Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści"

Transkrypt

1

2

3

4 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy...9 Wymagania prawne dotyczące Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Rozdział 6. Struktura odpowiedzialności i uprawnień Rozdział 7. Szkolenie, świadomość, kompetencje i motywacja Rozdział 8. Komunikacja Rozdział 9. Dokumentacja Systemu Zarządzania BHP Rozdział 10. Zarządzanie ryzykiem zawodowym Rozdział 11. Organizacja prac działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami Rozdział 12. Zakupy Rozdział 13. Podwykonawstwo Rozdział 14. Monitorowanie Rozdział 15. Badanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych Rozdział 16. Auditowanie SZBHP Rozdział 17. Przegląd zarządzania SZBHP Rozdział 18. Postanowienia końcowe Rozdział 19. Spis załączników Procedura nr ZB/O/2014 Strona 4 z 45

5 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Cel procedury Celem procedury jest określenie zasad postępowania o charakterze organizacyjnym dla prawidłowego funkcjonowania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnym z wymaganiami normy PN-N 18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania w zakresie prowadzonej działalności przez PSE S.A. 2. Zakres procedury 2.1. Zakres przedmiotowy. 1) Opisy systemu zarządzania BHP, 2) Dokumentacja systemu BHP, 3) Polityka i cele BHP, 4) Wzory zapisów będące potwierdzeniem poprawnej realizacji wymagań normy PN-N 18001:2004. Ponadto niniejsza procedura zawiera odniesienie do wszystkich wymagań normy PN-N 18001: Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania Zakres przedmiotowy. 1) Wszystkie jednostki organizacyjne PSE S.A., w tym Oddziały, 2) Zewnętrzne podmioty działające na podstawie zawartych umów z PSE S.A. Rozdział 2. Definicje Definicje użyte w niniejszej procedurze są zgodne z terminologią określoną w normie PN-N ) Administrator - Osoba lub jednostka zarządzająca obiektem lub terenem. 2) Audit Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy systematyczne i niezależne badanie, mające na celu określenie czy działania podejmowane w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz osiągnięte rezultaty odpowiadają planowanym ustaleniom i czy te ustalenia zostały skutecznie wdrożone oraz czy są odpowiednie do realizacji Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a także do osiągnięcia celów organizacji w tym zakresie. 3) Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. 4) Cel ogólny zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - cel dotyczący działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikający z polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, który organizacja ustaliła do osiągnięcia. 5) Cel szczegółowy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - cel wyrażany ilościowo, zawsze gdy jest to możliwe, wynikający z celów ogólnych zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy organizacji, do zrealizowania, aby osiągnąć cele ogólne. 6) Choroba zawodowa - choroba wymieniona w wykazie chorób zawodowych spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, zwanych narażeniem zawodowym, występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy. Procedura nr ZB/O/2014 Strona 5 z 45

6 7) Ciągłe doskonalenie powtarzające się działanie mające na celu zwiększenie zdolności do spełnienia wymagań. 8) Działania korekcyjne działanie w celu wyeliminowania wykrytej niezgodności. 9) Działanie korygujące działanie w celu wyeliminowania przyczyny wykrytej niezgodności lub innej niepożądanej sytuacji. 10) Działanie zapobiegawcze działanie w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji niepożądanej. 11) Identyfikacja zagrożeń - identyfikacja zagrożeń jest procesem rozpoznawania, czy zagrożenie istnieje oraz czy zdefiniowano jego charakterystyki. Identyfikując zagrożenia stwierdza się, jaki jest stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek, chorobę lub inną szkodę. Identyfikację zagrożeń należy rozpocząć od zapoznania się z niezgodnościami, tzn. niespełnieniem wymagań przepisów i norm, jakie występują na stanowisku pracy, a następnie identyfikować wszystkie zagrożenia, których źródłem są występujące czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe. Identyfikacja zagrożeń powinna również objąć historią stanu środowiska pracy na stanowisku, a zatem zagrożenia, które przyczyniły się w przeszłości do powstania wypadków przy pracy, chorób zawodowych, awarii, zdarzeń niebezpiecznych. Do identyfikacji zagrożeń powinno się wykorzystać: a) listy kontrolne, b) metody zaawansowane, c) dokumentację techniczną, d) normy określające wymagania bezpieczeństwa pracy, e) dokumenty pomiarów czynników środowiska pracy. 12) Jednostka organizacyjna - Struktura organizacyjna podległa bezpośrednio Zarządowi, posiadająca własny regulamin i przypisane zasoby, osiągająca przypisane cele i pełniąca określone funkcje (Departament, Oddział, Biuro, Zespół). 13) Kierownik Zespołu ds. Systemu Zarządzania BHP osoba odpowiedzialna za organizowanie i kierowanie pracami Zespołu ds. Systemu Zarządzania BHP. 14) Komisja BHP - organ powołany przez Zarząd na podstawie ustawy Kodeks Pracy w celu zapewnienia realizacji współdziałania pracodawcy z przedstawicielami pracowników, konsultacji, przeglądów warunków pracy, opiniowania środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym oraz wnioskowania w sprawie poprawy warunków pracy. 15) Koordynator ds. Systemu Zarządzania BHP członek Zespołu ds. Systemu Zarządzania BHP odpowiedzialny za koordynację i nadzór nad funkcjonowaniem Systemu na terenie Oddziału (Pracownik BHP w Oddziale). 16) Ośrodek odpowiedzialności - Jednostki/komórki organizacyjne oraz tymczasowe struktury organizacyjne, w których osobie kierującej delegowane są uprawnienia oraz odpowiedzialność. 17) Monitorowanie - rozpoznawanie sytuacji związanych z potencjalnymi zagrożeniami zanim doprowadzą one do wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Proces ten pozwala projektować i stosować działania korygujące i zapobiegawcze, powstrzymujące lub ograniczające możliwość oddziaływania na ludzi czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia. 18) Niezgodność niespełnienie wymagania. 19) Ocena ryzyka zawodowego - proces analizowania ryzyka zawodowego i wyznaczania jego dopuszczalności. 20) Oddział - Jednostka organizacyjna utworzona w celu wykonywania określonych funkcji w zdefiniowanym przez Spółkę obszarze działalności. Procedura nr ZB/O/2014 Strona 6 z 45

7 PSE S.A. posiada pięć Oddziałów: a) Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE S.A. Oddział w Warszawie (PSE Oddział w Warszawie), b) Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE S.A. Oddział w Radomiu (PSE Oddział w Radomiu), c) Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE S.A. Oddział w Katowicach (PSE Oddział w Katowicach), d) Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE S.A. Oddział w Poznaniu (PSE Oddział w Poznaniu), e) Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE S.A. Oddział w Bydgoszczy (PSE Oddział w Bydgoszczy. 21) Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP - osoba powołana przez Zarząd PSE S.A., odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnie z wymaganiami normy PN-N-18001, pełniąca jednocześnie funkcję Kierownika Zespołu ds. SZBHP. 22) Podwykonawca osoba lub inna organizacja dostarczająca usługi danej organizacja w jej miejscach pracy zgodnie z uzgodnionymi wymaganiami, ustaleniami i warunkami (podwykonawca może być utożsamiany z terminem dostawca). 23) Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Polityka BHP) - deklaracja Zarządu PSE S.A. dotycząca intencji i zasad odnoszących się do ogólnych efektów działalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, określająca ramy do działania i ustalania celów organizacji dotyczących zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 24) Poważna awaria - zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska, lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 25) Pracownik - Osoba zatrudniona w PSE S.A. lub w Oddziale PSE S.A. na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 2 i 22 Kodeksu Pracy. 26) PSE S.A. - Spółka PSE S.A., w skład której wchodzi Centrala wraz z Oddziałami PSE S.A. 27) Ryzyko zawodowe - prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. 28) Służba BHP wyodrębniona wieloosobowa jednostka organizacyjna zwana dalej Zespołem BHP i Ochrony Przeciwpożarowej. W Oddziałach Spółki - wyodrębnione jednoosobowe stanowisko, zwane dalej Stanowiskiem ds. BHP i Ochrony Ppoż. 29) Społeczny Inspektor Pracy osoba wybierana w wyniku wewnętrznych wyborów zorganizowanych przez organizacje związkowe na podstawie Ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.). 30) Stanowisko pracy - przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę. 31) System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (SZBHP)- część ogólnego systemu zarządzania organizacją, która obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialności, zasady postępowania, procedury, procesy i zasoby potrzebne do opracowania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki bezpieczeństwa i higieny pracy. Procedura nr ZB/O/2014 Strona 7 z 45

8 32) Wymaganie potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe. 33) Wypadek przy pracy - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. 34) Zagrożenie- stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę. 35) Zagrożenie znaczące - zagrożenie mogące spowodować poważne i nieodwracalne uszkodzenie zdrowia lub śmierć, występujące w szczególności podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych lub w sytuacjach poważnych awarii. 36) Zakłócenie - nieplanowane wyłączenie samoczynne lub ręczne albo niedotrzymanie oczekiwanych parametrów pracy elementów majątku sieciowego lub telekomunikacyjnego mające wpływ na realizowanie zadań OSP. Zakłóceniem jest również awaria sieciowa lub awaria w systemie. 37) Zastępca Kierownika Zespołu ds. Systemu Zarządzania BHP osoba zastępująca Kierownika Zespołu ds. SZBHP, powoływana przez Pełnomocnika w uzgodnieniu z Zarządem PSE S.A. (pracownik Zespołu BHP i Ochrony Ppoż.). 38) Zdarzenie potencjalnie wypadkowe - niebezpieczne zdarzenie, stan lub zachowanie ludzi związane z wykonywaną pracą, kiedy nie dochodzi do urazów, pogorszenia stanu zdrowia lub strat materialnych. ale istnieją przesłanki aby uznać je za niebezpieczne dla człowieka, a także w przypadku gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że może ono narazić firmę na straty. 39) Zespół ds. Systemu Zarządzania BHP zespół osób, powołany przez Pełnomocnika w uzgodnieniu z Zarządem PSE S.A., celem wspieranie go we wszystkich działaniach zmierzających do poprawnego funkcjonowania i doskonalenia SZ BHP w PSE S.A. Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych 1. Dokumentacja organizacyjna Spółki 1.1. Statut Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A Regulamin organizacyjny PSE S.A Regulaminy szczegółowe jednostek organizacyjnych PSE S.A. w tym Oddziałów PSE S.A. w Warszawie, w Radomiu, w Katowicach, w Poznaniu i w Bydgoszczy. 2. Dokumenty planistyczne 2.1. Strategia Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A Plan Rozwoju Sieci Przesyłowej Plan Zamierzeń Inwestycyjnych PSE S.A Plan Inwestycji Rzeczowych PSE S.A. 3. Regulacje wewnętrzne o charakterze proceduralnym 3.1. Procedura komunikacji zewnętrznej PSE S.A Procedura likwidacji zakłóceń w majątku sieciowym i telekomunikacyjnym PSE S.A Zasady powoływania Zespołów Kryzysowych w PSE S.A. i informowania o sytuacji kryzysowej Zasady opracowywania i modyfikacji procedur w PSE S.A Instrukcja kancelaryjna PSE S.A Regulamin udzielania zamówień w PSE S.A Zasady rekrutacji, doboru i zatrudniania kandydatów do pracy w PSE S.A. Procedura nr ZB/O/2014 Strona 8 z 45

9 4. Instrukcje sektorowe, stanowiskowe, technologiczne 4.1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów stanowiących własność PSE S.A. Zestaw instrukcji dla wszystkich obiektów PSE S.A Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego w poszczególnych grupach stanowisk pracy występujących w PSE S.A. z uwzględnieniem ogólnych przepisów w zakresie BHP Zasady szkolenia pracowników PSE S.A. w zakresie BHP Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) 4.6. Klauzule umowne dotycząca BHP i Ppoż. 5. Umowy 5.1. Umowa generalna z PSE Inwestycje S.A. na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu oraz usług Biura Projektów 5.2. Umowy z Podmiotami zewnętrznymi 6. Inne dokumenty 6.1. Dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń 6.2. Standardy Sieci Przesyłowej 6.3. Raporty Roczne PSE S.A Wytyczne odnośnie zasad oceny stanu technicznego stacji i linii elektroenergetycznych NN. Rozdział 4. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 1. Wymagania ogólne 1.1. SZBHP został udokumentowany, ustanowiony i wdrożony w PSE S.A. zgodnie z wymaganiami normy PN-N 18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania Wprowadzony SZBHP podlega ciągłemu doskonaleniu Za nadzór nad SZBHP odpowiada Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP. 2. Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 2.1. Polityka BHP jest dokumentem zatwierdzanym formalnie przez Zarząd PSE S.A Polityka BHP stanowi wyraz woli i zobowiązania Zarządu PSE S.A. do ciągłego doskonalenia działań w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz związanych z nimi zagrożeń Polityka BHP stanowi ramy do ustalania i przeglądów celów ogólnych i szczegółowych PSE S.A. dotyczących BHP Za realizację postanowień Polityki BHP odpowiedzialny jest Zarząd PSE S.A., który również przekazuje dane wejściowe do jej aktualizacji Pełnomocnikowi Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP Polityka BHP jest publicznie dostępna na stronie internetowej PSE S.A. i w zakładce System Zarządzania BHP, jak również została zakomunikowana Pracownikom oraz podmiotom realizującym prace i działającym na rzecz PSE S.A Propozycje aktualizacji Polityki BHP mogą być zgłaszane do Zarządu Spółki za pośrednictwem Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP. Procedura nr ZB/O/2014 Strona 9 z 45

