Zespoły ichtiofauny w ocenie stanu ekologicznego rzek: od Wskaźnika Integralności Biotycznej IBI do Europejskiego Wskaźnika Ichtiologicznego EFI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespoły ichtiofauny w ocenie stanu ekologicznego rzek: od Wskaźnika Integralności Biotycznej IBI do Europejskiego Wskaźnika Ichtiologicznego EFI."

Transkrypt

1 Zespoły ichtiofauny w ocenie stanu ekologicznego rzek: od Wskaźnika ntegralności iotycznej do Europejskiego Wskaźnika chtiologicznego EF. Jacek Szlakowski, Paweł uras, Wiesław Wiśniewolski nstytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie Zakład Rybactwa Rzecznego w śabieńcu

2 1 Jegrznia Netta Ełk Sokołda rzozówka iebrza Wissa Skroda Pisa Supraśl Nereśl Szkwa Omulew Rozoga Siemianówka RuŜ Gać Ślina Orz Orzyc Węgierka Narewka Pełta Orlanka Wymakracz 3 2 Narew 1. iebrzański Park Narodowy 2. Narwiański Park Narodowy 3. ŁomŜyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi Wisła Schemat dorzecza Narwi

3 Gatunek Petromyzonidae Eudontomyzon mariae FF S Anguillidae Anguilla anguilla /P specjalna Salmonidae Salmo trutta morfa fario Thymallus thymallus /P /P S S Esocidae Esox lucius P S Cyprinidae Rutilus rutilus Leuciscus leuciscus Leuciscus cephalus Leuciscus idus Phoxinus phoxinus Scardinius erythrophthalmus Aspius aspius Leucaspius delineatus Alburnus alburnus Alburnoides bipunctatus licca bjoerkna Abramis brama Vimba vimba Chondrostoma nasus Tinca tinca Rhodeus sericeus amarus Pseudorasbora parva Gobio gobio Gobio albipinnatus arbus barbus Cyprinus carpio Carassius carassius Carassius gibelio Ekologiczne grupy minogów i ryb w dorzeczu Narwi Grupa Grupa Gatunek troficzna rozrodcza troficzna rozrodcza Habitat Habitat O O/P O O O P O H H O O O fito fito fito fito fito ostrakofilna fito psammofilna psammofilna S S S S S S S S S Cobitidae arbatula barbatula Misgurnus fossilis Cobitis taenia psammofilna Siluridae Silurus glanis P S Gadidae Lota lota /P lito-pelagofilna S Gasterosteidae Pungitius pungitius Gasterosteus aculeatus Cottidae Cottus gobio speleofilna S Percidae Perca fluviatilis Gymnocephalus cernuus Sander lucioperca /P P fito fito - invertivore, odŝywiające się fauną bezkręgową O - omnivore, wszystkoŝerne, P - piscivore, drapieŝne H - herbivore, odŝywiające się roślinnością FF - gatunki filtrujące S gatunki o wąskiej tolerancji środowiskowej - ryby toni wodnej, - ryby denne S

4 Wskaźnik iotycznej ntegralności (ndex of iotic ntegrity ) ogactwo i skład gatunkowy + Skład + Liczebność i troficzny kondycja ryb Karr J.R., 1981: Assessment of biotic integrity using fish communities. Fisheries 6: Oberdorff T., Hughes R.M., 1992: Modification of an index of biotic integrity based on fish assemblages to characterize rivers of the Seine asin, France. Hydrobiologia 228: uras P., W. Wiśniewolski, J. Szlakowski, 2004: Zespoły ryb w systemie Nidy jako kryterium waloryzacji środowiska rzecznego. W: Heese T., Puchalski W. [red.], liskie Naturze Kształtowanie Dolin Rzecznych. Monografia. Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, Szlakowski J., W. Wiśniewolski, P. uras, 2004: Wskaźnik ntegralności iotycznej () jako narzędzie do waloryzacji rzek w oparciu o zespoły ichtiofauny. W: Heese T., Puchalski W. [red.], liskie Naturze Kształtowanie Dolin Rzecznych. Monografia. Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin,

5 Kryteria punktowania Wskaźnika ntegralności iotycznej () zaadaptowane do zespołów ryb dorzecza Narwi. Kategoria Składniki ogactwo i skład gatunkowy 1. Całkowita liczba gat. (% MSRL) 2. Liczba gatunków toni wodnej (% MSRL) 3. Liczba gatunków dennych (% MSRL) 4. Liczba gatunków o niskim progu tolerancji (% MSRL) 5. % osobników płoci 6. Grupy wiekowe szczupaka Kryteria punktowania > <33 > <33 >67 >67 <40 > <33 <33 >65 0 Skład troficzny 7. % osobników ryb wszystkoŝernych a 8. % osobników invertivorów 9. % osobników ryb drapieŝnych <5 >10 > >10 <5 <5 Liczebność i kondycja ryb 10. % osobników z anomaliami (choroby, ubytki płetw i ciała) 11. % hybryd 12. Połów na minutę (% maksymalnego CPUE) >67 >2-5 > >5 >1 <33 5 punktów jakość najwyŝsza, 3 - jakość umiarkowana, 1 - jakość najniŝsza a z wyłączeniem płoci Punktacja Wskaźnika ntegralności iotycznej i odpowiadająca kategoria waloryzacyjna Punktacja Kategoria Waloryzacyjna ardzo wysoka Wysoka Zadowalająca Słaba Niezadowalająca rak ryb

6 Kategorie waloryzacyjne: wysoka umiarkowana słaba Waloryzacja wód iebrzy w granicach PN w oparciu o zespoły ichtiofauny.

7 Podział Polski na jednostki hydrograficzne najwyŝszego rzędu. Dorzecza: Odry 2. Wisły 3. Zal. Szczecińskiego 4. rzek przymorza 5. Zal. Wiślanego Niemna 7. Dniestru 8. Dunaju 9. Łaby 9 8 7

8 Podział sieci rzecznej Polski na dorzecza Dorzecza: rzek przymorza 2. dolnej Wisły 3. Drwęcy 4. Pregoły i Zal. Wiślanego 5. Niemna 6. dolnej Odry Warty 8. Narwi 9. ugu lew. górnej iśrod. Odry 11. praw. górnej iśrod. Odry 12. środkowej Wisły górnej Wisły 14. Dniestru 15. Dunaju Łaby (za: Witkowski A., 1996, zmienione)

9 Europejski Wskaźnik chtiologiczny EF (European Fish ndex EF) aza danych FDES: 12 krajów 16 ekoregionów 2700 rzek 8000 stanowisk prób EF Probabilistyczny model występowania i zagęszczenia ryb Stanowisko: zmienne abiotyczne dane połowowe waloryzacja środowiska EU Water Framework Directive, 2000: Directive of the European parliment and the council 2000/60/EC establishing a framework for community action in the field of water policy. Official Journal of the European Communities L 327/1. FAME Consortium, 2004: Manual for the application of the European Fish ndex EF. A fish-based method to assess the ecological ststus of European rivers in support of the Water Framework Directive. Version 1.1, January 2005.

