Program Rozwoju Śląskiej Chorągwi ZHP na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Rozwoju Śląskiej Chorągwi ZHP na lata 2010 2014"

Transkrypt

1 wiązek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Program Rozwoju Śląskiej Chorągwi ZHP na lata Katowice, wrzesień 2010r.

2 Spis treści: 1. Wstęp. 2. Misja Śląskiej Chorągwi ZHP. 3. Analiza sytuacji wewnętrznej Śląskiej Chorągwi ZHP. 4. Opis sytuacji zewnętrznej Śląskiej Chorągwi ZHP. 5. Przewaga strategiczna Śląskiej Chorągwi ZHP. 6. Wizja rozwoju. 7. Cele w obszarach strategicznych. 8. Obszary strategiczne rozwoju Śląskiej Chorągwi ZHP. 9. Realizacja planu rozwoju Śląskiej Chorągwi ZHP na lata

3 WSTĘP. DRUHNY I DRUHOWIE! W imieniu Komendy Śląskiej Chorągwi ZHP w Katowicach przedkładam VII Zjazdowi Śląskiej Chorągwi ZHP projekt Programu Rozwoju Śląskiej Chorągwi ZHP na lata Przedłożony dokument jest uaktualnioną wersją materiału przyjętego na VI Zjeździe Chorągwi i został dostosowany do warunków, w jakich obecnie funkcjonuje Chorągiew. Opisy poszczególnych obszarów zostały uzupełnione o zapisy wynikające z obecnej Startegi ZHP i dostosowane do bieżącej sytuacji Chorągwi. Program Rozwoju Śląskiej Chorągwi ZHP na lata ma w swoich założeniach charakter długofalowy i perspektywiczny, dlatego jedynie pracując z nim w sposób systematyczny oraz prowadząc ciągły monitoring stopnia jego realizacji, możemy mieć pewność, że dokument ten odpowiada na realne potrzeby wszystkich środowisk tworzących Śląską Chorągiew ZHP. Przedłożony projekt wynika z założenia, że Program Rozwoju jest dokumentem otwartym i w nieustannym rozwoju. Jego budowanie jest procesem ciągłym, reagującym na nowe wyzwania, procesy rozwojowe i sytuacje. Realizacja prezentowanego dokumentu wymaga zaangażowania nie tylko i władz Chorągwi, ale przede wszystkim środowisk instruktorskich i harcerskich, a także instytucji, które na co dzień wspierają działalność harcerstwa na terenie województwa śląskiego. Zapraszam do lektury oraz do zgłaszania krytyki, prowadzenia polemiki i własnych propozycji, tak aby był to nasz wspólny dokument, który wspólnie będziemy realizować. KOMENDANT Śląskiej Choragwi ZHP Hm. Andrzej Lichota 3

4 WPROWADZENIE. Harcerstwo to coś więcej niż organizacja młodzieżowa. To spontaniczny ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery, wychowujący goracych patriotówi aktywnych obywateli. To służba definiowana przez odpowiedzialność, wewnętrzne przekonanie i aktywność społeczną, braterstwo i pracę nad sobą, której towarzyszy autentyczność w znaczeniu jedności przekonań, słów i czynów. Kończąca się kadencja władz Śląskiej Chorągwi był czasem bogatym w wydarzenia, zarówno w naszej Organizacji, jak również w otaczającym nas świecie. Pierwsza dekada XXI wieku to, niespotykany nigdy dotąd w historii, rozwój technologii wpływających w zasadniczy sposób na warunki i jakość naszego życia. Zmieniają się reguły życia zawodowego i społecznego całych grup społecznych, co nie pozostaje bez wpływu na działalność organizacji zajmujących się wychowywaniem dzieci i młodzieży. Ostatnie lata to również czas konfliktów i wydarzeń związanych z bezpieczeństwem powszechnym. Globalny terroryzm nie jest już zjawiskiem egzotycznym, ale czymś, co może dotknąć każdego z nas. W ostatnich czterech latach nasza Organizacja przeszła długą i trudną drogę wewnętrznej zmiany i dostosowania do warunków zewnętrznych. W tym czasie członkowie Śląskiej Chorągwi uczestniczyli aktywnie we wszystkich najważniejszych wydarzeniach programowo-wychowawczych ZHP, a kreowane przez instruktorów i środowiska instruktorskie naszej chorągwi inicjatywy, zapewniły Śląskiej Chorągwi status jednej z najaktywniejszych i najwartościowszych chorągwi w ZHP. W czasie realizacji Programu Rozwoju Śląskiej Chorągwi ZHP na lata obchodziliśmy jubileusz lecia powstania skautingu oraz obchody lecia powstania harcerstwa na ziemiach polskich. Wyzwaniem będzie takie zaoferowanie naszych doświadczeń, aby tradycyjne i sprawdzone kanony wychowawcze przedstawić w atrakcyjnej formie przedsięwzięć programowych. Mimo zmieniających się systemów politycznych, postaw i potrzeb społecznych Harcerstwo na Śląsku swoim charakterem i postawą wielu instruktorów, ogromnie przywiązanych do wartości skautowych-harcerskich, jeszcze przez długie lata będzie swoją działalnością pomagać młodym ludziom realizować swoje marzenia, rozwijać swoje zainteresowania oraz wspierać ich rozwój. Program Rozwoju Śląskiej Chorągwi ZHP na lata został opracowany w oparciu o Strategię ZHP na lata , Strategię Rozwoju ZHP do roku , Podstawy Wychowawcze, analizę programów rozwoju hufców przyjętych przez zjazdy hufców Śląskiej Chorągwi ZHP jesienią 2007r., forum internetowe Chorągwi oraz w oparciu o analizy spisów harcerskich, ewidencji danych oraz arkusze analizy hufców i sporządzane oceny hufców. Jest on zapisem wizji rozwoju Chorągwi, katalogiem wyzwań, przed którymi ona stoi, jest także deklaracją wyboru głównych obszarów strategicznych ( zgodnych z kierunkami znajdującymi się w Strategii Rozwoju ZHP do r.), celów i programów działania. Ma on na celu harmonizację i uporządkowanie rozwoju, wykorzystanie posiadanych szans i spełnienie oczekiwań wewnętrznych i zewnętrznych oraz zbudowanie planów operacyjnych wdrażanych w każdym roku nadchodzącej kadencji. Program Rozwoju obejmuje swoim zasięgiem lata i w tym okresie planujemy rozpocząć lub osiągnąć zapisane w nim cele poprzez realizację programów operacyjnych. Przy jego tworzeniu wykorzystano także zapisy znajdujące się w następujących dokumentach ; - Plan Rozwoju Śląskiej Chorągwi ZHP na lata , , - Forum internetowe Śląskiej Chorągwi ZHP. Program Rozwoju Śląskiej Chorągwi ZHP na lata składa się z następujących elementów: 4

5 - Misji Śląskiej Chorągwi ZHP, - Analizy sytuacji wewnętrznej Śląskiej Chorągwi ZHP: - mocne i słabe strony Śląskiej Chorągwi ZHP - możliwości i zagrożenia Śląskiej Chorągwi ZHP, - Opisu sytuacji zewnętrznej Śląskiej Chorągwi ZHP, - Przewagi strategicznej Śląskiej Chorągwi ZHP, - Wizji rozwoju, - Obszarów strategicznych rozwoju Śląskiej Chorągwi ZHP, 5

6 MISJA ŚLĄSKIEJ CHORĄGWI ZHP. Wiek XXI, to wiek zmian. Podstawową umiejętnością, którą każdy z nas powinien nabyć, to umiejętność ciągłego dostosowywania się do częstych i szybkich zmian w otaczającym nas świecie, do nowych wyzwań, które pojawiają się każdego dnia. Śląska Chorągiew, wypełniając swą pomocniczą rolę wobec hufców, jako podstawowych wspólnot zuchów, harcerzy i instruktorów - członków naszej organizacji, będzie wspierać nadrzędny kanon zasad Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, Harcerskiej Metody Wychowawczej (przy zachowaniu osobistego przykładu instruktora), służących wzmacnianiu potencjału wychowawczego i organizacyjnego hufców jako ważnych partnerów rodziny i Państwa w procesie wychowania dzieci i młodzieży, aby młodzi ludzie mogli rozwinąć i wykorzystać swe umiejętności jako obywatele Rzeczypospolitej. Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, należącym do światowego ruchu skautowego. ZHP jest organizacją otwartą i apolityczną. Wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim. NASZĄ MISJĄ JEST WYCHOWYWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA CZYLI WSPIERANIE GO WE WSZECHSTRONNYM ROZWOJU I KSZTAŁTOWANIU CHARAKTERU PRZEZ STAWIANIE WYZWAŃ. 6

7 ANALIZA SYTUACJI WEWNĘTRZNEJ ŚLĄSKIEJ CHORĄGWI ZHP. MOCNE I SŁABE STRONY ŚLĄSKIEJ CHORĄGWI ZHP. MOCNE STRONY: bogata, różnorodna oferta programowa odpowiadająca na różnorodne potrzeby członków organizacji, stabilny system wychowawczy i szereg instrumentów metodycznych, dostosowanych do poziomu rozwoju różnych grup wiekowych, skuteczne działanie Harcerskiej Metody Wychowawczej nastawionej na samorozwój członków Organizacji, wielopokoleniowość ZHP, możliwość tworzenia i realizacji własnych propozycji programowych, duży potencjał twórczy kadry, kadra z bogatym doświadczeniem, systematyczna praca Komisji Stopni Instruktorskich, wysoki poziom merytoryczny kadry zdobywającej stopnie instruktorskie, ujednolicenie zasad kształcenia w ZHP, posiadanie Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej, dostęp większości kadry do nowoczesnych narzędzi komunikowania, duża samodzielność programowa hufców, bezpieczna i duża HAL, systematyczność dokumentowania pracy hufców, doświadczenie w organizacji dużych imprez, dobrze funkcjonujące współzawodnictwo hufców, posiadanie wielu baz i ośrodków obozowych przez hufce, duża ilość kolonii i obozów organizowanych podczas Harcerskiej Akcji Letniej, największy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży na Śląsku, systematyczne zbiórki komendantów hufców, dobre warunki do pracy i spotkań zespołów, referatów i komisji chorągwianych, posiadanie strony internetowej, podpisane porozumienia o współpracy, posiadanie 2 chorągwianych ośrodków harcerskich (OH Chorzów, HOW Poraj), delegacja uprawnień, podział zadań między instruktorów, zasobna baza materialna, ponadwojewódzki zasięg oddziaływania, płynność finansowa, współfinansowanie przez Ośrodek Harcerski w Chorzowie imprez programowych, form szkoleniowych oraz innych spotkań organizowanych przez Śląską Chorągiew ZHP. 7

8 SŁABE STRONY: - spadek ilościowy, niski poziom identyfikacji kadry z ZHP, brak tradycji wychowywania następców, mały NAL,HAZ i NAZ, niewielka wymiana zagraniczna, opór przed dokształcaniem się części doświadczonej kadry, pełniącej przez wiele lat tę samą funkcję, niewielka chęć uzupełniania wiedzy i podnoszenia swoich umiejętności ( dodatkowe warsztaty, seminaria, itp.), słaba integracja środowisk harcerskich, niski poziom zorganizowania dzieci i młodzieży województwa śląskiego, brak ciągłości oraz pomijanie zasady ciągu wychowawczego, ograniczenie najmłodszym dostępu do ZHP elitarność harcerstwa, mała dyscyplina organizacyjna w zakresie przestrzegania instrukcji i regulaminów, niezweryfikowanie uprawnień OKK przez część instruktorów, ciągle jeszcze słabe wsparcie programowe drużynowych, mała mobilność we wdrażaniu zmian w organizacji w tym zmian metodycznych, brak zespołu programowego skupiającego członków organizacji wywodzących się z grona akademickiego, brak konsekwencji we wdrażaniu propozycji programowych i organizacyjnych, duże różnice w poziomie działania pomiędzy hufcami, niedostateczne monitorowanie realizacji uchwał, sformalizowanie i duża biurokracja w ZHP, zbyt słaby przepływ informacji pomiędzy chorągwią a hufcami, trudności w egzekwowaniu poleceń i przestrzegania standardów organizacyjnych, brak zróżnicowanych źródeł pozyskiwania środków, brak długofalowej strategii ekonomicznej, brak kadry profesjonalnie przygotowanej do pozyskiwania środków, słaba ściągalność składek, niewystarczająca ilość środków finansowych dla realizacji wielu chorągwianych przedsięwzięć programowych, słaby monitoring gospodarki finansowej. 8

9 MOŻLIWOŚCI I ZAGROŻENIA ŚLĄSKIEJ CHORĄGWI ZHP. MOŻLIWOŚCI: tworzenie dobrego, ciekawego, rozbudowanego programu adresowanego do każdego członka organizacji, poszerzenie oferty programowej, głównie tej, skierowanej do dzieci i młodzieży niezrzeszonej, systematyczna realizacja centralnych propozycji programowych, wzbogacenie oferty szkoleniowej (ilość, rożnorodność), zapewnienie stabilności kadrowej, zwiększenie stanu zorganizowania (ilość jednostek i członków), podniesienie poziomu wyszkolenia kadry kierowniczej hufców, delegowanie do udziału w formach szkoleniowych na poziomie centralnym, uzależnienie pełnienia funkcji od poziomu przeszkolenia, posiadanego stopnia i wieku, opracowanie opisu funkcji oraz systemu oceny i motywowania instruktorów, podnoszenie świadomości własnej, wychowawczej roli wśród drużynowych, nastawienie środowisk na jakość pracy, stałe dążenie do pełnej integracji środowisk harcerskich oraz kadry instruktorskiej, wykorzystanie narzędzi marketingowych do promocji idei harcerskich, wykorzystywanie nowych, aktywizujących i efektywnych metod w kształceniu, wykorzystnie nowoczesnych środków komunikacji. ZAGROŻENIA: odchodzenie i migracja kadry instruktorskiej, osłabienie więzi emocjonalnej wspólnoty instruktorskiej, osłabienie etosu harcerskiego, mała odpowiedzialność kadry instruktorskiej i tego konsekwencje, znaczne obciążenie kadry instruktorskiej obowiązkami edukacyjnymi i zawodowymi, brak następców kadry kierowniczej, brak zróżnicowanego systemu finansowania organizacji, duże obciążenie instruktorów obowiązkami brak wystarczającej ilości czasu na społeczną działalność w ZHP, nienadążenie za postępem technologicznym. 9

10 OPIS SYTUACJI ZEWNĘTRZNEJ ŚLĄSKIEJ CHORĄGWI ZHP. Najważniejsze czynniki zewnętrzne wpływające obecnie na sytuację Śląskiej Chorągwi ZHP to: POZYTYWNE : dobrze postrzegana działalność harcerska w regionie, duży obszar terytorialny z wieloma atrakcjami turystycznymi, duża rola i szacunek dla tradycji, patriotyzmu oraz tradycyjnych więzi rodzinnych, ważna rola wiary i Kościoła w życiu codziennym, dobre połączenia komunikacyjne i telekomunikacyjne, duża różnorodność oraz wielopokoleniowość środowisk harcerskich, relatywnie dobra baza materialna, lokale dla działalności hufców, ośrodki wypoczynkowe, duża liczebność i siła organizacji w porównaniu z innymi organizacjami pozarządowymi, umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych, dobra współpraca z instytucjami publicznymi, apolityczność organizacji, reforma systemu edukacji, nowe regulacje prawne ustawa o systemie oświaty, ustawa o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie,ustawa o rachunkowości, organizacja otwartych szkoleń, zakończonych uprawnieniami państwowymi, umiejętność poszukiwania sponsorów dla organizowanych imprez i przedsięwzięć programowych, organizowanie taniego, ale profesjonalnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży spoza ZHP, podejmowanie działań na rzecz wspólnoty regionalnej oraz wspólnot lokalnych, organizacja imprez dla dzieci i młodzieży niezrzeszonej, promocja harcerstwa w województwie oraz w środowiskach lokalnych, wykorzystanie Internetu dla poprawy funkcjonowania Organizacji, wsparcie dla hufców ze strony lokalnych Kół Przyjaciół Harcerstwa, podpisanie różnorodnych porozumień, NEGATYWNE : osłabienie etosu harcerstwa, brak systematycznej współpracy z mediami, brak Ruchu Przyjaciół Harcerstwa na szczeblu chorągwi, mało zróżnicowane źródła pozyskiwania środków na działalność wychowawczą, mało czytelny wizerunek harcerstwa w środowisku lokalnym, zmiany obyczajowe młodzieży, zmiana wzorców zachowań i postaw młodzieży, kryzys autorytetów moralnych, spadek aktywności społecznej wśród dorosłych i dzieci, wyjazdy młodzieży za granicę w poszukiwaniu pracy, zwiększająca się ilość rodzin patologicznych, zwiększająca się ilość rodzin ubogich socjalnie, zwiększające się bezrobocie i brak perspektyw, pogoń za pieniądzem i karierą zawodową, silna konkurencja małych stowarzyszeń nastawionych monotematycznie, 10

11 dostosowanie struktur harcerskich do reformy oświaty, zmiana systemu finansowania organizacji pozarządowych przez Państwo, procesy demograficzne( niż demograficzny ) zachodzące w społeczeństwie polskim, postrzeganie ZHP przez część stowarzyszeń społecznych jako organizacji działającej poza ruchem organizacji pozarządowych, zanieczyszczenie środowiska naturalnego. 11

12 PRZEWAGA STRATEGICZNA ŚLĄSKIEJ CHORĄGWI ZHP. Na podstawie przeprowadzonych analiz, określających pozycję wewnętrzną oraz zewnętrzną, na przewagę strategiczną Śląskiej Chorągwi ZHP składają się następujące czynniki: Śląska Chorągiew ZHP jest największą organizacją pozarządową, skupiającą w swoich szeregach dzieci, młodzież i dorosłych, działającą na terenie województwa śląskiego, apolityczność, powszechność i propaństwowość organizacji, duża mobilność członków organizacji, otwartość na wszystkich, bez względu na pochodzenie, rasę i wyznanie, którzy przyjmują za swoje wartości i zasady wynikające z Prawa i z Przyrzeczenia Harcerskiego, Harcerski System Wychowawczy nastawiony na pozytywne zmiany obecnego stanu rzeczy, ZHP jest jedynym reprezentantem Polski w organizacjach skautowych, ZHP posiada status organizacji pożytku publicznego. 12

13 WIZJA ROZWOJU. Analizując dotychczasowe działania i ich rezultaty, konstruując strategiczną przewagę Śląskiej Chorągwi ZHP na bazie analiz sytuacji wewnętrznej i otoczenia, niezbędne jest określenie celu, do którego zdążamy. Program Rozwoju Śląskiej Chorągwi zakłada horyzont czasowy roku 2014, kiedy to odbędzie się kolejny Zjazd Śląskiej Chorągwi. Dynamika procesów społecznych, gospodarczych, zachodzące procesy globalizacyjne we współczesnym świecie, są tak intensywne, że trudno przewidywać w jakim kierunku będzie podążał rozwój naszego kraju w roku Możemy zakładać, że Polska będzie aktywnym członkiem Unii Europejskiej, wskutek wspólnej polityki gospodarczej uda się zahamować negatywne tendencje gospodarcze a w szczególności społeczne. Swobodny przepływ osób otworzy nowe możliwości rozwoju i działania, ale wykreuje również problemy dotąd nieznane np. znaczącej migracji. Pogłębi się jednocześnie problem migracji młodych ludzi za granicę za chlebem i utraty ich z szeregów ZHP. Zachodzące zmiany w otaczającym nas świecie wymuszają już dziś zmiany w funkcjonowaniu ZHP jako całości i poszczególnych jego jednostek. Chcąc być aktywnym partnerem rodziny i Państwa musimy w taki sposób zmieniać jakość i styl pracy organizacji, aby zapewnić przejrzystość i czystość działania, ułatwiać realizację podstawowych funkcji organizacji oraz wprowadzać nowe metody i narzędzia zarządzania, opierające się na połączeniu nowych technologii, pracy zespołowej, decentralizacji kompetencji. Kluczowym elementem dla dalszego funkcjonowania i możliwości rozwojowych Śląskiej Chorągwi będzie zdolność do przyciągania i umiejętność zatrzymywania młodych ludzi w organizacji. Zmieniający się świat, zmieniające się warunki społeczne i gospodarcze stanowią okazję, aby opierając się na sprawdzonym kanonie wychowawczym harcerstwa starać się pozyskiwać nowych członków i sojuszników organizacji. Atrakcyjna formuła, pozwalająca na kształtowanie indywidualnych umiejętności pracy w grupie rówieśniczej, przekazywanie w nowoczesny sposób wartości służby społeczności lokalnej, patriotyzmu, a także kształtowanie europejskiej tożsamości stanowią wyzwania, na które musimy umieć odpowiedzieć. W roku 2014 widzimy Śląską Chorągiew ZHP jako organizację silną i prężną, atrakcyjną i dostępną dla młodego człowieka, w której istotną rolę odgrywają mocne programowo, organizacyjnie i gospodarczo hufce, ze świetnie wykształconą kadrą i prężnie działającymi zespołami instruktorskimi, z zahamowaną tendencją spadkową w zakresie ilości, rozwijają się ilościowo. Harcerstwo na Śląsku jest stabilnym, uznanym,cieszącym się zaufaniem partnerem w wychowaniu młodego pokolenia Polaków. Nasze wartości widoczne są w codziennym działaniu i traktowaniu drugiego człowieka. Wysoka jakość naszych działań przekłada się na rozwój liczebny, nie tylko w miastach ale także na wsiach. Rozwój cywilizacyjny wymusi dalszą modernizację zarządzania strukturami chorągwianymi, ze szczególnym uwzględnieniem dalszego usprawnienia przepływu informacji wewnątrzorganizacyjnej oraz z wprowadzeniem elementów nowoczesnego kierowania, działania i zarządzania zespołami ludzkimi oraz nowoczesnych systemów organizacji pracy. Chcąc prawidłowo wypełniać założoną misję wychowawczą, chcemy nadal współpracować z innymi organizacjami, nawiązywać nowe kontakty oraz przyciągać młodych ludzi. Aby tworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka, nasza Chorągiew będzie brała aktywny udział w pracach organizacji pozarządowych, podejmowała inicjatywy obywatelskie, angażowała się w działania na rzecz społeczności lokalnej, podejmowała działania promujące zdrowie i aktywny styl życia, wychowywała dla patriotyzmu i integracji międzynarodowej oraz uczyła myślenia ekonomicznego w życiu codziennym. Istotne jest także posiadanie umiejętności poruszania się po wspólnym rynku europejskim, w tym korzystania z przywilejów, jakie niesie integracja, a także systematyczne poszukiwanie nowych partnerów do współpracy w kraju i poza jego granicami. Aby osiągnąć naszą wizję niezbędna nam jest profesjonalna kadra, myśląca kreatywne i odpowiedzialnie. Od jej wiedzy i umiejętności, zaangażowania i możliwości zależeć 13

14 będzie skuteczność działań podejmowanych przez Chorągiew. Tylko świetnie przygotowana i wysoko zmotywowana kadra, utożsamiająca się z Organizacją pozwoli na wykreowanie nowych liderów, stworzenie właściwego lobbingu będzie dążyła do realizacji określonych celów. Wypracowanie skutecznych sposobów pozyskiwania kadry instruktorskiej oraz systematyczne motywowanie i nagradzanie kadry instruktorskiej zapewni podejmowanie i podołanie stawianym wyzwaniom. Przejrzysta struktura Organizacji z jasno określonymi zakresami praw i obowiązków dla każdej funkcji, zasadami jej obejmowania i przekazywania, realizująca na każdym szczeblu zasadę pomocniczości pozwoli na utożsamianie i identyfikowanie się z Organizacją. W zarządzaniu stosujemy odpowiednie procedury i standardy gwarantujące wysoką jakość i sprawność funkcjonowania. Komendy zapewniają realizację zadań statutowych, nie wahając się wyciągać konsekwencji w przypadku naruszenia interesów organizacji. Dla realizacji swoich celów mądrze wykorzystujemy swój majątek oraz różnicujemy źródła dochodów. Nie dopuszczamy do powstania niemożliwych do spłacenia zobowiązań. Uczciwość w stosowaniu prawa jest główną zasadą działalności finansowej. Dzięki stosowaniu takich zasad i osobistemu przykładowi ze strony całej kadry, członkowie ZHP wyrastają na wartościowych obywateli i jesteśmy postrzegani jako organizacja godna zaufania i pełniąca ważną rolę społeczną. Realizacja wizji umożliwi dalszy rozwój naszej Chorągwi, wesprze podejmowane przez ZHP działania oraz pozytywnie wpłynie na rozwój regionu i nowy obraz współczesnego społeczeństwa polskiego. Wizja zakłada jednak ogromne zaangażowanie i duży wysiłek organizacyjny zuchów, harcerzy, wędrowników i seniorów oraz całego korpusu instruktorskiego w efektywnym wdrażaniu w życie programu rozwoju Chorągwi.Wizja wychodzi na przeciw realizacji celów i zadań ważnych dla rozwoju regionu. Realizacja wizji umożliwi dalszy dynamiczny rozwój śląskiego harcerstwa. Podsumowując : W roku 2014 Śląska Chorągiew ZHP to organizacja : WYCHOWAWCZA czyli skupiona na realizacji misji ZHP, Z KOMPETENTNĄ KADRĄ przygotowaną i rozwijającą się przez pełnione funkcje, DOBRZE ZARZĄDZANA według prostych i przejrzystych procedur, BEZPIECZNA FINANSOWO bez długów, z możliwością realizacji zadań, a w swoim działaniu kierująca się następującymi zasadami: uczciwością, pomocniczością,stawianiem na jakość, przejrzystością i jawnością działań,konsekwencją działań, wyrazistością.aby skutecznie wspierać ruch harcerski, jesteśmy organizacją stale uczącą się. 14

15 CELE W OBSZARACH STRATEGICZNYCH. Kierunki rozwoju Śląskiej Chorągwi ZHP to fundamenty działania naszej Organizacji, na których powinna opierać się praca zarówno władz Chorągwi, jak i hufców oraz wszystkich jednostek organizacyjnych i środowisk harcerskich działających w naszej Chorągwi. Aby tak się stało, każdy członek naszej Chorągwi powinien znać ten dokument i umieć z nim pracować. Niezbędnym zatem wydaje się wszechstronne wypromownie Programu Rozwoju tak, aby osiągnąć założone w nim cele i wspólnie wykreować pozytywny wizerunek Śląskiej Chorągwi ZHP. Program Rozwoju zakłada następujące obszary działalności Śląskiej Chorągwi ZHP : - program, - praca z kadrą, - zarządzanie, - finanse, - wizerunek, - rozwój liczebny. OBSZARY STRATEGICZNE ROZWOJU ŚLĄSKIEJ CHORĄGWI ZHP. Aby móc zrealizować, zakładaną w misji Śląskiej Chorągwi, pomocniczą rolę wobec hufców i umożliwić rozwój organizacji, określone zostały obszary strategiczne, czyli główne obszary naszej aktywności, w ramach których zaproponowano kierunki szczegółowych działań o różnym stopniu złożoności oraz horyzoncie czasowym ich realizacji, które mają nam umożliwić realizację misji Śląskiej Chorągwi ZHP. I. OBSZAR STRATEGICZNY Program Cel: WZMOCNIENIE WYCHOWAWCZEGO CHARAKTERU ŚLĄSKIEJ CHORĄGWI ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO. Opis zmiany : Związek Harcerstwa Polskiego posiada system wychowawczy, służący rozwijaniu ludzi aktywnych i odpowiedzialnych, samodzielnie budujących swoje miejsce w dorosłym życiu. Istotnym elementem harcerstwa jest i będzie harcerski program służący wychowaniu, do wartości w oparciu o Podstawy Wychowawcze. Należy więc, dążyć do niezmienności zasadniczego celu ZHP, jakim jest stwarzanie młodym ludziom warunków do wszechstronnego rozwoju: społecznego, fizycznego, intelektualnego i duchowego, tak, aby potrafili wykorzystać swój potencjał jako członkowie wspólnot lokalnych, całego społeczeństwa oraz społeczności międzynarodowej. Wychowawczy charakter organizacji został wzmocniony. Członkowie organizacji podobnie rozumieją misję, najważniejsze wartości i metodę harcerską. Należy zadbać o to, aby w Śląskiej Chorągwi ZHP jakość elementów, od których zależy skuteczność harcerskiego wychowania: harcerskiego systemu 15

16 wartości, metody i programu, była jak najwyższa. Tylko ta wewnętrzna jakość oraz jedność, polegająca na jednoczesnym stosowaniu metody i realizowaniu atrakcyjnego programu w małych grupach, przy osobistym przykładzie instruktora wychowawcy, utrwali w oczach młodych ludzi tożsamość śląskiego harcerstwa. Działania programowe muszą być tak formułowane, aby pozwalały Śląskiej Chorągwi ZHP na podejmowanie w najbliższych latach trudnych wyzwań społecznych. Nasza działalność może być skuteczna w profilaktyce takich problemów społecznych jak bezrobocie, narkomania czy inne uzależnienia oraz przestępczość wśród młodych ludzi. Możemy także skutecznie podejmować się rzecznictwa praw oraz problemów dzieci i młodzieży. Metoda harcerska jest skutecznie realizowana w drużynach. Drużynowy czuje się wspierany w pracy wychowawczej przez organizację. Specyficzny dla naszej organizacji harcerski model obozowania jest traktowany jako naturalne podsumowanie pracy i są stworzone ku temu warunki. Nagminnie występujące problemy wychowawcze świadczą o potrzebie zwrócenia w harcerstwie szczególnej uwagi na rozwój emocjonalny młodych ludzi. Jednym z ważnych, bardzo praktycznych wyzwań, stała się konieczność przygotowania młodych ludzi do zwiększonej konkurencji na rynku pracy.. Ważna jest także rola naszych oddziaływań na dzieci z terenów wiejskich, tak aby zapewnić dzieciom wiejskim równość szans wszechstronnego rozwoju. W treściach harcerskiego wychowania i podejmowanej przez nas służbie społecznej, nie może zabraknąć także wychowania patriotycznego i obywatelskiego oraz odpowiedzi na pytanie co będzie oznaczał patriotyzm dla młodych ludzi za 4 lata. Kultywując tradycje oraz krzewiąc patriotyzm i przywiązanie do Ojczyzny, nie możemy zapominać o roli, jaką ZHP może odegrać w światowych strukturach skautowych. Podejmując pracę nad zbudowaniem programu dla Śląskiej Chorągwi należy pamiętać, że aby był on skutecznie wdrażany, musi być planowany długofalowo i znany w harcerskich środowiskach na długo przed wprowadzeniem kolejnych przedsięwzięć programowych. PRIOTYTETY: 1. Wprowadzenie i upowszechnienie Programu Rozwoju Śląskiej Chorągwi na lata :, - przygotowanie komend hufców i drużynowych do pracy z Programem - prowadzenie poradnictwa w zakresie wychowawczym i programowym, - monitorowanie działań swoich i jednostek podrzędnych pod kątem pracy z Programem 2. Umożliwienie kadrze instruktorskiej organizacji dyskusji dotyczącej spraw wychowawczych 3. Dążenie do utrzymania i doskonalenia jakości pracy : uwrażliwienie na zasadę zachowania ciągu wychowawczego; poszukiwanie nowych, atrakcyjnych rozwiązań programowych adresowanych do szerokiego grona odbiorców; wzmocnienie poziomu identyfikacji kadry instruktorskiej z harcerskim systemem wartości; rozwijanie umiejętności terapeutycznych instruktorów w związku z występującymi coraz częściej problemami emocjonalnymi młodych ludzi; organizacja szkoleń dla instruktorów z tego zakresu. 3. Wspieranie harcerstwa na terenach wiejskich: rekonesans i analiza środowisk wiejskich; aktywizacja środowisk; budowa sieci mini baz do wykorzystania na zbiórki, krótkie wyjazdy drużyn; promowanie w środowiskach miejskich aktualnych możliwości współpracy ze środowiskami wiejskimi. 4. Promowanie harcerskich specjalności: 16

17 stwarzanie sprzyjających warunków do powstawania i rozwijania specjalności ratowniczej; opracowanie i wdrażanie systemu wspierania rozwoju drużyn w tym zakresie. 5. Wychowanie dla demokracji i zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnych: nawiązanie współpracy z centrami wolontariatu, świetlicami środowiskowymi itp.; współudział w konferencjach i formach wymiany doświadczeń między organizacjami, popularyzowanie harcerskich doświadczeń w tym zakresie; pielęgnowanie idei demokracji, idei samorządności i współdecydowania o swoim miejscu zamieszkania (szkole, dzielnicy, mieście, regionie) poprzez popularyzowanie tych treści w przedsięwzięciach programowych drużyn i hufców; wdrażanie i przygotowywanie drużynowych i komendantów szczepów do samodzielnego pozyskiwania środków i sojuszników własnych projektów; przygotowanie i przeprowadzenie kampanii na rzecz przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz ZHP. 6. Wzbogacenie oferty programowej imprez chorągwianych: organizacja imprez programowych w regionach ( Śląsk, Zagłębie, Beskidy, Małopolska, Jura ) województwa śląskiego; organizacja raz w roku imprezy ogólnochorągwianej dla wszystkich pionów wiekowych np. zlot, rajd; promowanie imprez organizowanych przez hufce. 7. Podniesienie jakości pracy zespołów, komisji i referatów chorągwianych: zintegrowanie zespołów, komisji i referatów chorągwianych; osiągnięcie sprawnego funkcjonowania komisji, zespołów, referatów pod względem programowym, metodycznym i organizacyjnym; poprawienie przepływu informacji między zespołami, komisjami i referatami; wprowadzenie i systematyczne rozwijanie poradnictwa metodycznego; 8. Wykorzystanie Internetu do wymiany informacji i komunikacji oraz forum wymiany poglądów, opinii: wykorzystanie i popularyzacja Internetu jako masowego środku przekazu w przedsięwzięciach i działalności ZHP, jako największej wychowawczej organizacji pozarządowej w Polsce; promowanie "czytelności" harcerskich działań. 10. Prowadzenie poradnictwa metodycznego i różnorodnych form szkoleniowych, 11. Przygotowanie drużynowych do korzystania z innowacyjnych, atrakcyjnych form realizacji programu; szukanie, gromadzenie i upowszechnianie innowacyjnych, atrakcyjnych form realizacji programu przez harcerskie komendy. 12. Zbudowanie i wdrożenie oddolnego systemu przekazywania informacji o potrzebach wsparcia drużynowych. 13. Zaktywizowanie zespołów odpowiedzialnych za wspieranie drużynowych NS i drużynowych drużyn specjalnościowych, 14. Zapewnienie dostępu do materiałów, poradników, środków niezbędnych do pracy wychowawczej. II OBSZAR STRATEGICZNY- Praca z kadrą. 17

18 Cel. PODNIESIENIE KWALIFIKACJI KADRY INSTRUKTORSKIEJ ORAZ POZYSKIWANIE NOWEJ KADRY, KOMPETENTNEJ ORAZ SKUTECZNEJ W DZIAŁANIU. Opis zmiany : Jednym z najważniejszych kierunków działalności Śląskiej Chorągwi ZHP była, jest i powinna być praca z kadrą i kształcenie. Wszystkie działania podejmowane w celu zrealizowania tego priorytetu mają za zadanie podnoszenie kwalifikacji kadry instruktorskiej oraz pozyskiwanie nowej kadry, kompetentnej oraz skutecznej w działaniu. Głównym założeniem pracy w tym kierunku powinno być doprowadzenie do powstania silnych, samodzielnych i profesjonalnych zespołów kadry kształcącej w każdym hufcu oraz doprowadzenie do powstania zespołów międzyhufcowych, skupiających instruktorów z tych hufców, które nie spełniają wymogów formalnych do powstania samodzielnych zespołów kadry kształcącej. Kadra jest kompetentna i czuje się odpowiedzialna za organizację. Jako kadrę rozumiemy wszystkich pełniących funkcje w organizacji od drużynowego wzwyż. Funkcjonują czytelne zasady, na podstawie których kadra podejmuje się pełnienia funkcji, umowy określające wzajemne zobowiązania (osoby wobec organizacji, organizacji wobec osoby), powiązanie rozwoju z systematycznie dokonywaną oceną pracy w ramach pełnionej funkcji (w konsekwencji: doszkalania, wspierania, zmiany funkcji). Rozwój indywidualny jest połączony z rzetelnym pełnieniem funkcji. Praca z kadrą ma charakter świadomych, długofalowych działań, uwzględniających pozyskiwanie, motywowanie, wspieranie, ocenianie, pracę z opiekunami prób, rozwój przez funkcje oraz zdobywanie stopni instruktorskich. System pracy z kadrą działa na każdym szczeblu organizacji. PRIORYTETY: 1. Opracowanie i systematyczna realizacja spójnego i długoterminowego planu kształcenia Śląskiej Chorągwi (przyjmowanego na całą kadencję, 1 raz w roku przyjmowany jest harmonogram działań) 2. Powołanie i systematyczna ocena pracy zespołów kadry kształcącej: powołanie w każdym hufcu zespołu kadry kształcącej, kontynuacja powołania międzyhufcowych zespołów kadry kształcącej (z hufców, w których nie mogą powstać zespoły samodzielne) oraz monitorowanie pracy tych zespołów; wspieranie już funkcjonujących hufcowych zespołów kadry kształcącej; wzmacnianie pracy Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej. 3. Powołanie i systematyczna ocena pracy komisji stopni instruktorskich: powołanie w każdym hufcu komisji stopni instruktorskich spełniającej wymagania zawarte w Systemie stopni instruktorskich oraz systematyczna ocena ich pracy; nadawanie uprawnień do przyznawania stopnia podharcmistrza w miarę spełnienia wymagań, jak największej ilości hufcowych komisji stopni instruktorskich; systematyczna ocena pracy Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich; organizacja szkoleń przez Chorągwianą Komisję Stopni Instruktorskich dla opiekunów prób, hufcowych KSI oraz innych według potrzeb; tworzenie i rozwijanie obrzędowości instruktorskiej. 4. Motywowanie instruktorów do rozwoju: 18

19 stworzenie instruktorom możliwości do dalszego, wszechstronnego rozwoju harcerskiego i pozaharcerskiego; opracowanie skutecznego systemu motywowania instruktorów i systematyczne wprowadzanie go w życie. 5. Promocja Odznaki Kadry Kształcącej (przede wszystkim w stopniu brązowym): samodzielne prowadzenie kształcenia przez hufce, do funkcji drużynowych włącznie, systematyczne weryfikowanie posiadanych Odznak Kadry Kształcącej, 6. Uzależnienie pełnienia funkcji od poziomu wyszkolenia instruktorskiego: przeszkolenie wszystkich instruktorów adekwatnie do pełnionych funkcji (w ciągu roku od objęcia danej funkcji); dopuszczenie do pełnienia funkcji tylko osób spełniających określone kryteria; wzbogacanie treści kursów drużynowych oraz innych kursów instruktorskich o informacje i nowości z sektora non-profit; udział instruktorów ZHP w "zewnętrznych"formach szkoleniowych przeznaczonych dla działaczy organizacji pozarządowych (np. "Szkoła Liderów", "Kuźnia",Stowarzyszenie MOST, CRIS, fundacje ogólnopolskie, a także szkolenia, seminaria organizowane przez władze samorządowe, organizacje, stowarzyszenia, regionalne i lokalne ngo's) dotyczących gospodarowania majątkiem publicznym przez jednostki harcerskie w całym kraju; zapewnienie realizacji programu zgodnego z Harcerskim Systemem Wychowawczym poprzez wysoki poziom wiedzy i umiejętności instruktorów. 7. Systematyczne pozyskiwanie do działania nowej kadry i dbanie o jej przeszkolenie: poszerzenie oferty szkoleniowej adresowanej do instruktorów; organizacja forum wymiany doświadczeń instruktorskich; pozyskiwanie nauczycieli do pracy społecznej w ZHP; odzyskiwanie instruktorów pozostających w stanie spoczynku, pozyskiwanie ich do pracy w ZHP i systematyczne ich dokształcanie. 8. Upowszechnianie dorobku metodycznego kadry instruktorskiej: systematyczne wydawanie i upowszechnianie materiałów metodycznych dla różnych grup odbiorców ( grup instruktorów ); wydawanie biuletynu metodycznego w formie elektronicznej; stworzenie strony internetowej z materiałami metodycznymi; wzbogacanie biblioteczki metodycznej. 9 Podejmowanie działań obejmujących swym zasięgiem jak najwięcej wędrowników jako potencjalnej kadry organizacji, 10. Przygotowanie kadry do wprowadzania Podstaw wychowawczych ZHP (ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem kompetencji wychowawczych letnich drużynowych), 11.Wprowadzenie przez harcerskie komendy przepisów, uregulowań i procedur wewnętrznych pozwalających na uczenie się odpowiedzialności, a nie wyręczanie w wykonywaniu zadań (zwrócenie uwagi na ten problem przy wprowadzaniu regulacji i przepisów), 12. Opracowanie materiałów dotyczących potrzeby zwiększania odpowiedzialności oraz podjęcie stosownych działań, 13. Szkolenia kadry z zakresu wprowadzania i zarządzania zmianami, 14. Wprowadzenie przez rozwiązań zapewniających kadrze dostęp do bieżących informacji o działaniach organizacji, 15. Przygotowanie i wspieranie z kadrą harcmistrzowską (motywowanie podharcmistrzów, wysoka jakość prób harcmistrzowskich, prowadzenie pracy z harcmistrzami, budowanie wizerunku harcmistrza, 19

20 16. Wdrożenie systematyczne przez harcerskie komendy opisów funkcji (AIS), 17. Zaktywizowanie komend hufców w dziedzinie kształcenia i pracy z kadrą, zwiększenie skuteczności hufców we wspieraniu pracy drużyn gromad w kształceniu i pracy z kadrą oraz we współdziałaniu ze społecznością lokalną. III. OBSZAR STRATEGICZNY - Zarządzanie Cel : ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI ZARZĄDZANIA W ORGANIZACJI Opis zmiany : Zmieniająca się rzeczywistość, a w szczególności otaczający nas porządek instytucjonalny, rozwój technologii w tym szczególnie technik porozumiewania się, zmuszają nas do poszukiwania takich form zarządzania organizacją, aby wykorzystując posiadane minimum możliwości organizacyjnych osiągnąć maksymalne efekty programowo-wychowawcze. Organizacja w większym stopniu koncentruje się na wspieraniu ruchu harcerskiego z tego wynika konieczność oddzielenia prowadzonej działalności gospodarczej/zarobkowej od wychowawczej. Zarządzanie jest efektywne dzięki kompetentnej kadrze, jasnym procedurom oraz egzekwowaniu wykonywania zadań. Kadra ma świadomość, że struktury wyższego szczebla wspierają struktury niższego szczebla zgodnie z zasadą pomocniczości. Kluczowe decyzje podejmowane są przez ciała społeczne. Zwiększenie udziału młodych ludzi w zarządzaniu zapewnia organizacji dynamiczny rozwój. Korzystając z dostępnych powszechnie narzędzi oraz podejmując wspólne działania będziemy mogli usprawnić naszą organizację w taki sposób, aby struktura organizacyjna była narzędziem wspomagającym codzienną pracę, a nie zbędnym balastem. Priorytety: 1. Dostosowanie struktury do rzeczywistych potrzeb: przeprowadzenie szczegółowej analizy funkcjonalności obecnej struktury organizacyjnej chorągwi; dostosowanie struktury organizacyjnej Chorągwi do potrzeb efektywnego działania przy założeniu kluczowej roli hufca; wspieranie hufców we wdrażaniu nowoczesnych form zarządzania. 2. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych i teleinformatycznych: dalsza rozbudowa strony www Chorągwi, jako podstwowego nośnika komunikacji wewnątrzorganizacyjnej; stworzenie bazy danych o bazach i ośrodkach Chorągwi i hufców Śląskiej Chorągwi w wersji elektronicznej (www, CD) i jej promocja; usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej z wykorzystaniem kanałów elektronicznych. 3. Wprowadzenie elementów zarządzania zasobami ludzkimi: wdrożenie zasad i form nowoczesnego zarządzania pracą zespołową; 20

21 pozyskiwanie pracowników dla biura chorągwi z wykorzystaniem programów rządowych oraz środków UE; szkolenie kadry zarządzającej Chorągwią w zakresie powierzanych obowiązków oraz komunikacji interpersonalnej; wspieranie i szkolenie kadry zarządzającej hufcami w zakresie pełnionych obowiązków; szkolenie kadry gospodarczej hufców, odpowiedzialnej za zarządzanie majątkiem oraz pozyskiwanie środków; kształtowanie jednorodnej kultury organizacyjnej. 4. Zdywersyfikowanie źródeł finansowania: wspieranie i inicjowanie wspólnych działań dla pozyskiwania środków zewnętrznych. 5. Usprawnienie pracy Biura Komendy Chorągwi. 6. Wprowadzenie programu zarządzania bazami i ośrodkami: regulowanie ich stanu prawnego; zwiększanie rentowności baz i ośrodków. 7. Koordynacja i reorganizacja działań promocyjnych: oddzielenie zespołu promocji od informacji, utworzenie zespołu promocji i pozyskiwania środków, Harcerskiej Służby Informacyjnej oraz funkcji rzecznika Chorągwi Śląskiej; opracowanie i wdrożenie programu promocji Chorągwi we współpracy z mediami regionalnymi; opracowanie i rozpowszechnianie materiałów promujących Chorągiew. 8. Dalsze, systematyczne prowadzenie dokumentacji Chorągwi. 9. Wdrożenie ogólnozwiązkowych standardów i procedur, w szczególności dotyczących wykonywania zadań, przekazywania informacji, wspierania i corocznej oceny pracy komend, pracy z kadrą, oddzielenia działalności gospodarczej/zarobkowej od wychowawczej. 10. Wdrożenie w komendach systemu wybierania na funkcje według kompetencji czyli w powiązaniu z opisami zadań i profilami poszukiwanych osób. 11.Inicjowanie przez harcerskie komendy działań pozwalających młodym ludziom na angażowanie się w proces zarządzania. 12.Opracowanie materiałów dotyczących potrzeby zwiększania odpowiedzialności młodych ludzi za zarządzanie organizacją oraz podjęcie stosownych działań w hufcach i chorągwiach. 13.Zbieranie informacji na temat udziału młodych ludzi w zarządzaniu organizacją i doświadczeń innych organizacji młodzieżowych w Polsce oraz organizacji skautowych, a następnie upowszechnianie tych informacji. 14.Dzielenie się doświadczeniami między harcerskimi komendami na temat pozyskiwania i przygotowywania młodych ludzi do zarządzania organizacją. 15.Wdrożenie przez harcerskie komendy procedur związanych z oddzieleniem działalności zarobkowej/gospodarczej od wychowawczej oraz podjęcie stosownych działań w hufcach i chorągwiach. IV. OBSZAR STRATEGICZNY Finanse Cel : WYPRACOWANIE SYSTEMU EKONOMICZNEGO, ZASPOKAJAJĄCEGO POTRZEBY FINANSOWE, DZIAŁALNOŚCI KSZTAŁCENIOWEJ, PROGRAMOWEJ, ORGANIZACYJNEJ WYCHOWANIE EKONOMICZNE. 21

22 Opis zmiany : Zmiany społeczno-ekonomiczne zachodzące w Polsce w minionym dziesięcioleciu, a w ostatnich latach spowolnienie tempa rozwoju gospodarki, rosnące bezrobocie i zubożenie społeczeństwa, znacznie powiększają grupę dzieci i młodzieży oczekującej na propozycje wychowawcze, kierowane przez organizacje pozarządowe. Niestety, powyższe warunki, a w szczególności niskie nakłady na edukację i wychowanie, ograniczają możliwości wsparcia tych organizacji przez organy władzy państwowej i samorządowej. Musimy wprowadzić adekwatne do rzeczywistości nowoczesne standardy działalności ekonomicznej oraz przygotować kadrę do wprowadzania tych zmian w życie. Ze względu na wychowawczy charakter ZHP konieczne jest rozdzielenie funkcji statutowych (wychowawczych) od gospodarczych. Komendanci hufców i chorągwi, a także instruktorzy bezpośrednio prowadzący pracę w drużynach z dziećmi i młodzieżą nie mogą swoich ról wychowawczych zamieniać na role drobnych przedsiębiorców, walczących o podstawowe środki finansowe na działalność programową i organizacyjną. Wychowawczą rolę powinno też pełnić zbieranie od wszystkich zuchów, harcerek i harcerzy oraz instruktorów składki członkowskiej. Stanowi ona uzupełnienie środków finansowych, ale przede wszystkim podkreśla więź z organizacją oraz przeświadczenie o odpowiedzialności za powodzenie jej przedsięwzięć. Jest też pierwszym krokiem do uczenia gospodarności i wypełniania przez członków organizacji swoich obowiązków. Składka pełniła taką funkcję od początku istnienia ZHP. Śląska Chorągiew ZHP nadal utrzymuje płynność finansową i nie posiada żadnych nieuregulowanych zobowiązań. Działalność statutowa ma stałe źródła finansowania i są pozyskiwane środki na atrakcyjny program. Finanse są pod stałą, profesjonalną kontrolą. Informacja o finansach jest dostępna i zrozumiała dla instruktorów. Zgodnie ze Strategią rozwoju ZHP do roku 2009 Komenda Śląskiej Chorągwi ZHP wytycza na okres nadchodzącej kadencji najważniejsze priorytety, mające na celu dostosowanie działalności ekonomicznej Chorągwi do wymagań współczesności. Priorytety: 1. Opracowanie, promowanie i wdrażanie Programu Ekonomicznego Chorągwi Śląskiej do roku Zbudowanie warunków ekonomicznych dla stabilnego i niezależnego finansowo działania Śląskiej Chorągwi ZHP: promocja kampanii 1 % ; zróżnicowanie źródeł pozyskiwania środków finansowych na działalność Śląskiej Chorągwi ZHP; stałe zabieganie o środki publiczne przeznaczone na realizację różnorodnych programów wychowawczych realizowanych przez Śląską Chorągiew ZHP; stwarzanie różnorodnych propozycji zarobkowania przez hufce; opracowanie materiału metodycznego dla harcerskich komend na temat wychowania ekonomicznego w hufcach Śląskiej Chorągwi ZHP; przeprowadzenie weryfikacji efektywności harcerskich baz obozowych prowadzącej do przyjęcia programów naprawczych bądź likwidacji baz nierentownych i współdziałania środowisk w zakresie wykorzystywania baz; opracowanie programów rozwoju harcerskich baz i ośrodków; 22

23 motywowanie środowisk harcerskich do korzystania w pierwszej kolejności z baz obozowych Chorągwi Śląskiej; 2. Oddzielenie w pracy harcerskich komend funkcji wychowawczych od finansowo ekonomicznych: opracowanie i wdrożenie programu kształcenia gospodarczego w Śląskiej Chorągwi ZHP; przeprowadzenie szkoleń dla zespołów instruktorskich odpowiedzialnych w Chorągwi i hufcach za podejmowanie decyzji gospodarczych w zakresie prawa gospodarczego, marketingu, zarządzania, pozyskiwania środków zewnętrznych oraz przepisów wewnętrznych; przeprowadzenie szkoleń przybliżających kadrze instruktorskiej podstawowe zagadnienia z zakresu prowadzenia gospodarki i finansów w ZHP, w tym tworzenia i analizy sprawozdań finansowych; powołanie zespołu pozyskiwania środków. 3. Wzmocnienie roli instruktorów pełniących funkcje skarbnika chorągwi oraz skarbników hufców: przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla skarbników hufcowych, przeprowadzenie przedsięwzięć informacyjnych i szkoleniowych, przybliżających kadrze instruktorskiej rolę i zadania skarbników hufców i Chorągwi; wypracowanie w praktycznym działaniu wzorcowego modelu pracy skarbnika Chorągwi. 4. Opracowanie sposobu pracy ze składkami członkowskimi : opracowanie materiału metodycznego przydatnego w pracy drużynowych różnych pionów wiekowych na temat jak pracować ze składkami; opracowanie i wdrożenie skutecznego sposobu ściągalności składek. 5. Wypracowanie modelu wspófinansowania działalności Chorągwi w zakresie obsługi finansowej i organizacyjnej hufców. 6. Profesjonalne przygotowanie kadry zarządzającej majątkiem i finansami. 7. Wprowadzenie zasad rozliczeń pomiędzy szczeblami struktury, np. opłata rejestrowa. 8. Wprowadzenie procedur wyciągania konsekwencji w przypadku nieuczciwości, niegospodarności i naruszeń finansowych. 9. Stworzenie przez władze organizacji systemu zarządzania informacją finansową dla potrzeb komend do poziomu hufca. 10. Przyjęcie przez harcerskie komendy programów finansowania podstawowych działań statutowych, w tym dywersyfikacja źródeł pozyskiwania środków. V.OBSZAR STRATEGICZNY: Wizerunek Cel : WZMACNIANIE WIZERUNKU HARCERSTWA JAKO ORGANIZACJI- PARTNERA W PROCESIE WYCHOWAWCZYM. Cel : ROZWÓJ WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ I MIĘDZYNARODOWEJ. Opis zmiany : 23

24 Śląska Chorągiew ZHP od wielu lat realizuje zadania wynikające z zapisów Statutu ZHP poprzez podejmowanie szeregu działań o charakterze wychowawczym otwartym, adresowanych do dzieci i młodzieży niezrzeszonej w ZHP oraz do osób samotnych i starszych. W mijającej kadencji realizowane były przedsięwzięcia wynikające z aktualnych potrzeb środowisk oraz sytuacji społecznej województwa śląskiego. Śląska Chorągiew dostosowała się do zmian wynikających z wprowadzonej reformy edukacji, nie tylko na terenie szkół, ale i wszelkich zmian z tym związanych w naszym Związku. Jako organizacja pożytku publicznego, zyskaliśmy tytuł do występowania z propozycjami współpracy do władz publicznych regionalnych i lokalnych, oferując realizację zadań publicznych w sposób kompetentny, zgodny z obowiązującym prawem przy wykorzystaniu metody harcerskiej. Cenną umiejętnością jest wykorzystanie właściwego miejsca i czasu. Śląska Chorągiew ma korzystne położenie na południu Polski, granicząc z Republiką Czeską i z Republiką Słowacką, w centrum Europy Środkowej. Moment włączania Polski w struktury europejskie stwarza nowe możliwości podejmowania aktywności na polu współpracy międzynarodowej. Hufce i poszczególne środowiska harcerskie Śląskiej Chorągwi dysponują licznymi kontaktami międzynarodowymi z organizacjami skautowymi, również Komenda Chorągwi w ograniczonym zakresie podejmuje próby budowy kontaktów międzynarodowych. Wykorzystując swoje położenie geograficzne, istniejące w Republice Czeskiej Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej oraz istniejące organizacje skautowe w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej, powinniśmy zintensyfikować współpracę z tymi organizacjami. Wejście Polski do Unii Europejskiej stanowić może znaczący impuls zainteresowania Polską i Polakami wśród mieszkańców Europy Zachodniej, w tym również w organizacjach skautowych. Powinniśmy wykorzystać tę okazję do zawiązania współpracy, oferując liczne atrakcje turystyczne województwa śląskiego i nasze bazy. Jako organizacja pożytku publicznego, powinniśmy włączyć się aktywniej w podejmowane przez władze publiczne działania współpracy transgranicznej Euroregiony oraz międzynarodowej miasta i regiony bliźniacze. Wizerunek Śląskiej Chorągwi ZHP jest wyrazisty, budowany w sposób planowy wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Nasza pozycja w społeczeństwie, wśród partnerów w kraju oraz w skautingu jest wzmocniona. PRIORYTETY: 1. Wzmocnienie i rozwinięcie kontaktów z władzami województwa śląskiego: uczestnictwo kadry kierowniczej Chorągwi w życiu województwa śląskiego; poszerzanie grona przyjaciół i sympatyków Śląskiej Chorągwi ZHP. 2. Wzmocnienie współpracy ze Śląskim Kuratorium Oświaty pozwalające na postrzeganie ZHP jako partnera wspierajacego proces wychowania młodego pokolenia Polaków. 3. Wzmocnienie wizerunku Chorągwi poprzez podejmowanie przedsięwzięć o charakterze wychowawczym oraz służbę społeczeństwu. 4. Poszerzenie współpracy z mediami - promocja działalności Śląskiej Chorągwi ZHP. 5. Rozwinięcie współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi. 6. Opracowanie programu przeciwdziałania bezrobociu, uwzględniającego jego zróżnicowaną sytuację ( absolwenci szkół, studenci, młodzież niepełnosprawna, młodzież wiejska, młodzież ze środowisk ubogich, itp.). 7. Rozwój wolontariatu młodzieżowego. 8. Rozwój programów międzynarodowej wymiany i współpracy młodzieży. 9. Wspieranie idei turystyki i krajoznawstwa dziecięcego i młodzieżowego. 10. Promocja zdrowego stylu życia. 24

Program rozwoju Hufca Poznań Jeżyce do roku Hufiec ZHP Poznań-Jeżyce

Program rozwoju Hufca Poznań Jeżyce do roku Hufiec ZHP Poznań-Jeżyce Przygotowanie i przyjęcie programu rozwoju hufca, do czego jesteśmy zobowiązani zgodnie z 48 ust. 3 pkt. 2 Statutu ZHP, powinno zostać poprzedzone analizą SWOT dającą podstawy do sformułowania celów, konkretnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 1. XXXI Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP przyjmuje plan rozwoju chorągwi na dwa lata 2014-2018,

Bardziej szczegółowo

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 . PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 Chorągiew Wielkopolska ZHP jest organizacją wychowującą młodych ludzi poprzez dobry i stymulujący program. Kadra instruktorska jest przygotowana

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019 MISJA PIEKARSKIEGO HUFCA Stosując harcerski system wychowawczy, pragniemy stworzyć szanse

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Hufca Pruszków na lata 2015-2019 -

Program Rozwoju Hufca Pruszków na lata 2015-2019 - Program Rozwoju Hufca Pruszków na lata 2015-2019 WIZJA Hufiec Pruszków ZHP jest organizacją wychowującą młodych ludzi poprzez dobry i stymulujący program. Kadra instruktorska jest przygotowana do pełnienia

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju Hufca ZHP Warszawa Wawer na lata

Plan rozwoju Hufca ZHP Warszawa Wawer na lata Plan rozwoju Hufca ZHP Warszawa Wawer na lata 2015 2019 PROJEKT Spis treści Wizja... 3 Dobry program drużyny... 5 Cel 1.1 Położenie nacisku na wykorzystanie nowatorskich i atrakcyjnych elementów programu,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok

Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok Skład zespołu: 1. SOKK szefowa (koordynacja pracy zespołu, warsztaty opiekunów prób, Kształceniowe Inspiracje, warsztaty/ kursy programowe/

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAGWI KIELECKIEJ W 2012 ROKU

KIERUNKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAGWI KIELECKIEJ W 2012 ROKU Załącznik Nr. 1 do Uchwały Komendy ZHP Ch. Kieleckiej Nr. 10/11 z dnia 29.12.2011 r. KIERUNKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAGWI KIELECKIEJ W 2012 ROKU Założenia wprowadzające Związek Harcerstwa

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP PLAN KSZTAŁCENIA NA ROK 2014 Centralna Szkoła Instruktorska jest wspólnotą instruktorów, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby mieć wpływ na jakość

Bardziej szczegółowo

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7).

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7). Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Komendant i Komenda Hufca są władzami wykonawczymi Hufca działającymi na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: postanowień Statutu ZHP uchwał i decyzji władz

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2012/2013

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2012/2013 PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2012/2013 Plan kształcenia Hufca ZHP Tarnów na rok harcerski 2012/2013 Wstęp Rok harcerski 2011/2012 był pierwszym pełnym rokiem działania ZKK "Kompas",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP PABIANICE

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP PABIANICE Załącznik do Uchwały Komendy Hufca nr. REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP PABIANICE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Komendant i komenda hufca są władzami wykonawczymi hufca działającymi

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2013/2014

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2013/2014 PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2013/2014 Plan kształcenia na rok harcerski 2013/2014 Wstęp Rok harcerski 2012/2013 to czas stabilizacji działania ZKK "Kompas". Na podstawie działań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMENDANTKI I KOMENDY HUFCA ZHP CZERWONAK

REGULAMIN PRACY KOMENDANTKI I KOMENDY HUFCA ZHP CZERWONAK REGULAMIN PRACY KOMENDANTKI I KOMENDY HUFCA ZHP CZERWONAK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2011 Komendy Hufca ZHP Czerwonak z dnia 14.12.2011r. Komendantka i komenda hufca

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA. CHORĄGWI OPOLSKIEJ ZHP na rok 2011

PLAN KSZTAŁCENIA. CHORĄGWI OPOLSKIEJ ZHP na rok 2011 PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI OPOLSKIEJ ZHP na rok 2011 INFORMACJE OGÓLNE Plan kształcenia jest realizowany przede wszystkim przez instruktorów będących kadrą zajmującą się kształceniem lub przygotowujących

Bardziej szczegółowo

Organizacja Kursu Kadry Kształcącej, Warsztatów dla Komend Hufców, Warsztatów Promocyjnych

Organizacja Kursu Kadry Kształcącej, Warsztatów dla Komend Hufców, Warsztatów Promocyjnych EWALUACJA PLANU OPERACYJNEGO CHORĄGWII MAZOWIIECKIIEJ ZA ROK 2014 do Strategiiii ZHP na llata 2012 -- 2017 DOBRY PROGRAM DRUŻYNY Wsparcie pracy programowej w hufcach poprzez współpracę zespołów programowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRUŻYNOWYCH W ZHP

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRUŻYNOWYCH W ZHP Załącznik do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 54 /2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Zasady wspierania programowo-metodycznego drużynowych w ZHP ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP JAWORZNO im. hm. Stefana Dwornickiego na lata

PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP JAWORZNO im. hm. Stefana Dwornickiego na lata Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Jaworzno im. hm. Stefana Dwornickiego PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP JAWORZNO im. hm. Stefana Dwornickiego na lata 2011-2015 Jaworzno, 15 października 2011r.

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. 1 Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga-Południe nr 34/XIII z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MISJA: Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich. w latach

Koncepcja pracy MISJA: Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich. w latach Koncepcja pracy Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich w latach 2012-2017 MISJA: Nasza szkoła : dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia promuje zdrowy styl życia w zgodzie ze środowiskiem jest

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju ZHP na lata 2012 2017

Strategia rozwoju ZHP na lata 2012 2017 Strategia Strateg ZHP P Strategia rozwoju ZHP na lata 2012 2017 1 Uchwała XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Zarządzania GWSH wpisuje się ściśle

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ NA ROK 2015

PLAN OPERACYJNY ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ NA ROK 2015 PLAN OPERACYJNY ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ NA ROK DO STRATEGII ZHP NA LATA 20122017 ANALIZA SYTUACJI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW: I. Dobry program: W komendzie chorągwi pełniona jest funkcja zcy komendanta

Bardziej szczegółowo

Kierunki działania. ania Komendy Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej na rok 2009

Kierunki działania. ania Komendy Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej na rok 2009 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/2009 Komendy ZHP Chorągwi Kieleckiej z dnia 13 stycznia 2009 r. Kierunki działania ania Komendy Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej na rok 2009 1 Nadchodzący

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata

Uchwała XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata Uchwała XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata 2012-2017 1. XXXVII Zjazd Nadzwyczajny ZHP przyjmuje Strategię rozwoju

Bardziej szczegółowo

Z-CA KOMENDANTA HUFCA

Z-CA KOMENDANTA HUFCA OPISY FUNKCJI Z-CA KOMENDANTA HUFCA Misja, zadania na rok: Wspieranie działań namiestników oraz koordynowanie działań kształceniowo-programowych. Wspieranie namiestników w organizowaniu form kształcenia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Arkusza Analizy Hufca 2011

Podsumowanie Arkusza Analizy Hufca 2011 Podsumowanie Arkusza Analizy Hufca 2011 Warszawa, 1 grudnia 2011 hm. Rafał Bednarczyk hm. Dawid Pawłowski Wstęp Arkusz Analizy Hufca został w roku 2011 przeprowadzony po raz pierwszy w postaci ankiety

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Program rozwoju. Hufca Piast Poznań - Stare Miasto

Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Program rozwoju. Hufca Piast Poznań - Stare Miasto Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 Program rozwoju Hufca Piast Poznań - Stare Miasto 2015-2019 Poznań, 9 października 2015 roku na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Załącznik do Strategii Rozwoju Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego do roku 2020 PLAN ZADAŃ Przed Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego stoi szereg wyzwań, których podjęcie wymaga określenia celu

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju HUFCA ZHP RADOMSKO NA LATA

Plan Rozwoju HUFCA ZHP RADOMSKO NA LATA Plan Rozwoju HUFCA ZHP RADOMSKO NA LATA 2015-2019 Charakterystyka Hufca Hufiec ZHP Radomsko zrzesza ponad 720 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, instruktorów i seniorów z miasta Radomsko

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały GK ZHP nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą 1 KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 1. Kształcenie kadry w ZHP jest organizowane

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKEIGO HUFIEC ZHP OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI CHORĄGIEW KIELECKA STRATEGIA ROZWOJU HUFCA ZHP OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 2007-2011

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKEIGO HUFIEC ZHP OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI CHORĄGIEW KIELECKA STRATEGIA ROZWOJU HUFCA ZHP OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 2007-2011 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKEIGO HUFIEC ZHP OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI CHORĄGIEW KIELECKA STRATEGIA ROZWOJU HUFCA ZHP OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 2007-2011 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza obecnej sytuacji i potencjału

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga Południe Nr 9/XI z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w zakresach obowiązków członków komendy hufca

Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga Południe Nr 9/XI z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w zakresach obowiązków członków komendy hufca Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga Południe Nr 9/XI z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w zakresach obowiązków członków komendy hufca 1 Komenda Hufca na podstawie 52 Statutu ZHP wprowadza

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Tarnów im. Gen. Józefa Bema STRATEGIA ROZWOJU HUFCA

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Tarnów im. Gen. Józefa Bema STRATEGIA ROZWOJU HUFCA Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Tarnów im. Gen. Józefa Bema STRATEGIA ROZWOJU HUFCA 2011-2015 Tarnów, wrzesień 2011 r. MISJA ZHP Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata 2016-2020. Podstawa prawna: Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola KONCEPCJA PRACY Gminnego Przedszkola w Baćkowicach WIZJA PRZEDSZKOLA Przedszkole: jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby, ukierunkowana jest na dziecko,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Wychowanie i profilaktyka w szkole i placówce

Wychowanie i profilaktyka w szkole i placówce Wychowanie i profilaktyka w szkole i placówce Reforma edukacji od nowego roku szkolnego 2017/2018 Zmiany w przepisach Nowa ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017 r.,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie na lata

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie na lata Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie na lata 2014-2019 Spis treści: 1. Misja i wizja. 2. Cele strategiczna na okres 5 lat [ 2014 2019 ]. 3. Kierunki rozwoju szkoły.

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA ZHP CZERWONAK NA ROK 2013.

PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA ZHP CZERWONAK NA ROK 2013. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA HUFIEC CZERWONAK IM. WOJSKA POLSKIEGO 62-004 Czerwonak ul. Stawna 3 tel. kom. 0602 655 003 e-mail: czerwonak@zhp.wlkp.pl PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA

Bardziej szczegółowo

STANDARD KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO

STANDARD KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO "Prawdziwy autorytet tworzy tylko osobisty przykład, prawdziwość czynów, odpowiedzialność, porządek, konsekwencja". dh hm. Stefan Mirowski Druhny i Druhowie, Oddaję w Wasze ręce standard kursu przewodnikowskiego.

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe:

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: 1. Doskonalenie i podnoszenie efektów pracy dydaktycznej rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły min. o: innowacje pedagogiczne, programy unijne,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH KROK ZA KROKIEM W ZAMOŚCIU

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH KROK ZA KROKIEM W ZAMOŚCIU KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH KROK ZA KROKIEM W ZAMOŚCIU Koncepcja pracy Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych Krok za krokiem w Zamościu nakreśla podstawowe cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Koncepcja pracy Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Misja W naszym przedszkolu dziecko: - znajduje możliwość indywidualnego rozwoju możliwości twórczych i intelektualnych, - zdobywa wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 JAKI JEST NASZ CEL? Problemy, które chcemy rozwiązać w naszej szkole: 1. Spójność w systemie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 1 Przy opracowaniu koncepcji pracy szkoły na lata 2013 2017 uwzględniono: analizę podstawy programowej kształcenia ogólnego, poziom wykształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS 1. Koordynuje realizację planu operacyjnego, planu rozwoju Hufca oraz Strategię ZHP. 2. Odpowiada za obszar Przyjazna struktura. 3. Wykonuje rozkazy i decyzje władz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny 1.1. Koncepcja kształcenia Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. Hufca ZHP Biebrzańskiego w Grajewie im. 9 Pułku Strzelców Konnych

Strategia rozwoju. Hufca ZHP Biebrzańskiego w Grajewie im. 9 Pułku Strzelców Konnych Strategia rozwoju Hufca ZHP Biebrzańskiego w Grajewie im. 9 Pułku Strzelców Konnych na lata 2015-2019 MISJA ZHP Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we Wszechstronnym rozwoju

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2015 2017 Priorytety do pracy w latach 2015-2017 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie standardów nauczania, uczenia się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP IM. OLGI I ANDRZEJA MAŁKOWSKICH W CZECHOWICACH DZIEDZICACH NA LATA 2011-2015

PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP IM. OLGI I ANDRZEJA MAŁKOWSKICH W CZECHOWICACH DZIEDZICACH NA LATA 2011-2015 PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP IM. OLGI I ANDRZEJA MAŁKOWSKICH W CZECHOWICACH DZIEDZICACH NA LATA 2011-2015 Misja Hufca Program Rozwoju Hufca na lata 2011-2015 Misją Hufca ZHP im. Olgi i Andrzeja Małkowskich

Bardziej szczegółowo

Plan kształcenia Hufca ZHP Tarnów im. gen. J. Bema na rok harcerski 2011/2012

Plan kształcenia Hufca ZHP Tarnów im. gen. J. Bema na rok harcerski 2011/2012 Analiza sytuacji kształceniowej Plan kształcenia Tarnów im. gen. J. Bema na rok harcerski 2011/2012 W ramach Tarnów działają następujące jednostki organizacyjne: gromady zuchowe - 8 drużyny harcerskie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach :

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach : Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach : Korzenie: Chcemy by dzieci w przedszkolu czuły się bezpieczne, szczęśliwe, radosne i uśmiechnięte akceptując je takimi jakie są Chcemy zapewnić

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY DO STRATEGII ZHP HUFIEC ZHP WARSZAWA URSUS

PLAN OPERACYJNY DO STRATEGII ZHP HUFIEC ZHP WARSZAWA URSUS PLAN OPERACYJNY DO STRATEGII ZHP HUFIEC ZHP WARSZAWA URSUS DOBRY PROGRAM Wzbogacanie warsztatu programowego Stworzenie wirtualnej przestrzeni (na początek mailowej) zawierającej przydatne linki i informacje

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Mazowiecka ZHP

Chorągiew Mazowiecka ZHP Uchwała Rady Chorągwi Mazowieckiej nr 31/VII/2017 z dnia 25.01.2017 roku w sprawie oceny realizacji planu pracy chorągwi, w tym planu kształcenia oraz ewaluacji planu operacyjnego chorągwi na 2016 rok.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku na lata 2011-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie lata Misja: Wizja:

Koncepcja pracy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie lata Misja: Wizja: Koncepcja pracy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie lata 2010 2014 Misja: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie jako

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2012-2017,, Aby zdobywać wielkość, człowiek musi tworzyć a nie odtwarzać A. de Saint Exupery PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

Preambuła. Cel i zasady współpracy

Preambuła. Cel i zasady współpracy Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/ 182 /2004 z dnia 30.06.2004r. Zasady współpracy samorządu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy i rozwoju ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PUŁAWACH NA LATA

Koncepcja pracy i rozwoju ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PUŁAWACH NA LATA Koncepcja pracy i rozwoju ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PUŁAWACH NA LATA 2016-2021 Spis treści: Wprowadzenie... 3 Misja... 3 Wizja... 4 Diagnoza... 4 Zadania, działania do zrealizowania i planowane efekty w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Program działania SBP na lata (projekt)

Program działania SBP na lata (projekt) Program działania SBP na lata 2013-2017 (projekt) 1. Wprowadzenie Program działania SBP na lata 2013-2017 jest drugim etapem wdrażania długofalowej, zaplanowanej na trzy kadencje, Strategii Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni Projekt szczegółowych kryteriów oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz

Bardziej szczegółowo

Kolonowskie na lata 2013 2015

Kolonowskie na lata 2013 2015 UCHWAŁA NR XXX/248/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 24 czerwca 2013roku w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kolonowskie na lata 2013 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WIZJA I MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH WIZJA I MISJA SZKOŁY Tworzymy szkołę, która: Troszczy się o wszechstronny

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

Strategia Polskiego Czerwonego Krzyża na lata 2012-2016

Strategia Polskiego Czerwonego Krzyża na lata 2012-2016 1 Strategia Polskiego Czerwonego Krzyża na lata 2012-2016 Wstęp Strategia Polskiego Czerwonego Krzyża na lata 2012-2016 uwzględnia: 1. misję i Podstawowe Zasady Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU Naczelny cel wychowawczy Celem wychowania szkolnego jest wspieranie rozwoju młodego człowieka we wszystkich sferach jego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009 2013 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni Opracowano na podstawie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LEŚNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LEŚNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. Załącznik do Uchwały Nr / /2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia.listopada.2016 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LEŚNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZYNI / PODHARCMISTRZA

KARTA PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZYNI / PODHARCMISTRZA KOMENDA HUFCA ZHP PABIANICE KARTA PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZYNI / PODHARCMISTRZA Dh.... Opiekun próby... Nr próby... Pabianice, dnia... Harcerz rozwija się całe życie. Twoja próba podharcmistrzowska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie Promującego Zdrowie Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie została opracowana na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU I. CELE PROGRAMU WSPÓŁAPRACY 1. Cel główny Głównym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie na lata szkolne 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie na lata szkolne 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie na lata szkolne 2011-2016 Koncepcja opracowana na podstawie: 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2011 z dnia marca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011 Roczny Program

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ŚREMIE

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ŚREMIE KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ŚREMIE Wstęp Funkcjonowanie szkoły jest procesem złożonym między innymi z uwagi na jej wielofunkcyjność: kształcenie, wychowanie, opieka, działalność

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY CEL STRATEGICZNY umocnienie samodzielności Wydziału TiPZ GWSH w głównych obszarach jego działalności.

PIERWSZY CEL STRATEGICZNY umocnienie samodzielności Wydziału TiPZ GWSH w głównych obszarach jego działalności. STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU TURYSTYKI I PROMOCJI ZDROWIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata 2013-2020 Założenia strategii Wydziału Turystyki i

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2015 2024 WPROWADZENIE Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

NIEKTÓRE KIERUNKI PRAC NAD ZMIANAMI W SYSTEMIE OŚWIATY

NIEKTÓRE KIERUNKI PRAC NAD ZMIANAMI W SYSTEMIE OŚWIATY Ruch Społeczny Obywatele dla Edukacji NIEKTÓRE KIERUNKI PRAC NAD ZMIANAMI W SYSTEMIE OŚWIATY REKOMENDACJE opracowane na podstawie dokumentu Porozumienie dla Edukacji www.obywateledlaedukacji.org CZERWIEC

Bardziej szczegółowo