UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID)"

Transkrypt

1 UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1. Business Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Papieża Jana Pawła II 16 lok. U1, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , reprezentowaną przez osobę upoważnioną wskazaną w imiennej pieczęci pod treścią niniejszej umowy, zwaną dalej Pożyczkodawcą a 2. {Imię, Nazwisko, PESEL} {Adres korespondencyjny} zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą o następującej treści: 1. Użyte w niniejszej Umowie określenia oznaczają: Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.); Ustawa o kredycie konsumenckim oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2014, poz z późn. zm.); Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych oznacza ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014, poz z późn. zm.); Ustawa o umowach konsumenckich oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827); Bazy Danych Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Z. Modzelewskiego 77 (02-679), Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Bankowy 2 (00-095), Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S. A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Ludowej 21 (51-214), Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, do którego Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek Pożyczkodawcy Kwotę do Spłaty; Elektroniczne kanały komunikacji przekazywanie informacji oraz podejmowanie innych działań przy pomocy telefonii oraz sieci Internetowych; Formularz Informacyjny oznacza Formularz Informacyjny Dotyczący Kredytu Konsumenckiego informujący Pożyczkobiorcę o warunkach udzielenia pożyczki zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim; Formularz Internetowy elektroniczny formularz znajdujący się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy udostępniony Pożyczkobiorcom w celu składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki; Formularz Rejestracji - elektroniczny formularz znajdujący się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy służący rejestracji Pożyczkobiorców; Indywidualne Konto Bankowe - indywidualny rachunek bankowy Pożyczkobiorcy prowadzony w systemie bankowości elektronicznej w dowolnym banku na terenie Polski; ID Użytkownika oznacza indywidualny kod Pożyczkobiorcy umożliwiający jego identyfikację w systemie elektronicznym Pożyczkodawcy; Kancelaria Prawna Kancelaria Radcy Prawnego lub Kancelaria Adwokacka;

2 Klient lojalny to Pożyczkobiorca, który odpowiada warunkom statusu Pożyczkobiorcy i w swojej historii kredytowej u Pożyczkodawcy posiada cztery terminowo spłacone Pożyczki; Konto Bankowe Pożyczkodawcy - indywidualny rachunek bankowy Pożyczkodawcy znajdujący się w spisie rachunków bankowych, zamieszczony na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy; Kwota do Spłaty Kwota Pożyczki powiększona o całkowite koszty pożyczki określone w pkt. 3 Formularza Informacyjnego i w Umowie Pożyczki; Kwota Pożyczki całkowita kwota wypłacona na Indywidualne Konto Bankowe Pożyczkobiorcy z tytułu Umowy Pożyczki zgodnie z pkt. 2 Formularza Informacyjnego; Należność oznacza roszczenie Pożyczkodawcy wobec Pożyczkobiorcy o zwrot kwot wynikających z Umowy Pożyczki; Opłata przygotowawcza oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w wysokości określonej w Tabeli Opłat z tytułu Weryfikacji i przygotowania Umowy Pożyczki; Pożyczka oznacza środki pieniężne przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w formie krótkoterminowej pożyczki w wysokości i na warunkach określonych w danej Umowie Pożyczki; Pożyczkobiorca - oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która w chwili składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki ukończyła dwadzieścia jeden lat oraz nie przekroczyła sześćdziesięciu pięciu lat, posiadająca numer PESEL oraz stałe zameldowanie na terenie Polski. Określenie Pożyczkobiorca jest stosowane w Regulaminie