kolejnictwo (wykrywanie stanów awaryjnych taboru kolejowego dużych prędkości podczas jazdy),

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kolejnictwo (wykrywanie stanów awaryjnych taboru kolejowego dużych prędkości podczas jazdy),"

Transkrypt

1 Infolinia INFORMACJE O OFERCIE Emitent VIGO SYSTEM SA z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim. Działalność VIGO System S.A. jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni. Udział Emitenta na światowym rynku detektorów wytwarzanych w oparciu o technologię MOCVD w 2013 r. wyniósł ok. 25%. Produkowane przez VIGO detektory są wykorzystywane m.in. w następujących obszarach: kolejnictwo (wykrywanie stanów awaryjnych taboru kolejowego dużych prędkości podczas jazdy), energetyka (weryfikacja stanu infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej), technika wojskowa (systemy obserwacyjno-celownicze na bezzałogowych obiektach latających; amunicja inteligentna i samonaprowadzająca), medycyna (wykrywanie na wczesnym etapie markerów chorób nowotworowych, zmian onkologicznych w tkankach miękkich lub zaburzeń w systemie krążenia krwi), przemysł (optymalizacja zużycia energii). Potwierdzeniem unikalnej pozycji rynkowej Spółki jest status oficjalnego dostawcy podzespołów dla amerykańskiej agencji kosmicznej NASA, w ramach współpracy z którą opracowane i wyprodukowane przez VIGO detektory pracują na pokładzie łazika Curiosity eksplorującego powierzchnię Marsa. Od wielu lat firma znajduje się na czołowych pozycjach rankingu najbardziej innowacyjnych firm w Polsce prowadzonego przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. 1

2 Szczególnym atutem firmy jest umiejętność łączenia prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie techniki podczerwieni z produkcją. VIGO System S.A. od wielu lat we wspólnym, wciąż rozbudowywanym laboratorium, prowadzi z naukowcami z Wojskowej Akademii Technicznej oraz innych placówek badawczych krajowych i zagranicznych, zaawansowane badania nad nowymi typami detektorów podczerwieni. Ponad 80% przychodów firmy pochodzi ze sprzedaży eksportowej. Historia Emitenta Historia marki VIGO sięga lat 70.-tych XX wieku kiedy to zespół naukowców z Wojskowej Akademii Technicznej pod kierownictwem doktora, a obecnie profesora Józefa Piotrowskiego (aktualnie znaczącego akcjonariusza Spółki) pokazał po raz pierwszy na świecie, że fotonowe detektory dalekiej podczerwieni mogą pracować w temperaturze otoczenia (ówcześnie panował pogląd, że detektory podczerwieni mogą pracować wyłącznie w temperaturze ciekłego azotu 195,8 st. C, a więc wymagają uciążliwego chłodzenia). Przełomowość wynalazku bardzo szybko docenili Amerykanie. Produkt był bardzo dobrej jakości, a ofertę rozszerzano o elektroniczne urządzenia towarzyszące i akcesoria związane z techniką podczerwieni. Rozwijający się rynek zagraniczny skłonił twórców technologii do założenia w 1987 r. własnej firmy produkcyjnej, przekształconej w roku 1993 w VIGO System Sp. z o.o. Rosnąca sprzedaż detektorów do USA pozwoliła na szybki rozwój potencjału produkcyjnego firmy. W miarę rozwoju technologii i wysiłków marketingowych coraz więcej klientów na całym świecie wykazywało zainteresowanie aplikacjami detektorów w pracach badawczych oraz do budowy wyrafinowanych urządzeń technicznych. Obecnie detektory wraz z akcesoriami elektronicznymi produkowanymi w firmie sprzedawane są na wszystkich kontynentach, głównie w krajach UE, USA, Japonii i w Chinach. W 1996 roku firmę nagrodzono amerykańską nagrodą "The Photonics Spectra Excellence Award" za najbardziej innowacyjny produkt optoelektroniczny wprowadzony na rynek światowy. Nagrodę tę uzyskano w konkurencji z takimi firmami jak IBM, Alcatel czy Philips. Jak dotąd jest to jedyny przypadek wyróżnienia tą nagrodą firmy z Europy Środkowej. Spółka jest również wielokrotnym laureatem wyróżnienia "Polski Produkt Przyszłości" w latach oraz innych nagród krajowych i międzynarodowych za innowacyjność i osiągnięcia technologiczne. W maju 2002 firma rozpoczęła kolejny etap zmieniając formę prawną działalności na Spółkę Akcyjną (VIGO System S.A.). W tym samym roku w wyniku porozumienia z Wojskową Akademią Techniczną, w celu zaspokojenie aparaturowych potrzeb badawczych pracowników uczelni i potrzeb badawczo-produkcyjnych firmy, kosztem ok. 4 milionów złotych utworzono wspólne laboratorium, które można nazwać wzorcowym przykładem współpracy nauki z przemysłem w zakresie zaawansowanych technologii. Pod koniec roku 2013 została podpisana z Wojskową Akademią Techniczną kolejna umowa o wspólnym przedsięwzięciu, w wyniku której istniejące wspólne laboratorium badawczo- 2

3 produkcyjne zostanie wyposażone szacunkowym kosztem mln złotych, w najnowocześniejszą aparaturę badawczą i technologiczną do opracowania i wytwarzania półprzewodnikowych supersieci metodą MBE (epitaksja z wiązki molekularnej). Inwestycja pozwoli na równoległe opracowanie technologii nowych, alternatywnych do stosowanego obecnie tellurku kadmowo rtęciowego, materiałów do produkcji detektorów podczerwieni o jeszcze wyższym stopniu zaawansowania, co w konsekwencji będzie prowadzić do produkcji przez Emitenta detektorów w tej technologii. Przewidywane uruchomienie nowego laboratorium i aparatury nastąpi w I kwartale 2015 r. Wyniki finansowe W 2013 r. 70% ogóły przychodów Emitenta pochodziło ze sprzedaży detektorów podczerwieni. Za dalsze 28% przychodów odpowiadała sprzedaż elektroniki, na co składały się m.in.: podzespoły elektroniczne do detektorów podczerwieni, moduły elektroniczne (zawierające detektory podczerwieni) do kontroli stanu technicznego pojazdów szynowych wielkich prędkości, oraz kamery i moduły termowizyjne własnej konstrukcji pracujące w układzie elektronicznym opracowanym w Spółce i wyposażonym w oprogramowanie własne Emitenta. Tabela 1. Wybrane wyniki finansowe VIGO SYSTEM SA od 2012 roku. (w tys. zł) zmiana r/r I poł I poł zmiana r/r Przychody ,6% ,8% EBITDA* ,9% ,6% Zysk operacyjny ,4% ,4% Zysk netto ,3% ,9% Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ,2% n/a n/a Źródło: prospekt emisyjny, wyniki za I poł i 2014 r. nie były audytowane *Wskaźnik EBITDA nie został zbadany przez biegłego rewidenta i zdefiniowany jest jako zysk (strata) z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację. EBITDA nie jest wskaźnikiem PSR ani MSSF Emitent nie podaje do publicznej wiadomości prognoz wyników. Przewagi konkurencyjne Unikalna technologia - wg Emitenta złożoność produkowanych detektorów jest na tyle wysoka, że nie jest możliwe ich skopiowanie na podstawie badań nad gotowymi produktami, ponadto Emitent jest w trakcie budowy nowoczesnego laboratorium 3

4 przeznaczonego do badań i produkcji detektorów w oparciu o nową technologię MBE, co powinno umocnić jego przewagę nad innymi uczestnikami rynku Zaplecze badawcze - Spółka posiada własne laboratorium umożliwiające ciągłe doskonalenie stosowanej technologii i współpracuje z wieloma ośrodkami badawczymi w tym z WAT, Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, Instytutem Technologii Elektronowej Wykwalifikowana kadra - pracownicy Spółki posiadają wysokie kwalifikacje z zakresu interdyscyplinarnych dziedzin wiedzy technicznej. Emitent zatrudnia profesora, wielu doktorów oraz inżynierów. Ze względu na brak odpowiednich kierunków na polskich uczelniach, Emitent w znacznej mierze samodzielnie kształci pracowników. Dzięki pozycji rynkowej Emitenta, dobrym warunkom pracy oraz możliwościom dalszego rozwoju i pracy nad unikalnymi zagadnieniami technicznymi, w Spółce występuje niska rotacja pracowników. Pozytywny wizerunek firmy na rynkach światowych - Emitent jest laureatem wielu nagród na arenie polskiej i międzynarodowej, a jego klientami są renomowane instytucje prowadzące działalność na całym świecie. Spółka bierze aktywny udział w sympozjach i konferencjach naukowych, wzmacniając tym samym swoją pozycję na rynku. Do znacznego wzrostu rozpoznawalności VIGO System przyczyniło się wykorzystanie detektorów Emitenta w łaziku NASA Curiosity, który 6 sierpnia 2012 r. wylądował na Marsie. Szeroka sieć dystrybutorów - Spółka zbudowała sieć dystrybutorów na rynkach krajów wysoko uprzemysłowionych, których zadaniem jest prowadzenie akcji marketingowych oraz świadczenie podstawowego doradztwa technicznego. Do grupy dystrybutorów należą jednostki takie jak: BOSTON ELECTRONICS CORPORATION (USA i Kanada), DoroTEK GmbH (Niemcy), Acal BFi France S.A.S (Francja), Jonat Automation BV (Holandia), Photonic Solutions plc (W. Brytania), FIT Leadintex, Inc. (Japonia), Bliska współpraca z instytucjami nauko-badawczymi Elastyczność działania Strategia Strategia Emitenta przewiduje dalszy rozwój obecnie stosowanej technologii MOCVD oraz wejście w nowe segmenty rynkowe, głównie poprzez oferowanie detektorów rozwijanych 4

5 w oparciu o alternatywną technologię produkcji MBE, co powinno pozwolić na dalszy wzrost skali działalności oraz wyników finansowych. VIGO System planuje zrealizować zakładaną strategię poprzez następujące działania: Dalszy rozwój obecnie stosowanej technologii do produkcji detektorów (MOCVD) Budowa nowego laboratorium do badań oraz produkcji detektorów w oparciu o supersieci (MBE Molecular Beam Epitaxy) Zwiększenie sprzedaży modułów detektorów podczerwieni Rozwój systemów termowizyjnych do zastosowań militarnych Emitent pracuje nad rozwojem systemów termowizyjnych, które dzięki wysokiej jakości i konkurencyjnej cenie, powinny znaleźć szerokie zastosowanie przede wszystkim w bezzałogowych obiektach latających (dronach). Dodatkowo Spółka rozwija technologię produkcji kamer dalekiego zasięgu, pozwalającą na wykrycie obiektów nawet z odległości kilkunastu kilometrów (w oparciu o macierze detektorów dostarczane przez firmy współpracujące), do zastosowań militarnych. Poprzez powyższe działania Emitent zachowa konkurencyjną pozycję w dotychczasowych obszarach działalności oraz poszerzy posiadaną ofertę produktową, w tym przede wszystkim wejdzie w nowe segmenty działalności dzięki budowie nowego laboratorium do produkcji oraz badań nad detektorami opartymi na supersieciach (technologia MBE). Polityka dywidendy Zarząd spółki zamierza w latach rekomendować walnemu zgromadzeniu przeznaczanie co najmniej 50 proc. zysku netto na wypłatę dywidendy. Struktura akcjonariatu Głównymi akcjonariuszami spółki są jej założyciele oraz fundusz S Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, który dokapitalizował spółkę. Struktura akcjonariatu przed i po Ofercie przedstawia Tabela 2. Tabela 2. Struktura akcjonariatu VIGO SYSTEM SA przed i po Ofercie. 5

6 Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji bezpośrednio przed Ofertą % w kapitale i na WZA Liczba posiadanych akcji po zakończeniu Oferty i przy założeniu objęcia i sprzedaży wszystkich oferowanych akcji % w kapitale i na WZA S Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ,2% ,3% Mirosław Grudzień ,6% ,8% Janusz Kubrak ,4% ,6% Jadwiga Nowak ,6% ,8% Andrzej Maciak ,4% ,7% Józef Piotrowski ,6% ,9% Pozostali ,1% ,6% Nowi akcjonariusze ,4% Razem ,0% ,0% Źródło: prospekt emisyjny Akcje nowej emisji stanowić będą 4,8% w podwyższonym kapitale. Przy założeniu sprzedaży wszystkich oferowanych akcji nowi akcjonariusze będą posiadali 40,4% udziałów w kapitale i na WZA. Cele emisyjne Z emisji 35 tys. nowych akcji serii D spółka planuje pozyskać ok. 6 mln zł netto. Środki te zamierza przeznaczyć na zakup środków trwałych związanych z rozbudową laboratorium (4 mln zł), oraz na prace badawczo-rozwojowe nad systemami termowizyjnymi oraz rozwojem detektorów wytwarzanych w oparciu o nową technologię MBE (2 mln zł). Oferta Obok 35 tys. akcji nowej emisji spółka oferuje 259,25 tys. akcji już istniejących (Akcje Sprzedawane), należących do dotychczasowych udziałowców - założycieli spółki oraz funduszu S Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Całkowita wartość oferty (łącznie Akcji Sprzedawanych oraz nowej emisji serii D) wyniesie blisko 53 mln zł. W transzy dla inwestorów indywidualnych zaoferowanych zostanie 40,25 tys. akcji. 6

7 Ryzyka Szczegółowe ryzyka dotyczące działalności Emitenta, jak i samej Oferty znajdują się w prospekcie emisyjnym opublikowanym i dostępnym na stronie internetowej Spółki (http://www.vigo.com.pl/ipo ). Zapisy Po procesie budowy popytu cena emisyjna akcji została ustalona na poziomie 180 zł. Inwestor Indywidualny może złożyć dowolną liczbę zapisów, przy czym pojedynczy zapis musi opiewać co najmniej na 5 Akcji Sprzedawanych, a łącznie wszystkie złożone zapisy nie mogą opiewać na więcej, niż liczba Akcji Sprzedawanych oferowana w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Złożenie zapisu w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych u jednego podmiotu przyjmującego zapis nie ogranicza prawa do złożenia zapisu lub zapisów u innych podmiotów przyjmujących zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Złożenie zapisu w Transzy Inwestorów Indywidualnych nie ogranicza prawa do złożenia zapisu lub zapisów w Transzy Instytucjonalnej. Ze względu na fakt, iż przydział Akcji Sprzedawanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych będzie dokonywany za pośrednictwem systemu GPW, w chwili składania zapisu inwestor musi posiadać na rachunku inwestycyjnym w domu maklerskim środki w kwocie stanowiącej iloczyn liczby subskrybowanych Akcji Sprzedawanych oraz ceny sprzedaży, powiększonej o kwotę stanowiącą prowizję domu maklerskiego przyjmującego zapis. Wpłata na akcje objęte zapisem w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostanie zablokowana w chwili składania zapisu. Niedokonanie pełnej wpłaty na Akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych powoduje nieważność zapisu w całości. Wpłaty na akcje nie są oprocentowane. Przydział akcji W Transzy Inwestorów Indywidualnych łączna liczba Akcji Sprzedawanych w złożonych zapisach może przekroczyć łączną liczbę Akcji Sprzedawanych w tej transzy, w związku z czym możliwe jest przydzielenie inwestorom akcji w liczbie mniejszej niż wskazana przez nich w zapisie na zasadach proporcjonalnej redukcji. Harmonogram oferty - od 20 do 30 października proces budowy księgi popytu; - do 31 października podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach; 7

8 - od 3 do 7 listopada przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych; - do 12 listopada planowany przydział akcji w transzy inwestorów indywidualnych za pośrednictwem GPW; Składanie zapisów Biuro Maklerskie Alior Banku SA pełni rolę Współoferującego i przyjmuje zapisy na akcje VIGO SYSTEM SA sprzedawane w ofercie publicznej w transzy dla Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem: a) Punktów Przyjmowania Zleceń, których lokalizację znaleźć można na stronie: b) Infolinii, pod numerem (w przypadku połączenia z telefonu stacjonarnego koszt za minutę połączenia liczony jest według taryfy lokalnej; w przypadku połączenia z telefonu komórkowego, koszt połączenia liczony jest według taryfy operatora sieci komórkowej) c) Internetu: Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: , REGON: , NIP: , kapitał zakładowy: PLN (opłacony w całości). Opracowanie zostało przygotowane przez pracowników Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. będącego wydzieloną organizacyjnie i finansowo jednostką w strukturach Alior Bank Spółka Akcyjna. działającą na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 września 2008 roku i będącą pod jej nadzorem. Dane zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł uznanych przez Biuro Maklerskie Alior Banku za wiarygodne, ale Biuro nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i prawdziwość danych zawartych w publikacji, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji i/lub oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank Spółka Akcyjna jest zabronione. Niniejsze opracowanie nie jest przeznaczone do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii, Kanadzie i Japonii albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie promocyjny lub reklamowy i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia lub subskrypcji papierów wartościowych spółki VIGO SYSTEM S.A. ( Spółka ). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji Spółki jest prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowany na stronie Spółki: oraz na stronie internetowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. pod adresem: pełniącego funkcje podmiotu oferującego akcje Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane wyłącznie po rozważeniu treści całego prospektu emisyjnego. 8

W drodze na giełdę VIGO System S.A.

W drodze na giełdę VIGO System S.A. W DRODZE NA GIEŁDĘ VIGO SYSTEM S.A. 27 PAŹDZIERNIKA 2014 W drodze na giełdę VIGO System S.A. Działalność VIGO System S.A. jest spółką technologiczną, kładącą bardzo duży nacisk na działalność badawczo-rozwojową,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Historia Emitenta. Infolinia 19 503. PKP Cargo S.A.

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Historia Emitenta. Infolinia 19 503. PKP Cargo S.A. Infolinia 19 503 INFORMACJE O OFERCIE Emitent PKP Cargo S.A. Historia Emitenta Spółka, będąca podmiotem dominującym Grupy, w swej obecnej formie prawnej powstała w lipcu 2001 roku w ramach procesu restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o ofercie. Cena oferowanych akcji. Harmonogram oferty. Zasady składania zapisów. 2010-11-19 www.bm.aliorbank.

Podstawowe informacje o ofercie. Cena oferowanych akcji. Harmonogram oferty. Zasady składania zapisów. 2010-11-19 www.bm.aliorbank. Podstawowe informacje o ofercie. Na podstawie Prospektu oferowanych jest do 3 mln sztuk akcji, w tym 1 mln sztuk akcji już istniejących serii A oraz 2 mln akcji serii B, będących akcjami nowej emisji.

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę Selvita S.A.

W drodze na giełdę Selvita S.A. W DRODZE NA GIEŁDĘ SELVITA S.A. 28 LISTOPADA 2014 W drodze na giełdę Selvita S.A. Działalność Emitenta Selvita została założona w 2007 r. w Krakowie. Do jej głównych obszarów specjalizacji należą onkologia

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A.

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. W drodze na giełdę LIVECHAT Software

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA PROSPEKT EMISYJNY Wola Info SA (spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000063157) Oferta Publiczna 900.000 akcji zwykłych na

Bardziej szczegółowo

W DRODZE NA GIEŁDĘ IDEA BANK S.A.

W DRODZE NA GIEŁDĘ IDEA BANK S.A. 26 MARCA 2015 NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZ- POŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNO- CZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII Opis działalności

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

Oferującym Akcje Oferowane w publicznym obrocie jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie

Oferującym Akcje Oferowane w publicznym obrocie jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Opoczno S.A., z siedzibą w Opocznie, Polska, ul. Przemysłowa 5. Adres strony internetowej Spółki: www.opoczno.com Podmiotem Dominującym w stosunku do Spółki i Wprowadzającym jest

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A.

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. Informacje ogólne Grupa jest

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę TORPOL S.A.

W drodze na giełdę TORPOL S.A. 24 CZERWCA 2014 W drodze na giełdę TORPOL S.A. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta Grupa Emitenta, w której skład wchodzą TORPOL S.A., Afta sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. 11.424.025 Akcji Serii F. Na podstawie Prospektu oferuje się: Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do GPW o wprowadzenie na rynek oficjalnych

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r.

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Prospekt Emisyjny Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Spis treści Spis treści I. CZĘŚĆ PODSUMOWANIE... 5 1 WPROWADZENIE... 5 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Podsumowanie opisu działalności

PODSUMOWANIE. Podsumowanie opisu działalności PODSUMOWANIE Niniejszy materiał stanowi podsumowanie najistotniejszych kwestii i czynników ryzyka dotyczących Emitenta, Spółek Operacyjnych, Grupy Westa oraz Akcji. Niniejsze podsumowanie stanowi jedynie

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

Elemental Holding S.A.

Elemental Holding S.A. Elemental Holding S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Traugutta 42, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Data zatwierdzenia: 20 września 2010 r.

Oferujący: Data zatwierdzenia: 20 września 2010 r. PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII D ORAZ UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D ORAZ PRAW DO AKCJI SERII D SPÓŁKI 4FUN

Bardziej szczegółowo

YOUR WORLD, OUR LIGHT

YOUR WORLD, OUR LIGHT YOUR WORLD, OUR LIGHT Jednostkowy raport roczny LUG S.A. 2011 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA LUG S.A.... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE LUG S.A. ZA OKRES 01.01.2011-31.12.2011....5 1. WPROWADZENIE... 6 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r.

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r. ALUMETAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kętach w Polsce i adresem przy ul. Kościuszki 111 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 177577) Oferta publiczna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU PROSPEKT EMISYJNY ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU Spółka prawa handlowego z siedzibą w Katowicach zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl Wprowadzający: Skarb Państwa, Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. E. Kwiatkowskiego S.A.

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. List Prezesa Zarządu APS Energia SA Informacje finansowe Grupy APS Energia za rok 2014 i 2013. 3 4 dr

Spis treści. List Prezesa Zarządu APS Energia SA Informacje finansowe Grupy APS Energia za rok 2014 i 2013. 3 4 dr Raport roczny Grupy APS Energia 2014 Spis treści List Prezesa Zarządu APS Energia SA Informacje finansowe Grupy APS Energia za rok 2014 i 2013 Wprowadzenie Podsumowanie 2014 roku Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A.

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A. Prospekt Emisyjny spółki Prospekt został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją Nowych Akcji Serii B ( Oferta Subskrypcji ); publiczną sprzedażą Nowych Akcji Serii A będących własnością SEZAM

Bardziej szczegółowo

LIBET Spółka Akcyjna

LIBET Spółka Akcyjna LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław www.libet.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: ofertą publiczną obejmującą nie mniej niż 17.500.000

Bardziej szczegółowo