10 Zmienne abiotyczne 1. Typ geologiczny zlewni 2. Wielkość zlewni 3. Wysokość n.p.m. 4. Rodzaj przepływu 5. Obecność jezior w górze rzeki 6. Średnia roczna temperatura powietrza 7. Spadek rzeki 8. Odległość od źródła 9. Szerokość rzeki 10. Strategia połowu 11. Metoda połowu 12. Powierzchnia połowu Parametry (metryki) biologiczne Struktura troficzna 1. Zagęszczenie inventivorów 2. Zagęszczenie omnivorów Strategie rozrodcze 3. Zagęszczenie gat. fiotifilnych 4. % gat. litofilnych Habitat 5. Liczba gat. dennych 6. Liczba gat. reofilnych Tolerancja na zaburzenia środowiska 7. % gat. podatnych 8. % gat. odpornych Wędrówki 9. Liczba gat. wędrownych 10. Liczba gat. potamodromicznych

11 Status ekologiczny stanowiska Wysoki Dobry Umiarkowany Słaby Zły

12 Przykładowe dane ze stanowiska Mstyczów, rzeka Mierzawa. Kod stanowiska: PLMWA01 Szerokość geograficzna: N Długość geograficzna: E Data: Region: 16 Rzeka: Mierzawa Stanowisko: Mstyczów Typ geologiczny zlewni: wapienny Wielkość zlewni: <1000 km 2 Wysokość n.p.m.: 267,3 m n.p.m. Rodzaj przepływu: ciągły Obecność jezior w górze rzeki: brak Średnia roczna temperatura powietrza: 7,5 C Spadek rzeki: 1,00 Odległość od źródła: 11,5 km Szerokość rzeki: 5,13 m Strategia połowu: brodzenie Metoda połowu: cała szerokość Powierzchnia połowu: 769 m 2 Połów ryb w sztukach: arbatula barbatula 48 Gobio gobio 3 Leucaspius delineatus 1 Lota lota 1 Pungitius pungitius 2 Salmo trutta morfa fario 14

13 EF Kategorie waloryzacyjne: dobra umiarkowana słaba Waloryzacja statusu ekologicznego iebrzy w granicach PN na podstawie zespołów ichtiofauny z zastosowaniem i EF. zła

14 Mierzawa pow. dorzecza 563,6 km 2 długość 59,6 km. Kategorie waloryzacyjne: Mierzawa wysoka dobra umiarkowana zła Nida km Waloryzacja statusu ekologicznego Mierzawy z zastosowaniem EF.

15 rok pow. dorzecza 810,4km 2 długość 72,9 km. Mały rok Kategorie waloryzacyjne: rok dobra umiarkowana słaba ug 0 4 8km zła brak ryb Waloryzacja statusu ekologicznego roku z zastosowaniem EF.

16 Podsumowanie Wskaźniki i EF spełniają rolę diagnostyczną i mogą być stosowane w ocenie stanu ekologicznego rzek w oparciu o zespoły ichtiofauny. Wskaźnik EF zaplanowano i opracowano jako standardowe narzędzie wspomagające Ramową Dyrektywę Wodną stosowane przez kraje UE. Wskaźnik EF po odpowiednim dostosowaniu i skalibrowaniu do zespołów ryb występujących w rzekach Polski moŝe stanowić wiarygodną metodę w ocenie ekologicznego stanu rzek w oparciu o zespoły ichtiofauny.

Ocena stanu ekologicznego cieków w zlewni rzeki Wel na podstawie ichtiofauny

Ocena stanu ekologicznego cieków w zlewni rzeki Wel na podstawie ichtiofauny Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych / Polish-Norwegian Research Fund Ocena stanu ekologicznego cieków w zlewni rzeki Wel na podstawie ichtiofauny Rozwój i walidacja metod zintegrowanej oceny stanu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 grudnia 2012 r. Poz. 1355. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 16 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 3 grudnia 2012 r. Poz. 1355. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 16 listopada 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 grudnia 2012 r. Poz. 1355 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wykazu gatunków ryb uznanych

Bardziej szczegółowo

Ichtiofauna na obszarach chronionych

Ichtiofauna na obszarach chronionych Ichtiofauna na obszarach chronionych Katarzyna M. Żołnierowicz, Katarzyna Przybylska, Maria Urbańska, Wojciech Andrzejewski, Jan Mazurkiewicz ARTYKUŁY / ARTICLES Abstrakt: Najwyższymi formami ochrony przyrody

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 6. Ichtiofauna najważniejszych cieków

ZAŁĄCZNIK 6. Ichtiofauna najważniejszych cieków ZAŁĄCZNIK 6 CHARAKTERYSTYKA ICHTIOLOGICZNA ŻUŁAW Obszar Żuław Wiślanych charakteryzuje się bogatą siecią wodną. Jej centralną arterię stanowi Wisła wraz z uchodzącym do Zalewu Wiślanego Nogatem, który

Bardziej szczegółowo

Projekt testowania metod oceny stanu ekologicznego rzek Polski w oparciu o badania ichtiofauny. Piotr Dębowski,, IRŚ Jan Bocian, ICOZ, UŁ

Projekt testowania metod oceny stanu ekologicznego rzek Polski w oparciu o badania ichtiofauny. Piotr Dębowski,, IRŚ Jan Bocian, ICOZ, UŁ Projekt testowania metod oceny stanu ekologicznego rzek Polski w oparciu o badania ichtiofauny. Piotr Dębowski,, IRŚ Jan Bocian, ICOZ, UŁ W zakresie elementów biologicznych dla klasyfikacji stanu ekologicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ MONITORINGOWYCH RYB, MINOGÓW I RAKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W RZEKACH MIASTA KIELCE. wykonanych na zlecenie Urzędu Miasta w Kielcach

RAPORT Z BADAŃ MONITORINGOWYCH RYB, MINOGÓW I RAKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W RZEKACH MIASTA KIELCE. wykonanych na zlecenie Urzędu Miasta w Kielcach RAPORT Z BADAŃ MONITORINGOWYCH RYB, MINOGÓW I RAKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W RZEKACH MIASTA KIELCE wykonanych na zlecenie Urzędu Miasta w Kielcach Kraków, 25. listopada 2010 Metodyka badań Badania ichtiofaunistyczne

Bardziej szczegółowo

Ryby (Pisces) Zakład Biologii Wód, Polska Akademia Nauk, ul. Sławkowska 17, 30 016 Kraków

Ryby (Pisces) Zakład Biologii Wód, Polska Akademia Nauk, ul. Sławkowska 17, 30 016 Kraków Flora i Fauna Pienin Monografie Pienińskie 1: 233 237, 2000 Ryby (Pisces) JANUSZ STARMACH Zakład Biologii Wód, Polska Akademia Nauk, ul. Sławkowska 17, 30 016 Kraków Treść. Przedstawiono historię badań