zarówno do osoby ubiegającej się o Pożyczkę jak i do osoby, z którą zawarto Umowę Pożyczki; Pożyczkodawca BUSINESS CREDIT Sp. z o. o.; Prowizja oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w wysokości określonej w Umowie Pożyczki z tytułu udzielenia Pożyczki; Przedsiębiorca Pożyczkobiorca prowadzący własną działalność gospodarczą wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; Opłata rejestracyjna bezzwrotna jednorazowa opłata dokonywana przez Pożyczkobiorcę z jego Indywidualnego Konta Bankowego, dokonywana podczas procesu rejestracji na Stronie Internetowej, kończąca rejestrację i umożliwiająca późniejszą Weryfikację oraz służąca potwierdzeniu przez Pożyczkobiorcę warunków Umowy Pożyczki; Regulamin niniejszy Regulamin; Rolnik Pożyczkobiorca, posiadający własne gospodarstwo rolne, będący zatrudniony wyłącznie w gospodarstwie rolnym, podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania lub RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim; Strona oznacza Pożyczkodawcę i/lub Pożyczkobiorcę osobno; Strony oznaczają Pożyczkodawcę i Pożyczkobiorcę razem; Strona Internetowa strona Tabela Opłat określenie stawek opłat i oprocentowań jakie stosuje Pożyczkodawca przy zawieraniu Umów Pożyczki; Umowa Pożyczki oznacza jakąkolwiek (tzn. każdą pierwszą i każdą następną) umowę pożyczki zawartą pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, na zasadach określonych w Formularzu Informacyjnym, Regulaminie i we Wniosku o Udzielenie Pożyczki. Na okoliczność zawarcia takich umów Pożyczkodawca sporządza dokument o nazwie Umowa Pożyczki potwierdzający zasadnicze warunki umowy i przesyła go na wskazany przez Pożyczkobiorcę w Formularzu Rejestracyjnym adres ; Weryfikacja - czynności kontrolne dokonywane przez upoważnionych do tych czynności pracowników administracyjnych Pożyczkodawcy, polegające na zweryfikowaniu pod względem zgodności informacji oraz danych zamieszczonych przez Pożyczkobiorcę w Formularzu Rejestracyjnym, jak również weryfikacji Pożyczkobiorcy w Bazach Danych; Wiadomość SMS krótka wiadomość tekstowa wysłana między abonentami telefonii GSM; Windykacja Terenowa zespół czynności faktycznych i/lub prawnych, podejmowanych przez podmiot zewnętrzny, działający na zlecenie Pożyczkodawcy, mający na celu wyegzekwowanie zaległych należności od Pożyczkobiorcy w związku z zawartą Umową Pożyczki; Wniosek o Udzielenie Pożyczki wniosek złożony przez Pożyczkobiorcę za pośrednictwem formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej, którego złożenie ma na celu zawarcie Umowy Pożyczki.

3 2. 1. Pożyczkodawca, na podstawie Wniosku o Udzielenie Pożyczki złożonego przez Pożyczkobiorcę z wykorzystaniem Formularza Internetowego znajdującego się na stronie Internetowej Pożyczkodawcy, udzielił Pożyczkobiorcy Pożyczki na dowolny cel konsumpcyjny, na następujących warunkach: a) Kwota Pożyczki: b) Waluta Kwoty Pożyczki: złoty c) Okres na jaki udziela się Pożyczki: d) Termin wypłaty Pożyczki: e) Dzień Spłaty: f) Opłata Przygotowawcza: g) Prowizja: h) Kwota do Spłaty: i) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania: 2. Numer rachunku bankowego, na który została przelana Kwota Pożyczki: 3. Stopa oprocentowania Pożyczki jest stała i wynosi w skali roku 0%. 4. Kwota Pożyczki została wypłacona w całości w dniu zawarcia niniejszej Umowy, tj. w momencie dokonania przelewu całkowitej Kwoty Pożyczki przez Pożyczkodawcę na konto Pożyczkobiorcy, o którym mowa ust. 2 niniejszego paragrafu. 3. Pożyczkobiorca potwierdza, że przed zawarciem Umowy Pożyczki zapoznał się z jej treścią, Formularzem Informacyjnym, Tabelą Opłat, Regulaminem i akceptuje ich treść W przypadku utraty ID Użytkownika lub hasła, Pożyczkobiorca powinien z numeru telefonu, który podał w Formularzu Rejestracyjnym, wysłać wiadomość SMS na numer z tekstem o treści: ZGUBIL. W odpowiedzi Pożyczkobiorca otrzyma wiadomość SMS zawierający jego ID użytkownika oraz tymczasowe hasło na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Rejestracji. 2. W przypadku utraty ID użytkownika lub hasła i zmiany numeru telefonu komórkowego lub zmiany adresu poczty elektronicznej, Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić Opłatę Rejestracyjną w aktualnie obowiązującej kwocie, która będzie zamieszczona na Stronie Internetowej. W tytule Opłaty Rejestracyjnej Pożyczkobiorca powinien podać swój numer PESEL oraz nowy numer telefonu komórkowego lub nowy adres poczty elektronicznej, na które będą przesłane dane do logowanie zgodnie z pkt. powyższym. 3. W przypadku utraty/zmiany numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej należy wejść na Stronę Internetową i zalogować się na swoje konto, a po wejściu w zakładkę Moje dane, wprowadzić nowy numer telefonu lub nowy adres poczty elektronicznej i potwierdzić zmiany wprowadzając swoje hasło. 4. W przypadku zmiany imienia lub nazwiska Pożyczkobiorca zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Pożyczkodawcę poprzez przesłanie mu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie dwustronnej kopii nowego dowodu osobistego. 5. W przypadku zmiany lub podania błędnego numeru rachunku bankowego Pożyczkobiorca zobowiązany jest ponownie uiścić Opłatę Rejestracyjną w aktualnie obowiązującej kwocie, która będzie zamieszczona na Stronie Internetowej. W tytule Opłaty Rejestracyjnej Pożyczkobiorca powinien podać swój numer PESEL oraz nowy numer rachunku bankowego. 6. W przypadku podania błędnego numeru PESEL lub ewentualnych problemów z czynnościami, o których mowa w niniejszym Rozdziale, należy skontaktować się telefonicznie z biurem obsługi Pożyczkodawcy na numer telefonu podany na Stronie Internetowej. 5. Zawierając Umowę Pożyczki Pożyczkobiorca potwierdza, że: a) zapoznał się z Formularzem Informacyjnym, Tabelą Opłat, Umową Pożyczki i Regulaminem zamieszczonymi na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy, akceptuje je i uznaje za obowiązujące;

4 b) wyraził dobrowolną zgodę na weryfikację swoich danych w Bazach Danych zgodnie z postanowieniami Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych; c) wyraził dobrowolną zgodę na telefoniczną weryfikację informacji dotyczących źródła i wysokości uzyskiwanego przez Pożyczkobiorcę dochodu; d) zupełnie dobrowolnie podał własne dane osobowe i został poinformowany o prawie dostępu do nich oraz możliwości ich zmiany Kwota do Spłaty na rzecz Pożyczkodawcy staje się wymagalna w Dniu Spłaty określonym w Umowie Pożyczki. Wpłat należy dokonywać na jedno z kont Pożyczkodawcy wskazanych na stronie internetowej w zakładce Kontakt. 2. Pożyczkobiorca ma możliwość sprawdzenia terminu Dnia Spłaty oraz aktualnej Kwoty do Spłaty logując się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy. 3. Pożyczkodawca ma prawo informować Pożyczkobiorcę poprzez wiadomości SMS wysyłane na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym o aktualnej wysokości Kwoty do Spłaty oraz o terminie Dnia Spłaty. 4. Jeżeli Dzień Spłaty wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy Kwota do Spłaty staje się wymagalna w następnym dniu będącym dniem roboczym. 5. Kwota do Spłaty jest spłacana w złotych polskich. 6. Pożyczkobiorca, dokonując spłaty Kwoty do Spłaty lub jej części na Konto Bankowe Pożyczkodawcy, zobowiązany jest wskazać w tytule przelewu swój numer PESEL. 7. Pożyczkodawca dopuszcza możliwość spłaty Kwoty do Spłaty przez osobę trzecią, przy czym osoba ta zobowiązana jest wskazać w tytule przelewu numer PESEL Pożyczkobiorcy. 8. Kwoty, które Pożyczkobiorca wpłaci Pożyczkodawcy do Dnia Spłaty zostaną w poniższej kolejności zaliczone na: a) Opłatę Przygotowawczą; b) Prowizję; c) Kwotę Pożyczki. 9. Pożyczkobiorca jest uprawniony do spłaty Kwoty do Spłaty przed Dniem Spłaty bez ponoszenia na rzecz Pożyczkodawcy dodatkowych kosztów wynikających z faktu dokonania tej czynności Okres spłaty Pożyczki może zostać wydłużony na wniosek Pożyczkobiorcy na 15 lub 30 dni poprzez przelanie Opłaty Za Przedłużenie w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat. Wniosek o przedłużenie okresu spłaty Pożyczki może zostać złożony przez Pożyczkobiorcę zarówno przed, jak i po Dniu Spłaty. 2. W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie okresu spłaty Pożyczki, po Dniu Spłaty, warunkiem dodatkowym skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest zapłata wszelkich kosztów wygenerowanych wskutek nieterminowej płatności, o których mowa w 8 ust. 2-5, łącznie z Opłatą Za Przedłużenie. 3. Wniosek o przedłużenie okresu spłaty Pożyczki może być złożony wielokrotnie. 4. Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki rozpoczyna się następnego dnia po dokonaniu zapłaty wszelkich należności, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2 niniejszego paragrafu, o czym Pożyczkobiorca zostanie poinformowany wiadomością SMS od Pożyczkodawcy. 5. Zaistnienie opóźnienia w spłacie Pożyczki przekraczające 60 dni będzie powodować utratę prawa do przedłużenia okresu spłaty Pożyczki, chyba że Pożyczkodawca postanowi inaczej. 6. Pożyczkodawca ma prawo odmówić przedłużenia okresu spłaty Pożyczki bez podania Pożyczkobiorcy przyczyn swojej odmowy, w szczególności w sytuacji określonej w ust. 5 niniejszego paragrafu lub w przypadku naruszenia innych warunków określonych w niniejszym paragrafie. 7. Wpłaty dokonane na przedłużenie okresu spłaty z naruszeniem warunków określonych niniejszym paragrafem będą zaliczane do kwoty Należności i rozliczane według następującej kolejności: a) koszty czynności windykacyjnych, o których mowa w 8 ust. 2-5, b) odsetki za opóźnienie, c) Opłatę Przygotowawczą, d) Prowizję, e) Kwotę Pożyczki.

5 8. 1. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku nieterminowej spłaty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę Pożyczkodawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości, o której mowa w Tabeli Opłat oraz prowadzić czynności upominawcze i windykacyjne (samodzielnie lub za pośrednictwem innych podmiotów). 2. Na czynności windykacyjne oraz upominawcze składają się: upomnienia wysyłane poprzez wiadomości SMS, upomnienia wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisemne wezwania do zapłaty, ostateczne wezwanie do zapłaty oraz ewentualnie upomnienia telefoniczne. 3. Czynności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu będą przeprowadzane z następującą częstotliwością: a) upomnienia kierowane do Pożyczkobiorcy za pośrednictwem wiadomości SMS będą wysyłane w trzeci, siódmym, siedemnastym, dwudziestym piątym i dwudziestym dziewiątym dniu opóźnienia w spłacie Pożyczki; b) upomnienia kierowane do Pożyczkobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej będą wysyłane w piątym, dziewiątym, piętnastym, dwudziestym trzecim, dwudziestym siódmym dniu opóźnienia w spłacie Pożyczki; c) wezwania do zapłaty będą wysyłane drogą pocztową w jedenastym i dziewiętnastym dniu opóźnienia w spłacie Pożyczki; d) ostateczne wezwanie do zapłaty będzie wysłane drogą pocztową w trzydziestym dniu opóźnienia w spłacie Pożyczki. 4. Pożyczkodawca wykonanie czynności określonej w ust. 3 pkt d) powierzy Kancelarii Prawnej. Pozostałe czynności upominawcze i windykacyjne określone w ust. 3 niniejszego paragrafu Pożyczkodawca może wykonać samodzielnie lub powierzyć podmiotom trzecim. 5. Z tytułu przeprowadzonych czynności, o których mowa w ust. 2-4 niniejszego paragrafu Pożyczkobiorca będzie obciążony kosztami określonymi w Tabeli Opłat. 6. Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów za przeprowadzone rozmowy telefoniczne, jeżeli takie wystąpiły. 7. W przypadku braku spłaty w terminie ustalonym w Umowie Pożyczki, a także bezskuteczności czynności, określonych w ust. 1-6 niniejszego paragrafu, Pożyczkodawca ma prawo skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego. Wysokość kosztów sądowych i egzekucyjnych regulują stosowne przepisy dotyczące kosztów sądowych i egzekucyjnych. 8. Niezależnie od działań wymienionych we wcześniejszych ustępach niniejszego paragrafu Pożyczkodawca ma prawo skierowania sprawy do firmy zewnętrznej celem przeprowadzenia Windykacji Terenowej, która może być prowadzona na każdym etapie, w tym po zakończeniu postępowania egzekucyjnego. Koszt Windykacji Terenowej określa Tabela Opłat i Formularz Informacyjny. 9. Kwoty, które Pożyczkobiorca wpłaci Pożyczkodawcy po Dniu Spłaty zostaną w poniższej kolejności zaliczone na: a) koszty czynności windykacyjnych, o których mowa w ust. 2-5 niniejszego paragrafu, b) odsetki za opóźnienie, c) Opłatę Przygotowawczą, d) Prowizję, e) koszty Windykacji Terenowej, f) opłaty sądowe i egzekucyjne, g) Kwotę Pożyczki Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Umowy Pożyczki w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej zawarcia. Datą zawarcia Umowy Pożyczki jest dzień zaksięgowania przelewu Kwoty Pożyczki na Indywidualnym Koncie Bankowym Pożyczkobiorcy. W przypadku niewykonania przez Pożyczkobiorcę przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy Pożyczki w powyższym terminie Umowa Pożyczki jest w pełni ważna i skuteczna. 2. Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia od Umowy Pożyczki poprzez przesłanie Pożyczkodawcy na adres korespondencyjny oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki jest dostępny w zakładce Dokumenty na Stronie Internetowej. 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty Pożyczkodawcy Kwoty Pożyczki wraz z odsetkami w wysokości odsetek za opóźnienie, określonymi w Tabeli Opłat, od dnia otrzymania Kwoty Pożyczki do dnia dokonania spłaty.

6 Wszelkie reklamacje związane z Umową Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest przesłać na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 2. Pożyczkodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnej reklamacji. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Pożyczkodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. 3. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może zostać nie uznana. 4. Organem nadzoru właściwego w sprawach ochrony konsumentów jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie oraz rzecznik konsumenta właściwego według miejsca zamieszkania Pożyczkobiorcy Umowa Pożyczki została zawarta na czas nieokreślony. 2. Pożyczkobiorca ma prawo wglądu do danych osobowych przekazanych Pożyczkodawcy oraz prawo do dokonania w tych danych zmian. 3. Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Strony Internetowej spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można uniknąć bez poniesienia istotnych dodatkowych kosztów. 4. Strony Umowy Pożyczki uznają, iż dane przesyłane wiadomościami SMS, za pośrednictwem Formularza Internetowego oraz innymi elektronicznymi środkami przekazu, są traktowane jako oświadczenie woli każdej ze Stron i powodują pełne skutki prawne. 5. Formularz Informacyjny, Tabela Opłat i Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki stanową integralną część Umowy Pożyczki. Dokumenty te są załączone do Umowy Pożyczki. 6. Wszelkie zawiadomienia w związku z Umową Pożyczki przesłane będą drugiej stronie listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na aktualne adresy wskazane przez Pożyczkobiorcę. 7. Umowa Pożyczki podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winna być interpretowana. 8. W sprawach nieuregulowanych Umową Pożyczki mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu oraz przepisy prawa polskiego. 9. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego bądź sąd miejsca wykonania zobowiązania. Pożyczkodawca: Business Credit Sp. z o. o. Pożyczkobiorca: {Imię, Nazwisko Klienta} ul. Papieża Jana Pawła II 16 lok. U Suwałki Dowód osobisty Nr. {numer dow.osob.klienta} tel Adres zameldowania:{adres zameld. Klienta} tel.: {telefon kom. Klienta} Bank ALIOR BANK S.A. { klienta} {Bank Klienta} Rachunek Nr Rachunek Nr.{nr rachunku bankowego Klienta} Numer KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 5000zł wpłacony w całości PESEL {Pesel klienta}