Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści"

Transkrypt

1

2

3

4 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy...9 Wymagania prawne dotyczące Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Rozdział 6. Struktura odpowiedzialności i uprawnień Rozdział 7. Szkolenie, świadomość, kompetencje i motywacja Rozdział 8. Komunikacja Rozdział 9. Dokumentacja Systemu Zarządzania BHP Rozdział 10. Zarządzanie ryzykiem zawodowym Rozdział 11. Organizacja prac działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami Rozdział 12. Zakupy Rozdział 13. Podwykonawstwo Rozdział 14. Monitorowanie Rozdział 15. Badanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych Rozdział 16. Auditowanie SZBHP Rozdział 17. Przegląd zarządzania SZBHP Rozdział 18. Postanowienia końcowe Rozdział 19. Spis załączników Procedura nr ZB/O/2014 Strona 4 z 45

5 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Cel procedury Celem procedury jest określenie zasad postępowania o charakterze organizacyjnym dla prawidłowego funkcjonowania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnym z wymaganiami normy PN-N 18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania w zakresie prowadzonej działalności przez PSE S.A. 2. Zakres procedury 2.1. Zakres przedmiotowy. 1) Opisy systemu zarządzania BHP, 2) Dokumentacja systemu BHP, 3) Polityka i cele BHP, 4) Wzory zapisów będące potwierdzeniem poprawnej realizacji wymagań normy PN-N 18001:2004. Ponadto niniejsza procedura zawiera odniesienie do wszystkich wymagań normy PN-N 18001: Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania Zakres przedmiotowy. 1) Wszystkie jednostki organizacyjne PSE S.A., w tym Oddziały, 2) Zewnętrzne podmioty działające na podstawie zawartych umów z PSE S.A. Rozdział 2. Definicje Definicje użyte w niniejszej procedurze są zgodne z terminologią określoną w normie PN-N ) Administrator - Osoba lub jednostka zarządzająca obiektem lub terenem. 2) Audit Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy systematyczne i niezależne badanie, mające na celu określenie czy działania podejmowane w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz osiągnięte rezultaty odpowiadają planowanym ustaleniom i czy te ustalenia zostały skutecznie wdrożone oraz czy są odpowiednie do realizacji Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a także do osiągnięcia celów organizacji w tym zakresie. 3) Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. 4) Cel ogólny zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - cel dotyczący działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikający z polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, który organizacja ustaliła do osiągnięcia. 5) Cel szczegółowy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - cel wyrażany ilościowo, zawsze gdy jest to możliwe, wynikający z celów ogólnych zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy organizacji, do zrealizowania, aby osiągnąć cele ogólne. 6) Choroba zawodowa - choroba wymieniona w wykazie chorób zawodowych spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, zwanych narażeniem zawodowym, występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy. Procedura nr ZB/O/2014 Strona 5 z 45

6 7) Ciągłe doskonalenie powtarzające się działanie mające na celu zwiększenie zdolności do spełnienia wymagań. 8) Działania korekcyjne działanie w celu wyeliminowania wykrytej niezgodności. 9) Działanie korygujące działanie w celu wyeliminowania przyczyny wykrytej niezgodności lub innej niepożądanej sytuacji. 10) Działanie zapobiegawcze działanie w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji niepożądanej. 11) Identyfikacja zagrożeń - identyfikacja zagrożeń jest procesem rozpoznawania, czy zagrożenie istnieje oraz czy zdefiniowano jego charakterystyki. Identyfikując zagrożenia stwierdza się, jaki jest stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek, chorobę lub inną szkodę. Identyfikację zagrożeń należy rozpocząć od zapoznania się z niezgodnościami, tzn. niespełnieniem wymagań przepisów i norm, jakie występują na stanowisku pracy, a następnie identyfikować wszystkie zagrożenia, których źródłem są występujące czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe. Identyfikacja zagrożeń powinna również objąć historią stanu środowiska pracy na stanowisku, a zatem zagrożenia, które przyczyniły się w przeszłości do powstania wypadków przy pracy, chorób zawodowych, awarii, zdarzeń niebezpiecznych. Do identyfikacji zagrożeń powinno się wykorzystać: a) listy kontrolne, b) metody zaawansowane, c) dokumentację techniczną, d) normy określające wymagania bezpieczeństwa pracy, e) dokumenty pomiarów czynników środowiska pracy. 12) Jednostka organizacyjna - Struktura organizacyjna podległa bezpośrednio Zarządowi, posiadająca własny regulamin i przypisane zasoby, osiągająca przypisane cele i pełniąca określone funkcje (Departament, Oddział, Biuro, Zespół). 13) Kierownik Zespołu ds. Systemu Zarządzania BHP osoba odpowiedzialna za organizowanie i kierowanie pracami Zespołu ds. Systemu Zarządzania BHP. 14) Komisja BHP - organ powołany przez Zarząd na podstawie ustawy Kodeks Pracy w celu zapewnienia realizacji współdziałania pracodawcy z przedstawicielami pracowników, konsultacji, przeglądów warunków pracy, opiniowania środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym oraz wnioskowania w sprawie poprawy warunków pracy. 15) Koordynator ds. Systemu Zarządzania BHP członek Zespołu ds. Systemu Zarządzania BHP odpowiedzialny za koordynację i nadzór nad funkcjonowaniem Systemu na terenie Oddziału (Pracownik BHP w Oddziale). 16) Ośrodek odpowiedzialności - Jednostki/komórki organizacyjne oraz tymczasowe struktury organizacyjne, w których osobie kierującej delegowane są uprawnienia oraz odpowiedzialność. 17) Monitorowanie - rozpoznawanie sytuacji związanych z potencjalnymi zagrożeniami zanim doprowadzą one do wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Proces ten pozwala projektować i stosować działania korygujące i zapobiegawcze, powstrzymujące lub ograniczające możliwość oddziaływania na ludzi czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia. 18) Niezgodność niespełnienie wymagania. 19) Ocena ryzyka zawodowego - proces analizowania ryzyka zawodowego i wyznaczania jego dopuszczalności. 20) Oddział - Jednostka organizacyjna utworzona w celu wykonywania określonych funkcji w zdefiniowanym przez Spółkę obszarze działalności. Procedura nr ZB/O/2014 Strona 6 z 45

7 PSE S.A. posiada pięć Oddziałów: a) Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE S.A. Oddział w Warszawie (PSE Oddział w Warszawie), b) Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE S.A. Oddział w Radomiu (PSE Oddział w Radomiu), c) Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE S.A. Oddział w Katowicach (PSE Oddział w Katowicach), d) Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE S.A. Oddział w Poznaniu (PSE Oddział w Poznaniu), e) Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE S.A. Oddział w Bydgoszczy (PSE Oddział w Bydgoszczy. 21) Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP - osoba powołana przez Zarząd PSE S.A., odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnie z wymaganiami normy PN-N-18001, pełniąca jednocześnie funkcję Kierownika Zespołu ds. SZBHP. 22) Podwykonawca osoba lub inna organizacja dostarczająca usługi danej organizacja w jej miejscach pracy zgodnie z uzgodnionymi wymaganiami, ustaleniami i warunkami (podwykonawca może być utożsamiany z terminem dostawca). 23) Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Polityka BHP) - deklaracja Zarządu PSE S.A. dotycząca intencji i zasad odnoszących się do ogólnych efektów działalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, określająca ramy do działania i ustalania celów organizacji dotyczących zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 24) Poważna awaria - zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska, lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 25) Pracownik - Osoba zatrudniona w PSE S.A. lub w Oddziale PSE S.A. na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 2 i 22 Kodeksu Pracy. 26) PSE S.A. - Spółka PSE S.A., w skład której wchodzi Centrala wraz z Oddziałami PSE S.A. 27) Ryzyko zawodowe - prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. 28) Służba BHP wyodrębniona wieloosobowa jednostka organizacyjna zwana dalej Zespołem BHP i Ochrony Przeciwpożarowej. W Oddziałach Spółki - wyodrębnione jednoosobowe stanowisko, zwane dalej Stanowiskiem ds. BHP i Ochrony Ppoż. 29) Społeczny Inspektor Pracy osoba wybierana w wyniku wewnętrznych wyborów zorganizowanych przez organizacje związkowe na podstawie Ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.). 30) Stanowisko pracy - przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę. 31) System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (SZBHP)- część ogólnego systemu zarządzania organizacją, która obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialności, zasady postępowania, procedury, procesy i zasoby potrzebne do opracowania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki bezpieczeństwa i higieny pracy. Procedura nr ZB/O/2014 Strona 7 z 45

8 32) Wymaganie potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe. 33) Wypadek przy pracy - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. 34) Zagrożenie- stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę. 35) Zagrożenie znaczące - zagrożenie mogące spowodować poważne i nieodwracalne uszkodzenie zdrowia lub śmierć, występujące w szczególności podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych lub w sytuacjach poważnych awarii. 36) Zakłócenie - nieplanowane wyłączenie samoczynne lub ręczne albo niedotrzymanie oczekiwanych parametrów pracy elementów majątku sieciowego lub telekomunikacyjnego mające wpływ na realizowanie zadań OSP. Zakłóceniem jest również awaria sieciowa lub awaria w systemie. 37) Zastępca Kierownika Zespołu ds. Systemu Zarządzania BHP osoba zastępująca Kierownika Zespołu ds. SZBHP, powoływana przez Pełnomocnika w uzgodnieniu z Zarządem PSE S.A. (pracownik Zespołu BHP i Ochrony Ppoż.). 38) Zdarzenie potencjalnie wypadkowe - niebezpieczne zdarzenie, stan lub zachowanie ludzi związane z wykonywaną pracą, kiedy nie dochodzi do urazów, pogorszenia stanu zdrowia lub strat materialnych. ale istnieją przesłanki aby uznać je za niebezpieczne dla człowieka, a także w przypadku gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że może ono narazić firmę na straty. 39) Zespół ds. Systemu Zarządzania BHP zespół osób, powołany przez Pełnomocnika w uzgodnieniu z Zarządem PSE S.A., celem wspieranie go we wszystkich działaniach zmierzających do poprawnego funkcjonowania i doskonalenia SZ BHP w PSE S.A. Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych 1. Dokumentacja organizacyjna Spółki 1.1. Statut Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A Regulamin organizacyjny PSE S.A Regulaminy szczegółowe jednostek organizacyjnych PSE S.A. w tym Oddziałów PSE S.A. w Warszawie, w Radomiu, w Katowicach, w Poznaniu i w Bydgoszczy. 2. Dokumenty planistyczne 2.1. Strategia Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A Plan Rozwoju Sieci Przesyłowej Plan Zamierzeń Inwestycyjnych PSE S.A Plan Inwestycji Rzeczowych PSE S.A. 3. Regulacje wewnętrzne o charakterze proceduralnym 3.1. Procedura komunikacji zewnętrznej PSE S.A Procedura likwidacji zakłóceń w majątku sieciowym i telekomunikacyjnym PSE S.A Zasady powoływania Zespołów Kryzysowych w PSE S.A. i informowania o sytuacji kryzysowej Zasady opracowywania i modyfikacji procedur w PSE S.A Instrukcja kancelaryjna PSE S.A Regulamin udzielania zamówień w PSE S.A Zasady rekrutacji, doboru i zatrudniania kandydatów do pracy w PSE S.A. Procedura nr ZB/O/2014 Strona 8 z 45

9 4. Instrukcje sektorowe, stanowiskowe, technologiczne 4.1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów stanowiących własność PSE S.A. Zestaw instrukcji dla wszystkich obiektów PSE S.A Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego w poszczególnych grupach stanowisk pracy występujących w PSE S.A. z uwzględnieniem ogólnych przepisów w zakresie BHP Zasady szkolenia pracowników PSE S.A. w zakresie BHP Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) 4.6. Klauzule umowne dotycząca BHP i Ppoż. 5. Umowy 5.1. Umowa generalna z PSE Inwestycje S.A. na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu oraz usług Biura Projektów 5.2. Umowy z Podmiotami zewnętrznymi 6. Inne dokumenty 6.1. Dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń 6.2. Standardy Sieci Przesyłowej 6.3. Raporty Roczne PSE S.A Wytyczne odnośnie zasad oceny stanu technicznego stacji i linii elektroenergetycznych NN. Rozdział 4. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 1. Wymagania ogólne 1.1. SZBHP został udokumentowany, ustanowiony i wdrożony w PSE S.A. zgodnie z wymaganiami normy PN-N 18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania Wprowadzony SZBHP podlega ciągłemu doskonaleniu Za nadzór nad SZBHP odpowiada Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP. 2. Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 2.1. Polityka BHP jest dokumentem zatwierdzanym formalnie przez Zarząd PSE S.A Polityka BHP stanowi wyraz woli i zobowiązania Zarządu PSE S.A. do ciągłego doskonalenia działań w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz związanych z nimi zagrożeń Polityka BHP stanowi ramy do ustalania i przeglądów celów ogólnych i szczegółowych PSE S.A. dotyczących BHP Za realizację postanowień Polityki BHP odpowiedzialny jest Zarząd PSE S.A., który również przekazuje dane wejściowe do jej aktualizacji Pełnomocnikowi Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP Polityka BHP jest publicznie dostępna na stronie internetowej PSE S.A. i w zakładce System Zarządzania BHP, jak również została zakomunikowana Pracownikom oraz podmiotom realizującym prace i działającym na rzecz PSE S.A Propozycje aktualizacji Polityki BHP mogą być zgłaszane do Zarządu Spółki za pośrednictwem Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP. Procedura nr ZB/O/2014 Strona 9 z 45

10 3. Współudział Pracowników 3.1. Zarząd PSE S.A. zapewnia konsultacje z Pracownikami i ich przedstawicielami oraz informuje Pracowników w zakresie wszystkich stwierdzonych zagrożeń związanych z ich pracą W PSE S.A. działa: Komisja BHP, która jest organem doradczym i opiniodawczym Zarządu PSE S.A Społeczny Inspektor Pracy, którego zadaniem jest czuwanie nad zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy Pracowników oraz ochrona ich uprawnień określonych w przepisach Prawa pracy Przedstawiciele załogi aktywnie uczestniczą w działaniach na rzecz ciągłego doskonalenia, realizowanych w ramach SZBHP. 4. Planowanie działań 4.1. Dla realizacji przyjętej w PSE S.A. Polityki BHP określa się działania operacyjne w postaci wskazanych celów BHP oraz określonych i przypisanych do nich zadań w zakresie BHP Cele: 1) odzwierciedlają zobowiązanie do ciągłego doskonalenia SZBHP, 2) są spójne z misją i celami strategicznymi Spółki, 3) uwzględniają możliwości techniczne, finansowe i organizacyjne jednostek, 4) są udokumentowane Cele i zadania BHP są zatwierdzane przez Zarząd PSE S.A Zestawienie propozycji celów i zadań na dany rok lub kolejne lata, wynikających z przyjętych celów jest przygotowywane przez Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP w oparciu o propozycje zgłaszane przez jednostki organizacyjne PSE S.A Cele i zadania powinny uwzględniać: 1) zmieniające się przepisy prawne, 2) wyniki identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego, 3) konieczność zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym, 4) możliwości techniczne i finansowe Spółki, 5) wymagania operacyjne i biznesowe Spółki, 6) ochronę interesów PSE S.A., 7) punkt widzenia stron zainteresowanych Każdy kierujący jednostką organizacyjną PSE S.A. zgłasza Pełnomocnikowi Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP propozycje celów i zadań BHP w zależności od potrzeb, z obszaru działalności, za który odpowiada dana jednostka organizacyjna Jednostki organizacyjne odpowiadają za realizację poszczególnych celów i zadań BHP, zgodnie z przypisaną odpowiedzialnością Realizacja celów i zadań z zakresu BHP jest przedmiotem monitorowania i oceny przez Zarząd PSE S.A. w ramach przeglądów SZBHP oraz przez Zespół ds. Systemu Zarządzania BHP podczas jego cyklicznych spotkań. Rozdział 5. Wymagania prawne dotyczące Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Procedura nr ZB/O/2014 Strona 10 z 45

11 1. Regulacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w PSE S.A Serie norm dotyczących Systemu Zarządzania BHP w tym norma PN-N Akty prawa, ustawy, rozporządzenia Normy techniczne Regulacje wewnętrzne Umowy. 2. Wykaz aktów prawnych 2.1. W PSE S.A. określono wymagania prawne i inne dotyczące BHP w odniesieniu do profilu działalności Spółki, oraz charakteru pracy Pracowników. Obowiązujący Wzór wykazu wymagań prawnych w zakresie BHP stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury Właścicielem Wykazu wymagań prawnych w zakresie BHP jest Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP, który odpowiada za nadzór nad jego aktualnością Wykaz wymagań prawnych w zakresie BHP jest weryfikowany w zakresie aktualności przy wsparciu kancelarii prawnej minimum 1 raz w roku Wykaz wymagań prawnych w zakresie BHP jest dostępny w zakładce System Zarządzania BHP Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP odpowiada za przekazywanie aktualnego Wykazu wymagań prawnych w zakresie BHP do Biura Komunikacji administrującego stroną intranetową PSE S.A, które jest odpowiedzialne za zapewnienie jego elektronicznego dostępu. 3. Zasady oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi 3.1. Jednostki organizacyjne PSE S.A. w zakresie swojej odpowiedzialności, są zobowiązane zgłosić do Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP konieczność aktualizacji danego aktu prawnego Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP podejmuje decyzję o aktualizacji Wykazu wymagań prawnych w zakresie BHP. Rozdział 6. Struktura odpowiedzialności i uprawnień 1. Struktura funkcyjna SZ BHP Zarząd Spółki PSE S.A. Pełnomocnik Zarządu ds. SZBHP Zespół ds. SZBHP Zespół Auditorów Wewnętrznych Jednostki Organizacyjne PSE S.A. Oddziały PSE S.A. Procedura nr ZB/O/2014 Strona 11 z 45

12 2. Podział odpowiedzialności w ramach Systemu Zarządzania BHP 2.1. W celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania Systemu Zarządzania BHP określono kluczowe odpowiedzialności związane z Systemem Zarząd PSE S.A. 1) w ramach funkcjonującego Systemu Zarządzania BHP: a) zatwierdza Politykę BHP, b) zatwierdza wykaz celów w zakresie Systemu Zarządzania BHP, c) przeprowadza Przeglądy Systemu Zarządzania BHP i zatwierdza ustalenia wynikające z przeglądów, d) zatwierdza plan działań ukierunkowany na osiągnięcie celów dotyczących Systemu Zarządzania BHP. 2) deleguje odpowiedzialności w zakresie Systemu Zarządzania BHP, 3) zapewnia niezbędne zasoby do wdrożenia, funkcjonowania, nadzorowania i doskonalenia SZ BHP. Zasoby te obejmują zasoby finansowe, środki rzeczowe, sprzęt techniczny, technologię, zasoby ludzkie oraz wiedzę i umiejętności specjalistyczne w tym zakresie, 4) Członek Zarządu odpowiedzialny za obszar BHP i ochrony ppoż. nadzoruje Pełnomocnika Zarządu ds. SZ BHP w realizacji prac wynikających z pełnionej funkcji Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP odpowiada za: 1) przedstawianie Zarządowi sprawozdań z funkcjonowania Systemu Zarządzania BHP, 2) współpracę z Zarządem w ramach przeprowadzanych Przeglądów Systemu Zarządzania BHP, 3) przygotowanie dla Zarządu propozycji celów i zadań w zakresie poprawy funkcjonowania Systemu Zarządzania BHP (technicznych, organizacyjnych, personalnych itp.) na dany rok kalendarzowy z perspektywą na kolejne lata oraz nadzorowanie realizacji zatwierdzonych zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne, 4) nadzór nad przygotowaniem propozycji budżetu dla potrzeb poprawnego funkcjonowania Systemu Zarządzania BHP, 5) wnioskowanie do Zarządu w zakresie powoływania i odwoływania członków Zespołu ds. Systemu Zarządzania BHP, 6) kierowanie pracami Zespołu ds. Systemu Zarządzania BHP, 7) kierowanie i nadzór nad pracą Zespołu auditorów wewnętrznych oraz nadzorowanie procesu auditów wewnętrznych w ramach funkcjonującego Systemu Zarządzania BHP, 8) nadzór nad postępowaniem dotyczącym wyboru jednostki certyfikującej 9) nadzór nad poprawnością merytoryczną informacji z zakresu Systemu Zarządzania BHP, wykorzystywanych w ramach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, 10) współpracę z jednostkami organizacyjnymi w ramach funkcjonującego System Zarządzania BHP, 11) promowanie współudziału wszystkich Pracowników w działania na rzecz BHP, 12) nadzór nad poprawnością dokumentacji Systemu Zarządzania BHP, na zgodność z wymaganiami normy PN-N-18001, 13) nadzór nad kompletnością, aktualnością i udostępnieniem Wykazu wymagań prawnych w zakresie BHP, 14) identyfikowanie potrzeb szkoleniowych w zakresie funkcjonującego Systemu Zarządzania BHP dla Pracowników oraz auditorów wewnętrznych, Procedura nr ZB/O/2014 Strona 12 z 45

13 15) reagowanie na zgłaszane nieprawidłowości i niezgodności w ramach funkcjonującego Systemu Zarządzania BHP, 16) nadzór nad przeprowadzaniem działań korekcyjnych, korygujących, zapobiegawczych i doskonalących w ramach funkcjonującego Systemu Zarządzania BHP Koordynator ds. Systemu Zarządzania BHP, wchodzi w skład Zespołu ds. Systemu Zarządzania BHP i odpowiada za: 1) koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem Systemu Zarządzania BHP w Oddziale, 2) prowadzenie i archiwizację dokumentacji SZBHP w Oddziale, 3) przeprowadzanie aktualizacji dokumentacji SZBHP w Oddziale, 4) informowanie Kierownika Zespołu ds. SZBHP w zakresie realizacji celów przez jednostki organizacyjne, 5) inne zadania, stosownie do potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania i doskonalenia Systemu Zarządzania BHP w Oddziale Zastępca Kierownika Zespołu ds. Systemu Zarządzania BHP, wchodzi w skład Zespołu ds. Systemu Zarządzania BHP, wspiera Kierownika Zespołu ds. Systemu Zarządzania BHP w realizacji zadań oraz odpowiada za: 1) przygotowanie celów i zadań w obszarze Systemu Zarządzania BHP, 2) przygotowanie planu szkoleń, 3) przygotowanie planu budżetu, 4) monitorowanie realizacji celów i zadań przydzielonych dla jednostek organizacyjnych PSE S.A. oraz informowanie Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP o stopniu ich zaawansowania, 5) inne zadania, stosownie do potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania i doskonalenia Systemu Zarządzania BHP Zespół ds. Systemu Zarządzania BHP, podlega Pełnomocnikowi Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP, wspiera go we wszystkich działaniach zmierzających do jego poprawnego funkcjonowania i doskonalenia oraz odpowiada za: 1) prowadzanie aktualizacji Wykazu wymagań prawnych w zakresie BHP, 2) aktualizowanie i archiwizowanie dokumentacji Systemu Zarządzania BHP, 3) przygotowanie danych wejściowych na Przegląd zarządzania i danych wyjściowych z tego przeglądu, 4) współpracę z Zespołem auditorów wewnętrznych i innymi jednostkami organizacyjnymi PSE S.A. w ramach funkcjonującego Systemu Zarządzania BHP, 5) inne zadania, stosownie do potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania i doskonalenia Systemu Zarządzania BHP Zespół auditorów wewnętrznych powołany jest przez Zarząd, podlega Pełnomocnikowi Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP. Auditorzy odpowiadają za: 1) przygotowanie i realizację: a) auditów wewnętrznych zgodnie z ustalonym Programem auditów wewnętrznych, b) auditów specjalnych na wyraźne polecenie Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP. 2) zaplanowanie, w ramach przeprowadzanych auditów wewnętrznych, przebiegu auditu w jednostce organizacyjnej z uwzględnieniem podziału ról w zespole auditującym, Procedura nr ZB/O/2014 Strona 13 z 45

14 3) dokumentowanie wyników auditów wewnętrznych w formie kart niezgodności, raportów z auditów i własnych spostrzeżeń, 4) ocenę realizacji działań korekcyjnych, korygujących, zapobiegawczych i doskonalących prowadzonych przez jednostki organizacyjne w wyniku stwierdzonych niezgodności, 5) współpracę z Zespołem ds. Systemu Zarządzania BHP i innymi jednostkami organizacyjnymi PSE S.A. w ramach auditów wewnętrznych prowadzonych dla potrzeb oceny poprawności funkcjonowania Systemu Zarządzania BHP Komisja BHP współpracuje z Pełnomocnikiem Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP Społeczny Inspektor Pracy współpracuje z Pełnomocnikiem Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP Kierujący jednostkami organizacyjnymi odpowiadają za: 1) identyfikację oraz stosowanie wymagań prawnych i innych (np. zawartych w umowach, standardach, regulacjach wewnętrznych obowiązujących w PSE S.A.), dotyczących BHP, 2) monitorowanie zgodności z przepisami prawnymi i innymi wymaganiami Systemu Zarządzania BHP w swoim obszarze działania, 3) zgłaszanie do Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP propozycji celów i zadań na dany rok kalendarzowy z perspektywą na kolejne lata oraz propozycji aktualizacji Wykazu aktów prawnych i innych obowiązujących w PSE S.A., 4) przygotowanie materiałów zgodnie z wytycznymi Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP i ich terminowe przekazywanie w formie danych wejściowych na Przegląd zarządzania w zakresie BHP. 5) realizację celów i zadań w zakresie BHP wynikających z Przeglądu Systemu Zarządzania BHP, 6) zapewnienie zasobów ludzkich i rzeczowych do sprawnego przeprowadzania auditów zewnętrznych, wewnętrznych i specjalnych, 7) zapewnienie zgodności realizowanych działań z dokumentacją systemową w zakresie Systemu Zarządzania BHP, 8) podejmowanie decyzji dotyczących likwidacji zakłócenia/ awarii mieszcząca się w kompetencji jednostki organizacyjnej, 9) monitorowanie pomiarów środowiska pracy w zakresie BHP na swoim terenie, 10) zgłaszanie do Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP stwierdzonych nieprawidłowości, w tym nieprawidłowości, które miały związek z wystąpieniem awarii, wypadku przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych i innych zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo ludzi, mienia i środowiska, 11) realizację działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych wynikających z auditów wewnętrznych w zakresie BHP na swoim terenie, 12) realizację i zgłaszanie do Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP stanu wykonania zadań doskonalących na swoim terenie Pracownicy odpowiadają za: 1) znajomość i przestrzeganie założeń Polityki BHP w ramach realizowanych zadań, 2) realizację zadań zgodnie z procedurami, instrukcjami i/ lub innymi dokumentami wewnętrznymi firmy, 3) zgłaszanie Pełnomocnikowi Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP wszelkich problemów związanych z funkcjonowaniem Systemu Zarządzania BHP. Procedura nr ZB/O/2014 Strona 14 z 45

15 Rozdział 7. Szkolenie, świadomość, kompetencje i motywacja 1. Szkolenie, świadomość, kompetencje i motywacja 1.1. W PSE S.A. została ustanowiona i udokumentowana Procedura szkoleń i rozwoju Pracowników której celem jest zapewnienie prawidłowej identyfikacji potrzeb szkoleniowych oraz określenie zasad i form organizowania, przeprowadzanie, dokumentowania i oceny szkoleń Pracownicy podlegają obowiązkowym szkoleniom wstępnym i okresowym BHP określonym w dokumencie Zasady szkolenia BHP w PSE S.A Pracownicy podlegają obowiązkowym szkoleniom i egzaminom w zakresie uzyskania lub odnowienia uprawnień i upoważnień, niezbędnych do wykonywania określonych prac. Rozdział 8. Komunikacja 1. Komunikacja zewnętrzna 1.1. Komunikacja zewnętrzna w PSE S.A. prowadzona jest w oparciu o Procedurę komunikacji zewnętrznej PSE S.A., zgodnie z którą za prowadzenie komunikacji zewnętrznej odpowiedzialne jest Biuro Komunikacji PSE S.A Za poprawność merytoryczną informacji przekazywanych w ramach Systemu Zarządzania BHP odpowiada Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP W ramach komunikacji zewnętrznej związanej z funkcjonowaniem Systemu Zarządzania BHP odbywa się wymiana informacji i ich dokumentowanie z zainteresowanymi zewnętrznymi stronami, w tym z: 1) jednostką certyfikującą, 2) instytucjami administracji państwowej jak np. Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, 3) akredytowanymi laboratoriami pomiarowymi i pomiarowo badawczymi, 4) podwykonawcami W ramach komunikacji zewnętrznej SZBHP, następuje przekazywanie informacji o zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem pracy podwykonawcom i innym osobom, które mogą być na nie narażone. 2. Komunikacja wewnętrzna 2.1. Komunikacja wewnętrzna w ramach SZBHP obejmuje. 1) komunikowanie Pracownikom treści Polityki BHP i innych zobowiązań podjętych przez Spółkę w ramach SZBHP, 2) informowanie Pracowników o znaczących zagrożeniach, w tym sposobie organizowania prac w przypadku, gdy one występują oraz o wymaganiach prawnych i innych, 3) informowanie Pracowników o ustalonych celach i zadaniach BHP, 2.2. Każdy z Pracowników ma prawo zgłosić do Pełnomocnika Zarządu ds. SZBHP propozycję zmiany SZBHP Podstawowym narzędziem komunikacji wewnętrznej jest zakładka System Zarządzania BHP na stronie intranetowej Pozostałymi narzędziami komunikacji wewnętrznej są: 1) newsletter, Procedura nr ZB/O/2014 Strona 15 z 45

16 2) , 3) biuletyn wewnętrzny PSE S.A., 4) spotkania robocze Zespołu ds. Systemu Zarządzania BHP, 5) ulotki oraz broszury Biuro Komunikacji odpowiada za zapewnienie Pracownikom elektronicznego dostępu do zakładki System Zarządzania BHP oraz wprowadzania niezbędnych zmian zatwierdzonych przez Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP, jak również wysyłanie drogą elektroniczną powiadomienia o wprowadzonych zmianach. Wszystkie wymagane zmiany wprowadza do ww. zakładki Biuro Komunikacji w oparciu o zgłoszenie Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP Za treść merytoryczną zamieszczoną w zakładce System Zarządzania BHP odpowiada Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP Propozycje aktualizacji zakładki System Zarządzania BHP zgłasza Zespół ds. Systemu Zarządzania BHP, Pełnomocnikowi Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP. Rozdział 9. Dokumentacja Systemu Zarządzania BHP 1. Dokumentacja Systemu Zarządzania BHP 1.1. Dokumentację Systemu Zarządzania BHP stanowią: 1) Strategia PSE S.A., 2) Polityka BHP, 3) Księga Systemu Zarządzania BHP, Dokumenty potrzebne do zapewnienia skutecznego planowania przebiegu i nadzorowania działań prowadzonych w ramach Systemu Zarządzania BHP, 4) zapisy wymagane przepisami prawnymi i wynikające z funkcjonowania Systemu Zarządzania BHP (w tym zapisy z monitorowania, dotyczące szkoleń, wyniki auditów i przeglądów oraz zapisy dotyczące działań korygujących i zapobiegawczych) Regulacje wewnętrzne o charakterze normatywnym zgodnie z Regulaminem organizacyjnym PSE S.A. stanowią: 1) Uchwały Zarządu obowiązujące wszystkich Pracowników lub poszczególne jednostki organizacyjne Spółki, 2) Zarządzenia wydawane przez Członków Zarządu lub Kierujących jednostkami organizacyjnymi, 3) Procedury zatwierdzane Uchwałami Zarządu lub Zarządzeniami Zasady nadzoru nad dokumentacją Systemu Zarządzania BHP zostały wskazane w procedurze Zasady opracowywania i modyfikacji procedur w PSE S.A Dokumentacja jest udostępniona wszystkim Pracownikom w wewnętrznej sieci intranetowej bez możliwości wprowadzania do niej zmian Za aktualność i merytoryczną zawartość dokumentów dotyczących Systemu Zarządzania BHP odpowiada Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP Dokumenty i zapisy tworzone w ramach Systemu Zarządzania BHP są datowane (z datami nowelizacji) i łatwe do identyfikacji poprzez zastosowanie odpowiedniej symboliki, uporządkowane oraz archiwizowane przez okres 5 lat Zapisy związane ze środowiskiem pracy i stanem zdrowia Pracowników są na ich życzenie udostępniane, pod warunkiem przestrzegania zasad poufności i przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Procedura nr ZB/O/2014 Strona 16 z 45

17 Rozdział 10. Zarządzanie ryzykiem zawodowym 1. Zarządzanie ryzykiem zawodowym 1.1. W PSE S.A. została ustanowiona i udokumentowana Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego w poszczególnych grupach stanowisk pracy występujących w PSE S.A. z uwzględnieniem ogólnych przepisów w zakresie BHP Do oceny ryzyka zawodowego zastosowano metodę przedstawioną w Polskiej Normie PN-N 18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego według skali trójstopniowej Ocena ryzyka zawodowego jest przeprowadzona przez specjalnie do tego celu powołany Zespół Ocena ryzyka jest weryfikowana okresowo co najmniej co 2 lata i przeprowadzana zawsze w momencie kiedy informacje wykorzystywane do oceny straciły ważność oraz w sytuacjach: 1) tworzenia nowego stanowiska pracy, 2) wprowadzania zmian technologicznych lub organizacyjnych na stanowisku pracy, 3) zmiany obowiązujących wymagań, odnoszących się do ocenianych stanowisk, 4) zmiany w stosowanych środkach ochronnych Wszyscy Pracownicy Spółki są informowani o zagrożeniach występujących na ich stanowiskach pracy, (powyższe jest potwierdzane podpisem Pracownika). Rozdział 11. zagrożeniami Organizacja prac działań związanych ze znaczącymi 1. Cel i zakres działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami 1.1. W PSE S.A. prowadzone są prace i występują obszary działań, związane ze znaczącymi zagrożeniami. Prace te są wyszczególnione w Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych. Prowadzone są one w odpowiedni sposób i w ustalonych warunkach. Zasady prowadzenia tych prac zostały określone w ww. dokumencie zawierającym: 1) odniesienia do instrukcji szczegółowych organizacji i wykonywania prac eksploatacyjnych związanych ze znaczącymi zagrożeniami, 2) wzory druków (poleceń pisemnych na wykonanie tych prac oraz wykazów osób upoważnionych do wydawania tych poleceń) niezbędnych do prawidłowego dokumentowania i archiwizowania prowadzenia działań związanych z ze znaczącymi zagrożeniami w PSE S.A., 3) Wytyczne stosowania sprzętu ochronnego i narzędzi pracy do bezpiecznego wykonywania czynności eksploatacyjnych przy urządzeniach elektroenergetycznych Opracowano Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu i terenu stanowiącego własność PSE S.A. Przedmiotem niniejszej Instrukcji jest przedstawienie szczegółowych zasad dotyczących ochrony przeciwpożarowej obowiązujących na terenie siedziby PSE S.A., przy ul. Warszawskiej 165 w Konstancinie Jeziornej. We wszystkich Oddziałach Spółki zostały opracowane Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków oraz obiektów i terenów Stacji Elektroenergetycznych Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest przeznaczona dla wszystkich Pracowników oraz pracowników przedsiębiorstw i firm - osób prawnych i fizycznych użytkujących lub wykonujących prace na terenie ww. obiektów, budynków oraz obiektach Stacji Elektroenergetycznych. Warunek zapoznania z Instrukcją i przestrzegania jej ustaleń powinien być zawarty w każdej umowie najmu lub innej umowie, na podstawie której zewnętrzne Procedura nr ZB/O/2014 Strona 17 z 45

18 podmioty będą użytkowały budynek lub teren, bądź wykonywały prace na terenie budynków, oraz obiektów Stacji Elektroenergetycznych. Administrator lub osoba przez niego upoważniona ma prawo i obowiązek kontrolować wykonawców w zakresie realizacji ww. ustaleń i przestrzegania przez ich pracowników postanowień Instrukcji Opracowano także inne instrukcje wykonywania prac w szczególnie niebezpiecznych m.in.: 1) Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy na wysokości z użyciem sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, 2) Instrukcja postępowania w przypadku zatrucia produktami rozpadu SF6, 3) Instrukcja stanowiskowa pełnienia funkcji dyżurnego stacji. 2. Zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadki przy pracy i poważne awarie 2.1. W PSE S.A wprowadzane są rozwiązania organizacyjne w zakresie zapobiegania, gotowości i reagowania na wypadki przy pracy i poważne awarie. Rozwiązania te mają głównie charakter prewencyjny, a ponadto obejmują identyfikację możliwości wystąpienia sytuacji wypadkowych i awaryjnych oraz określają środki zapobiegające, uwzględnione przy analizie i ocenie ryzyka zawodowego W PSE S.A. zostały ustanowione i udokumentowane regulacje. 1) Procedura likwidacji zakłóceń w majątku sieciowym i telekomunikacyjnym PSE S.A., której celem jest uregulowanie działań w zakresie likwidacji zakłóceń w majątku sieciowym PSE S.A. i majątku telekomunikacyjnym z nim związanym w procesie utrzymania majątku sieciowego. 2) Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla budynków, obiektów budowlanych i terenów stanowiących własność PSE S.A. w których określono szczegółowe zasady dotyczące ochrony przeciwpożarowej obowiązującej na danym terenie Organizowane są akcje przeciwpożarowe oraz próbne ewakuacje Pracowników z pomieszczeń i terenów, które mogą być zagrożone w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej Każdy Pracownik przechodzi przeszkolenie z ochrony przeciwpożarowej: na swoim stanowisku pracy, występujących strefach pożarowych, warunkach ewakuacji, zasadach zapobiegania rozprzestrzeniania się pożaru, sposobach alarmowania wewnętrznego i alarmowania służb ratowniczych zewnętrznych Każde urządzenie przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne poddawane są przeglądom technicznym, i czynnościom konserwacyjnym w określonych odstępach czasu System pomocy przedmedycznej organizowany jest w sposób zapewniający: 1) szkolenie wszystkich Pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 2) wyznaczenie osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 3) wyposażenie apteczek pierwszej pomocy. Procedura nr ZB/O/2014 Strona 18 z 45

19 Rozdział 12. Zakupy 1. Zasady dokonywania Zakupów 1.1. W PSE S.A. zakupy dokonywane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami zawartymi w Regulaminie udzielania zamówień w PSE S.A W ramach obowiązujących procedur, przy każdym zakupie materiałów, wyrobów i usług, w SIWZ określane są szczegółowe wymagania, które powinien spełniać zakupywany materiał, wyrób lub usługa W części SIWZ o nazwie Program funkcjonalno użytkowy (PFU) lub opisie przedmiotu zamowienia zawarte są wymagania w zakresie BHP, o ile jest to zasadne. Daje to gwarancję, że: 1) osiągnięta zostanie zgodność z wymaganiami BHP obowiązującymi w PSE S.A., które są określone i włączone do specyfikacji dotyczących zakupów i umów, 2) wymagania krajowych przepisów prawnych oraz wewnętrzne wymagania PSE S.A. dotyczące BHP zostaną zidentyfikowane przed zakupem materiałów, wyrobów i usług, 3) przed użyciem zakupionych materiałów, wyrobów i usług zostaną wprowadzone rozwiązania zapewniające ich zgodność z wymaganiami w zakresie BHP. Rozdział 13. Podwykonawstwo 1. Wymagania dla Wykonawców / Podwykonawców 1.1. Wykonawcy, podwykonawcy i ich pracownicy pracujący/przebywający na terenie PSE S.A. są zobowiązani do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad, w tym określonych w umowach i zamówieniach PSE S.A. m. in: 1) przestrzegania procedur i rozwiązań organizacyjnych w zakresie BHP obowiązujących na terenie PSE S.A. 2) stałej komunikacji i współpracy z przedstawicielami PSE w celu zapewnienia okresowego monitorowania działań pod kątem BHP, 3) informowania o występujących zagrożeniach oraz związanych z nimi środkach zapobiegawczych i ochronnych, 4) rejestrowania i zgłaszania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych wśród pracowników podwykonawcy podczas wykonywania pracy na rzecz PSE S.A Szczegółowe wymagania dla wykonawców, podwykonawców i ich pracowników określane są w zawieranych umowach, łączących PSE S.A. i wykonawców świadczonych usług. Rozdział 14. Monitorowanie 1. Cel, zakres i zasady monitorowania 1.1. Monitorowaniu podlegają: 1) zagrożenia i ocena ryzyka zawodowego, 2) prace związane ze znaczącymi zagrożeniami, 3) wymagania prawne i inne, 4) realizacja celów, 5) przyrządy i wyposażenie służące do badan i pomiarów środowiska pracy, 6) wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe i choroby zawodowe. Procedura nr ZB/O/2014 Strona 19 z 45

20 1.2. Monitorowanie realizowane jest poprzez: 1) analizę wypadków, 2) analizę zdarzeń potencjalnie wypadkowych, 3) analizę chorób zawodowych, 4) pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy, 5) kontrole bieżące i tematyczne, 6) kontrole organów nadzoru państwowego, 7) działalność Komisji BHP Monitorowanie zapewnia: 1) informację pozwalającą ustalić, czy i na ile skutecznie funkcjonują wprowadzone rozwiązania organizacyjne w zakresie identyfikacji zagrożeń oraz zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego, 2) informację zwrotną na temat stanu BHP w organizacji, 3) podstawę do podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania i doskonalenia Systemu Zarządzania BHP Analiza wyników monitorowania środowiska pracy oraz informacja o wykonaniu działań podjętych w celu usunięcia ewentualnych zagrożeń, zawarta jest w Analizie stanu BHP i ochrony ppoż. i kierowana jest do wiadomości Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP w celu omówienia na Przeglądzie Systemu Zarządzania BHP. Rozdział 15. Badanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych Informacja o środkach profilaktycznych oraz wnioskach wraz z analizą zaistniałych zdarzeń wypadkowych, zdarzeń potencjalnie wypadkowych i chorób zawodowych jest przekazywana do Pełnomocnika Systemu Zarządzania BHP. Analizę przeprowadza się okresowo i jest ona zbiorczą, syntetyczną informacją z zaistniałych zdarzeń. 1. Wypadki przy pracy 1.1. W PSE S.A. określono sposób postępowania oraz obowiązki Pracownika i pracodawcy w razie zaistnienia wypadku oraz osób biorących udział w postępowaniu powypadkowym Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, niezwłocznie powiadamia swojego przełożonego o wypadku. Ten sam obowiązek spoczywa na każdym Pracowniku, który zauważył wypadek. Taka regulacja dotycząca zgłaszania wypadków ma zapewnić jak najszybsze podjęcie właściwych działań przez pracodawcę W razie wypadku przy pracy pracodawca, zgodnie z zapisem zawartym w art. 234 i 237 Kodeksu Pracy, jest obowiązany: 1) podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, 2) zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, 3) niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy, 4) ustalić okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządzić wymaganą dokumentację, 5) zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom, 6) prowadzić rejestr wypadków przy pracy, Procedura nr ZB/O/2014 Strona 20 z 45

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH Opracował Stanowisko Nazwisko i Imię Data Podpis Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Monika Janił Nocuń 30.06.2011 Zatwierdził Starosta

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 3 4 5 6 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja 12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka 7.03.13 1328/2013 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 wersja Wykaz wprowadzonych zmian od wersji 1 dokumentu / procedury Wersja 1 2 Opracował / Sprawdził Ewa Bonczek, Joanna Szafarczyk, Henryk Dziurka / Piotr Madeja

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 STAROSTWO POWIATOWE ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 www.powiatkluczborski.pl starostwo@powiatkluczborski.pl K S I Ę G A Nr J A K O Ś C I

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE Księga Jakości Numer wydania 2 Numer egzemplarza Egzemplarz informacyjny Otrzymujący Opracował Imię i nazwisko, stanowisko służbowe Barbara Proksa Pełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością Data 27.04.2006

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE NR 01/2009 według normy Opracował: 10.01.2010 Zatwierdził: 10.01.2010 Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan.

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4

1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4 Strona 1/ 38 Spis treści Spis treści strona 1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4 2. PRZEPISY STANOWIĄCE PODSTAWĘ DZIAŁALNOŚCI 11 3. STOSOWANA TERMINOLOGIA 12 4. SYSTEM ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.1. Definicje wypadków 18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.2. Charakterystyczne cechy wypadków 18.2.1. Nagłość zdarzenia 18.2.2. Przyczyna zewnętrzna zdarzenia 18.2.3. Uraz lub śmierć 18.2.4.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007 Zarządzenie Nr 32 /2007 z dnia 15 marzec 2007 w sprawie : wprowadzenia procedury auditów wewnętrznych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE strona 1 z 39 STAROSTWA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE WEDŁUG NORMY PN-EN ISO 9001:2009 SPRAWDZIŁ OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ Pełnomocnik ds. Systemu Starosta Wąbrzeski Zarządzania Jakością Krzysztof Goleń Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Wykonywanie zadań w zakresie sądownictwa powszechnego i ochrony prawnej

KSIĘGA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Wykonywanie zadań w zakresie sądownictwa powszechnego i ochrony prawnej EGZEMPLARZ UŻYTKOWY Podlega aktualizacji Sąd Rejonowy w Pile KSIĘGA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Wykonywanie zadań w zakresie sądownictwa powszechnego i ochrony prawnej według wymagań normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A ORLEN Eko sp. z o.o. 09-411 Płock ul. Chemików 7 Według norm: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 Imię i nazwisko Stanowisko

Bardziej szczegółowo