OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r."

Transkrypt

1 OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. A. Plan dochodów ogólem wynosi l. dochody wlasne stanowia 25,52% ogólnego planu i wynosza: 2. projektowana subwencja ogólna stanowi 32,94% ogólnego planu dochodów i wynosi: a) czesc oswiatowa b) czesc wyrównawcza subwencji ogólnej c) czesc równowazaca subwencji ogólnej 3. dotacje celowe na realizacje zadan zleconych i wlasnych stanowia 24,23 % ogólnego planu dochodów i wynosza: 4. srodki pochodzace z programów Unii Europejskiej stanowia 13,96 % i wynosza: zl zl zl zl zl zl zl zl 5. srodki otrzymane z innych zródel stanowia 3,35 % w wynosza 3 I. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rzadowej wynosza i przedstawiaja sie nastepujaco: zl 1) URZEDY WOJEWÓDZKIE dotacja na utrzymanie 2 etatów pracowników prowadzacych sprawy z zakresu administracji rzadowej, zl 2) URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WLADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA dotacja na aktualizacje stalego rejestru wyborców 535 zl 3) POMOC SPOLECZNA - swiadczenia rodzinne oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego zl zl

2 . - skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia zl 4) OCHRONA ZDROWIA Dotacja celowa na pozostala dzialalnosc II. Dotacje celowe na zadania wlasne 1) POMOC SPOLECZNA wynosza: 567 zl zl zl - skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej - zasilki stale -zasilki okresowe -utrzymanie Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej -pomoc panstwa w zakresie dozywiania III. Srodki pochodzace z programów Unii Europejskiej wynosza: i przedstawiaja sie nastepujaco: -budowa oczyszczalni scieków i sieci wodociagowej z przylaczami w miejscowosci Wyszkowo -ksztahowanie przestrzeni publicznej z doposazeniem swietlicy w Zagajach zl zl zl zl zl zl zl zl IV. Srodki otrzymane z powiatu na roboty interwencyjne i publiczne V. DOCHODYWLASNE biezace i majatkowe przedstawiaja sie nastepujaco: l. Gospodarka mieszkaniowa a) wplyw z oplaty eksploatacyjnej b) wplyw z oplaty za uzytkowanie wieczyste nieruchomosci c) dochody z najmu i dzierzawy skladników majatkowych d) wplywy ze sprzedazy skladników majatkowych e) pozostale odsetki zl zl zl zl 2. Administracja publiczna 2

3 a) rózne dochody 3. Dochody od osób prawnych, od osób l-lzycznychi od innych jednostek nie posiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem stanowia 24,92 % ogólnego planu dochodów i wynosza: sa to: a) udzialy gmin w podatkach stanowiacych dochody budzetu panstwa -podatek dochodowy od osób fizycznych -podatek dochodowy od osób prawnych w/w podatki stanowia 4,56 % ogólnego planu dochodów zl zl zl 28 zl b) wplywy z innych oplat stanowiacych dochody jst na podstawie odrebnych ustaw -wplywy z oplaty skarbowej -wplywy z oplaty za zezwolenie na sprzedaz alkoholu w/w podatki stanowia 0,44 % ogólnego planu zl 1 3 c) wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatków i oplat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych w/w podatki stanowia 9,06 % ogólnego planu dochodów -podatek od nieruchomosci -podatek rolny -podatek lesny - podatek od srodków transportowych -podatek od czynnosci cywilnoprawnych -odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatków i oplat zl zl zl zl 500 zl d) wplywy z podatku rolnego, lesnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatków i oplat lokalnych od osób fizycznych zl 3

4 w/w podatki stanowia 9,85 % ogólnego planu dochodów -podatek od nieruchomosci -podatek rolny -podatek lesny -podatek od srodków transportowych -podatek od spadków i darowizn -podatek od czynnosci cywilnoprawnych -wplaty z róznych oplat -odsetki od nieterminowych oplat z tytulu podatków i oplat -oplata targowa zl zl zl zl zl 500 zl 4. Rózne rozliczenia zl sa to planowane odsetki od srodków zgromadzonych na rachunku bankowym 5. Pomoc spoleczna Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazanego z realizacja zadan zleconych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami zl 6. Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska -wplywy zwiazane z oplatami kar za ochrone srodowiska B. PLANWYDATKÓWOGÓLEM WYNOSI 1. wydatki biezace stanowia 89,02% ogólnych wydatków i wynosza 2. wydatki majatkowe stanowia 10,98% ogólnych wydatków i wynosza w tym wydatki inwestycyjne zl zl zl zl I. Wydatki biezace w poszczególnych dzialach i rozdzialach przedstawiaja sie nastepujaco: 1. ROLNICTWO I LOWIECTWO zl 4

5 a) wydatki na roboty melioracyjne b) Izby Rolnicze zl 2. TRANSPORT I LACZNOSC a) remonty dróg gminnych, odsniezanie, zakup paliwa do równiarki oraz zakup czesci, drobne remonty b) lokalny transport drogowy (dofinansowanie linii autobusowych) na terenie gminy 3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA a) dotacja dla Zakladu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie b) gospodarka gruntami i nieruchomosciami tj. wyceny budynków i gruntów stanowiacych mienie komunalne energia elektryczna, zakup materialów do remontu itp zl zl zl zl 4. DZIALALNOSC USLUGOWA zl plan zagospodarowania przestrzennego 5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA a) Urzedy Wojewódzkie - zadania wlasne -zadania zlecone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen wynosza b) Rady Gmin zl zl zl zl zl zl (diety radnych, czlonków komisji i przewodniczacego rady). c) Urzedy Gmin wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen zl zl d) pozostala dzialalnosc (oplata komornicza, ubezpieczenie samochodu, zakup paliwa itp.) e) promocja gminy zl 5

