3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia:"

Transkrypt

1 Bydgoszcz, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3. o wartości poniżej euro na realizację szkoleń pt: PODSTAWOWE NARZĘDZIA LEAN dla uczestników projektu Akademia Jabil a. Kompetencje i wiedza personelu najważniejszym kapitałem firmy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. ZAMAWIAJĄCY Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą: ul. Moniuszki Toruń Partner projektu: Jabil Global Services sp. z o.o. z siedzibą: ul. Fordońska 248G Bydgoszcz 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Niniejsze zapytanie jest zapytaniem ofertowym ze względu na stosowaną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zasadę konkurencyjności. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL, Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1). 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia: I. Podstawowe narzędzia Lean - mający na celu podniesienia kompetencji trenerów w zakresie narzędzi, wykorzystywanych podczas procesów wdrażania i doskonalenia systemów produkcyjnych a. Rodzaj zamówienia: CPV Usługi szkoleniowe, CPV Usługa szkoleniowa personelu b. Przewidywany okres realizacji przedmiotu zamówienia: od października 2012r. do stycznia 2013r., zgodnie z harmonogram szkoleń z możliwością przedłużenia do marca 2013r.. c. Ilość godzin jednego szkolenia grupowego dla ok osób (1h szkoleniowa =45 min): 14 h d. Program szkolenia: Podstawy teoretyczne Lean Manufacturing, 8 strat, zarys podstawowych narzędzi. 5S jako narzędzie zarządzania obszarem pracy. VC wizualne zarządzania i kontrola. VSM value stream mapping jako narzędzie identyfikacji strat i doskonalenia procesów. Line balancing narzędzie optymalizacji efektywności pracy. Metodyka rozwiązywania problemów (definiowanie problemu, akcji doraźnych, poszukiwanie przyczyn źródłowych i definiowanie akcji korygujących). e. Ilość edycji szkoleń: 8 f. Łączna ilość godzin szkoleniowych w ramach zamówienia: 112 h

2 g. Forma szkoleniowa: warsztaty h. Grupa docelowa: to osoby pracujące na stanowisku trenera, prowadzącego wykłady/warsztaty uczestnicy projektu Akademia Jabil a. Kompetencje i wiedza personelu najważniejszym kapitałem firmy realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce szkoleń: wskazane przez Zamawiającego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które zapewnia Partner projektu, Zamawiający nie ponosi kosztów dojazdu Terminy szkoleń: zgodny z harmonogramem szkoleń zaproponowanym przez Zamawiającego, Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. 4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW W postępowaniu mogą wziąć udział Podwykonawcy, osoby fizyczne, które posiadają: 1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) niezbędną wiedzę (zaplecze trenerskie) i doświadczenie min. 3 letnie doświadczenie z przeprowadzenia szkoleń z przedmiotu zamówienia, potwierdzą przeprowadzenie co najmniej 200 godzin zajęć grupowych w tym warsztatowych dla osób pracujących, będących osobami zarządzającymi, bądź pełniących funkcję kierownicze i/lub trenerskie oraz dysponują potencjałem technicznym, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 5) nie mają powiązań kapitałowych lub osobowościowych pomiędzy Zamawiającym i Partnerem projektu, a Podwykonawcą. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń określonych w punkcie 5 zapytania ofertowego. 5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ PODWYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt. 4 Podwykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: - oświadczenie o spełnieniu przez Podwykonawcę warunków określonych w pkt. 4 ppkt. 1. (wzór - załącznik nr 1) - aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej (zaświadczenie winno być wystawione w tym roku kalendarzowym, tj.: 2012) - wykaz przeprowadzonych szkoleń (wzór- załącznik nr. 3) - minimum 2 referencji potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę, - scenariusz przeprowadzenia szkolenia zgodnego z przedmiotem zamówienia 6. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z PODWYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z PODWYKONAWCAMI

3 1) oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Podwykonawcy przekazują pisemnie lub droga ową, 2) Podwykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, 3) osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Podwykonawcami w godz jest: - w sprawach formalnych i merytorycznych- Dominika Przybylińska, 7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1) Podwykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zapytania ofertowego 2) Cena oferty musi być kwotą brutto dla przeprowadzenia jednej edycji szkolenia obejmującego (14h), podaną cyfrowo i słownie. Kwota brutto rozumiana jest jako wszystkie koszty Podwykonawcy w tym podatek VAT¹. 3) treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego, 4) powinna składać się z : formularza ofertowego wraz załącznikami 5)oferta powinna zawierać jeden zaproponowany scenariusz przeprowadzenia zajęć zgodnie z przedmiotem zmówienia (plik PDF) 6) kserokopia min 2 referencji 7) oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, 8) oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności ¹ Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwolnione są z podatku VAT 8.MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 1) ofertę można złożyć: osobiście w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy (ul. Batorego 4/8) do dnia r. do godz , otwarcie ofert nastąpi r. o godz , ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu z dopiskiem Oferta świadczenie usługi szkoleniowe nr 3 NIE OTWIERAĆ, pocztą na adres KPOP Lewiatana ul. Batorego 4/8, Bydgoszcz pocztą elektroniczną na adres owy: ofertę należy przekazać w formie załącznika - skanu (PDF) wypełnioną oraz podpisaną, przy czym w przypadku wybrania oferty, która została przesłana owo w dniu podpisania umowy należy dostarczyć jej papierową formę. 3) Podwykonawca może wprowadzić zmiany do oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, 4) Podwykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 5) Otwarcie ofert jest jawne. 6) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. 7) Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie oferty jest Pani Dominika Przybylińska, specjalista ds. szkoleń, kontakt pod nr tel , 9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1) Cena oferty winna być podawana jako cena jednostkowa brutto (kwota brutto rozumiana jest jako wszystkie koszty Podwykonawcy w tym podatek VAT¹, wyrażona w polskich złotych oraz winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia: przygotowanie materiałów szkoleniowych, oraz testów sprawdzających wiedzę, przeprowadzenie szkolenia, czas związany ze sprawdzaniem testów oraz dojazd na szkolenie.

4 10. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY 1) Oceny ofert będzie dokonywała Komisja wg następujących kryteriów: - cena waga 55 np. 55%, maksymalnie od pkt. (w cenie należy uwzględnić koszty przygotowania materiałów szkoleniowych (w formie elektronicznej), dojazd na szkolenie), przy czym 55 pkt. oznacza cenę najniższą, 10 cenę najwyższą - doświadczenie waga 20%, maksymalnie 0-20 pkt, min 3 letnie doświadczenia zajęć grupowych zgodnych z przedmiotem zamówienia i 200 godzin zajęć (minimum nie jest punktowane), 20 pkt. oznacza przeprowadzenie 400 i więcej godzin zajęć grupowych zgodnych z przedmiotem zamówienia, Po 1 punkcie za każde (rozpoczęte) 10 dodatkowych przeprowadzonych godzin szkoleniowych w stosunku do minimalnej wymaganej liczby godzin dodatkowe 10 % waga 0-10 pkt., za przedstawienie min. 2 referencji zgodnych z przedmiotem zamówienia (minimum nie jest punktowane) 0 pktów, 1 pkt. za każdą dodatkową referencję pow. minimalnie wymaganych 2, zgodnych z przedmiotem zamówienia, maksymalnie można otrzymać 10 puktów za 12 referencji i więcej. - inne za scenariusz zajęć - waga 15%, maksymalnie 15 pkt. oznacza ciekawy, najlepszy scenariusz przeprowadzenia zajęć z uwzględnieniem ww programu szkolenia z naciskiem na podniesienie kompetencji uczestników w zakresie zamówienia. Punktacja: za każdą innowację 5 pktów: np. zastosowanie nowoczesnych technika warsztatowych, wykorzystanie multimediów, innych pomocy naukowych. Wszystkie scenariusze powinny zakładać interaktywny sposób prowadzenia warsztatów. 11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Podwykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 8 niniejszego Zapytania ( ) 12. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 1) o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformowani zostaną wszyscy biorący udział w postępowaniu droga ową, oraz wynik zostanie opublikowany na stronie internetowej 2) w przypadku braku możliwości wybrania najkorzystniejszej oferty ze względu na taką samą cenę i inne kryteria Zamawiający przeprowadzi negocjacje z podwykonawcami 3) w przypadku przekroczenia kwoty oferty Zamawiający unieważni ofertę lub poprowadzi negocjacje 4) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty. Załączniki: - Formularz ofertowy - Oświadczenie dot. treści zawartej w pkt. 4 ppkt. 1,2,3. (Załącznik nr.1) - Wykaz przeprowadzonych szkoleń (załącznik nr.2) Sporządził: Dominika Przybylińska Specjalista ds. szkoleń Zatwierdził:.. Agnieszka Lange-0lszewska Koordynator projektu KPOP Lewiatan Podpis Lidera projektu. Kristina Hryncewicz Specjalista ds. rekrutacji i obsługi uczestników projektu Podpis ze strony Partnera Projektu

5 Imię i nazwisko Adres... Tel NIP..... (miejscowość, data) Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą ul. Moniuszki 10, Toruń FORMULARZ OFERTOWY I. PRZEDMIOT OFERTY 1. Oferujemy realizację usługi szkoleniowej wymienionej w pkt. 3 zapytania ofertowego. II. CENA OFERTY 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę (cena dotyczy przeprowadzenia 1 edycji szkolenia tj. 14h ): netto zł (słownie złotych:.) VAT.zł (słownie złotych:...) brutto...zł (słownie złotych:...) III. DEKLAROWANE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA Deklarujemy następujące warunki realizacji zamówienia: 1. Płatność nastąpi, raz w miesiącu, po dostarczeniu: a. miesięcznego protokołu zdawczo-odbiorczego prac, zaakceptowanego przez Zamawiającego, b. dokumentacji szkoleniowej na którą składają się: listy obecności, dziennik zajęć, pre i post testów wiedzy (sprawdzonych i opisanych), ankiet oceniających szkolenie, oraz zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dla wszystkich uczestników szkolenia c. rachunku lub faktury VAT wystawionej na podstawie specyfikacji w terminie na koniec miesiąca rozliczeniowego. IV. FORMULARZ CENOWY Specyfikacja Cena jednostkowa netto Podatek VAT Cena jednostkowa brutto 1 edycja szkolenia (obejmująca 14 h szkoleniowych) Wyszczególnione w tabeli ceny oraz całkowita cena oferty brutto są ostateczne, zawierają wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotowego zamówienia i nie będą podlegały żadnym zmianom w okresie obowiązywania umowy. Wartości liczbowe należy podawać do dwóch miejsc po przecinku.

6 IV. OŚWIADCZENIA 1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i zobowiązuję się do stosowania i ścisłego przestrzegania warunków w nim określonych. 2. Oświadczam, że uważam się za związany niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. 3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełniam wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Rozdziale 3 Zapytania ofertowego. 4. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK). Załącznikami do niniejszej oferty są : 1) Oświadczenie dot. treści zawartej w pkt. 4 ppkt. 1,2,3, (załącznik nr 1) 2) Wykaz przeprowadzonych szkoleń (załącznik nr 2) 3) Kserokopia aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podbitej za zgodność z oryginałem 4) Kserokopia referencji podbitej za zgodność z oryginałem w ilości.. 5) Scenariuszem zajęć zaproponowany przez Podwykonawcy..... Podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Podwykonawcy

7 Załącznik nr 1... miejscowość, data OŚWIADCZENIE Niniejszym, oświadczam, że... Pełna nazwa podwykonawcy reprezentowana przez. imię i nazwisko osoby reprezentującej podwykonawcę spełnia warunki określone w pkt. 4 ppkt. zapytania ofertowego: 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiada niezbędną wiedzę (zaplecze trenerskie) i doświadczenie min. 3 letnie doświadczenie z przeprowadzenia szkoleń z przedmiotu zamówienia, potwierdzą przeprowadzenie co najmniej 200 godzin zajęć grupowych w tym warsztatowych dla osób pracujących, będących osobami zarządzającymi, bądź pełniących funkcję kierownicze i/lub trenerskie oraz dysponują potencjałem technicznym, 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 5) oświadcza, że nie istnieją żadne powiązania kapitałowe lub osobowościowe pomiędzy Zamawiającym i Partnerem projektu, a Podwykonawcą..... Podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Podwykonawcy

8 Załącznik nr 2 Wykaz przeprowadzonych szkoleń Lp Nazwa szkolenia Podmiot dla którego było Rok Ilość godz. Ilość osób Określić grupę osób wykonywanie szkolenie przeprowadz szkol. szkolonych*/poprzez (Pełna nazwa, oraz enia wpisanie numer wg. siedziba/miejscowość) szkolenia poniższego słowniczka Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawidłowego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane są zgodne z prawdą. Słowniczek: 1. Młodzież ucząca się, studenci studiów dziennych i zaocznych 2. Osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowe, wykluczeni społecznie 3. Osoby pracujące 4. Osoby pracujące, zarządzające zespołem pracowników 5. Inne (należy wymienić)... podpis Podwykonawcy