Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Usługi maklerskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Usługi maklerskie"

Transkrypt

1 Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Usługi maklerskie

2 Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie do postanowień umownych wynikających z treści Umowy Klienckiej zawartej z Klientem przez DEGIRO oraz szczegółowych informacji na temat jej usług i umów. Broszura zawiera także szczegółowe objaśnienie dotyczące świadczonych usług i zawieranych umów oraz informacje o rodzajach ryzyka inwestycyjnego. Zalecamy zapoznanie się z dokumentem Szczegółowe informacje o usługach maklerskich i odpowiednie przygotowanie się do inwestowania, tak aby móc podejmować decyzje inwestycyjne w odpowiedzialny sposób. Broszura informacyjna Szczegółowe informacje o usługach maklerskich stanowi część Umowy Klienckiej. Słowa pisane w Szczegółowych informacjach o usługach maklerskich wielką literą mają znaczenie zgodne z definicją określoną w Umowie Klienckiej lub też zgodne z treścią przedmiotowego dokumentu. W przypadku pytań, uwag i/lub sugestii prosimy o kontakt z działem obsługi klienta i punktem przyjmowania zleceń DEGIRO mailowo na adres lub telefonicznie pod numerem Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 22:00. Dokumenty Broszura informacyjna Szczegółowe informacje o usługach maklerskich obejmuje dokumenty: Webtrader Jednostki uczestnictwa Usługi maklerskie (niniejszy dokument) Zlecenia i polityka w zakresie realizacji zleceń Corporate actions Opłaty i prowizje Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Wartość płynności netto, ryzyko inwestycyjne, środki debetowe i krótka sprzedaż papierów wartościowych (Autoriteit Financiële Markten). 2/9

3 Usługi maklerskie 1. Execution only DEGIRO oferuje swoje usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń Execution Only. Indywidualny dostęp do serwisu WebTrader daje możliwość samodzielnej realizacji Zleceń. Oznacza to, że DEGIRO nie prowadzi usług doradztwa inwestycyjnego i nie zarządza inwestycjami. W razie konieczności zasięgnięcia porady lub skorzystania z usług doradztwa, odpowiedniego podmiotu zarządzającego aktywami, czy doradcy należy szukać we własnym zakresie. Prowadząc interesy za pośrednictwem DEGIRO, Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wybór inwestycji, ich rodzaj, zarządzanie portfelem oraz związane z tym ryzyko. Test kontroli wiedzy Przed rozpoczęciem korzystania z usług DEGIRO należy wypełnić Test kontroli wiedzy. Test ten ma za zadanie sprawdzenie wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania w różnorodne Instrumenty Finansowe i pozwala nam ostrzec klienta, jeśli okaże się, że jego wiedza i doświadczenie nie są wystarczające. DEGIRO nie kontroluje zatem tego, czy w swoich inwestycjach klient ogranicza się tylko do Instrumentów Finansowych, co do których podczas wypełniania Testu kontroli wiedzy twierdził, że posiada dostateczną wiedzę i doświadczenie. W ramach usługi Execution Only Klient podejmuje decyzje zupełnie samodzielnie, w co zainwestować, a Zlecenie zostaje automatycznie zrealizowane w systemie. Transakcje nie są przez nas osobiście kontrolowane. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności przy dokonywaniu transakcji, na temat których klient nie ma wystarczającej wiedzy i doświadczenia oraz nie zdaje sobie sprawy z ryzyka, jakie przy tym ponosi. Inwestowanie przy braku stosownej wiedzy i doświadczenia może prowadzić do strat w wysokości, których klient nie jest w stanie odpowiednio wcześniej przewidzieć. Ryzyko związane z realizacją pojedynczych Zleceń może się znacznie od siebie różnić. Ogólnie obowiązuje zasada: im wyższy oczekiwany zysk, tym większe ryzyko poważnych strat. 2. Przechowywanie instrumentów finansowych Instrumenty finansowe zawsze przechowywane są w formie zdematerializowanej poprzez zapis na odpowiednim koncie. DEGIRO nie przechowuje zatem fizycznie Papierów Wartościowych np. w sejfie. Chociaż w mowie potocznej nadal używa się starych terminów takich jak Depozyt Papierów Wartościowych oraz fizyczna lokata, Papiery Wartościowe już od wielu lat są przechowywane nie w formie papierowej, lecz tak jak środki pieniężne w banku w postaci zapisu księgowego. Tak odbywa się to praktycznie na całym świecie. Przykładowo jeśli inwestuje się w DEGIRO w japońskie akcje, nie zostaną one przesłane z Japonii pocztą do DEGIRO, ale mamy do czynienia na przykład z następującym scenariuszem: japońskie akcje pojawiają się na zapisie księgowym Klienta w Depozycie Papierów Wartościowych. Depozyt Papierów Wartościowych z kolei otrzymuje japońskie akcje jako zapis księgowy na swoje konto, na przykład w Banku KAS. KAS Bank z kolei otrzymuje uznanie na wartość rzeczonych akcji na swoim zapisie księgowym na przykład w HSBC. HSBC ma konto w japońskim banku, a bank ten przechowuje akcje na zapisie księgowym w japońskim centralnym depozytariuszu papierów wartościowych ( central securities depositary ). Łańcuch uprawnień, na którego końcu stoi pełnoprawny inwestor detaliczny. W ten sposób wszystkie domy maklerskie i banki przechowują pozycje w akcjach swoich klientów. Depozyt Papierów Wartościowych (Autoriteit Financiële Markten). 3/9

4 Instrumenty Finansowe są przechowywane przez DEGIRO w taki sposób, by wierzyciele DEGIRO, także na wypadek bankructwa DEGIRO, nie mieli do nich dostępu. Mówimy wtedy o tzw. wyodrębnieniu aktywów klienta, którego zadaniem jest zabezpieczenie inwestycji klientów. Najbezpieczniejsza jego formą jest wykorzystanie do tego celu odrębnej osoby prawnej. W zasadzie nie jest możliwe spłacanie długów jednej osoby prawnej z kapitału własnego innej osoby prawnej. DEGIRO do tego celu wykorzystuje Depozyt Papierów Wartościowych. Instrumenty finansowe klientów są przechowywane przez DEGIRO, jeśli tylko zachodzi taka możliwość, w Depozycie Papierów Wartościowych. Depozyt Papierów Wartościowych nie zajmuje się niczym innym, jak tylko biernym przechowywaniem instrumentów inwestycyjnych w imieniu innych podmiotów. W związku z tym ryzyko, że Depozyt Papierów Wartościowych zbankrutuje, jest bardzo małe. Depozyt Papierów Wartościowych nie może ponieść straty, ponieważ nie prowadzi żadnej działalności komercyjnej, a przede wszystkim nie zajmuje sie obrotem instrumentami finansowymi. Wszyskim zajmuje się DEGIRO. Depozyt Papierów Wartościowych jest fundacją. Fundacja nie posiada akcjonariuszy. DEGIRO nie jest więc akcjonariuszem (właścicielem) Depozytu Papierów Wartościowych, dzięki czemu Depozyt Papierów Wartościowych jest także pod tym względem stosunkowo niezależny od DEGIRO. Zabezpieczenia na rzecz innych podmiotów Klienci DEGIRO mogą inwestować w Instrumenty pochodne i korzystać z usług Środki Debetowe oraz Krótka Sprzedaż Papierów Wartościowych. Depozyt Papierów Wartościowych z kolei przechowuje długie i krótkie pozycje w Instrumentach pochodnych klientów u innych podmiotów, takich jak prime brokerzy (np. ABN AMRO Clearing Bank) oraz depozytariusze (np. KAS Bank), i zaciąga u tych podmiotów pożyczki w środkach pieniężnych oraz czasami w Papierach Wartościowych w celu realizacji usług Środki Debetowe oraz Krótka Sprzedaż Papierów Wartościowych. W takim przypadku podmioty te wymagają ustanowienia zabezpieczenia (często określa się to mianem margin/ depozyt ). DEGIRO udziela tego zabezpieczenia na rzecz danych podmiotów, przekazując w zastaw część środków pieniężnych oraz Papierów wartościowych, które Depozyt Papierów Wartościowych przechowuje u tych podmiotów. Wielkość udzielanego przez Depozyt Papierów Wartościowych zabezpieczenia jest wciąż ograniczona do kwoty wymaganej przez dany podmiot w celu zabezpieczenia pozycji przechowywanych dla klientów DEGIRO. DEGIRO gwarantuje przy tym, że oddaje w zastaw wyłącznie środki pieniężne i Papiery wartościowe, które są przechowywane dla tych klientów, którzy w DEGIRO przechowują pozycje w Instrumentach pochodnych oraz w postaci Środków Debetowych i Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych. Ponieważ zabezpieczenie, które zostaje zaoferowane tym podmiotom pozostaje wyłącznie w gestii zobowiązań Depozytu Papierów Wartościowych, inwestycje klientów są wciąż zabezpieczone na wypadek bankructwa DEGIRO. Zabezpieczenie to nie może być wykorzystane przez inne podmioty na rzecz spłaty długów DEGIRO. W przypadku, gdy Depozyt Papierów Wartościowych przechowuje u danego podmiotu Papiery Wartościowe, Instrumenty Pochodne, jak i Środki Debetowe lub krótkie pozycje w papierach wartościowych, DeGiro gwarantuje, że te pozycje (Papiery wartościowe versus Instrumenty pochodne oraz pozycje debetowe razem z przysługującym im zabezpieczeniem) są przechowywane na różnych rachunkach oraz że dany podmiot akceptuje, że saldo minusowe jednego rachunku nie może być pokrywane ze środków istniejących na innym rachunku. W ten sposób Papiery wartościowe, które Depozyt Papierów Wartościowych przechowuje dla klientów DEGIRO, są zabezpieczone na wypadek bankructwa klientów DEGIRO, którzy za pośrednictwem (Autoriteit Financiële Markten). 4/9

5 DEGIRO inwestują w Instrumenty pochodne lub którzy inwestują wykorzystując usługi Środki Debetowe, czy Krótka Sprzedaż Papierów Wartościowych. Wykorzystanie przez inne podmioty Wyżej wymienione podmioty przechowują pozycje w Instrumentach Pochodnych i Papierach Wartościowych z reguły także u innych podmiotów. Prime brokerzy lub uczestnicy rozliczający przechowują swoje pozycje z reguły (bezpośrednio lub pośrednio) u głównego kontrahenta. Również on stawia warunek udzielenia zabezpieczenia dla pozycji w Instrumentach Pochodnych, które pośrednio są przechowywane dla klientów DEGIRO. Inne podmioty między innymi dlatego wymagają od DEGIRO prawa do obracania środkami inwestycyjnymi, które przechowują na rzecz Depozytu Papierów Wartościowych. W chwili, gdy wszystkie pozycje w Papierach wartościowych, które Depozyt Papierów Wartościowych przechowuje u innych podmiotów, są w miarę możliwości i zgodnie z prawem im przysługującym oddzielone od kapitału tychże podmiotów (tak więc zabezpieczone na wypadek bankructwa danego podmiotu), zabezpieczenie to wygasa ze względu na prawo do ich wykorzystania. DEGIRO stara się ograniczyć do minimum ryzyko z tym związane. Osiąga to między innymi poprzez staranny wybór tych podmiotów (najważniejsze podmioty, u których DEGIRO przechowuje pozycje, to KAS Bank oraz ABN AMRO) oraz wymaganie od tych podmiotów gwarancji prawnych takich jak na przykład prawa do kompensowania sald na zamknięcie (netting upadłościowy). Wypożyczanie papierów wartościowych Na mocy Umowy o świadczeniu usług maklerskich firma DEGIRO wynegocjowała prawo do obracania Papierami wartościowymi, które dla klientów DEGIRO są przechowywane w Depozycie Papierów Wartościowych. Może to być przykładowo możliwość realizowania transakcji Krótkiej sprzedaży (transakcji, w której klient sprzedaje Papiery wartościowe, których nie posiada). Realizacja transakcji oznacza tutaj wydawanie Papierów wartościowych po otrzymaniu zapłaty. DEGIRO wykorzystuje wówczas przechowywane w Depozycie Papiery Wartościowe klienta A, aby zrealizować transakcję Krótkiej sprzedaży klienta B. Na takiej zasadzie DEGIRO może udostępniać usługę Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych. W momencie, kiedy DEGIRO wypożycza Papiery wartościowe, Depozyt Papierów Wartościowych przestaje posiadać dostateczną liczbę Papierów wartościowych jakiegoś rodzaju. Ryzyko, że niedobór ten przyczyni się do strat po stronie klienta, jest jednak bardzo niewielkie. Po pierwsze DEGIRO (a nie kredytobiorca) jest wciąż kontrahentem w stosunku do Depozytu Papierów Wartościowych, a tym samym to kapitał własny DEGIRO jest gwarancją terminowego oddania wypożyczonych Papierów Wartościowych. Ponadto obowiązuje zasada, że DEGIRO wymaga od kredytobiorcy posiadania zabezpieczenia. W przypadku, gdy kredytobiorcą jest klient DEGIRO, zapewnia on zabezpieczenie w postaci zastawu, który DEGIRO posiada na jego pozycjach Bilansu, a wypożyczona pozycja jest nadzorowana przez DEGIRO w ramach systemu ciągłego monitorowania ryzyka. W innych przypadkach kredytobiorca jest zobowiązany udzielić zabezpieczenia wykonując przelew środków pieniężnych lub Papierów wartościowych do Depozytu Papierów Wartościowych, które to Depozyt, na wypadek niewypłacalności kredytobiorcy, ma prawo wykorzystać do odkupienia wypożyczonych Papierów wartościowych na rynku. Szkoda na rzecz klienta, którego Papiery wartościowe zostają wypożyczone może powstać wówczas, gdy zarówno kredytobiorca, jak i DEGIRO nie są w stanie dłużej wypełniać swoich (Autoriteit Financiële Markten). 5/9

6 zobowiązań (tzn. zbankrutowali), a wartość zabezpieczenia spadła lub wzrosła wartość wypożyczonych Papierów wartościowych. Wysokość poniesionej szkody jest przy tym ograniczona do różnicy w wartości pomiędzy wypożyczonymi papierami wartościowymi, a udzielonym przez wypożyczającego zabezpieczeniem. 3. Przechowywanie środków pieniężnych Fundusz gotówkowy DEGIRO nie jest bankiem, lecz domem maklerskim. Bank może korzystać ze środków pieniężnych przechowywanych przez jego klientów do własnych celów inwestycyjnych, udzielania kredytów innym podmiotom lub innych transakcji. Jeśli obracanie tymi środkami przez bank nie powiedzie się, Klient traci pieniądze. Korzystanie z usług banku wiąże się z podjęciem pewnego ryzyka. W celu jego uniknięcia stosuje się system gwarancji depozytów. Ponieważ DEGIRO nie jest bankiem, nie może korzystać ze środków pieniężnych klientów do realizacji własnych inwestycji. Wszystkie transakcje są przeprowadzone za pośrednictwem Depozytu Papierów Wartościowych. Środki pieniężne, które są przelewane na Rachunek główny Depozytu Papierów Wartościowych są przez DEGIRO natychmiast przeliczane na Jednostki uczestnictwa w Funduszu gotówkowym FundShare (więcej informacji oraz broszury informacyjne dostępne na stronie: Są to fundusze inwestycyjne, które mają za zadanie zminimalizowanie ryzyka w celu osiągnięcia zysku, który jest nieco niższy od zwykłych odsetek w danej walucie. Wszystkie środki w Funduszach gotówkowych są przechowywane całkowicie oddzielnie u jednego z depozytariuszy, niezależnego powiernika i nie są narażone na żadne ryzyko w przypadku upadłości DEGIRO lub depozytariusza. Środki pieniężne przechowywane w DEGIRO są więc tak samo bezpieczne jak inwestycje klientów. Margin Cash Fund Jeśli w Depozycie Papierów Wartościowych przechowywane są pozycje w Instrumentach pochodnych, Środkach Debetowych lub papierach wartościowych będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych, środki pieniężne, które są przez Klienta wpłacane lub otrzymywane, inwestowane są w ramach Funduszu Margin Cash Fund. Fundusz Margin Cash Fund jest uprawnione do zastawienia swoich pozycji u innych podmiotów, u których Depozyt Papierów Wartościowych przechowuje Klientowi rzeczone pozycje w Instrumentach pochodnych, w Środkach Debetowych lub w pozycjach będących przedmiotem Krótkiej sprzedaży Papierów wartościowych (patrz paragraf powyżej: Zabezpieczenia na rzecz innych podmiotów ). 4. Rachunek przeciwstawny Aby możliwie najlepiej zabezpieczyć pozycje swoich klientów, DEGIRO wykonuje operacje wyłącznie z jednym stałym Rachunkiem Przeciwstawnym. Rachunek taki musi być rachunkiem na nazwisko klienta w banku na terenie Unii Europejskiej. Tylko z tym rachunkiem możliwe jest wykonywanie operacji z konta DEGIRO i na konto DEGIRO. W sprawie zmiany Rachunku Przeciwstawnego prosimy kontaktować się z działem obsługi klienta. Z nowego Rachunku Przeciwstawnego należy dokonać nowej wpłaty identyfikacyjnej. Po potwierdzeniu przez DEGIRO, że właścicielem nowego Rachunku Przeciwstawnego jest ta sama osoba, co dotychczasowego Rachunku Przeciwstawnego, zostanie on zmieniony. 5. Rachunek główny Rachunek główny Depozytu Papierów Wartościowych to: (Autoriteit Financiële Markten). 6/9

7 Bic: DEUTPLPX IBAN: PL Nazwa odbiorcy: Stichting DeGiro Pieniądze należy przelewać w polskich złotych z podanego rachunku przeciwstawnego. W przypadku przelewu w walucie obcej DEGIRO nie ponosi odpowiedzialności za skutki przewalutowania, a Klient ponosi wszelkie koszty z tym związane! 6. Usługi Papiery wartościowe W DEGIRO można inwestować w Papiery wartościowe. Do Papierów wartościowych zaliczają się akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, warranty itd. Aby uzyskać bardziej szczegółowy opis cech i ryzyka związanego z Papierami wartościowymi, należy zapoznać się z rozdziałem Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi zawartym w Szczegółowych informacjach o usługach maklerskich. Instrumenty pochodne W DEGIRO można, po uprzednim zakwalifikowaniu Klienta do korzystania z tej usługi przez DEGIRO, inwestować w Instrumenty pochodne. Instrumenty pochodne, a w szczególności ich kombinacje, często są skomplikowane i w związku z tym nie każdy inwestor jest w stanie przewidzieć konsekwencje takich transakcji. Aby uzyskać bardziej szczegółowy opis cech i ryzyka związanego z Papierami wartościowymi, należy zapoznać się z rozdziałem Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi zawartym w Szczegółowych informacjach o usługach maklerskich. Środki Debetowe Jeżeli w DEGIRO klient posiada Papiery wartościowe, istnieje możliwość, po uprzednim zakwalifikowaniu klienta do korzystania z tej usługi przez DEGIRO, pożyczać od DEGIRO środki pieniężne, które można następnie wykorzystywać do przeprowadzania dodatkowych inwestycji. Inwestowanie pożyczonymi środkami pieniężnymi łączy się z dużym ryzykiem. Środki te trzeba przecież spłacić także wtedy, kiedy wartość tych inwestycji spadła. Ponieważ wykorzystując pożyczone środki można inwestować więcej niż wynosi wkład własny, wysokość strat także może go przewyższać. Należy zawsze zachować pewną minimalną wartość jako zabezpieczenie swojej pożyczki w gotówce. Jeśli inwestycje klienta tracą na wartości, może dojść do sytuacji, w której będzie on zmuszony obniżyć wartość pożyczki, a co za tym idzie, sprzedać swoje pozycje w potencjalnie niekorzystnym dla niego momencie. DEGIRO może również dokonać zmian co do kwoty w środkach pieniężnych, którą można pożyczyć na podstawie określonej Wartości płynności netto; także w takiej sytuacji Klient może zostać zmuszony do sprzedaży swoich pozycji. Krótka Sprzedaż Papierów Wartościowych Krótka Sprzedaż Papierów Wartościowych, krótka sprzedaż, oznacza, że można sprzedawać Papiery wartościowe, których się nie posiada. W takim przypadku DEGIRO tymczasowo pożycza klientowi papiery wartościowe, które są mu potrzebne w celu zrealizowania transakcji krótkiej sprzedaży. Z kolei DEGIRO pożycza rzeczone Papiery wartościowe od inwestora, który je posiada w swoim portfelu. Należy zdawać sobie sprawę, że te Papiery wartościowe również trzeba będzie zwrócić, tak więc kiedyś w przyszłości Klient będzie musiał je ponownie kupić. Każdy Klient ma nadzieję, że będzie mógł to zrobić po niższym kursie, ale równie dobrze może (Autoriteit Financiële Markten). 7/9

8 okazać się, że ten kurs będzie wyższy. O momencie odkupienia można w większości przypadków zadecydować samodzielnie. Może również się zdarzyć, że podmiot, od którego serwis DEGIRO pożyczył Papiery wartościowe, zażąda ich zwrotu. W takim przypadku, jeśli Klientowi nie uda znaleźć się innego inwestora, który zechce wypożyczyć mu rzeczone Papiery wartościowe, jest on w tym momencie zmuszony je odkupić, co może nastąpić w bardzo niekorzystnym momencie. Jeśli Klient jest zmuszony odkupić Papiery wartościowe, ich płynność finansowa może okazać się bardzo zła. Pomimo tego Klient musi je odkupić, z dużym prawdopodobieństwem po cenie wyższej niż racjonalna cena rynkowa. Klient może nawet być zmuszony do zakupu rzeczonych Papierów wartościowych w chwili, gdy nie są one w danym momencie dostępne na żadnej giełdzie. Jeśli Klient nie jest w stanie dostarczyć z powrotem Papierów wartościowych, może zostać ukarany grzywną lub dojdzie do zastosowania zasady buy-in, w ramach której rzeczone Papiery wartościowe, bez względu na kurs, zostaną kupione na rynku. Straty, które można ponieść prowadząc krótką sprzedaż Papierów wartościowych, mogą być większe niż ich wartość początkowa. Krótkie pozycje są z tego powodu dostępne wyłącznie dla osób dysponujących odpowiednią wiedzą z zakresu finansów i rynków finansowych oraz rządzących się nimi praw. Klient, który chce mieć możliwość korzystania z Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych, musi posiadać odpowiednią wartość Zabezpieczenia, aby zagwarantować, że jest w stanie wykupić rzeczone Papiery wartościowe. Wahania kursu mogą wpływać na wartość Zabezpieczenia i portfela Klienta; w związku z tym DEGIRO może zażądać lub zmusić klienta do odkupienia wypożyczonych Papierów wartościowych. 7. Polityka zarządzania konfliktami interesów Realizacja usług przez DEGIRO może wiązać się z pojawieniem się konfliktów interesów w obrębie samej organizacji DEGIRO, pomiędzy DEGIRO i spółkami wchodzących w skład grupy DEGIRO, pomiędzy DEGIRO i jednym lub kilkoma jej Klientami lub pomiędzy samymi klientami. Polityka zarządzania konfliktami interesów opisuje, w jaki sposób DEGIRO zapobiega tym konfliktom. Dodatkowo opisano tam również, jakie działania podejmuje DEGIRO, kiedy dochodzi do konfliktu interesów. LPE Groep DEGIRO jest częścią LPE Groep ( Grupy ) i jest zobowiązana przestrzegać zasad Polityki zarządzania konfliktami interesów obowiązującej w tej grupie. Podstawowym założeniem Polityki zarządzania konfliktami interesów jest reguła, że konfliktów interesów, w miarę możliwości, powinno się unikać. Kierownictwo Grupy zapewnia, że pracownicy Grupy są w stanie na czas rozpoznać wszystkie potencjalne konflikty interesów. Pracownicy mają obowiązek w każdej sytuacji, w której istnieje ryzyko wystąpienia konfliktu interesów, dokonać zgłoszenia do inspektora ds. zgodności z prawem. Osoba ta podejmuje w takim przypadku odpowiednie działania, aby uniknąć pojawienia się takich konfliktów. Procedury organizacyjne i administracyjne Grupa wprowadziła odpowiednie procedury zarówno organizacyjne, jak i administracyjne. Są to: Polityka Best execution, Kodeks postępowania (z włączeniem przepisów dot. prywatnych transakcji i procedury dot. informacji wpływających na kurs akcji), Polityka zarządzania incydentami, Polityka wynagrodzeń i regulacja oraz ustanowienie Barier informacyjnych. Te bariery, także określane mianem Chińskiego Muru, obejmują: rozdzielenie personelu, fizyczne rozdzielenie działów oraz funkcjonalny podział obowiązków, systemów i kompetencji. Kodeks postępowania (Autoriteit Financiële Markten). 8/9

9 Wszyscy pracownicy Grupy są traktowani jako insiders w rozumieniu Ustawy o nadzorze finansowym. Oznacza to, że pracownicy muszą stosować się do przepisów dotyczących prywatnych transakcji stanowiących część kodeksu postępowania Grupy, które regulują wykonywane przez nich prywatnie transakcje na Instrumentach finansowych. Zasada równego traktowania Klienci w tych samych okolicznościach są równo traktowani. Usługi świadczone przez DEGIRO są w większości przypadków zautomatyzowane, dzięki czemu istnieje minimalna szansa, że dany Klient w określonej sytuacji z powodów subiektywnych zostanie potraktowany gorzej niż inny Klient. Procedura postępowania na wypadek konfliktu interesów Klienci mogą zgłaszać dowolną sytuację, która w opinii Klienta stanowi (potencjalne) zagrożenie wystąpienia konfliktu interesów, bezpośrednio do DEGIRO. Pracownicy DEGIRO i Grupy mają obowiązek natychmiast zgłaszać każdą sytuację, która stanowi (potencjalne) zagrożenie wystąpienia konfliktu interesów. Zarząd podejmuje w takich sytuacjach stosowne działania i informuje wszystkie zainteresowane strony o podjętych środkach. Rejestr konfliktów interesów Inspektor ds. zgodności z prawem Grupy rejestruje informacje związane z możliwością zaistnienia tego rodzaju sytuacji, w których mogło dojść lub doszło do wystąpienia konfliktu interesów, a także wszelkie działania w takich przypadkach podjęte. Monitorowanie i ewaluacja Polityka zarządzania konfliktami interesów podlega corocznej ocenie przeprowadzanej przez inspektora ds. zgodności z ramienia Grupy. W przypadku, gdy środki te okażą się niewystarczające i nie uda się zapobiec konfliktowi interesów, DEGIRO zareaguje w odniesieniu do zasygnalizowanego konfliktu interesów i podejmie w miarę swoich możliwości stosowne działania. Jednocześnie DEGIRO poinformuje zainteresowanych o wystąpieniu konfliktu interesów oraz poda dotyczące go szczegóły. W ten sposób Klient zostanie poinformowany o faktycznym stanie rzeczy i będzie mógł podjąć stosowną decyzję dotyczącą oferowanych mu usług inwestycyjnych. (Autoriteit Financiële Markten). 9/9

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Corporate actions

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Corporate actions Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Corporate actions Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie do postanowień umownych wynikających z treści Umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Krótka sprzedaż papierów wartościowych... 4 Artykuł

Bardziej szczegółowo

Regulamin środków debetowych DEGIRO

Regulamin środków debetowych DEGIRO Regulamin środków debetowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Rejestracja kredytu... 4 Artykuł 4. Środki Debetowe... 4 Artykuł 5. Execution

Bardziej szczegółowo

Umowa kliencka DEGIRO

Umowa kliencka DEGIRO Umowa kliencka DEGIRO Umowa kliencka Wprowadzenie Dom maklerski DEGIRO oferuje swoim Klientom dostęp do różnorodnych usług maklerskich i związanych z nimi usług dodatkowych. Zasady i warunki, na których

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A.

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. Spis treści: 1. Informacje o Banku 1 2. Zasady świadczenia usługi 1 3. Podstawowe informacje o funduszach inwestycyjnych 2 4. Ryzyko związane z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD 1. Zasady ogólne 1. 1. Niniejsze zasady Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia (zwane dalej Zasadami ) określą warunki i zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Zlecenia i polityka w zakresie realizacji zleceń

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Zlecenia i polityka w zakresie realizacji zleceń Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Zlecenia i polityka w zakresie realizacji zleceń Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie do postanowień umownych

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ).

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ). Informacja dotycząca ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz informacja na temat usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (dalej

Bardziej szczegółowo

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o.

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz.1538

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Wartość płynności netto, ryzyko inwestycyjne, środki debetowe i krótka sprzedaż papierów wartościowych

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Wartość płynności netto, ryzyko inwestycyjne, środki debetowe i krótka sprzedaż papierów wartościowych Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Wartość płynności netto, ryzyko inwestycyjne, środki debetowe i krótka sprzedaż papierów wartościowych Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych (CFD)

Kontrakty różnic kursowych (CFD) Ostrzeżenie dla inwestorów 28/02/2013 Kontrakty różnic kursowych (CFD) Najważniejsze przesłania Kontrakty różnic kursowych (CFD) to złożone produkty, które nie muszą być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r. 1 1. Niniejszy Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Rabobank Polska S.A. (zwany dalej Regulaminem )

Bardziej szczegółowo

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem.

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem. OSTRZEŻENIE O RYZYKU Mając na względzie zgodę OX Capital Markets Ltd (zwaną dalej Spółką ) na zawarcie transakcji na opcje binarne z niżej podpisanym (zwanym dalej Klientem ), Klient oświadcza, że rozumie

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Październik 2013 Wstęp System negocjowanych pożyczek papierów wartościowych jest organizowany przez KDPW we współpracy

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. 1 1. Celem niniejszej polityki jest określenie zasad klasyfikacji Klientów (dalej DM Consus) w zakresie świadczonych na ich rzecz usług. 2.

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących Klientowi na

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA INFORMACJA STANDARDOWA O KREDYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

EUROPEJSKA INFORMACJA STANDARDOWA O KREDYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EUROPEJSKA INFORMACJA STANDARDOWA O KREDYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 1 TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE KREDYTODAWCY Kredytodawca: Adres: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących klientowi na mocy 37 ust. 1 lub

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Formularz oceny adekwatności instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób fizycznych

Formularz oceny adekwatności instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób fizycznych PKO Bank Polski SA ul. Puławska 15 02-515 Warszawa Formularz oceny adekwatności instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób fizycznych Niniejszy Formularz, zgodnie z wymogami

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji o Kliencie

Formularz informacji o Kliencie Formularz informacji o Kliencie Zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których

Bardziej szczegółowo

Pojęcia niezdefiniowane w Informacji, pisane wielką literą, mają znaczenie nadane im w Statucie oraz Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

Pojęcia niezdefiniowane w Informacji, pisane wielką literą, mają znaczenie nadane im w Statucie oraz Prospekcie Informacyjnym Funduszu. Informacja dla klienta ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: Fundusz ) zarządzanego przez Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Zmiany w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Poniżej znajduje się wykaz zmian prawnych wprowadzonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, które wprowadzają nowe zasady przeprowadzania transakcji krótkiej sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../...

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../... KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.10.2014 r. C(2014) 7117 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../... uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego Spółka Akcyjna w Warszawie 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL OSOBY PRAWNEJ Imię: Nazwisko: Miejsce urodzenia: Seria i numer dokumentu tożsamości: Data ważności dokumentu tożsamości: PESEL: Ważny

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Załącznik nr 1 do Procedury współpracy z Klientem INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy. 3.1. prowadzony w PLN, 3.2. prowadzony w EUR, 3.3. prowadzony w USD,

1 Przedmiot Umowy. 3.1. prowadzony w PLN, 3.2. prowadzony w EUR, 3.3. prowadzony w USD, Umowa o świadczenie usług zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka )

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka ) 1. Definicje POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka ) 1. Klient - krajowa lub zagraniczna osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane klientowi na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych.

Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych. Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych. Na wyrażoną w złotych wartość raty kredytu walutowego ogromny wpływ ma bardzo ważny parametr, jakim

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach Nr rachunku: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL: dnia r. PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc mocodawcą

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus)

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) 1 CEL POLITYKI 1. Celem niniejszej polityki jest określenie sposobów klasyfikacji Klientów Secus w zakresie świadczonych na ich rzecz

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 20.01.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A.

Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A. Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A. 1. Informacje o Banku Adres: Euro Bank S.A. ul. Św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław Kontakt telefoniczny: 19 000, 0 801 700 100 (dla tel. stacjonarnych),

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Jeden z najbardziej popularnych instrumentów zabezpieczających Pełne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r.

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Działając zgodnie z postanowieniami REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

Bardziej szczegółowo

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. z dnia 21 grudnia 1999 r.

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. z dnia 21 grudnia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 110-6715 - Poz. 1268 i 1269 b) w powiecie Iwóweckim zmienia się granice miasta Lwówek Śl 9 ski, położonego na obszarze gminy Lwówek Sląski, przez przyłączenie obszaru wsi Płakowice z

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania i spłaty kredytu śróddziennego w euro. 1. Definicje

Warunki udzielania i spłaty kredytu śróddziennego w euro. 1. Definicje Załącznik nr 2 do Umowy w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunku RTGS w systemie SORBNET- EURO Warunki udzielania i spłaty kredytu śróddziennego w euro 1. Definicje Dla celów niniejszego Załącznika

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /...

Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /... Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /... IDENTYFIKACJA KLIENTA JAKO PROFESJONALNEGO, DETALICZNEGO LUB UPRAWNIONEGO KONTRAHENTA zgodnie z ustawą O rynkach instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Towarzystwo ) 1. Firma Towarzystwa: BPS Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji.

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Możesz być pewien, że będziemy się starać by Twoja inwestycja była zyskowna. Dlaczego? Bo zyskujemy tylko wtedy, kiedy Ty zyskujesz. Twój

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Niniejszy dokument jest uzupełnieniem Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 2. Zakres regulacji

1. Definicje. 2. Zakres regulacji POLITYKA PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH ORAZ SKŁADANIA I REALIZACJI ZLECEŃ W RAMACH USŁUGI ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych

Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Rachunki...3 3. Zawieranie Transakcji...3 4. Wykonywanie Transakcji...3 5. Niedostarczenie...4 6. Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

Ocena odpowiedniości

Ocena odpowiedniości Szanowni Państwo, Ocena odpowiedniości przedstawiona Państwu do wypełnienia ankieta ma na celu dokonanie oceny, czy w świetle posiadanej przez Państwa wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych*

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi. (kod: RE PM UKO/2015/01/01)

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi. (kod: RE PM UKO/2015/01/01) Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi (kod: RE PM UKO/2015/01/01) Spis treści Postanowienia ogólne 3 Powstanie i cel Portfeli Modelowych 3 Charakterystyka Ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Komitet Rynku Energii Elektrycznej

Komitet Rynku Energii Elektrycznej Komitet Rynku Energii Elektrycznej Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Uczestnictwo w IRR Wyróżnia się następujące rodzaje uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce () www.lacaixa.pl SPIS TREŚCI: 1. WARUNKI OGÓLNE 3 2. RACHUNKI BIEŻĄCE 5 3. PRZELEWY KRAJOWE 6 4. PRZELEWY ZAGRANICZNE

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo