Ichtiofauna górnego odcinka Czarnej Hañczy (zlewnia Niemna, pó³nocno-wschodnia Polska)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ichtiofauna górnego odcinka Czarnej Hañczy (zlewnia Niemna, pó³nocno-wschodnia Polska)"

Transkrypt

1 KOMUNIKATY RYBACKIE Nr 6 (137)/2013,6 10 ucjan Chybowski, Witold Bia³okoz Zak³ad Rybactwa Jeziorowego, Instytut Rybactwa Œródladowego w Olsztynie Ichtiofauna górnego odcinka Czarnej Hañczy (zlewnia Niemna, pó³nocno-wschodnia Polska) Wstêp Czarna Hañcza jest lewobrze nym dop³ywem Niemna. P³ynie przez pó³nocno-wschodni kraniec Polski do Bia³orusi (Kondracki 1998). D³ugoœæ rzeki wynosi 141,7 km, w tym w Polsce 107,8 km. Jej Ÿród³a le ¹ wœród wzgórz morenowych, na po³udnie od miejscowoœci Okliny na wysokoœci oko³o 260 m n. p. m. W górnym biegu przep³ywa przez jezioro Hañcza i zalew Turtul, a w biegu œrodkowym przez jeziora Wigry i Postaw. W swym górnym biegu Czarna Hañcza ma charakter rzeki podgórskiej, ni ej staje siê rzek¹ nizinn¹, wplecion¹ w system wodny Kana³u Augustowskiego i uchodzi do Niemna ju na terytorium Bia³orusi. Na terytorium Polski przep³ywa przez rozleg³e obszary chronione: Suwalski Park Krajobrazowy i Wigierski Park Narodowy. Wspó³czesne badania ichtiofauny Czarnej Hañczy podjêto w 1993 roku. Kontynuowano je w roku 2002 oraz 2010 w górnym odcinku rzeki, od Ÿróde³ do granicy Wigierskiego Parku Narodowego (56 km). Wyniki z 1993 roku opublikowano (Bia³okoz i Chybowski 1997, 1999), natomiast wyniki z 2002 roku przedstawiono jedynie na posterze (Chybowski i in. 2003). Ca³oœæ wyników z lat 1993, 2002 i 2010 przedstawiona w niniejszej pracy prezentowana jest po raz pierwszy. Celem obecnie prowadzonych prac by³o zbadanie aktualnego stanu ichtiofauny w górnym odcinku Czarnej Hañczy od Ÿróde³ do granicy Wigierskiego Parku Narodowego oraz porównanie uzyskanych wyników z wynikami monitoringu z lat 1993 i Materia³ i metoda Stanowiska badawcze zlokalizowano w górnym odcinku rzeki Czarna Hañcza, od Ÿróde³ do granicy Wigierskiego Parku Narodowego na wybranych dziesiêciu fragmentach rzeki, typowych dla danego odcinka. Warunki siedliskowe stanowisk scharakteryzowano opisuj¹c szerokoœæ i g³êbokoœæ koryta, spadek, prêdkoœæ nurtu, charakter dna oraz pokrycie dna makrofitami (tab. 1). Na wszystkich stanowiskach, w czerwcu 2010 roku, przeprowadzono elektropo³owy. Ryby ³owiono za pomoc¹ Charakterystyka stanowisk po³owowych TABELA 1 Nazwa i po³o enie stanowiska Po³o enie geograficzne Œrednia szerokoœæ (zakres) (m) Œrednia g³êbokoœæ (zakres) (m) Spadek ( ) Charakter dna* Roœlinnoœæ (makrofity) Okliny (po³o one w pocz¹tkowym, przyÿród³owym odcinku rzeki) N 54 19,5' E 22 49,5' 1,0 (0,8-1,1) 0,6 (0,4-) 1,0 p, m uboga K³ajpeda (po³o one przed ujœciem rzeki do jeziora Hañcza) N 54 17,8' E 22 50,2' 3,5 (3,0-5,0) -1,5 0,1 (1,9) p, m bogata Hañcza (po³o one przy ujœciu rzeki do jeziora Hañcza) N 54 17,1' E 22 49,1' 4,0 (3,0-5,0) (0,6-0,8) 0,8 p,, k bardzo uboga Blaskowizna (po³o one przy wyp³ywie rzeki z jeziora Hañcza) N 54 14,6' E 22 49,1' 5 (4,0-8,0) (0,6-1,2) 0,4 p,, k, brak Okr¹g³e (po³o one w rejonie wsi Okr¹g³e) N 54 11,7' E 22 50,4' 5,0 (4,0-7,0) 0,6 (0,5-) 1,7 p,, k, m sk¹pa Potasznia (po³o one w rejonie wsi Potasznia) N 54 08,9' E 22 51,6' 6,0 (4,0-12,0) (0,5-0,8) 1,2 p,, k, m bogata Krzywólka (po³o one powy ej miasta Suwa³ki) N 54 07,2' E 22 51,6' 8,0 (6,0-15,0) (0,2-1,5) 1,6, k, p, m bogata Suwa³ki 1 (po³o one przed ujœciem œcieków z suwalskiej oczyszczalni) N 54 05,4' E 22 58,6' 7,0 (5,0-9,0) 0,8 (0,6-1,2) 1,3 k,, p bogata Suwa³ki 2 (le ¹ce tu poni ej ujœcia œcieków suwalskiej oczyszczalni) N 54 05,4' E 22 58,6' 8,0 (5,0-10,0) (0,6-1,5) 1,3 k,, p, m bogata Sobolewo (po³o one w rejonie wsi Sobolewo przy granicy Wigierskiego Parku Narodowego) N 54 03,6' E 22 00,4' 10,0 (8,0-15,0) 0,8 (0,2-1,8) 1,1, p, m bogata *Charakter dna: k kamienie, wir, p piasek, m mu³ 6 KOMUNIKATY RYBACKIE 6/2013

2 pr¹du elektrycznego, zgodnie z przyjêt¹ w Polsce metodyk¹ (Backiel i Penczak 1989, Penczak 1967). W zale noœci od szerokoœci i g³êbokoœci stanowiska ³owiono albo brodz¹c pod pr¹d rzeki na odcinku 150 m lub gdy stanowisko by³o g³êbokie ³owiono z ³odzi sp³ywaj¹c na odcinku oko³o 500 m. W ten sam sposób i na tych samych stanowiskach od³awiano ryby w poprzednich latach badañ. Z³owione ryby identyfikowano, oznaczaj¹c gatunek (Bryliñska 2000), liczono i niezw³ocznie wypuszczano w miejscu z³owienia. W celu ujednolicenia danych wyniki przeliczano na 1 godzinê elektropo³owu, poniewa dane z lat 1993 i 2002 równie by³y w ten sposób przeliczane. W pracy przedstawiono sk³ad i strukturê ichtiofauny. Ustalono przynale noœæ poszczególnych gatunków ryb do ekologicznych grup rozrodczych (Holik i in. 1989) oraz przyjêto za Schiemerem i Waidbacherem (1992) ich preferencje siedliskowe. Wyliczono tak e wskaÿniki sta³oœci wystêpowania gatunków ryb, wskaÿniki dominacji gatunków, a tak e udzia³y ryb reofilnych, do których zaliczono pstr¹ga potokowego, strzeblê potokow¹, jelca i œliza oraz udzia³y gatunków eurytopowych, do których zaliczono pozosta³e gatunki ryb. Wspó³czynnik sta³oœci wystêpowania Ci obliczono wed³ug wzoru: Ci=100 si/s, gdzie: si liczba stanowisk, na których by³ obecny gatunek is liczba wszystkich stanowisk. Wspó³czynnik dominacji Di obliczono wed³ug wzoru: Di=100 ni/n, gdzie: ni liczba osobników gatunku i N liczba wszystkich z³owionych osobników. Przeprowadzono tak e analizê zwi¹zków liczby gatunków, liczby ryb oraz udzia³u gatunków lito-, fito- i lito-fitofilnych wystêpuj¹cych na poszczególnych stanowiskach z cechami morfometrycznymi koryta rzeki: szerokoœci¹, g³êbokoœci¹ i spadkiem. Analizê przeprowadzono metod¹ regresji wielokrotnej z doborem najlepszego podzbioru zmiennych niezale nych, algorytmem backward stepwise selection programu komputerowego Statgraphics Centurion XVI v Wyniki i dyskusja W badanych odcinkach rzeki Czarnej Hañczy stwierdzono w 2010 roku wystêpowanie 15 gatunków ryb (tab. 2). By³y to: karaœ srebrzysty Carassius auratus gibelio (Bloch), lin Tinca tinca (L.), kr¹p Abramis bjoerkna (L.), p³oæ Rutilus rutilus (L.), s³onecznica Leucaspius delineatus (Heckel), strzebla potokowa Phoxinus phoxinus (L.), ukleja Alburnus alburnus (L.), piskorz Misgurnus fossilis (L.), koza Cobitis taenia L., szczupak Esox lucius L., troæ jeziorowa Salmo trutta m. lacustris L., pstr¹g potokowy Salmo trutta m. fario L., miêtus Lota lota (L.), ciernik Gasterosteus aculeatus L. i okoñ Perca fluviatilis L. W latach poprzednich w od³owach wystêpowa³y tak e: wêgorz Anguilla anguilla (L.), karp Cyprinus carpio L., leszcz Abramis brama (L.), kie³b Gobio gobio (L.) i œliz Barbatula barbatula (L.) (Bia³okoz i Chybowski 1997, 1999) (tab. 2). ¹czna liczba gatunków stwierdzona w górnym odcinku Czarnej Hañczy (20) by³a zbli ona do liczby gatunków stwierdzonych w œrodkowym odcinku tej rzeki i w jej dop³ywach (22) (Bia³okoz i Chybowski 1999) oraz w rzekach pobliskiej Puszczy Rominckiej (22) (Bia³okoz i in. 2009). Natomiast wiêksz¹ liczbê gatunków w rzekach regionu stwierdzono w górnej ynie i jej dop³ywach (26) (Szczerbowski 1972), a tak e w œrodkowej ynie (27) (Terlecki i in. 2004). Charakter siedlisk wystêpuj¹cych w systemie rzeczno-jeziornym Czarnej Hañczy, by³ na ogó³ wyznacznikiem sk³adu gatunkowego ichtiofauny (tab. 2). Na pierwszym stanowisku (Okliny), które jest zanieczyszczanym rowem melioracyjnym, nie stwierdzono ryb lub wystêpowa³y jedynie pojedyncze osobniki. Nieco ni ej (stanowisko K³ajpeda), woda piêtrzona by³a przez bobry i wystêpowa³y tam jedynie ryby eurytopowe: fitofilny szczupak i lin oraz lito-fitofilny okoñ. Przy ujœciu do jeziora Hañcza (stanowisko Hañcza) równie wystêpowa³ tylko fitofilny szczupak i lin oraz lito-fitofilny okoñ. Na wyp³ywie z jeziora Hañcza (stanowisko Blaskowizna) wystêpowa³y ryby reofilne (litofilna strzebla potokowa) i eurytopowe (fitofilna s³onecznica, lito-pelagofilny miêtus, ariadnofilny ciernik i lito-fitofilny okoñ). Ponadto na wyp³ywie stwierdzono znaczn¹ liczbê litofilnej troci jeziorowej, któr¹ w poprzednich latach zarybiano jezioro Hañcza. Pocz¹wszy od stanowiska Okr¹g³e, a do stanowiska Suwa³ki 1, powy ej ujœcia œcieków z oczyszczalni, bystro p³yn¹ca rzeka ma charakter rzeki podgórskiej i w jej ichtiofaunie licznie wystêpuj¹ reofilne gatunki litofilne: pstr¹g potokowy i strzebla potokowa. Poni ej tego odcinka, w miejscu ujœcia œcieków (stanowisko Suwa³ki 2), przybywa fito-litofilnych ryb eurytopowych: uklei i p³oci. Na ostatnim stanowisku, tu przed granic¹ Wigierskiego Parku Narodowego (stanowisko Sobolewo), wystêpowa³o najwiêcej gatunków ryb (10), by³y to jednak g³ównie gatunki eurytopowe (tab. 2). W ca³ym badanym odcinku rzeki, na poszczególnych stanowiskach stwierdzano wystêpowanie od 1 do 10 gatunków ryb (w tym 2 gatunki reofilne, reprezentuj¹ce od 1 do 4 ekologicznych grup rozrodczych) (tab. 3). W okresie 20 lat sk³ad i struktura gatunkowa ichtiofauny uleg³a pewnym zmianom. W porównaniu z 1993 rokiem, w 2010 roku nie stwierdzono wystêpowania wêgorza, œliza i karpia. Z kolei w 2010 roku stwierdzono obecnoœæ miêtusa i karasia srebrzystego, których w poprzed- 7 KOMUNIKATY RYBACKIE 6/2013

3 Liczba ryb z³owionych na stanowiskach badawczych (osobników h -1 elektropo³owu) TABELA 2 Okliny K³ajpeda Hañcza Blaskowizna Okr¹g³e szt. Wêgorz Anguilla anguilla (L.) 1 Karp Cyprinus carpio L. Karaœ srebrzysty Carassius auratus gibelio (Bloch) Kie³b Gobio (Gobio) gobio (L.) Lin Tinca tinca (L.) Kr¹p Abramis bjoerkna (L.) P³oæ Rutilus rutilus (L.) S³onecznica Leucaspius delineatus (Heckel) Strzebla potokowa Phoxinus phoxinus (L.) Ukleja Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) Koza Cobitis taenia L. Piskorz Misgurnus fosilis (L.) 1 Œliz Barbatula barbatula (L.) Szczupak Esox lucius L Troæ jeziorowa Salmo trutta m. lacustris L. 16 Pstr¹g potokowy Salmo trutta m. fario L Miêtus Lota lota (L.) 8 Ciernik Gasterosteus aculeatus L Okoñ Perca fluviatilis L Razem Potasznia Krzywólka Suwa³ki 1 Suwa³ki 2 Sobolewo szt. Wêgorz Anguilla anguilla (L.) 1 Karp Cyprinus carpio L. 5 Karaœ srebrzysty Carassius auratus gibelio (Bloch) 3 Kie³b Gobio (Gobio) gobio (L.) 25 Lin Tinca tinca (L.) 12 Kr¹p Abramis bjoerkna (L.) 2 31 P³oæ Rutilus rutilus (L.) S³onecznica Leucaspius delineatus (Heckel) 15 Strzebla potokowa Phoxinus phoxinus (L.) Ukleja Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) Koza Cobitis taenia L. 5 Piskorz Misgurnus fosilis (L.) 2 1 Œliz Barbatula barbatula (L.) 2 Szczupak Esox lucius L Troæ jeziorowa Salmo trutta m. lacustris L. Pstr¹g potokowy Salmo trutta m. fario L Miêtus Lota lota (L.) 2 Ciernik Gasterosteus aculeatus L Okoñ Perca fluviatilis L Razem nich latach nie ³owiono. Na kilku stanowiskach ichtiofaunê zdominowa³ fito-litofilny okoñ. Zmniejszy³ siê natomiast udzia³ gatunków reofilnych i litofilnych: pstr¹ga potokowego i strzebli potokowej. Radykalnej zmianie uleg³o stanowisko w K³ajpedzie, które w przesz³oœci mia³o charakter zbli ony do ma³ego potoku, a obecnie tworzy ci¹g stagnuj¹cych zalewów utworzonych przez bobry i zasiedlonych przez ryby eurytopowe: fitofilnego szczupaka i lina oraz lito-fitofilnego okonia. Zmiany nastêpowa³y równie na stanowiskach poni ej ujœcia œcieków z oczyszczalni. Przed uruchomieniem oczyszczalni wystêpowa³y w tym miejscu jedynie ryby eurytopowe, toleruj¹ce warunki panuj¹ce w wodach zanieczyszczonych, czyli fitofilny karp i lito-fitofilna p³oæ (tab. 2). Po uruchomieniu oczyszczalni 8 KOMUNIKATY RYBACKIE 6/2013

4 Stanowisko TABELA 3 Charakterystyka ichtiofauny w latach reofilnych eurytopowych Liczba ekologicznych grup rozrodczych Okliny K³ajpeda Hañcza Blaskowizna Okr¹g³e Potasznia Krzywólka Suwa³ki Suwa³ki Sobolewo Razem ichtiofaunê zdominowa³y gatunki reofilne i litofilne pstr¹g potokowy i strzebla potokowa (tab. 2). W ostatnich latach udzia³ tych gatunków ponownie uleg³ zmniejszeniu i ichtiofaunê stanowiska zdominowa³a fito-litofilna ukleja. Przyczyn zmian sk³adu ichtiofauny na tym stanowisku mo na upatrywaæ w d³ugotrwa³ym wp³ywie œcieków z oczyszczalni. Równie na stanowisku w Sobolewie, po okresie licznego wystêpowania pstr¹ga potokowego, obecnie przewa aj¹: okoñ, ukleja i p³oæ (tab. 2). Spadek liczebnoœci pstr¹ga potokowego na tym stanowisku móg³ byæ spowodowany zmniejszeniem zarybiañ. Zmiany sk³adu i struktury ichtiofauny zaobserwowane w badanym odcinku Czarnej Hañczy s¹ zmianami typowymi dla rzek nizinnych Polski. Zjawisko wzrostu liczebnoœci okonia i p³oci by³o obserwowane w wielu rzekach (Kruk i inni 2001, Kruk i Przybylski 2005, Penczak i Koszaliñska 1993, Penczak i in. 2007). Wed³ug Kruka i Penczaka (2003) oraz Penczaka i Kruka (2005) wzrost liczebnoœci p³oci i okonia œwiadczy o degradacji œrodowiska. W 2010 roku w ca³ym badanym odcinku rzeki najwiêksz¹ sta³oœci¹ wystêpowania wyró nia³y siê: pstr¹g potokowy (60%), strzebla potokowa (50%) i okoñ (50%). Natomiast najwy - sze wspó³czynniki dominacji osi¹ga³y: okoñ (27,4%) i strzebla potokowa (21,3%). WskaŸniki pstr¹ga potokowego i uklei wynosi³y nieco ponad 10%, a p³oci, lina i szczupaka 5-6% (tab. 4). W porównaniu z latami poprzednimi stwierdzono zdecydowany spadek wspó³czynnika dominacji u strzebli potokowej i pstr¹ga potokowego, a u prawie wszystkich pozosta³ych gatunków wspó³czynnik ten wzrós³ (tab. 4). Najwiêkszy wzrost zanotowano u okonia (tab. 4). Wzrost liczebnoœci i sta³oœci wystêpowania okonia jest zjawiskiem powszechnym w nizinnych rzekach Polski (Buras i in. 2001, Dêbowski i in. 2000, Kruk i in. 2000, 2001, 2006, Marsza³ i in. 2006, Penczak i in. 1996, 2000, 2005, 2006, 2004, Terlecki i in. 2004, Wiœniewolski i in. 2001). TABELA 4 Porównanie wspó³czynników sta³oœci wystêpowania i dominacji poszczególnych gatunków ryb Wspó³czynnik sta³oœci wystêpowania (Ci) (%) Wspó³czynnik dominacji (Di) (%) Wêgorz Anguilla anguilla (L.) 20,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 Karp Cyprinus carpio L. 10,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 Karaœ srebrzysty Carassius auratus gibelio (Bloch) 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,3 Kie³b Gobio (Gobio) gobio (L.) 0,0 11,1 0,0 0,0 3,8 0,0 Lin Tinca tinca (L.) 0,0 11,1 30,0 0,0 0,8 5,2 Kr¹p Abramis bjoerkna (L.) 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 3,3 P³oæ Rutilus rutilus (L.) 30,0 0,0 30,0 1,9 0,0 6,0 S³onecznica Leucaspius delineatus (Heckel) Strzebla potokowa Phoxinus phoxinus (L.) Ukleja Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) 30,0 0,0 10,0 1,8 0,0 2,8 50,0 55,6 50,0 53,6 46,2 21,3 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 10,6 Koza Cobitis taenia L. 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,5 Piskorz Misgurnus fosilis (L.) 10,0 0,0 30,0 0,1 0,0 0,3 Œliz Barbatula barbatula (L.) 10,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 Szczupak Esox lucius L. 40,0 44,4 30,0 3,0 2,9 5,5 Troæ jeziorowa Salmo trutta m. lacustris L. Pstr¹g potokowy Salmo trutta m. fario L. 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 1,6 40,0 55,6 60,0 34,8 40,6 10,4 Miêtus Lota lota (L.) 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 1,0 Ciernik Gasterosteus aculeatus L. 70,0 33,3 30,0 2,7 3,8 Okoñ Perca fluviatilis L. 30,0 33,3 50,0 1,2 4,8 27,4 Krokowa analiza regresji (backward stepwise selection) liczby gatunków, liczby z³owionych ryb oraz udzia³u grup gatunków (œrodowiskowych i rozrodczych) wystêpuj¹cych na poszczególnych stanowiskach z cechami morfometrycznymi koryta rzeki (szerokoœci¹, g³êbokoœci¹ i spadkiem dna rzeki) nie wykaza³a istotnych statystycznie zwi¹zków dla wiêkszoœci badanych cech. Tylko dwa zwi¹zki regresji okaza³y siê istotne statystycznie: zwi¹zek pomiêdzy udzia³em procentowym gatunków reofilnych a spadkiem dna rzeki na odcinku od Blaskowizny do Sobolewa oraz zwi¹zek pomiêdzy liczb¹ gatunków wystêpuj¹c¹ na poszczególnych stanowiskach z szerokoœci¹ rzeki. Najlepsze równanie obrazuj¹ce pierwszy zwi¹zek jest równaniem potêgowym: Reo = 27,63 Spadek 2,0228, p = 0,03, R 2 % = 65,9, gdzie Reo udzia³ gatunków reofilnych (%), Spadek spadek dna rzeki ( ), p wspó³czynnik prawdopodobieñstwa, R 2 % wspó³czynnik determinacji. Równanie to mówi, e udzia³ ryb reofilnych roœnie w przybli eniu do kwadratu spadku dna rzeki. Najlepsze równanie obrazuj¹ce drugi zwi¹zek mia³o postaæ prostej: N = W,p=0,023, R 2 % = 49,4, 6/2013 KOMUNIKATY RYBACKIE 9

