W drodze na giełdę POLWAX S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W drodze na giełdę POLWAX S.A."

Transkrypt

1 16 WRZEŚNIA 2014 NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII W drodze na giełdę Opis działalności Polwax należy do ścisłej czołówki największych europejskich producentów i dystrybutorów rafinowanych i odwanianych parafin oraz szerokiego asortymentu wosków parafinowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych procesów technologicznych, wysokiej i stabilnej jakości wyrobów oraz współpracy z wieloma jednostkami badawczymi, jak również dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb klienta, produkty Spółki mają ugruntowaną pozycję na rynku. Produkty Spółki znajdują zastosowanie w różnorodnych gałęziach przemysłu, takich jak: przemysł nawozowy, odlewnictwo precyzyjne, przetwórstwo drzewne, produkcja lakierów i farb, przemysł gumowy, przemysł papierniczy i opakowaniowy, produkcja materiałów budowlanych, produkcja materiałów wybuchowych, produkcja świec i zniczy oraz przemysł spożywczy i kosmetyczny. Portfolio produktów Spółki obejmuje następujące grupy produktowe: produkty do wyrobów świecarskich, wyroby do produkcji zniczy, woski specjalne do produkcji świec, produkty do impregnacji drewna, woski przeznaczone do kontaktu z żywnością, woski do zastosowań specjalnych, antyzbrylacze do nawozów, środki ochrony antykorozyjnej, kleje typu HotMelt, masy modelowe, pozostałe wyroby dla przemysłu. Ponadto Polwax posiada w ofercie szeroki asortyment świec i zniczy produkowanych w oparciu o nowoczesną technologię maszynową obejmującą produkcję seryjną oraz świece artystyczne wytwarzane w procesie produkcji ręcznej. Spółka produkuje świece i znicze zarówno w segmencie ekskluzywnym, jak i w segmencie produktów budżetowych. W zakresie produkcji świec i zniczy Spółka realizuje duże wolumenowo kontrakty, w szczególności typu private label (marka własna sprzedawcy). Spółka jest jednym z dwóch największych producentów wyrobów parafinowych w Polsce (obok Fabryki Parafin Naftowax, która charakteryzuje się odmiennym profilem produktowym). Ich głównymi konkurentami na rynku europejskim są Sasol oraz H&R Group, przy czym żaden z nich nie prowadzi produkcji wyrobów parafinowych na terenie Polski. Spółka prowadzi działalność od 1999 roku. W latach Spółka funkcjonowała w strukturach Grupy LOTOS. Na początku 2012 roku miał miejsce tzw. lewarowany wykup menedżerski, w którym wzięli udział menedżerowie Spółki, inwestorzy pasywni oraz fundusz private equity. W Dacie Prospektu właścicielem 65,2% akcji Spółki (54,7% głosów na Walnym Zgromadzeniu) jest Krokus Chem. Prezes Zarządu Spółki, Pan Dominik Tomczyk posiada 14,9% udziału w kapitale zakładowym Spółki (22,4% głosów na Walnym Zgromadzeniu). Polwax jest przedsiębiorstwem o strukturze dwuoddziałowej. W Jaśle zlokalizowany jest zakład produkcyjny zajmujący się produkcją parafin, natomiast w Czechowicach- Dziedzicach oprócz produkcji parafin realizowana jest również produkcja zniczy i świec. Ponadto Spółka posiada dwa biura zlokalizowane w Krakowie i w Warszawie. Majątek produkcyjny Spółki obejmuje m.in. nowoczesną komorę Sulzera do odolejania gaczy parafinowych, instalację do odwaniania parafin, linię do pastylkowania, wieżę granulacyjną, blending małotonażowy oraz prasy filtracyjne, a także nowoczesne rozwiązania produkcyjne w zakresie wyrobu zniczy i świec. Ponadto Spółka dysponuje własną bocznicą kolejową w każdym z oddziałów produkcyjnych i dostępem do infrastruktury kolejowej umożliwiającym transport surowców i produktów Polwax drogą Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wolności 15, Poznań, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , nr NIP , kapitał zakładowy zł w całości wpłacony. Dom Maklerski BZ WBK S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. tel.: (61) , (61) (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII.. ZASTRZEŻENIA PRAWNE ZAWARTE NA OSTATNICH STRONACH DOKUMENTU STANOWIĄ JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ.

2 Opis działalności (c.d.) kolejową (umowa z LOTOS Kolej na realizację przewozów kolejowych oraz dzierżawę specjalistycznych cystern), co stanowi istotną przewagę konkurencyjną Spółki. Ponadto Polwax posiada dobrze rozwiniętą sieć dystrybucji. Działania przedstawicieli handlowych na terenie całego kraju są zracjonalizowane pod względem podziału geograficznego oraz pod względem rynkowym w kontekście dywersyfikacji odbiorców Spółki. Znacząca część przychodów ze sprzedaży Spółki realizowana jest w segmencie surowców (parafin, mas parafinowych) dedykowanych do branży świec i zniczy (łącznie 58,1% przychodów ze sprzedaży Emitenta w 2013 roku) oraz produktów do zastosowań specjalistycznych i przemysłowych (18,8% sprzedaży w 2013 roku). Sprzedaż gotowych zniczy i świec miała 23,0% udział w przychodach Spółki zrealizowanych w 2013 roku. Zmniejszenie wielkości sprzedaży Spółki w ujęciu wolumenowym w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi wynika z koncentracji Spółki na małotonażowych specjalistycznych wyrobach dla przemysłu, które charakteryzują się wyższą marżowością. Około 80% wolumenu produkcji lokowane jest na rynku krajowym. Pozostałą część stanowi eksport, głównie do krajów UE oraz na rynki wschodnie. W 2013 roku eksport stanowił 16% przychodów ze sprzedaży Spółki, z czego 51% trafiło na rynek niemiecki, 16% na rynek holenderski, a 12% na rynek węgierski. W 2013 roku średnie zatrudnienie w Spółce wynosiło 234 osoby. Cel i wizja Grupa Tendencje Nadrzędnym celem Spółki jest stały rozwój oferty produktowej w zakresie wyrobów o wysokiej wartości dodanej, w szczególności produktów do zastosowań przemysłowych. Wynika to z przyjętej wizji Polwax: nowoczesna europejska firma lider innowacyjnych przemysłowych specyfików parafinowych oraz ma na celu dywersyfikację kierunków sprzedaży produktów Spółki. Na Datę Prospektu, Spółka nie posiada podmiotów zależnych. Podmiotem dominującym nad Spółką w rozumieniu Ustawy o Ofercie jest Krokus Chem. Krokus Chem jest podmiotem w 100% zależnym od Nova Polonia II Limited Partnership z siedzibą na Jersey, Wielka Brytania. Od 31 grudnia 2013 roku do Daty Prospektu Spółka zaobserwowała następujące tendencje w prowadzonej działalności operacyjnej: Rozwój przemysłu opakowaniowego, zwiększający możliwość ulokowania w tych branżach produktów Spółki. W szczególności dotyczy to grup produktowych: woski przeznaczone do kontaktu z żywnością oraz woski do zastosowań specjalnych. W okresie od 31 grudnia 2013 roku do Daty Prospektu Emitent zaobserwował wzrost produkcji i sprzedaży wyrobów przeznaczonych dla przemysłu opakowaniowego. W 2014 roku zaobserwowano trendy spadkowe w zakresie cen tłuszczy wieprzowych, czego efektem była rosnąca popularność tego surowca do produkcji wyrobów zniczowych i świecarskich, a tym samym zastąpił on olej palmowy jako tradycyjny substytut wosków parafinowych produkowanych przez Spółkę. Tendencja ta miała w bieżącym roku negatywny wpływ na marże realizowane przez Spółkę. Niski poziom sprzedaży wyrobów Zakładu Produkcji Zniczy i Świec (1,1 mln zł w I półroczu 2014 roku wobec 55,2 mln zł w całym 2013 roku), znaczący spadek należności handlowych (z 76,8 mln zł na dzień 31 grudnia 2013 roku do 14,9 mln zł na dzień 30 czerwca 2014 roku) przy równoczesnym spadku zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych, którymi Spółka finansuje należności handlowe (z 51,7 mln zł na dzień 31 grudnia 2013 roku do 27,3 mln zł na 30 czerwca 2014 roku), wynikające z sezonowości działalności Spółki w tym segmencie. W I półroczu 2014 roku w związku z niepewną sytuacją społeczno-ekonomiczną na Ukrainie i stosowaną przez Polwax polityką handlową polegającą na prowadzeniu współpracy tylko z kontrahentami wykazującymi wysoką wiarygodność finansową, 2

3 Tendencje (c.d.) Spółka zdecydowała o ograniczeniu sprzedaży na ten rynek w wybranych grupach produktowych (w szczególności emulsje do impregnacji drewna). Ubytek ten został jednak skompensowany w segmencie sprzedaży wyrobów do produkcji zniczy i świec na rynku krajowym (z uwagi na trudną sytuację płynnościową podmiotów handlujących gaczem i parafiną z kierunku wschodniego, Emitentowi udało się zwiększyć obroty z krajowymi producentami zniczy). Emitent nie zaobserwował innych znaczących tendencji w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży poza wyżej wymienionymi. Opis polityki dywidendy Spółka określiła politykę dywidendy. Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 33/2014 z dnia 12 maja 2014 roku, Zarząd zamierza w najbliższych latach rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie 30-50% zysku netto Spółki na wypłatę dywidendy. Ostateczna rekomendacja co do wypłaty dywidendy za lata obrotowe będzie zależała od wielu czynników dotyczących Spółki oraz jej branży, w tym przede wszystkim od perspektyw dalszej działalności Spółki, wysokości zysków osiąganych w przyszłości, sytuacji finansowej Spółki oraz przy uwzględnieniu wszelkich ograniczeń w wypłacie dywidendy, poziomu wskaźników płynności, planów ekspansji oraz wymogów prawa w zakresie powyższych elementów. Wysokość dywidendy rekomendowana przez Zarząd będzie uzależniona od potrzeb Spółki w zakresie konieczności zatrzymania wypracowanych zysków w celu ich wykorzystania na działalność Spółki oraz jej dalszy dynamiczny rozwój. Polityka dywidendy będzie podlegała okresowym przeglądom Zarządu. Wszystkie akcje Spółki mają równe uprawnienia w zakresie wypłaty dywidendy (i odpowiednio zaliczki na poczet dywidendy) i uprawniają do udziału w zysku Spółki pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku (lub odpowiednio w przypadku zaliczki na poczet dywidendy - uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej). Należy mieć także na uwadze ograniczenia dotyczące wysokość wypłaty dywidendy, które wynikają z postanowień umów kredytowych zawartych przez Spółkę, opisanych w Prospekcie. Zgodnie z tymi umowami Spółka zobowiązała się, że bez uprzedniej zgody ING Bank Śląski nie będzie wypłacać dywidendy w sposób naruszający określony w umowie wskaźnik DSCR, a także, że bez uprzedniej zgody nie będzie wypłacać dywidendy w wysokości ponad 50% zysku netto Spółki. Czynniki ryzyka charakterystyczne dla emitenta lub jego branży Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność: Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną oraz polityczną w Polsce i na świecie; Ryzyko związane ze zmianą zachowań konsumentów; Ryzyko otoczenia konkurencyjnego; Ryzyko związane z sytuacją na rynku surowców i fluktuacją cen surowców; Ryzyko przerw w dostawach gazu parafinowego od głównego dostawcy; Ryzyko technologiczne związane z podstawowym surowcem; Ryzyko związane z kształtowaniem się kursów walutowych; Ryzyko stóp procentowych; Ryzyko związane ze zmianami stosowanych technologii; Ryzyko związane z funkcjonowaniem Spółki w strefie przemysłowej. Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki: Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży w segmencie zniczy; Ryzyko związane z zatrudnianiem pracowników i utrzymaniem wykwalifikowanej kadry; Ryzyko awarii systemów informatycznych; Ryzyko związane z czasowym wstrzymaniem produkcji w wyniku awarii, zniszczenia lub utraty majątku; Ryzyko związane z niewywiązywaniem się odbiorców z terminów płatności; Ryzyko związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi; Ryzyko związane z zadłużeniem Spółki i zastawem rejestrowym na akcjach Emitenta; 3

4 Czynniki ryzyka charakterystyczne dla emitenta lub jego branży (c.d.) Ryzyko związane ze współpracą z kluczowymi odbiorcami; Ryzyko związane ze współpracą z kluczowym dostawcą surowca; Ryzyko związane z outsourcingiem logistyki; Ryzyko niezrealizowania celów strategicznych; Ryzyko związane z pracami badawczo-rozwojowymi; Ryzyko związane z udzielaniem gwarancji; Ryzyko wzrostu kosztów ubezpieczeniowych; Ryzyko niewypłacania przez Spółkę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy. Opis wymienionych czynników ryzyka znajduje się w Prospekcie, w rozdziale Czynniki ryzyka. Oprócz czynników ryzyka wskazanych powyżej, w Prospekcie, w rozdziale Czynniki ryzyka zamieszczone zostały także czynniki ryzyka związane z papierami wartościowymi. Wybrane historyczne informacje finansowe Tabela 1. Wybrane historyczne informacje finansowe Emitenta dane w tys. zł I pół I pół (przegląd) (przegląd) (zbadane) (zbadane) (zbadane) Przychody ze sprzedaży Zysk ze sprzedaży EBITDA EBIT (Zysk operacyjny) Zysk przed opodatkowaniem Zysk netto dane w tys. zł I pół. I pół I pół (przegląd) (przegląd) (zbadane) (zbadane) (zbadane) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Wpływy Wydatki Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Wpływy Wydatki dane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej (przegląd) (przegląd) (zbadane) (zbadane) (zbadane) Aktywa razem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania razem Zobowiązania długoterminowe w tym kredyty i inne zobowiązania finansowe Zobowiązania krótkoterminowe w tym kredyty i inne zobowiązania finansowe Rezerwy na zobowiązania Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji/udziałów (szt.)* Zysk na jedną akcję/udział (zł)* 0,84 0,59 2,00 1,94 Źródło: Prospekt emisyjny 623,29 * Na dzień roku odpowiednie wartości zostały obliczone dla udziałów LOTOS Parafiny Sp. z o.o. (obecnie Polwax) ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wpływy oraz szacunkowe koszty Wpływy z Oferty Emitent nie otrzyma wpływów ze sprzedaży Akcji Oferowanych przez Akcjonariuszy Sprzedających. Wpływy ze sprzedaży Akcji Oferowanych zostaną przekazane Akcjonariuszom Sprzedającym, a ich ostateczna wysokość będzie uzależniona od ostatecznej liczby Akcji Oferowanych sprzedanych przez Akcjonariuszy Sprzedających w Ofercie oraz Ceny Akcji. 4

5 Wpływy oraz szacunkowe koszty (c.d.) Koszty Oferty W ocenie Emitenta łączne koszty związane z Ofertą, które poniesie Spółka, ukształtują się na poziomie około 575 tys. zł netto i będą obejmować następujące koszty: (i) przygotowanie i przeprowadzenie Oferty, (ii) sporządzenie Prospektu, z uwzględnieniem wynagrodzenia na rzecz doradców zewnętrznych Spółki, (iii) promocję Oferty wraz z drukiem Prospektu oraz (iv) koszty pozostałe, w tym opłaty na rzecz GPW i KDPW. Ponadto, Spółka zobowiązała się zapłacić na rzecz wybranych doradców dodatkowe wynagrodzenie z tytułu poniesionych przez nich kosztów w związku z Ofertą. Ponadto, za sporządzenie wybranych części Prospektu, zarządzanie Ofertą oraz plasowanie Akcji Oferowanych, Akcjonariusze Sprzedający poniosą, proporcjonalnie do liczby Akcji Oferowanych ostatecznie sprzedanych przez poszczególnych Akcjonariuszy Sprzedających, koszty w wysokości nie więcej niż 2,35% całkowitych wpływów brutto z Oferty, pomniejszone o kwotę 180 tys. zł, która to kwota zostanie zapłacona przez Spółkę. Szczegółowe informacje na temat ostatecznych kosztów Oferty zostaną przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Przesłanki oferty Cele Oferty obejmują: Sprzedaż Akcji Oferowanych przez Akcjonariuszy Sprzedających, Wzmocnienie wizerunku Spółki poprzez uzyskanie statusu spółki giełdowej, Zbudowanie stabilnego i zarazem rozproszonego akcjonariatu umożliwiającego dopuszczenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na GPW; Zwiększenie płynności obrotu Akcjami Dopuszczanymi Spółki. Oferta nie obejmuje nowej emisji akcji Spółki. Emitent nie otrzyma wpływów ze sprzedaży Akcji Oferowanych przez Akcjonariuszy Sprzedających. Potencjalne rozwodnienie Struktura akcjonariatu Umowy zakazu sprzedaży akcji typu lockup Oferta nie będzie skutkowała rozwodnieniem. Oferta nie obejmuje nowej emisji akcji. Tabela 2. Struktura akcjonariatu Spółki na Datę Prospektu Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Rodzaj akcji Udział w ogólnej liczbie głosów Krokus Chem akcji zwykłych na okaziciela serii B ,65% akcji zwykłych na okaziciela serii C Dominik Tomczyk akcji imiennych uprzywilejowanych serii C ,43% Patrycja Stokłosa akcji zwykłych na okaziciela serii C akcji imiennych uprzywilejowanych serii C akcji zwykłych na okaziciela serii C 6,60% Źródło: Prospekt emisyjny Umowy zakazu sprzedaży akcji typu lockup : strony, których to dotyczy; oraz wskazanie okresu objętego zakazem sprzedaży. Spółka, Krokus Chem, Dominik Tomczyk, Jacek Stelmach, Piotr Kosiński, Jacek Budzowski (Prokurent, Dyrektor Handlowy w Spółce), Iwar Przyklang, Vataro Holdings oraz Patrycja Stokłosa zawarli w dniu 30 maja 2014 roku umowę ograniczającą zbywalność akcji typu lock-up, typową dla transakcji podobnych do Oferty, która ogranicza prawo do emisji i sprzedaży akcji. 5

6 Umowy zakazu sprzedaży akcji typu lockup (c.d.) Długość okresu lock-up jest określona w miesiącach. Bieg wskazanego poniżej danego okresu lock-up rozpoczyna się w dniu następującym po dniu przydziału Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej. Wraz z upływem ostatniego dnia w okresie lock-up, zobowiązanie akcjonariusza lub Spółki Umowy wygasa odpowiednio w części lub w całości bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń. Tabela 3. Długość okresu lock-up dla poszczególnych akcjonariuszy Akcjonariusz Akcje Dopuszczane Akcje Pozostałe* Krokus Chem 12 - Dominik Tomczyk - 36 Jacek Stelmach Piotr Kosiński Jacek Budzowski - 36 Iwar Przyklang 15 - Vataro Holdings 15 - Patrycja Stokłosa - Źródło: Prospekt emisyjny 36 *Akcje Pozostałe są akcjami imiennymi. Opracowanie na podstawie prospektu emisyjnego spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle, zatwierdzonego decyzją KNF w dniu 8 września 2014 roku oraz opublikowanego w dniu 10 września 2014 r. na stronie internetowej spółki Polwax S.A. (www.polwax.pl) oraz Oferującego (www.mdm.pl). Patryk Cieśla Departament Doradztwa Inwestycyjnego 6

7 Uprzejmie informujemy, że od 15 do 18 września 2014 roku planowane jest przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych w ramach oferty publicznej akcji spółki z siedzibą w Jaśle (Spółka). Dom Maklerski BZ WBK S.A. jest członkiem konsorcjum dystrybucyjnego przyjmującym zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Funkcję podmiotu Oferującego pełni Dom Maklerski mbanku SA. Podstawowe informacje dotyczące oferty przedmiotem oferty publicznej jest do akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 0,05 PLN każda (Akcje Oferowane, Akcje) oferowanych przez Akcjonariuszy Sprzedających; Akcje oferowane będą w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Transzy Inwestorów Instytucjonalnych; zapisy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą po Cenie Maksymalnej, która wynosi 19 PLN za jedną Akcję; promocyjna stawka prowizji od zleceń zrealizowanych na podstawie zapisów złożonych w DM BZ WBK wynosi 0,25% wartości zlecenia, z uwzględnieniem minimalnej stawki prowizji w wysokości 5 zł od zleceń składanych za pośrednictwem Internetu albo 9 zł od zleceń składanych w pozostałych kanałach komunikacji; inwestor indywidualny może złożyć dowolną liczbą zapisów, przy czym pojedynczy zapis musi opiewać na co najmniej 10 Akcji, a łączne zapisy złożone przez danego inwestora w jednym podmiocie nie mogą opiewać na więcej niż Akcji; osobami uprawnionymi do składania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych są: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi zarówno rezydencji jak i nierezydenci, z wyjątkiem osób amerykańskich; ostateczna cena Akcji Oferowanych oraz ostateczna liczba Akcji Oferowanych zostanie ustalona po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, będzie równa dla obu transz i nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna; przydział Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonany (na zasadach proporcjonalnej redukcji), za pośrednictwem GPW, dlatego inwestor musi posiadać rachunek maklerski w podmiocie, w którym składa zapis; Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynek podstawowy) akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 0,05 PLN każda. Wybrane daty dotyczące oferty września 2014 r. Przyjmowanie zapisów na akcje oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych września 2014 r. Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych 19 września 2014 r. do godz. 9:00 Podanie do publicznej wiadomości: - ceny Akcji Oferowanych, - ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, - ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach do 24 września 2014 r. Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 6 października 2014 r. lub w zbliżonym Pierwszy dzień notowania akcji Spółki na rynku regulowanym GPW terminie Powyższy harmonogram oferty może ulec zmianie. Miejsca przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą w DM BZ WBK w pełnozakresowych Punktach Obsługi Klientów, Departamencie Wealth Management, a także wybranych placówkach Banku Zachodniego WBK działającego jako agent DM BZ WBK. Zapisy przyjmowane będą również za pośrednictwem Internetu i telefonu, o ile Inwestor podpisał z DM BZ WBK stosowną umowę. Prospekt emisyjny Prospekt, który został sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Prospektowej i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 września 2014 r. ( Prospekt ), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Polwax S.A. ( Spółka ) i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.polwax.pl), oraz na stronie internetowej Oferującego, tj. Domu Maklerskiego mbanku S.A. (www.mdm.pl). 7

8 Zastrzeżenia prawne Niniejszy materiał przygotowany przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. (DM BZ WBK S.A.) ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi prospektu emisyjnego ani innego dokumentu ofertowego. Materiał stanowi wyciąg informacji z Prospektu Emisyjnego spółki, które zostały uznane przez autora dokumentu za najbardziej interesujące. Źródłem danych są: Prospekt emisyjny dot. oferty publicznej akcji spółki wraz z aneksami. Niniejszy materiał został sporządzony z zachowaniem należytej staranności. Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. W szczególności niniejszy materiał w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani też zaproszenia do złożenia oferty objęcia lub nabycia papierów wartościowych albo skorzystania z usług inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani dowolnej innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do złożenia oferty byłoby sprzeczne z prawem. Przyjęte w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. polityki, regulaminy i procedury zapewniają osobom sporządzającym materiał niezależność, a także zachowanie należytej staranności i rzetelności przy jej sporządzaniu. Stosowane w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. odpowiednie polityki, regulaminy i procedury mają na celu przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku ich powstania, pozwalają nimi zarządzać w sposób zapewniający ochronę słusznych interesów Klientów. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego, a w szczególności z ryzykiem związanym z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punktach Prospektu Emisyjnego zatytułowanych Czynniki ryzyka oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Spółki powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu Emisyjnego. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Oferta publiczna akcji jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami Prospekt Emisyjny nie może być traktowany jako oferta nabycia lub subskrypcji bądź zaproszenie do nabycia lub subskrybowania jakichkolwiek akcji Ani Prospekt Emisyjny, ani papiery wartościowe nim objęte nie zostały zarejestrowane, nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933). Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem Emisyjnym nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 8

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A.

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. W drodze na giełdę LIVECHAT Software

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę CDRL S.A.

W drodze na giełdę CDRL S.A. W DRODZE NA GIEŁDĘ CDRL S.A. 1 PAŹDZIERNIKA 2014 Działalność Emitenta Czynniki wpływające na wyniki Grupy NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę TORPOL S.A.

W drodze na giełdę TORPOL S.A. 24 CZERWCA 2014 W drodze na giełdę TORPOL S.A. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta Grupa Emitenta, w której skład wchodzą TORPOL S.A., Afta sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę VIGO System S.A.

W drodze na giełdę VIGO System S.A. W DRODZE NA GIEŁDĘ VIGO SYSTEM S.A. 27 PAŹDZIERNIKA 2014 W drodze na giełdę VIGO System S.A. Działalność VIGO System S.A. jest spółką technologiczną, kładącą bardzo duży nacisk na działalność badawczo-rozwojową,

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A.

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. Informacje ogólne Grupa jest

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę Selvita S.A.

W drodze na giełdę Selvita S.A. W DRODZE NA GIEŁDĘ SELVITA S.A. 28 LISTOPADA 2014 W drodze na giełdę Selvita S.A. Działalność Emitenta Selvita została założona w 2007 r. w Krakowie. Do jej głównych obszarów specjalizacji należą onkologia

Bardziej szczegółowo

W DRODZE NA GIEŁDĘ IDEA BANK S.A.

W DRODZE NA GIEŁDĘ IDEA BANK S.A. 26 MARCA 2015 NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZ- POŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNO- CZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII Opis działalności

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę Tarczyński S.A.

W drodze na giełdę Tarczyński S.A. W drodze na giełdę Tarczyński S.A. Opracowanie na podstawie prospektu emisyjnego: Rafał Kędzierski rafal.kedzierski@bzwbk.pl Profil Spółki Działalnośd operacyjna Grupa TARCZYOSKI jest wiodącym podmiotem

Bardziej szczegółowo

Doradca finansowy Oferujący Doradca Prawny KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 15 maja 2015 r.

Doradca finansowy Oferujący Doradca Prawny KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 15 maja 2015 r. Pamapol S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Ruścu i adresem przy ul. Wieluńskiej 2, 97-438 Rusiec, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 211414) Niniejszy prospekt

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA PROSPEKT EMISYJNY Wola Info SA (spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000063157) Oferta Publiczna 900.000 akcji zwykłych na

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski IDM S.A.

Dom Maklerski IDM S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 4.000.000 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Oferowane ) o wartości nominalnej 1 złoty każda

Bardziej szczegółowo

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r.

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r. ALUMETAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kętach w Polsce i adresem przy ul. Kościuszki 111 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 177577) Oferta publiczna

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Legnicy, ul. Św. M. Kolbe 18 www.euco.pl niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 1.100.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski IDM S.A.

Dom Maklerski IDM S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 4.000.000 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Oferowane ) o wartości nominalnej 1 złoty każda

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY NTT SYSTEM S.A.

PROSPEKT EMISYJNY NTT SYSTEM S.A. prospekt emisyjny 2007 PROSPEKT EMISYJNY Niniejszy Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z publiczną ofertą 11 042 750 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,5 zł każda

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku

Prospekt Emisyjny. PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku Prospekt Emisyjny PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: Publiczną Ofertą w wykonaniu prawa poboru 52.260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości

Bardziej szczegółowo

Elemental Holding S.A.

Elemental Holding S.A. Elemental Holding S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Traugutta 42, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII F ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D, E i F ORAZ PRAW DO AKCJI SERII F SKYLINE INVESTMENT S.A. Oferujący:

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768

PROSPEKT EMISYJNY. FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768 PROSPEKT EMISYJNY FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768 Oferta publiczna 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

LIBET Spółka Akcyjna

LIBET Spółka Akcyjna LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław www.libet.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: ofertą publiczną obejmującą nie mniej niż 17.500.000

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda (LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000253077) Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY SEKO SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Chojnicach www.rybki-seko.pl

PROSPEKT EMISYJNY SEKO SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Chojnicach www.rybki-seko.pl PROSPEKT EMISYJNY SEKO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chojnicach www.rybki-seko.pl Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z: publiczną ofertą 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Oferta

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU PROSPEKT EMISYJNY ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU Spółka prawa handlowego z siedzibą w Katowicach zarejestrowana

Bardziej szczegółowo