Bardziej szczegółowo

Program ochrony wydry w Polsce. Krajowa strategia gospodarowania wydrą

Program ochrony wydry w Polsce. Krajowa strategia gospodarowania wydrą Program ochrony wydry w Polsce Krajowa strategia gospodarowania wydrą Wydra w Polsce 1. status, ekologia i źródła konfliktów 2. ochrona i przeciwdziałanie konfliktom w gospodarce stawowej Wydra lutra lutra

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM ZARYBIANIA WÓD PUBLICZNYCH

POLSKI SYSTEM ZARYBIANIA WÓD PUBLICZNYCH POLSKI SYSTEM ZARYBIANIA WÓD PUBLICZNYCH PODZIAŁ WÓD PUBLICZNYCH 1. Wody morza terytorialnego, morskie wody wewnętrzne, śródlądowe wody powierzchniowe płynące są własnością Skarbu Państwa. Są to wody publiczne

Bardziej szczegółowo

DARIUSZ PIETRASZEWSKI*, LIDIA MARSZAŁ, GRZEGORZ ZIĘBA, MIROSŁAW PRZYBYLSKI, PIOTR ZIELIŃSKI ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI SANNY

DARIUSZ PIETRASZEWSKI*, LIDIA MARSZAŁ, GRZEGORZ ZIĘBA, MIROSŁAW PRZYBYLSKI, PIOTR ZIELIŃSKI ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI SANNY ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2008, t. 21, s. 129 146 DARIUSZ PIETRASZEWSKI*, LIDIA MARSZAŁ, GRZEGORZ ZIĘBA, MIROSŁAW PRZYBYLSKI, PIOTR ZIELIŃSKI

Bardziej szczegółowo

ZAGROśONE I GINĄCE GATUNKI RYB ŚRODKOWEGO SANU

ZAGROśONE I GINĄCE GATUNKI RYB ŚRODKOWEGO SANU dr hab. Krzysztof KUKUŁA prof. UR UNIWERSYTET RZESZOWSKI ZAGROśONE I GINĄCE GATUNKI RYB ŚRODKOWEGO SANU 1. Wstęp Ryby są najliczniejszą grupą kręgowców (około 25 tysięcy opisanych gatunków). W środowiskach

Bardziej szczegółowo

Ryby słodkowodne Polski

Ryby słodkowodne Polski Ryby słodkowodne Polski Ryby na świecie: ~ 25 000 gatunków W Polsce: > 60 gatunków w tym: > 40 gatunków rodzimych Rodzime gatunki ryb słodkowodnych Polski 12 rodzin: Karpiowate > 20 Łososiowate (łososiowce,

Bardziej szczegółowo

TADEUSZ PENCZAK*, WANDA GALICKA, ANDRZEJ KRUK, GRZEGORZ ZIĘBA, LIDIA MARSZAŁ, HENRYK KOSZALIŃSKI, SZYMON TYBULCZUK

TADEUSZ PENCZAK*, WANDA GALICKA, ANDRZEJ KRUK, GRZEGORZ ZIĘBA, LIDIA MARSZAŁ, HENRYK KOSZALIŃSKI, SZYMON TYBULCZUK ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2007, t. 20, s. 35 81 TADEUSZ PENCZAK*, WANDA GALICKA, ANDRZEJ KRUK, GRZEGORZ ZIĘBA, LIDIA MARSZAŁ, HENRYK KOSZALIŃSKI,

Bardziej szczegółowo

Rybactwo jeziorowe i rzeczne - J. A. Szczerbowski

Rybactwo jeziorowe i rzeczne - J. A. Szczerbowski Rybactwo jeziorowe i rzeczne - J. A. Szczerbowski Spis treści PRZEDMOWA WODY ŚRÓDLĄDOWE CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA RZEKI ZBIORNIKI ZAPOROWE JEZIORA UWARUNKOWANIA śycia W WODZIE CZYNNIKI ABIOTYCZNE Morfologia

Bardziej szczegółowo

Ichtiofauna cieków prowadz¹cych wodê na terenie Rybackiej Stacji Doœwiadczalnej UR w Krakowie

Ichtiofauna cieków prowadz¹cych wodê na terenie Rybackiej Stacji Doœwiadczalnej UR w Krakowie KOMUNIKATY RYBACKIE Nr 1 (132)/2013,6 9 Bartosz Bojarski 1, Pawe³ Szczerbik 2, Agnieszka Ludwikowska 1 1 Katedra Hodowli Drobiu, Zwierz¹t Futerkowych i Zoohigieny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 2 Katedra

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ICHTIOFAUNIE DORZECZA SŁUPI W OKRESIE OD 1998 DO 2009 ROKU CHANGES OF THE ICHTHYOFAUNA OF THE SŁUPIA RIVER SYSTEM BETWEEN YEARS 1998 AND 2009

ZMIANY W ICHTIOFAUNIE DORZECZA SŁUPI W OKRESIE OD 1998 DO 2009 ROKU CHANGES OF THE ICHTHYOFAUNA OF THE SŁUPIA RIVER SYSTEM BETWEEN YEARS 1998 AND 2009 ROCZNIKI NAUKOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO (Rocz. Nauk. PZW) SCIENTIFIC ANNUAL OF THE POLISH ANGLING ASSOCIATION (Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc.) 2013, tom/volume 26, 65-97 http://www.pzw.org.pl/roczniki/cms/1635/

Bardziej szczegółowo

MONITORING ICHTIOFAUNY SYSTEMU RZECZNEGO SKRWY PRAWEJ: KONTYNUACJA W LATACH 2010 2011

MONITORING ICHTIOFAUNY SYSTEMU RZECZNEGO SKRWY PRAWEJ: KONTYNUACJA W LATACH 2010 2011 ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2012, t. 25, s. 5 29 MACIEJ JAŻDŻEWSKI *, DAGMARA BŁOŃSKA, LIDIA MARSZAŁ, MIROSŁAW PRZYBYLSKI, BARTOSZ JANIC,

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZ ZIĘBA*, LIDIA MARSZAŁ, ANDRZEJ KRUK, TADEUSZ PENCZAK, SZYMON TYBULCZUK, ŁUKASZ KAPUSTA, WANDA GALICKA ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI NURZEC

GRZEGORZ ZIĘBA*, LIDIA MARSZAŁ, ANDRZEJ KRUK, TADEUSZ PENCZAK, SZYMON TYBULCZUK, ŁUKASZ KAPUSTA, WANDA GALICKA ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI NURZEC ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2008, t. 21, s. 105 128 GRZEGORZ ZIĘBA*, LIDIA MARSZAŁ, ANDRZEJ KRUK, TADEUSZ PENCZAK, SZYMON TYBULCZUK, ŁUKASZ

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 537 ACTA BIOLOGICA NR 15

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 537 ACTA BIOLOGICA NR 15 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 537 ACTA BIOLOGICA NR 15 2008 ROBERT CZERNIAWSKI MAŁGORZATA PILECKA-RAPACZ JÓZEF DOMAGAŁA ANALIZA JAKOŚCIOWA JESIENNEJ ICHTIOFAUNY DOPŁYWÓW DRAWY Qualitative

Bardziej szczegółowo

ICHTIOFAUNA POLSKIEJ CZĘŚCI DORZECZA CZARNEJ ORAWY FISH FAUNA OF THE POLISH PART OF THE CZARNA ORAWA CATCHMENT

ICHTIOFAUNA POLSKIEJ CZĘŚCI DORZECZA CZARNEJ ORAWY FISH FAUNA OF THE POLISH PART OF THE CZARNA ORAWA CATCHMENT ROCZNIKI NAUKOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO (Rocz. Nauk. PZW) SCIENTIFIC ANNUAL OF THE POLISH ANGLING ASSOCIATION (Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc.) 2014, tom/volume 27, 51 78 http://www.pzw.org.pl/roczniki/cms/1635/

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 12 listopada 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 12 listopada 2001 r. Dz.U.2001.138.1559 2003.02.19 zm. Dz.U.2003.17.160 1 2009.07.03 zm. Dz.U.2009.94.780 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 12 listopada 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 12 listopada 2001 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. (Dz. U. z dnia 4 grudnia 2001

Bardziej szczegółowo

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism Projekt PL0494 Warunki zarządzania obszarem dorzecza i ochroną różnorodności biologicznej dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przyrodniczo na przykładzie zlewni Czarnej Orawy stanowiącej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1015 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów

Bardziej szczegółowo

DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI zmiany: 2003-02-19 Dz.U.2003.17.160 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów Ŝyjących w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 12 listopada 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 12 listopada 2001 r. Dz.U.2001.138.1559 2003-02-19 zm. Dz.U.2003.17.160 1 2009-07-03 zm. Dz.U.2009.94.780 1 2010-06-14 zm. Dz.U.2010.104.654 1 2011-07-26 zm. Dz.U.2011.143.842 1 2013-01-01 zm. Dz.U.2010.104.654 1 ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

OPERAT OCHRONY ZWIERZĄT (RYBY I MINOGI)

OPERAT OCHRONY ZWIERZĄT (RYBY I MINOGI) PLAN OCHRONY OBSZARU NATURA 000 BIESZCZADY OPERAT OCHRONY ZWIERZĄT (RYBY I MINOGI) KRAKÓW 04 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wykonał zespół w składzie: dr hab. Roman Żurek, prof. IOP (IOP PAN)

Bardziej szczegółowo

Założenia udrażniania rzecznych korytarzy ekologicznych w skali kraju oraz w skali regionu wodnego

Założenia udrażniania rzecznych korytarzy ekologicznych w skali kraju oraz w skali regionu wodnego Założenia udrażniania rzecznych korytarzy ekologicznych w skali kraju oraz w skali regionu wodnego mgr inż. Piotr Sobieszczyk mgr inż. Anna Sławińska Korytarz ekologiczny obszar umożliwiający migrację

Bardziej szczegółowo

5) poza wyznaczonymi kąpieliskami.

5) poza wyznaczonymi kąpieliskami. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów Ŝyjących w wodzie. (Dz. U. z dnia 4 grudnia 2001

Bardziej szczegółowo

ICHTIOFAUNA DORZECZA REGI THE ICHTHYOFAUNA OF THE REGA RIVER SYSTEM

ICHTIOFAUNA DORZECZA REGI THE ICHTHYOFAUNA OF THE REGA RIVER SYSTEM ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2010, t. 23, s. 51 78 GRZEGORZ RADTKE *, RAFAŁ BERNAŚ, PIOTR DĘBOWSKI MICHAŁ SKÓRA ICHTIOFAUNA DORZECZA REGI THE

Bardziej szczegółowo

plansze edukacyjne Ryby Polski Najpopularniejsze gatunki

plansze edukacyjne Ryby Polski Najpopularniejsze gatunki plansze edukacyjne Ryby Polski Najpopularniejsze gatunki Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, publiczne odtwarzanie, w tym zamieszczanie w Internecie bez zezwolenia jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP... 3 II. DANE OGÓLNE... 9 1. Podstawa i zakres opracowania... 9 2. Materiały wyjściowe... 9 III. MIGRACJA RYB I INNYCH ORGANIZMÓW WODNYCH...

I. WSTĘP... 3 II. DANE OGÓLNE... 9 1. Podstawa i zakres opracowania... 9 2. Materiały wyjściowe... 9 III. MIGRACJA RYB I INNYCH ORGANIZMÓW WODNYCH... I. WSTĘP... 3 II. DANE OGÓLNE... 9 1. Podstawa i zakres opracowania... 9 2. Materiały wyjściowe... 9 III. MIGRACJA RYB I INNYCH ORGANIZMÓW WODNYCH... 10 1. Migracja organizmów wodnych... 10 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Zarząd d Melioracji

Zachodniopomorski Zarząd d Melioracji Zachodniopomorski Zarząd d Melioracji i Urządze dzeńwodnych w Szczecinie UDROŻNIENIE ZABUDOWY POPRZECZNEJ RZEKI INY Z DORZECZEM DLA RYB WĘDROWNYCH W RAMACH PROGRAMU LIFE+ Budowa niebieskiego korytarza

Bardziej szczegółowo

JOANNA GRABOWSKA, ANDRZEJ KRUK, LIDIA MARSZAŁ, TADEUSZ PENCZAK, GRZEGORZ ZIĘBA Uniwersytet Łódzki, Łódź

JOANNA GRABOWSKA, ANDRZEJ KRUK, LIDIA MARSZAŁ, TADEUSZ PENCZAK, GRZEGORZ ZIĘBA Uniwersytet Łódzki, Łódź ARTYKUŁY Chrońmy Przyr. Ojcz. 65 (1): 33 52. Stopień zagrożenia słodkowodnej ichtiofauny Polski: Czerwona lista minogów i ryb stan 2009 The degree of threat to the freshwater ichthyofauna of Poland: Red

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZ RADTKE *, RAFAŁ BERNAŚ, PIOTR DĘBOWSKI, JACEK MORZUCH, MICHAŁ SKÓRA

GRZEGORZ RADTKE *, RAFAŁ BERNAŚ, PIOTR DĘBOWSKI, JACEK MORZUCH, MICHAŁ SKÓRA ROCZNIKI NAUKOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO (Rocz. Nauk. PZW) SCIENTIFIC ANNUAL OF THE POLISH ANGLING ASSOCIATION (Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc.) 2014, tom/volume 27, 5 22 http://www.pzw.org.pl/roczniki/cms/1635/

Bardziej szczegółowo

THE FISH FAUNA OF SMALL STREAMS EMPTYING INTO THE BALTIC SEA ON THE POLISH COAST

THE FISH FAUNA OF SMALL STREAMS EMPTYING INTO THE BALTIC SEA ON THE POLISH COAST ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2010, t. 23, s. 79 96 GRZEGORZ RADTKE *, RAFAŁ BERNAŚ, PIOTR DĘBOWSKI MICHAŁ SKÓRA ICHTIOFAUNA MAŁYCH CIEKÓW POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Minóg ukraiński Eudontomyzon mariae (2484)

Minóg ukraiński Eudontomyzon mariae (2484) Minóg ukraiński Eudontomyzon mariae (2484) Koordynatorzy: Lidia Marszał, Antoni Amirowicz Eksperci: Kukuła Krzysztof, Marszał Lidia Gatunek był objęty monitoringiem w latach 2009-2010. Gatunek występuje

Bardziej szczegółowo

REFORMA GOSPODARKI WODNEJ

REFORMA GOSPODARKI WODNEJ REFORMA GOSPODARKI WODNEJ Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 18 listopada 2014 r., Warszawa Zakres prezentacji: Ø Obecny system administrowania gospodarką wodną Ø Cele reformy

Bardziej szczegółowo

Polskie rybołówstwo na Zalewie Szczecińskim

Polskie rybołówstwo na Zalewie Szczecińskim Piotr Gruszka Tadeusz Krajniak Polskie rybołówstwo na Zalewie Szczecińskim Przegląd aktualnej sytuacji Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy Stacja Badawcza w Świnoujściu I. GATUNKI RYB

Bardziej szczegółowo

ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI OSY THE FISH FAUNA OF THE OSA RIVER SYSTEM

ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI OSY THE FISH FAUNA OF THE OSA RIVER SYSTEM ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2012, t. 25, s. 31 47 GRZEGORZ RADTKE *, RAFAŁ BERNAŚ, PIOTR DĘBOWSKI MICHAŁ SKÓRA ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI OSY

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROLNICZO-TECHNICZNA w Olsztynie

AKADEMIA ROLNICZO-TECHNICZNA w Olsztynie AKADEMIA ROLNICZO-TECHNICZNA w Olsztynie Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego Adam Pawtel OCENA STANU POGŁOWIA RYB I JAKOŚCI WĘDKOWANIA W RZECE PASŁĘCE NA PODSTAWIE ODŁOWÓW KONTROLNYCH I REJESTRÓW

Bardziej szczegółowo

Pokarm zimorodka Alcedo atthis u podnóża Karkonoszy wstępne wyniki

Pokarm zimorodka Alcedo atthis u podnóża Karkonoszy wstępne wyniki ZAJąC T. & DOBROWOLSKA K. 2007: Pokarm zimorodka Alcedo atthis u podnóża Karkonoszy wstępne wyniki. In: ŠTURSA J. & KNAPIK R. (eds), Geoekologické problémy Krkonoš. Sborn. Mez. Věd. Konf., říjen 2006,

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Zootechnika Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2012 Tom 6 Zeszyt 3 WOJCIECH ANDRZEJEWSKI, JAN MAZURKIEWICZ,

Bardziej szczegółowo

Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000

Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000 Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000 Piotr Piórkowski Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Tomasz Walczykiewicz, Małgorzata Barszczyńska Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy

Bardziej szczegółowo

JACEK RECHULICZ 1*, ZBIGNIEW GIRSZTOWTT 2, MIROSŁAW PRZYBYLSKI 3 ICHTIOFAUNA RZEKI TANEW I JEJ DOPŁYWÓW

JACEK RECHULICZ 1*, ZBIGNIEW GIRSZTOWTT 2, MIROSŁAW PRZYBYLSKI 3 ICHTIOFAUNA RZEKI TANEW I JEJ DOPŁYWÓW ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2009, t. 22, s. 119 139 JACEK RECHULICZ 1*, ZBIGNIEW GIRSZTOWTT 2, MIROSŁAW PRZYBYLSKI 3 ICHTIOFAUNA RZEKI TANEW

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Program Ochrony i Rozwoju Zasobów Wodnych Województwa Podkarpackiego

Wojewódzki Program Ochrony i Rozwoju Zasobów Wodnych Województwa Podkarpackiego Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Wojewódzki Program Ochrony i Rozwoju Zasobów Wodnych Województwa Podkarpackiego w Zakresie Przywrócenia Możliwości Migracji oraz Restytucji Ryb Dwuśrodowiskowych

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKO-ŚWIĘTOKRZYSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE

MAZOWIECKO-ŚWIĘTOKRZYSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE MAZOWIECKO-ŚWIĘTOKRZYSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE Z siedzibą przy Kozienickim Parku Krajobrazowym 26-670 Pionki, ul. Radomska 7, tel./fax: 048 612 34 41, 660 122 608 www.m-sto.most.org. NIP: 796-274-16-83

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Impact of anthropogenic factors on fauna of Carpathian tributaries of Vistula river

Wstęp. Impact of anthropogenic factors on fauna of Carpathian tributaries of Vistula river 207 ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 2011 (19), str. 207 222 Krzysztof Kukuła, Aneta Bylak Received: 6.02.2011 Katedra Biologii Środowiska Reviewed: 8.04.2011 Uniwersytet Rzeszowski ul. Zelwerowicza 4 35 601 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

ICHTIOFAUNA SYSTEMU WIDAWKI. CZĘŚĆ II. DOPŁYWY FISH FAUNA OF THE WIDAWKA RIVER SYSTEM. PART II. TRIBUTARIES

ICHTIOFAUNA SYSTEMU WIDAWKI. CZĘŚĆ II. DOPŁYWY FISH FAUNA OF THE WIDAWKA RIVER SYSTEM. PART II. TRIBUTARIES ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2009, t. 22, s. 59 86 ANDRZEJ KRUK *, TADEUSZ PENCZAK, GRZEGORZ ZIĘBA, LIDIA MARSZAŁ, HENRYK KOSZALIŃSKI, SZYMON

Bardziej szczegółowo

Okręg Mazowiecki. Ograniczenia połowowe przynęty sztuczne i roślinne. Mszczonów, Pniewy, Grójec Kałuszyn, Jakubów, Dobre, Stanisławów Poświętne

Okręg Mazowiecki. Ograniczenia połowowe przynęty sztuczne i roślinne. Mszczonów, Pniewy, Grójec Kałuszyn, Jakubów, Dobre, Stanisławów Poświętne Okręg Mazowiecki WODY GÓRSKIE Nazwa Odcinek rzeki rzeki od źródeł do zbiornika w Głuchowie, z wyłączeniem zbiorników w Osieczku Jeziorka (powyŝej m.jeziórki) i Głuchowie Rządza od źródeł do mostu kolejowego

Bardziej szczegółowo

ROLA POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W OCHRONIE I GOSPODARCE KARPIOWATYMI RYBAMI REOFILNYMI

ROLA POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W OCHRONIE I GOSPODARCE KARPIOWATYMI RYBAMI REOFILNYMI UŻYTKOWNIK RYBACKI-NOWA RZECZYWISTOŚĆ, PZW 2008, s. 60-66 MIROSŁAW CIEŚLA 1, JERZY ŚLIWIŃSKI 1, RYSZARD WOJDA 1, JAN KOTUSZ 2, MARCIN MIZIELIŃSKI 3 ROLA POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W OCHRONIE I GOSPODARCE

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego kraju Katarzyna Banaszak Marta Saracyn Co to jest

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie środowiska przyrodniczego zlewni ZMŚP "Pożary" w 2008 roku 10B. WYNIKI INWENTARYZACJI RYB W KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM

Raport o stanie środowiska przyrodniczego zlewni ZMŚP Pożary w 2008 roku 10B. WYNIKI INWENTARYZACJI RYB W KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM 10B. WYNIKI INWENTARYZACJI RYB W KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM Michał Główka, Adam Olszewski Wstęp Ryby są jedyną gromadą kręgowców, która do tej pory nie była badana w Kampinoskim Parku Narodowym! Istniały

Bardziej szczegółowo

Nowe uregulowania rybołówstwa rekreacyjnego

Nowe uregulowania rybołówstwa rekreacyjnego Warszawa, 2015-10-05 Nowe uregulowania rybołówstwa rekreacyjnego Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222), która weszła w życie w dniu 4 marca 2015 r., określa

Bardziej szczegółowo

Ogólne wiadomości z zakresu hodowli. Marek Matras

Ogólne wiadomości z zakresu hodowli. Marek Matras Ogólne wiadomości z zakresu hodowli ryb karpiowatych Marek Matras Informacje ogólne Pochodzenie karpia (Cyprinus carpio) Pochodzenie karpia koi (Cyprinus carpio) Gatunki ryb hodowane w stawie karpiowym

Bardziej szczegółowo

ICHTIOFAUNA BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO: SKŁAD GATUNKOWY, STRUKTURA I ZAGROŻENIA

ICHTIOFAUNA BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO: SKŁAD GATUNKOWY, STRUKTURA I ZAGROŻENIA ROCZNIKI NAUKOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO (Rocz. Nauk. PZW) SCIENTIFIC ANNUAL OF THE POLISH ANGLING ASSOCIATION (Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc.) 2015, tom/volume 28, 27 42 http://www.pzw.org.pl/roczniki/cms/1635/

Bardziej szczegółowo

STANISŁAW CIOS * WPŁYW REINTRODUKCJI PSTRĄGA POTOKOWEGO (SALMO TRUTTA M. FARIO L.) W ŚRODKOWEJ POLSCE NA POPULACJE INNYCH GATUNKÓW RYB

STANISŁAW CIOS * WPŁYW REINTRODUKCJI PSTRĄGA POTOKOWEGO (SALMO TRUTTA M. FARIO L.) W ŚRODKOWEJ POLSCE NA POPULACJE INNYCH GATUNKÓW RYB ROCZNIKI NAUKOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO (Rocz. Nauk. PZW) SCIENTIFIC ANNUAL OF THE POLISH ANGLING ASSOCIATION (Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc.) 2013, tom/volume 26, 53-64 http://www.pzw.org.pl/roczniki/cms/1635/

Bardziej szczegółowo

ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI OBRY FISH FAUNA OF THE OBRA RIVER SYSTEM

ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI OBRY FISH FAUNA OF THE OBRA RIVER SYSTEM ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2006, t. 19, s. 524 TADEUSZ PENCZAK*, ANDRZEJ KRUK, LIDIA MARSZAŁ, GRZEGORZ ZIĘBA, HENRYK KOSZALIŃSKI, SZYMON

Bardziej szczegółowo

Metale ciężkie w tkankach ryb słodkowodnych konsumowanych w Polsce i UE. Joanna Łuczyńska. Olsztyn, 21-22 września 2015 r

Metale ciężkie w tkankach ryb słodkowodnych konsumowanych w Polsce i UE. Joanna Łuczyńska. Olsztyn, 21-22 września 2015 r Warsztaty szkoleniowe : Ochrona zdrowia ryb w aspekcie jakości i bezpieczeństwa żywności Metale ciężkie w tkankach ryb słodkowodnych konsumowanych w Polsce i UE Joanna Łuczyńska Olsztyn, 21-22 września

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planów gospodarowania wodami w pierwszym cyklu planistycznym w Polsce

Tworzenie planów gospodarowania wodami w pierwszym cyklu planistycznym w Polsce Tworzenie planów gospodarowania wodami w pierwszym cyklu planistycznym w Polsce Agnieszka Hobot MGGP S.A. RADY GOSPODARKI WODNEJ SEMINARIUM 4 KWIETNIA 2009, USTROŃ Podstawa prawna Dyrektywa Parlamentu

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I CHRONIONYCH GATUNKÓW RYB LUB INNYCH ORGANIZMÓW WODNYCH

ZACHOWANIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I CHRONIONYCH GATUNKÓW RYB LUB INNYCH ORGANIZMÓW WODNYCH ZACHOWANIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I CHRONIONYCH GATUNKÓW RYB LUB INNYCH ORGANIZMÓW WODNYCH Dz.U.2009.189.1471 j.t. z późn.zm. USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym * Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Rodzima populacja babki łysej Neogobius gymnotrachelus w Polsce? The na ve popula on of racer goby Neogobius gymnotrachelus in Poland?

Rodzima populacja babki łysej Neogobius gymnotrachelus w Polsce? The na ve popula on of racer goby Neogobius gymnotrachelus in Poland? ARTYKUŁY Chrońmy Przyr. Ojcz. 69 (1): 61 65, 2013 Rodzima populacja babki łysej Neogobius gymnotrachelus w Polsce? The na ve popula on of racer goby Neogobius gymnotrachelus in Poland? KRZYSZTOF KUKUŁA,

Bardziej szczegółowo

Wpływ hydroelektrowni w Czorsztynie-Niedzicy i Sromowcach Wyżnych na ichtiofaunę Dunajca w Pieninach

Wpływ hydroelektrowni w Czorsztynie-Niedzicy i Sromowcach Wyżnych na ichtiofaunę Dunajca w Pieninach Pieniny Zapora Zmiany Monografie Pienińskie 2: 227 239, 21 Wpływ hydroelektrowni w Czorsztynie-Niedzicy i Sromowcach Wyżnych na ichtiofaunę Dunajca w Pieninach The influence of the Czorsztyn-Niedzica and

Bardziej szczegółowo

LGR Wodny Świat. Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich 2010-2015

LGR Wodny Świat. Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich 2010-2015 LGR Wodny Świat Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich 2010-2015 1 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE... 5 ROZDZIAŁ I CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 38-2158 - Poz. 369 i 370

Dziennik Ustaw Nr 38-2158 - Poz. 369 i 370 Dziennik Ustaw Nr 38-2158 - Poz. 369 i 370 terminowego wykupu. W takim przypadku obligacje nie podlegają oprocentowaniu od dnia wymagalności z tytułu przedterminowego wykupu. 2. Cena wykupu obligacji może

Bardziej szczegółowo

Studies of ichtyofauna in the Bieszczady National Park in 1995 2008

Studies of ichtyofauna in the Bieszczady National Park in 1995 2008 ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 17 (2009), str. 267 281 Krzysztof Kukuła, Aneta Bylak Received: 5.05.2009 Katedra Biologii Środowiska Reviewed: 30.05.2009 Uniwersytet Rzeszowski ul. Prof. S. Pigonia 6 35 310 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Hanna Soszka Agnieszka Kolada Małgorzata Gołub Dorota Cydzik

Hanna Soszka Agnieszka Kolada Małgorzata Gołub Dorota Cydzik Ramowa Dyrektywa Wodna w Polsce typologia jezior, ustalanie warunków referencyjnych, metody oceny i klasyfikacji wód na podstawie elementów biologicznych Hanna Soszka Agnieszka Kolada Małgorzata Gołub

Bardziej szczegółowo

Fauna dorzecza Czarnej Orawy

Fauna dorzecza Czarnej Orawy Fauna dorzecza Czarnej Orawy Ssaki Mammalia Ogółem z tego terenu posiadamy wiadomości o występowaniu 46 gatunków ssaków, z tego 24 gatunki podlegają ochronie gatunkowej, w tym 3 częściowej, a 9 gatunków

Bardziej szczegółowo

Polimorfizm transpozonów z rodziny Tc1-podobnych w genomach ryb

Polimorfizm transpozonów z rodziny Tc1-podobnych w genomach ryb Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk Sopot Polimorfizm transpozonów z rodziny Tc1-podobnych w genomach ryb Rozprawa doktorska Anita Poćwierz-Kotus Promotor: Recenzenci: prof. dr hab. Roman Wenne

Bardziej szczegółowo

Ocena hydromorfologiczna cieków w praktyce

Ocena hydromorfologiczna cieków w praktyce Ocena hydromorfologiczna cieków w praktyce dr Adam Hamerla Główny Instytut Górnictwa tel.: 32 259 22 92 email: ahamerla@gig.eu Patronat honorowy: Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu wodno środowiskowego kraju programy działań

Aktualizacja Programu wodno środowiskowego kraju programy działań Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja Programu wodno środowiskowego kraju programy działań Marta Saracyn specjalista w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym Plany zarządzania ryzykiem powodziowym Dyrektywa Powodziowa 2007/60/WE Główne zadanie: minimalizowanie ryzyka i zarządzanie nim ochrona przed powodzią Zmiana w podejściu: zarządzanie ryzykiem powodziowym

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Penczak i inni

Tadeusz Penczak i inni ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2006, t. 19, s. 103 122 TADEUSZ PENCZAK*, ANDRZEJ KRUK, GRZEGORZ ZIĘBA, LIDIA MARSZAŁ, HENRYK KOSZALIŃSKI, SZYMON

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 57/2012 za okres od 26.02.2012r. godz. 08.00 do 27.02.2012r. godz. 08:00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 57/2012 za okres od 26.02.2012r. godz. 08.00 do 27.02.2012r. godz. 08:00 Warszawa, dnia 27 lutego 2012r. BIULETYN INFORMACYJNY NR 57/2012 za okres od 26.02.2012r. godz. 08.00 do 27.02.2012r. godz. 08:00 rz. Wkra wodowskaz Trzciniec st. alarmowy - 330 cm. przekroczony o 3 cm.

Bardziej szczegółowo

Janusz Igras. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Janusz Igras. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Janusz Igras Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Początkiem wszechrzeczy jest woda Tales z Miletu (VII - VI p.n.e.) Woda nie jest produktem handlowym takim

Bardziej szczegółowo

Łó w ryby ze szczyptą rózumu

Łó w ryby ze szczyptą rózumu S t r o n a 1 Łó w ryby ze szczyptą rózumu Andrzej Kapusta, Tomasz K. Czarkowski, Elżbieta Bogacka-Kapusta A. Kapusta, E. Bogacka-Kapusta Zakład Ichtiologii, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

METODY HYDROMORFOLOGICZNEJ WALORYZACJI RZEK STOSOWANE DOTYCHCZAS W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

METODY HYDROMORFOLOGICZNEJ WALORYZACJI RZEK STOSOWANE DOTYCHCZAS W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ WdraŜanie Ramowej Dyrektywy Wodnej Ocena stanu ekologicznego wód w Polsce ECOSTATUS Łódź 7-97 9 grudzień 2005 METODY HYDROMORFOLOGICZNEJ WALORYZACJI RZEK STOSOWANE DOTYCHCZAS W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO

PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO Tamara Tokarczyk, Andrzej Hański, Marta Korcz, Agnieszka Malota Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZ ZIĘBA *, TADEUSZ PENCZAK, BARTOSZ JANIC SZYMON TYBULCZUK, MARIUSZ TSZYDEL, WANDA GALICKA ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI BROK

GRZEGORZ ZIĘBA *, TADEUSZ PENCZAK, BARTOSZ JANIC SZYMON TYBULCZUK, MARIUSZ TSZYDEL, WANDA GALICKA ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI BROK ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 211, t. 24, s. 51 67 GRZEGORZ ZIĘBA *, TADEUSZ PENCZAK, BARTOSZ JANIC SZYMON TYBULCZUK, MARIUSZ TSZYDEL, WANDA

Bardziej szczegółowo

Udrażnianie rzek - kluczowe aspekty budowy i finansowania przepławek dla ryb z perspektywy administracji samorządowej

Udrażnianie rzek - kluczowe aspekty budowy i finansowania przepławek dla ryb z perspektywy administracji samorządowej -- K O N F E R E N C J A S Z K O L E N I O W A OFERTA UCZESTNICTWA DLA LOKALINYCH GRUP DZIAŁANIA D L A A D M I N I S T R A C J I Jak sięgnąć po dodatkowe środki dla LGD? Jak tworzyć modele współpracy LGD

Bardziej szczegółowo

z dnia 26 sierpnia 2004 r. (Olsztyn, dnia 6 września 2004 r.)

z dnia 26 sierpnia 2004 r. (Olsztyn, dnia 6 września 2004 r.) Warmi.2004.122.1575 2009-03-31 zm. Warmi.2009.44.714 1 2009-07-07 zm. Warmi.2009.95.1561 1 2009-11-30 zm. Warmi.2009.180.2456 1 2010-06-15 zm. Warmi.2010.83.1356 1 2011-10-31 zm. Warmi.2011.161.2454 1

Bardziej szczegółowo

JOANNA GRABOWSKA *, LIDIA MARSZAŁ, BARTOSZ JANIC, DARIUSZ PIETRASZEWSKI, DAGMARA RACHALEWSKA, GRZEGORZ ZIĘBA, SZYMON TYBULCZUK

JOANNA GRABOWSKA *, LIDIA MARSZAŁ, BARTOSZ JANIC, DARIUSZ PIETRASZEWSKI, DAGMARA RACHALEWSKA, GRZEGORZ ZIĘBA, SZYMON TYBULCZUK ROCZNIKI NAUKOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO (Rocz. Nauk. PZW) SCIENTIFIC ANNUAL OF THE POLISH ANGLING ASSOCIATION (Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc.) 2014, tom/volume 27, 23 50 http://www.pzw.org.pl/roczniki/cms/1635/

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: POIS /09. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski

Projekt nr: POIS /09. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09 Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

2. Charakterystyka dotychczasowych opracowań --------------------------------------- 14

2. Charakterystyka dotychczasowych opracowań --------------------------------------- 14 I. WSTĘP ------------------------------------------------------------------------------------------ 5 1. Metodyka pracy ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Monitoring ichtiofauny w rzekach

Monitoring ichtiofauny w rzekach INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Monitoring ichtiofauny w rzekach Przewodnik metodyczny fot. M. Adamczyk Redakcja: dr Paweł Prus, prof. dr hab. Wiesław Wiśniewolski BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Zespół

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres 24.07-28.07.2015r.

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres 24.07-28.07.2015r. Warszawa, dn.24.07.2015 Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres 24.07-28.07.2015r. wg stanu na godz. 14:00 dnia 24.07.2015 r. 1. Prognoza pogody dla Polski na

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska wodno-gruntowego (nazwa specjalności)

Ochrona środowiska wodno-gruntowego (nazwa specjalności) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr. KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Ochrona środowiska wodno-gruntowego (nazwa specjalności) Nazwa Nazwa w j. ang. Podstawy biologii ryb Basic of fish biology

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. POZIOM NAUCZANIA: liceum ogólnokształcące kl. I (szkoła ponadgimnazjalna)

SCENARIUSZ LEKCJI. POZIOM NAUCZANIA: liceum ogólnokształcące kl. I (szkoła ponadgimnazjalna) Katarzyna Koczerba SCENARIUSZ LEKCJI TEMAT ZAJĘĆ: Rzeka Drawa (edukacja regionalna) POZIOM NAUCZANIA: liceum ogólnokształcące kl. I (szkoła ponadgimnazjalna) CZAS TRWANIA: 3 tygodnie CELE ZAJĘĆ Uczeń zna:

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Grayling Thymallus thymallus L. population condition in the Bieszczady National Park

Wstęp. Grayling Thymallus thymallus L. population condition in the Bieszczady National Park 287 ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 21 (2013) str. 287 296 Krzysztof Kukuła, Aneta Bylak Received: 28.01.2013 Katedra Biologii Środowiska Reviewed: 10.04.2013 Uniwersytet Rzeszowski ul. Zelwerowicza 4, 35 601 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Obszary cenne przyrodniczo - inwentaryzacja przyrodnicza

Obszary cenne przyrodniczo - inwentaryzacja przyrodnicza Obszary cenne przyrodniczo - inwentaryzacja przyrodnicza Robert Stańko Katarzyna Kiaszewicz Obszary Natura 2000 znajdujące się na terenie zlewni Czarnej Orawy - Czarna Orawa (PLH 120031) -Babia Góra (PLH

Bardziej szczegółowo

SESJA VI RYBACTWO, ICHTIOBIOLOGIA JAK LICZYĆ RYBY W JEZIORZE DLA POTRZEB RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ PRZYKŁAD PŁYTKIEGO ZBIORNIKA MALTA

SESJA VI RYBACTWO, ICHTIOBIOLOGIA JAK LICZYĆ RYBY W JEZIORZE DLA POTRZEB RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ PRZYKŁAD PŁYTKIEGO ZBIORNIKA MALTA SESJA VI RYBACTWO, ICHTIOBIOLOGIA JAK LICZYĆ RYBY W JEZIORZE DLA POTRZEB RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ PRZYKŁAD PŁYTKIEGO ZBIORNIKA MALTA MAŁGORZATA GODLEWSKA, WIESŁAW WIŚNIEWOLSKI Instytut Rybactwa Śródlądowego

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE BADANIA WPŁYWU DWÓCH HYDROELEKTROWNI NA KARPIOWATE RYBY RZECZNE W DUNAJCU

WSTĘPNE BADANIA WPŁYWU DWÓCH HYDROELEKTROWNI NA KARPIOWATE RYBY RZECZNE W DUNAJCU ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2007, t. 20, s. 113 125 LESZEK AUGUSTYN 1 *, RYSZARD BARTEL 2 WSTĘPNE BADANIA WPŁYWU DWÓCH HYDROELEKTROWNI NA

Bardziej szczegółowo

z dnia 1 czerwca 2010 r.

z dnia 1 czerwca 2010 r. Pomor.10.89.1693 ZARZĄDZENIE Nr 1 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Gdyni z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych sposobów wykonywania

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 8 grudnia 15 grudnia 2015 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne

Bardziej szczegółowo

Prognoza meteorologiczna na okres i ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji hydrologicznej. na okres

Prognoza meteorologiczna na okres i ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji hydrologicznej. na okres Warszawa, dn. 1.08.2016 Prognoza meteorologiczna na okres 1 3.08.2016 i ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji hydrologicznej na okres 1 4.08.2016 wg stanu na godz. 06:00 dnia 1.08.2016 r. KRÓTKOTERMINOWA

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu ekologicznego jezior na podstawie ichtiofauny

Ocena stanu ekologicznego jezior na podstawie ichtiofauny Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych / Polish-Norwegian Research Fund Ocena stanu ekologicznego jezior na podstawie ichtiofauny Witold Białokoz i Łucjan Chybowski Zakład Rybactwa Jeziorowego IRS Giżycko

Bardziej szczegółowo

Las jako zjawisko geograficzne. (Biomy leśne)

Las jako zjawisko geograficzne. (Biomy leśne) Las jako zjawisko geograficzne (Biomy leśne) Dlaczego lasy na Ziemi w Europie, Afryce, Ameryce, Azji są takie a nie inne? Są pochodną klimatu zmieniającego się w przestrzeni i czasie Lasy (ekosystemy,

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WETERYNARYJNE OBOWIĄZUJĄCE W UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO

PRZEPISY WETERYNARYJNE OBOWIĄZUJĄCE W UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO 138 ELŻBIETA TERECH-MAJEWSKA *, JOANNA GRUDNIEWSKA **, ANDRZEJ K. SIWICKI ** PRZEPISY WETERYNARYJNE OBOWIĄZUJĄCE W UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO * Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo