w sprawie szczegółowego trybu postępowania po wypadkach pracowników i studentów AP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w sprawie szczegółowego trybu postępowania po wypadkach pracowników i studentów AP"

Transkrypt

1 AKADEMIi- w PGMORSKA SLLPSKT' REK T O R A T Zarządzenie nr RJ0210/19/ ~tupsk "ui ~:~.t:;~esterplatte 64Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku tel. 5" JO ;ax.., d. 18 k. t k z Dla wie Dla ro u w sprawie szczegółowego trybu postępowania po wypadkach pracowników i studentów AP a podstawie 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra auki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 128, poz. 897) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 115, poz. 744, z późno zm.) zarządzam, co następuje: 1 1. Zarządzenie określa szczegółowy tryb postępowania po wypadkach pracowników i studentów Akademii Pomorskiej, zwanej dalej "Akademią". 2. Przez wypadek pracownika w niniejszym zarządzeniu rozumie się wypadki przy pracy, wypadki zrównane z wypadkami przy pracy oraz wypadki w drodze do pracy lub z pracy, którym ulegli pracownicy Akademii Pomorskiej. 3. Przez wypadek studenta w niniejszym zarządzeniu rozumie się wypadki studentów Akademii Pomorskiej oraz innych osób pobierających naukę albo odbywających praktyki przewidziane programem nauczania, zaistniałe podczas zajęć organizowanych przez Akademię na swoim terenie lub organizowanych poza jej terenem. 2 l. Osoby, które uległy wypadkowi lub będące świadkami zdarzenia, informują niezwłocznie o wypadku przełożonego poszkodowanego (prowadzącego zajęcia - w odniesieniu do wypadków studenckich podczas zajęć) oraz kierownika jednostki organizacyjnej lub jego zastępcę, na terenie której nastąpił wypadek. 2. Przełożony (prowadzący zajęcia) zapewnia udzielenie pierwszej pomocy oraz wezwanie fachowej pomocy medycznej, zabezpiecza miejsca wypadku.. 3. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której zaistniał wypadek, obowiązany jest podjąć niezbędne działania eliminujące i ograniczające zagrożenie oraz zgłosić do Rektora lub Inspektoratu BHP informację o wypadku (załącznik nr 1 - "Informacja o wypadku pracownika" i załącznik nr 2 "Zawiadomienie o studenckim zdarzeniu wypadkowym", do pobrania ze strony internetowej Uczelni - zakładka: Inspektor ds. BHP i Ppoż. 4. Inspektorat BHP obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Rektora o każdym śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym wypadku oraz zgłosić takie zdarzenie do właściwego inspektora pracy i prokuratora. 5. W związku z zaistnieniem wypadku w drodze do pracy lub z pracy kierownik jednostki organizacyjnej poszkodowanego zgłasza ten fakt do Inspektoratu BHP. Inspektor BHP sporządza kartę wypadku, dokonując kwalifikacji prawnej zdarzenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, W70ru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. U. r 237, poz. 2015).

2 3 l. Okol iczności wypadków ustala zespół powołany przez Rektora w skład, którego wchodzi pracownik Inspektoratu BI-]P oraz społeczny inspektor pracy/przedstawiciel pracowników. 2. Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku oraz sporządzenia protokołu według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298). 3. W przypadku wypadków studenckich zespół powypadkowy powołany przez Rektora jest obowiązany do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków oraz sporządzenia protokołu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. 4. W protokole zespół powypadkowy dokonuje kwalifikacji prawnej wypadku kierując się zasadami określonymi wart. 3 ust. l i 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późno zrn.) oraz określa środki profilaktyczne i wnioski w szczególności wynikające z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym nastąpił wypadek. 5. Zespół powypadkowy obowiązany jest zapoznać poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego wskutek wypadku z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem. 6. Protokół powypadkowy zatwierdza Rektor. 7. Protokół powypadkowy dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Rektora, jest dostarczany przez Inspektorat BHP właściwemu inspektorowi pracy. 8. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, który miał miejsce na terenie innego zakładu pracy, dokonuje zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego, w obecności przedstawiciela pracodawcy na terenie, którego miał miejsce wypadek. 4 l. inspektorat BHP prowadzi rejestr wypadków na podstawie protokołów powypadkowych zgodnie z 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 115, poz. 744 z późno zrn.). 2. Dane zawarte w rejestrze są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 3. Inspektorat BHP sporządza coroczną analizę wypadków przy pracy i wypadków studenckich oraz przekazuje ją do wiadomości Rektora i Kanclerza Akademii. 4. Protokół powypadkowy, wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową, przechowywany jest w Inspektoracie BHP przez okres 10 lat. 5 l. Jeżeli podczas postępowania w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku stwierdzone zostanie naruszenie przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, Rektor, na wniosek Inspektoratu BHP, kieruje do kierownika jednostki organizacyjnej, w której zdarzył się wypadek, polecenie usunięcia stwierdzonych uchybień oraz zastosowan ia środków profi laktycznych. 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych są odpowiedzialni za realizację planu działań korygujących/lub zapobiegawczych i/lub doskonalących, sprawują także bieżącą kontrolę nad wprowadzanymi działaniami. Po zrealizowaniu działań są odpowiedzialni za inicjowanie ponownej oceny ryzyka na stanowiskach, na których miało być ono ograniczone.

3 - 6 l. Zatwierdzony protokół powypadkowy jest podstawą ubiegania się przez osoby poszkodowane o świadczenia wynikające z ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. r 199, poz. 1673, z późno zm.). 2. Osobom, które uległy wypadkom w czasie zajęć w szkole wyższej albo w czasie odbywania praktyki przewidzianej organizacją studiów, przysługują świadczenia określone w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674, z późno zm.). Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 7 dr hab, ~adzw. Rom ar Drozd

4 0.0 0'0 0'0 0'0 0, '0 0, ' Załącznik nr 1 Słupsk, dnia INFORMACJA O WYPADKU (Wniosek o wszczęcie postępowania powypadkowego) Zgłaszam wypadek, który wydarzył się w dniu Dane poszkodowanego Imię i nazwisko. Imię ojca. Data urodzenia. Miejsce urodzenia. Adres zamieszkania o zamieszkały w. Stanowisko pracy. Wypadek miał miejsce w pracy O" Wypadek spowodował niezdolność do pracy dni od do. Faktyczna lub planowana godzina rozpoczęcia pracy w dniu zaistnienia wypadku. Godzina zaistnienia zdarzenia wypadkowego. Godzina zakończenia pracy w dniu wypadku *) Skutki wypadku - opis urazu:. Okoliczności i przyczyny wypadku w skrócie:

5 Kto udzielił poszkodowanemu pierwszej pomocy Nazwiska, imiona i adresy świadków: 1. _ imię, nazwisko i funkcja zgłaszającego *) Dotyczy wypadku w drodze z pracy

6 0.00' '0','0 o 0,'0 0'0, - Załącznik nr 2 (pieczęć Wydziału) (miejscowość i data) Inspektor BHP i PPOŻ. Akademii Pomorskiej w/m ZAWIADOMIENIE O STUDENCKIM ZDARZENIU WYPADKOWYM 1. Imię i nazwisko osoby poszkodowanej: 2. Wydział, rok i rodzaj studiów,: 3. Adres zamieszkania, telefon, osoby poszkodowanej:..., Data i godzina zdarzenia: 5. Miejsce zdarzenia:... (podczas zajęć - w budynku, w pomieszczeniu) 6. Skutki zdarzenia: "0 "0 o" o

7 0'0 0'0 0' '0 0' '0 0 0,. 0' Świadkowie zdarzenia: (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon) 8. Zwięzły opis zdarzenia: (data i podpis osoby zgłaszającej wypadek)

8 Załącznik nr 3 (pieczęć Uczelni/Wydziału) Słupsk, dnia. KARTA WYPADKU STUDENTA 1. Nazwa uczelni: Akademia Pomorska w Słupsku 2. Imię i nazwisko poszkodowanego Data urodzenia: Adres zamieszkania:. Rok studiów: Wydział:. Kierunek studiów:. 3 Rodzaj zajęć lub czynności wykonywane podczas wypadku:. 4. Rodzaj przeszkolenia -szkolenie ogólne, instruktaż stanowiskowy w zakresie bhp (właściwe podkreślić) data szkolenia:. 5. Rodzaj badań lekarskich- wstępne, okresowe- data ostatniego badania: - nie było badań lekarskich 6. Data wypadku:... godzina:.. miejsce zdarzenia: 7. Rodzaj doznanych obrażeń: czy wypadek spowodował śmierć - tak, nie *. 8. Czas trwania zwolnienia lekarskiego od... do. 9. Szczegółowy opis wypadku:

9 10. Imię i nazwisko oraz adres prowadzącego zajęcia dydaktyczne: 11. Pierwszej pomocy udzielił poszkodowanej 13. Imiona, nazwiska świadków wypadku: Podpisy świadków: Sporządził: Zatwierdzam: (pracownik służby bhp) (Dziekan) *-niepotrzebne skreślić

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2007 Warszawa, sierpień 2007 W

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU PRZY PRACY I POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne Police SA

Zakłady Chemiczne Police SA Strona / stron 1 / 15 Spis treści Karta zmian nr 10 1. Cel...2 2. Przedmiot...2 3. Zakres...2 4. Odpowiedzialność...3 5. Tryb postępowania...4 5.1 Zasady ogólne...4 5.2 Zdarzenia wypadkowe...4 5.2.1 Zdarzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1083

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1083 Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1083 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie postępowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 września 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 września 2003 r. Dz.U.2003.175.1707 2012.02.03 zm. Dz.U.2012.72 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 września 2003 r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk

Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 199, poz. 1673

Bardziej szczegółowo

Wypadki w pracy i choroby zawodowe

Wypadki w pracy i choroby zawodowe Wypadki w pracy i choroby zawodowe Co musi zrobić pracodawca w razie wypadku przy pracy Powiadamianie inspekcji pracy o wypadkach przy pracy jest możliwe przez całą dobę. Numery telefonów, pod którymi

Bardziej szczegółowo

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.1. Definicje wypadków 18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.2. Charakterystyczne cechy wypadków 18.2.1. Nagłość zdarzenia 18.2.2. Przyczyna zewnętrzna zdarzenia 18.2.3. Uraz lub śmierć 18.2.4.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKÓW POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKÓW POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKÓW POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI Marzena Walczewska inspektor ds. bhp Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli CSP Z dniem 30 listopada 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz

Bardziej szczegółowo

Autor: Kazimierz Sieroń. Wypadki uczniów

Autor: Kazimierz Sieroń. Wypadki uczniów Autor: Kazimierz Sieroń Wypadki uczniów 1 Podstawa prawna Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 616

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 616 Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 616 Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb: 1) przyznawania i wypłaty: USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 616 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 616 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 Dz.U. 2014 poz. 616 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb: 1) przyznawania i wypłaty: o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 1242 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie. Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Kancelaria Sejmu s. 1/29 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja

Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art. 3 ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

Sposób postępowania specjalistycznych komisji przy badaniu katastrof, wypadków i incydentów - zagadnienia wybrane

Sposób postępowania specjalistycznych komisji przy badaniu katastrof, wypadków i incydentów - zagadnienia wybrane Sposób postępowania specjalistycznych komisji przy badaniu katastrof, wypadków i incydentów - zagadnienia wybrane Załącznik Kolejowe Lotnicze Żegluga śródlądowa Krajowy system ratowniczo-gaśniczy ma na

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawach wypadków przy pracy i chorób zawodowych 315[01].Z4.03

Postępowanie w sprawach wypadków przy pracy i chorób zawodowych 315[01].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Postępowanie w sprawach wypadków przy pracy i chorób zawodowych 315[01].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 589 USTAWA. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Rozdział 1. Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 589 USTAWA. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Rozdział 1. Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria Sejmu s. 1/50 Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 589 USTAWA Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 404, 769, 1544, z 2014 r. poz. 598, 768, z 2015 r. poz. 277. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2009

Zarządzenie Nr 2/2009 Zarządzenie Nr 2/2009 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 03 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Nowe procedury prowadzenia postępowań powypadkowych z udziałem funkcjonariuszy Policji

Nowe procedury prowadzenia postępowań powypadkowych z udziałem funkcjonariuszy Policji Nowe procedury prowadzenia postępowań powypadkowych z udziałem funkcjonariuszy Policji Idzie NOWE 01 lipca 2014 roku weszła w Ŝycie Ustawa z dnia 04 kwietnia 2014 roku o świadczeniach odszkodowawczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności

Bardziej szczegółowo