Bezpieczeństwo i higiena pracy w koncepcji społecznej odpowiedzialności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczeństwo i higiena pracy w koncepcji społecznej odpowiedzialności"

Transkrypt

1 dr Agata Lulewicz-Sas, Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka Wstęp Bezpieczeństwo i higiena pracy w koncepcji społecznej odpowiedzialności Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (Social Corporate Responsibility CSR) z roku na rok spotyka się z coraz większym zainteresowaniem wśród kadry menedŝerskiej, inwestorów, instytucji otoczenia biznesowego, jak równieŝ administracji państwowej. Nie jest juŝ ona postrzegana tylko i wyłącznie jako działalność filantropijna, ale coraz częściej jest traktowana jako długofalowa strategia zarządzania, uwzględniająca interesy nie tylko przedsiębiorstw ale wszystkich interesariuszy. 1 Społeczną odpowiedzialność biznesu rozpatrywać moŝna w wymiarze wewnętrznym oraz zewnętrznym. Na wymiar wewnętrzny składają się: bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zarządzanie ochroną środowiska, zaś wymiar zewnętrzny naleŝy rozpatrywać pod kątem relacji przedsiębiorstwa ze społecznością lokalną, z partnerami biznesowymi, klientami, dostawcami itp. oraz wpływu organizacji na środowisko naturalne. Jednym ze składników społecznej odpowiedzialności biznesu jest bezpieczeństwo i higiena pracy definiowane jako stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań pracowników zapewniających wymagany poziom ochrony zdrowia i Ŝycia przed zagroŝeniami występującymi w środowisku pracy. 2 Pracownicy są najwaŝniejszym wewnętrznym partnerem przedsiębiorstwa, dlatego teŝ zagadnienia związane z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy naleŝy uwaŝać za istotny obowiązek przedsiębiorstw. Celem artykułu jest określenie zaleŝności między bezpieczeństwem i higieną pracy a koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponadto w artykule przedstawiono instrumenty implementacji społecznej odpowiedzialności. Skupiono się przede wszystkim na tych instrumentach, które dotyczą kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy. Często wyróŝnia się następujące trzy aspekty Idea społecznej odpowiedzialności biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu jest stosunkowo nową i ciągle ewoluującą koncepcją zarządzania w przedsiębiorstwie. Pierwsze akademickie rozwaŝania na temat społecznej odpowiedzialności biznesu rozpoczął profesor E. Merrick Dodd, publikując swój 1 Pojęcie interesariuszy (stakeholders) wprowadził profesor Freeman. Interesariuszem jest kaŝdy na kogo wpływa firma swoją działalnością oraz kto wpływa na firmę. Interesariuszami są: pracownicy, dostawcy, klienci, społeczność lokalna, środowisko naturalne. 2 PN-N-18001: 2004 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. PKN, Warszawa 2004.

2 artykuł w The Harvard Law Review. 3 Dodd podkreślił, Ŝe działania społecznie odpowiedzialne przynoszą korzyści całemu społeczeństwu, a nie tylko właścicielom firm. W latach 50 i 60 XX obserwowany był wzrost zainteresowania społeczną odpowiedzialnością biznesu 4 szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Od początku lat 90 XX wieku społeczna odpowiedzialność biznesu zaczęła zdobywać coraz większą popularność wśród teoretyków i praktyków z zakresu zarządzania. 5. W literaturze przedmiotu spotkać się moŝna z róŝnymi definicjami terminu społeczna odpowiedzialność biznesu. W wielu publikacjach przytacza się definicję Komisji Europejskiej opublikowaną w 2001 roku w Zielonej Księdze. Zgodnie z tą Księgą społeczna odpowiedzialność to koncepcja, zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają kwestie społeczne i ekologiczne w swojej działalności operacyjnej oraz w kontaktach z interesariuszami. 6 Społeczna odpowiedzialność sprowadza się nie tylko do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, ale takŝe wychodzi naprzeciw oczekiwaniom etycznym społeczeństwa. 7 Koncepcja ta uwzględnia aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne. 8 Precyzyjna definicja społecznej odpowiedzialności znalazła się w opublikowanej 1 listopada 2010 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacji normie ISO Społeczną odpowiedzialność zdefiniowano jako odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowania, które: przyczyniają się do zrównowaŝonego rozwoju, włączając zdrowie i dobrobyt społeczeństwa; uwzględniają oczekiwania interesariuszy; są zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami zachowania; 3 Dodd E. M., For whom are corporate manager trustees? Harvard Law Review 45 (7), 1932, Carroll, A. B., Corporate social responsibility. Evolution of a definitional construct. Business and Society, 38, 1999, De Bakker, F. G. A., Groenewegen, P., & den Hond, F., A bibliometric analysis of 30 years of research and theory on corporate social responsibility and corporate social performance. Business and Society Review, 44, 2005, Green Paper, Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, COM 366, Brussels Carroll A. B., A three-dimensional conceptual model of corporate performance, Academy of Management Review 4 (4), 1979, Mikkila M., Toppinen A., Corporate responsibility reporting by large pulp and paper companies, Forest Policy and Economics 10, 2008,

3 są wprowadzone w całej organizacji i praktykowane w jej działaniach w obrębie jej strefy wpływów. 9 Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Przegląd badań. W literaturze przedmiotu znaleźć moŝna nieliczne opracowania dotyczące analizy społecznej odpowiedzialności biznesu ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotychczasowe badania prowadzone były w następującym zakresie: analiza związku między społeczną odpowiedzialnością a bezpieczeństwem pracy na poziomie przedsiębiorstwa, jak równieŝ na poziomie krajowych i międzynarodowych inicjatyw; 10 analiza zaleŝności między wdroŝeniem systemu zarządzania bhp a realizacją działań w wybranych obszarach odpowiedzialności społecznej, w szczególności związanych z poprawą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników;. 11 Badania przeprowadzone przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy pozwoliły stwierdzić, Ŝe firmy stosujące zasady odpowiedzialności społecznej są zainteresowane bezpieczeństwem i higieną pracy. Niski poziom bhp moŝe bowiem popsuć ich wizerunek, co w konsekwencji moŝe stworzyć bezpośrednie zagroŝenie dla osiągnięć w zakresie społecznej odpowiedzialności. Ponadto, przeprowadzone badania stanowiły podstawę do sformułowania następujących wniosków: 12 inicjatywy promujące poczucie odpowiedzialności społecznej to przewaŝnie inicjatywy prywatne i dobrowolne, natomiast inicjatywy z zakresu bhp są często zdominowane przez przepisy prawne i działania rządowe; inicjatywy z zakresu bhp zazwyczaj nie przyczyniają się w istotny sposób do wzrostu odpowiedzialności społecznej; najczęściej nie obejmują środowiskowych czy ekonomicznych aspektów CSR ani nie wpływają na procesy biznesowe czy relacje z interesariuszami; z tego powodu większość inicjatyw z zakresu bhp ma ograniczone znaczenie dla rozwoju idei odpowiedzialności społecznej. 9 ISO 26000: 2010 Guidance on Social Responsibility, ISO, Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo i higiena pracy, Raport z badań, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Pawłowska Z., Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy a wdraŝanie działań odpowiedzialnych społecznie w przedsiębiorstwach, Bezpieczeństwo Pracy 11/2009 s Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo i higiena pracy, Raport z badań, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, 2006, s. 10

4 głównymi wykonawcami programów działania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są partnerzy społeczni i rządy, natomiast w dziedzinie CSR ten obszar działania jest znacznie szerszy; obejmuje on udział społeczeństwa obywatelskiego i środków masowego przekazu, jak równieŝ organizacji pozarządowych, przy czym wszyscy partnerzy odgrywają jednakowo istotną rolę. WaŜność kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy w koncepcji społecznej odpowiedzialności potwierdzają równieŝ badania prowadzone przez Europejską Fundację Poprawy Warunków śycia i Pracy. 13 Bezpieczeństwo pracowników, zdaniem Autorów badań, stanowi jedno z kryteriów uwzględnianych przy pomiarze postępu firm w zakresie wdraŝania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponadto, do pomiaru CSR, poza bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników wykorzystuje się takŝe takie aspekty jak: zdrowy produkt, normy i warunki pracy, prawa człowieka, równe moŝliwości i dostęp do zatrudnienia. Z. Pawłowska, na podstawie przeprowadzonych badań 14 potwierdziła, Ŝe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ma istotne znaczenie dla realizacji działań odpowiedzialnych społecznie w przedsiębiorstwach. Wyniki badań potwierdzają, Ŝe wyŝszej ocenie zarządzania bhp towarzyszy na ogół wyŝszy stopień wdroŝenia działań odpowiedzialnych społecznie. Mimo Ŝe przedsiębiorstwa z wdroŝonym sformalizowanym systemem zarządzania bhp nieco częściej deklarują zaangaŝowanie w działania odpowiedzialne społecznie w takich zakresach jak: podejście przedsiębiorstwa do działań odpowiedzialnych społecznie, planowanie działań odpowiedzialnych społecznie, działania skierowane na rozwój zasobów ludzkich, komunikowanie się i jawność działań oraz uczciwe praktyki i promocja społecznej odpowiedzialności, róŝnice stopnia wdroŝenia działań odpowiedzialnych społecznie w przedsiębiorstwach z certyfikatami systemu zarządzania bhp oraz bez takich systemów nie są istotne statystycznie. Zdaniem Autorki świadczy to o konieczności doskonalenia wdroŝonych systemów, a w szczególności szerszego uwzględniania działań odpowiedzialnych społecznie w procesach planowania. Ponadto Autorka wykazała, Ŝe wdraŝanie zasad odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy moŝe wpływać korzystnie na jakość warunków pracy, przyczyniając się równocześnie do ograniczenia absencji chorobowej pracowników. 13 Segal P., Sobczak A., Triomphe C.E., Corporate social responsibility and working conditions, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Pawłowska Z., Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy a wdraŝanie działań odpowiedzialnych społecznie w przedsiębiorstwach, Bezpieczeństwo Pracy 11/2009 s

5 Instrumenty implementacji społecznej odpowiedzialności uwzględniające aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy Implementacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu moŝliwa jest za pośrednictwem róŝnych instrumentów doskonalenia procesu zarządzania - w sposób sformalizowany, ustandaryzowany lub bardziej nieformalny. WyróŜnić moŝna następujące standardy (instrumenty) społecznej odpowiedzialności biznesu: 15 standardy procesu (Process standards): określają procedury kształtowania relacji z interesariuszami, komunikacji, budowania systemów zarządzania (AA1000, GRI); standardy wyników (Performance standards): określają, co jest dopuszczalne, a co nie (Global Compact, Konwencje MOP); standardy zasad (Foundation standards): określają najlepszą praktykę w poszczególnych obszarach (Wytyczne OECD); standardy certyfikowane (Certification standards): określają, jaki powinien być system zarządzania w danym obszarze, aby uzyskać certyfikat (SA8000, ISO14001, EMAS, PN-N-18001); standardy przeglądów (Screening standards): określają, jakie warunki firma musi spełniać, aby mogła zostać zakwalifikowana do danej grupy firm (FTSE4GOOD, DJSGI). Instrumenty wdraŝania koncepcji społecznej odpowiedzialności w róŝnym stopniu zajmują się kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stwierdzić jednak naleŝy, Ŝe w kaŝdym z tych instrumentów odnaleźć moŝna minimalną obecność zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 16 W Polsce, sformalizowany system zarządzania oparty na normie PN-N jest najszerzej ujmującym kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy instrumentem wdraŝania społecznej odpowiedzialności. Stanowi on zbiór zasad i powiązanych ze sobą elementów ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem zapewniających osiągnięcie celów organizacji w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i otoczenia. 15 Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa Montero M. J., Araque R. A., Rey J. M., Occupational health and safety in the framework of corporate social responsibility, Safety Science 47 (2009) PN-N-18001: 2004 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. PKN, Warszawa 2004.

6 Szerokie odzwierciedlenie zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy znajduje się takŝe w stworzonym przez Social Accountability International standardzie SA Celem tego standardu jest ciągła poprawa przestrzegania podstawowych praw człowieka oraz praw pracowniczych. SA 8000 opiera się na następujących zasadach: Nie zatrudnianie dzieci. Nie stosowanie pracy przymusowej. Zapewnienie podstawowych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wolność zrzeszania się i prawo do negocjacji zbiorowych. Nie stosowanie dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie społeczne, upośledzenie, religię, orientację seksualną, polityczne poglądy, wiek, płeć. Nie stosowanie przymusu fizycznego lub psychicznego wobec pracowników. Przestrzeganie wymogów prawnych dotyczących czasu pracy. Zapewnienie wynagrodzenia dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami. Według najnowszych danych Social Accountainability International 18 na dzień 30 września 2010 roku liczba certyfikatów normy SA 8000 na świecie wyniosła Norma jest wdraŝana przez przedsiębiorstwa z 62 krajów na całym świecie W Polsce norma SA 8000 nie jest jeszcze powszechnie znana przez przedsiębiorców. WdroŜyło ją zaledwie siedem przedsiębiorstw. 19 Pierwszą firmą, która uzyskała certyfikat zgodności systemu zarządzania społeczną odpowiedzialnością z wymaganiami normy SA 8000 była BOT Elektrociepłownia Opole SA. Nowy standard społecznej odpowiedzialności biznesu - ISO Nowym standardem społecznej odpowiedzialności ujmującym kwestie bhp jest norma ISO 26000: Prace nad jej stworzeniem trwały od 2004 roku. Prowadzone były przez 450 ekspertów z 99 państw oraz 42 organizacje międzynarodowe i regionalne. Eksperci reprezentowali 6 grup interesariuszy: przemysł, instytucje rządowe, konsumentów, pracowników, organizacje pozarządowe oraz usługi, wsparcie, badania, naukę i inne. Proces tworzenia przez Międzynarodową Organizację Normalizacji normy ISO był krytykowany za niereprezentatywność grup tworzących standardy, szczególnie z krajów 18 Strona internetowa Social Accountainability Internationa. [Dokument elektroniczny.] Tryb dostępu: [Data wejścia ]. 19 Heinz Plastics Polska Sp z.o.o, Petrochemia-Blachownia S.A., PGE Elektrownia Opiole S.A., Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., WALL Bydgoska Drukarnia Akcydensowa Sp. z o.o., TCL Operations Polska Sp. z o.o., Sandvik Mining and Construction Sp. z o.o.

7 rozwijających się. 20 Efektem tej krytyki było powołanie tak licznej specjalnej grupy umoŝliwiającej udział moŝliwie największej grupy interesariuszy. Polska miała swój wkład w opracowaniu normy ISO Prace prowadzone były przez komitet techniczny KT nr 305 ds. Społecznej Odpowiedzialności, powołany przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 2 kwietnia 2008 roku. Norma ISO została opublikowana 1 listopada 2010 roku. Jest ona praktycznym przewodnikiem ułatwiającym organizacjom wdraŝanie zasad społecznej odpowiedzialności. Ma ona zastosowanie do wszystkich rodzajów organizacji publicznych, prywatnych i nonprofit bez względu na ich wielkość i lokalizację. Została zaplanowana jako międzynarodowy standard dostarczający informacji (a nie jako system zarządzania) i nie jest przeznaczona do certyfikacji przez osoby trzecie. 21 Kluczowymi obszarami ISO są: 22 praktyki zatrudnienia, prawa człowieka, problemy konsumenckie, środowisko, uczciwe praktyki, społeczny i ekonomiczny rozwój otoczenia. W normie ISO 26000: 2010, obszarami, których związek z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników jest najsilniejszy są praktyki zatrudnienia i prawa człowieka. Przykłady działań odpowiedzialnych społecznie, które mogą być realizowane w obszarach praktyki zatrudnienia i prawa człowieka w ramach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przedstawiono w tabeli 1. Tabela 1. Przykłady działań odpowiedzialnych społecznie, które mogą być realizowane w obszarach praktyki zatrudnienia i prawa człowieka w ramach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Obszar: praktyki zatrudnienia Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy, w tym: kontrolowanie ryzyka zawodowego analizowanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych właściwe stosowanie środków profilaktycznych uznawanie, Ŝe zagroŝenia psychospołeczne są przyczyną stresu i chorób ustanowienie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy Obszar: prawa człowieka Działania skierowane na grupy osób szczególnie podatnych na zagroŝenia, w tym: uwzględnianie stanu zdrowia i moŝliwości pracowników przy ocenie ryzyka zawodowego programy/działania skierowane na pracowników starszych wiekiem, młodszych, osoby niepełnosprawne itp. Działania skierowane na eliminowanie przemocy w pracy i poprawę psychospołecznego środowiska pracy, w tym: identyfikowanie zagroŝeń psychospołecznych funkcjonowanie systemu zgłaszania przypadków 20 Brunsson N., Jacobson B., The contemporary expansion of standardization, in: N. Brunsson, B. Jacobsson et all (eds.), A World of Standards. Oxford University Press, Oxford, za: P. Castka, M. A. Balzarova, ISO and supply chain On the diffusion of the social responsibility standard, International Journal of Production Economics 111, 2008, Castka P., Balzarova M. A., ISO and supply chain On the diffusion of the social responsibility standard, International Journal of Production Economics 111, 2008, ISO 26000: 2010 Guidance on Social Responsibility, ISO, 2010.

8 ustanowienie systemu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników Działania skierowane na rozwój zasobów ludzkich, w tym: identyfikowanie potrzeb szkoleniowych i zapewnienie szkoleń zawodowych w zakresie oceny ryzyka zawodowego, zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy, działań odpowiedzialnych społecznie zapewnienie pracownikom moŝliwości podnoszenia kompetencji, wspieranie kształcenia indywidualnego okresowe ocenianie pracowników, z uwzględnieniem ich postaw i zaangaŝowania w działania odpowiedzialne społecznie wprowadzenie systemu monitorowania do działań w zakresie bhp i działań odpowiedzialnych społecznie przemocy w pracy szkolenie kadry kierowniczej i pracowników w zakresie stresu, sposobów radzenia sobie z nim oraz zagroŝeń psychospołecznych itp. Działania skierowane na poprawę równowagi praca-ŝycie, w tym: umoŝliwienie pracownikom wyboru form organizacji czasu pracy brak poparcia dla praktyk wydłuŝania czasu pracy ponad wymaganą normę Działania skierowane na promocję zdrowia w pracy i rehabilitację, w tym: monitorowanie absencji chorobowej pracowników identyfikowanie czynników uciąŝliwych zapewnienie rehabilitacji pracownikom po wypadku dostosowywanie stanowisk pracy do potrzeb pracowników programy skierowane na promocję zdrowego stylu Ŝycia zapewnienie pracownikom i ich rodzinom oraz dostępu do usług medycznych Źródło: Szerzej przedstawia Pawłowska Z., Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy a wdraŝanie działań odpowiedzialnych społecznie w przedsiębiorstwach, Bezpieczeństwo pracy 11/2009, s Wnioski 1. W 2010 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacji przedstawiła uściśloną definicję terminu społeczna odpowiedzialność. 2. Bezpieczeństwo i higienę pracy naleŝy traktować jako jeden z obszarów wdraŝania koncepcji CSR. WdraŜanie działań w ramach bhp obejmuje tylko kwestie społeczne, zaś działania związane z CSR dotyczą kwestii społecznych, ekologicznych i ekonomicznych. 3. Na podstawie literatury przedmiotu stwierdzić moŝna, Ŝe bhp stanowi waŝny aspekt koncepcji społecznej odpowiedzialności. Pracownicy są najwaŝniejszymi interesariuszami przedsiębiorstw, dlatego zagadnienia związane z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy naleŝy uwaŝać za istotny obowiązek przedsiębiorstw. 4. Inicjatywy w zakresie CSR są dobrowolne, zaś inicjatywy w zakresie bhp są częściowo wymagane przepisami prawnymi. 5. Istnieje szereg instrumentów koncepcji CSR uwzględniających bezpieczeństwo i higienę pracy. Do najczęściej wdraŝanych naleŝą: norma PN-N-18001, SA Kwestie bhp mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa na podstawie nowego instrumentu opublikowanego przez Międzynarodową Organizację Normalizacji 1 listopada 2010 roku - normie ISO

9 Bibliografia Brunsson N., Jacobson B., The contemporary expansion of standardization, in: N. Brunsson, B. Jacobsson et all (eds.), A World of Standards. Oxford University Press, Oxford, za: P. Castka, M. A. Balzarova, ISO and supply chain On the diffusion of the social responsibility standard, International Journal of Production Economics 111, 2008, Carroll A. B., A three-dimensional conceptual model of corporate performance, Academy of Management Review 4 (4), 1979, Carroll, A. B., Corporate social responsibility. Evolution of a definitional construct. Business and Society, 38, 1999, Castka P., Balzarova M. A., ISO and supply chain On the diffusion of the social responsibility standard, International Journal of Production Economics 111, 2008, De Bakker, F. G. A., Groenewegen, P., & den Hond, F., A bibliometric analysis of 30 years of research and theory on corporate social responsibility and corporate social performance. Business and Society Review, 44, 2005, Dodd E. M., For whom are corporate manager trustees? Harvard Law Review 45 (7), 1932, Green Paper, Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, COM 366, Brussels ISO Guidance on Social Responsibility, ISO, Mikkila M., Toppinen A., Corporate responsibility reporting by large pulp and paper companies, Forest Policy and Economics 10, 2008, Montero M. J., Araque R. A., Rey J. M., Occupational health and safety in the framework of corporate social responsibility, Safety Science 47 (2009) Pawłowska Z., Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy a wdraŝanie działań odpowiedzialnych społecznie w przedsiębiorstwach, Bezpieczeństwo pracy 11/2009, s Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa PN-N-18001: 2004 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. PKN Segal J. P., Sobczak A., Triomphe C.E., Corporate social responsibility and working conditions, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo i higiena pracy, Raport z badań, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2006, s.14.

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne Dr inż. Zofia Pawłowska 1 Odpowiedzialnośd społeczna powinna przenikad każdą decyzję, bez względu na to, czy dotyczy ona pracowników, wyrobów,

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność organizacji

Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność biznesu rys historyczny Biblijne korzenie koncepcji społecznej odpowiedzialności A.Carnegie (magnat przem. stalowego) Ewangelia bogactwa

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po społecznej odpowiedzialności ISO 26 000 Aneta Zaród Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński

Przewodnik po społecznej odpowiedzialności ISO 26 000 Aneta Zaród Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński Przewodnik po społecznej odpowiedzialności ISO 26 000 Aneta Zaród Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński Konferencja Zachodniopomorski Biznes Społecznie Odpowiedzialny dofinansowana

Bardziej szczegółowo

Odkrywając ISO 26000 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odkrywając ISO 26000 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Odkrywając ISO 26000 Broszura zawiera podstawowe informacje na temat normy ISO 26000:2010 Wytyczne dotyczące. Stanowi ona pierwszy krok wspomagający wszystkie rodzaje organizacji,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Bogusława Niewęgłowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 11 kwietnia 2016 r. Odpowiedzialność to: zajmowanie się osobą lub rzeczą,

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) www.csr.parp.gov.pl

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) www.csr.parp.gov.pl Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) www.csr.parp.gov.pl Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. corporate social responsibility,

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW Kwiecień 2011 WPROWADZENIE Prowadzenie biznesu z zachowaniem wysokich standardów etycznych jest podstawą działalności Sodexo. W związku z tym, sformułowaliśmy kodeks postępowania,

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum WdroŜeń Czystszej Produkcji

Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum WdroŜeń Czystszej Produkcji Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum WdroŜeń Czystszej Produkcji Zarządzanie środowiskowe zgodne z wymaganiami normy ISO 14001 Wprowadzenie Coraz więcej

Bardziej szczegółowo

Juan Pablo Concari Anzuola

Juan Pablo Concari Anzuola PREZENTACJA METODOLOGII WDRAŻANIA CERTYFIKATÓW I ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W RAMACH CSR I EFR W HISZPAŃSKICH FIRMACH I INSTYTUCJACH Juan Pablo Concari Anzuola Spis ogólny A. PODSTAWOWE ZASADY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy Płock, 27.02.2013 Czym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu? Forum Odpowiedzialnego Biznesu Od 2000 rok podejmujemy

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania ZVEI w zakresie odpowiedzialności społecznej

Kodeks Postępowania ZVEI w zakresie odpowiedzialności społecznej Kodeks Postępowania ZVEI w zakresie odpowiedzialności społecznej Preambuła ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V. (Centralny Związek Przemysłu Elektrotechnicznego i Elektronicznego,

Bardziej szczegółowo

Rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki

Rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki Rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki Warszawa, 22 listopada 2013 Czym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu Organizacja typu thinkand-do-tank,

Bardziej szczegółowo

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Wprowadzenie CSR Corporate Kraków Airport jest spółką prowadzącą szeroką działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Przedmowa Zgodnie ze ścieżką swojego rozwoju Arriva przedstawi Politykę z zakresie Odpowiedzialnych Zakupów, stworzoną z myślą o swoich klientach i pracownikach.

Bardziej szczegółowo

Raport z badań. CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych. Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych

Raport z badań. CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych. Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych Raport z badań CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych Warszawa, lipiec 2014 roku Metodologia Projekt badawczy

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

i zrównoważonego rozwoju

i zrównoważonego rozwoju SCANMED S.A. Strategia CSR i zrównoważonego rozwoju Preambuła Jako Grupa Scanmed pragniemy rozwijać tworzenie pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w oparciu o normy najwyższej jakości. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. - wprowadzenie

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. - wprowadzenie Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - wprowadzenie Anna Losa-Jonczyk Częstochowa, marzec 2013 CSR - wprowadzenie Być dobrym to dobry interes. Anita Roddick Gdyby nieuczciwość była najlepszą drogą do wzbogacenia

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline Realizacja misji firmy poprzez działania CSR Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline O GlaxoSmithKline Jedna z wiodących firm farmaceutycznych na świecie - ponad 100 tysięcy

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Ewa Górska Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy EWOLUCJA POGLĄDÓW NA ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Hand from root of finger to fingertip Hand frim wist to fingertip Arm from elbow to fingertip

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego Strona 2 PLAN DZIAŁANIA KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego STRESZCZENIE Komitet Techniczny ds. Zarządzania Środowiskowego został powołany 27.02.1997 r. w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Bogusława Niewęgłowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 24 października 2011 r. Odpowiedzialność to: zajmowanie się osobą lub rzeczą,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes

Odpowiedzialny biznes Odpowiedzialny biznes Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło sukcesu w województwie śląskim 1 2 Koncepcja Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. Social Corporate Responsibility CSR) to koncepcja,

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne dr Piotr Wachowiak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 5 listopada 2013 r. Społeczna odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Wykład 12. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY 1 1. Podstawy prawne zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: Podstawą regulacji w UE jest Dyrektywa Ramowa o ochronie pracowników przed szkodliwym

Bardziej szczegółowo

Budowanie zrównoważonej przyszłości

Budowanie zrównoważonej przyszłości Budowanie zrównoważonej przyszłości Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa Przegląd Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Każdego roku nowe produkty, nowe regulacje prawne i nowe technologie

Bardziej szczegółowo

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Zofia Pawłowska kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain.

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. KARTA DOSTAWCÓW Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. Grupa przystąpiła do Światowego Paktu Global Compact Narodów

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu MICHAŁ WÓJCIK Seminarium organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Gdańsk; 25 listopada 2009 roku Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy PODSTAWY ERGONOMII i BHP - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ciągłe doskonalenie Przegląd zarządzania ZaangaŜowanie kierownictwa oraz polityka BHP Planowanie Sprawdzanie oraz działania

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Wytyczne OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych Prezentacja Programu KPK OECD promującego Wytyczne, przedstawienie wyników ankiety oceniającej zgodność

Bardziej szczegółowo

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 1 2 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 3 Agenda 4 Jaki powinien być System Zarządzania wg norm serii

Bardziej szczegółowo

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O.

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. OFERTA FIRMY SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. UL. ARMII KRAJOWEJ 9A 41-506 CHORZÓW NA WDROśENIE NORMY JAKOŚCI ISO 9001:2000 CHORZÓW, 2008-06-20 1 :2000 SPIS TREŚCI: 1. KILKA SŁÓW O ISO... 3 2. DANE KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Koncepcja społecznej odpowiedzialności w procesie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców

Koncepcja społecznej odpowiedzialności w procesie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców Koncepcja społecznej odpowiedzialności w procesie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców Współpraca w zakresie realizacji działań społecznej odpowiedzialności: Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce mgr Monika Wilewska CSR a dobre praktyki W odniesieniu do CSR trudno mówić o kanonie zasad czy regulacjach z

Bardziej szczegółowo

Realizacja zasady partnerstwa w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013

Realizacja zasady partnerstwa w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA Realizacja zasady partnerstwa w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polega społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw?

Na czym w praktyce polega społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw? Na czym w praktyce polega społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw? Firma społecznie odpowiedzialna proaktywnie zarządza relacjami ze wszystkimi grupami społecznymi (interesariuszami), na które oddziałuje

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 1ºWARSZTATY: TEMATY DO DYSKUSJI SEKTOR: MIESIĄC: LIPIEC ROK: 2013

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 1ºWARSZTATY: TEMATY DO DYSKUSJI SEKTOR: MIESIĄC: LIPIEC ROK: 2013 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU Dokument ten jest przeznaczony dla grup roboczych podczas warsztatów dotyczących projektu. TEMAT A. Identyfikacja i określanie priorytetów grup interesu danej branży

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku

UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku Zał 1 UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie: Ramowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych dła Powiatu Bydgoskiego na rok 2002 i na lata

Bardziej szczegółowo

Raport Środowiskowy za rok 2010. Hydro Aluminium Chrzanów 28/03/2011

Raport Środowiskowy za rok 2010. Hydro Aluminium Chrzanów 28/03/2011 Raport Środowiskowy za rok 2010 Hydro Aluminium Chrzanów 28/03/2011 Wstęp Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Hydro Aluminium Chrzanów w zakresie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, drodzy goście, Przedsiębiorcy i mieszkańcy Powiatu Wolsztyńskiego!

Szanowni Państwo, drodzy goście, Przedsiębiorcy i mieszkańcy Powiatu Wolsztyńskiego! Szanowni Państwo, drodzy goście, Przedsiębiorcy i mieszkańcy Powiatu Wolsztyńskiego! Chciałbym serdecznie przywitać obecnych w imieniu własnym i władz samorządowych Powiatu Wolsztyńskiego. Jest nam niezmiernie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa / Obowiązuje od grudnia 2006 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. ZaangaŜowanie kierownictwa Kierownictwo Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest zaangaŝowane w tworzenie, wdroŝenie, rozwój i ciągłe

Bardziej szczegółowo

Analiza zwycięskich raportów z 5 edycji konkursu Raporty Społeczne 2007-2011

Analiza zwycięskich raportów z 5 edycji konkursu Raporty Społeczne 2007-2011 Analiza zwycięskich raportów z 5 edycji konkursu Raporty Społeczne 2007-2011 Raporty Społeczne Nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu to inicjatywa mająca

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak.

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy z zakresu systemów zarządzania. Stanowić ona może cenną pomoc

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich w ramach inicjatywy JESSICA

Tworzenie Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich w ramach inicjatywy JESSICA Tworzenie Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich w ramach inicjatywy JESSICA Radosław Krawczykowski Dyrektor Departament WdraŜania Programu Regionalnego Inicjatywa JESSICA wdraŝana w ramach 2 Działań Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe i biznes - korzyści współpracy międzysektorowej. Sochaczew, 23 września 2009

Organizacje pozarządowe i biznes - korzyści współpracy międzysektorowej. Sochaczew, 23 września 2009 Organizacje pozarządowe i biznes - korzyści współpracy międzysektorowej Sochaczew, 23 września 2009 Forum Odpowiedzialnego Biznesu Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest pierwszą i jedyną organizacją w Polsce,

Bardziej szczegółowo

REZOLUCJA Z KONFERENCJI W WILNIE

REZOLUCJA Z KONFERENCJI W WILNIE DO LEPSZYCH SZKÓŁ PRZEZ ZDROWIE (Better Schools Through Health) Trzecia Europejska Konferencja Szkół Promujących Zdrowie 15-17 czerwca 2009 r. Wilno, Litwa REZOLUCJA Z KONFERENCJI W WILNIE Wstęp Sektor

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA na temat rozwoju współpracy międzynarodowej w celu umacniania bezpieczeństwa chemicznego oraz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011.

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Szczekociny na lata Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Równość szans kobiet i męŝczyzn - polityka i wytyczne

Równość szans kobiet i męŝczyzn - polityka i wytyczne Równość szans kobiet i męŝczyzn - polityka i wytyczne Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Dokument przyjęto: 7 kwietnia 2006 r. strona 1 z 9 1. Wstęp 1.1. Określenie załoŝeń

Bardziej szczegółowo

Angażowanie interesariuszy

Angażowanie interesariuszy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Organizacja i jej Raport / Interesariusze / Angażowanie interesariuszy Angażowanie interesariuszy Strategia społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

BS8901. być pierwszym... Wojciech Liszka. Dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu Radisson Blu Hotel, Kraków

BS8901. być pierwszym... Wojciech Liszka. Dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu Radisson Blu Hotel, Kraków BS8901 być pierwszym... Wojciech Liszka Dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu Corporate Social Responsibility Społeczna Odpowiedzialność Biznesu CSR... co to znaczy? Koncepcja, zgodnie z którą przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Raportowanie społeczne dobrą praktyką CSR PKN ORLEN

Raportowanie społeczne dobrą praktyką CSR PKN ORLEN Raportowanie społeczne dobrą praktyką CSR PKN ORLEN Raportowanie społeczne w PKN ORLEN Cele: Raportowanie jako integralna część strategii CSR Koncernu Potwierdzenie transparentności firmy we wszystkich

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Edyta Polkowska Uniwersytet w Białymstoku 7 listopada 2013 r. Przedsiębiorstwo Podmiot gospodarczy

Bardziej szczegółowo

I SEMINARIUM Z CYKLU ZRÓWNOWAŻONY BIZNES NA ŚLĄSKU

I SEMINARIUM Z CYKLU ZRÓWNOWAŻONY BIZNES NA ŚLĄSKU I SEMINARIUM Z CYKLU ZRÓWNOWAŻONY BIZNES NA ŚLĄSKU www.csr.slaskie.pl Zespół ds. Zrównoważonego Biznesu Rada ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 30.05.2012

Bardziej szczegółowo

Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I

Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I Termin realizacji spotkania: 25.05.2012 Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie Organizowanie Wdrażanie Pomiar efektów Identyfikacja oczekiwań społecznych

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Środowisko dla Rozwoju

Środowisko dla Rozwoju ENEA Krajowa sieć partnerstwa Środowisko dla Rozwoju na rzecz promowania zasad zrównowaŝonego rozwoju i jej rola we wdraŝaniu POIiŚ 27 maja 2010 r. Zamość Spis treści 1. Europejska Sieć Organów Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność w miejscu pracy

Społeczna odpowiedzialność w miejscu pracy Społeczna odpowiedzialność w miejscu pracy 2 czerwca 2014 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 Monika Michałowska Doradca CSR Agencja

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001:2004 (SZBHP)

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001:2004 (SZBHP) Barbara Piaskowska Luty 2007 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001:2004 (SZBHP) PN-N 18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. System Zarządzania

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIĘDZYRESORTOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW STRATEGII EUROPA 2020 ORGANU OPINIODAWCZO-DORADCZEGO PREZESA RADY MINISTRÓW

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIĘDZYRESORTOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW STRATEGII EUROPA 2020 ORGANU OPINIODAWCZO-DORADCZEGO PREZESA RADY MINISTRÓW SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIĘDZYRESORTOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW STRATEGII EUROPA 2020 ORGANU OPINIODAWCZO-DORADCZEGO PREZESA RADY MINISTRÓW NAZWA ORGANU: Międzyresortowy Zespół do spraw Strategii Europa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu? Materiały przygotowane w ramach projektu CSR szansą dla MSP w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu. Nr umowy: 2/BZP/DRK/2014 KODEKS ETYCZNY. Comernet Sp. z o.o.

Społeczna odpowiedzialność biznesu. Nr umowy: 2/BZP/DRK/2014 KODEKS ETYCZNY. Comernet Sp. z o.o. Społeczna odpowiedzialność biznesu Nr umowy: 2/BZP/DRK/2014 KODEKS ETYCZNY Comernet Sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. NASZE WARTOŚCI... 4 2. ZASADY OGÓLNE KODEKSU ETYCZNEGO... 5 2.1. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

3. Proces wdro enia strategicznego zarz dzania jako

3. Proces wdro enia strategicznego zarz dzania jako Adam Jabłoński Marek Jabłoński STRATEGICZNE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI 1. Wstęp Zarządzanie jakością w ostatnich latach cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Gospodarka wolnorynkowa, dynamicznie zachodzące zmiany

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

Polskie firmy coraz bardziej odpowiedzialne

Polskie firmy coraz bardziej odpowiedzialne Informacja prasowa Warszawa, 2 sierpnia 2013 r. Polskie firmy coraz bardziej odpowiedzialne Coraz więcej przedsiębiorstw wprowadza programy i praktyki społeczne oraz środowiskowe do swojej podstawowej

Bardziej szczegółowo

1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa 10 41,7 % 3. Strona rządowa 4 16,6 % 4. Partnerzy społeczni i gospodarczy,

1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa 10 41,7 % 3. Strona rządowa 4 16,6 % 4. Partnerzy społeczni i gospodarczy, Ad. 1 Skład liczbowy i procentowy Komitetu Monitorującego WRPO Lp. Strona reprezentowana Liczba Członków KM WRPO % udział danej Strony w składzie KM WRPO 1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo