Ekspertyza w zakresie stanu ichtiofauny Jeziorka Czerniakowskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekspertyza w zakresie stanu ichtiofauny Jeziorka Czerniakowskiego"

Transkrypt

1 2016 Ekspertyza w zakresie stanu ichtiofauny Jeziorka Czerniakowskiego Bogdan Wziątek Minug Pracownia Ekspertyz Rybackich i Przyrodniczych

2 Zawartość Metodyka... 3 Wyniki... 5 Połowy agregatem... 5 Połowy zestawem sieci panelowych oraz wontonem o oczku 120mm Wielkość i Kondycja ryb... 8 Omówienie wyników Konkluzja Piśmiennictwo Dokumentacja fotograficzna

3 Metodyka Badania nad stanem ichtiofauny Jeziorka Czerniakowskiego prowadzono w dniach listopada Połowy ryb prowadzono przy użyciu agregatu elektrycznego z przystawką prostowniczą oraz dwóch paneli sieci sektorowych o oczku od 10 do 60 mm i jednego wontonu o oczku 120mm. Połowy agregatem przeprowadzono na 5 stanowiskach badawczych o długości 120m, na obu basenach zbiornika. Przy doborze stanowisk uwzględniano różne typy zbiorowisk roślinnych oraz różne formy zagospodarowania brzegu. Połowów dwoma zestawami wontonów panelowych dokonano po uprzednim rozpoznaniu dokonanym echosondą Garmin na obu basenach zbiornika. Czas połowu wynosił 14 godzin od 16 do 6 rano. Miejsca poboru prób przedstawiono na mapie 1. Odłowione agregatem ryby oznaczano do gatunków zliczano oraz mierzono i ważono a następnie uwalniano do wody w miejscu złowienia. W przypadku ryb pozyskanych przy użyciu zestawów panelowych ze względu na uszkodzenia ryby nie mogły zostać uwolnione do wody. Duże osobniki pozyskane wontonem o oczku 120 mm, ze względu na możliwość ich uwolnienia bez powstania poważniejszych uszkodzeń ciała również wypuszczono do wody. Opracowania wyników dokonano w programie komputerowym Statistica Pl Dla oceny stanu kondycji ryb dla gatunków których liczebność w połowach była większa niż 25 osobników wykreślono krzywe zależności wzrostu masy w zależności od długości dla poszczególnych klas wielkości ryb a następnie porównano je z danymi literaturowymi. 3

4 Mapa 1. Miejsca prowadzenia połowów badawczych przy użyciu różnych narzędzi połowu 4

5 Wyniki Łącznie w przeprowadzonych połowach badawczych odłowiono 374 osobników ryb należących do 13 gatunków. Łączna masa odłowionych ryb wyniosła g (Tab. 1). Tabela 1 Skład połowów monitoringowych prowadzonych różnymi narzędziami rybackimi na Jeziorku Czerniakowskim w listopadzie 2016 roku Łącznie Gatunek Karaś srebrzysty Karaś pospolity Lin Krąp Leszcz Wzdręga Płoć Ukleja Słonecznica Szczupak Sandacz Jazgarz Okoń - Nazwa naukowa Carassius auratus gibelio Carassius carassius Tinca tinca Abramis bioerkna Abramis brama Scardinius erhytrophthalmus Rutilus rutilus Alburnus alburnus Leucaspius delineatus Esox lucius Zander lucioperca Gymnocephalus cernnus Perca fluviatilis - N (osobniki) W (g) Połowy agregatem Łącznie agregatem odłowiono 355 ryb należących do 10 gatunków. Najliczniejszą grupę w odłowach stanowiły wzdręga Scardinius erytrophtalmus - 43,38% oraz płoć Rutilus rutilus 37,46% (Rys.1). Także biomasa tych gatunków w odłowie była wysoka odpowiednio 32,5% wzdręga i 22,5% płoć (Rys.2). Na dalszych miejscach znajdowały się leszcz Abramis brama i krąp Abramis bioercna (Rys.1 i 2). Spośród gatunków drapieżnych odnotowano występowanie szczupaka Esox lucius, który stanowił 2,82%. Pod względem biomasy szczupak stanowił 33,4%. W połowach odnotowano bardzo niski udział lina Tinca tinca i karasia pospolitego Carassius carassius. Obydwa gatunki stanowiły mniej niż 1% liczby odłowionych ryb (Rys.1). 5

6 udział procentowy udział procentowy 45,0 43,4 40,0 37,5 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,6 0,3 0,6 5,6 5,9 2,5 2,8 0,8 0,0 Rysunek 1. Udział liczbowy poszczególnych gatunków ryb odłowionych agregatem w Jeziorku Czerniakowskim. 35,0 32,5 33,4 30,0 25,0 22,5 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1,0 0,5 1,0 4,8 4,2 0,1 0,1 Rysunek 2. Udział wagowy poszczególnych gatunków ryb odłowionych agregatem elektrycznym w Jeziorku Czerniakowskim Zdecydowanie mniejszą ilość ryb odłowiono na stanowiskach 1 i 2 - łącznie 54 osobniki. Większa była tam liczebność szczupaka średnio 3,5 osobnika na stanowisko. Na stanowiskach 3, 4, 5 liczebność ryb była zdecydowanie większa bo łącznie odłowiono 304 osobniki. 6

7 Zdecydowanie mniejsza była tu natomiast liczebność szczupaka średnio 2,0 osobnika na stanowisko. Połowy zestawem sieci panelowych oraz wontonem o oczku 120mm. W zestawach sieci panelowych skład połowów różnił się od tych uzyskanych agregatem elektrycznym. W połowach odnotowano siedem gatunków ryb (Tab.2). Tabela 2. Skład połowów badawczych przeprowadzonych zestawem wontonów panelowych i wontonem o oczku 120mm Gatunek Leszcz Krąp Wzdręga Ukleja Szczupak Sandacz Jazgarz Łącznie N (osobniki) % 5,81 40,4 23,1 17,3 5,8 1,9 5,8 100 W (g) , , , ,5 % 6,1 6,2 5,5 1,0 67,6 13,7 <0,1 100 W połowach najliczniej występował krąp - 40,4% oraz wzdręga - 23,1%. Nie odnotowano natomiast płoci, której miejsce zajęła ukleja Alburnus alburnus - 17,3%. Wontonem o oczku 120 mm odłowiono łącznie 3 ryby - dwa osobniki szczupaka oraz jednego osobnika sandacza Sander lucioperca. Niewielka ilość ryb odłowionych narzędziami stawnymi wynikała z terminu realizacji prac - koniec listopada i niskiej temperatury wody w której ryby przejawiały już niewielką aktywność. 7

8 Wielkość i Kondycja ryb Dane odnośnie rozkładu długości i masy odłowionych ryb zestawiono w Tabeli 3. W połowach dominowały ryby małe, których długość całkowita nie przekraczała 15 cm. Stanowiły one około 92,7 % wszystkich odłowionych ryb. Ryby o długości powyżej 15 cm stanowiły głównie gatunki takie jak: szczupak, sandacz, karaś pospolity, i srebrzysty. W odniesieniu do innych gatunków zwłaszcza najliczniej reprezentowanych w odłowie wzdręgi, płoci i krąpia udział osobników powyżej 15 cm długości całkowitej nie przekraczała 5% ogólnej liczby odłowionych ryb. 8

9 Tabela 3 Średnia długość i średnia masa ciała ryb odłowionych różnymi metodami w Jeziorku Czerniakowskim. L - średnia długość całkowita ryby (cm), W - średnia masa ryb w określonej klasie długości (g). Grupowania na poszczególne klasy długości dokonano z użyciem programu Statistica PL. Wzdręga Płoć Krąp Lin Kraś posp. Karaś sr. Leszcz Ukleja Szczupak Sandacz Okoń L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W 6,5 5,5 8,5 6,2 7,5 8,9 12,0 49,0 16, ,5 86,5 7,5 8,0 14,9 22,5 18,5 113,0 62,0 2900,0 7,2 7,5 11,0 13,4 12,5 19, ,9 22,0 136,0 15,5 39,0 35, ,7 23, ,7 22,5 108, ,0 65, ,5 37,3 89, ,0 126,7 9

10 masa całkowita (g) maa całkowita (g) Dla gatunków, których liczebność w odłowie przekraczała 25 osobników wyznaczono zależność pomiędzy wzrostem długości i masy dla oceny stopnia kondycji ryb (Rys. 3 a, b i c) y = 2,8212e 0,1615x R² = 0, długość całkowita (cm) Rysunek 3a. Zależność pomiędzy masą a długością dla wzdregi odłowionej w Jeziorku Czerniakowskim y = 0,6312e 0,2706x R² = 0, długość całkowita (cm) Rysunek 3b. Zależność pomiędzy masą a długością dla płoci odłowionej w Jeziorku Czerniakowskim 10

11 masa całkowita (g) y = 2,6805e 0,1673x R² = 0, długość całkowita (cm) Rysunek 3c. Zależność pomiędzy masą a długością dla krapia odłowionego w Jeziorku Czerniakowskim Porównanie uzyskanych wartości z danymi z literatury (Młyniec 1991, Tadajewska 1991), wskazuje na słaby stan kondycji wszystkich trzech analizowanych gatunków ryb. Dotyczy to zwłaszcza osobników największych wśród których różnice pomiędzy masą określonej klasy długości a parametrem wyznaczonym dla innych zbiorników były najwyższe. Może to wskazywać na słabe warunki pokarmowe lub też przegęszczenie ich populacji z powodu zbyt niskiego udziału drapieżników w strukturze ichtiofauny Jeziorka Czerniakowskiego. 11

12 Omówienie wyników Na podstawie przeprowadzonych połowów monitoringowych można wnioskować, że w Jeziorku Czerniakowskim występuje liczna populacja drobnych zooplanktoneżrnych ryb karpiowatych, tworzona głównie przez płoć i wzdręgę oraz krąpia i leszcza. Populacja zwłaszcza płoci i wzdręgi wydaje się być bardzo liczna ponieważ łączna ilość odłowionych ryb tego gatunku wyniosła osobników. Niska wartość współczynnika kondycji wskazuje, że populacje płoci, krąpia i wzdręgi głównych gatunków odłowionych są albo przegęszczone albo też nie znajdują dogodnych warunków do wzrostu ze względu na zbyt ubogą bazę pokarmową lub niską jakość środowiska. Dlatego też konieczna jest redukcja liczebności ich populacji metodami biologicznymi - zarybienia gatunkami drapieżnymi, za wyjątkiem suma. Przeprowadzone połowy badawcze wykazały, że w zbiorniku bardzo niski jest w ichtiofaunie udział gatunków charakterystycznych dla jezior zakolowych do których należy Jeziorko Czerniakowskie jakimi są lin i karaś pospolity. Wskazuje to wyraźnie na niekorzystne zmiany, które zaszły w zespole ichtiofauny zasiedlającej jezioro. Prawdopodobną przyczyną zmian jest antropopresja, a zwłaszcza: - zanieczyszczenie wód, - odwodnienie terenów w zlewni bezpośredniej skutkujące obniżeniem się lustra wody i utratą tarlisk, - kłusownictwo. Za niepokojący objaw należy uznać również znikomy udział w odłowach młodocianych osobników szczupaka (0+). Wyraźnie wskazuje to na niewielką efektywność tarła naturalnego. Większość odłowionych ryb pochodziła zapewne z zarybienia dokonanego w roku 2015, lub też wcześniejszego okresu - osobniki bardzo duże powyżej 2,0kg, kiedy prawdopodobnie poziom wody w zbiorniku był znacznie wyższy (Mapa2). Występowanie szczupaka w zbiorniku jest więc całkowicie uzależnione od działań ochronny czynnej. Jednocześnie wyniki połowów wskazują że baza pokarmowa dla szczupaka jest zasobna o czym świadczy liczebność płoci i wzdręgi w odłowie. Prowadzenie dalszych zarybień zwłaszcza że ich efekty są widoczne w połowach kontrolnych należy więc uznać za celowe. Trudno jest natomiast wnioskować o populacji sandacza zasiedlającej zbiornik ponieważ odłowiony został jedynie jeden osobnik o długości 62 cm i masie 2,9 kg. Na podstawie informacji uzyskanych od wędkarzy można przypuszczać że w Jeziorku 12

13 Czerniakowskim występują też mniejsze ryby tego gatunku jednakże ich liczebność nie jest możliwa do oszacowania. Przeprowadzone połowy badawcze wskazują, że częściowa forma udostępnienia Jeziorka dla celów rekreacji wędkarskiej przynosi pozytywne efekty ponieważ liczebność ryb drapieżnych zwłaszcza szczupaka w części wyłączonej z wędkowania była większa i w przeliczeniu wynosiła 0,03 osobnika na 1m długości linii brzegowej. W części udostępnionej do wędkowania - 0,014 osobnika na 1m długości linii brzegowej. Wyłączony z wędkowania fragment stanowi więc ostoję w której ryby mogą chronić się przed nadmierną presją wędkarską. Natomiast wskazane byłoby zwiększenie nadzoru nad tym fragmentem starorzecza aby zapobiegać przypadkom kłusownictwa wędkarskiego i sieciowego. 13

14 Mapa 2 Lokalizacja historycznych miejsc rozrodu szczupaka, które obecnie na skutek obniżenia poziomu wody utraciły swoje funkcje ekologiczne 14

15 Konkluzja Przeprowadzone badania wskazują, że dla ochrony ekosystemu jeziora wskazane byłoby prowadzenie następujących działań: 1. Dalsze regularne prowadzenie zarybień szczupakiem przy czym wprowadzana dawka materiału zarybieniowego powinna wynosić nie mniej niż sztuk wylęgu żerującego lub też 4000 sztuk narybku letniego lub też 1000 sztuk narybku jesiennego. Zarybienia powinny być prowadzone nie rzadziej niż co dwa lata. 2. Prowadzenie zarybień sandaczem w dawce nie mniej niż 2000 sztuk narybku letniego lub 700 sztuk narybku jesiennego. Podobnie jak w przypadku szczupaka nie rzadziej niż co dwa lata. 3. Prowadzenie zarybień linem w dawce nie mniej niż 50 kg kroczka. Podobnie jak w przypadku szczupaka nie rzadziej niż co dwa lata. 4. Prowadzenie zarybień karasiem pospolitym w dawce nie mniej niż 20 kg kroczka. Podobnie jak w przypadku szczupaka nie rzadziej niż co dwa lata. 5. Prowadzenie badań monitoringowych w okresach nie rzadszych niż co dwa lata, jesienią w roku poprzedzającym zarybienia co pozwoli na ocenę efektów wcześniejszych zarybień i dobór odpowiedniej ilości i wielkości materiału poszczególnych gatunków. 6. Zachowanie dotychczasowego sposobu udostępnienia dla celów rekreacji wędkarskiej czyli wyłączenie z połowów wędkarskich dolnego (poniżej mostu) basenu zbiornika 7. Zwiększenie nadzoru nad częścią wyłączoną z wędkowania celem ochronny zbiornika przed kłusownictwem. 15

16 Piśmiennictwo Młyniec B Płoć. w Brylińska M. (red.) Ryby słodkowodne Polski. PWN Warszawa: Młyniec B Wzdręga. w Brylińska M. (red.) Ryby słodkowodne Polski. PWN Warszawa: Tadajewska M Krap. w Brylińska M. (red.) Ryby słodkowodne Polski. PWN Warszawa: Szczerbowski J.A Rybactwo śródlądowe. Wydawnictwo IRŚ Olsztyn Wiśniewolski W. Ligęza J Ichthyofauna of selected water bodies and the Vistula River i Warsaw. Fragmenta Faunistica 54(1):

17 Dokumentacja fotograficzna Fot. 1 Połowy agregatm na stanowisku 1 Fot. 2 Szczupak prawdopodobnie w wieku 2+ odłowiony na stanowisku 1. 17

18 Fot. 3 Szczupak, karaś pospolity, płoć i wzdręga odłowione na stanowisku 2 Fot. 4 Liny i leszcz odłowione na stanowisku 3 18

19 Fot. 5 Ryby odłowione na stanowisku 1 zestawem sektorowym Fot. 6 Szczupak odłowiony wontonem o dużym oczku w górnym basenie Jeziorka Czerniakowskiego 19

20 Fot. 7 Sandacz odłowiony wontonem o dużym oczku w górnym basenie Jeziorka Czerniakowskiego 20

UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE I ŚRODOWISKOWE ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEJ GOSPODARKI RYBACKIEJ I AKWAKULTURY W POLSCE

UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE I ŚRODOWISKOWE ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEJ GOSPODARKI RYBACKIEJ I AKWAKULTURY W POLSCE UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE I ŚRODOWISKOWE ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEJ GOSPODARKI RYBACKIEJ I AKWAKULTURY W POLSCE Arkadiusz Wołos, Andrzej Lirski, Tomasz Czerwiński Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Ogólne wiadomości z zakresu hodowli. Marek Matras

Ogólne wiadomości z zakresu hodowli. Marek Matras Ogólne wiadomości z zakresu hodowli ryb karpiowatych Marek Matras Informacje ogólne Pochodzenie karpia (Cyprinus carpio) Pochodzenie karpia koi (Cyprinus carpio) Gatunki ryb hodowane w stawie karpiowym

Bardziej szczegółowo

ARKADIUSZ WOŁOS. 1. Wstęp

ARKADIUSZ WOŁOS. 1. Wstęp UŻYTKOWNIK RYBACKI-NOWA RZECZYWISTOŚĆ, PZW 2008, s. 102-119 ARKADIUSZ WOŁOS REJESTRCAJA POŁOWÓW WĘDKARSKICH A KONIECZNOŚĆ PROWADZENIA RACJONALNEJ GOSPODARKI RYBACKIEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH OKRĘGÓW POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

III. 2.4. GOSPODARKA RYBACKO WĘDKARSKA

III. 2.4. GOSPODARKA RYBACKO WĘDKARSKA III. 2.4. GOSPODARKA RYBACKO WĘDKARSKA Zasady prowadzenia gospodarki rybackiej na terenie całego kraju regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 21, poz. 91).

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOCHRONY ŚRODOWISKA I RYBACTWA Studia podyplomowe ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA. Karol Dziemiańczyk

WYDZIAŁOCHRONY ŚRODOWISKA I RYBACTWA Studia podyplomowe ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA. Karol Dziemiańczyk UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w OLSZTYNIE WYDZIAŁOCHRONY ŚRODOWISKA I RYBACTWA Studia podyplomowe ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA Karol Dziemiańczyk Nr indeksu: 26/2010 Analiza limnologiczna i ichtiologiczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA ZBIORNIKU WODNYM MACZUŁY"

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA ZBIORNIKU WODNYM MACZUŁY I WSTĘP REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA ZBIORNIKU WODNYM MACZUŁY" Regulamin Amatorskiego Połowu ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawniania wędkarstwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA KONFERENCJA RYBACKA 21-22 WRZEŚNIA 2015r.

REGIONALNA KONFERENCJA RYBACKA 21-22 WRZEŚNIA 2015r. REGIONALNA KONFERENCJA RYBACKA 21-22 WRZEŚNIA 2015r. PRESJA KORMORANA CZARNEGO NA ICHTIOFAUNĘ WÓD NA PRZYKŁĄDZIE TERENU LGR OPOLSZCZYZNA ORAZ LGR Żabi kraj Raport końcowy z zadania badawczego Próba oszacowania

Bardziej szczegółowo

Biomanipulacja w zbiornikach wodnych jako przykład metody rekultywacji

Biomanipulacja w zbiornikach wodnych jako przykład metody rekultywacji Biomanipulacja w zbiornikach wodnych jako przykład metody rekultywacji Prof. dr hab. Ryszard Gołdyn Zakład Ochrony Wód Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Piramida troficzna Ryby drapieżne Ryby

Bardziej szczegółowo

Kompetencje Samorządu Województwa w zakresie rybactwa

Kompetencje Samorządu Województwa w zakresie rybactwa Kompetencje Samorządu Województwa w zakresie rybactwa 1. Ocena wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej Art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 18 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż w Gminie Lubniewice

Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż w Gminie Lubniewice Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż w Gminie Lubniewice Lubniewice, dnia 03.02.2014 r. 1 SPIS TREŚCI I. Wstęp. II. Prawa wędkującego. III. Obowiązki wędkującego. IV. Zasady wędkowania.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA W RAMACH KONKURSU NASZE JEZIORO NASZA SPRAWA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA W RAMACH KONKURSU NASZE JEZIORO NASZA SPRAWA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA W RAMACH KONKURSU NASZE JEZIORO NASZA SPRAWA pt. - Jezioro Mergiel Duży -źródłem Eko-ryb wg umowy dotacji nr WFOŚ/D/738/240/2014. Koszt kwalifikowany : 1700 zł Zadanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 6. Ichtiofauna najważniejszych cieków

ZAŁĄCZNIK 6. Ichtiofauna najważniejszych cieków ZAŁĄCZNIK 6 CHARAKTERYSTYKA ICHTIOLOGICZNA ŻUŁAW Obszar Żuław Wiślanych charakteryzuje się bogatą siecią wodną. Jej centralną arterię stanowi Wisła wraz z uchodzącym do Zalewu Wiślanego Nogatem, który

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 25.11.2015 r.

Uchwała nr 72/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 25.11.2015 r. Uchwała nr 72/2015 w Katowicach z dnia 25.11.2015 r. w sprawie: składek i opłat, regulaminu, zezwolenia i rejestru połowu ryb łowiska specjalnego Czarna Przemsza Na podstawie 47 pkt 1 w zw. z 46 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Mikołajczyk ZARYBIENIA

Prof. dr hab. Tomasz Mikołajczyk ZARYBIENIA Prof. dr hab. Tomasz Mikołajczyk ZARYBIENIA Oficjalna definicja zarybień Wprowadzanie ryb do jezior i rzek w których populacja ryb uległa zmniejszeniu lub degradacji dzięki działalności człowieka GENEZA

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik rybactwa śródlądowego Symbol cyfrowy zawodu: 321[06] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 321[06]-01-102 Czas trwania egzaminu: 180

Bardziej szczegółowo

Natura 2000 Powiązania ekologiczne a funkcjonowanie zbiornika

Natura 2000 Powiązania ekologiczne a funkcjonowanie zbiornika Natura 2000 Powiązania ekologiczne a funkcjonowanie zbiornika Robert Gwiazda Instytut Ochrony Przyrody PAN Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Andrzej Martyniak, Piotr Hliwa, Urszula Szymańska, Katarzyna Stańczak, Piotr Gomułka, Jarosław Król. Autorzy opracowania:

Andrzej Martyniak, Piotr Hliwa, Urszula Szymańska, Katarzyna Stańczak, Piotr Gomułka, Jarosław Król. Autorzy opracowania: Próba oszacowania presji kormorana czarnego Phalacrocorax carbo (L. 1758) na ich ofaunę wód na terenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Żabi Kraj

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 grudnia 2012 r. Poz. 1355. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 16 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 3 grudnia 2012 r. Poz. 1355. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 16 listopada 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 grudnia 2012 r. Poz. 1355 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wykazu gatunków ryb uznanych

Bardziej szczegółowo

KORMORAN W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO KORZYSTANIA Z ZASOBÓW RYBACKICH

KORMORAN W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO KORZYSTANIA Z ZASOBÓW RYBACKICH KORMORAN W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO KORZYSTANIA Z ZASOBÓW RYBACKICH Gdynia 15 listopada 2012 Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy 1 Spis treści Pokarm kormorana i możliwy wpływ na rodzime

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 22.01.2015 r. w sprawie: utworzenia i zatwierdzenia łowiska licencyjnego LIGA

Uchwała nr 10/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 22.01.2015 r. w sprawie: utworzenia i zatwierdzenia łowiska licencyjnego LIGA Uchwała nr 10/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 22.01.2015 r. w sprawie: utworzenia i zatwierdzenia łowiska licencyjnego LIGA Na podstawie 47 ust. 1 w związku z 46 pkt 10 i 15 Statutu

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie środowiska przyrodniczego zlewni ZMŚP "Pożary" w 2008 roku 10B. WYNIKI INWENTARYZACJI RYB W KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM

Raport o stanie środowiska przyrodniczego zlewni ZMŚP Pożary w 2008 roku 10B. WYNIKI INWENTARYZACJI RYB W KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM 10B. WYNIKI INWENTARYZACJI RYB W KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM Michał Główka, Adam Olszewski Wstęp Ryby są jedyną gromadą kręgowców, która do tej pory nie była badana w Kampinoskim Parku Narodowym! Istniały

Bardziej szczegółowo

Projekt planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego

Projekt planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego Projekt planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego Wyniki ankietyzacji lokalnych rybaków na temat oddziaływania połowów na obszary Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Międzywojewódzki Konkurs. Wiedzy Przyrodniczo - Ekologicznej

Międzywojewódzki Konkurs. Wiedzy Przyrodniczo - Ekologicznej Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy Przyrodniczo - Ekologicznej pt. Ryby naszych wód XX EDYCJA II ETAP rok szkolny 2014/2015 INSTRUKCJA Witamy Ciebie na II etapie Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODZIE RYBACKIM JEZIORO ŻARNOWIECKIE

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODZIE RYBACKIM JEZIORO ŻARNOWIECKIE REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODZIE RYBACKIM JEZIORO ŻARNOWIECKIE 1.WSTĘP Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa

Bardziej szczegółowo

Badania ichtiofauny w latach 2010-2012 dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód wraz z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym - jeziora

Badania ichtiofauny w latach 2010-2012 dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód wraz z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym - jeziora INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO IM. STANISŁAWA SAKOWICZA W OLSZTYNIE Badania ichtiofauny w latach 2010-2012 dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód wraz z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym

Bardziej szczegółowo

Kto jest zwolniony z obowiązku składania egzaminu na kartę wędkarską?

Kto jest zwolniony z obowiązku składania egzaminu na kartę wędkarską? Podstawę finansów OTW stanowią: składki członkowskie (odpowiedź dotacje państwowe dotacje samorządów terytorialnych Kto jest zwolniony z obowiązku składania egzaminu na kartę wędkarską? właściciele i dzierżawcy

Bardziej szczegółowo

ZESZYT NR 5 DOKUMENTACJA DLA GATUNKÓW RYB BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM OCHRONY

ZESZYT NR 5 DOKUMENTACJA DLA GATUNKÓW RYB BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM OCHRONY PLAN ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000 DOLINA BIEBRZY PLH200008 ZESZYT NR 5 DOKUMENTACJA DLA GATUNKÓW RYB BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM OCHRONY Warszawa, Białystok, Olsztyn, Suwałki 2013 Opracowano w ramach

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Wydział Terenów Wiejskich. BIELSKO-BIAŁA, 22 marca 2012 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Wydział Terenów Wiejskich. BIELSKO-BIAŁA, 22 marca 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Wydział Terenów Wiejskich BIELSKO-BIAŁA, 22 marca 2012 r. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz.

Bardziej szczegółowo

plansze edukacyjne Ryby Polski Najpopularniejsze gatunki

plansze edukacyjne Ryby Polski Najpopularniejsze gatunki plansze edukacyjne Ryby Polski Najpopularniejsze gatunki Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, publiczne odtwarzanie, w tym zamieszczanie w Internecie bez zezwolenia jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I N A W N I O S K I

O D P O W I E D Z I N A W N I O S K I OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa tel./fax: (0 22) 620.51.96, tel. (0 22) 620.50.83 www.ompzw.pl e-mail: ompzworganizacyjny@wp.pl BZ WBK S.A. Warszawa nr 11

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 12 listopada 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 12 listopada 2001 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. (Dz. U. z dnia 4 grudnia 2001

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 93/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW podjęta w dniu 16 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 93/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW podjęta w dniu 16 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 93/2015 w sprawie zatwierdzenia protokołu Okręgowej Komisji Odznaczeń Na podstawie 47 ust. 1 w oparciu o 46 pkt 11 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu zatwierdza protokół Okręgowej Komisji

Bardziej szczegółowo

1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)

1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny) 1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny) Przedmiotowe siedlisko przyrodnicze składa się z dwóch podtypów: 1150-1 Zalewy 1150-2 Jeziora przybrzeżne W roku 2008 prowadzono badania jezior przybrzeżnych,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 12 listopada 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 12 listopada 2001 r. Dz.U.2001.138.1559 2003-02-19 zm. Dz.U.2003.17.160 1 2009-07-03 zm. Dz.U.2009.94.780 1 2010-06-14 zm. Dz.U.2010.104.654 1 2011-07-26 zm. Dz.U.2011.143.842 1 2013-01-01 zm. Dz.U.2010.104.654 1 ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 12 listopada 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 12 listopada 2001 r. Dz.U.2001.138.1559 2003.02.19 zm. Dz.U.2003.17.160 1 2009.07.03 zm. Dz.U.2009.94.780 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu,

Bardziej szczegółowo

PRO-PILKKI 2 Nazwy ryb

PRO-PILKKI 2 Nazwy ryb PRO-PILKKI 2 Nazwy ryb Arctic Charr - Palia Asp - Boleń Baltic Herring - Śledź Bleak - Ukleja Bream - Leszcz Brook trout - Pstrąg źródlany Bull-rout - Kur diabeł Chub - Kleń Crucian carp - Karaś Dace -

Bardziej szczegółowo

W tym roku nasze Koło obchodzi swoje 65 urodziny. Z tej okazji, w imieniu zarządu Koła PZW w Człuchowie, życzę wszystkim koleżankom i kolegom udanego

W tym roku nasze Koło obchodzi swoje 65 urodziny. Z tej okazji, w imieniu zarządu Koła PZW w Człuchowie, życzę wszystkim koleżankom i kolegom udanego W tym roku nasze Koło obchodzi swoje 65 urodziny. Z tej okazji, w imieniu zarządu Koła PZW w Człuchowie, życzę wszystkim koleżankom i kolegom udanego sezonu 2015, połowu rekordowej ryby i satysfakcji z

Bardziej szczegółowo

Presja turystyki wędkarskiej w Parku Narodowym Ujście Warty

Presja turystyki wędkarskiej w Parku Narodowym Ujście Warty Presja turystyki wędkarskiej w Parku Narodowym Ujście Warty Katarzyna Przybylska, Wojciech Andrzejewski, Katarzyna Maria Żołnierowicz, Jan Mazurkiewicz, Maria Urbańska, Maciej Adamczyk ARTYKUŁY / ARTICLES

Bardziej szczegółowo

największy w Europie kompleks stawów największy w Polsce rezerwat ptaków (5324, 31 ha) największy w Polsce Park Krajobrazowy Dolina Baryczy (87 040

największy w Europie kompleks stawów największy w Polsce rezerwat ptaków (5324, 31 ha) największy w Polsce Park Krajobrazowy Dolina Baryczy (87 040 największy w Europie kompleks stawów największy w Polsce rezerwat ptaków (5324, 31 ha) największy w Polsce Park Krajobrazowy Dolina Baryczy (87 040 ha) Co pływa w stawach? KARP KARP Karp osiąga ponad 1

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie składu ziarnowego kruszyw z wykorzystaniem próbek zredukowanych

Oznaczanie składu ziarnowego kruszyw z wykorzystaniem próbek zredukowanych dr inż. Zdzisław Naziemiec ISCOiB, OB Kraków Oznaczanie składu ziarnowego kruszyw z wykorzystaniem próbek zredukowanych Przesiewanie kruszyw i oznaczenie ich składu ziarnowego to podstawowe badanie, jakie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 258 15110 Poz. 1549 1549 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA RYBACKA NA JEZIORACH SKARBU PAŃSTWA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

GOSPODARKA RYBACKA NA JEZIORACH SKARBU PAŃSTWA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM Nr ewid. 18/2014/P/13/163/LOL Informacja o wynikach kontroli GOSPODARKA RYBACKA NA JEZIORACH SKARBU PAŃSTWA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROLNICZO-TECHNICZNA w Olsztynie

AKADEMIA ROLNICZO-TECHNICZNA w Olsztynie AKADEMIA ROLNICZO-TECHNICZNA w Olsztynie Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego Adam Pawtel OCENA STANU POGŁOWIA RYB I JAKOŚCI WĘDKOWANIA W RZECE PASŁĘCE NA PODSTAWIE ODŁOWÓW KONTROLNYCH I REJESTRÓW

Bardziej szczegółowo

Działania NFOŚiGW dla ochrony bioróżnorodności na przykładzie wybranych projektów z zakresu ochrony przyrody

Działania NFOŚiGW dla ochrony bioróżnorodności na przykładzie wybranych projektów z zakresu ochrony przyrody Działania NFOŚiGW dla ochrony bioróżnorodności na przykładzie wybranych projektów z zakresu ochrony przyrody Leszek Jóskowiak p.o. dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody Poznań, 25 listopada 2010 r. Różnorodność

Bardziej szczegółowo

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb Rozdziały I. Wstęp II. Prawa wędkującego w wodach PZW III. Obowiązki wędkującego w wodach PZW IV. Zasady wędkowania V. Dozwolone metody połowu VI. Ochrona ryb VII. Kontrola

Bardziej szczegółowo

DARIUSZ PIETRASZEWSKI*, LIDIA MARSZAŁ, GRZEGORZ ZIĘBA, MIROSŁAW PRZYBYLSKI, PIOTR ZIELIŃSKI ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI SANNY

DARIUSZ PIETRASZEWSKI*, LIDIA MARSZAŁ, GRZEGORZ ZIĘBA, MIROSŁAW PRZYBYLSKI, PIOTR ZIELIŃSKI ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI SANNY ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2008, t. 21, s. 129 146 DARIUSZ PIETRASZEWSKI*, LIDIA MARSZAŁ, GRZEGORZ ZIĘBA, MIROSŁAW PRZYBYLSKI, PIOTR ZIELIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady ochrony gatunkowej grzybów - założenia merytoryczne i prawne. Andrzej Kepel

Nowe zasady ochrony gatunkowej grzybów - założenia merytoryczne i prawne. Andrzej Kepel Nowe zasady ochrony gatunkowej grzybów - założenia merytoryczne i prawne Andrzej Kepel Zadania ochrony gatunkowej Początkowo: zabezpieczanie okazów (zakazy) Od kilku lat także: ochrona siedlisk gatunków

Bardziej szczegółowo

Tab. 1. Tab. 1. Załącznik Nr 3.

Tab. 1. Tab. 1. Załącznik Nr 3. OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 00-831 Warszawa ul. Twarda 42 tel/fax 620-51-96 tel.: 620-50-83, 654-57-05 Regon 011508827 NIP 527-10-20-661 konto: 11 1090 2574 0000 0006 4400 0281 strona:

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DO TESTU EKOLOGICZNO WĘDKARSKIEGO OLIMPIAD WĘDKARSKICH

PYTANIA DO TESTU EKOLOGICZNO WĘDKARSKIEGO OLIMPIAD WĘDKARSKICH PYTANIA DO TESTU EKOLOGICZNO WĘDKARSKIEGO OLIMPIAD WĘDKARSKICH 1. Topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu wód w morzach i oceanach to wynik: a) efektu cieplarnianego, b) kwaśnych deszczy, c) dziury

Bardziej szczegółowo

JOANNA GRABOWSKA *, LIDIA MARSZAŁ, BARTOSZ JANIC, DARIUSZ PIETRASZEWSKI, DAGMARA RACHALEWSKA, GRZEGORZ ZIĘBA, SZYMON TYBULCZUK

JOANNA GRABOWSKA *, LIDIA MARSZAŁ, BARTOSZ JANIC, DARIUSZ PIETRASZEWSKI, DAGMARA RACHALEWSKA, GRZEGORZ ZIĘBA, SZYMON TYBULCZUK ROCZNIKI NAUKOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO (Rocz. Nauk. PZW) SCIENTIFIC ANNUAL OF THE POLISH ANGLING ASSOCIATION (Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc.) 2014, tom/volume 27, 23 50 http://www.pzw.org.pl/roczniki/cms/1635/

Bardziej szczegółowo

ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI OBRY FISH FAUNA OF THE OBRA RIVER SYSTEM

ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI OBRY FISH FAUNA OF THE OBRA RIVER SYSTEM ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2006, t. 19, s. 524 TADEUSZ PENCZAK*, ANDRZEJ KRUK, LIDIA MARSZAŁ, GRZEGORZ ZIĘBA, HENRYK KOSZALIŃSKI, SZYMON

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! C) jestem pracownikiem gospodarstwa rybackiego/firmy działającej w sektorze rybackim

Szanowni Państwo! C) jestem pracownikiem gospodarstwa rybackiego/firmy działającej w sektorze rybackim Szanowni Państwo! Zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która służy badaniom sektora rybackiego na obszarze Gmin: Brzeszcze, Kęty, Oświęcim oraz Wieprz. Badania zostaną wykorzystane do

Bardziej szczegółowo

Łó w ryby ze szczyptą rózumu

Łó w ryby ze szczyptą rózumu S t r o n a 1 Łó w ryby ze szczyptą rózumu Andrzej Kapusta, Tomasz K. Czarkowski, Elżbieta Bogacka-Kapusta A. Kapusta, E. Bogacka-Kapusta Zakład Ichtiologii, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Ryby mają głos! Klub Gaja działa na rzecz ochrony mórz i oceanów oraz zagrożonych wyginięciem gatunków ryb.

Ryby mają głos! Klub Gaja działa na rzecz ochrony mórz i oceanów oraz zagrożonych wyginięciem gatunków ryb. Ryby mają głos! w w w. k l u b g a j a. p l fot. www.dos-bertie-winkel.com Klub Gaja działa na rzecz ochrony mórz i oceanów oraz zagrożonych wyginięciem gatunków ryb. Klub Gaja to jedna z najstarszych

Bardziej szczegółowo

Monitoring przejść dla zwierząt

Monitoring przejść dla zwierząt Monitoring przejść dla zwierząt Rafał T. Kurek Zakres, metodyka oraz harmonogram realizacji 2 Podstawy prawne W obowiązującym prawie krajowym a także europejskim, brak szczegółowych zapisów odnoszących

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI ZARZĄD GŁÓWNY REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI ZARZĄD GŁÓWNY REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI ZARZĄD GŁÓWNY REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB 2011 ISBN 83-915232-4-1 SPIS TREŚCI I. Wstęp 4 II. Prawa wędkującego w wodach PZW 5 III. Obowiązki wędkującego w wodach PZW 8 IV.

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT BADANIA MORFOLOGII ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU MIASTA GDAŃSKA. Warszawa, styczeń 2014 r.

RAPORT BADANIA MORFOLOGII ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU MIASTA GDAŃSKA. Warszawa, styczeń 2014 r. RAPORT BADANIA MORFOLOGII ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU MIASTA GDAŃSKA Warszawa, styczeń 2014 r. RAPORT DLA ZADANIA: Badania morfologii odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

Wstęp 2. Jakie gatunki ryb występują na Pojezierzu Suwalskim? 3-12. Jakie rodzaje wędkarstwa są stosowane na terenie Pojezierza Suwalskiego?

Wstęp 2. Jakie gatunki ryb występują na Pojezierzu Suwalskim? 3-12. Jakie rodzaje wędkarstwa są stosowane na terenie Pojezierza Suwalskiego? Strona Wstęp 2 Jakie gatunki ryb występują na Pojezierzu Suwalskim? 3-12 Jakie rodzaje wędkarstwa są stosowane na terenie Pojezierza Suwalskiego? 13-24 Jak flora wodna wpływa na jakość wody i życie ryb?

Bardziej szczegółowo

Marcin Siewierski Zakład Teorii Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Marcin Siewierski Zakład Teorii Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D. (red.) Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, AWF. T.2, Warszawa 2005: 54-57. Marcin Siewierski Zakład Teorii Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Akwakultura w badaniach Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań śywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Akwakultura w badaniach Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań śywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie Akwakultura w badaniach Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań śywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań śywności (IRZBś) PAN w Olsztynie naleŝy do czołowych placówek naukowych

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEWODNIK METODYCZNY DO BADAŃ TERENOWYCH I ANALIZ LABORATORYJNYCH ICHTIOFAUNY W WODACH PRZEJŚCIOWYCH I PRZYBRZEŻNYCH W RAMACH MONITORINGU DIAGNOSTYCZNEGO ICHTIOFAUNY ISBN

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2011 Tom 5 Zeszyt 5 JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Jezioro Lednik w gminie Miastko

Jezioro Lednik w gminie Miastko Jezioro Lednik w gminie Miastko kąpielisko pełne atrakcji, raj dla wędkarzy Wydawca: Urząd Miejski w Miastku Autor tekstu: Tomasz Krauze Zdjęcia: Konrad Remelski Skład i druk: Agencja Reklamowa AG Media

Bardziej szczegółowo

Skutki środowiskowe, skala i skutki prawne prac hydrotechnicznych prowadzonych na rzekach polskich Przemysław Nawrocki

Skutki środowiskowe, skala i skutki prawne prac hydrotechnicznych prowadzonych na rzekach polskich Przemysław Nawrocki Skutki środowiskowe, skala i skutki prawne prac hydrotechnicznych prowadzonych na rzekach polskich Przemysław Nawrocki Seminaryjne posiedzenie Komisji Środowiska Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu ochrony gatunkowej zwierząt

Szkolenie z zakresu ochrony gatunkowej zwierząt Szkolenie z zakresu ochrony gatunkowej zwierząt Damian Czechowski Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach damian.czechowski.katowice@rdos.gov.pl tel. 32 20 77 867 Bielsko-Biała, 22.03.2012

Bardziej szczegółowo

ZARYBIANIE RYBAMI WĘDROWNYMI W POLSCE

ZARYBIANIE RYBAMI WĘDROWNYMI W POLSCE UŻYTKOWNIK RYBACKI-NOWA RZECZYWISTOŚĆ, PZW 2008, s. 127-133 RYSZARD BARTEL 1, MARIUSZ KLESZCZ 2 ZARYBIANIE RYBAMI WĘDROWNYMI W POLSCE 1 Instytut Rybactwa Śródlądowego Olsztynie, Zakład Ryb Wędrownych ul.

Bardziej szczegółowo

Formy ochrony przyrody w Małopolsce wymagania w zakresie ochrony środowiska. Magdalena Szymańska

Formy ochrony przyrody w Małopolsce wymagania w zakresie ochrony środowiska. Magdalena Szymańska Formy ochrony przyrody w Małopolsce wymagania w zakresie ochrony środowiska Magdalena Szymańska PO RYBY 2007 2013, oś 4 działania polegające na ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r.

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W KRAKOWIE. 31-751 Kraków ul. Bulwarowa 43 ZEZWOLENIE. na amatorski połów ryb wędką

OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W KRAKOWIE. 31-751 Kraków ul. Bulwarowa 43 ZEZWOLENIE. na amatorski połów ryb wędką OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W KRAKOWIE 31-751 Kraków ul. Bulwarowa 43 ZEZWOLENIE na amatorski połów ryb wędką Ważne od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Seria P, nr.... (Wydane na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI Park krajobrazowy to forma ochrony przyrody według Ustawy o ochronie przyrody z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodno środowiskowego kraju

Projekt aktualizacji Programu wodno środowiskowego kraju Projekt aktualizacji Programu wodno środowiskowego kraju 1 Projekt apwśk Część tekstowa: opis apwśk załączniki Program działań: JCWP rzek, jezior, przejściowe, przybrzeżne JCWPd Obszary chronione 2 Zawartość

Bardziej szczegółowo

Minimalizacja oddziaływania linii kolejowych na dziko żyjące zwierzęta

Minimalizacja oddziaływania linii kolejowych na dziko żyjące zwierzęta Minimalizacja oddziaływania linii kolejowych na dziko żyjące zwierzęta Metody, doświadczenia i problemy Rafał T. Kurek fot. Krzysztof Czechowski 1 Oddziaływanie infrastruktury liniowej Formy negatywnego

Bardziej szczegółowo

Wdzydzki Park Krajobrazowy

Wdzydzki Park Krajobrazowy Wdzydzki Park Krajobrazowy C z y n n a o c h r o n a Troci jeziorowej Tekst i zdjęcia: Janusz Schütz, Maciej Gdaniec, Andrzej Penk, Natalia Jankowska Mapa: Eko-Kapio Spis treści Troć jeziorowa...............................

Bardziej szczegółowo

ROBERT KUCYK OCENA STANU ZAGROŻEŃ KŁUSOWNICTWEM RYBACKIM NA WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH POLSKI

ROBERT KUCYK OCENA STANU ZAGROŻEŃ KŁUSOWNICTWEM RYBACKIM NA WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH POLSKI 37 ROBERT KUCYK OCENA STANU ZAGROŻEŃ KŁUSOWNICTWEM RYBACKIM NA WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH POLSKI Komenda Wojewódzka PSR w Warszawie ul. Żółkiewskiego 17, 5-75 Warszawa-Wesoła e-mail: komwoj@psr.waw.pl Państwowa

Bardziej szczegółowo

WIOŚ Kraków Delegatura w Nowym Sączu 1. Wstęp

WIOŚ Kraków Delegatura w Nowym Sączu 1. Wstęp 1. Wstęp Zgodnie z realizacją Porozumienia zawartego w dniu 2 lutego 2005 roku w Nowym Sączu pomiędzy Powiatem Nowosądeckim, a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

zasolenie Potoku Służewieckiego i Jez. Wilanowskiego

zasolenie Potoku Służewieckiego i Jez. Wilanowskiego Wpływ stosowania chemicznych środków w odladzających na zasolenie Potoku Służewieckiego S i Jez. Wilanowskiego Izabela BOJAKOWSKA 1, Dariusz LECH 1, Jadwiga JAROSZYŃSKA SKA 2 Państwowy Instytut Geologiczny

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 21 poz. 91. USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym. Art. 1.

Dz.U. 1985 Nr 21 poz. 91. USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 1985 Nr 21 poz. 91 USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. 1. Ustawa określa: o rybactwie śródlądowym Art. 1. 1) zasady i warunki ochrony, chowu, hodowli i połowu ryb w powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

Projekt z dn. 29.01.2015r.

Projekt z dn. 29.01.2015r. UZASADNIENIE rozporządzenia Nr.. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Świeżej Opracowanie warunków

Bardziej szczegółowo

Ocena skutków regulacji

Ocena skutków regulacji Ocena skutków regulacji 1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny Projekt rozporządzenia ma znaczenie dla właścicieli i użytkowników gruntów objętych granicami obszarów specjalnej ochrony ptaków

Bardziej szczegółowo

Wnioski wynikające z potrzeb ochrony innych gatunków

Wnioski wynikające z potrzeb ochrony innych gatunków Wnioski wynikające z potrzeb ochrony innych gatunków Wnioski dotyczące gospodarki wodnej w zakresie ochrony kumaka nizinnego oraz traszki grzebieniastej Zespół autorski: Adam Hermaniuk, Katarzyna Siwak,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism Projekt PL0494 Warunki zarządzania obszarem dorzecza i ochroną różnorodności biologicznej dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przyrodniczo na przykładzie zlewni Czarnej Orawy stanowiącej

Bardziej szczegółowo

DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI zmiany: 2003-02-19 Dz.U.2003.17.160 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów Ŝyjących w

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I N A W N I O S K I

O D P O W I E D Z I N A W N I O S K I OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa tel./fax: (0 22) 620.51.96, tel. (0 22) 620.50.83 www.ompzw.pl e-mail: ompzworganizacyjny@wp.pl BZ WBK S.A. Warszawa nr 11

Bardziej szczegółowo

Łowiectwo - eksploatacja populacji

Łowiectwo - eksploatacja populacji Łowiectwo - eksploatacja populacji Cel e.p. uzyskiwanie moŝliwie największych zbiorów przez długi czas. odzyskanie w postaci plonu jak największej części energii zainwestowanej w eksploatowaną populację,

Bardziej szczegółowo

Zamykanie zbiorników po zarybieniu

Zamykanie zbiorników po zarybieniu na wnioski z zebrań sprawozdawczych w Kołach PZW Okręgu Poznańskiego i narad jesiennych rejonów Zamykanie zbiorników po zarybieniu z jesiennej narady Rejonu X, aby wprowadzić zakaz Wnioski zostały odrzucone.

Bardziej szczegółowo

Pomniki Przyrody W Gdyni

Pomniki Przyrody W Gdyni Pomniki Przyrody W Gdyni Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno - pamiątkowej i krajobrazowej odznaczające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB 1. WSTĘP

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB 1. WSTĘP REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB 1. WSTĘP Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań

Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań Rafał Kosieradzki specjalista

Bardziej szczegółowo

6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI 6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI Główne czynniki mające wpływ na powierzchnię ziemi to m.in. mechaniczne niszczenie pokrywy glebowej wskutek procesów urbanizacji, działalności górniczej i niewłaściwie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PRZYWRÓCENIE DROŻNOŚCI KORYTARZA EKOLOGICZNEGO RZEKI WISŁOKI I JEJ DOPŁYWÓW POIS.05.02.00-00-182/09. 1/16/2012 Raport roczny

PRZYWRÓCENIE DROŻNOŚCI KORYTARZA EKOLOGICZNEGO RZEKI WISŁOKI I JEJ DOPŁYWÓW POIS.05.02.00-00-182/09. 1/16/2012 Raport roczny PRZYWRÓCENIE DROŻNOŚCI KORYTARZA EKOLOGICZNEGO RZEKI WISŁOKI I JEJ DOPŁYWÓW POIS.05.02.00-00-182/09 1/16/2012 Raport roczny S P I S T R E Ś C I : WYKONAWCY W 2011 R. WPROWADZENIE 1. INFORMACJE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka ogólna w produkcji stawowej. lek. wet. Maciej Dragan Klinika Weterynaryjna ORKA Czechowice - Dziedzice

Profilaktyka ogólna w produkcji stawowej. lek. wet. Maciej Dragan Klinika Weterynaryjna ORKA Czechowice - Dziedzice Profilaktyka ogólna w produkcji stawowej lek. wet. Maciej Dragan Klinika Weterynaryjna ORKA Czechowice - Dziedzice Profilaktyka chorób ryb polega na stosowaniu w praktyce sprawdzonych metod z zakresu hodowli

Bardziej szczegółowo

3. Warunki hydrometeorologiczne

3. Warunki hydrometeorologiczne 3. WARUNKI HYDROMETEOROLOGICZNE Monitoring zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych w ramach ZMŚP. Właściwe rozpoznanie warunków hydrometeorologicznych

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE FAUNY WYSTĘPUJĄCEJ NA WARZYWACH KORZENIOWYCH UPRAWIANYCH METODĄ EKOLOGICZNĄ I KONWENCJONALNĄ

PORÓWNANIE FAUNY WYSTĘPUJĄCEJ NA WARZYWACH KORZENIOWYCH UPRAWIANYCH METODĄ EKOLOGICZNĄ I KONWENCJONALNĄ PORÓWNANIE FAUNY WYSTĘPUJĄCEJ NA WARZYWACH KORZENIOWYCH UPRAWIANYCH METODĄ EKOLOGICZNĄ I KONWENCJONALNĄ COMPARISON OF THE FAUNA OCCURRING ON ROOT VEGETABLES CULTIVATED UNDER ORGANIC AND CONVENTIONAL SYSTEMS

Bardziej szczegółowo

Ryby słodkowodne. Ryby morskie. Ryby wędzone. Owoce morza

Ryby słodkowodne. Ryby morskie. Ryby wędzone. Owoce morza Auchan Bielsko-Biała posiada szeroki wachlarz ryb morskich, słodkowodnych, owoców morza oraz sushi. Ryby słodkowodne Pstrąg, Karp, Szczupak, Sandacz, Leszcz, Tołpyga Sum Afrykański, Okoń, Karaś, Płoć Ryby

Bardziej szczegółowo

strona 1 KOŃ ARABSKI 2010-09-05

strona 1 KOŃ ARABSKI 2010-09-05 strona 1 KOŃ ARABSKI 2010-09-05 KOŃ ARABSKI Datowanie przedmiotu: 1965 Opis przedmiotu: Koń arabski Etykietka zapałczana ZPZ CZECHOWICE przec. 200 zap. 2,30 zł (10,0 / 6,5 cm) proj. I. Maciąg strona 1

Bardziej szczegółowo

Obszary sprawiające trudności w systemach zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000

Obszary sprawiające trudności w systemach zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000 Mariusz J. Ligarski, Joanna Krysztofiuk, Obszary sprawiające trudności w systemach zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000, Problemy jakości, 2005, nr 10, s. 32-39. Mariusz J. Ligarski, Joanna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU RYBAK ŚRÓDLĄDOWY, 622201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU RYBAK ŚRÓDLĄDOWY, 622201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU RYBAK ŚRÓDLĄDOWY, 622201 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Opinia ornitologiczna dotycząca planowanej budowy elektrowni wiatrowych w gminie Osiek Jasielski.

Opinia ornitologiczna dotycząca planowanej budowy elektrowni wiatrowych w gminie Osiek Jasielski. PARUS PRACOWNIA EKSPERTYZ ŚRODOWISKOWYCH ul. Heweliusza3/35 60-281 Poznań NIP: 781-175-36-42 REGON: 301577956 Tel. +48 607-781-904 Opinia ornitologiczna dotycząca planowanej budowy elektrowni wiatrowych

Bardziej szczegółowo