10 3. Współudział Pracowników 3.1. Zarząd PSE S.A. zapewnia konsultacje z Pracownikami i ich przedstawicielami oraz informuje Pracowników w zakresie wszystkich stwierdzonych zagrożeń związanych z ich pracą W PSE S.A. działa: Komisja BHP, która jest organem doradczym i opiniodawczym Zarządu PSE S.A Społeczny Inspektor Pracy, którego zadaniem jest czuwanie nad zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy Pracowników oraz ochrona ich uprawnień określonych w przepisach Prawa pracy Przedstawiciele załogi aktywnie uczestniczą w działaniach na rzecz ciągłego doskonalenia, realizowanych w ramach SZBHP. 4. Planowanie działań 4.1. Dla realizacji przyjętej w PSE S.A. Polityki BHP określa się działania operacyjne w postaci wskazanych celów BHP oraz określonych i przypisanych do nich zadań w zakresie BHP Cele: 1) odzwierciedlają zobowiązanie do ciągłego doskonalenia SZBHP, 2) są spójne z misją i celami strategicznymi Spółki, 3) uwzględniają możliwości techniczne, finansowe i organizacyjne jednostek, 4) są udokumentowane Cele i zadania BHP są zatwierdzane przez Zarząd PSE S.A Zestawienie propozycji celów i zadań na dany rok lub kolejne lata, wynikających z przyjętych celów jest przygotowywane przez Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP w oparciu o propozycje zgłaszane przez jednostki organizacyjne PSE S.A Cele i zadania powinny uwzględniać: 1) zmieniające się przepisy prawne, 2) wyniki identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego, 3) konieczność zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym, 4) możliwości techniczne i finansowe Spółki, 5) wymagania operacyjne i biznesowe Spółki, 6) ochronę interesów PSE S.A., 7) punkt widzenia stron zainteresowanych Każdy kierujący jednostką organizacyjną PSE S.A. zgłasza Pełnomocnikowi Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP propozycje celów i zadań BHP w zależności od potrzeb, z obszaru działalności, za który odpowiada dana jednostka organizacyjna Jednostki organizacyjne odpowiadają za realizację poszczególnych celów i zadań BHP, zgodnie z przypisaną odpowiedzialnością Realizacja celów i zadań z zakresu BHP jest przedmiotem monitorowania i oceny przez Zarząd PSE S.A. w ramach przeglądów SZBHP oraz przez Zespół ds. Systemu Zarządzania BHP podczas jego cyklicznych spotkań. Rozdział 5. Wymagania prawne dotyczące Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Procedura nr ZB/O/2014 Strona 10 z 45

11 1. Regulacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w PSE S.A Serie norm dotyczących Systemu Zarządzania BHP w tym norma PN-N Akty prawa, ustawy, rozporządzenia Normy techniczne Regulacje wewnętrzne Umowy. 2. Wykaz aktów prawnych 2.1. W PSE S.A. określono wymagania prawne i inne dotyczące BHP w odniesieniu do profilu działalności Spółki, oraz charakteru pracy Pracowników. Obowiązujący Wzór wykazu wymagań prawnych w zakresie BHP stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury Właścicielem Wykazu wymagań prawnych w zakresie BHP jest Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP, który odpowiada za nadzór nad jego aktualnością Wykaz wymagań prawnych w zakresie BHP jest weryfikowany w zakresie aktualności przy wsparciu kancelarii prawnej minimum 1 raz w roku Wykaz wymagań prawnych w zakresie BHP jest dostępny w zakładce System Zarządzania BHP Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP odpowiada za przekazywanie aktualnego Wykazu wymagań prawnych w zakresie BHP do Biura Komunikacji administrującego stroną intranetową PSE S.A, które jest odpowiedzialne za zapewnienie jego elektronicznego dostępu. 3. Zasady oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi 3.1. Jednostki organizacyjne PSE S.A. w zakresie swojej odpowiedzialności, są zobowiązane zgłosić do Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP konieczność aktualizacji danego aktu prawnego Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP podejmuje decyzję o aktualizacji Wykazu wymagań prawnych w zakresie BHP. Rozdział 6. Struktura odpowiedzialności i uprawnień 1. Struktura funkcyjna SZ BHP Zarząd Spółki PSE S.A. Pełnomocnik Zarządu ds. SZBHP Zespół ds. SZBHP Zespół Auditorów Wewnętrznych Jednostki Organizacyjne PSE S.A. Oddziały PSE S.A. Procedura nr ZB/O/2014 Strona 11 z 45

12 2. Podział odpowiedzialności w ramach Systemu Zarządzania BHP 2.1. W celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania Systemu Zarządzania BHP określono kluczowe odpowiedzialności związane z Systemem Zarząd PSE S.A. 1) w ramach funkcjonującego Systemu Zarządzania BHP: a) zatwierdza Politykę BHP, b) zatwierdza wykaz celów w zakresie Systemu Zarządzania BHP, c) przeprowadza Przeglądy Systemu Zarządzania BHP i zatwierdza ustalenia wynikające z przeglądów, d) zatwierdza plan działań ukierunkowany na osiągnięcie celów dotyczących Systemu Zarządzania BHP. 2) deleguje odpowiedzialności w zakresie Systemu Zarządzania BHP, 3) zapewnia niezbędne zasoby do wdrożenia, funkcjonowania, nadzorowania i doskonalenia SZ BHP. Zasoby te obejmują zasoby finansowe, środki rzeczowe, sprzęt techniczny, technologię, zasoby ludzkie oraz wiedzę i umiejętności specjalistyczne w tym zakresie, 4) Członek Zarządu odpowiedzialny za obszar BHP i ochrony ppoż. nadzoruje Pełnomocnika Zarządu ds. SZ BHP w realizacji prac wynikających z pełnionej funkcji Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP odpowiada za: 1) przedstawianie Zarządowi sprawozdań z funkcjonowania Systemu Zarządzania BHP, 2) współpracę z Zarządem w ramach przeprowadzanych Przeglądów Systemu Zarządzania BHP, 3) przygotowanie dla Zarządu propozycji celów i zadań w zakresie poprawy funkcjonowania Systemu Zarządzania BHP (technicznych, organizacyjnych, personalnych itp.) na dany rok kalendarzowy z perspektywą na kolejne lata oraz nadzorowanie realizacji zatwierdzonych zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne, 4) nadzór nad przygotowaniem propozycji budżetu dla potrzeb poprawnego funkcjonowania Systemu Zarządzania BHP, 5) wnioskowanie do Zarządu w zakresie powoływania i odwoływania członków Zespołu ds. Systemu Zarządzania BHP, 6) kierowanie pracami Zespołu ds. Systemu Zarządzania BHP, 7) kierowanie i nadzór nad pracą Zespołu auditorów wewnętrznych oraz nadzorowanie procesu auditów wewnętrznych w ramach funkcjonującego Systemu Zarządzania BHP, 8) nadzór nad postępowaniem dotyczącym wyboru jednostki certyfikującej 9) nadzór nad poprawnością merytoryczną informacji z zakresu Systemu Zarządzania BHP, wykorzystywanych w ramach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, 10) współpracę z jednostkami organizacyjnymi w ramach funkcjonującego System Zarządzania BHP, 11) promowanie współudziału wszystkich Pracowników w działania na rzecz BHP, 12) nadzór nad poprawnością dokumentacji Systemu Zarządzania BHP, na zgodność z wymaganiami normy PN-N-18001, 13) nadzór nad kompletnością, aktualnością i udostępnieniem Wykazu wymagań prawnych w zakresie BHP, 14) identyfikowanie potrzeb szkoleniowych w zakresie funkcjonującego Systemu Zarządzania BHP dla Pracowników oraz auditorów wewnętrznych, Procedura nr ZB/O/2014 Strona 12 z 45

13 15) reagowanie na zgłaszane nieprawidłowości i niezgodności w ramach funkcjonującego Systemu Zarządzania BHP, 16) nadzór nad przeprowadzaniem działań korekcyjnych, korygujących, zapobiegawczych i doskonalących w ramach funkcjonującego Systemu Zarządzania BHP Koordynator ds. Systemu Zarządzania BHP, wchodzi w skład Zespołu ds. Systemu Zarządzania BHP i odpowiada za: 1) koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem Systemu Zarządzania BHP w Oddziale, 2) prowadzenie i archiwizację dokumentacji SZBHP w Oddziale, 3) przeprowadzanie aktualizacji dokumentacji SZBHP w Oddziale, 4) informowanie Kierownika Zespołu ds. SZBHP w zakresie realizacji celów przez jednostki organizacyjne, 5) inne zadania, stosownie do potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania i doskonalenia Systemu Zarządzania BHP w Oddziale Zastępca Kierownika Zespołu ds. Systemu Zarządzania BHP, wchodzi w skład Zespołu ds. Systemu Zarządzania BHP, wspiera Kierownika Zespołu ds. Systemu Zarządzania BHP w realizacji zadań oraz odpowiada za: 1) przygotowanie celów i zadań w obszarze Systemu Zarządzania BHP, 2) przygotowanie planu szkoleń, 3) przygotowanie planu budżetu, 4) monitorowanie realizacji celów i zadań przydzielonych dla jednostek organizacyjnych PSE S.A. oraz informowanie Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP o stopniu ich zaawansowania, 5) inne zadania, stosownie do potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania i doskonalenia Systemu Zarządzania BHP Zespół ds. Systemu Zarządzania BHP, podlega Pełnomocnikowi Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP, wspiera go we wszystkich działaniach zmierzających do jego poprawnego funkcjonowania i doskonalenia oraz odpowiada za: 1) prowadzanie aktualizacji Wykazu wymagań prawnych w zakresie BHP, 2) aktualizowanie i archiwizowanie dokumentacji Systemu Zarządzania BHP, 3) przygotowanie danych wejściowych na Przegląd zarządzania i danych wyjściowych z tego przeglądu, 4) współpracę z Zespołem auditorów wewnętrznych i innymi jednostkami organizacyjnymi PSE S.A. w ramach funkcjonującego Systemu Zarządzania BHP, 5) inne zadania, stosownie do potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania i doskonalenia Systemu Zarządzania BHP Zespół auditorów wewnętrznych powołany jest przez Zarząd, podlega Pełnomocnikowi Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP. Auditorzy odpowiadają za: 1) przygotowanie i realizację: a) auditów wewnętrznych zgodnie z ustalonym Programem auditów wewnętrznych, b) auditów specjalnych na wyraźne polecenie Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP. 2) zaplanowanie, w ramach przeprowadzanych auditów wewnętrznych, przebiegu auditu w jednostce organizacyjnej z uwzględnieniem podziału ról w zespole auditującym, Procedura nr ZB/O/2014 Strona 13 z 45

14 3) dokumentowanie wyników auditów wewnętrznych w formie kart niezgodności, raportów z auditów i własnych spostrzeżeń, 4) ocenę realizacji działań korekcyjnych, korygujących, zapobiegawczych i doskonalących prowadzonych przez jednostki organizacyjne w wyniku stwierdzonych niezgodności, 5) współpracę z Zespołem ds. Systemu Zarządzania BHP i innymi jednostkami organizacyjnymi PSE S.A. w ramach auditów wewnętrznych prowadzonych dla potrzeb oceny poprawności funkcjonowania Systemu Zarządzania BHP Komisja BHP współpracuje z Pełnomocnikiem Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP Społeczny Inspektor Pracy współpracuje z Pełnomocnikiem Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP Kierujący jednostkami organizacyjnymi odpowiadają za: 1) identyfikację oraz stosowanie wymagań prawnych i innych (np. zawartych w umowach, standardach, regulacjach wewnętrznych obowiązujących w PSE S.A.), dotyczących BHP, 2) monitorowanie zgodności z przepisami prawnymi i innymi wymaganiami Systemu Zarządzania BHP w swoim obszarze działania, 3) zgłaszanie do Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP propozycji celów i zadań na dany rok kalendarzowy z perspektywą na kolejne lata oraz propozycji aktualizacji Wykazu aktów prawnych i innych obowiązujących w PSE S.A., 4) przygotowanie materiałów zgodnie z wytycznymi Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP i ich terminowe przekazywanie w formie danych wejściowych na Przegląd zarządzania w zakresie BHP. 5) realizację celów i zadań w zakresie BHP wynikających z Przeglądu Systemu Zarządzania BHP, 6) zapewnienie zasobów ludzkich i rzeczowych do sprawnego przeprowadzania auditów zewnętrznych, wewnętrznych i specjalnych, 7) zapewnienie zgodności realizowanych działań z dokumentacją systemową w zakresie Systemu Zarządzania BHP, 8) podejmowanie decyzji dotyczących likwidacji zakłócenia/ awarii mieszcząca się w kompetencji jednostki organizacyjnej, 9) monitorowanie pomiarów środowiska pracy w zakresie BHP na swoim terenie, 10) zgłaszanie do Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP stwierdzonych nieprawidłowości, w tym nieprawidłowości, które miały związek z wystąpieniem awarii, wypadku przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych i innych zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo ludzi, mienia i środowiska, 11) realizację działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych wynikających z auditów wewnętrznych w zakresie BHP na swoim terenie, 12) realizację i zgłaszanie do Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP stanu wykonania zadań doskonalących na swoim terenie Pracownicy odpowiadają za: 1) znajomość i przestrzeganie założeń Polityki BHP w ramach realizowanych zadań, 2) realizację zadań zgodnie z procedurami, instrukcjami i/ lub innymi dokumentami wewnętrznymi firmy, 3) zgłaszanie Pełnomocnikowi Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP wszelkich problemów związanych z funkcjonowaniem Systemu Zarządzania BHP. Procedura nr ZB/O/2014 Strona 14 z 45

15 Rozdział 7. Szkolenie, świadomość, kompetencje i motywacja 1. Szkolenie, świadomość, kompetencje i motywacja 1.1. W PSE S.A. została ustanowiona i udokumentowana Procedura szkoleń i rozwoju Pracowników której celem jest zapewnienie prawidłowej identyfikacji potrzeb szkoleniowych oraz określenie zasad i form organizowania, przeprowadzanie, dokumentowania i oceny szkoleń Pracownicy podlegają obowiązkowym szkoleniom wstępnym i okresowym BHP określonym w dokumencie Zasady szkolenia BHP w PSE S.A Pracownicy podlegają obowiązkowym szkoleniom i egzaminom w zakresie uzyskania lub odnowienia uprawnień i upoważnień, niezbędnych do wykonywania określonych prac. Rozdział 8. Komunikacja 1. Komunikacja zewnętrzna 1.1. Komunikacja zewnętrzna w PSE S.A. prowadzona jest w oparciu o Procedurę komunikacji zewnętrznej PSE S.A., zgodnie z którą za prowadzenie komunikacji zewnętrznej odpowiedzialne jest Biuro Komunikacji PSE S.A Za poprawność merytoryczną informacji przekazywanych w ramach Systemu Zarządzania BHP odpowiada Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP W ramach komunikacji zewnętrznej związanej z funkcjonowaniem Systemu Zarządzania BHP odbywa się wymiana informacji i ich dokumentowanie z zainteresowanymi zewnętrznymi stronami, w tym z: 1) jednostką certyfikującą, 2) instytucjami administracji państwowej jak np. Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, 3) akredytowanymi laboratoriami pomiarowymi i pomiarowo badawczymi, 4) podwykonawcami W ramach komunikacji zewnętrznej SZBHP, następuje przekazywanie informacji o zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem pracy podwykonawcom i innym osobom, które mogą być na nie narażone. 2. Komunikacja wewnętrzna 2.1. Komunikacja wewnętrzna w ramach SZBHP obejmuje. 1) komunikowanie Pracownikom treści Polityki BHP i innych zobowiązań podjętych przez Spółkę w ramach SZBHP, 2) informowanie Pracowników o znaczących zagrożeniach, w tym sposobie organizowania prac w przypadku, gdy one występują oraz o wymaganiach prawnych i innych, 3) informowanie Pracowników o ustalonych celach i zadaniach BHP, 2.2. Każdy z Pracowników ma prawo zgłosić do Pełnomocnika Zarządu ds. SZBHP propozycję zmiany SZBHP Podstawowym narzędziem komunikacji wewnętrznej jest zakładka System Zarządzania BHP na stronie intranetowej Pozostałymi narzędziami komunikacji wewnętrznej są: 1) newsletter, Procedura nr ZB/O/2014 Strona 15 z 45

16 2) , 3) biuletyn wewnętrzny PSE S.A., 4) spotkania robocze Zespołu ds. Systemu Zarządzania BHP, 5) ulotki oraz broszury Biuro Komunikacji odpowiada za zapewnienie Pracownikom elektronicznego dostępu do zakładki System Zarządzania BHP oraz wprowadzania niezbędnych zmian zatwierdzonych przez Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP, jak również wysyłanie drogą elektroniczną powiadomienia o wprowadzonych zmianach. Wszystkie wymagane zmiany wprowadza do ww. zakładki Biuro Komunikacji w oparciu o zgłoszenie Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP Za treść merytoryczną zamieszczoną w zakładce System Zarządzania BHP odpowiada Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP Propozycje aktualizacji zakładki System Zarządzania BHP zgłasza Zespół ds. Systemu Zarządzania BHP, Pełnomocnikowi Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP. Rozdział 9. Dokumentacja Systemu Zarządzania BHP 1. Dokumentacja Systemu Zarządzania BHP 1.1. Dokumentację Systemu Zarządzania BHP stanowią: 1) Strategia PSE S.A., 2) Polityka BHP, 3) Księga Systemu Zarządzania BHP, Dokumenty potrzebne do zapewnienia skutecznego planowania przebiegu i nadzorowania działań prowadzonych w ramach Systemu Zarządzania BHP, 4) zapisy wymagane przepisami prawnymi i wynikające z funkcjonowania Systemu Zarządzania BHP (w tym zapisy z monitorowania, dotyczące szkoleń, wyniki auditów i przeglądów oraz zapisy dotyczące działań korygujących i zapobiegawczych) Regulacje wewnętrzne o charakterze normatywnym zgodnie z Regulaminem organizacyjnym PSE S.A. stanowią: 1) Uchwały Zarządu obowiązujące wszystkich Pracowników lub poszczególne jednostki organizacyjne Spółki, 2) Zarządzenia wydawane przez Członków Zarządu lub Kierujących jednostkami organizacyjnymi, 3) Procedury zatwierdzane Uchwałami Zarządu lub Zarządzeniami Zasady nadzoru nad dokumentacją Systemu Zarządzania BHP zostały wskazane w procedurze Zasady opracowywania i modyfikacji procedur w PSE S.A Dokumentacja jest udostępniona wszystkim Pracownikom w wewnętrznej sieci intranetowej bez możliwości wprowadzania do niej zmian Za aktualność i merytoryczną zawartość dokumentów dotyczących Systemu Zarządzania BHP odpowiada Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP Dokumenty i zapisy tworzone w ramach Systemu Zarządzania BHP są datowane (z datami nowelizacji) i łatwe do identyfikacji poprzez zastosowanie odpowiedniej symboliki, uporządkowane oraz archiwizowane przez okres 5 lat Zapisy związane ze środowiskiem pracy i stanem zdrowia Pracowników są na ich życzenie udostępniane, pod warunkiem przestrzegania zasad poufności i przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Procedura nr ZB/O/2014 Strona 16 z 45

17 Rozdział 10. Zarządzanie ryzykiem zawodowym 1. Zarządzanie ryzykiem zawodowym 1.1. W PSE S.A. została ustanowiona i udokumentowana Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego w poszczególnych grupach stanowisk pracy występujących w PSE S.A. z uwzględnieniem ogólnych przepisów w zakresie BHP Do oceny ryzyka zawodowego zastosowano metodę przedstawioną w Polskiej Normie PN-N 18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego według skali trójstopniowej Ocena ryzyka zawodowego jest przeprowadzona przez specjalnie do tego celu powołany Zespół Ocena ryzyka jest weryfikowana okresowo co najmniej co 2 lata i przeprowadzana zawsze w momencie kiedy informacje wykorzystywane do oceny straciły ważność oraz w sytuacjach: 1) tworzenia nowego stanowiska pracy, 2) wprowadzania zmian technologicznych lub organizacyjnych na stanowisku pracy, 3) zmiany obowiązujących wymagań, odnoszących się do ocenianych stanowisk, 4) zmiany w stosowanych środkach ochronnych Wszyscy Pracownicy Spółki są informowani o zagrożeniach występujących na ich stanowiskach pracy, (powyższe jest potwierdzane podpisem Pracownika). Rozdział 11. zagrożeniami Organizacja prac działań związanych ze znaczącymi 1. Cel i zakres działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami 1.1. W PSE S.A. prowadzone są prace i występują obszary działań, związane ze znaczącymi zagrożeniami. Prace te są wyszczególnione w Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych. Prowadzone są one w odpowiedni sposób i w ustalonych warunkach. Zasady prowadzenia tych prac zostały określone w ww. dokumencie zawierającym: 1) odniesienia do instrukcji szczegółowych organizacji i wykonywania prac eksploatacyjnych związanych ze znaczącymi zagrożeniami, 2) wzory druków (poleceń pisemnych na wykonanie tych prac oraz wykazów osób upoważnionych do wydawania tych poleceń) niezbędnych do prawidłowego dokumentowania i archiwizowania prowadzenia działań związanych z ze znaczącymi zagrożeniami w PSE S.A., 3) Wytyczne stosowania sprzętu ochronnego i narzędzi pracy do bezpiecznego wykonywania czynności eksploatacyjnych przy urządzeniach elektroenergetycznych Opracowano Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu i terenu stanowiącego własność PSE S.A. Przedmiotem niniejszej Instrukcji jest przedstawienie szczegółowych zasad dotyczących ochrony przeciwpożarowej obowiązujących na terenie siedziby PSE S.A., przy ul. Warszawskiej 165 w Konstancinie Jeziornej. We wszystkich Oddziałach Spółki zostały opracowane Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków oraz obiektów i terenów Stacji Elektroenergetycznych Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest przeznaczona dla wszystkich Pracowników oraz pracowników przedsiębiorstw i firm - osób prawnych i fizycznych użytkujących lub wykonujących prace na terenie ww. obiektów, budynków oraz obiektach Stacji Elektroenergetycznych. Warunek zapoznania z Instrukcją i przestrzegania jej ustaleń powinien być zawarty w każdej umowie najmu lub innej umowie, na podstawie której zewnętrzne Procedura nr ZB/O/2014 Strona 17 z 45

18 podmioty będą użytkowały budynek lub teren, bądź wykonywały prace na terenie budynków, oraz obiektów Stacji Elektroenergetycznych. Administrator lub osoba przez niego upoważniona ma prawo i obowiązek kontrolować wykonawców w zakresie realizacji ww. ustaleń i przestrzegania przez ich pracowników postanowień Instrukcji Opracowano także inne instrukcje wykonywania prac w szczególnie niebezpiecznych m.in.: 1) Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy na wysokości z użyciem sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, 2) Instrukcja postępowania w przypadku zatrucia produktami rozpadu SF6, 3) Instrukcja stanowiskowa pełnienia funkcji dyżurnego stacji. 2. Zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadki przy pracy i poważne awarie 2.1. W PSE S.A wprowadzane są rozwiązania organizacyjne w zakresie zapobiegania, gotowości i reagowania na wypadki przy pracy i poważne awarie. Rozwiązania te mają głównie charakter prewencyjny, a ponadto obejmują identyfikację możliwości wystąpienia sytuacji wypadkowych i awaryjnych oraz określają środki zapobiegające, uwzględnione przy analizie i ocenie ryzyka zawodowego W PSE S.A. zostały ustanowione i udokumentowane regulacje. 1) Procedura likwidacji zakłóceń w majątku sieciowym i telekomunikacyjnym PSE S.A., której celem jest uregulowanie działań w zakresie likwidacji zakłóceń w majątku sieciowym PSE S.A. i majątku telekomunikacyjnym z nim związanym w procesie utrzymania majątku sieciowego. 2) Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla budynków, obiektów budowlanych i terenów stanowiących własność PSE S.A. w których określono szczegółowe zasady dotyczące ochrony przeciwpożarowej obowiązującej na danym terenie Organizowane są akcje przeciwpożarowe oraz próbne ewakuacje Pracowników z pomieszczeń i terenów, które mogą być zagrożone w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej Każdy Pracownik przechodzi przeszkolenie z ochrony przeciwpożarowej: na swoim stanowisku pracy, występujących strefach pożarowych, warunkach ewakuacji, zasadach zapobiegania rozprzestrzeniania się pożaru, sposobach alarmowania wewnętrznego i alarmowania służb ratowniczych zewnętrznych Każde urządzenie przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne poddawane są przeglądom technicznym, i czynnościom konserwacyjnym w określonych odstępach czasu System pomocy przedmedycznej organizowany jest w sposób zapewniający: 1) szkolenie wszystkich Pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 2) wyznaczenie osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 3) wyposażenie apteczek pierwszej pomocy. Procedura nr ZB/O/2014 Strona 18 z 45

19 Rozdział 12. Zakupy 1. Zasady dokonywania Zakupów 1.1. W PSE S.A. zakupy dokonywane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami zawartymi w Regulaminie udzielania zamówień w PSE S.A W ramach obowiązujących procedur, przy każdym zakupie materiałów, wyrobów i usług, w SIWZ określane są szczegółowe wymagania, które powinien spełniać zakupywany materiał, wyrób lub usługa W części SIWZ o nazwie Program funkcjonalno użytkowy (PFU) lub opisie przedmiotu zamowienia zawarte są wymagania w zakresie BHP, o ile jest to zasadne. Daje to gwarancję, że: 1) osiągnięta zostanie zgodność z wymaganiami BHP obowiązującymi w PSE S.A., które są określone i włączone do specyfikacji dotyczących zakupów i umów, 2) wymagania krajowych przepisów prawnych oraz wewnętrzne wymagania PSE S.A. dotyczące BHP zostaną zidentyfikowane przed zakupem materiałów, wyrobów i usług, 3) przed użyciem zakupionych materiałów, wyrobów i usług zostaną wprowadzone rozwiązania zapewniające ich zgodność z wymaganiami w zakresie BHP. Rozdział 13. Podwykonawstwo 1. Wymagania dla Wykonawców / Podwykonawców 1.1. Wykonawcy, podwykonawcy i ich pracownicy pracujący/przebywający na terenie PSE S.A. są zobowiązani do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad, w tym określonych w umowach i zamówieniach PSE S.A. m. in: 1) przestrzegania procedur i rozwiązań organizacyjnych w zakresie BHP obowiązujących na terenie PSE S.A. 2) stałej komunikacji i współpracy z przedstawicielami PSE w celu zapewnienia okresowego monitorowania działań pod kątem BHP, 3) informowania o występujących zagrożeniach oraz związanych z nimi środkach zapobiegawczych i ochronnych, 4) rejestrowania i zgłaszania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych wśród pracowników podwykonawcy podczas wykonywania pracy na rzecz PSE S.A Szczegółowe wymagania dla wykonawców, podwykonawców i ich pracowników określane są w zawieranych umowach, łączących PSE S.A. i wykonawców świadczonych usług. Rozdział 14. Monitorowanie 1. Cel, zakres i zasady monitorowania 1.1. Monitorowaniu podlegają: 1) zagrożenia i ocena ryzyka zawodowego, 2) prace związane ze znaczącymi zagrożeniami, 3) wymagania prawne i inne, 4) realizacja celów, 5) przyrządy i wyposażenie służące do badan i pomiarów środowiska pracy, 6) wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe i choroby zawodowe. Procedura nr ZB/O/2014 Strona 19 z 45

20 1.2. Monitorowanie realizowane jest poprzez: 1) analizę wypadków, 2) analizę zdarzeń potencjalnie wypadkowych, 3) analizę chorób zawodowych, 4) pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy, 5) kontrole bieżące i tematyczne, 6) kontrole organów nadzoru państwowego, 7) działalność Komisji BHP Monitorowanie zapewnia: 1) informację pozwalającą ustalić, czy i na ile skutecznie funkcjonują wprowadzone rozwiązania organizacyjne w zakresie identyfikacji zagrożeń oraz zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego, 2) informację zwrotną na temat stanu BHP w organizacji, 3) podstawę do podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania i doskonalenia Systemu Zarządzania BHP Analiza wyników monitorowania środowiska pracy oraz informacja o wykonaniu działań podjętych w celu usunięcia ewentualnych zagrożeń, zawarta jest w Analizie stanu BHP i ochrony ppoż. i kierowana jest do wiadomości Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP w celu omówienia na Przeglądzie Systemu Zarządzania BHP. Rozdział 15. Badanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych Informacja o środkach profilaktycznych oraz wnioskach wraz z analizą zaistniałych zdarzeń wypadkowych, zdarzeń potencjalnie wypadkowych i chorób zawodowych jest przekazywana do Pełnomocnika Systemu Zarządzania BHP. Analizę przeprowadza się okresowo i jest ona zbiorczą, syntetyczną informacją z zaistniałych zdarzeń. 1. Wypadki przy pracy 1.1. W PSE S.A. określono sposób postępowania oraz obowiązki Pracownika i pracodawcy w razie zaistnienia wypadku oraz osób biorących udział w postępowaniu powypadkowym Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, niezwłocznie powiadamia swojego przełożonego o wypadku. Ten sam obowiązek spoczywa na każdym Pracowniku, który zauważył wypadek. Taka regulacja dotycząca zgłaszania wypadków ma zapewnić jak najszybsze podjęcie właściwych działań przez pracodawcę W razie wypadku przy pracy pracodawca, zgodnie z zapisem zawartym w art. 234 i 237 Kodeksu Pracy, jest obowiązany: 1) podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, 2) zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, 3) niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy, 4) ustalić okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządzić wymaganą dokumentację, 5) zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom, 6) prowadzić rejestr wypadków przy pracy, Procedura nr ZB/O/2014 Strona 20 z 45

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy PODSTAWY ERGONOMII i BHP - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ciągłe doskonalenie Przegląd zarządzania ZaangaŜowanie kierownictwa oraz polityka BHP Planowanie Sprawdzanie oraz działania

Bardziej szczegółowo

Wypadek przy pracy - omówienie

Wypadek przy pracy - omówienie Wypadek przy pracy - omówienie Zgłoszenia wypadku dokonuje poszkodowany (jeśli stan jego zdrowia na to pozwala) lub inna osoba, która to zdarzenie zauważyła. Pracodawca ma następujące obowiązki: Udzielenie

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE

PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE Załącznik Nr 2 do Regulaminu pracy Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE 1 Skróty Użyte w procedurze określenia oznaczają: 1) wypadek - wypadek określony

Bardziej szczegółowo

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870) Na podstawie art. 237 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie: wdrożenia procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15 OFERTA WSPÓŁPRACY Pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy. Posiadamy duże doświadczenie z dziedziny BHP i P.POŻ. zakładów produkcyjnych, budownictwa ogólnego, przemysłowego sektora chemicznego

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe BHP i podstawy ergonomii Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadek przy pracy - definicja Wypadek przy pracy - definicja Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Ewa Górska Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy EWOLUCJA POGLĄDÓW NA ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Hand from root of finger to fingertip Hand frim wist to fingertip Arm from elbow to fingertip

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz

Bardziej szczegółowo

7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 7.1. Jakie wymagania i wytyczne dotyczące określenia struktur odpowiedzialności i uprawnień w systemie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców Instrukcja w sprawie Podwykonawców I/ZSZ-7.4-01-03 Wydanie 3 Data wydania 25.09.2012 r. Strona 2 z 5 1. Cel Celem instrukcji jest ustalenie zasad postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Romuald Kierkiewicz ElŜbieta Bujakowska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO Ireneusz Pawlik RODZAJE WYPADKÓW wypadek przy pracy wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy wypadek do lub z pracy WYPADKI PRZY PRACY Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008 Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 09.05. 2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Czeladź

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 Świdnik NIP: 712 323 52 53 Tel.081-4648701; 4648702; fax 081-4648834

Bardziej szczegółowo

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowe obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki zawarte w Kodeksie Pracy. Pracodawca ponosi odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takŝe zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art.

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. 237 2 kp,) Rozdział I Zarządzanie sprawami

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego I. Cel dokumentu Wytyczne określają rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do Podwykonawców pracujących w imieniu lub na terenie

Bardziej szczegółowo

nr: PJ-24 WYPADKI, ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWE, CHOROBY ZAWODOWE P R O C E D U R A

nr: PJ-24 WYPADKI, ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWE, CHOROBY ZAWODOWE P R O C E D U R A 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest pozyskanie informacji o zdarzeniach wypadkowych i chorobach zawodowych oraz zapewnienie realizacji wymogów prawa w odniesieniu do wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Bardziej szczegółowo

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza.

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza. ROZDZIAŁ VIII BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 61 1. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawowanie obowiązków z zakresu służby bhp zgodnie z Działem dziesiątym Kodeksu pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6 Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P VI-01 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP Ireneusz Pawlik USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Służba bezpieczeństwa i higieny pracy art. 237 11 WYMAGANIA PRAWNE Pracodawca zatrudniający więcej niż

Bardziej szczegółowo

ROLA SŁUŻBY BHP A KOORDYNATORA BHP NA BUDOWIE

ROLA SŁUŻBY BHP A KOORDYNATORA BHP NA BUDOWIE ROLA SŁUŻBY BHP A KOORDYNATORA BHP NA BUDOWIE Andrzej Nowak Wiceprezes Zarządu Głównego OSPSBHP Warszawa, dnia 24.06.2016 r. Art. 237 ¹¹ Kodeksu pracy (...)pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników

Bardziej szczegółowo

Ocena Ryzyka Zawodowego AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU

Ocena Ryzyka Zawodowego AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU Strona: 1 AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU Zredagował: Specjalista ds. bhp Data: 2014.02.03, podpis Zatwierdził Dyrektor Data: 2014.02.03,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009 r. Dz.U.09.105.870 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009 r.) Na podstawie art. 237 1 pkt 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerw ca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r. Dz.U.1997.109.704 2005.07.01 zm. Dz.U.2004.246.2468 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nadzór społeczny i wewnętrzny nad warunkami pracy ( W4) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, maj 2010 r.

Nadzór społeczny i wewnętrzny nad warunkami pracy ( W4) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, maj 2010 r. Nadzór społeczny i wewnętrzny nad warunkami pracy ( W4) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, maj 2010 r. Kodeks pracy; Nadzór nad prawem pracy i BHP Art. 18(5) 1. Społeczną kontrolę przestrzegania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU WYCHOWANKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 W SŁUPSKU

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU WYCHOWANKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 W SŁUPSKU Załącznik Nr 7 do Regulaminu bezpieczeństwa Przedszkola Miejskiego nr 11 w Słupsku PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU WYCHOWANKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 W SŁUPSKU

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2007 Warszawa, sierpień 2007 W

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO Lista pytań kontrolnych dla specjalisty zewnętrznego ds. bhp lub oceniającego jego pracę pracodawcy Przedstawiona lista dotyczy podstawowych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 109, poz. 704) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468) Na podstawie art. 237 11

Bardziej szczegółowo

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8.1. Jakie wymagania i zalecenia dotyczące kompetencji i szkoleń sformułowano w normach serii PN-N-18001? Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik nr 3 do umowy nr.. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

w sprawie szczegółowego trybu postępowania po wypadkach pracowników i studentów AP

w sprawie szczegółowego trybu postępowania po wypadkach pracowników i studentów AP AKADEMIi- w PGMORSKA SLLPSKT' REK T O R A T Zarządzenie nr RJ0210/19/11 75-200 ~tupsk "ui ~:~.t:;~esterplatte 64Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku tel. 5" 84 05 9JO ;ax..,9 84 05 935 d. 18 k. t. 2011

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY LESKO PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: Wydanie: P/8/ Strona: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracował

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH 1 Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w szkole opracowano na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93

WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93 WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uwaŝa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Samorządzie Kalisza Miasta na prawach powiatu. Na

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości... (pełnomocnik - nazwa jednostki organizacyjnej) Lublinie w...

POROZUMIENIE. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości... (pełnomocnik - nazwa jednostki organizacyjnej) Lublinie w... POROZUMIENIE o współpracy pracodawców, których pracownicy / osoby świadczące dla nich pracę jednocześnie wykonują prace w tym samym miejscu, dotyczące zapewnienia im bezpiecznych warunków pracy oraz o

Bardziej szczegółowo

POCEDURA SYSTEMU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WEWNĘTRZNY AUDYT JAKOŚCI. P 03/01 Obowiązuje od: 01 lutego 2015 r.

POCEDURA SYSTEMU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WEWNĘTRZNY AUDYT JAKOŚCI. P 03/01 Obowiązuje od: 01 lutego 2015 r. Strona: 1 z 5 Spis treści: 1. Przeznaczenie, cel 2. Zakres obowiązywania 3. Terminologia 4. Uprawnienia i obowiązki 5. Opis 5.1. Planowanie audytów 5.2. Przygotowanie audytów 5.3. Wykonanie audytów 5.3.1.

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU

PROCEDURA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU Załącznik do Zarządzenia VIII/2015/2016 PROCEDURA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU I. Podstawa prawna: art. 237 ustawy z dnia z

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze I. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że prowadzone są skuteczne korygujące i tzn. takie, które eliminują przyczyny rzeczywistych i potencjalnych niezgodności oraz innych niepożądanych sytuacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej I. Zakres i przedmiot instrukcji Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W ŻŁOBKU SAMORZADOWYM NR 18 W KRAKOWIE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W ŻŁOBKU SAMORZADOWYM NR 18 W KRAKOWIE PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W ŻŁOBKU SAMORZADOWYM NR 18 W KRAKOWIE Pierwszym i podstawowym obowiązkiem, jaki powstaje w sytuacji wypadku, jest udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR.2... I 05

ZARZĄDZENIE NR.2... I 05 ZARZĄDZENIE NR.2... I 05 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 23.03.2005 r. w sprawie organizacji i szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowegoto proste! Copyright by Zdzisław Wiszniewski

Ocena ryzyka zawodowegoto proste! Copyright by Zdzisław Wiszniewski Ocena ryzyka zawodowegoto proste! 1. Ryzyko zawodowe narzędzie do poprawy warunków pracy Kodeks pracy: 1991 r. - art. 215 1996 r. - art. 226, 227, 237 11a Pracodawca: ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA IS-7.10/01. O p r a c o w a ł S p r a w d z i ł Z a t w i e r d z i ł.

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA IS-7.10/01. O p r a c o w a ł S p r a w d z i ł Z a t w i e r d z i ł. INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Edycja instrukcji: 2 Data edycji: 10.2012 r. Strona 1 z 7 IS-7.10/01 Tytuł procedury:. SPIS TREŚCI 1. Cel instrukcji 2. Przedmiot instrukcji 3. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

I/DB/B/15/2007. Spis treści

I/DB/B/15/2007. Spis treści Strona:2/10 Spis treści 1. CEL INSTRUKCJI... 3 2. ZAKRES STOSOWANIA... 3 3. DEFINICJE... 3 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI... 3 5. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAZIE ZDARZEŃ WYPADKOWYCH ZAISTNIAŁYCH NA TERENIE ELEKTROWNI...

Bardziej szczegółowo

Umowa pracodawcy z placówką medycyny pracy na prowadzenie badań profilaktycznych pracowników

Umowa pracodawcy z placówką medycyny pracy na prowadzenie badań profilaktycznych pracowników OBOWIĄZKI PRACODAWCY Powiadomienie PIP oraz PIS o rozpoczęciu (zmianie) działalności Art. 209. 1. Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności,

Bardziej szczegółowo

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Utrzymanie osadników wód dołowych Czułów - czyszczenie komory osadnika (etap I i etap II) Wstęp. 1. Uzgodnienia szczegółowe warunków współpracy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTPOWANIA W PRZYPADKU WYPADKÓW WYCHOWANKÓW

PROCEDURA POSTPOWANIA W PRZYPADKU WYPADKÓW WYCHOWANKÓW Załącznik 2 do Zarządzenia 12/2013 Dyrektora przedszkola z dnia 30 sierpnia 2013 r. Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 76-200 Słupsk, ul. Wiatraczna 10, tel./fax. (059) 841-78-69 Konto: BRE BANK S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie Rodzaj działalności:. Liczba pracowników w jednostce lokalnej:. Wdrożony system zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 43/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku Zarządzenie Nr 43/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zgłaszania, ustalania okoliczności i przyczyn oraz dokumentowania wypadków pracowniczych przy

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie UCHWAŁA NR 9 /2014/15 z dnia 07. 08. 2015r. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie Podstawa prawna: Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Wypadki bezpieczeństwem. Organizacja służby bhp bhp apraca przy komputerzeft rth dgjjj tdyjdyjd

Zarządzanie Wypadki bezpieczeństwem. Organizacja służby bhp bhp apraca przy komputerzeft rth dgjjj tdyjdyjd PRZEPISY ANALIZY PRZYKŁADY KOMENTARZE PRZEPISY ANALIZY PRZYKŁADY KOMENTARZE Pod Redaktor redakcją naczelna Przemysława Agnieszka Gawrońska-Świeboda Ł. Siemiątkowskiego Redaktor merytoryczny Przemysław

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia INFORMACJE OGÓLNE SEMESTR I Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego Pracownia Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r.

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r. Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagroŝeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Audytu Wewnętrznego

Instrukcja Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2 /2008 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 10 stycznia 2008 roku Instrukcja Audytu Wewnętrznego Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja Audytu Wewnętrznego, zwana dalej Instrukcją,

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II Strona 1 z 5 Opracował Sprawdził Zatwierdził Ewa Flis Halina Gąsior Pełnomocnik ds. SZJ Ewa Flis Wójt Gminy Edwin Gortat 25.10.2011r.... 25.10.2011r.... 25.10.211r.... 25.10.2011r.... data podpis data

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2005 Z dnia 2005 r. INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie 1. DEFINICJE. 1) RYZYKO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy nr..

Załącznik nr 1 do umowy nr.. Załącznik nr 1 do umowy nr.. Podział obowiązków w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji prac w ruchu Zakładu Górniczego KWB Bełchatów między Zamawiającym a Wykonawcą (podmiotem zewnętrznym)

Bardziej szczegółowo

5. 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenie RM z 1 lipca 2009 r.

5. 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenie RM z 1 lipca 2009 r. Zarządzenie nr 23/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie zgłaszania i ewidencjonowania wypadków przy pracy pracowników w Akademii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE

Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarzadzenia2/2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W TYCHACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO dr inż. Zofia Pawłowska 1. Wymagania dotyczące oceny ryzyka zawodowego 2. Podstawowe zasady skutecznej oceny i ograniczania ryzyka zawodowego 3. Podstawowe problemy przy wdrażaniu

Bardziej szczegółowo