5 gdzie N liczba gatunków, W szerokoœæ rzeki (m), p wspó³czynnik prawdopodobieñstwa, R 2 % wspó³czynnik determinacji. Równanie to mówi, e ze wzrostem szerokoœci rzeki o 1 m wzrasta liczba yj¹cych w niej gatunków ryb o 140. W materia³ach z 1993 roku stwierdzono e: liczba gatunków wystêpuj¹cych na poszczególnych stanowiskach zale y od szerokoœci rzeki, udzia³ gatunków litofilnych roœnie wraz ze spadkiem rzeki, a udzia³ gatunków fitoi fito-litotofilnych roœnie wraz ze wzrostem g³êbokoœci rzeki (Bia³okoz i Chybowski 1997). W 1993 roku zwi¹zek liczby gatunków z szerokoœci¹ rzeki opisywa³o równanie: N = -0,013 * 55 W, które mówi, e ze wzrostem szerokoœci rzeki o 1 m wzrasta liczba yj¹cych w niej gatunków ryb o 55, a wiêc prawie o tyle samo jak w 2010 roku. Pozosta³e zwi¹zki opisane w 1993 roku nie by³y istotne statystycznie w roku Literatura Backiel T., Penczak T The fish and fisheries in the Vistula River and its tributary, the Pilica River W: Dodge D.P. (Ed.) Proceeding of the International Large River Symposium. Can. Spec. Pub. Aquat. Sci., 106: Bia³okoz W., Chybowski Ichtiofauna systemu rzeczno-jeziornego Czarnej Hañczy W: Zintegrowany monitoring œrodowiska przyrodniczego, Stacja Bazowa Wigry, (Red.) L. Krzysztofiak. PIOŒ, Biblioteka Monitoringu Œrodowiska, Warszawa: Bia³okoz W., Chybowski Struktura ichtiofauny rzek Wigierskiego Parku Narodowego W: Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. (Red.) Zdanowski B., Kamiñski M., Martyniak A. Wyd. IRS, Olsztyn: Bia³okoz W., Chybowski., Krzywosz T., Traczuk P Ichthyofauna of the rivers in the Romincka Forest (Pregola River basin, northeastern Poland) Arch. Pol. Fish. 17: Buras P., WoŸniewski M., Szlakowski J., Wiœniewolski W Ryby systemu Nidy stan aktualny, zagro enia i mo liwoœci ochrony Rocz. Nauk. PZW, Suplement 14, Chybowski, Bia³okoz W., Krzywosz T Zmiany sk³adu ichtiofauny rzeki Czarnej Hañczy Poster na Ogólnopolsk¹ Konferencjê Naukow¹ Stan badañ naukowych, jakoœci wód i praktyki rybackiej przed wejœciem Polski do Unii Europejskiej, Miêdzyzdroje czerwca 2003, materia³y konferencyjne, s. 95. Dêbowski P., Radtke G., Cegiel K Ichtiofauna dorzecza Pas³êki Rocz. Nauk. PZW, 17: Dêbowski P., Terlecki J., Gancarczyk, Martyniak A., Koz³owski J., Wzi¹tek B., Hliwa Ichtiofauna rzek Drawieñskiego Parku Narodowego Rocz. Nauk. PZW, 13: Holèik J., Banarescu P., Evans D General introduction to fishes In: The freshwater fishes of Europe. Aula Verlag GmbH Wiesbaden, Vol. 1, Part 2: Kondracki J Geografia regionalna Polski Wyd. PWN Warszawa, 470 p. Kruk A., Penczak T Impoundment impact on populations of facultative riverine fish Ann. Limnol. Int. J. Lim., 39: Kruk A., Penczak T., Galicka W., Koszaliñski H., T³oczek K., Kostrzewa J., Marsza³ L Ichtiofauna rzeki Warty Rocz. Nauk. PZW, 13: Kruk A., Penczak T., Przybylski M Wieloletnie zmiany w ichtiofaunie górnego biegu Warty Rocz. Nauk. PZW, Suplement 14: Kruk A., Penczak T., Ziêba G., Koszaliñski H., Marsza³ L., Tybulczuk S., Galicka W., 2006 Ichtiofauna systemu Widawki. Czêœæ I. Widawka Rocz. Nauk. PZW, 19: Kruk A., Przybylski M Wystêpowanie ryb w odcinkach Warty o ró - nym stopniu degradacji Rocz. Nauk. PZW, 18: Marsza³ L., Ziêba G., Przybylski M., Grabowska J., Pietraszewski D., Gmur J Ictiofauna systemu rzeki Liwiec Rocz. Nauk. PZW, 19: Penczak T Biologiczne i techniczne podstawy po³owu ryb sta³ym pr¹dem elektrycznym Prz. Zool., 11: Penczak T., Galicka W., Kruk A., Ziêba G., Marsza³ L., Koszaliñski H., Tybulczuk S Ichtiofauna dorzecza Pilicy w pi¹tej dekadzie badañ. Czêœæ II. Dop³ywy Rocz. Nauk. PZW, 20: Penczak T., Koszaliñska M Populations of dominant fish species in the Narew River under human impacts Pol. Arch. Hydrobiol., 40, 1: Penczak T., Kruk A Patternizing of impoudment impact ( ) on fish assemblages in a lowland river using the Kohonen algorithm J. Appl. Ichthyol., 21: Penczak T., Kruk A., Koszaliñski H., Ziêba G Ichtiofauna rzeki Bzury Rocz. Nauk. PZW, 13: Penczak T., Kruk A., Ziêba G., Marsza³ L., Koszaliñski H., Tybulczuk S., Galicka W Ichtiofauna dorzecza Pilicy w pi¹tej dekadzie badañ. Czêœæ I. Pilica Rocz. Nauk. PZW, 19: Penczak T., Marsza³ L., Kruk A., Koszaliñski H., Kostrzewa J. Zaczyñski A Monitoring ichtiofauny dorzecza Pilicy. Czêœæ II. Pilica Rocz. Nauk. PZW, 9: Ryby S³odkowodne Polski 2000 (Red.) M. Bryliñska Wyd. PWN Warszawa: 524 p. Schiemer F., Waidbacher H Strategies of conservation of a Danubian fish fauna W: River Conservation and Management. (Red.) P.J. Boon, P. Calow, G.E. Petts. London, John Wiley & Sons Ltd, Szczerbowski J. A., 1972 Fishes in the yna River system Pol. Arch. Hydrobiol. 19: Terlecki J., Bia³okoz W., Chybowski., Koz³owski J., Martyniak A Aktualny stan wiedzy o ichtiofaunie rzek Warmii i Mazur oraz Suwalszczyzny Rocz. Nauk. PZW 14: Terlecki J., Koz³owski J., Dostatni D., Hliwa P., Jozsa V., Martyniak A., Przybylski M., Wzi¹tek B Ichtiofauna rzeki yny oraz Gubra, Dajny i Sajny Rocz. Nauk. PZW 17: Wiœniewolski W., Borzêcka I., Buras P., Szlakowski J., WoŸniewski M Ichtiofauna dolnej i œrodkowej Wis³y stan i zagro enia Rocz. Nauk. PZW, Suplement 14: Przyjêto po recenzji r. ICHTHYOFAUNA OF THE UPPER COURSE OF THE CZARNA HAÑCZA RIVER (NEMEN RIVER BASIN, NORTHEAST POLAND) ucjan Chybowski, Witold Bia³okoz ABSTRACT. The composition and structure of the ichthyofauna of the upper course of the Czarna Hañcza River (Nemen River basin northeast Poland) and changes in it since 1993 were studied. Fifteen fish species belonging to five reproduction ecology guilds were confirmed to occur currently in the river. The number of fish species occurring at given sites increased as the width of the river increased, while the share of rheophilous species increased with increasing river slope. S³owa kluczowe: Czarna Hañcza River, river ichthyofauna, ichthyofauna structure 10 KOMUNIKATY RYBACKIE 6/2013

Ocena stanu ekologicznego cieków w zlewni rzeki Wel na podstawie ichtiofauny

Ocena stanu ekologicznego cieków w zlewni rzeki Wel na podstawie ichtiofauny Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych / Polish-Norwegian Research Fund Ocena stanu ekologicznego cieków w zlewni rzeki Wel na podstawie ichtiofauny Rozwój i walidacja metod zintegrowanej oceny stanu

Bardziej szczegółowo

Zespoły ichtiofauny w ocenie stanu ekologicznego rzek: od Wskaźnika Integralności Biotycznej IBI do Europejskiego Wskaźnika Ichtiologicznego EFI.

Zespoły ichtiofauny w ocenie stanu ekologicznego rzek: od Wskaźnika Integralności Biotycznej IBI do Europejskiego Wskaźnika Ichtiologicznego EFI. Zespoły ichtiofauny w ocenie stanu ekologicznego rzek: od Wskaźnika ntegralności iotycznej do Europejskiego Wskaźnika chtiologicznego EF. Jacek Szlakowski, Paweł uras, Wiesław Wiśniewolski nstytut Rybactwa

Bardziej szczegółowo

Rejestracja po³owów wêdkarskich w wodach u ytkowanych przez Okrêg Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego Bielsko-Bia³a w 2015 roku

Rejestracja po³owów wêdkarskich w wodach u ytkowanych przez Okrêg Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego Bielsko-Bia³a w 2015 roku Rejestracja po³owów wêdkarskich w wodach u ytkowanych przez Okrêg Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego Bielsko-Bia³a w 2015 roku Olsztyn 2016 Arkadiusz Wo³os, Henryk Chmielewski, Jarmila Grzegorczyk, Andrzej

Bardziej szczegółowo

ISBN Po³owy wêdkarskie w wodach u ytkowanych przez okrêg Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego Bielsko-Bia³a w 2012 roku

ISBN Po³owy wêdkarskie w wodach u ytkowanych przez okrêg Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego Bielsko-Bia³a w 2012 roku ISBN 978-83-88545-87-0 Po³owy wêdkarskie w wodach u ytkowanych przez okrêg Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego Bielsko-Bia³a w 2012 roku Olsztyn 2014 Arkadiusz Wo³os, Henryk Chmielewski, Jarmila Grzegorczyk,

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski

Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09 Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Ichtiofauna cieków prowadz¹cych wodê na terenie Rybackiej Stacji Doœwiadczalnej UR w Krakowie

Ichtiofauna cieków prowadz¹cych wodê na terenie Rybackiej Stacji Doœwiadczalnej UR w Krakowie KOMUNIKATY RYBACKIE Nr 1 (132)/2013,6 9 Bartosz Bojarski 1, Pawe³ Szczerbik 2, Agnieszka Ludwikowska 1 1 Katedra Hodowli Drobiu, Zwierz¹t Futerkowych i Zoohigieny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 2 Katedra

Bardziej szczegółowo

MONITORING ICHTIOFAUNY SYSTEMU RZECZNEGO SKRWY PRAWEJ: KONTYNUACJA W LATACH 2010 2011

MONITORING ICHTIOFAUNY SYSTEMU RZECZNEGO SKRWY PRAWEJ: KONTYNUACJA W LATACH 2010 2011 ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2012, t. 25, s. 5 29 MACIEJ JAŻDŻEWSKI *, DAGMARA BŁOŃSKA, LIDIA MARSZAŁ, MIROSŁAW PRZYBYLSKI, BARTOSZ JANIC,

Bardziej szczegółowo

DARIUSZ PIETRASZEWSKI*, LIDIA MARSZAŁ, GRZEGORZ ZIĘBA, MIROSŁAW PRZYBYLSKI, PIOTR ZIELIŃSKI ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI SANNY

DARIUSZ PIETRASZEWSKI*, LIDIA MARSZAŁ, GRZEGORZ ZIĘBA, MIROSŁAW PRZYBYLSKI, PIOTR ZIELIŃSKI ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI SANNY ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2008, t. 21, s. 129 146 DARIUSZ PIETRASZEWSKI*, LIDIA MARSZAŁ, GRZEGORZ ZIĘBA, MIROSŁAW PRZYBYLSKI, PIOTR ZIELIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2009 Tom 3 Zeszyt 3 WIESŁAW

Bardziej szczegółowo

Materiały do planu ochrony Wigierskiego. Ostoja Wigierska (PLH ) w części dotyczącej ryb. Zakład Rybactwa Jeziorowego w Giżycku

Materiały do planu ochrony Wigierskiego. Ostoja Wigierska (PLH ) w części dotyczącej ryb. Zakład Rybactwa Jeziorowego w Giżycku Materiały do planu ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska (PLH 200004) w części dotyczącej ryb Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Instytut Rybactwa Śródlądowego

Bardziej szczegółowo

Wpływ regulacji przeciwpowodziowej małej rzeki na zmiany zespołów ryb Dr inż. Jacek Rechulicz

Wpływ regulacji przeciwpowodziowej małej rzeki na zmiany zespołów ryb Dr inż. Jacek Rechulicz Katedra Hydrobiologii Pracownia Rybactwa Wpływ regulacji przeciwpowodziowej małej rzeki na zmiany zespołów ryb Dr inż. Jacek Rechulicz Badania ichtiofauny rzek Badania rybostanu rzek prowadzone są jednorazowo

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ICHTIOFAUNIE DORZECZA SŁUPI W OKRESIE OD 1998 DO 2009 ROKU CHANGES OF THE ICHTHYOFAUNA OF THE SŁUPIA RIVER SYSTEM BETWEEN YEARS 1998 AND 2009

ZMIANY W ICHTIOFAUNIE DORZECZA SŁUPI W OKRESIE OD 1998 DO 2009 ROKU CHANGES OF THE ICHTHYOFAUNA OF THE SŁUPIA RIVER SYSTEM BETWEEN YEARS 1998 AND 2009 ROCZNIKI NAUKOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO (Rocz. Nauk. PZW) SCIENTIFIC ANNUAL OF THE POLISH ANGLING ASSOCIATION (Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc.) 2013, tom/volume 26, 65-97 http://www.pzw.org.pl/roczniki/cms/1635/

Bardziej szczegółowo

TADEUSZ PENCZAK *, ANDRZEJ KRUK, LIDIA MARSZAŁ, GRZEGORZ ZIĘBA, WANDA GALICKA, MARIUSZ TSZYDEL, SZYMON TYBULCZUK, DARIUSZ PIETRASZEWSKI

TADEUSZ PENCZAK *, ANDRZEJ KRUK, LIDIA MARSZAŁ, GRZEGORZ ZIĘBA, WANDA GALICKA, MARIUSZ TSZYDEL, SZYMON TYBULCZUK, DARIUSZ PIETRASZEWSKI ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2008, t. 21, s. 61 89 TADEUSZ PENCZAK *, ANDRZEJ KRUK, LIDIA MARSZAŁ, GRZEGORZ ZIĘBA, WANDA GALICKA, MARIUSZ TSZYDEL,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 537 ACTA BIOLOGICA NR 15

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 537 ACTA BIOLOGICA NR 15 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 537 ACTA BIOLOGICA NR 15 2008 ROBERT CZERNIAWSKI MAŁGORZATA PILECKA-RAPACZ JÓZEF DOMAGAŁA ANALIZA JAKOŚCIOWA JESIENNEJ ICHTIOFAUNY DOPŁYWÓW DRAWY Qualitative

Bardziej szczegółowo

Ichtiofauna na obszarach chronionych

Ichtiofauna na obszarach chronionych Ichtiofauna na obszarach chronionych Katarzyna M. Żołnierowicz, Katarzyna Przybylska, Maria Urbańska, Wojciech Andrzejewski, Jan Mazurkiewicz ARTYKUŁY / ARTICLES Abstrakt: Najwyższymi formami ochrony przyrody

Bardziej szczegółowo

WP YW PROGU W POTOKU TEREBOWIEC NA ICHTIOFAUNÊ (BIESZCZADY ZACHODNIE) The effect of weir on Terebowiec stream on fish fauna (Western Bieszczady Mts.

WP YW PROGU W POTOKU TEREBOWIEC NA ICHTIOFAUNÊ (BIESZCZADY ZACHODNIE) The effect of weir on Terebowiec stream on fish fauna (Western Bieszczady Mts. ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 14 (2006), str. 193 200 Krzysztof Kuku³a Received: 3.07.2006 Uniwersytet Rzeszowski, Wydzia³ Biologiczno-Rolniczy Reviewed: 27.07.2006 35 959 Rzeszów ul. Cegielniana 12, kkukula@univ.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie stanu ichtiofauny Jeziorka Czerniakowskiego

Ekspertyza w zakresie stanu ichtiofauny Jeziorka Czerniakowskiego 2016 Ekspertyza w zakresie stanu ichtiofauny Jeziorka Czerniakowskiego Bogdan Wziątek Minug Pracownia Ekspertyz Rybackich i Przyrodniczych 29.11.2016 Zawartość Metodyka... 3 Wyniki... 5 Połowy agregatem...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ MONITORINGOWYCH RYB, MINOGÓW I RAKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W RZEKACH MIASTA KIELCE. wykonanych na zlecenie Urzędu Miasta w Kielcach

RAPORT Z BADAŃ MONITORINGOWYCH RYB, MINOGÓW I RAKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W RZEKACH MIASTA KIELCE. wykonanych na zlecenie Urzędu Miasta w Kielcach RAPORT Z BADAŃ MONITORINGOWYCH RYB, MINOGÓW I RAKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W RZEKACH MIASTA KIELCE wykonanych na zlecenie Urzędu Miasta w Kielcach Kraków, 25. listopada 2010 Metodyka badań Badania ichtiofaunistyczne

Bardziej szczegółowo

Amur biały - Ctenopharyngodon idella. Boleń - Aspius aspius. Brzana karpacka - Barbus cyclolepis Henkel. Brzana - Barbus barbus

Amur biały - Ctenopharyngodon idella. Boleń - Aspius aspius. Brzana karpacka - Barbus cyclolepis Henkel. Brzana - Barbus barbus Amur biały - Ctenopharyngodon idella Amur biały - 3 sztuki na dobę Boleń - Aspius aspius Boleń 40 cm 3 sztuki Okres ochronny: 01.01-30.04 dobowy limit połowu (łącznie z karpiem, lipieniem, pstrągiem potokowym,

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZ ZIĘBA*, LIDIA MARSZAŁ, ANDRZEJ KRUK, TADEUSZ PENCZAK, SZYMON TYBULCZUK, ŁUKASZ KAPUSTA, WANDA GALICKA ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI NURZEC

GRZEGORZ ZIĘBA*, LIDIA MARSZAŁ, ANDRZEJ KRUK, TADEUSZ PENCZAK, SZYMON TYBULCZUK, ŁUKASZ KAPUSTA, WANDA GALICKA ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI NURZEC ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2008, t. 21, s. 105 128 GRZEGORZ ZIĘBA*, LIDIA MARSZAŁ, ANDRZEJ KRUK, TADEUSZ PENCZAK, SZYMON TYBULCZUK, ŁUKASZ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 grudnia 2012 r. Poz. 1355. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 16 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 3 grudnia 2012 r. Poz. 1355. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 16 listopada 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 grudnia 2012 r. Poz. 1355 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wykazu gatunków ryb uznanych

Bardziej szczegółowo

Zmiany struktury i kondycji ichtiofauny rzeki Czarnej Staszowskiej

Zmiany struktury i kondycji ichtiofauny rzeki Czarnej Staszowskiej KOMUNIKATY RYBACKIE Nr 4 (147)/2015,6 13 Jaros³aw Wierzbicki 1,2 1 Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk 2 Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

TADEUSZ PENCZAK*, WANDA GALICKA, ANDRZEJ KRUK, GRZEGORZ ZIĘBA, LIDIA MARSZAŁ, HENRYK KOSZALIŃSKI, SZYMON TYBULCZUK

TADEUSZ PENCZAK*, WANDA GALICKA, ANDRZEJ KRUK, GRZEGORZ ZIĘBA, LIDIA MARSZAŁ, HENRYK KOSZALIŃSKI, SZYMON TYBULCZUK ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2007, t. 20, s. 35 81 TADEUSZ PENCZAK*, WANDA GALICKA, ANDRZEJ KRUK, GRZEGORZ ZIĘBA, LIDIA MARSZAŁ, HENRYK KOSZALIŃSKI,

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

STANISŁAW CIOS * WPŁYW REINTRODUKCJI PSTRĄGA POTOKOWEGO (SALMO TRUTTA M. FARIO L.) W ŚRODKOWEJ POLSCE NA POPULACJE INNYCH GATUNKÓW RYB

STANISŁAW CIOS * WPŁYW REINTRODUKCJI PSTRĄGA POTOKOWEGO (SALMO TRUTTA M. FARIO L.) W ŚRODKOWEJ POLSCE NA POPULACJE INNYCH GATUNKÓW RYB ROCZNIKI NAUKOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO (Rocz. Nauk. PZW) SCIENTIFIC ANNUAL OF THE POLISH ANGLING ASSOCIATION (Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc.) 2013, tom/volume 26, 53-64 http://www.pzw.org.pl/roczniki/cms/1635/

Bardziej szczegółowo

MACIEJ JAŻDŻEWSKI *, DAGMARA RACHALEWSKA, GRZEGORZ ZIĘBA, LIDIA MARSZAŁ, MIROSŁAW PRZYBYLSKI MONITORING ICHTIOFAUNY RZEK CELE I PROBLEMY

MACIEJ JAŻDŻEWSKI *, DAGMARA RACHALEWSKA, GRZEGORZ ZIĘBA, LIDIA MARSZAŁ, MIROSŁAW PRZYBYLSKI MONITORING ICHTIOFAUNY RZEK CELE I PROBLEMY ROCZNIKI NAUKOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO (Rocz. Nauk. PZW) SCIENTIFIC ANNUAL OF THE POLISH ANGLING ASSOCIATION (Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc.) 2014, tom/volume 27, 129 145 http://www.pzw.org.pl/roczniki/cms/1635/

Bardziej szczegółowo

DARIUSZ PIETRASZEWSKI*, LIDIA MARSZAŁ, ANDRZEJ KRUK, TADEUSZ PENCZAK, GRZEGORZ ZIĘBA, JOANNA GRABOWSKA, HENRYK KOSZALIŃSKI, WANDA GALICKA

DARIUSZ PIETRASZEWSKI*, LIDIA MARSZAŁ, ANDRZEJ KRUK, TADEUSZ PENCZAK, GRZEGORZ ZIĘBA, JOANNA GRABOWSKA, HENRYK KOSZALIŃSKI, WANDA GALICKA ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2008, t. 21, s. 91 104 DARIUSZ PIETRASZEWSKI*, LIDIA MARSZAŁ, ANDRZEJ KRUK, TADEUSZ PENCZAK, GRZEGORZ ZIĘBA, JOANNA

Bardziej szczegółowo

Wyniki inwentaryzacji ich ofauny metodami tradycyjnymi w Narwiańskim Parku Narodowym

Wyniki inwentaryzacji ich ofauny metodami tradycyjnymi w Narwiańskim Parku Narodowym ARTYKUŁY Chrońmy Przyr. Ojcz. 7 (5): 347 355, 205 Wyniki inwentaryzacji ich ofauny metodami tradycyjnymi w Narwiańskim Parku Narodowym The inventory results on the composi on of ichthyofauna using tradi

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZ RADTKE *, RAFAŁ BERNAŚ, PIOTR DĘBOWSKI, JACEK MORZUCH, MICHAŁ SKÓRA

GRZEGORZ RADTKE *, RAFAŁ BERNAŚ, PIOTR DĘBOWSKI, JACEK MORZUCH, MICHAŁ SKÓRA ROCZNIKI NAUKOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO (Rocz. Nauk. PZW) SCIENTIFIC ANNUAL OF THE POLISH ANGLING ASSOCIATION (Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc.) 2013, tom/volume 26, 99 115 http://www.pzw.org.pl/roczniki/cms/1635/

Bardziej szczegółowo

TADEUSZ PENCZAK ZNACZENIE MONITORINGU W BADANIACH ICHTIOFAUNY RZEK DLA POTRZEB RACJONALNEJ GOSPODARKI RYBACKO-WĘDKARSKIEJ

TADEUSZ PENCZAK ZNACZENIE MONITORINGU W BADANIACH ICHTIOFAUNY RZEK DLA POTRZEB RACJONALNEJ GOSPODARKI RYBACKO-WĘDKARSKIEJ UŻYTKOWNIK RYBACKI-NOWA RZECZYWISTOŚĆ, PZW 2008, s. 53-59 TADEUSZ PENCZAK ZNACZENIE MONITORINGU W BADANIACH ICHTIOFAUNY RZEK DLA POTRZEB RACJONALNEJ GOSPODARKI RYBACKO-WĘDKARSKIEJ Katedra Ekologii i Zoologii

Bardziej szczegółowo

Rejestracja po³owów wêdkarskich w wodach u ytkowanych przez Okrêg Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego w Katowicach w 2014 roku

Rejestracja po³owów wêdkarskich w wodach u ytkowanych przez Okrêg Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego w Katowicach w 2014 roku Arkadiusz Wo³os, Henryk Chmielewski, Jarmila Grzegorczyk, Andrzej Miêtus Rejestracja po³owów wêdkarskich w wodach u ytkowanych przez Okrêg Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego w Katowicach w 2014 roku Gospodarka

Bardziej szczegółowo

THE FISH FAUNA OF SMALL STREAMS EMPTYING INTO THE BALTIC SEA ON THE POLISH COAST

THE FISH FAUNA OF SMALL STREAMS EMPTYING INTO THE BALTIC SEA ON THE POLISH COAST ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2010, t. 23, s. 79 96 GRZEGORZ RADTKE *, RAFAŁ BERNAŚ, PIOTR DĘBOWSKI MICHAŁ SKÓRA ICHTIOFAUNA MAŁYCH CIEKÓW POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ICHTIOFAUNA SYSTEMU WIDAWKI. CZĘŚĆ II. DOPŁYWY FISH FAUNA OF THE WIDAWKA RIVER SYSTEM. PART II. TRIBUTARIES

ICHTIOFAUNA SYSTEMU WIDAWKI. CZĘŚĆ II. DOPŁYWY FISH FAUNA OF THE WIDAWKA RIVER SYSTEM. PART II. TRIBUTARIES ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2009, t. 22, s. 59 86 ANDRZEJ KRUK *, TADEUSZ PENCZAK, GRZEGORZ ZIĘBA, LIDIA MARSZAŁ, HENRYK KOSZALIŃSKI, SZYMON

Bardziej szczegółowo

ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI OSY THE FISH FAUNA OF THE OSA RIVER SYSTEM

ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI OSY THE FISH FAUNA OF THE OSA RIVER SYSTEM ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2012, t. 25, s. 31 47 GRZEGORZ RADTKE *, RAFAŁ BERNAŚ, PIOTR DĘBOWSKI MICHAŁ SKÓRA ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI OSY

Bardziej szczegółowo

ICHTIOFAUNA WYBRANYCH MAŁYCH CIEKÓW W DORZECZU DOLNEJ WARTY

ICHTIOFAUNA WYBRANYCH MAŁYCH CIEKÓW W DORZECZU DOLNEJ WARTY WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2010: t. 10 z. 3 (31) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 191 199 www.itep.edu.pl Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, 2010 ICHTIOFAUNA WYBRANYCH MAŁYCH CIEKÓW

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZ RADTKE *, RAFAŁ BERNAŚ, PIOTR DĘBOWSKI, JACEK MORZUCH, MICHAŁ SKÓRA

GRZEGORZ RADTKE *, RAFAŁ BERNAŚ, PIOTR DĘBOWSKI, JACEK MORZUCH, MICHAŁ SKÓRA ROCZNIKI NAUKOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO (Rocz. Nauk. PZW) SCIENTIFIC ANNUAL OF THE POLISH ANGLING ASSOCIATION (Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc.) 2014, tom/volume 27, 5 22 http://www.pzw.org.pl/roczniki/cms/1635/

Bardziej szczegółowo

Magurski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy Magurski Park Narodowy Lokalizacja punktów pomiarowych i wyniki badań. Na terenie Magurskiego Parku Narodowego zlokalizowano 3 punkty pomiarowe. Pomiary prowadzono od stycznia do grudnia 2005 roku. 32.

Bardziej szczegółowo

Ryby (Pisces) Zakład Biologii Wód, Polska Akademia Nauk, ul. Sławkowska 17, 30 016 Kraków

Ryby (Pisces) Zakład Biologii Wód, Polska Akademia Nauk, ul. Sławkowska 17, 30 016 Kraków Flora i Fauna Pienin Monografie Pienińskie 1: 233 237, 2000 Ryby (Pisces) JANUSZ STARMACH Zakład Biologii Wód, Polska Akademia Nauk, ul. Sławkowska 17, 30 016 Kraków Treść. Przedstawiono historię badań

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 6. Ichtiofauna najważniejszych cieków

ZAŁĄCZNIK 6. Ichtiofauna najważniejszych cieków ZAŁĄCZNIK 6 CHARAKTERYSTYKA ICHTIOLOGICZNA ŻUŁAW Obszar Żuław Wiślanych charakteryzuje się bogatą siecią wodną. Jej centralną arterię stanowi Wisła wraz z uchodzącym do Zalewu Wiślanego Nogatem, który

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej na terenach chronionych

Koncepcja rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej na terenach chronionych UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO: kolorem czerwonym zaznaczono część koncepcji nie dotyczącą przedmiotu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na projekt kanalizacji, Koncepcja rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.infish.com.pl/przetargi Olsztyn-Kortowo: Dostawa i montaż pompy ciepła wraz z wyposażeniem i

Bardziej szczegółowo

JOANNA GRABOWSKA *, LIDIA MARSZAŁ, BARTOSZ JANIC, DARIUSZ PIETRASZEWSKI, DAGMARA RACHALEWSKA, GRZEGORZ ZIĘBA, SZYMON TYBULCZUK

JOANNA GRABOWSKA *, LIDIA MARSZAŁ, BARTOSZ JANIC, DARIUSZ PIETRASZEWSKI, DAGMARA RACHALEWSKA, GRZEGORZ ZIĘBA, SZYMON TYBULCZUK ROCZNIKI NAUKOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO (Rocz. Nauk. PZW) SCIENTIFIC ANNUAL OF THE POLISH ANGLING ASSOCIATION (Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc.) 2014, tom/volume 27, 23 50 http://www.pzw.org.pl/roczniki/cms/1635/

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kruk ANALIZA WIELOLETNICH ZMIAN W ZESPOŁACH RYB RZEKI WARTY. Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Uniwersytet Łódzki, Łódź

Andrzej Kruk ANALIZA WIELOLETNICH ZMIAN W ZESPOŁACH RYB RZEKI WARTY. Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Uniwersytet Łódzki, Łódź ANALIZA WIELOLETNICH ZMIAN W ZESPOŁACH RYB RZEKI WARTY Andrzej Kruk Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1 WSTĘP Rozmieszczenie ryb rzecznych zależy od szeregu czynników abiotycznych

Bardziej szczegółowo

JOANNA GRABOWSKA *, MAŁGORZATA JANICKA, NATALIA SZYDŁOWSKA, BARTŁOMIEJ WOCHEŃ, DAGMARA BŁOŃSKA, GRZEGORZ ZIĘBA ICHTIOFAUNA SKRWY LEWEJ I OSETNICY

JOANNA GRABOWSKA *, MAŁGORZATA JANICKA, NATALIA SZYDŁOWSKA, BARTŁOMIEJ WOCHEŃ, DAGMARA BŁOŃSKA, GRZEGORZ ZIĘBA ICHTIOFAUNA SKRWY LEWEJ I OSETNICY ROCZNIKI NAUKOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO (Rocz. Nauk. PZW) SCIENTIFIC ANNUAL OF THE POLISH ANGLING ASSOCIATION (Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc.) 2017, tom/volume 30, 21 41 http://www.pzw.org.pl/roczniki/cms/1635/

Bardziej szczegółowo

Wyniki rejestracji połowów wędkarskich w wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach w 2015 roku

Wyniki rejestracji połowów wędkarskich w wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach w 2015 roku Wyniki rejestracji połowów wędkarskich w wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach w 2015 roku ISBN 978-83-945596-1-8 Wyniki rejestracji połowów wędkarskich w wodach użytkowanych

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM ZARYBIANIA WÓD PUBLICZNYCH

POLSKI SYSTEM ZARYBIANIA WÓD PUBLICZNYCH POLSKI SYSTEM ZARYBIANIA WÓD PUBLICZNYCH PODZIAŁ WÓD PUBLICZNYCH 1. Wody morza terytorialnego, morskie wody wewnętrzne, śródlądowe wody powierzchniowe płynące są własnością Skarbu Państwa. Są to wody publiczne

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Materia³y i metody. Wstêp. Artyku³y naukowe Artyku³y naukowe Artyku³y naukowe Artyku³y naukowe. Maciej Mickiewicz

Materia³y i metody. Wstêp. Artyku³y naukowe Artyku³y naukowe Artyku³y naukowe Artyku³y naukowe. Maciej Mickiewicz KOMUNIKATY RYBACKIE Nr 2 (139)/2014,1 5 Artyku³y naukowe Artyku³y naukowe Artyku³y naukowe Artyku³y naukowe Maciej Mickiewicz Zak³ad Bioekonomiki Rybactwa, Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie Porównanie

Bardziej szczegółowo

LOCJA ŚRÓDLĄDOWA. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

LOCJA ŚRÓDLĄDOWA. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego LOCJA ŚRÓDLĄDOWA Locja śródlądowa podręcznik nawigacyjny uzupełniający mapy, zawierający informacje o prądach, pływach, znakach nawigacyjnych, przeszkodach żeglugowych, lokalnych warunkach pogodowych,

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZ ZIĘBA *, TADEUSZ PENCZAK, BARTOSZ JANIC SZYMON TYBULCZUK, MARIUSZ TSZYDEL, WANDA GALICKA ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI BROK

GRZEGORZ ZIĘBA *, TADEUSZ PENCZAK, BARTOSZ JANIC SZYMON TYBULCZUK, MARIUSZ TSZYDEL, WANDA GALICKA ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI BROK ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 211, t. 24, s. 51 67 GRZEGORZ ZIĘBA *, TADEUSZ PENCZAK, BARTOSZ JANIC SZYMON TYBULCZUK, MARIUSZ TSZYDEL, WANDA

Bardziej szczegółowo

DARIUSZ PIETRASZEWSKI *, BARTOSZ JANIC MIROSŁAW PRZYBYLSKI, LIDIA MARSZAŁ, PIOTR ZIELIŃSKI ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZECZNEGO ZGŁOWIĄCZKI

DARIUSZ PIETRASZEWSKI *, BARTOSZ JANIC MIROSŁAW PRZYBYLSKI, LIDIA MARSZAŁ, PIOTR ZIELIŃSKI ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZECZNEGO ZGŁOWIĄCZKI ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 211, t. 24, s. 29 5 DARIUSZ PIETRASZEWSKI *, BARTOSZ JANIC MIROSŁAW PRZYBYLSKI, LIDIA MARSZAŁ, PIOTR ZIELIŃSKI

Bardziej szczegółowo

JACEK RECHULICZ 1*, ZBIGNIEW GIRSZTOWTT 2, MIROSŁAW PRZYBYLSKI 3 ICHTIOFAUNA RZEKI TANEW I JEJ DOPŁYWÓW

JACEK RECHULICZ 1*, ZBIGNIEW GIRSZTOWTT 2, MIROSŁAW PRZYBYLSKI 3 ICHTIOFAUNA RZEKI TANEW I JEJ DOPŁYWÓW ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2009, t. 22, s. 119 139 JACEK RECHULICZ 1*, ZBIGNIEW GIRSZTOWTT 2, MIROSŁAW PRZYBYLSKI 3 ICHTIOFAUNA RZEKI TANEW

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ 4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA 4.1. Ocena jakoœci powietrza w odniesieniu do norm dyspozycyjnych O jakoœci powietrza na danym obszarze decyduje œredni poziom stê eñ zanieczyszczeñ w okresie doby, sezonu, roku.

Bardziej szczegółowo

Efekty zarybiania pstr¹giem potokowym (Salmo trutta m. fario L.) rzek Pomorza (Kaszuby) i Suwalszczyzny

Efekty zarybiania pstr¹giem potokowym (Salmo trutta m. fario L.) rzek Pomorza (Kaszuby) i Suwalszczyzny KOMUNIKATY RYBACKIE Nr 2 (121)/2011, 1 6 Artyku³y naukowe Artyku³y naukowe Artyku³y naukowe Artyku³y naukowe Joanna Grudniewska 1, Krzysztof Goryczko 1, Andrzej Witkowski 2, Jacek Koz³owski 3, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego

Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego Aby uzyskad odpowiedź na tak postawione pytanie należy rozważyd kilka aspektów:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Jeziorowe ³owisko specjalne, jako forma zagospodarowania wód stoj¹cych na przyk³adzie jeziora Skomielno na Pojezierzu êczyñsko-w³odawskim

Jeziorowe ³owisko specjalne, jako forma zagospodarowania wód stoj¹cych na przyk³adzie jeziora Skomielno na Pojezierzu êczyñsko-w³odawskim KOMUNIKATY RYBACKIE Nr 4 (129)/212,1 7 Artyku³y naukowe Artyku³y naukowe Artyku³y naukowe Artyku³y naukowe Jacek Rechulicz Pracownia Rybactwa, Katedra Hydrobiologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Penczak i inni

Tadeusz Penczak i inni ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2006, t. 19, s. 103 122 TADEUSZ PENCZAK*, ANDRZEJ KRUK, GRZEGORZ ZIĘBA, LIDIA MARSZAŁ, HENRYK KOSZALIŃSKI, SZYMON

Bardziej szczegółowo

LIDIA MARSZAŁ *, ANDRZEJ KRUK, TADEUSZ PENCZAK DARIUSZ PIETRASZEWSKI, SZYMON TYBULCZUK, MARIUSZ TSZYDEL ŁUKASZ KAPUSTA, WANDA GALICKA

LIDIA MARSZAŁ *, ANDRZEJ KRUK, TADEUSZ PENCZAK DARIUSZ PIETRASZEWSKI, SZYMON TYBULCZUK, MARIUSZ TSZYDEL ŁUKASZ KAPUSTA, WANDA GALICKA ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2010, t. 23, s. 25 50 LIDIA MARSZAŁ *, ANDRZEJ KRUK, TADEUSZ PENCZAK DARIUSZ PIETRASZEWSKI, SZYMON TYBULCZUK,

Bardziej szczegółowo

PROWADZ CEGO ZAK AD O ZWI KSZONYM RYZYKU WYST PIENIA POWA NEJ AWARII PRZEMYS OWEJ

PROWADZ CEGO ZAK AD O ZWI KSZONYM RYZYKU WYST PIENIA POWA NEJ AWARII PRZEMYS OWEJ INFORMACJE PODANE DO Strona 1 z 6 INFORMACJE PODANE DO PROWADZ CEGO ZAK AD O WYST PIENIA POWA NEJ AWARII zgodnie z Art. 261a. 1. Ustawy Prawo ochrony rodowiska (t.j. Dz. U. 2016, Nr 0, poz. 672) JANKOWO

Bardziej szczegółowo

Rushing Rivers Poland MP River science for river conservation

Rushing Rivers Poland MP River science for river conservation Rushing Rivers Poland MP River science for river conservation Społeczna kontrola zarządzania ekosystemami rzecznymi w Polsce Kwantyfikacja zmian siedlisk ichtiofauny w wyniku prac utrzymaniowych na rzekach

Bardziej szczegółowo

Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Część 1) Dla potencjalnych

Bardziej szczegółowo

ZAGROśONE I GINĄCE GATUNKI RYB ŚRODKOWEGO SANU

ZAGROśONE I GINĄCE GATUNKI RYB ŚRODKOWEGO SANU dr hab. Krzysztof KUKUŁA prof. UR UNIWERSYTET RZESZOWSKI ZAGROśONE I GINĄCE GATUNKI RYB ŚRODKOWEGO SANU 1. Wstęp Ryby są najliczniejszą grupą kręgowców (około 25 tysięcy opisanych gatunków). W środowiskach

Bardziej szczegółowo

Projekt: Dla Kwisy dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów

Projekt: Dla Kwisy dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów Projekt: Dla Kwisy dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów Projekt pt. Dla Kwisy dla Natury przygotowanie małej

Bardziej szczegółowo

Pokarm kormorana czarnego na wodach LGR Opolszczyzna

Pokarm kormorana czarnego na wodach LGR Opolszczyzna Pokarm kormorana czarnego na wodach LGR Opolszczyzna Piotr HLIWA, Andrzej MARTYNIAK, Jarosław KRÓL, Piotr GOMUŁKA, Katarzyna STAŃCZAK, Urszula SZYMAŃSKA Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Metrologia cieplna i przepływowa

Metrologia cieplna i przepływowa Metrologia cieplna i przepływowa Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne, I rok mgr Pomiar małych ciśnień Instrukcja do ćwiczenia Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska AGH Kraków

Bardziej szczegółowo

LIDIA MARSZAŁ *, ANDRZEJ KRUK, SZYMON TYBULCZUK, DARIUSZ PIETRASZEWSKI, MARIUSZ TSZYDEL, ŁUKASZ KAPUSTA, WANDA GALICKA, TADEUSZ PENCZAK

LIDIA MARSZAŁ *, ANDRZEJ KRUK, SZYMON TYBULCZUK, DARIUSZ PIETRASZEWSKI, MARIUSZ TSZYDEL, ŁUKASZ KAPUSTA, WANDA GALICKA, TADEUSZ PENCZAK ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2009, t. 22, s. 87 117 LIDIA MARSZAŁ *, ANDRZEJ KRUK, SZYMON TYBULCZUK, DARIUSZ PIETRASZEWSKI, MARIUSZ TSZYDEL,

Bardziej szczegółowo

TADEUSZ PENCZAK *, ANDRZEJ KRUK, LIDIA MARSZAŁ, WANDA GALICKA, SZYMON TYBULCZUK, MARIUSZ TSZYDEL

TADEUSZ PENCZAK *, ANDRZEJ KRUK, LIDIA MARSZAŁ, WANDA GALICKA, SZYMON TYBULCZUK, MARIUSZ TSZYDEL ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2012, t. 25, s. 85 93 TADEUSZ PENCZAK *, ANDRZEJ KRUK, LIDIA MARSZAŁ, WANDA GALICKA, SZYMON TYBULCZUK, MARIUSZ

Bardziej szczegółowo

Ichtiofauna jezior lobeliowych stan poznania i zagrożenia

Ichtiofauna jezior lobeliowych stan poznania i zagrożenia Projekt jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 2014 w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu Operacyjnego PL02 Ochrona Różnorodności Biologicznej

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY JEZIOR LOBELIOWYCH W POLSCE ETAP I. PODSTAWY, MODELOWE ROZWIĄZANIA

Konferencja podsumowująca PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY JEZIOR LOBELIOWYCH W POLSCE ETAP I. PODSTAWY, MODELOWE ROZWIĄZANIA Konferencja podsumowująca PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY JEZIOR LOBELIOWYCH W POLSCE ETAP I. PODSTAWY, MODELOWE ROZWIĄZANIA Gdańsk, 16.12.2016r. Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DB Schenker Rail Polska

DB Schenker Rail Polska DB Schenker Rail Polska Bariery rozwoju transportu kolejowego w Polsce DB Schenker Rail Polska Zbigniew Pucek Członek Zarządu ds. Bocznic i Kolei Przemysłowych Członek Zarządu ds. Sprzedaży, Sosnowiec,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIZY DLA NASZYCH WSCHODNICH SĄSIADÓW I PROBLEM KALININGRADU BS/134/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIZY DLA NASZYCH WSCHODNICH SĄSIADÓW I PROBLEM KALININGRADU BS/134/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 KAF Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Obudowy kana³owe KAF przeznaczone s¹ do monta u w ci¹gach prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych. Montuje

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Warszawa, 15.05.2009 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ WEDŁUG STANU W KOŃCU MARCA 2009 ROKU 1 W

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

ICHTIOFAUNA DORZECZA REGI THE ICHTHYOFAUNA OF THE REGA RIVER SYSTEM

ICHTIOFAUNA DORZECZA REGI THE ICHTHYOFAUNA OF THE REGA RIVER SYSTEM ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2010, t. 23, s. 51 78 GRZEGORZ RADTKE *, RAFAŁ BERNAŚ, PIOTR DĘBOWSKI MICHAŁ SKÓRA ICHTIOFAUNA DORZECZA REGI THE

Bardziej szczegółowo

Projekt testowania metod oceny stanu ekologicznego rzek Polski w oparciu o badania ichtiofauny. Piotr Dębowski,, IRŚ Jan Bocian, ICOZ, UŁ

Projekt testowania metod oceny stanu ekologicznego rzek Polski w oparciu o badania ichtiofauny. Piotr Dębowski,, IRŚ Jan Bocian, ICOZ, UŁ Projekt testowania metod oceny stanu ekologicznego rzek Polski w oparciu o badania ichtiofauny. Piotr Dębowski,, IRŚ Jan Bocian, ICOZ, UŁ W zakresie elementów biologicznych dla klasyfikacji stanu ekologicznego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

RAPORT2015. Rynek najmu w Polsce. Kredyt na mieszkanie w 2016 roku. Polski rynek nieruchomości okiem ekspertów. MdM w dużym mieście

RAPORT2015. Rynek najmu w Polsce. Kredyt na mieszkanie w 2016 roku. Polski rynek nieruchomości okiem ekspertów. MdM w dużym mieście RAPORT2015 Rynek najmu w Polsce Kredyt na mieszkanie w 2016 roku Polski rynek nieruchomości okiem ekspertów MdM w dużym mieście strona 16 Podsumowanie rynku kredytów hipotecznych w 2015 roku Za nami rok

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Zootechnika Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2010 Tom 4 Zeszyt 3 WOJCIECH ANDRZEJEWSKI, JAN MAZURKIEWICZ,

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo