nr: PJ-24 WYPADKI, ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWE, CHOROBY ZAWODOWE P R O C E D U R A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr: PJ-24 WYPADKI, ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWE, CHOROBY ZAWODOWE P R O C E D U R A"

Transkrypt

1

2 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest pozyskanie informacji o zdarzeniach wypadkowych i chorobach zawodowych oraz zapewnienie realizacji wymogów prawa w odniesieniu do wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 2. PRZEDMIOT PROCEDURY Przedmiotem procedury jest ustalenie trybu postępowania w związku ze zdarzeniami wypadkowymi i chorobami zawodowymi, identyfikowanymi zagrożeniami oraz zdarzeniami potencjalnie wypadkowymi. 3. ZAKRES PROCEDURY Procedura obowiązuje we wszystkich komórkach organizacyjnych Spółki. 4. TERMINOLOGIA I DEFINICJE WYPADEK PRZY PRACY ŚMIERTELNY WYPADEK PRZY PRACY CIĘŻKI WYPADEK PRZY PRACY ZBIOROWY WYPADEK PRZY PRACY CHOROBA ZAWODOWA ZDARZENIE POTENCJALNIE WYPADKOWE zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: a) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; b) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; c) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku. wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała. wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby. choroba określona w wykazie chorób zawodowych, o którym mowa w art pkt 2 Kodeksu pracy, jeżeli została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. URAZ uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego. niebezpieczne zdarzenie, związane z wykonywaną pracą, podczas którego nie dochodzi do urazów lub pogorszenia stanu zdrowia. ZAGROŻENIE stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę. Wydanie nr: 4 Obowiązuje od: Aktualizacja wydania z: strona: 2 z 10

3 5. OPIS POSTĘPOWANIA 5.1 Zagrożenia Każdy pracownik, zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ocenę warunków BHP w miejscu wykonywania pracy. W sytuacji, gdy warunki pracy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla jego życia lub zdrowia, albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, w sposób określony w Art. 210 Kodeksu pracy. Pracownik, który stwierdził zagrożenie w miejscu wykonywanej przez siebie pracy, informuje o nim bezpośredniego przełożonego lub kierownika komórki organizacyjnej Remech Spółka z o.o. ustnie lub wykorzystując w tym celu formularz F-01/PJ-24 Zgłoszenie zdarzenia potencjalnie wypadkowego/zagrożenia wypadkowego (część B). W przypadku otrzymania od pracownika informacji w formie ustnej, bezpośredni przełożony zobowiązany jest uruchomić niezbędne działania zabezpieczające oraz wypełnić formularz F-01/PJ-24. Kierownik, przekazuje wypełniony formularz do Biura BHP i ZSZ, gdzie podlega rejestracji. Kierownicy komórek organizacyjnych, zapewniają pracownikom dostęp do formularza w wersji papierowej, w wyznaczonych przez siebie miejscach. Dodatkowo, podczas realizacji prac w obiektach, ciągach komunikacyjnych i na instalacjach Z.Ch. Police S.A., pracownik który stwierdzi zagrożenie, zgłasza ustnie bezpośrednio kierownikowi komórki organizacyjnej, na rzecz której wykonywane są prace lub wykorzystując w tym celu formularz F-1/PQ-O-H03 Zgłoszenie zagrożenia wypadkowego (pkt 5.9 Procedury Z.Ch. Police SA nr PQ-O-H03 Monitorowanie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy). Pracownik, który zidentyfikował zagrożenie poza swoim stanowiskiem pracy, niezwłocznie informuje o zagrożeniu osobę odpowiedzialną za dany obszar, a następnie swojemu przełożonemu. 5.2 Zdarzenia wypadkowe Zdarzenia potencjalnie wypadkowe W przypadku identyfikacji zdarzenia potencjalnie wypadkowego, osoba która stwierdzi zaistnienie lub zidentyfikuje zdarzenie, podejmuje niezwłocznie działania zabezpieczające, stosownie do jej kompetencji i możliwości. Ujawnienie zdarzenia potencjalnie wypadkowego, następuje w formie zgłoszenia na formularzu F-01/PJ-24 Zgłoszenie zdarzenia potencjalnie wypadkowego/zagrożenia wypadkowego (część A). Pracownik, który zidentyfikował zdarzenie w obrębie swojego stanowiska pracy: podejmuje niezbędne działania zabezpieczające, zgodnie z możliwościami i zakresem kompetencji określonym w instrukcji stanowiskowej, niezwłocznie informuje ustnie o zdarzeniu swojego bezpośredniego przełożonego, i/lub wypełnia druk formularz F-01/PJ-24 Zgłoszenie zdarzenia potencjalnie wypadkowego/zagrożenia wypadkowego, w którym określa podjęte działania zabezpieczające i przekazuje go przełożonemu. W przypadku otrzymania od pracownika informacji w formie ustnej, bezpośredni przełożony zobowiązany jest w porozumieniu ze zgłaszającym wypełnić druk form. F-01/PJ-24. Wydanie nr: 4 Obowiązuje od: Aktualizacja wydania z: strona: 3 z 10

4 Kierownik komórki organizacyjnej, po zidentyfikowaniu zdarzenia w postaci zgłoszenia lub działań własnych, uruchamia niezbędne działania korekcyjne i zapobiegawcze, a wypełniony formularz F-01/PJ-24 przekazuje do Biura BHP i ZSZ, gdzie podlega rejestracji. Dodatkowo podczas realizacji prac na obiektach, instalacjach i szlakach komunikacyjnych Z.Ch. Police S.A. (poza zdarzeniami wewnątrz obiektów dzierżawionych przez Remech Spółka z o.o.) zgłoszenie zdarzeń potencjalnie wypadkowych odbywa się na formularzu F-4/PQ-O-H02 Zgłoszenie przez podwykonawcę wypadku/zdarzenia potencjalnie wypadkowego, który za pośrednictwem Biura BHP, przekazywany jest do Działu BHP Z.Ch. Police SA. Informacje o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, które wystąpiły podczas prac na instalacjach lub w obiektach ZCh Police S.A., powinny zostać zawarte w protokole zdawczo-odbiorczym wykonywanych prac. Analizę zgłoszonych zdarzeń potencjalnie wypadkowych, przeprowadza Kierownik Biura BHP i uruchamia ewentualne działania zapobiegawcze w dodatkowych obszarach. 5.3 Wypadki przy pracy Zgłaszanie wypadków przy pracy Pracownik, który uległ wypadkowi, zobowiązany jest (jeżeli jego stan zdrowia na to pozwala) niezwłocznie poinformować ustnie o wypadku swojego przełożonego. Obowiązkiem każdego pracownika, który zauważył wypadek przy pracy jest: a) udzielenie pomocy poszkodowanemu, b) powiadomienie służb medycznych, c) powiadomienie bezpośredniego przełożonego poszkodowanego pracownika. Przełożony po otrzymaniu informacji, zabezpiecza miejsce wypadku i niezwłocznie zgłasza ustnie lub telefonicznie zdarzenie wypadkowe: d) gdy miało miejsce na terenie obiektów Remech Spółka z o.o. lub poza terenem Zakładów Chemicznych Police S.A.: e) gdy miało miejsce na terenie obiektów ZCh Police S.A., procedura tak jak w pkt. d) oraz dodatkowo zgłasza wypadek przedstawicielowi zakładu lub wydziału, na terenie którego doszło do wypadku i wypełnia formularz F-4/PQ-O-H02 ( Zgłoszenie przez podwykonawcę wypadku/zdarzenia potencjalnie wypadkowego ), który dostarcza Kierownikowi Biura BHP. W przypadku braku możliwości powiadomienia o wypadku Kierownika Biura BHP, informację o zdarzeniu, należy przekazać niezwłocznie innemu pracownikowi służby BHP. Wypełniony formularz z ewentualnie naniesionymi dodatkowymi informacjami, Kierownik Biura BHP dostarcza do Działu BHP ZCh Police S.A. W przypadku uzyskania informacji o wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym, Kierownik Biura BHP o zdarzeniu powiadamia dodatkowo Prezesa Zarządu Spółki, Dyrektora Operacyjnego, właściwego inspektora PIP oraz prokuratora rejonowego. W przypadku braku możliwości powiadomienia o wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym przez Kierownika Biura BHP, zgłoszenia wypadku (Prezesowi Zarządu Spółki, Dyrektorowi Operacyjnemu, właściwemu inspektorowi PIP oraz Prokuraturze Rejonowej) dokonuje inny pracownik służby BHP, osoba kierująca/przełożony pracownika poszkodowanego, informując jednocześnie pozostałe osoby zobowiązane do dokonania tej czynności. Wydanie nr: 4 Obowiązuje od: Aktualizacja wydania z: strona: 4 z 10

5 Zgłoszeniu tym organom podlegają również inne wypadki, które wywołały wymienione skutki, mające związek z pracą, jeżeli mogą być uznane za wypadki przy pracy. Kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są, do zapewnienia środków do udzielenia poszkodowanym pierwszej pomocy oraz zorganizowania pomocy lekarskiej. Jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że poszkodowany pracownik w chwili wypadku znajdował się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przełożony nadzorujący pracę informuje o tym służby medyczne, celem ustalenia tego faktu. Odmowa poddania się badaniu, pozbawia poszkodowanego prawa do świadczeń, chyba że zainteresowany udowodni, że miały miejsce przyczyny, które uniemożliwiły poddanie się temu badaniu Postępowanie powypadkowe Wypadki przy pracy pracowników Spółki Okoliczności i przyczyny wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, bada zespół powypadkowy w składzie: Kierownik Biura BHP, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy. W wyjątkowych sytuacjach, dopuszcza się prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych przez zespół w składzie: Specjalista/Inspektor BHP, Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy (Wydziałowy SIP). Pozostałe wypadki bada zespół w składzie: Specjalista/Inspektor BHP, Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy (Wydziałowy SIP). Do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, kierujący pracownikami ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający: dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych, uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które w związku z wypadkiem zostały wstrzymane, dokonywania zmian położenia maszyn i innych urządzeń technicznych, jak również zmiany położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności. Zgodę na ponowne uruchomienie maszyn i innych urządzeń technicznych po zaistniałym wypadku przy pracy, wydaje kierownik komórki organizacyjnej, na terenie której miał miejsce wypadek, w uzgodnieniu ze społecznym inspektorem pracy, uczestniczącym w zespole powypadkowym. W przypadku wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, zgodę na uruchomienie maszyn i urządzeń wydaje Dyrektor Operacyjny, w uzgodnieniu z właściwym inspektorem pracy i prokuratorem. Dokonywanie zmian w miejscu wypadku, bez uzyskania zgody jest dopuszczalne, gdy zachodzi konieczność ratowania osób i mienia lub zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu. W przypadku wypadków śmiertelnych, ciężkich I zbiorowych, podczas realizacji prac na obiektach i instalacjach Z.Ch. Police S.A., zasady zabezpieczenia miejsca wypadku oraz sposób postępowania, reguluje procedura PQ-O-H02 Z.Ch. Police. Wydanie nr: 4 Obowiązuje od: Aktualizacja wydania z: strona: 5 z 10

6 Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku, zespół powypadkowy przystępuje do ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. W tym celu: dokonuje oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych, bada warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku, sporządza, w razie potrzeby szkice, fotografie, itp., przesłuchuje poszkodowanego i świadków zdarzenia, zasięga opinii lekarza lub innych specjalistów, zbiera inne dowody dotyczące wypadku, przeprowadza analizę przyczyn wypadku, dokonuje klasyfikacji prawnej wypadku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządza, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o zdarzeniu, protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Po sporządzeniu protokołu, zespół powypadkowy zapoznaje z jego treścią poszkodowanego, lub członków rodziny zmarłego pracownika (w przypadku wypadku śmiertelnego), informując o prawie wniesienia uwag do protokołu. Poszkodowany ma prawo do wglądu do akt sprawy oraz sporządzenia z nich notatek i odpisów oraz kopii. Protokół, z którym zapoznał się poszkodowany, zespół powypadkowy przekazuje Prezesowi Zarządu Spółki, który zatwierdza go nie później niż w ciągu 5 dni od dnia sporządzenia. W przypadku nie zatwierdzenia protokołu, zespół powypadkowy w ciągu 5 dni sporządza nowy protokół, do którego dołącza protokół nie zatwierdzony przez pracodawcę. Zatwierdzony protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, Kierownik Biura BHP, przekazuje w ciągu 7 dni: poszkodowanemu, Inspektorowi PIP i prokuratorowi rejonowemu w przypadku wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego. Protokoły powypadkowe wraz z dokumentacją (która stanowi podstawę ich sporządzenia), przechowywane są przez okres, co najmniej 10 lat w komórce BHP. Na podstawie zatwierdzonego protokołu, Kierownik Biura BHP : sporządza statystyczną kartę wypadku, którą przesyła do WUS, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przygotowuje Polecenie powypadkowe F-03/PJ-24, w którym uwzględnia wnioski i zalecenia profilaktyczne wynikające z postępowania powypadkowego. Polecenie powypadkowe zatwierdza Prezes Zarządu Spółki. Polecenie powypadkowe, Biuro BHP przekazuje do wiadomości Dyrektorowi Operacyjnemu. Informację o realizacji polecenia powypadkowego (z upływem terminu wskazanego w poleceniu), Kierownik właściwej komórki organizacyjnej przekazuje do Biura BHP na formularzu F-04/PJ-24 Karta kontrolna realizacji polecenia powypadkowego. Kierownik Biura BHP prowadzi rejestr wypadków przy pracy. Wydanie nr: 4 Obowiązuje od: Aktualizacja wydania z: strona: 6 z 10

7 Wypadki przy pracy osób zatrudnionych na umowę zlecenie Niezwłocznie, po otrzymaniu informacji o wypadku, Kierownik Biura BHP, pisemnie powiadamia ZUS o wszczęciu postępowania powypadkowego. Tryb postępowania powypadkowego jest analogiczny jak w przypadku wypadków pracowników i prowadzony jest jednoosobowo przez specjalistę ds. BHP, który sporządza kartę wypadku. Karta wypadku nie podlega zatwierdzeniu. Kartę wypadku otrzymują: poszkodowany, ZUS w przypadku uznania zdarzenia za wypadek przy pracy, osoba sporządzająca Wypadki przy pracy pracowników firm obcych Na wniosek pracodawcy poszkodowanego pracownika firmy obcej - Spółka Remech, (na której terenie miał miejsce wypadek), może ustalić okoliczności i przyczyny wypadku. Dokumentację z podjętych działań Remech Spółka z o.o. przekazuje pracodawcy poszkodowanego pracownika. Każde zdarzenie wypadkowe, jakie wystąpiło w obiektach, na instalacjach i szlakach komunikacyjnych ZCh Police S.A., podwykonawca zgłasza pisemnie Kierownikowi Biura BHP Spółki Remech na formularzu F-4/PQ-O-H02 Zgłoszenie przez podwykonawcę wypadku/zdarzenia potencjalnie wypadkowego. 5.4 Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego Po każdym wypadku przy pracy, kierownik komórki organizacyjnej, w której miało miejsce zdarzenie, uruchamia aktualizację oceny ryzyka zgodnie z Procedurą PJ-26 - Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego. 5.5 Choroby zawodowe Pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na powstanie choroby zawodowej, zgłasza (za pośrednictwem lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami) podejrzenie Kierownikowi Biura BHP, który podejmuje działania wynikające z obowiązujących przepisów. W celu określenia narażeń, okresów zatrudnienia i pozyskania innych niezbędnych informacji, pracownik Biura Personalnego oraz Kierownik Biura BHP, zgodnie z zakresem kompetencji, wypełniają Kartę narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej wystawioną przez lekarza pracownikowi, u którego podejrzewa się chorobę zawodową, ze wskazaniem choroby i rodzajem czynnika, uznanego za jej przyczynę. Kierownik Biura BHP, zgłasza Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu i Okręgowemu Inspektorowi Pracy, każdy przypadek rozpoznania choroby zawodowej i podejrzenia o taką chorobę, jeżeli zgłoszenia nie dokonał wcześniej lekarz, który podczas wykonywania praktyki, powziął podejrzenie choroby zawodowej u pracownika. Po zakończeniu postępowania, mającego na celu ustalenie uszczerbku na zdrowiu lub niezdolności do pracy w związku ze stwierdzoną chorobą zawodową pracownika, Kierownik Biura BHP przesyła do Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz do Powiatowego Inspektora Sanitarnego zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej. Wydanie nr: 4 Obowiązuje od: Aktualizacja wydania z: strona: 7 z 10

8 W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej, Kierownik Biura BHP inicjuje działania w celu: ustalenia przyczyny powstania choroby i rozmiaru zagrożenia tą chorobą, działając w porozumieniu z właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, usunięcia czynników powodujących powstanie choroby zawodowej i zastosowanie niezbędnych środków zapobiegawczych, a jeśli nie jest to możliwe, zastosowanie innych skutecznych zabezpieczeń, zapewnienia realizacji zaleceń lekarskich. Biuro BHP prowadzi rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby oraz zgłasza je do Działu BHP ZCh Police S.A. na formularzu F-5/PQ-O-H02 Zgłoszenie przez podwykonawcę stwierdzonej choroby zawodowej. 5.6 Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Za czas niezdolności do pracy, w związku z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową, poszkodowany zachowuje prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia społecznego, na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Związek czasowy niezdolności do pracy z wypadkiem przy pracy, potwierdza Kierownik Biura BHP na zaświadczeniu (zwolnieniu lekarskim). W przypadku ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy po zakończonym leczeniu i rehabilitacji (jeżeli taka jest wymagana), poszkodowany pracownik składa wniosek na formularzu F-05/PJ-24 Wniosek poszkodowanego w Biurze BHP Spółki Remech. Do wniosku, poszkodowany dołącza zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zakończonej rehabilitacji, w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Pracownik Biura BHP, kompletuje dokumentację zawierającą: wniosek poszkodowanego, protokół powypadkowy lub kartę wypadku, decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej, zaświadczenie o stanie zdrowia i zakończonej rehabilitacji, wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się ubezpieczony, W przypadku ustalenia uszczerbku na zdrowiu, jednorazowe odszkodowanie wypłaca właściwy Oddział ZUS. Jeżeli w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, poszkodowany pracownik może nabyć prawo do renty z tego tytułu, to postępowanie z tym związane, prowadzi Biuro Personalne. Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługuje od pracodawcy odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie (w związku z wypadkiem przy pracy), przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy, z wyjątkiem utraty lub uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz wartości pieniężnych. Na wniosek poszkodowanego pracownika, Komisja BHP ustala wysokość świadczenia. Wydanie nr: 4 Obowiązuje od: Aktualizacja wydania z: strona: 8 z 10

9 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Odpowiedzialność za działania przewidziane niniejszą procedurą, spoczywa na wszystkich pracownikach Spółki, odpowiednio do zakresu obowiązków. 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 7.1 Ustawa z dnia r. Kodeks Pracy (jednolity tekst Dz. U. z 1998r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.). 7.2 Ustawa z dnia r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 199 poz. 1673). 7.3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informa- cji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. nr 115, poz. 744 z późn. zm. ). 7.4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych u podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. nr 132, poz. 1115). 7.5 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz. U nr 234, poz. 1974) 7.6 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. nr 132, poz. 1121), 7.7 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. nr 227, poz. 2298). 7.8 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz. U. nr 236, poz. 1992) 7.9 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. nr 269, poz. 2672) Zarządzenie nr 5 Prezesa Zarządu Remech Spółka z o.o. z dnia r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 7.11 Procedura PQ-O-H02 -Wypadki, zdarzenia potencjalnie wypadkowe, choroby zawodowe (ZCh Police S.A.) Procedura PQ-O-H03 - Monitorowanie BHP (ZCh Police S.A.) Procedura PJ-01 - Nadzór nad dokumentacją, 7.14 Procedura PJ-02 - Nadzór nad zapisami, 7.15 Procedura PJ-06 - Działania korygujące i zapobiegawcze, 7.16 Procedura PJ-25 - Identyfikowanie awarii i postępowanie w przypadku awarii, 7.17 Procedura PJ-26 - Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego Procedura PJ-28 - Ocena zgodności. System monitorowania i pomiarów parametrów środowiskowych 7.19 Procedura PJ-29 - Monitorowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy Wydanie nr: 4 Obowiązuje od: Aktualizacja wydania z: strona: 9 z 10

10 8. ZAŁĄCZNIKI 8.1 Załączniki: Z-01/PJ-24 - Wykaz obszarów działania SIP 8.2 Formularze: F-01/PJ-24 - Zgłoszenie zdarzenia potencjalnie wypadkowego/zagrożenia wypadkowego F-02/PJ-24 - Zawiadomienie o wypadku przy pracy F-03/PJ-24 - Polecenie powypadkowe F-04/PJ-24 - Karta kontrolna realizacji polecenia powypadkowego F-05/PJ-24 - Wniosek poszkodowanego F-4/PQ-O-H02 - Zgłoszenie przez podwykonawcę wypadku/zdarzenia potencjalnie wypadkowego (ZCh Police S.A.) F-5/PQ-O-H02 - Zgłoszenie przez podwykonawcę choroby zawodowej (ZCh Police S.A.) F-1/PQ-O-H03 - Zgłoszenie zagrożenia wypadkowego (ZCh Police S.A.). Wydanie nr: 4 Obowiązuje od: Aktualizacja wydania z: strona: 10 z 10

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy Zespół powypadkowy Okoliczności i przyczyny wypadków ustala, powoływany przez pracodawcę, zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracownik służby

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE

PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE Załącznik Nr 2 do Regulaminu pracy Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE 1 Skróty Użyte w procedurze określenia oznaczają: 1) wypadek - wypadek określony

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe BHP i podstawy ergonomii Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadek przy pracy - definicja Wypadek przy pracy - definicja Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie: wdrożenia procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA W SPRAWIE POSTĘPOWANIA W ZWIAZKU Z WYPADKIEM PRZY PRACY

PROCEDURA W SPRAWIE POSTĘPOWANIA W ZWIAZKU Z WYPADKIEM PRZY PRACY SPIS TREŚCI 1. Cel procedury strona 2 2. Przedmiot procedury strona 2 3. Zakres stosowania strona 2 4. Dokumenty bazowe strona 2 5. Definicje strona 3 6. Odpowiedzialność i uprawnienia strona 4 7. Sposób

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO Ireneusz Pawlik RODZAJE WYPADKÓW wypadek przy pracy wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy wypadek do lub z pracy WYPADKI PRZY PRACY Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870) Na podstawie art. 237 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA WYPADKU PRZY PRACY

I N S T R U K C J A POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA WYPADKU PRZY PRACY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/2016 Wójta Gminy Lądek z dnia 11 października 2016 I N S T R U K C J A POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA WYPADKU PRZY PRACY Procedura postępowania na wypadek zaistnienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takŝe zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze

Bardziej szczegółowo

WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBA ZAWODOWA

WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBA ZAWODOWA WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBA ZAWODOWA Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO 13 WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO Z dniem 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Bardziej szczegółowo

Procedura w sprawie wypadków przy pracy oraz wypadku ucznia w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy. SPIS TREŚCI

Procedura w sprawie wypadków przy pracy oraz wypadku ucznia w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. CEL PROCEDURY II. III. IV. ZAKRES STOSOWANIA DEFINICJE OBOWIĄZKI V. POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE VI. VII. VIII. AKTY PRAWNE OPROGRAMOWANIE ZAŁĄCZNIKI. Wzór zgłoszenia wypadku ucznia, 2. Wzór

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU PRZY PRACY I POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z 1 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr 105, poz.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z 1 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr 105, poz. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z 1 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr 105, poz. 870) Rozporządzenie określa: sposób i tryb postępowania przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009 r. Dz.U.09.105.870 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009 r.) Na podstawie art. 237 1 pkt 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2007 Warszawa, sierpień 2007 W

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 43/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku Zarządzenie Nr 43/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zgłaszania, ustalania okoliczności i przyczyn oraz dokumentowania wypadków pracowniczych przy

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93

WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93 WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uwaŝa

Bardziej szczegółowo

Wypadek przy pracy - omówienie

Wypadek przy pracy - omówienie Wypadek przy pracy - omówienie Zgłoszenia wypadku dokonuje poszkodowany (jeśli stan jego zdrowia na to pozwala) lub inna osoba, która to zdarzenie zauważyła. Pracodawca ma następujące obowiązki: Udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO W PRZEMKOWIE. z dnia 7 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 5/14 KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO W PRZEMKOWIE. z dnia 7 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 5/14 KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO W PRZEMKOWIE z dnia 7 kwietnia 2014 r. Kierownika Urzędu Miejskiego w Przemkowie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REAGOWANIE NA WYPADKI

REAGOWANIE NA WYPADKI STRONA / STRON 1 z 7 Bilfinger ELWO S.A. Procedura PB 3 Stanowisko Imię i Nazwisko Podpis Opracował: Specjalista ds. BHP i Ppoż. Marek Adamczyk Sprawdził: Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA W SPRAWIE WYPADKÓW PRZY PRACY ORAZ WYPADKÓW UCZNIÓW W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W BRODNICY SPIS TREŚCI

PROCEDURA W SPRAWIE WYPADKÓW PRZY PRACY ORAZ WYPADKÓW UCZNIÓW W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W BRODNICY SPIS TREŚCI PROCEDURA W SPRAWIE WYPADKÓW PRZY PRACY ORAZ WYPADKÓW UCZNIÓW W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W BRODNICY SPIS TREŚCI I. CEL PROCEDURY II. III. IV. ZAKRES STOSOWANIA DEFINICJE OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU PRACOWNIKA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU PRACOWNIKA PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU PRACOWNIKA Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące śmierć lub uszczerbek na zdrowiu. 1. Zdarzenia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU

PROCEDURA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU Załącznik do Zarządzenia VIII/2015/2016 PROCEDURA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU I. Podstawa prawna: art. 237 ustawy z dnia z

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

w sprawie szczegółowego trybu postępowania po wypadkach pracowników i studentów AP

w sprawie szczegółowego trybu postępowania po wypadkach pracowników i studentów AP AKADEMIi- w PGMORSKA SLLPSKT' REK T O R A T Zarządzenie nr RJ0210/19/11 75-200 ~tupsk "ui ~:~.t:;~esterplatte 64Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku tel. 5" 84 05 9JO ;ax..,9 84 05 935 d. 18 k. t. 2011

Bardziej szczegółowo

Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego. Szczecin 08.05.2014r

Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego. Szczecin 08.05.2014r Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego Szczecin 08.05.2014r Podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy

Bardziej szczegółowo

6. USTALENIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU

6. USTALENIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, współpracy przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne Police SA

Zakłady Chemiczne Police SA Strona / stron 1 / 15 Spis treści Karta zmian nr 10 1. Cel...2 2. Przedmiot...2 3. Zakres...2 4. Odpowiedzialność...3 5. Tryb postępowania...4 5.1 Zasady ogólne...4 5.2 Zdarzenia wypadkowe...4 5.2.1 Zdarzenia

Bardziej szczegółowo

wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r

wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r Podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 ISO 14001:2005 ISO 18001:2004

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 ISO 14001:2005 ISO 18001:2004 PA-4/OZ ISO 9001:008 ISO 14001:005 ISO 18001:004 Nr wersji - PROCEDURA POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ PRZEZ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ W Nr egz. 1 1 z 5 DATA PODPIS

Bardziej szczegółowo

5. 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenie RM z 1 lipca 2009 r.

5. 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenie RM z 1 lipca 2009 r. Zarządzenie nr 23/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie zgłaszania i ewidencjonowania wypadków przy pracy pracowników w Akademii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY Działania zespołu powypadkowego WROCŁAW 2011

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Zawiadomienie o wypadku przy pracy 2. Powołanie zespołu powypadkowego 3. Zawiadomienie inspektora pracy i prokuratora o wypadku

Spis treści 1. Zawiadomienie o wypadku przy pracy 2. Powołanie zespołu powypadkowego 3. Zawiadomienie inspektora pracy i prokuratora o wypadku 1. Zawiadomienie o wypadku przy pracy... 1 1.1. Obowiązek powiadomienia o wypadku... 1 1.2. Tryb powiadamiania... 1 1.3. Wzór zawiadomienia o wypadku, które składa sam poszkodowany 3 1.4. Wzór zawiadomienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. postępowania w związku z zaistniałymi wypadkami i zdarzeniami przy pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej

INSTRUKCJA. postępowania w związku z zaistniałymi wypadkami i zdarzeniami przy pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej Wałbrzych, dnia 30.08.2016 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu ZATWIERDZAM podpis i pieczątka Rektora INSTRUKCJA postępowania w związku z zaistniałymi wypadkami i zdarzeniami przy pracy w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi. z dnia 18 grudnia 2017r.

Zarządzenie Nr 30/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi. z dnia 18 grudnia 2017r. Zarządzenie Nr 30/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w razie wypadku przy pracy Na podstawie art 3. ustawy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTPOWANIA W PRZYPADKU WYPADKÓW WYCHOWANKÓW

PROCEDURA POSTPOWANIA W PRZYPADKU WYPADKÓW WYCHOWANKÓW Załącznik 2 do Zarządzenia 12/2013 Dyrektora przedszkola z dnia 30 sierpnia 2013 r. Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 76-200 Słupsk, ul. Wiatraczna 10, tel./fax. (059) 841-78-69 Konto: BRE BANK S.A.

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy. choroby zawodowe

Wypadki przy pracy. choroby zawodowe Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 1 Pojęcie wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć które nastąpiło w związku z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU WYCHOWANKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 W SŁUPSKU

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU WYCHOWANKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 W SŁUPSKU Załącznik Nr 7 do Regulaminu bezpieczeństwa Przedszkola Miejskiego nr 11 w Słupsku PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU WYCHOWANKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 W SŁUPSKU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 40 /08 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 14 lipca 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40 /08 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 14 lipca 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 40 /08 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie: ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania. Na podstawie art.237 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 6 ZARZĄDZENIE NR 8 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 23 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 6 ZARZĄDZENIE NR 8 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 23 marca 2015 r. ccccc DZIENNIK URZĘDOWY AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 6 ZARZĄDZENIE NR 8 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie sposobu i

Bardziej szczegółowo

Wypadek przy pracy co robić?

Wypadek przy pracy co robić? Wypadek przy pracy co robić? Może zdarzyć się, iż w trakcie wykonywania pracy nastąpi nieszczęśliwy wypadek. Co należy zrobić w zaistniałej sytuacji oraz jakie są obowiązki zakładu pracy oraz procedury

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH 1 Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w szkole opracowano na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w

Bardziej szczegółowo

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w zakresie chorób zawodowych, zgodnie z przepisami:

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w zakresie chorób zawodowych, zgodnie z przepisami: Definicja choroby zawodowej: Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie UCHWAŁA NR 9 /2014/15 z dnia 07. 08. 2015r. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie Podstawa prawna: Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o świadczeniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji

Projekt ustawy o świadczeniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2004/275,projekt-ustawy-o-swiadczeniach-przyslugujacych-w-razi e-wypadkow-i-chorob-pozosta.html Wygenerowano: Wtorek, 2 lutego 2016, 18:23 Projekt

Bardziej szczegółowo

I/DB/B/15/2007. Spis treści

I/DB/B/15/2007. Spis treści Strona:2/10 Spis treści 1. CEL INSTRUKCJI... 3 2. ZAKRES STOSOWANIA... 3 3. DEFINICJE... 3 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI... 3 5. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAZIE ZDARZEŃ WYPADKOWYCH ZAISTNIAŁYCH NA TERENIE ELEKTROWNI...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz. 1618

Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz. 1618 Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz. 1618 obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania

Bardziej szczegółowo

KOMPLEX WYPADKI W Y P A D K I Wypadek przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się: - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą i które skutkowało urazem. 1.

Bardziej szczegółowo

I/DB/B/15/2007. Spis treści

I/DB/B/15/2007. Spis treści Strona 2/10 Spis treści 1. CEL INSTRUKCJI... 3 2. ZAKRES STOSOWANIA... 3 3. DEFINICJE... 3 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI... 3 5. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAZIE ZDARZEŃ WYPADKOWYCH ZAISTNIAŁYCH NA TERENIE ELEKTROWNI...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU. Procedura V

PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU. Procedura V PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU Procedura V Postępowanie nauczycieli i personelu przedszkola, gdy na terenie przedszkola zdarzył się nieszczęśliwy wypadek z udziałem dziecka Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze. mgr Adam Błęka

Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze. mgr Adam Błęka Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze mgr Adam Błęka Liczba wypadków przy pracy w Polsce w latach 2000-2010 Dane statystyczne wskazują,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Departamencie

Bardziej szczegółowo

Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w kresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w kresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku. Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie z dnia 30 października 2002r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób

Bardziej szczegółowo

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JANA MATEJKI W BOLESŁAWCU

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JANA MATEJKI W BOLESŁAWCU PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JANA MATEJKI W BOLESŁAWCU I. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Marek Gałusza, Wiesław Langer

Autorzy: Marek Gałusza, Wiesław Langer SPIS TREŚCI do książki pt. Wypadki i choroby zawodowe dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo Autorzy: Marek Gałusza, Wiesław Langer Wstęp... 9 Literatura... 10 Wykaz skrótów użytych w tekście... 11 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania w razie wypadku. w Publicznym Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach

Procedura postępowania w razie wypadku. w Publicznym Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/2010/11 Procedura postępowania w razie wypadku w Publicznym Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach 1 Wypadek ucznia to nagłe zdarzenie wywołane czynnikiem zewnętrznym,

Bardziej szczegółowo

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza.

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza. ROZDZIAŁ VIII BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 61 1. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

TEST dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami

TEST dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami TEST dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami 1. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi: a) pracownik służby bhp c) każdy pracownik 2. Prawo do powstrzymania

Bardziej szczegółowo

TEST dla nauczycieli sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla nauczycieli sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla nauczycieli sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole ponosi: a) pracownik służby bhp b) dyrektor szkoły c) każdy pracownik 2. Prawo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2005 Z dnia 2005 r. INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie 1. DEFINICJE. 1) RYZYKO

Bardziej szczegółowo

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia INFORMACJE OGÓLNE SEMESTR I Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego Pracownia Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie

Bardziej szczegółowo

TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi: a) pracownik służby bhp b) pracodawca

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W ŻŁOBKU SAMORZADOWYM NR 18 W KRAKOWIE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W ŻŁOBKU SAMORZADOWYM NR 18 W KRAKOWIE PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W ŻŁOBKU SAMORZADOWYM NR 18 W KRAKOWIE Pierwszym i podstawowym obowiązkiem, jaki powstaje w sytuacji wypadku, jest udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu

Bardziej szczegółowo

Wypadki w pracy i choroby zawodowe

Wypadki w pracy i choroby zawodowe Wypadki w pracy i choroby zawodowe Co musi zrobić pracodawca w razie wypadku przy pracy Powiadamianie inspekcji pracy o wypadkach przy pracy jest możliwe przez całą dobę. Numery telefonów, pod którymi

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy: definicje, procedury postępowania, dokumentacja, orzecznictwo sądów (W12) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski. Warszawa, 2010 r.

Wypadki przy pracy: definicje, procedury postępowania, dokumentacja, orzecznictwo sądów (W12) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski. Warszawa, 2010 r. Wypadki przy pracy: definicje, procedury postępowania, dokumentacja, orzecznictwo sądów (W12) (W12) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r. 1 Procedurę ustalania okoliczności wypadków określają;

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. Nr 227, poz. 2298) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1674. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZDARZEŃ MOGĄCYCH ZAGRAŻAĆ ŻYCIU LUB ZDROWIU UCZNIÓW ZSZiO W KAMIENNEJ GÓRZE.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZDARZEŃ MOGĄCYCH ZAGRAŻAĆ ŻYCIU LUB ZDROWIU UCZNIÓW ZSZiO W KAMIENNEJ GÓRZE. ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego 58-400 KAMIENNA GÓRA ul. Traugutta 2 tel. (075)64-50-200 www.zszio-kg.edu.pl PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU

Bardziej szczegółowo

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy ... REGON 1) dokonał w dniach od... do... ustaleń dotyczących okoliczności i przyczyn

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy ... REGON 1) dokonał w dniach od... do... ustaleń dotyczących okoliczności i przyczyn pieczątka pracodawcy Protokół Nr / r. ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy 1. Poszkodowany pracownik jest zatrudniony:... nazwa lub imię i nazwisko pracodawcy... adres siedziby pracodawcy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. projekt z dnia 1 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. w sprawie postępowania dotyczącego przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne dla

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania na wypadek zaistnienia wypadku przy pracy

Procedura postępowania na wypadek zaistnienia wypadku przy pracy Procedura postępowania na wypadek zaistnienia wypadku przy pracy Procedurę stworzono na podstawie danych zawartych w Ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 16 września 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 16 września 2004 r. Dz.U.2004.227.2298 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

dr Iwona Anna Wieleba

dr Iwona Anna Wieleba dr Iwona Anna Wieleba Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników administracyjno-biurowych

Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników administracyjno-biurowych EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie MPiPS z r. 1

Rozporządzenie MPiPS z r. 1 Rozporządzenie MPiPS z 19.12.2002 r. 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami)

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami) WYKAZ PRZEPISÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTAWA I HIGIENY PRACY ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ DLA URZĘDU MIASTA PŁOCKA L.p. Nazwa aktu prawnego Z dnia: Uwagi 1 Ustawa Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 1998,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie powypadkowe - najczęstsze błędy pracodawców i zespołów powypadkowych

Postępowanie powypadkowe - najczęstsze błędy pracodawców i zespołów powypadkowych dr Anna Sokołowska Postępowanie powypadkowe - najczęstsze błędy pracodawców i zespołów powypadkowych Warszawa, 16.06.2016 r. 1 Pojęcie wypadku przy pracy Wypadkiem przy pracy jest zdarzenie nagłe, wywołane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art.

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. 237 2 kp,) Rozdział I Zarządzanie sprawami

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zdarzenia wypadkowego z udziałem dzieci 1. Cele procedury.

Procedura postępowania personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zdarzenia wypadkowego z udziałem dzieci 1. Cele procedury. Miejskie Przedszkole nr 39 Słoneczko w Zielonej Górze Procedura postępowania personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zdarzenia wypadkowego z udziałem dzieci 1. Cele procedury. Zapewnienie profesjonalnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Strzegomiu 1

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Strzegomiu 1 Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Strzegomiu 1 Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 7/2013/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1674 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1674 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1674 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach Opracowano na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 909 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 1 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 909 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 1 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 909 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 1 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawach chorób zawodowych Choroby zawodowe nauczycieli

Postępowanie w sprawach chorób zawodowych Choroby zawodowe nauczycieli Postępowanie w sprawach chorób zawodowych Choroby zawodowe nauczycieli Opracowanie ZGZNP Choroby zawodowe nauczycieli problem społeczny Według danych Instytutu Medycyny Pracy, przewlekłe choroby narządu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 10 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 10 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 243 14417 Poz. 1453 1453 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 10 października 2011 r. w sprawie trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków pozostających

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 II. SKUTKI EKONOMICZNE NIEWŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRACY. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 343 IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W WARSZAWIE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 343 IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W WARSZAWIE PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 343 IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W WARSZAWIE Podstawa prawna : Rozporządzenia MENIS z dnia 31 grudnia 2002

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 737

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 737 Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 737 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach Art. 1. Ustawa określa: 1) rodzaje wypadków

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja

Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art. 3 ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia wypadkowego ucznia w Zespole Szkół w Dywitach

Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia wypadkowego ucznia w Zespole Szkół w Dywitach Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia wypadkowego ucznia w Zespole Szkół w Dywitach I. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia lekkiego wypadku ucznia nie wymagającego interwencji

Bardziej szczegółowo

Schemat postępowania w przypadku nieszczęśliwego wypadku ucznia.

Schemat postępowania w przypadku nieszczęśliwego wypadku ucznia. Schemat postępowania w przypadku nieszczęśliwego wypadku ucznia. ZGŁOSZENIA WYPADKU UCZNIA. Gdy wypadek wydarzył się: w szkole lub poza jej terenem, gdy uczeń przebywał pod opieką nauczyciela. Pobranie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo