamy zapoznanie się z dokumentem Szczegółowe informacje o usługach maklerskich i odpowiednie przygotowanie się do inwestowania, tak aby móc podejmować decyzje inwestycyjne w odpowiedzialny sposób. Broszura informacyjna Szczegółowe informacje o usługach maklerskich stanowi część Umowy Klienckiej. Słowa pisane w Szczegółowych informacjach o usługach maklerskich wielką literą mają znaczenie zgodne z definicją określoną w Umowie Klienckiej lub też zgodne z treścią przedmiotowego dokumentu. W przypadku pytań, uwag i/lub sugestii prosimy o kontakt z działem obsługi klienta i punktem przyjmowania zleceń DEGIRO mailowo na adres lub telefonicznie pod numerem Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 22:00. Dokumenty Broszura informacyjna Szczegółowe informacje o usługach maklerskich obejmuje dokumenty: Webtrader Jednostki uczestnictwa Usługi maklerskie (niniejszy dokument) Zlecenia i polityka w zakresie realizacji zleceń Corporate actions Opłaty i prowizje Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Wartość płynności netto, ryzyko inwestycyjne, środki debetowe i krótka sprzedaż papierów wartościowych (Autoriteit Financiële Markten). 2/9

3 Usługi maklerskie 1. Execution only DEGIRO oferuje swoje usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń Execution Only. Indywidualny dostęp do serwisu WebTrader daje możliwość samodzielnej realizacji Zleceń. Oznacza to, że DEGIRO nie prowadzi usług doradztwa inwestycyjnego i nie zarządza inwestycjami. W razie konieczności zasięgnięcia porady lub skorzystania z usług doradztwa, odpowiedniego podmiotu zarządzającego aktywami, czy doradcy należy szukać we własnym zakresie. Prowadząc interesy za pośrednictwem DEGIRO, Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wybór inwestycji, ich rodzaj, zarządzanie portfelem oraz związane z tym ryzyko. Test kontroli wiedzy Przed rozpoczęciem korzystania z usług DEGIRO należy wypełnić Test kontroli wiedzy. Test ten ma za zadanie sprawdzenie wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania w różnorodne Instrumenty Finansowe i pozwala nam ostrzec klienta, jeśli okaże się, że jego wiedza i doświadczenie nie są wystarczające. DEGIRO nie kontroluje zatem tego, czy w swoich inwestycjach klient ogranicza się tylko do Instrumentów Finansowych, co do których podczas wypełniania Testu kontroli wiedzy twierdził, że posiada dostateczną wiedzę i doświadczenie. W ramach usługi Execution Only Klient podejmuje decyzje zupełnie samodzielnie, w co zainwestować, a Zlecenie zostaje automatycznie zrealizowane w systemie. Transakcje nie są przez nas osobiście kontrolowane. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności przy dokonywaniu transakcji, na temat których klient nie ma wystarczającej wiedzy i doświadczenia oraz nie zdaje sobie sprawy z ryzyka, jakie przy tym ponosi. Inwestowanie przy braku stosownej wiedzy i doświadczenia może prowadzić do strat w wysokości, których klient nie jest w stanie odpowiednio wcześniej przewidzieć. Ryzyko związane z realizacją pojedynczych Zleceń może się znacznie od siebie różnić. Ogólnie obowiązuje zasada: im wyższy oczekiwany zysk, tym większe ryzyko poważnych strat. 2. Przechowywanie instrumentów finansowych Instrumenty finansowe zawsze przechowywane są w formie zdematerializowanej poprzez zapis na odpowiednim koncie. DEGIRO nie przechowuje zatem fizycznie Papierów Wartościowych np. w sejfie. Chociaż w mowie potocznej nadal używa się starych terminów takich jak Depozyt Papierów Wartościowych oraz fizyczna lokata, Papiery Wartościowe już od wielu lat są przechowywane nie w formie papierowej, lecz tak jak środki pieniężne w banku w postaci zapisu księgowego. Tak odbywa się to praktycznie na całym świecie. Przykładowo jeśli inwestuje się w DEGIRO w japońskie akcje, nie zostaną one przesłane z Japonii pocztą do DEGIRO, ale mamy do czynienia na przykład z następującym scenariuszem: japońskie akcje pojawiają się na zapisie księgowym Klienta w Depozycie Papierów Wartościowych. Depozyt Papierów Wartościowych z kolei otrzymuje japońskie akcje jako zapis księgowy na swoje konto, na przykład w Banku KAS. KAS Bank z kolei otrzymuje uznanie na wartość rzeczonych akcji na swoim zapisie księgowym na przykład w HSBC. HSBC ma konto w japońskim banku, a bank ten przechowuje akcje na zapisie księgowym w japońskim centralnym depozytariuszu papierów wartościowych ( central securities depositary ). Łańcuch uprawnień, na którego końcu stoi pełnoprawny inwestor detaliczny. W ten sposób wszystkie domy maklerskie i banki przechowują pozycje w akcjach swoich klientów. Depozyt Papierów Wartościowych (Autoriteit Financiële Markten). 3/9

4 Instrumenty Finansowe są przechowywane przez DEGIRO w taki sposób, by wierzyciele DEGIRO, także na wypadek bankructwa DEGIRO, nie mieli do nich dostępu. Mówimy wtedy o tzw. wyodrębnieniu aktywów klienta, którego zadaniem jest zabezpieczenie inwestycji klientów. Najbezpieczniejsza jego formą jest wykorzystanie do tego celu odrębnej osoby prawnej. W zasadzie nie jest możliwe spłacanie długów jednej osoby prawnej z kapitału własnego innej osoby prawnej. DEGIRO do tego celu wykorzystuje Depozyt Papierów Wartościowych. Instrumenty finansowe klientów są przechowywane przez DEGIRO, jeśli tylko zachodzi taka możliwość, w Depozycie Papierów Wartościowych. Depozyt Papierów Wartościowych nie zajmuje się niczym innym, jak tylko biernym przechowywaniem instrumentów inwestycyjnych w imieniu innych podmiotów. W związku z tym ryzyko, że Depozyt Papierów Wartościowych zbankrutuje, jest bardzo małe. Depozyt Papierów Wartościowych nie może ponieść straty, ponieważ nie prowadzi żadnej działalności komercyjnej, a przede wszystkim nie zajmuje sie obrotem instrumentami finansowymi. Wszyskim zajmuje się DEGIRO. Depozyt Papierów Wartościowych jest fundacją. Fundacja nie posiada akcjonariuszy. DEGIRO nie jest więc akcjonariuszem (właścicielem) Depozytu Papierów Wartościowych, dzięki czemu Depozyt Papierów Wartościowych jest także pod tym względem stosunkowo niezależny od DEGIRO. Zabezpieczenia na rzecz innych podmiotów Klienci DEGIRO mogą inwestować w Instrumenty pochodne i korzystać z usług Środki Debetowe oraz Krótka Sprzedaż Papierów Wartościowych. Depozyt Papierów Wartościowych z kolei przechowuje długie i krótkie pozycje w Instrumentach pochodnych klientów u innych podmiotów, takich jak prime brokerzy (np. ABN AMRO Clearing Bank) oraz depozytariusze (np. KAS Bank), i zaciąga u tych podmiotów pożyczki w środkach pieniężnych oraz czasami w Papierach Wartościowych w celu realizacji usług Środki Debetowe oraz Krótka Sprzedaż Papierów Wartościowych. W takim przypadku podmioty te wymagają ustanowienia zabezpieczenia (często określa się to mianem margin/ depozyt ). DEGIRO udziela tego zabezpieczenia na rzecz danych podmiotów, przekazując w zastaw część środków pieniężnych oraz Papierów wartościowych, które Depozyt Papierów Wartościowych przechowuje u tych podmiotów. Wielkość udzielanego przez Depozyt Papierów Wartościowych zabezpieczenia jest wciąż ograniczona do kwoty wymaganej przez dany podmiot w celu zabezpieczenia pozycji przechowywanych dla klientów DEGIRO. DEGIRO gwarantuje przy tym, że oddaje w zastaw wyłącznie środki pieniężne i Papiery wartościowe, które są przechowywane dla tych klientów, którzy w DEGIRO przechowują pozycje w Instrumentach pochodnych oraz w postaci Środków Debetowych i Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych. Ponieważ zabezpieczenie, które zostaje zaoferowane tym podmiotom pozostaje wyłącznie w gestii zobowiązań Depozytu Papierów Wartościowych, inwestycje klientów są wciąż zabezpieczone na wypadek bankructwa DEGIRO. Zabezpieczenie to nie może być wykorzystane przez inne podmioty na rzecz spłaty długów DEGIRO. W przypadku, gdy Depozyt Papierów Wartościowych przechowuje u danego podmiotu Papiery Wartościowe, Instrumenty Pochodne, jak i Środki Debetowe lub krótkie pozycje w papierach wartościowych, DeGiro gwarantuje, że te pozycje (Papiery wartościowe versus Instrumenty pochodne oraz pozycje debetowe razem z przysługującym im zabezpieczeniem) są przechowywane na różnych rachunkach oraz że dany podmiot akceptuje, że saldo minusowe jednego rachunku nie może być pokrywane ze środków istniejących na innym rachunku. W ten sposób Papiery wartościowe, które Depozyt Papierów Wartościowych przechowuje dla klientów DEGIRO, są zabezpieczone na wypadek bankructwa klientów DEGIRO, którzy za pośrednictwem (Autoriteit Financiële Markten). 4/9

5 DEGIRO inwestują w Instrumenty pochodne lub którzy inwestują wykorzystując usługi Środki Debetowe, czy Krótka Sprzedaż Papierów Wartościowych. Wykorzystanie przez inne podmioty Wyżej wymienione podmioty przechowują pozycje w Instrumentach Pochodnych i Papierach Wartościowych z reguły także u innych podmiotów. Prime brokerzy lub uczestnicy rozliczający przechowują swoje pozycje z reguły (bezpośrednio lub pośrednio) u głównego kontrahenta. Również on stawia warunek udzielenia zabezpieczenia dla pozycji w Instrumentach Pochodnych, które pośrednio są przechowywane dla klientów DEGIRO. Inne podmioty między innymi dlatego wymagają od DEGIRO prawa do obracania środkami inwestycyjnymi, które przechowują na rzecz Depozytu Papierów Wartościowych. W chwili, gdy wszystkie pozycje w Papierach wartościowych, które Depozyt Papierów Wartościowych przechowuje u innych podmiotów, są w miarę możliwości i zgodnie z prawem im przysługującym oddzielone od kapitału tychże podmiotów (tak więc zabezpieczone na wypadek bankructwa danego podmiotu), zabezpieczenie to wygasa ze względu na prawo do ich wykorzystania. DEGIRO stara się ograniczyć do minimum ryzyko z tym związane. Osiąga to między innymi poprzez staranny wybór tych podmiotów (najważniejsze podmioty, u których DEGIRO przechowuje pozycje, to KAS Bank oraz ABN AMRO) oraz wymaganie od tych podmiotów gwarancji prawnych takich jak na przykład prawa do kompensowania sald na zamknięcie (netting upadłościowy). Wypożyczanie papierów wartościowych Na mocy Umowy o świadczeniu usług maklerskich firma DEGIRO wynegocjowała prawo do obracania Papierami wartościowymi, które dla klientów DEGIRO są przechowywane w Depozycie Papierów Wartościowych. Może to być przykładowo możliwość realizowania transakcji Krótkiej sprzedaży (transakcji, w której klient sprzedaje Papiery wartościowe, których nie posiada). Realizacja transakcji oznacza tutaj wydawanie Papierów wartościowych po otrzymaniu zapłaty. DEGIRO wykorzystuje wówczas przechowywane w Depozycie Papiery Wartościowe klienta A, aby zrealizować transakcję Krótkiej sprzedaży klienta B. Na takiej zasadzie DEGIRO może udostępniać usługę Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych. W momencie, kiedy DEGIRO wypożycza Papiery wartościowe, Depozyt Papierów Wartościowych przestaje posiadać dostateczną liczbę Papierów wartościowych jakiegoś rodzaju. Ryzyko, że niedobór ten przyczyni się do strat po stronie klienta, jest jednak bardzo niewielkie. Po pierwsze DEGIRO (a nie kredytobiorca) jest wciąż kontrahentem w stosunku do Depozytu Papierów Wartościowych, a tym samym to kapitał własny DEGIRO jest gwarancją terminowego oddania wypożyczonych Papierów Wartościowych. Ponadto obowiązuje zasada, że DEGIRO wymaga od kredytobiorcy posiadania zabezpieczenia. W przypadku, gdy kredytobiorcą jest klient DEGIRO, zapewnia on zabezpieczenie w postaci zastawu, który DEGIRO posiada na jego pozycjach Bilansu, a wypożyczona pozycja jest nadzorowana przez DEGIRO w ramach systemu ciągłego monitorowania ryzyka. W innych przypadkach kredytobiorca jest zobowiązany udzielić zabezpieczenia wykonując przelew środków pieniężnych lub Papierów wartościowych do Depozytu Papierów Wartościowych, które to Depozyt, na wypadek niewypłacalności kredytobiorcy, ma prawo wykorzystać do odkupienia wypożyczonych Papierów wartościowych na rynku. Szkoda na rzecz klienta, którego Papiery wartościowe zostają wypożyczone może powstać wówczas, gdy zarówno kredytobiorca, jak i DEGIRO nie są w stanie dłużej wypełniać swoich (Autoriteit Financiële Markten). 5/9

6 zobowiązań (tzn. zbankrutowali), a wartość zabezpieczenia spadła lub wzrosła wartość wypożyczonych Papierów wartościowych. Wysokość poniesionej szkody jest przy tym ograniczona do różnicy w wartości pomiędzy wypożyczonymi papierami wartościowymi, a udzielonym przez wypożyczającego zabezpieczeniem. 3. Przechowywanie środków pieniężnych Fundusz gotówkowy DEGIRO nie jest bankiem, lecz domem maklerskim. Bank może korzystać ze środków pieniężnych przechowywanych przez jego klientów do własnych celów inwestycyjnych, udzielania kredytów innym podmiotom lub innych transakcji. Jeśli obracanie tymi środkami przez bank nie powiedzie się, Klient traci pieniądze. Korzystanie z usług banku wiąże się z podjęciem pewnego ryzyka. W celu jego uniknięcia stosuje się system gwarancji depozytów. Ponieważ DEGIRO nie jest bankiem, nie może korzystać ze środków pieniężnych klientów do realizacji własnych inwestycji. Wszystkie transakcje są przeprowadzone za pośrednictwem Depozytu Papierów Wartościowych. Środki pieniężne, które są przelewane na Rachunek główny Depozytu Papierów Wartościowych są przez DEGIRO natychmiast przeliczane na Jednostki uczestnictwa w Funduszu gotówkowym FundShare (więcej informacji oraz broszury informacyjne dostępne na stronie: Są to fundusze inwestycyjne, które mają za zadanie zminimalizowanie ryzyka w celu osiągnięcia zysku, który jest nieco niższy od zwykłych odsetek w danej walucie. Wszystkie środki w Funduszach gotówkowych są przechowywane całkowicie oddzielnie u jednego z depozytariuszy, niezależnego powiernika i nie są narażone na żadne ryzyko w przypadku upadłości DEGIRO lub depozytariusza. Środki pieniężne przechowywane w DEGIRO są więc tak samo bezpieczne jak inwestycje klientów. Margin Cash Fund Jeśli w Depozycie Papierów Wartościowych przechowywane są pozycje w Instrumentach pochodnych, Środkach Debetowych lub papierach wartościowych będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych, środki pieniężne, które są przez Klienta wpłacane lub otrzymywane, inwestowane są w ramach Funduszu Margin Cash Fund. Fundusz Margin Cash Fund jest uprawnione do zastawienia swoich pozycji u innych podmiotów, u których Depozyt Papierów Wartościowych przechowuje Klientowi rzeczone pozycje w Instrumentach pochodnych, w Środkach Debetowych lub w pozycjach będących przedmiotem Krótkiej sprzedaży Papierów wartościowych (patrz paragraf powyżej: Zabezpieczenia na rzecz innych podmiotów ). 4. Rachunek przeciwstawny Aby możliwie najlepiej zabezpieczyć pozycje swoich klientów, DEGIRO wykonuje operacje wyłącznie z jednym stałym Rachunkiem Przeciwstawnym. Rachunek taki musi być rachunkiem na nazwisko klienta w banku na terenie Unii Europejskiej. Tylko z tym rachunkiem możliwe jest wykonywanie operacji z konta DEGIRO i na konto DEGIRO. W sprawie zmiany Rachunku Przeciwstawnego prosimy kontaktować się z działem obsługi klienta. Z nowego Rachunku Przeciwstawnego należy dokonać nowej wpłaty identyfikacyjnej. Po potwierdzeniu przez DEGIRO, że właścicielem nowego Rachunku Przeciwstawnego jest ta sama osoba, co dotychczasowego Rachunku Przeciwstawnego, zostanie on zmieniony. 5. Rachunek główny Rachunek główny Depozytu Papierów Wartościowych to: (Autoriteit Financiële Markten). 6/9

7 Bic: DEUTPLPX IBAN: PL Nazwa odbiorcy: Stichting DeGiro Pieniądze należy przelewać w polskich złotych z podanego rachunku przeciwstawnego. W przypadku przelewu w walucie obcej DEGIRO nie ponosi odpowiedzialności za skutki przewalutowania, a Klient ponosi wszelkie koszty z tym związane! 6. Usługi Papiery wartościowe W DEGIRO można inwestować w Papiery wartościowe. Do Papierów wartościowych zaliczają się akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, warranty itd. Aby uzyskać bardziej szczegółowy opis cech i ryzyka związanego z Papierami wartościowymi, należy zapoznać się z rozdziałem Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi zawartym w Szczegółowych informacjach o usługach maklerskich. Instrumenty pochodne W DEGIRO można, po uprzednim zakwalifikowaniu Klienta do korzystania z tej usługi przez DEGIRO, inwestować w Instrumenty pochodne. Instrumenty pochodne, a w szczególności ich kombinacje, często są skomplikowane i w związku z tym nie każdy inwestor jest w stanie przewidzieć konsekwencje takich transakcji. Aby uzyskać bardziej szczegółowy opis cech i ryzyka związanego z Papierami wartościowymi, należy zapoznać się z rozdziałem Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi zawartym w Szczegółowych informacjach o usługach maklerskich. Środki Debetowe Jeżeli w DEGIRO klient posiada Papiery wartościowe, istnieje możliwość, po uprzednim zakwalifikowaniu klienta do korzystania z tej usługi przez DEGIRO, pożyczać od DEGIRO środki pieniężne, które można następnie wykorzystywać do przeprowadzania dodatkowych inwestycji. Inwestowanie pożyczonymi środkami pieniężnymi łączy się z dużym ryzykiem. Środki te trzeba przecież spłacić także wtedy, kiedy wartość tych inwestycji spadła. Ponieważ wykorzystując pożyczone środki można inwestować więcej niż wynosi wkład własny, wysokość strat także może go przewyższać. Należy zawsze zachować pewną minimalną wartość jako zabezpieczenie swojej pożyczki w gotówce. Jeśli inwestycje klienta tracą na wartości, może dojść do sytuacji, w której będzie on zmuszony obniżyć wartość pożyczki, a co za tym idzie, sprzedać swoje pozycje w potencjalnie niekorzystnym dla niego momencie. DEGIRO może również dokonać zmian co do kwoty w środkach pieniężnych, którą można pożyczyć na podstawie określonej Wartości płynności netto; także w takiej sytuacji Klient może zostać zmuszony do sprzedaży swoich pozycji. Krótka Sprzedaż Papierów Wartościowych Krótka Sprzedaż Papierów Wartościowych, krótka sprzedaż, oznacza, że można sprzedawać Papiery wartościowe, których się nie posiada. W takim przypadku DEGIRO tymczasowo pożycza klientowi papiery wartościowe, które są mu potrzebne w celu zrealizowania transakcji krótkiej sprzedaży. Z kolei DEGIRO pożycza rzeczone Papiery wartościowe od inwestora, który je posiada w swoim portfelu. Należy zdawać sobie sprawę, że te Papiery wartościowe również trzeba będzie zwrócić, tak więc kiedyś w przyszłości Klient będzie musiał je ponownie kupić. Każdy Klient ma nadzieję, że będzie mógł to zrobić po niższym kursie, ale równie dobrze może (Autoriteit Financiële Markten). 7/9

8 okazać się, że ten kurs będzie wyższy. O momencie odkupienia można w większości przypadków zadecydować samodzielnie. Może również się zdarzyć, że podmiot, od którego serwis DEGIRO pożyczył Papiery wartościowe, zażąda ich zwrotu. W takim przypadku, jeśli Klientowi nie uda znaleźć się innego inwestora, który zechce wypożyczyć mu rzeczone Papiery wartościowe, jest on w tym momencie zmuszony je odkupić, co może nastąpić w bardzo niekorzystnym momencie. Jeśli Klient jest zmuszony odkupić Papiery wartościowe, ich płynność finansowa może okazać się bardzo zła. Pomimo tego Klient musi je odkupić, z dużym prawdopodobieństwem po cenie wyższej niż racjonalna cena rynkowa. Klient może nawet być zmuszony do zakupu rzeczonych Papierów wartościowych w chwili, gdy nie są one w danym momencie dostępne na żadnej giełdzie. Jeśli Klient nie jest w stanie dostarczyć z powrotem Papierów wartościowych, może zostać ukarany grzywną lub dojdzie do zastosowania zasady buy-in, w ramach której rzeczone Papiery wartościowe, bez względu na kurs, zostaną kupione na rynku. Straty, które można ponieść prowadząc krótką sprzedaż Papierów wartościowych, mogą być większe niż ich wartość początkowa. Krótkie pozycje są z tego powodu dostępne wyłącznie dla osób dysponujących odpowiednią wiedzą z zakresu finansów i rynków finansowych oraz rządzących się nimi praw. Klient, który chce mieć możliwość korzystania z Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych, musi posiadać odpowiednią wartość Zabezpieczenia, aby zagwarantować, że jest w stanie wykupić rzeczone Papiery wartościowe. Wahania kursu mogą wpływać na wartość Zabezpieczenia i portfela Klienta; w związku z tym DEGIRO może zażądać lub zmusić klienta do odkupienia wypożyczonych Papierów wartościowych. 7. Polityka zarządzania konfliktami interesów Realizacja usług przez DEGIRO może wiązać się z pojawieniem się konfliktów interesów w obrębie samej organizacji DEGIRO, pomiędzy DEGIRO i spółkami wchodzących w skład grupy DEGIRO, pomiędzy DEGIRO i jednym lub kilkoma jej Klientami lub pomiędzy samymi klientami. Polityka zarządzania konfliktami interesów opisuje, w jaki sposób DEGIRO zapobiega tym konfliktom. Dodatkowo opisano tam również, jakie działania podejmuje DEGIRO, kiedy dochodzi do konfliktu interesów. LPE Groep DEGIRO jest częścią LPE Groep ( Grupy ) i jest zobowiązana przestrzegać zasad Polityki zarządzania konfliktami interesów obowiązującej w tej grupie. Podstawowym założeniem Polityki zarządzania konfliktami interesów jest reguła, że konfliktów interesów, w miarę możliwości, powinno się unikać. Kierownictwo Grupy zapewnia, że pracownicy Grupy są w stanie na czas rozpoznać wszystkie potencjalne konflikty interesów. Pracownicy mają obowiązek w każdej sytuacji, w której istnieje ryzyko wystąpienia konfliktu interesów, dokonać zgłoszenia do inspektora ds. zgodności z prawem. Osoba ta podejmuje w takim przypadku odpowiednie działania, aby uniknąć pojawienia się takich konfliktów. Procedury organizacyjne i administracyjne Grupa wprowadziła odpowiednie procedury zarówno organizacyjne, jak i administracyjne. Są to: Polityka Best execution, Kodeks postępowania (z włączeniem przepisów dot. prywatnych transakcji i procedury dot. informacji wpływających na kurs akcji), Polityka zarządzania incydentami, Polityka wynagrodzeń i regulacja oraz ustanowienie Barier informacyjnych. Te bariery, także określane mianem Chińskiego Muru, obejmują: rozdzielenie personelu, fizyczne rozdzielenie działów oraz funkcjonalny podział obowiązków, systemów i kompetencji. Kodeks postępowania (Autoriteit Financiële Markten). 8/9

9 Wszyscy pracownicy Grupy są traktowani jako insiders w rozumieniu Ustawy o nadzorze finansowym. Oznacza to, że pracownicy muszą stosować się do przepisów dotyczących prywatnych transakcji stanowiących część kodeksu postępowania Grupy, które regulują wykonywane przez nich prywatnie transakcje na Instrumentach finansowych. Zasada równego traktowania Klienci w tych samych okolicznościach są równo traktowani. Usługi świadczone przez DEGIRO są w większości przypadków zautomatyzowane, dzięki czemu istnieje minimalna szansa, że dany Klient w określonej sytuacji z powodów subiektywnych zostanie potraktowany gorzej niż inny Klient. Procedura postępowania na wypadek konfliktu interesów Klienci mogą zgłaszać dowolną sytuację, która w opinii Klienta stanowi (potencjalne) zagrożenie wystąpienia konfliktu interesów, bezpośrednio do DEGIRO. Pracownicy DEGIRO i Grupy mają obowiązek natychmiast zgłaszać każdą sytuację, która stanowi (potencjalne) zagrożenie wystąpienia konfliktu interesów. Zarząd podejmuje w takich sytuacjach stosowne działania i informuje wszystkie zainteresowane strony o podjętych środkach. Rejestr konfliktów interesów Inspektor ds. zgodności z prawem Grupy rejestruje informacje związane z możliwością zaistnienia tego rodzaju sytuacji, w których mogło dojść lub doszło do wystąpienia konfliktu interesów, a także wszelkie działania w takich przypadkach podjęte. Monitorowanie i ewaluacja Polityka zarządzania konfliktami interesów podlega corocznej ocenie przeprowadzanej przez inspektora ds. zgodności z ramienia Grupy. W przypadku, gdy środki te okażą się niewystarczające i nie uda się zapobiec konfliktowi interesów, DEGIRO zareaguje w odniesieniu do zasygnalizowanego konfliktu interesów i podejmie w miarę swoich możliwości stosowne działania. Jednocześnie DEGIRO poinformuje zainteresowanych o wystąpieniu konfliktu interesów oraz poda dotyczące go szczegóły. W ten sposób Klient zostanie poinformowany o faktycznym stanie rzeczy i będzie mógł podjąć stosowną decyzję dotyczącą oferowanych mu usług inwestycyjnych. (Autoriteit Financiële Markten). 9/9

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Zlecenia i polityka w zakresie realizacji zleceń

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Zlecenia i polityka w zakresie realizacji zleceń Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Zlecenia i polityka w zakresie realizacji zleceń Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie do postanowień umownych

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

KRÓTKA SPRZEDAŻ. Broszura Informacyjna * * *

KRÓTKA SPRZEDAŻ. Broszura Informacyjna * * * KRÓTKA SPRZEDAŻ Broszura Informacyjna * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA czerwiec 2010 Siedziba jak wyżej. Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr 2448409. Posiada zezwolenie i jest nadzorowana przez Financial

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 HSBC PORTFOLIOS spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 SPIS TREŚCI WAŻNE INFORMACJE... 3 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS MiniDirect oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe*

Ogólne warunki handlowe* Ogólne warunki handlowe* Spis treści (1) Ostrzeżenie o ryzyku... 3 (2) Wprowadzenie... 4 (3) Postanowienia ogólne... 5 (4) Definicje... 6 (5) Prawo właściwe i właściwość sądów... 6 (6) Rachunki demonstracyjne...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest firmą inwestycyjną założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej pod numerem HE

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH BIULETYN RPO-Materiały nr 73 Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest przedsiębiorstwem inwestycyjnym założonym i zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie:

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie: Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) oraz prowadzenia Rachunków CFD i Rachunków Pieniężnych - model Non Dealing Desk (NDD) z dnia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Poznań, dnia 15 lutego 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 [Zakres

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU Dobry kredytobiorca charakteryzuje się trzema podstawowymi cechami: (1) zdolnością kredytową, tzn. zdolnością do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z

Bardziej szczegółowo

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, strona internetowa:

Bardziej szczegółowo