Jak ciekawie prowadzi zajcia z edukacji plastycznej w nauczaniu zintegrowanym?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak ciekawie prowadzi zajcia z edukacji plastycznej w nauczaniu zintegrowanym?"

Transkrypt

1 Jak ciekawie prowadzi zajcia z edukacji plastycznej w nauczaniu zintegrowanym? Sztuka to dziedzina działalnoci ludzkiej majca na celu przedstawienie wiata widzialnego i odczuwanego, dostarczajca wrae estetycznych. Wprowadzenie sztuki w rodowisko człowieka, jego ycie, musi si odbywa ju od najmłodszych lat. Regularny i przemylany kontakt z dziełami sztuki, z wybranymi przedmiotami i fragmentami natury pobudza ekspresj plastyczn dziecka. Małe dzieci otwarte na nowe sposoby mylenia, widzenia wiata, czsto inaczej odbieraj sztuk ni doroli z ukierunkowanymi ju sposobami rozumowania i odczuwania. To wiee spojrzenie dziecka naley wykorzysta i stworzy odpowiednie warunki do rozwoju wrae estetycznych. Edukacja plastyczna uczniów okrelona jest w celach, zadaniach i treciach programu nauczania zintegrowanego. Edukacja plastyczna bdc elementem wychowania estetycznego, realizowana jest w dwóch dopełniajcych si procesach: percepcji i ekspresji. Oznacza to, e cz praktyczna zaj plastycznych powinna by poprzedzona zdobywaniem wiadomoci o sztuce i poparta aspektami wizualnymi. Obserwacja przyczynia si do kształtowania uwagi, pamici wzrokowej, spostrzegawczoci, umiejtnoci oceniania, mylenia obrazowego oraz wiedzy o otaczajcym wiecie. Twórcze działanie jest najwaniejsz form ludzkiej działalnoci, aktywnoci. Szczególnie dotyczy to dzieci. Dzieci s z natury ciekawe wiata i dociekliwe. Zachwycaj si i zdumiewaj - to włanie sprawia, e potrafi zachowywa si twórczo. Dlatego tak istotny jest sposób prowadzenia zaj przez nauczyciela. Monotonia na lekcjach plastyki szybko zniechca uczniów do działania. Za atrakcyjne, rónorodne formy zaj daj dzieciom wiele szans wypowiedzi plastycznych. Na atrakcyjno zaj plastycznych i jednoczenie na rozwój wraliwoci plastycznej wpływa wiele czynników, które nauczyciel moe wykorzysta w swojej pracy. To gdzie, na czym i z czego powstanie praca oraz jakich technik plastycznych czy jakie formy pracy nauczyciel zaproponuje uczniowi, ma duy wpływ na to, w jaki sposób mały twórca wykorzysta je w swoim dziele. Przedstawi propozycje umoliwiajce uatrakcyjnienie zaj plastycznych uczniów w młodszym wieku szkolnym. Z dowiadczenia wiem, e nauczyciel nie zawsze ma moliwoci skorzystania z wielu rónorodnych sposobów, majcych wpływ na rozwój twórczy dziecka. Czynniki majce wpływ na atrakcyjno zaj to: Miejsce, w które nauczyciel zaprasza ucznia do pracy: 1

2 plener (podwórko szkolne, pobliski park, łka, itp.) pomieszczenie (szkoła, pracownia plastyczna, itp.) Istotn spraw jest równie zmiana materiału, czyli podłoa, na którym twórca wykonuje swoje prace. Wród materiałów, które mog by baz dziecicej pracy znajduj si: papier i karton (o małym formacie kartki bloku rysunkowego i technicznego) papier i karton (o duym formacie np. szary, rónorodnej strukturze i fakturze np. tapeta, gazeta) tkanina deska, tablica asfalt, płytka chodnikowa ciana lub mur szyba okienna, lustro Atrakcyjne dla dziecka bywa to, gdzie znajduje si podłoe przyszłej pracy. Wiadomo, e zarówno asfalt czy ciana jest podłoem stałym i nauczyciel nie ma wpływu na ich umiejscowienie, ale powinien pamita, e musi by to miejsce przeznaczone do tego typu działalnoci, a przede wszystkim bezpieczne. Wiksze pole manewru nauczyciel ma na rozłoenia ruchomego podłoa pracy (papier, karton, tkanin czy drewno). Materiał ten nie musi lee koniecznie na uczniowskiej ławce. Mona baz połoy na podłodze, umocowa na cianie, na szybie, na sztalugach. Równie wan spraw jest urozmaicenie wykorzystywanego materiału, z którego dzieci wykonuj swoje prace. Z uwagi na pochodzenie moemy wyodrbni: materiał przyrodniczy (gałzki, mech, piórka, kamienie, warzywa, itp.) materiał sypki (kasza, sól, mka, piasek, makaron, itp.) materiał tekstylny (płótno, wełna, sznurek, tasiemki, itp.) materiał papierniczy (gazety, papier kontrastowy, itp.) materiały róne (naklejki, elementy plastikowe, brokaty, cekiny, itp.) rodki plastyczne, których zastosujemy bd integraln czci materiałów uywanych do powstania pracy: rodki do rysowania (ołówki, kreda, kredki, kredki wiecowe, wgiel, pastele suche i tłuste, itp.) rodki do malowania (farby akwarele, farby plakatowe, pasta do zbów, farby drukarskie, tusz, plastelina, itp.) rodki do powielania, stemplowania i druku (stemple, kleje, tusze, itp.) 2

3 rodki dekoracyjne do pracy na płaszczynie (papiery kontrastowe, gazety, materiały tekstylne, itp.) rodki do modelowania (plastelina, modelina, glina, masa papierowa, masa solna, gips, kostki mydła, itp.) rodki do prac przestrzennych (sznurek, drut, papier, drewniane listewki, elementy plastikowe, materiał przyrodniczy, itp.) Jedn z waniejszych form uatrakcyjniania zaj plastycznych jest stosowanie rónorodnych technik plastycznych. W nawizaniu do wymienionych wczeniej czynników wpływajcych na atrakcyjno zaj plastycznych mona pokusi si o dobór technik lub ich mieszanie. Mona wyróni: techniki rysunkowe proste i wzbogacone (rysowanie ołówkiem, kredk, kredk wiecow, kred, wglem, pastelami suchymi i tłustymi, nitk, piórkiem, mokre w mokre, itp.) techniki malarskie (malowanie akwarel, farb plakatow, past, farbami drukarskimi, tuszem, plastelin, mokre w mokre, malowanie na gazecie, malowanie na sucho kredkami, a nastpnie pokrycie rysunku wod, itp.) techniki powielane i druk (frottage, odbijanie tiulem, gaz, monotypia, linoryt, gipsoryt, stemplowanie stemplami z ziemniaka lub gotowymi, palcem, itp.) techniki dekoracyjne na płaszczynie (wydzieranka z kontrastowego papieru, z gazety, wycinanka z pocitych pasków papieru, ze szmatek, z kontrastowego papieru, witrae papierowe, mozaiki, malowanie klejówk, malowanie na podkładzie z kaszy, aplikacje na tkaninie, pisanki, itp.) modelowanie - formowanie z bryły (lepienie z plasteliny, modeliny, gliny, modelowanie z masy papierowej, solnej, płaskorzeby z gipsu i piasku, rzebienie w mydle, itp.) formowanie przestrzenne z rónych materiałów (papieroplastyka, formowanie ze sznurka, drutu, drewna, tkanin, słomy, lalki na butelkach, itp.) Tak przygotowany nauczyciel moe pokusi si o przeprowadzenie zaj na kady temat. Trzeba pamita e, aby wyzwoli ekspresj twórcz u dzieci, naley je wczeniej zainspirowa. Wprowadzenie do tematu powinno by silnym bodcem do pracy. Moe by nim: wiersz, ksika, opowiadanie film, wystawa słuchowisko, muzyka przeycie przygody, wspomnienia wycieczka 3

4 Ciekawym elementem, czsto pomijanym przez nauczycieli, jest prowadzenie zaj, na których s dwie lub trzy techniki do wyboru. Wprowadzajc ucznia w wiat sztuki współczesnej, nauczyciel powinien pozwoli, aby dziecko samo dobierało sobie rodki przekazu. Narzucajc jedn wybran technik, zamykamy ekspresj twórcy. W czasie realizowania treci z edukacji plastycznej stosuje si zrónicowane formy, metody i rodki nauczania w czasie zaj. Wszystko po to, aby rozwija kreatywno młodego człowieka. Czsto nauczyciele narzekaj, na brak uzdolnie plastycznych u dzieci, na brak zaangaowania na zajciach. Kady ucze, w mniejszym lub w wikszym stopniu, wykazuje swoje zdolnoci plastyczne pod warunkiem, e s one rozwijane w wielokierunkowy sposób. Ogromn rol odgrywa tu nauczyciel, który powinien by inspiratorem, pomysłodawc rozwijania twórczoci plastycznej u swoich uczniów. W pracy pedagoga z dziemi najwaniejszymi wydaj si wyrozumiało i tolerancja dla twórczoci. Naley zwróci uwag nie tylko na wynik (efekt pracy dziecka), ale take na zaangaowanie i wkład pracy. Rónorodno technik i materiałów do tworzenia oraz moliwo ich wyboru ma wpływ na rozwój ekspresji plastycznej młodego człowieka. Przy wyborze techniki plastycznej dzieci kieruj si jej znajomoci. Nauczyciel powinien sugerowa uczniowi zastosowanie rónych technik przy wykonywaniu pracy. Jeeli ucze ma na lekcji do wyboru kilka technik, to by moe na pocztku bdzie wybierał t najłatwiejsz, która nie wymaga duego wkładu pracy, ale jest nadzieja, e póniej bdzie chciał tworzy, korzystajc z tych, które s trudniejsze, jednoczenie efektowniejsze. Działanie twórcze wyzwala w dziecku energi, wywołuje i zaspakaja wiele potrzeb emocjonalnych, rozwija nowe zdolnoci nie tylko manualne, ale równie psychiczne i społeczne. LITERATURA: 1. Barwne fantazje, Marcinkowska Krystyna, Michejda-Kowalska Krystyna, Warszawa 1993, WSiP 2. Kade dziecko to potrafi, cz 1,2, 3, Barff Ursula, Burkhard Inge, Warszawa 1991/1992, Oficyna wydawnicza Delta W Z 3. Przewodnik pomysłów plastycznych. Szkoła malowania, Fiona Watt, Warszawa 2002,Oficyna Wydawnicza Delta W-Z 4. Techniki graficzne powielane i odbijane, Daszyska Małgorzata, Warszawa 1992, WSiP 5. Techniki plastyczne dla dzieci, Jabłoska Anna, Warszawa 2004, Klub dla Ciebie 6. Twórcza aktywno dziecka, Robert Gloton, Warszawa 1985, WSiP 7. Wydzieranki, wycinanki, Marcinkowska Krystyna, Michejda-Kowalska Krystyna, Warszawa 1993, WSiP 8. Zabawy plastyczne, cz 1, 2, Jabłoska Anna, Warszawa 2000, wiat ksiki technik plastycznych, Lewicka Janina, Warszawa 1973, Nasza Ksigarnia Opracowała: Dorota Wypych 4

5 5

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

TY MARKA INNA NIŻ WSZYSTKIE. SZTUKA AUTENTYCZNEGO BRANDINGU OSOBISTEGO

TY MARKA INNA NIŻ WSZYSTKIE. SZTUKA AUTENTYCZNEGO BRANDINGU OSOBISTEGO IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną.

Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną. Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną. Materiały pomocnicze dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego. Wykonała: MGR ANNA BĄBKA CZĘSTOCHOWA 2004 SPIS TREŚCI I. Pojęcie diagnozy...3

Bardziej szczegółowo

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Spis treści: Wstęp 7 1. Od

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Sytuacja osób niepełnosprawnych na wielkopolskim rynku pracy Raport z badania ankietowego 1 Spis treci WSTP... 3 RODZIAŁ I... 6 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdasku (P-8) Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Etap 1 Praca nr 08300025 Gdask, grudzie 2005 1 Stan obecny i główne kierunki

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Myślę jak obywatel. Mam wpływ na to, co się dzieje wokół mnie Lidia Pasich, Jolanta Gwóźdź Praca z uczniem

Bardziej szczegółowo

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka w Instytucie Wspomagania Rozwoju

Bardziej szczegółowo

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA Tytuł oryginału: Successful Home Cell Groups Przekład: Piotr Cielar Redakcja: Ludmiła i Kazimierz Sosulscy Copyright for the Polish edition: 1992 by Instytut Wydawniczy Agape

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY

STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY KOORDYNATORKI PROJEKTU: Marta Białek-Graczyk, Agata Nowotny ZESPÓŁ: W GÓRZE KALWARII PRACOWALI: Marta Olejnik, Łukasz Ostrowski,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 512 [03] Obecnie: 341 [07] Akceptuj: Zatwierdzam: Prezes Urzdu Kultury

Bardziej szczegółowo

Informatyczne przygotowanie nauczycieli różnych przedmiotów

Informatyczne przygotowanie nauczycieli różnych przedmiotów Wielisława Osmańska-Furmanek Jacek Jędryczkowski Informatyczne przygotowanie nauczycieli różnych przedmiotów Prezentacje multimedialne jako uniwersalny środek dydaktyczny w pracy nauczycieli różnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Woda podstawa życia PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELA. szkoła podstawowa, klasy 1 3

Woda podstawa życia PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELA. szkoła podstawowa, klasy 1 3 PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELA szkoła podstawowa, klasy 1 3 Partnerzy PROGRAMU: Spis treści treści: P Wstęp 1 Konspekty lekcji 3 3 Lekcja 1: Woda wokół nas 3 4 Lekcja 2: Kto mieszka nad wodą? 3 7 Lekcja 3:

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki Kierunek: Terapia zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu Agnieszka Felchner Praca z dzieckiem dyslektycznym Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem: dr Teresy

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY DZIECI WE WSPÓŁCZESNYCH POLSKICH MIASTACH. WPROWADZENIE DO POSZUKIWAŃ OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ PRZESTRZENNYCH

CZAS WOLNY DZIECI WE WSPÓŁCZESNYCH POLSKICH MIASTACH. WPROWADZENIE DO POSZUKIWAŃ OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ PRZESTRZENNYCH ANNA MARTYKA* CZAS WOLNY DZIECI WE WSPÓŁCZESNYCH POLSKICH MIASTACH. WPROWADZENIE DO POSZUKIWAŃ OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ PRZESTRZENNYCH CHILDREN S FREE TIME IN THE CONTEMPORARY POLISH CITIES. INTRODUCTION

Bardziej szczegółowo