6 6. URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WLADZY PANSTWOWEJ, 535 zl KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA (naprowadzeniei aktualizacjestalegorejestruwyborcóww Gminie) 7. BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA a) na utrzymanie czterech jednostek OSP zaplanowano b) na zarzadzanie kryzysowe zl 8. OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO zl (sa to planowane splaty odsetek od zaciagnietych kredytów i pozyczek). 9. REZERWYOGÓLNE I CELOWE w tym rezerwy celowe na zarzadzanie kryzysowe zl zl 10. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM. zaplanowano w wysokosci wynagrodzenia prowizyjne dla sohysów za inkaso zl zl 11. OSWIATA I WYCHOWANIE zl a) utrzymanie dwóch szkól podstawowych tj. - SP Lelkowo - SP Zagaje na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen zaplanowano b) oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen zl zl zl zl zl zl 6

7 c) gimnazja na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen d) dowozenie uczniów do szkól na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen e) doksztalcanie nauczycieli -zadania szkoleniowo dydaktyczne zl zl zl zl zl 12. SZKOLNICTWO WYZSZE (stypendia dla studentów) 13. OCHRONA ZDROWIA -na przeciwdzialanie alkoholizmowi -na przeciwdzialanie narkomanii -pozostala dzialalnosc zl zl zl 367 zl 14. POMOC SPOLECZNA a) skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej oraz niektóre swiadczenia rodzinne b) zasilki stale c) zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenie spoleczne -zadania zlecone -zadania wlasne d) dodatki mieszkaniowe e) domy pomocy spolecznej t) uslugi opiekuncze -wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzen g) utrzymanie GOPS -zadania wlasne -zadania zlecone -na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen h) prace spoleczno uzyteczne i) swiadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenie spolecznego -zadania zlecone -zadania wlasne -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen zl zl zl zl zl zl zl zl zl zl zl zl zl zl zl zl 7

8 . j) pomoc panstwa w zakresie dozywiania zl 15. POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ (wplaty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych) 16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zl - na stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce 17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA zl '- a) oczyszczanie gminy b) oswietlenie ulic, placów i dróg c) wysypiska smieci d) wplwyw i wydatki zwiazane z gromadzenia srodków z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska zl zl 18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zl Dotacja dla: a) Domy, Osrodki Kultury i Swietlice b) Biblioteki zl zl 19. KULTURA FIZYCZNA I SPORT zl a) dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w wysokosci zl II. Wydatki inwestycyjne 1.Budowazapleczasportoworekreacyjnegow Lelkowie zl zl 8

zakresuadministracjirzadpweji innychzadanzleconychgminieustawamiw wyspkosci- 131.346 zl. wg

zakresuadministracjirzadpweji innychzadanzleconychgminieustawamiw wyspkosci- 131.346 zl. wg - -.----- Uchwaly Nr XD/71/04 Rady Gminy Regnów z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i 9 lit.d,e i pkt. 10 oraz art.61 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

OPOROW - MARZEC - 2013 ROK

OPOROW - MARZEC - 2013 ROK URZATJ GMINY OPOROW 1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU GMINY OPOROW ZA 2012 R. 2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY WOPOROWIEZA 2012 R. 3. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

formacja z wykonania budzetu gminy za 2006 rok.

formacja z wykonania budzetu gminy za 2006 rok. - - 30 g - :J" G (Ol, In formacja z wykonania budzetu gminy za 2006 rok...--... Budzet gminy zostal uchwalony przez Rade Gminy 28 marca 2006 r. uchwala Nr XXVI/121/06. Przyj eto: dochody w wysokosci 8.583.242

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2015 uwzględniono w nim zasady określone ustawą o finansach publicznych, uchwałą Rady Gminy w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Informacja z wykonania budżetu gminy za Ipółrocze 2014 r.

WÓJT GMINY ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Informacja z wykonania budżetu gminy za Ipółrocze 2014 r. WÓJT GMINY ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Informacja z wykonania budżetu gminy za Ipółrocze 2014 r. Budżet Gminy Łańcut na 2014 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr XXXVII/357/14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 11 sierpnia 2014 roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

Plany dochodów i wydatków Gminy Ornontowice w r. 2003 Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 7/03 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 7 stycznia 2003 r.

Plany dochodów i wydatków Gminy Ornontowice w r. 2003 Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 7/03 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 7 stycznia 2003 r. Plany dochodów i wydatków Gminy Ornontowice w r. 2003 Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 7/03 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 7 stycznia 2003 r. DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/11 Wójta Gminy Turek z dnia 31.03.2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Plan dochodów na 2010 r. po zmianach wynosi 19.030.235,31 zł.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO. z dnia 26 marca 2013 r.

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2015

Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2015 Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 215 I. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta Zabrze na rok 215...1 1. Zał. Nr 1

Bardziej szczegółowo

Opis do Budżetu Gminy na 2010 rok

Opis do Budżetu Gminy na 2010 rok Opis do Budżetu Gminy na 2010 rok Przewiduje się uzyskać dochody z następujących źródeł: I. Podatki i opłaty ogółem: - 4.591.667,00 zł Z tego: - podatek rolny od jednostek gospodarki uspołecznionej i indywidualnej

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

... czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy

... czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy ... czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy Szanowni Mieszkańcy Niniejsza broszura wydana została w ramach programu Przejrzysta gmina. Działalność instytucji publicznych powinna być prowadzona w sposób

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r. S P R A W O Z D A N I E Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok Wleń, marzec 2012 r. WSTĘP Zakres i forma przedstawionej informacji została opracowana zgodnie z art. 266 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 maja 2007 r. Nr 127 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1142 Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo