Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia"

Transkrypt

1 Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Niniejsze zasady odnoszą się do wszystkich dostawców Grupy NSG. W Kodeksie postępowania Grupa NSG szczegółowo określa swoje wartości i zasady. Z kolei dział zaopatrzenia Grupy NSG ma własne zasady i procedury na poziomie funkcjonalnym, które są zgodne z kodeksem postępowania grupy, ale odnoszą się szczególnie do zasad funkcjonowania tego działu. Celem Grupy NSG jest zdobycie najwyższej światowej renomy w uznaniu za profesjonalny, etyczny oraz zgodny z prawem sposób prowadzenia biznesu. Nadrzędnym celem Kodeksu postępowania dostawców Grupy NSG jest zapewnienie, aby nasi dostawcy prowadzili swoją działalność w sposób bezpieczny, profesjonalny, etyczny i zgodny z prawem, wykazując społeczną odpowiedzialność spółki. W celu dostarczania materiałów lub usług Grupie NSG dostawcy są zobowiązani do przestrzegania tego Kodeksu postępowania. Szczegóły zasad W Kodeksie postępowania dostawców Grupy NSG określono zachowania, procesy i procedury postrzegane przez Grupę NSG jako ogólnie przyjęte normy, których stosowania oczekujemy od naszych dostawców. Szeroki zakres kwestii poruszonych w Kodeksie odzwierciedla różnorodną działalność prowadzoną przez naszych dostawców. W każdym możliwym obszarze Kodeks definiuje uczciwe i rozsądne podejście do prowadzenia biznesu przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich wymogów prawnych. Treść Kodeksu uwzględnia również Wartości i Zasady Grupy NSG, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo, z czego wynika przyjęcie odpowiedzialności za działania organizacji oraz wyrażenie otwartości i zaangażowania. Obowiązkiem wszystkich naszych dostawców jest przestrzeganie zasad Kodeksu w celu zapewnienia zgodności z naszymi wymaganiami. Wprowadzenie Dział zaopatrzenia Grupy NSG jest odpowiedzialny za działania związane z nabywaniem materiałów i usług. Będziemy rozwijać i wdrażać najbardziej odpowiednie strategie w odniesieniu do poszczególnych kategorii, aby w pełni wykorzystać nasze rynki dostaw z uwzględnieniem zarządzania kosztami i ryzykiem, zrównoważonego rozwoju, innowacyjności i wzrostu. Wybór dostawców Dział zaopatrzenia Grupy będzie stosować spójny i przejrzysty proces wyboru dostawców. Stosując ustalone przez nas kryteria, ogólne i zależne od kategorii, będziemy oceniać potencjalnych dostawców pod względem możliwości, konkurencyjności w zakresie kosztów, ryzyka finansowego, a także uznanych certyfikatów zgodności z normami oraz zachowań w zakresie etyki i społeczeństwa oraz względem środowiska. Będziemy również określać zdolność dostawcy do efektywnego i terminowego dostarczania wymaganych produktów.

2 Będziemy stale kontrolować efektywność naszych dostawców w celu zapewnienia standardów, a także traktować te działania jako narzędzie do ciągłego doskonalenia. Oczekiwania wobec dostawców Od naszych dostawców oczekujemy osiągnięcia i utrzymania wysokich standardów w całym łańcuchu dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem następujących aspektów: Zachowanie etyczne Wszyscy dostawcy muszą przyjąć osobistą odpowiedzialność za profesjonalne, etyczne, uczciwe oraz słuszne postępowanie. W codziennych transakcjach biznesowych dostawcy powinni zachować bezstronność oraz unikać oszustw i nieuczciwości w kontaktach z klientami, dostawcami oraz innymi osobami, z którymi współpracują. W przypadku handlu z zagranicznymi klientami, filiami i dostawcami nasi dostawcy powinni nie tylko przestrzegać obowiązujących w danym kraju praw, ale także szanować jego tradycje i kulturę. Zachowanie społeczne czynniki dotyczące ludzi w miejscu pracy Minimalnym wymaganiem stawianym wszystkim dostawcom jest przestrzeganie odpowiednich norm dotyczących pracy przyjętych przez Międzynarodową Organizację Pracy. Oznacza to, że dostawcy powinni dążyć do postępowania zgodnie ze standardami związanymi z zatrudnieniem, które promują stosowanie praw człowieka. W przypadku rekrutacji, awansów, przeszeregowania, zwolnienia i innych działań dotyczących zatrudnienia nie należy stosować zamierzonej dyskryminacji ze względu na rasę, wyznanie, wiek, płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie, niepełnosprawność, członkostwo w związkach zawodowych, przynależność polityczną lub innego rodzaju status chroniony prawem. Należy przestrzegać lokalnego prawa dotyczącego dyskryminacji ze względu na wiek. W żadnym wypadku nie będzie tolerowane molestowanie, nękanie, czy zastraszanie, ani też wywieranie wpływu czy podejmowanie działań odwetowych wobec osoby zgłaszającej takie molestowanie. Chociaż te ogólne zasady odnoszą się do wszystkich naszych dostawców, każdy indywidualny przypadek powinien być dokładnie zbadany w odniesieniu do przepisów prawa w poszczególnych państwach, w których działają dostawcy. Procedury audytu/oceny Grupy NSG dotyczące wszystkich dostawców obejmują odpowiedzialność społeczną spółki oraz standardy dotyczące stosowania praw człowieka w zakresie zatrudnienia. Przyjęcie standardów dotyczących stosowania praw człowieka ma znaczenie, jeżeli chodzi o zapewnienie takiego traktowania osób, jakiego mają one prawo oczekiwać. Można założyć, że to z kolei pozwoli osiągnąć większe sukcesy w zakresie działalności dzięki bardziej efektywnym, zmotywowanym i zaangażowanym pracownikom. Kluczowe standardy niniejszego kodeksu postępowania: Należy zapewnić bezpieczne i zdrowe środowisko pracy dzięki minimalizacji o ile jest to uzasadnione od strony praktycznej skutków zagrożeń właściwych dla środowiska pracy. Powinny być przeprowadzane kontrole, które mają na celu

3 zminimalizowanie ryzyka związanego z narażeniem na działanie szkodliwych materiałów, urządzeniami mechanicznymi lub obsługą. Od dostawców oczekuje się wprowadzenia i stosowania skutecznych zasad bezpieczeństwa. Należy przestrzegać regulacji prawnych dotyczących zatrudnienia w poszczególnych państwach, w których działa dostawca. Należy jasno przedstawić właściwe metody regularnych konsultacji i komunikacji z pracownikami, aby spełnić wspólne wymagania określonej firmy i jej pracowników. Przestrzegane będzie krajowe prawo pracy dotyczące godzin pracy. Od pracowników nie będzie wymagana regularna praca w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach dodatkowych ponad standardowe godziny, gdzie to konieczne, nie będzie nadmierna ani wymagana ze zbyt dużą częstotliwością. Grupa NSG nie będzie zatrudniać dostawców korzystających z pracy przymusowej lub wspierających ją. Osoby młode poniżej 15 roku życia lub starsze, jeśli tak stanowi prawo nie będą zatrudniane. Zachowanie wobec środowiska Nasi dostawcy muszą dostrzegać decydujące znaczenie ich roli w zakresie ograniczania wpływu na środowisko. Powinni przyczyniać się do tworzenia pomyślnej i stabilnej przyszłości, stale dążąc do stosowania najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony środowiska. Minimalne oczekiwania wobec wszystkich dostawców obejmują: Stosowanie się do wszystkich obowiązujących regulacji prawnych dotyczących środowiska. Prowadzenie polityki ochrony środowiska dostosowanej do ryzyka, jakie dana działalność stanowi dla środowiska. Zarządzanie niebezpiecznymi materiałami przez stosowanie się do wszystkich obowiązujących przepisów prawnych i standardów, jak również wewnętrznych zasad i procedur. Dostawcy muszą dążyć do podejmowania wszelkich możliwych środków, aby zapobiegać uwolnieniu niebezpiecznych materiałów oraz pożarom, eksplozjom i innym poważnym wypadkom, które mogą spowodować poważne urazy pracowników, szkody we własnych siedzibach, a także straty w okolicznych społecznościach i zniszczenie środowiska. Postępowanie zgodnie z procedurami zapewniającymi użytkowanie istniejących zakładów i sprzętu w sposób minimalizujący wpływ na środowisko. Szkolenie pracowników i zapewnianie im potrzebnych zasobów w celu uświadomienia im ich osobistej odpowiedzialności za ochronę środowiska. Grupa NSG będzie zachęcać dostawców do: Prowadzenia środowiskowego programu ciągłej poprawy. Korzystania z certyfikowanego (lub równoważnego) systemu

4 zarządzania środowiskiem, który będzie zachęcać dostawców do promowania dobrych praktyk dotyczących ochrony środowiska oraz efektywnego wykorzystywania, ponownego wykorzystywania oraz odzyskiwania materiałów i energii używanych do produkcji i obróbki. Stałego doskonalenia procesów w celu zminimalizowania wpływu na środowisko i dostarczania produktów wspierających bardziej stabilne środowisko. Uwzględniania czynników dotyczących środowiska na wstępnym etapie badań, projektowania i tworzenia produktów i procesów. Gotowości do podawania informacji na temat swoich praktyk w zakresie zarządzania środowiskiem i zużycia kluczowych materiałów lub środków chemicznych, aby umożliwić Grupie NSG prowadzenie analizy cyklu życia końcowych produktów lub dostarczanie informacji wymaganych przez klientów Grupy NSG. Zgodnie z Polityką zrównoważonego rozwoju Grupa NSG będzie komunikować się i konstruktywnie współpracować z dostawcami oraz z właściwymi rządami, agencjami nadzorującymi, społecznością naukową i interesariuszami w celu wypracowania i propagowania praktyk biznesowych i społecznych, które przyczyniają się do postępu na drodze do wspólnego celu, jakim jest zrównoważony rozwój. Nasi dostawcy muszą przestrzegać tych samych standardów w odniesieniu do swoich dostawców, kontrahentów oraz podwykonawców i w razie potrzeby być w stanie to udowodnić. Zarządzanie ryzykiem u dostawców W ramach procesu zarządzania ryzykiem u dostawców Grupa NSG ocenia dostawców pod kątem ryzyka finansowego i ryzyka strategicznego. Od dostawców Grupy NSG oczekuje się, że będą zarządzać ryzykiem swoich dostawców przy użyciu możliwego do udowodnienia procesu. Ponadto dostawcy powinni prowadzić działalność w sposób odpowiedzialny i rozważny, aby zminimalizować ryzyko bankructwa. Dostawcy będą informować Grupę NSG o wszelkich problemach lub wydarzeniach, które znacząco zwiększają poziom ryzyka w łańcuchu dostaw. Zarządzanie umowami Relacje z dostawcami zostaną sformalizowane przez zawarcie odpowiednich umów, w których wykorzystane zostaną nasze standardowe warunki i postanowienia, lub indywidualnych umów dostosowanych do poszczególnych relacji. Celem zarządzania umowami jest: zrozumienie ryzyka i zarządzanie nim; wyjaśnienie aspektów prawnych między Grupą NSG a jej dostawcami, w tym jurysdykcji prawnej; zabezpieczenie optymalnych korzyści dla firmy; zapewnienie efektywności dostawców zgodnie z warunkami

5 umów. Rozwój dostawców Grupa NSG będzie oceniać dostawców w odniesieniu do swoich oczekiwań, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu procesu wyboru, wykorzystując szereg kluczowych wskaźników efektywności (KPI, Key Performance Indicators), które będą stosowane jako narzędzie umożliwiające stałe doskonalenie. Od naszych dostawców będziemy oczekiwać nie tylko działania zgodnie z aktualnymi oczekiwaniami, ale również świadomości i gotowości do spełniania przyszłych przewidywanych wymagań wynikających na przykład z przepisów ustanowionych przez Grupę NSG, jej klientów lub rząd. Ma to na celu zapewnianie stałej poprawy jakości życia ludzi i stanu środowiska. Grupa NSG będzie współpracować z dostawcami w celu rozwijania tych inicjatyw lub ulepszania istniejących rozwiązań, które będą obejmowały również obszary innowacji technicznych i udoskonaleń operacyjnych.

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011 Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011 ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU 1 2 Niniejsza praca została opublikowana na odpowiedzialność Sekretarza Generalnego OECD. Opinie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY GRUPY CAN-PACK

KODEKS ETYCZNY GRUPY CAN-PACK KODEKS ETYCZNY GRUPY CAN-PACK Idea Kodeksu Etycznego Grupy CAN-PACK Grupa CAN-PACK ( dalej także Grupa ), jako organizacja działająca w myśl zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, bezwzględnie

Bardziej szczegółowo

kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze

kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze Mysłowice, maj 2014 r. Spis treści Preambuła... Wartości... Partnerzy... Pracownicy... Ochrona

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnego działania

Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Przesłanie Prezesa Jean-Pascala Tricoire, Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Nasza firma prowadzi stałą, aktywną współpracę z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo produktów, jakość produktów, satysfakcja klientów, badania i rozwój.

Bezpieczeństwo produktów, jakość produktów, satysfakcja klientów, badania i rozwój. Kodeks postępowania Niniejszy dokument zawiera spis zasad etycznych i dobrych praktyk, jakimi kierują się Zarząd i pracownicy Grupy Nowy Styl. To dobrowolna deklaracja, będąca rezultatem przyjętych standardów

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010. Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej Nestlé

Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010. Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej Nestlé Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010 Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej Nestlé Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010 Autor Prezes Rady Nadzorczej i Prezes Zarządu Grupa docelowa Wszyscy

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie.

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. 1 Spis treści Wstęp 5 Istota naszego kodeksu 7 Cztery fundamentalne zasady, na których opiera się nasz kodeks 9 Zasada braku tolerancji dla działań odwetowych

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu Ogólnoświatowe porozumienie firmy Total

Społeczna odpowiedzialność biznesu Ogólnoświatowe porozumienie firmy Total Społeczna odpowiedzialność biznesu Ogólnoświatowe porozumienie firmy Total Davos, 22 stycznia 2015 1 / 12 SPIS TREŚCI WSTĘP Paragraf 1 - OBSZAR ZASTOSOWANIA Paragraf 2 - PROMOWANIE PRAW CZŁOWIEKA W PRACY

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej całej działalności są nasza etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Biznesowego

Kodeks Postępowania Biznesowego Kodeks Postępowania Biznesowego Spis treści Wstęp 1 Ochrona uczciwości 2 Zastosowanie i zgodność z przepisami 2 Przejęcia 2 Udziały mniejszościowe, przedsięwzięcia joint venture i spółki stowarzyszone

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M Komisja Nadzoru Bankowego Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Warszawa, 2004 r. I. WSTĘP 1. Uwagi ogólne Niniejsza rekomendacja wydana jest na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A.

ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A. ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A. Misja Dla przyszłości zapewniając Rozwój Pracowników, Efektywne Wykorzystanie Zasobów Naturalnych, Bezpieczeństwo, Ochronę Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN I II III List Prezesa Zarządu PKN ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Relacje wewnątrz Firmy 1. Godne i przyjazne warunki pracy 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Spis treści Fujitsu Way...3 Fujitsu Way i Globalne Standardy Biznesu...3 Perspektywa Globalna...4 Dlaczego potrzebujemy Globalnych Standardow Biznesu?...5

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawców i Licencjobiorców Grupy Carlsberg

Kodeks Postępowania Dostawców i Licencjobiorców Grupy Carlsberg Kodeks Postępowania Dostawców i Licencjobiorców Grupy Carlsberg Wstęp Nasze deklaracje Grupa Carlsberg angażuje się w wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo oraz ochronę środowiska poprzez opracowanie

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności

Bardziej szczegółowo

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej Wartość uczciwości Kodeks etyki biznesowej 01 Przesłanie od Dyrektora Generalnego... 02 Wiadomość od dyrektora zarządzającego... 04 Oddanie naszym wartościom... 06 Praca zgodnie z naszym kodeksem... 10

Bardziej szczegółowo

Thule Group Code of Conduct

Thule Group Code of Conduct Thule Group Code of Conduct Thule Group AB Adopted by Thule Group Board of Directors at the Board meeting on February 11, 2015 Polish Dokument Code of Conduct został opublikowany w wielu różnych językach.

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Watts Water Technologies Kodeks postępowania w biznesie Efektywność z zachowaniem pryncypiów na sposób Watts Watts Way Nasza misja (główny cel naszej firmy) Zwiększać komfort, bezpieczeństwo i jakość życia

Bardziej szczegółowo