ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2"

Transkrypt

1 Rzeszów, dnia 11 września 2014 r. ZP dotyczy: przetargu nieograniczonego pn ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2 Na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na drugą część pytań. Zapytania 1. Uprzejmie wnosimy o podanie: a) przybliżonej liczby wpłat gotówkowych (liczba transakcji) wraz z łączna kwotą w roku ubiegłym, b) przybliżonej liczby wypłat (zwrotów) wraz z łączną kwotą w roku ubiegłym, c) przybliżoną liczbę transakcji w miesiącu (wpłat) wraz z łączną kwotą, d) przybliżoną liczbę w miesiącu wraz z łączną kwotą wypłat. 2. Ponadto istotnymi informacjami, które znacząco mogą wpłynąć na obniżenie ceny są: a) kto dotychczas świadczył w Urzędzie obsługę kasową? b) ile okienek kasowych powinien Wykonawca zapewnić? c) czy pomieszczenie, które na tą chwilę jest wykorzystywane do obsługi kasowej znajduje się z budynku urzędu? I czy istnieje możliwość podnajmowania takiego pomieszczenia? Jeżeli tak, to ile wynosi przybliżona opłata za czynsz wraz z mediami? I czy w mediach uwzględnione jest również łącze internetowe? d) czy wspomniane pomieszczenie jest umeblowane? Jeżeli tak to jakie meble i/lub jego części pozostają do dyspozycji Wykonawcy (np. krzesło, regał itp.)? e) czy we wspomnianym pomieszczeniu pozostaje do dyspozycji Wykonawcy sejf, sprzęt komputerowy? Czy Wykonawca powinien w swojej wycenie, uwzględnić zakup takiego sprzętu? f) czy we wspomnianym pomieszczeniu i/lub w budynku urzędu jest alarm? Czy wymagana jest przez Zamawiającego dodatkowa forma zabezpieczenia pomieszczenia? 3. Oprocentowanie środków nie podlegających konsolidacji oraz oprocentowanie sum depozytowych rozumiemy, że nie są przedmiotem oceny oferty. Prosimy o podanie średniego salda na rachunkach nie objętych konsolidacją oraz rachunkach sum depozytowych (prosimy o podanie ilości rachunków sum depozytowych). 4. Konsolidacja salda: prosimy o wskazanie ile rachunków będzie podlegało konsolidacji? Czy wszystkie rachunki jednostek organizacyjnych będą również objęte konsolidacją? 5. Prosimy o podanie szacunkowej ilości rachunków przeznaczonych do obsługi projektów unijnych i średniego salda na tych rachunkach.

2 6. Czy zamawiający przewiduje otwarcie rachunków w innej walucie niż EUR, jeśli tak to prosimy o podanie w jakich walutach będą otwarte rachunki i jak mają być oprocentowane te rachunki. 7. Prosimy o informacje czy kwota kredytu rachunku bieżącym może zostać zwiększona w ramach zamówień uzupełniających o 1 mln zł. 8. Prosimy o potwierdzenie czy kwota kredyty 40 mln ( możliwość zwiększenia o 1 mln zł w ramach zamówień uzupełniających) jest kwotą maksymalną w całym okresie obowiązywania bankowej obsługi Miasta Rzeszów? 9. Jakich świadczeniobiorców dotyczą wypłaty gotówkowe? 10. Wpłaty gotówkowe wg podanego zestawienia za 2013 r. wynosiły łącznie szt. (tym w formie otwartej zł, natomiast w formie zamkniętej 473 szt.). Prosimy o informacje jakie inne wpłaty gotówkowe były realizowane? 11. Czy wypłaty gotówkowe dotyczą również MOPS-u? 12. Obsługa wpłaty i wypłat w wymiarze co najmniej 2 stanowisk kasowych ma dotyczyć wszystkich placówek bankowych czy również wszystkich punktów kasowych w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa? 13. Realizacja wypłat w zakresie obsługi kasowej dokonywana poprzez zlecenie przez Zamawiającego przy wykorzystaniu systemu bankowości elektronicznej listy odbiorców jakich kontrahentów dotyczy, ile może być takich operacji dziennie, miesięcznie? 14. W jakich przypadkach Zamawiający oczekuje wyciągów w formie papierowej? 15. Prosimy o podanie godziny odbioru gotówki z kas biletowych przez konwój? 16. Prosimy o podanie informacji na temat Miasta Rzeszów dotyczących: - posiadanych udziałów lub akcji spółek prawa handlowego, - udzielonych poręczeń i gwarancji, - realizowanych inwestycji finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE, - wykazu podmiotu zależnych, - aktualnego ratingu Miasta Rzeszów agencji ratingowych, - wykazu zaangażowania kredytowego w innych bankach lub instytucjach finansowych. 17. Prosimy o uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ostatni zamknięty rok budżetowy tj r. 18. Czy Miasto wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 ustawy z dnia r. Prawa bankowego do kwoty kredytu? 19. Prosimy o oświadczenie Miasta o braku zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków, instytucji finansowych, 20. Prosimy o oświadczenie Miasta o braku zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ZUS i US, 21. Czy Miasto wyraża zgodę na zapis, iż warunkiem udzielenia corocznie kredytu w rachunku bieżącym będzie: - przedłożenie uchwały budżetowej w sprawie uchwalenie budżetu na dany rok ustalającej maksymalną wysokość kredytów i pożyczek możliwych do zaciągnięcia w danym roku budżetowym oraz upoważniającej Prezydenta Miasta do zaciągnięcia wnioskowanego kredytu,

3 - przedłożenie pozytywnej opinii RIO dotyczącej projektu budżetu Miasta na dany rok budżetowy, - posiadanie bieżącej zdolności kredytowej. - podpisanie umowy kredytowej. 22. Czy Miasto posiada podległe SP ZOZ (informacja o zadłużeniu i wynikach finansowych), w tym szpitali? 23. Czy uchwała nr LXXVII/1389/2014 ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia r. jest aktualna na dzień r.? Jeśli nie proszę o przekazania aktualnej. 24. Czy Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości importu do systemu bankowości elektronicznej przelewów zagranicznych? Jeśli tak, to prosimy o przesłanie opisu struktury pliku z takimi zleceniami. 25. Prosimy o przekazanie szczegółowego opisu struktury wszystkich plików jakie mają być importowane do systemu bankowości elektronicznej. 26. Czy wystarczającym będzie zapewnienie możliwości importu przelewów w jednym ze wskazanych w SIWZ formatów plików: VIDEOTEL, NETBANK2, NORDEA, MULTICASH, HEUTHES_BASET, MINIBANK, CITIDIRECT? 27. Prosimy o przekazanie szczegółowego opisu struktury wszystkich plików jakie mają być eksportowane z systemu bankowości elektronicznej i wczytywane do systemu finansowo-księgowego Zamawiającego. 28. Korzystanie przy logowaniu do systemu z klawiatury ekranowej jest dla użytkowników bankowości elektronicznej rozwiązaniem uciążliwym i w praktyce bardzo rzadko wykorzystywanym (nawet w sytuacji, gdy system bankowości elektronicznej zapewnia taką możliwość), dlatego prosimy o wykreślenie wymogu określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ w punkcie V.5 ppkt Prosimy o informację, czy autoryzacja polegająca na tym, że przy logowaniu do systemu Użytkownik podaje swój indywidualny identyfikator, każdorazowo generuje przy użyciu tokena jednorazowe hasło i jednocześnie podaje znane tylko sobie statyczne hasło, które może być zmienione przez użytkownika w każdej chwili (oba hasła wpisywane są w sposób maskowany, tj. na ekranie monitora zamiast wpisywanych znaków wyświetlane są kropki), Zamawiający uzna za spełniające wymagania opisane w tym punkcie? 30. Prosimy o informację, czy Zamawiający uzna za spełniające wymagania opisane w tym punkcie rozwiązanie umożliwiające określenie jednorazowych limitów kwotowych obowiązujących dla danego schematu autoryzacji, przy czym możliwe jest ustalenie dowolnej liczby schematów autoryzacji wymagających dowolną liczbę wymaganych podpisów? Przykładowo, rozwiązanie to pozwalało będzie określić np., że do podpisania transakcji: do kwoty xx,xx PLN wymagany jest podpis osoby A i B, do kwoty yy,yy PLN wymagany jest podpis osoby A i C lub A i B i C 31. Prosimy o informację, czy Zamawiający uzna za spełniające wymagania opisane w tym punkcie rozwiązanie w którym:

4 blokowanie użytkownika odbywało się będzie po 3 krotnym podaniu błędnych danych, a odblokowanie użytkownika możliwe będzie po telefonicznym skontaktowaniu się takiego użytkownika z bankiem, automatyczne wylogowanie użytkownika następowało będzie zawsze po 10 minutach braku aktywności użytkownika, przy czym system ostrzegał będzie z wyprzedzeniem o zbliżającym się końcu sesji i kliknięcie pojawiającego się wtedy komunikatu przedłużało będzie ten czas o kolejne 10 minut? 32. Czy zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania odsetek naliczonych w procesie wirtualnej konsolidacji w następnym dniu roboczym następującym po okresie rozliczanym nie później niż 3 dnia roboczego. 33. Z uwagi na konieczność posiadania dostępu do systemu bankowego, zapewnienie możliwości dokonywania płatności na wirtualne rachunki Kontrahentów za pomocą kart płatniczych możliwe jest tylko w punktach kasowych obsługiwanych przez pracowników banku. Nie będzie to możliwe w POS obsługiwanych przez pracowników Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie. 34. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację punktu IX pkt. 6 Załącznika nr 2 do SIWZ poprzez dopuszczenie zamykania rachunków wirtualnych przez Wykonawcę w formie grupowej poprzez przekazanie zlecenia Wykonawcy na wszystkie rachunki wirtualne otwarte w ramach danej grupy? 35. Bank będzie przeliczał każdą wpłatę niezależnie od tego czy jest ona dokonana w banknotach czy w bilonie. Niezależnie od tego, Zamawiający dokonując wpłaty w formie zamkniętej musi zadeklarować wartość wpłacanych środków, co oznacza, że również musi przeliczyć wpłacany bilon. Czy takie rozwiązanie jest akceptowane przez Zamawiającego? 36. Z uwagi na konieczność posiadania dostępu do systemu bankowego, zapewnienie możliwości przyjmowania wpłat przy użyciu czytników kodów QR możliwe jest tylko w punktach kasowych obsługiwanych przez pracowników banku. Nie będzie to możliwe w punktach obsługiwanych przez pracowników Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie. 37. Czy zamawiający akceptuje rozwiązanie dotyczące obsługi kodów QR, przy zastosowaniu kodowania polskich znaków zgodnie z ISO 10646? 38. Zamawiający zastrzega w SIWZ możliwość zamówienia więcej niż jednego opłatomatu, dlatego prosimy o informacje czy dodatkowe urządzenia będą podlegały dodatkowej odpłatności poza ryczałtem, jeżeli nie, to Zamawiający powinien określić maksymalną liczbę tych urządzeń. 39. Pytanie do pkt XIII, ppkt 5 w załączniku nr 2 do SIWZ: Wykonawca obsługujący terminale POS ma jedynie dostęp do daty i godziny autoryzacji transakcji (blokady środków na rachunku karty kontrahenta), czyli zgody banku wydawcy karty na obciążenie rachunku karty lub daty dokonania zapłaty poprzez terminal POS, nie ma natomiast informacji, którego dnia nastąpiło obciążenie rachunku kontrahenta. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający datą obciążenia rachunku posiadacza karty miał na myśli informację o dacie autoryzacji transakcji? 40. Pytanie do pkt XIII, ppkt 2 w załączniku nr 2 do SIWZ: Zamawiający określił obecne zapotrzebowanie na ilość terminali POS. Proszę o podanie przewidywanej maksymalnej ilości terminali? 41. Ile transakcji miesięcznie będzie realizowanych poprzez wszystkie terminale POS wydane na rzecz Zamawiającego i jego jednostek (prosimy podać przybliżoną ilość transakcji łącznie)?

5 42. Pytanie do pkt XIV, ppkt 2 w załączniku nr 2 do SIWZ: Czy Zamawiający wyraża zgodę na to, aby wykonawca ponosił wszelkie koszty związane z wydaniem i obsługą kart debetowych z wyjątkiem transakcji wypłat gotówki realizowanych w bankomatach Banków obcych wykonawca oferuje bezpłatne wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów sieci Banku. 43. Pytanie do pkt XIV, ppkt 3 w załączniku nr 2 do SIWZ: Jaki rodzaj kart Zamawiający ma na myśli (np. karty debetowe, obciążeniowe)? 44. Prosimy o informację o średniomiesięcznych obrotach/średniej liczbie transakcji na kartach płatniczych (w podziale na transakcje wypłaty gotówki, operacje bezgotówkowe)? 45. W formularzu oferty w tabeli w LP 2 prosimy o weryfikację zapisu X (WIBOR 3M+/- marża) X 100 dni / 365 x 60 miesięcy. Wg pytającego 60 miesięcy powinno być zastąpione 5 lat. Analogicznie w LP 3 Formularza oferty. 46. Jaka jest średniomiesięczna przewidywana ilość wszystkich przelewów elektronicznych wychodzących ze wszystkich rachunków zamawiającego? 47. Jaka jest średniomiesięczna, przewidywana ilość przelewów zagranicznych z podziałem na SEPA i SWIFT wychodzących ze wszystkich rachunków zamawiającego? 48. Jaki jest średniomiesięczny, przewidywany wolumen wpłat otwartych dokonywanych przez osoby trzecie na wszystkie rachunki zamawiającego? 49. Jaka jest średniomiesięczna ilość sztuk wpłat otwartych na wszystkie rachunki zamawiającego? 50. Jaki jest średniomiesięczny, przewidywany wolumen wypłat ze wszystkich rachunków zamawiającego? 51. Jaki jest przewidywany, miesięczny wolumen środków, które lokowane będą na rachunkach nie oprocentowanych? 52. Czy w zakresie obsługi gotówkowej (wpłaty, wypłaty) Zamawiający dopuszcza wykonywanie usługi przez podwykonawcę; 53. Czy w zakresie przyjmowania płatności za pośrednictwem terminali POS Zamawiający dopuszcza wykonywanie usługi przez podwykonawcę; 54. Prosimy o podanie szczegółowej informacji, ilu i których rachunków będzie dotyczyła konsolidacja; 55. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydania i obsługi kart przedpłaconych; 56. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji czytnika kodów (również kodów 2D) lub czy istnieje inna alternatywa dla tego rozwiązania; 57. Proszę o potwierdzenie: wysokość kredytu w rachunku bieżącym będzie nie wyższa niż 40 mln zł. Zamawiający przewiduje jednak zwiększenie limitu kredytu w rachunku bieżącym o 1 mln zł. A więc kwota kredytu w rachunku bieżącym wyniesie maksymalnie 41 mln zł; Jak zrozumieć zapis SIWZ mówiący o: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do kwoty nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia i polegających na zwiększeniu limitu kredytu w rachunku bieżącym w kwocie zł Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji do umowy kredytu w rachunku bieżącym; 59. Proszę o udostępnienie opinii RIO z wykonania budżetu za rok 2013r; 60. Proszę o udostępnienie informacji o przyznanych zaangażowanych w innych bankach i instytucjach finansowych: kredyty, pożyczki, emisja obligacji wg stanu na wraz z podaniem daty końcowej spłaty i przyjętym zabezpieczeniu;

6 61. Proszę o udostępnienie informacji o udzielonych przez Zamawiającego poręczeniach bądź gwarancjach (za kogo, na jaki okres). 62. Czy zamawiający dopuszcza w zakresie obsługi kasowej, możliwość realizacji wypłat w EUR, USD, CHF i GBP poprzez złożenie zlecenia w formie papierowej? 63. Obsługa ma się odbywać w 4 placówkach bankowych w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa. W jakim terminie Bank, który wygra przetarg na obsługę bankową, będzie mógł przeprowadzić prace adaptacyjne pomieszczeń pod własne potrzeby? Obsługa budżetu ma być realizowana od r. jednak do końca bieżącego roku będzie odbywała się obsługa w dotychczasowym banku. 64. Prosimy o udostępnienie rzutów pomieszczeń lokali, w których mają być zlokalizowane 4 placówki bankowe w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa umożliwiające wykonanie aranżacji. 65. Czy jest możliwość przeprowadzenia wizji lokali przeznaczonych na placówki bankowe w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa? 66. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego ustalane było w wysokości i wg zasad obowiązujących u wykonawcy, jeżeli nie to prosimy o podanie definicji jaką Jednostka zaakceptuje? 67. Prosimy o odstąpienie od wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 68. Prosimy o przekazanie aktualnej informacji na temat: posiadanych przez Zamawiającego kredytów i pożyczek i innych zobowiązań o charakterze kredytowym (leasing, faktoring, wykup wierzytelności) oraz udzielonych przez Zamawiającego pożyczek ze wskazaniem: kwoty z umowy, zadłużenia, okresu obowiązywania transakcji, kredytodawcy/pożyczkodawcy, zabezpieczeń. 69. Prosimy o przekazanie aktualnej informacji n/t udzielonych poręczeń wraz z informacją czy podmioty, którym udzielono poręczeń obsługują swoje zobowiązania terminow?. 70. Czy Zamawiający może podać kwoty kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych pap. wartościowych przewidywanych w każdym roku okresu kredytowania zaciągniętych na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, które można byłoby wyłączyć z kwoty długu prognozowanej w okresie kredytowania? 71. Czy Zamawiający posiada zawarte umowy wsparcia jeżeli tak to prosimy o przedstawienie wykazu zawartych umów ze wskazaniem kwoty wsparcia, ewentualnie przekazanych środków w ramach umowy, podmiotu któremu zostało udzielone wsparcie oraz okresu obowiązywania i zakresu umowy wsparcia, a także informacji czy środki na realizację umów wsparcia zostały zabezpieczone w budżecie Gminy. 72. Prośba o przedłożenie sprawozdania RB-Z SPZOZ na r. i r., RB- N na r. Czy występują należności wymagalne na r. (na należności wymagalne wyniosły 42,2 mln zł) jeżeli tak to prosimy o informacje w jakiej wysokości, z czego wynikają i jakie działania są podejmowane celem ich szybszego odzyskania? 73. Czego dotyczą zobowiązania wymagalne wg stanu na r. wynoszące ,89 zł (w tym wobec banków 9.255,00 zł)? Prosimy o załączenie struktury czasowej zobowiązań. 74. Dotyczy p. XXI Zał. Nr 2 do SIWZ w zakresie definicji pojęcia Opłata ryczałtowa, zdanie ostatnie definicji prosimy o potwierdzenie, ze zapis o proporcjonalnym naliczaniu opłaty ryczałtowej, odnosi się wyłącznie do pierwszego bądź ostatniego miesiąca wykonywania usług dla Zamawiającego i innych podmiotów objętych

7 zamówieniem, przy założeniu, ze rozpoczęcie /zakończenie świadczenia tych usług ma miejsce w trakcie miesiąca. 75. Prosimy o podanie średniej miesięcznej sumy sald na wszystkich rachunkach niepodlegających konsolidacji w podziale na poszczególne miesiące roku 2013 i Czy obecnie Zamawiający posiada rachunki, przeznaczone do obsługi projektów, które są nieoprocentowane? Jeśli tak, prosimy o podanie salda tych rachunków w podziale na poszczególne miesiące 2014r. 77. Dotyczy konsolidacji sald: a) Czy obecnie Zamawiający korzysta z konsolidacji sald? Jeśli tak, ile rachunków jest objętych konsolidacją/ ile rachunków planuje Zamawiający objąć konsolidacją? b) Prosimy o dopuszczenie przekazywania raportów z konsolidacji sald w trybie, co miesięcznym na początku każdego miesiąca. Codziennie dane dotyczące dopisanych odsetek i wysokości sald na poszczególnych rachunkach byłyby widoczne na codziennych wyciągach bankowych w bankowości elektronicznej. d) Dotyczy usługi płatności masowych: prosimy o doprecyzowanie jak odbywać się ma zamykanie (blokowanie) rachunków? Czy obecnie Zamawiający korzysta z blokowania/zamykania rachunków wirtualnych? Czy Zamawiający zamyka/blokuje pojedyncze rachunki czy wszystkie z danej grupy (przypisane do danego rachunku pomocniczego)? 78. Dotyczy wymogu 6 placówek w zakresie wpłat i wypłat: prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczący, co najmniej dwóch stanowisk dotyczy jednej z placówek, w pozostałych placówkach wystarczająca jest obsługa w wymiarze, co najmniej jednego stanowiska kasowego. 79. Dotyczy wpłat zamkniętych: a) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązania do wpłat zamkniętych takie jak sortownia na terenie Miasta Rzeszów, umożliwiająca wpłaty zamknięte całą dobę, spełniająca funkcje takie same jak wrzutnia. b) Prosimy o podanie średniomiesięcznych ilości i wartości wpłat zamkniętych realizowanych we wrzutni w podziale na poszczególne miesiące 2014r. z podziałem na wpłaty banknotowe i bilonowe. 80. Dotyczy prowadzenia obsługi bankowej w budynkach Urzędu Miasta: a) Prosimy o podanie aktualnych godzin pracy urzędu Miasta. b) Czy obecnie obsługę w kasach prowadzi aktualny Wykonawca? Jeżeli tak, prosimy o doprecyzowanie, kiedy nastąpi przekazanie lokali pod obsługę bankową? c) Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca otrzyma dostęp do pomieszczeń, co najmniej 3 tygodnie przed terminem rozpoczęcia obsługi bankowej z uwagi na konieczność przygotowania pomieszczeń do obsługi bankowej, zgodnie ze standardami bezpieczeństwa, IT itp. d) Czy obecnie Zamawiający nadrukowuje na dokumentach kody 2D? Czy obecnie w kasach następuje skanowanie kodów? Czy może Zamawiający dopiero planuje wprowadzenie tego rozwiązania w uzgodnieniu z Wykonawcą wybranym w ramach niniejszego zamówienia? e) Czy na dokumentach płatniczych oprócz kodów 2D będą zawsze drukowane kody kreskowe? f) Prosimy o doprecyzowanie, w jakim stanie są pomieszczenia przeznaczone na obsługę bankową? Czy wymagają remontu? Jakie wyposażenie będą posiadały pomieszczenia przekazane Wykonawcy do obsługi czy będą posiadały meble

8 jakie, sprzęt komputerowy, sejfy, kamery? Prosimy o dokładne doprecyzowanie. 81. Dotyczy opłatomatu: a) Czy obecnie Zamawiający korzysta z opłatomatu? b) Prosimy o doprecyzowanie czy opłatomat będzie zlokalizowany na parterze czy piętrze? c) Prosimy o potwierdzenie, że w miejscu instalacji opłatomatu będzie dostęp do sieci telefonicznej, oraz sieci internet (stałej linii). d) Prosimy o usunięcie zapisów punktu XII.8. opisu przedmiotu zamówienia instalacja opłatomatów jest czynnością kosztochłonną, zapis o ich nieograniczonej liczbie uniemożliwia wykonawcom dokładne i rzetelne określenie kosztów obsługi i oszacowania ceny ofertowej. Zgodnie z art. 29 ust. 1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( upzp ) Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, (...) uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Z tego względu wnosimy o usunięcie zapisów punktu XII.8. opisu przedmiotu zamówienia. 82. Dotyczy terminali POS: a) Czy obecnie Zamawiający korzysta z terminali POS? Jeśli tak, prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) i wartości (w pln) wszystkich transakcji dokonywanych przez terminale POS. b) Jeżeli Zamawiający obecnie nie korzysta z terminali POS, prosimy o podanie prognozowanej średniomiesięcznej ilości (w szt.) i wartości (w pln) transakcji dokonywanych przez terminale POS c) Prosimy o potwierdzenie, że w miejscu instalacji terminali POS będzie dostęp do linii telefonicznej i sieci Internet. d) Z ilu terminali obecnie korzysta Zamawiający? e) Prosimy o podanie maksymalnej liczby wymaganych terminali POS jest to informacja niezbędna do oszacowania kosztów obsługi Zamawiającego. 83. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający zawrze trójstronne porozumienie pomiędzy Zamawiającym, wykonawcą (bankiem) a Agentem Rozliczeniowym w zakresie transakcji dokonywanych w terminalach płatniczych, w którym Zamawiający będzie występował w roli Akceptanta kart płatniczych. Ww. porozumienie/umowa jest wymagana regulacjami Międzynarodowych Organizacji Płatniczych VISA i MasterCard. Usługa rozliczania transakcji poprzez terminale POS nie jest usługą bankową, jest ona wykonywana przez agentów rozliczeniowych, którzy zgodnie z regulacjami VISA i Mastercard muszą być stroną umowy/porozumienia. 84. Dotyczy usługi konwoje gotówki: a) Dotyczy dział XVI pkt. 1 opisu przedmiotu zamówienia - prosimy o dokładne podanie średniomiesięcznej ilości dokonywanych konwojów w podziale na poszczególne jednostki. Nieograniczone konwoje powodują nieograniczone koszty a przed złożeniem ofert wykonawcy maja obowiązek dokładnie oszacować koszty co winny umożliwić dane zawarte w SIWZ. W związku z powyższym prosimy o podanie liczby wymaganych konwojów w miesiącu do poszczególnych jednostek. b) Dotyczy dział XVI pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia (sprzedaż biletów komunikacji miejskiej) prosimy o podanie w jakim przedziale (dwugodzinnym) mają następować konwoje do wskazanych lokalizacji, oraz prosimy o podanie średniomiesięcznej kwoty odbieranej z poszczególnych lokalizacji w podziale na banknoty i bilon.

9 c) Dotyczy dział XVI pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia (Wpłaty zamknięte z konwojem) prosimy o podanie ile transportów w miesiącu wymaga Zamawiający, oraz do ilu lokalizacji? Prosimy o podanie lokalizacji wraz z adresami i informacją o wymaganej licznie wpłat z konwojem w miesiącu - są to dane niezbędne do oszacowania kosztów obsługi i przygotowania oferty. 85. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie wyciągi będą pobierane poprzez system bankowości elektronicznej. Wyciągi bankowe dostępne w systemie bankowości elektronicznej zawierają elementy wymagane przepisem art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem art. 21 ust. 1a, niezbędne do uznania wyciągów elektronicznych za dowody księgowe. Wyciągi w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej 86. Prosimy o dopuszczenie, aby automatyczna blokada konta użytkownika następowała w sytuacji 3 krotnego podania złych danych podczas logowania. 87. Dotyczy dział XIII pkt. 5 Opisu przedmiotu zamówienia - Zgodnie z ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych (ustawa EIP) w rozliczeniu transakcji dokonanej kartą płatniczą uczestniczą następujące podmioty: posiadacz karty - bank wydawca karty - agent rozliczeniowy - akceptant. Zgodnie z art. 61a ordynacji podatkowej ustawodawca dopuścił, pod pewnymi warunkami, możliwość zapłaty podatków kartą płatniczą. W tym przypadku organ podatkowy przyjmuje na siebie rolę akceptanta, stosownie do zapisów ustawy EIP. Zwracamy w powyższym kontekście uwagę, że obecnie żaden z agentów rozliczeniowych (a w tym bank prowadzący rachunek organu podatkowego) nie ma możliwości przekazania informacji o dacie obciążenia rachunku karty Kontrahenta. Data obciążenia rachunku karty nie jest przekazywana przez bank prowadzący rachunek karty do agenta rozliczeniowego, gdyż jest objęta tajemnicą bankową. Zamawiający w razie potrzeby uzyskania informacji o dacie obciążenia rachunku karty kontrahenta winien zwrócić się bezpośrednio do tego kontrahenta z prośbą o wyjaśnienia, lub do banku prowadzącego dany rachunek karty kontrahenta, na podstawie odrębnych przepisów. Tylko i wyłącznie Bank prowadzący dany rachunek karty ma informacje o dacie obciążenia tego rachunku. Wykonawca obsługujący terminale POS ma jedynie dostęp do daty i godziny autoryzacji transakcji, czyli zgody banku wydawcy karty na obciążenie rachunku karty lub daty dokonania zapłaty poprzez terminal POS, nie ma natomiast informacji, którego dnia nastąpiło obciążenie rachunku karty kontrahenta. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie punktu 5, dział XIII Opisu przedmiotu zamówienia. 88. System bankowości elektronicznej posiada liczne zabezpieczenia w tym: protokół szyfrowania (SSL-3). 128-bitowe szyfrowanie, wymagane dla instytucji finansowych, umożliwia specjalny cyfrowy certyfikat VeriSign. Dzięki temu w systemie ustanawiane jest bezpieczne połączenie, gwarantujące dostęp do szyfrowanych danych wyłącznie uprawnionym użytkownikom. SSL chroni także spójność danych przesyłanych w bezpiecznym, szyfrowanym połączeniu dzięki Kodowi Weryfikacji Autentyczności (Message Authentication Code MAC) - wykrywa czy w trakcie transmisji dane nie zostały zmienione. Ponad to w ramach systemu zastosowane są tokeny generujące hasła, ściśle określone poziomy autoryzacji, ograniczenia dostępu do systemu bankowego tylko do ściśle określonych użytkowników, poziomy uprawnień nadawane są jedynie przez Zamawiającego a logowanie do systemu odbywa się za pomocą tokena zabezpieczonego pinem - generującego unikalne i jednorazowe hasła. Dodatkowo Zamawiający posiada możliwość ograniczenia logowania w określone dni i godziny. Wymienione zabezpieczenia eliminują ryzyko uzyskania dostępu do systemu poprzez

10 kradzież lub złamanie hasła, prosimy w związku z tym o potwierdzenie spełniania warunków zawartych w punkcie V.4 opisu przedmiotu zamówienia. 89. Dotyczy kart płatniczych: a) Prosimy o podanie liczby wymaganych w ramach SIWZ kart płatniczych debetowych i kredytowych. b) Prosimy o podanie liczby średniomiesięcznych transakcji wypłat gotówkowych w bankomatach realizowanych za pomocą wszystkich kart płatniczych. 90. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie z wybranym Wykonawcą dodatkowych umów produktowych wymaganych wewnętrznymi procedurami banku oraz zapisami ustaw chociażby ustawą z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych czy też Ustawą Prawo Bankowe. Postanowienia ww. umów (np. rachunku bankowego, kart płatniczych, kredytu itp.) będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy oraz ofertą. 91. Dotyczy danych statystycznych za 2013r. : a) Podane dane w zakresie ilości wpłat w formie otwartej i zamkniętej nie sumują się do całej liczby wpłat w wierszu 2 zakładki dane statystyczne tj szt. prosimy o doprecyzowanie danych/ poprawienie. b) Czy podana liczba wpłat gotówkowych za 2013r. tj szt. dotyczy wpłat realizowanych w kasach prowadzonych przez wykonawcę w urzędzie czy placówkach na terenie Miasta Rzeszów? Prosimy o podanie rocznej liczby wpłat w podziale na te dokonywane w punkach w urzędzie prowadzonych przez wykonawcę i placówkach wykonawcy na terenie Miasta Rzeszów. c) Czy podana liczba i wartość wpłat gotówkowych w formie zamkniętej za 2013r to wpłaty dokonane do wrzutni nocnej lub lokalizacji równoważnej? Prosimy o doprecyzowanie. d) Czy podana liczba wypłat gotówkowych za 2013r. tj szt. dotyczy wypłat otwartych realizowanych zarówno w punktach w Urzędzie jak i placówkach wykonawcy na terenie Miasta Rzeszów? Prosimy o doprecyzowanie. Dodatkowo prosimy o podanie zrealizowanych w roku wypłat w formie zamkniętej (w sztukach). e) Prosimy o doprecyzowanie, ile przelewów wychodzących sorbnet realizują jednostki i Zamawiający w ciągu roku (w sztukach)? f) Prosimy o potwierdzenie, że dane zawarte w tabeli dotyczą zarówno Zamawiającego jak i jednostek organizacyjnych. 92. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający podpisze weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową w wysokości 120% kredytu. 93. Prosimy o potwierdzenie, że weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową będzie kontrasygnowany przez Skarbnika Miasta. 94. Prosimy o potwierdzenie, że zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego i że na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. 95. Prosimy o informację, dla ilu spzoz-ów Miasto Rzeszów jest organem założycielskim? 96. Prosimy o informację, jeśli dotyczy, na temat dokonanych i planowanych przekształceniach/ likwidacji sp-zoz-ów wraz z informacją o finansowych konsekwencjach ww. działań dla budżetu miasta (kwota przejętych zobowiązań poszczególnych jednostek). 97. Prosimy o informację, jeśli dotyczy, w jakiej wysokości w najbliższych latach planowane są dopłaty do sp-zoz-ów przekształconych w spółki?

11 98. Prosimy o przedstawienie zestawienia kredytów, pożyczek i innych zobowiązań o charakterze długu, w tym wyemitowanych obligacji, zawierający następujące informacje: nazwa banku lub instytucji kredytującej, rodzaj zobowiązania (m.in. kredyt, obligacje, pożyczka), data umowy, data rozpoczęcia spłat, data ostatecznej spłaty zobowiązania, umowna kwota zobowiązania, liczba rat kapitałowych, ich częstotliwość i wysokość, aktualne saldo zadłużenia, zabezpieczenia. 99. Prosimy o informację na temat założonego w ramach budżetu na 2014 i w WPF w latach dofinansowania inwestycji z środków UE i dotacji z funduszy celowych (w pozycji dochody majątkowe): - przyczyny istotnego wzrostu dochodów majątkowych z tego tytułu w roku 2016 oraz w latach ; - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte już umowy o dofinansowanie inwestycji oraz w rozbiciu na poszczególne lata wypłaty (do 2020 roku); - prosimy o informację o łącznej kwocie złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji o dofinansowaniu, wraz z informacją o planowanych kwotach i latach ich wypłaty (do 2020 roku) Prosimy o udostępnienie kwartalnych sprawozdań RB-N za I, II, III i IV kwartał 2013r. oraz I kw 2014r Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni użytkownikom systemu komputery spełniające poniższe wymagania techniczne?: - Procesor taktowany zegarem 1.0 GHz, - Pamięć operacyjna (RAM) 512 MB lub więcej, - Karta graficzna, - monitory obsługujące wyświetlanie w rozdzielczości 1024x768,True Color, - wolne miejsce na dysku twardym Powyżej 250 MB, - system operacyjny Windows 9x, 2000, XP, Vista, - przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszy, - Java SUN Wersja 1.4.2_03 lub nowsza, - program Adobe Reader 5.0 lub nowszy, - program do obsługi plików z archiwum (spakowanych) typu "zip"; - sieć /dostęp do Internetu:- transfer do/z sieci zewnętrznej (pojedynczej stacji) min.56 kbs, zalecamy 128kbs; - otwarte porty http (80) i https (443); - brak skanowania, blokowania oraz cache'owania apletów Javy i Active X dla wskazanych przez bank adresów serwerów 102. W odniesienie do zapisów zamieszczonych w Załącznik nr 2 do SIWZ pkt. II. 1., dotyczącego wskaźnika wykorzystywanego do naliczania oprocentowania: a) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania średniej arytmetycznej obowiązującej w całym miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc rozliczany? 103. W odniesieniu do zapisów zamieszczonych w Załącznik nr 2 do SIWZ pkt. II. 1 i pkt. III.8 a) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia odsetek obliczonych od wirtualnej konsolidacji w następnym dniu roboczym po procesie konsolidacji, odpowiednio: i. dla dodatniego skonsolidowanego salda wirtualnego w następnym dniu roboczym po dziennym okresie obrachunkowym, ii. dla ujemnego skonsolidowanego salda wirtualnego w następnym dniu roboczym po kwartalnym okresie obrachunkowym.

12 104. W odniesieniu do specyfikacji kodów QR: a) Czy możemy założyć, że w pierwszym polu kodów drukowanych przez UM Rzeszowa zawsze znajdzie się ciąg (NIP)? Ew. czy istnieje możliwość poszerzenia struktury o takie pole? b) Czy możemy przyjąć, że jeśli pole nr 19 (adres wpłacającego) będzie wypełniane (co nie jest obligatoryjne), to znajdujące się w nim dane będą zapisane w formacie [ULICA], [KOD_POCZTOWY] [MIEJSCOWOŚĆ]? c) Na liście dopuszczalnych znaków część z nich jest powtórzona kilkukrotnie (np. \, /, o, a, e, 3 ), a obecność niektórych wzbudza nasze wątpliwości np.. Prosimy o podanie zweryfikowanej listy niezbędnych znaków Jeśli Miasto Rzeszów posiada podległe SP ZOZ prosimy o podanie oddzielnie dla każdego szpitala następujących informacji: a) czy szpital realizuje program naprawczy? b) czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)? Prosimy o podanie kwoty kredytu/poręczenia (w tys. PLN) i okresu kredytowania. c) czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej)? Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN) Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez JST, po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.)? Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu Prosimy o informację czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu? Jeżeli tak to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu Dotyczy p. 13 w Zał. Nr 3 do SIWZ: wnosimy o znaczące zmniejszenie przewidzianych w p. 13 kar umownych, z uwagi na ich nieadekwatność w stosunku do potencjalnej szkody jaką Zamawiający może ponieść oraz wysoce represyjny charakter Dotyczy p. XXIII. SIWZ prosimy o wskazanie zastrzeżeń w zakresie osobistego wykonania zamówienia, zgodnie z art. 36a ust. 2.1) ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. poprzez określenie kluczowych części zamówienia co do których zastrzeżony jest obowiązek osobistego wykonywania zamówienia Prosimy o wyjaśnienie, czy do warunków udziału w postępowaniu (p. V. SIWZ) należy zaliczyć dysponowanie przez Wykonawcę conajmniej sześcioma placówkami bankowymi na terenie Miasta Rzeszowa (zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych). Odpowiedzi Ad. 27. W pkt IV OPZ Zamawiający przedstawił liste zestandaryzowanych formatów, które system bankowości elektronicznej powinien exportować (dla każdego posiadanego przez Zamawiającego programu przynajmniej po jednym formacie), tak aby możliwe było automatyczne wczytywanie wyciągów. Dodatkowo w załącznikach przedstawionych na stronie BIP Zamawiającego wraz z ogłoszonym postępowaniem przetargowym znajdują się dwa dokumenty (specyfikacje automatycznego wczytywania i księgowania wyciągów) prezentujące

13 pełny format danych importowanych przez jeden z programów posiadanych przez Zamawiającego (System OTAGO). Ad. 63. Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy Wykonawca winien rozpocząć obsługę kasową w budynkach Urzędu Miasta od 4 stycznia 2015 r. Po opuszczeniu pomieszczeń przez dotychczasowego Wykonawcę, Zamawiający udostępni 2 stycznia 2015 r. te lokale na ich dostosowanie do obsługi kasowej. Ad. 64. Ze względu na bezpieczeństwo placówek bankowych funkcjonujących aktualnie w budynkach Urzędu Miasta rzuty pomieszczeń które będą wynajmowane zostaną udostępnione wyłącznie Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Ad. 65. Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia wizji lokali przeznaczonych na placówki bankowe w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa. Wizja ta będzie możliwa po wyborze Wykonawcy. Ad. 66. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zapisy. Oprocentowanie od przeterminowanego zadłużenia ustalane winno być w wysokości 3-krotności kredytu lombardowego NBP. Ad. 67. Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ad. 68. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie 16. Ad. 69. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie 16. Ad. 70. Zamawiający podaje kwoty kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętych (planowanych do zaciągnięcia), na finansowanie zadań współfinansowanych ze środków UE, do wyłączenia z kwoty długu: zł zł zł zł zł zł Ad. 71. Zamawiający nie posiada zawartych umów wsparcia. Ad. 72. Na dzień r. należności wymagalne wynosiły ,98 zł, natomiast na dzień r. wynosiły: ,62 zł.

14 Główną część należności wymagalnych stanowią należności z tytułu: - zaległych alimentów, - niezapłaconych mandatów - należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, - zaległości w podatkach i opłatach lokalnych (w tym również podmiotów postawionych w stan upadłości), - opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, - opłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, - opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, - opłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - należności stanowiące naliczone kary do uregulowania w następnych okresach oraz dochodzone od podmiotów w upadłości. Prowadzone są działania Prezydenta Miasta Rzeszowa jako organu egzekucyjnego, mające na celu wyegzekwowanie należności na podstawie ustawy z dnia 17. czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2012, poz z późn zm.) oraz przez Komornika Sądowego na podstawie wyroków. W załączeniu sprawozdania SP ZOZ Nr 1 i SP ZOZ CLU. Ad. 73. Zobowiązania wymagalne na r. wynoszą ,89 zł i dotyczą nie wypłaconych w terminie odszkodowań za przejęcie nieruchomości lub wygaszenie służebności gruntowej przechodu i przejazdu głównie z powodu braku możliwości ustalenia danych odbiorców ( brak rachunku bankowego m.in. dwóch banków, adresu zamieszkania, toczące się postępowania spadkowe). Zobowiązania wymagalne dotyczą okresu 2012 r r. Środki na ich uregulowanie są zabezpieczone w budżecie Miasta. Ad. 74. Zamawiający potwierdza sposób proporcjonalnego naliczania opłaty w pierwszym i ostatnim miesiącu prowadzenia rachunku. Ad. 76. Zamawiający nie posiada rachunków nieoprocentowanych przeznaczonych do obsługi projektów. Ad. 77. a) Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie 4. b) Zamawiający nie wyraża zgody. Termin przykazywania raportów z konsolidacji sald zgodnie z odpowiedzią na pytanie 32. c) Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie 34. Ad. 78. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie 12. Ad. 79. a) Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem, że wpłaty będą ewidencjonowane z datą ich dokonania (data wpłaty). b) Zamawiający nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji średniomiesięcznych ilości i wartości wpłat zamkniętych realizowanych we wrzutni, zatem nie może podać takich danych.

15 Ad. 80. a) Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godziny 7:30 do 15:30 środa od godziny 7:30 do 17:00. b) Obecnie obsługę w kasach prowadzi aktualny Wykonawca. Przekazanie lokali nastąpi 2 stycznia 2015 r., a uruchomienie obsługi kasowej przez wybranego Wykonawcę winno nastąpić 4 stycznia 2015 r. c) Zamawiający nie potwierdza, podtrzymuje termin przekazania pomieszczeń jak w odpowiedzi na pytanie 80 b. d) W chwili wszczęcia postępowania Zamawiający nie wykorzystuje kodów 2D, natomiast jest gotowy do wprowadzenia tego rozwiązania zgodnie z specyfikacją określoną w dokumencie pn Opis Przedmiotu Zamówienia e) Nie, wprowadzenie funkcjonalności kodów dwuwymiarowych w ocenie Zamawiającego całkowicie wyklucza drukowanie kodów kreskowych. f) Pomieszczenia przeznaczone na obsługę bankową nie wymagają remontu tylko ewentualnego odmalowania. Wyłącznie w pomieszczeniu kasowym w budynku przy Pl. Ofiar Getta 7 znajduje się wyposażenie stanowiące własność Urzędu Miasta Rzeszowa (2 szt. biurek, 2 szt. kontenerów, szafka gospodarcza i szafa aktowa). Pomieszczenia kasowe nie są wyposażone w sejfy i sprzęt komputerowy Urzędu Miasta Rzeszowa. Wykonawca powinien uwzględnić zakup takiego wyposażenia. Montaż alarmu w pomieszczeniach kasowych należy do Wykonawcy. Budynki Urzędu Miasta Rzeszowa są dozorowane i wyposażone w systemy alarmowe. Ad. 81. a) Obecnie Zamawiający nie korzysta z opłatomatu. b) Zamawiający zamierza wskazać miejsce instalacji opłatomatu na poziomie nie wyższym niż ½ piętra (parter budynku na wysokości kilku schodów od poziomu ulicy). c) Zamawiający dopuszcza dzierżawę własnej sieci IT jako dostęp do sieci Internet (wydzielonej odrębnej sieci VLAN bazując na urządzeniach teletechnicznych Zamawiającego), telefon w postaci zakończenia numerem zewnętrznym bazując na technologii VOIP (Voice Over IP), które nie zawsze spełnia rolę medium w transmisji danych typu FAX itp. Obecnie punkty obsługi kasowej posiadają łącze stałe przygotowane przez firmę ORANGE. d) Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie 38. Ad. 82. a) Zamawiający korzysta obecnie z terminali POS. Średniomiesięczna ilość wszystkich transakcji dokonywanych przez terminale POS w I półroczu 2014 roku Średniomiesięczna wartość wszystkich transakcji dokonywanych przez terminale POS w I półroczu 2014 roku zł b) Zamawiający korzysta z terminali POS zatem nie odpowiada na to pytanie. c) Zamawiający dopuszcza dzierżawę własnej sieci IT jako dostęp do sieci Internet (wydzielonej odrębnej sieci VLAN bazując na urządzeniach teletechnicznych Zamawiającego), telefon w postaci zakończenia numerem zewnętrznym bazując na technologii VOIP (Voice Over IP), które nie zawsze spełnia rolę medium w transmisji danych typu FAX itp. Obecnie punkty obsługi kasowej posiadają łącze stałe przygotowane przez firmę ORANGE.

16 d) Zamawiający korzysta obecnie z 3 terminali POS. e) Zamawiającemu trudno przewidzieć maksymalną liczbę terminali POS, z których Miasto będzie korzystać w przeciągu 5 lat. Zamawiający zakłada, że liczba nie powinna przekroczyć 40 sztuk. Ad. 83. Zamawiający dopuścił podwykonawstwo w ww. zakresie (pismo z dnia 8 września 2014 r. zawierające odpowiedzi na pytania i zmiany SIWZ, w tym odpowiedź na pytanie 53). Wykonawca winien zawrzeć umowę z podwykonawcą i odpowiadać za zlecone mu czynności. Ad. 84. a) Lp. Jednostka budżetowa Liczba konwojów w 2013 r. 1. Miejski Zarząd Dróg ul. Targowa 1, Rzeszów 4 2. Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego ul. Sucharskiego 25 4, Rzeszów 3. Zespół Szkół nr 2 ul. Rejtana 3, Rzeszów 1 4. Biuro Gospodarki Mieniem Pl. Ofiar Getta 3, Rzeszów 5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 26, Rzeszów 6. DPS ul. Sucharskiego 1, Rzeszów 12 Urząd Miasta Rzeszowa ul. Okrzei 1, Rzeszów Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa ul. Słowackiego 9, Rzeszów 8. Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Księdza 12 Jałowego 23A, Rzeszów RAZEM: 287 Średniomiesięczna ilość dokonywanych konwojów przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne w 2013 r. wyniosła 24 konwoje. b) Zamawiający udzielił odpowiedzi w punkcie 15. Zamawiający nie posiada ewidencji odbieranej gotówki w podziale na banknoty i bilon. Według danych statystycznych ujętych w załączniku do SIWZ bilon stanowi ok. 30 % wpłat zamkniętych. c) Liczba konwojów została podana w odpowiedzi na pytanie 84 a. Wymagana liczba wpłat z konwojem może się różnić od danych statystycznych w okresie obowiązywania umowy. Ad. 85. Tak, potwierdzamy. Ad. 86. Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentu pn. Opis Przedmiotu Zamówienia zawarte m.in. w pkt V.7 Ad. 87. Zamawiający udzielił odpowiedzi w punkcie 39.

17 Ad. 88. Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentu pn Opis Przedmiotu Zamówienia zawarte m.in. w pkt V.4, dzięki ścisłemu określeniu numerów IP (obecnie w wersji 4 protokołu) Zamawiający ze względów bezpieczeństwa stara się ograniczyć dostęp do systemu bankowości elektronicznej dla własnych użytkowników którzy będą przebywać w lokalizacjach nieznanych dla Zamawiającego (poza miejscem pracy). Ad. 89. a) Zamawiający nie korzysta z kart płatniczych debetowych i kredytowych. b) Zamawiający nie realizuje wypłat gotówkowych w bankomatach realizowanych za pomocą kart płatniczych. Ad. 90. Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Ad. 91. a) Zamawiający dokonał sprostowania pomyłki 8 września br. w załączniku do SIWZ Dane statystyczne. b) Podana liczba wpłat gotówkowych za 2013 r. dotyczy wpłat realizowanych zarówno w placówkach na terenie Miasta jak również w kasach urzędu. Zamawiający nie prowadzi ewidencji wpłat w rozbiciu na dokonywane w kasach budynków urzędu i placówkach bankowych na terenie Miasta i nie jest w stanie takiej informacji uzyskać. c) Podana liczba wpłat gotówkowych w formie zamkniętej dotyczy zarówno wpłat dokonywanych w kasach banku jak i do wrzutni nocnych. d) Zamawiający nie zrealizował w roku 2013 wypłat w formie zamkniętej. Podana liczba wypłat gotówkowych w formie otwartej dotyczy zarówno wypłat dokonywanych w punktach w Urzędzie jak i placówkach Wykonawcy na terenie Miasta Rzeszów. e) Przelewów wychodzących sorbnet w ciągu roku 2013 było 107 sztuk. f) Dane zawarte w tabeli dotyczą Zamawiającego jak i jego jednostek organizacyjnych. Ad. 92. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 18 Zamawiający nie podpisze weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową w wysokości 120% kredytu. Ad. 93. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 92. Ad. 94. Zamawiający udzielił odpowiedzi w punkcie 18. Zamawiający nie przewiduje podpisania odrębnego oświadczenia. Kontrasygnata Skarbnika Miasta będzie na umowie kredytu w rachunku bieżącym. Ad. 95. Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 22. Ad. 96. Zamawiający nie przewiduje przekształceń/ likwidacji SP ZOZ-ów.

18 Ad. 97. Zamawiający nie planuje dopłat do SP ZOZ w związku z odpowiedzią na pytanie 96. Ad. 98. Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 16. Ad. 99. Dofinansowanie inwestycji w latach śr. UE dotacje zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Kwoty dochodów z tego tytułu w latach uwzględnione w WPF wynikają z: - podpisanych umów o dofinansowanie w przypadku zadań już realizowanych, objętych perspektywą finansową , - przyjętego harmonogramu realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE, ujętych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej w przypadku inwestycji planowanych do dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata Na chwilę obecną nadal trwają negocjacje (pomiędzy Komisją Europejską, a Polską) co do ostatecznego kształtu krajowych i regionalnych programów operacyjnych. W ramach obecnie proponowanych obszarów interwencji ujętych w celach tematycznych i priorytetach inwestycyjnych dla perspektywy finansowej UE prawdopodobnym jest uzyskanie wsparcia z zewnętrznych środków publicznych dla inwestycji wskazanych w WPF. Zamawiający aktywnie uczestniczy w pracach grup roboczych oraz konsultacjach programów operacyjnych zabiegając o utrzymanie potencjalnego dofinansowania i przedstawiając planowane do realizacji inwestycje. Na chwilę obecną nie są jeszcze prowadzone nabory projektów dla perspektywy W latach Zamawiający będzie finalizował realizację i rozliczenie projektów wynikających z zawartych umów o dofinansowanie zewnętrznymi środkami publicznymi w ramach perspektywy finansowej Ad Zamawiający przedstawia w załączeniu sprawozdania Rb-N za I,II,III,IV kw r. i I i II kw w formacie PDF z systemu sprawozdawczego Ministerstwa Finansów (BESTIA). Ad Zamawiający m.in. w pkt V.1 oraz V.1 Opisu Przedmiotu Zamówienia określił wymagania stawiane systemowi bankowości elektronicznej, które wyczerpują odpowiedź na powyższe pytania, w zakresie skanowania, blokowania i cache'owania apletów JAVA i ActiveX, Zamawiający używa dostępnych na rynku rozwiązań kontrolujących dwukierunkowy przepływ informacji pod kątem zawierania treści ogólnie pojętych za niechciane, mechanizm ten podlega ciągłej aktualizacji i Zamawiający nie ma wpływu na bezpośrednie działanie tego

19 mechanizmu. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby uzgodnić z Wykonawcą bezpieczny sposób realizacji połączenia pomiędzy stanowiskami Zamawiającego, a serwerami Wykonawcy (Banku). Ad Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania średniej stawki WIBID 1M z poprzedniego miesiąca. Zamawiający modyfikuje zapis w załączniku nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia rozdział II punkt 1 który otrzymuje brzmienie: Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bieżących/pomocniczych (objętych usługą konsolidacji) będzie równe iloczynowi stopy WIBID 1M i współczynnika zaoferowanego przez Wykonawcę, przy czym współczynnik ten nie może być niższy niż 1,00. Stawka oprocentowania dla każdego miesiąca winna być ustalona w oparciu o średnią arytmetyczną stawki WIBID 1M w okresie od pierwszego, do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Stawka winna być ustalona w okresach miesięcznych i obowiązywać w miesiącu następnym. Kapitalizacja odsetek na rachunkach podległych konsolidacji dokonywana będzie codziennie. Powyższe odsetki dopisywane będą codziennie do rachunku wskazanego przez Miasto, współczynnik musi być podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ad Zamawiający wyraża zgodę na rozliczenia odsetek obliczonych od wirtualnej konsolidacji w następnym dniu roboczym po procesie konsolidacji dla dodatniego skonsolidowanego salda wirtualnego w następnym dniu roboczym po dziennym okresie obrachunkowym. Natomiast dla ujemnego skonsolidowanego salda wirtualnego w ostatnim dniu roboczym danego kwartału. Ad a) Zgodnie z podaną w pkt XII.14 Opisu Przedmiotu Zamówienia specyfikacją kodu dwuwymiarowego w pierwszym polu znajdzie się zawsze IDENTYFIKATOR odbiorcy płatności, dla instytucji obligatoryjnie NIP b) NIE, dane w tym polu są fakultatywne i nie zawsze będą w formacie zaprezentowanym w przykładach opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, np. dla miejscowości bez nazw ulic będzie to np. Chmielnik 36, woj. podkarpackie, dodatkowo Zamawiający może je użyć w innym celu niż podanie adresu Wpłacającego. c) Zgodnie z dokumentem pn Rekomendacja Związku Banków Polskich dotycząca kodu dwuwymiarowego ( 2D ), umożliwiającego realizację polecenia przelewu oraz aktywację usług bankowych na rynku polskim wydanym w grudniu 2013 roku są to znaki prezentowane poniżej dodatkowo znak rozdzielający (separator-kreska pionowa) i znak średnika (;). Ad a) Szpital Miejski przy ul. Rycerskiej nie realizuje programu naprawczego w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej z dnia Dz. U. Nr 112 poz. 654 z póź. zm. b) Szpital nie korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Zamawiającego).

20 c) Zamawiający przekazał do szpitala dotacje na inwestycje w roku tyś. zł i planuje przekazać w 2014 r tyś. zł. Ad. 106 i 107. Zamawiający nie przewiduje w okresie obowiązywania umowy na obsługę bankową likwidacji zakładu opieki zdrowotnej. Ad Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych. Ad Zamawiający zastrzega osobiste wykonanie przez wykonawcę całości zamówienia, za wyjątkiem czynności, dotyczących: - przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej, o których mowa w pkt 3 rozdział IV Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do SIWZ), - wdrożenia i serwisowania bankowości elektronicznej, - konwojowania gotówki, - rozliczenia transakcji dokonywanych w terminalach płatniczych POS. Ad Tak, do warunków udziału w postępowaniu należy zaliczyć dysponowanie przez Wykonawcę co najmniej sześcioma placówkami bankowymi na terenie Miasta Rzeszowa. Ponadto Zamawiający poprawia błąd w załączniku do odpowiedzi na pytanie 16 ( Lista kredytów i pożyczek na dzień r ). W kolumnie Kwota zobowiązania na 30.VI.2014 powinna być data 31.VII.2014 r. Załączniki: 1. Sprawozdania RB ZOZ i CLU (6 plików) dot. odpowiedzi nr Sprawozdania Rb-N za I,II,III,IV kw r. i I i II kw (6 plików) dot. odpowiedzi nr Poprawiona Lista kredytów i pożyczek na dzień r - dot. odpowiedzi nr 16

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU LUBELSKIEGO

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 kwiecień 2015 r. GM-ZP.272.24.2015.AW1 WYKONAWCY Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z

Bardziej szczegółowo

ZR-23/2013 Białystok, dnia 21 maja 2013. Do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi:

ZR-23/2013 Białystok, dnia 21 maja 2013. Do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi: ZR-23/2013 Białystok, dnia 21 maja 2013 Do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi: Pytanie 1: W nawiązaniu do pkt. 3.2.18 SIWZ oraz 2 ust. 2 pkt 18 projektu Umowy,

Bardziej szczegółowo

URZA MIEJSKI ul. Stefana Batorego Polioo Police, dnia r. Znak: FN MWT

URZA MIEJSKI ul. Stefana Batorego Polioo Police, dnia r. Znak: FN MWT URZA MIEJSKI ul. Stefana Batorego 3 72-010 Polioo Police, dnia 10.09.2014 r. Znak: FN.271.1.15.2.2014.MWT dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. WYBÓR BANKU DO PROWADZENIA OBSŁUGI BANKOWEJ GMINY POLICE

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: FN OB Malbork, dnia r. WYJAŚNIENIE NR 2

Znak sprawy: FN OB Malbork, dnia r. WYJAŚNIENIE NR 2 Znak sprawy: FN.271.35.OB.2013.2 Malbork, dnia 02.01.2014 r. WYJAŚNIENIE NR 2 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.39.23.2015 Zielona Góra, 28 lipca 2015 r. RISS 2935546 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne FN.III.271.4.2015 Głogówek, 18.05.2015r. Dotyczy: nr ogłoszenia 68349-2015 z dnia 13.05.2015r. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy Załącznik nr do procedury Metodyka oceny ratingowej i badania zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego Formularz proces oceny wniosku tryb standardowy Nazwa * GMINA ŁAŃCUT Pytania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy Formularz proces oceny wniosku tryb standardowy Nazwa * Gmina Kargowa Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: a) terminów i kwot spłat (nie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Rzeszów, dnia 8 września 2014 r. ZP.271.1.71.2014 dotyczy: przetargu nieograniczonego pn ODPOWIEDZI NA PYTANIA Na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst

Bardziej szczegółowo

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy Załącznik nr do procedury Metodyka oceny ratingowej i badania zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego Formularz proces oceny wniosku tryb standardowy Nazwa POWIAT MIELECKI Pytania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Do uczestników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Obsługa bankowa budżetu Powiatu Żagańskiego i jednostek podległych.

Do uczestników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Obsługa bankowa budżetu Powiatu Żagańskiego i jednostek podległych. STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań tel. 68 477 79 01, faks: 68 477 79 20 NIP: 924-16-33-119 Żagań, dnia 18 maja 2015 r. ZP.272.5.2015 Do uczestników przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

Treść pytania: Zamawiający potwierdza wolę zawarcia umowy trójstronnej. Zamawiający szacuje realizację 5 800 transakcji średnio w miesiącu.

Treść pytania: Zamawiający potwierdza wolę zawarcia umowy trójstronnej. Zamawiający szacuje realizację 5 800 transakcji średnio w miesiącu. NOZ 3311 / 44 / / 15 Lublin, dn. 9.11.2015 r. wg rozdzielnika Nr sprawy: TZ 08 / 15 Dotyczy: Obsługa bankowa Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie. Działając na podstawie art 38 ust 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Miasto Dębica BZP.271.41.2014.JS Dębica, dnia 03-10-2014r. ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 6,5 mln

Bardziej szczegółowo

Wniosek z dnia 02.02.2012r.

Wniosek z dnia 02.02.2012r. URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 240-11-35, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl Nr Sprawy : WP.271.8.2012 Konin, dnia 16.02.2012r. W Y

Bardziej szczegółowo

Formularz Klienta proces oceny wniosku

Formularz Klienta proces oceny wniosku ZAPYTANIE II Formularz proces oceny wniosku Nazwa * GMINA SZCZUCZYN Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert na dzień 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH ZA.271.60.2016 Gliwice, 01-08-2016 r. nr kor. UM.468902.2016 Dotyczy: Obsługa bankowa budżetu miasta Gliwice w latach 2017-2021 Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych

Bardziej szczegółowo

DOA-ZP-V Do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu

DOA-ZP-V Do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu Łódź, dnia 02.06.2014r. DOA-ZP-V.271.32.2014 Do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie Miastu Łódź długoterminowych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Czerwionka-Leszczyny 30.12.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu znak ZP.271.21.2013 ZP.271.21.2013 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Wydminy ul. Grunwaldzka 74 11-510 Wydminy. Uczestnicy postępowania: Wydminy, 23.07.2013r.

Zamawiający: Gmina Wydminy ul. Grunwaldzka 74 11-510 Wydminy. Uczestnicy postępowania: Wydminy, 23.07.2013r. Zamawiający: Gmina Wydminy ul. Grunwaldzka 74 11-510 Wydminy Wydminy, 23.07.2013r. Uczestnicy postępowania: INFORMACJA: Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania

Bardziej szczegółowo

W Y J A Ś N I E N I A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W Y J A Ś N I E N I A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UG. 2710/21/14 Jarosław, dnia 20.11.2014 r. W Y J A Ś N I E N I A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO.

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania przetargowego

Do uczestników postępowania przetargowego IŚ.271.4.2015 Pionki, dn. 10. 07. 2015 r. Do uczestników postępowania przetargowego dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego 1 Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. TAK

Odpowiedź Zamawiającego 1 Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. TAK Pisz, dnia 3 października 04r. Or. 7..7.04 -Wykonawcy- Powiat Piski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Piszu informuje, iż w dniu października 04 r. do wpłynęły zapytania do treści SIWZ w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Klienta 1 Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. TAK. Pytanie do Klienta

Odpowiedź Klienta 1 Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. TAK. Pytanie do Klienta Jastrowie, dnia.06.05r. Gmina i Miasto Jastrowie Znak sprawy FN.05..05 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Burmistrz Gminy i Miasta w Jastrowiu w związku z otrzymaniem zapytania do Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Formularz pytań udzielanie kredytu tryb standardowy

Formularz pytań udzielanie kredytu tryb standardowy Formularz pytań udziela kredytu tryb standardowy Nazwa Klienta* Gmina Miasto Oświęcim Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń Pyta do Klienta Klienta Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji

Bardziej szczegółowo

Pytanie :Na jaką kwotę Zamawiający przewiduje zakładanie depozytów terminowych w 2012r? Jakie było średniomiesięczne saldo takich lokat w 201 1 r?

Pytanie :Na jaką kwotę Zamawiający przewiduje zakładanie depozytów terminowych w 2012r? Jakie było średniomiesięczne saldo takich lokat w 201 1 r? Mielec dnia 5.01.2012 Odpowiedzi na zapytania dotyczące postępowania przetargowego na usługę bankowej obsługi budżetu Gminy Mielec i jednostek organizacyjnych RIK.271.20.2011 Pytanie 1 : Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu WIK.271.11.2016 Ostrowiec Świętokrzyski, 24.06.2016 r. Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (BZP Nr 77625-2016 w dniu 09.06.2016r.) oraz Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Marciszów 22.06.2011 r. ZP/PN/271/04-4/11 WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr

Bardziej szczegółowo

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy Formularz proces oceny wniosku tryb standardowy Nazwa * Ostrowski Powiat Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Gliwicach BZP-3410/2/11 Gliwice, 05-08-2011 r. nr kor. UM-326361/2011 Dotyczy: Obsługa bankowa budżetu miasta Gliwice w latach 2012-2016 Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 27.06.2014 r. URN. 271.21.2.2014.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

dot. zamówienie publicznego nr GNŚ Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Jaworzyna Śląska oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

dot. zamówienie publicznego nr GNŚ Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Jaworzyna Śląska oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Jaworzyna Śląska, dn. 16.09.2016 r. GNŚ.2710.0.6.16 Wykonawcy dot. zamówienie publicznego nr GNŚ.2710.01.03.16 Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Jaworzyna Śląska oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 4 WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 4 WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.12.2016 Będzin, dnia 16.11.2016 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 4 WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD Powiatu Średzkiego OP.272.4.2014

ZARZĄD Powiatu Średzkiego OP.272.4.2014 ZARZĄD Powiatu Średzkiego OP.272.4.2014 Dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.424.981 zł. Odpowiedzi Zamawiającego z dnia 25.07.2014 r.

Bardziej szczegółowo

www.powiat-olsztynski.pl pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn tel. +48 89 521 05 00 fax +48 89 521 05 01 e-mail: fn@powiat-olsztynski.pl NIP 739-29-68-325

www.powiat-olsztynski.pl pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn tel. +48 89 521 05 00 fax +48 89 521 05 01 e-mail: fn@powiat-olsztynski.pl NIP 739-29-68-325 FN.ZP/3400/I/4/2010 Olsztyn, 22.01.2010 r. Dotyczy: wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na bankową obsługę budŝetu Powiatu Olsztyńskiego i jednostek organizacyjnych powiatu. Działając

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Pabianice, dnia 11.10.2013 roku Uczestnicy postępowania przetargowego ZP.271.13.2013 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonywanie bankowej

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na obsługę bankową wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do wysokości limitu zadłużenia zł

Przetarg nieograniczony na obsługę bankową wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do wysokości limitu zadłużenia zł Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Elbląg, dnia 17.04.2015 Dotyczy: postępowania nr na obsługę bankową wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego w. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy Załącznik nr do procedury Metodyka oceny ratingowej i badania zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego Formularz proces oceny wniosku tryb standardowy Nazwa * Powiat Ostrowski Pytania dotyczące

Bardziej szczegółowo

G:iHNA CZERNiCA G IÓtk-1f~IfJi(filF.KNf. 3 55-003 C Z E R.N I C A WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

G:iHNA CZERNiCA G IÓtk-1f~IfJi(filF.KNf. 3 55-003 C Z E R.N I C A WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ URZĄU l.;mjny CZŁKNICA ul, Kolejowa 3, 55-003 Czernica www.czermca.pl. cmail.czcrnica'o.czcrnica.pl G:iHNA CZERNiCA G IÓtk-1f~IfJi(filF.KNf. 3 55-003 C Z E R.N I C A WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Czernica, dnia

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy Postępowania

Uczestnicy Postępowania KZP/317/12/DB Kozienice 19.09.2012 r. Uczestnicy Postępowania Dotyczy: postępowania na obsługę bankową rachunków Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - 26/2012. Wyjaśnienie / Zmiana nr 3 do treści

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15. Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15. Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

OFERENCI. Zamawiający informuje o zapytaniach jakie wpłynęły w ramach postępowania i udziela następujących odpowiedzi.

OFERENCI. Zamawiający informuje o zapytaniach jakie wpłynęły w ramach postępowania i udziela następujących odpowiedzi. Łęczyca 07.11.2014r. OFERENCI ZP.226.11.2014 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Wnioskowane dane zawarte są w sprawozdaniach rb-n i rb-z umieszczonych na stronie internetowej zamawiającego.

Odpowiedź: Wnioskowane dane zawarte są w sprawozdaniach rb-n i rb-z umieszczonych na stronie internetowej zamawiającego. Frombork 27 maja 2015 r. Znak sprawy: KRB.271.2.2015 Dot. przetargu nieograniczonego na usługę Sfinansowanie zobowiązań Gminy Frombork poprzez przejęcie długu w kwocie 1.520.000,00 zł (art. 518 1 pkt 3

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy Formularz proces oceny wniosku tryb standardowy Nazwa PRZYSUSKI POWIAT Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. tak Prosimy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do oferenta nr 1: 1. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy z dnia 5 lutego 2011 r, w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011.

Odpowiedzi do oferenta nr 1: 1. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy z dnia 5 lutego 2011 r, w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011. Odpowiedzi do oferenta nr 1: 1. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy z dnia 5 lutego 2011 r, w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011. w/w załącznik nr 3 został zamieszczony na stronie BIP z możliwością

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 3 ORAZ ZMIANA TERMINU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 3 ORAZ ZMIANA TERMINU Rzeszów, dnia 18 września 2014 r. ZP.271.1.71.2014 dotyczy: przetargu nieograniczonego pn ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 3 ORAZ ZMIANA TERMINU Na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź zamawiającego do przetargu znak Fn nr ogłoszenia (zm. ogłoszenia nr )

Odpowiedź zamawiającego do przetargu znak Fn nr ogłoszenia (zm. ogłoszenia nr ) Odpowiedź zamawiającego do przetargu znak Fn. 303.6.0 nr ogłoszenia 46495-0 (zm. ogłoszenia nr 4663-0) Formularz Klienta udziele kredytu załącznik do pisma ZAS/064/3389/0/ZL Prosimy o informację czy na

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 1 WRAZ ZE ZMIANĄ DO SIWZ NR 2

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 1 WRAZ ZE ZMIANĄ DO SIWZ NR 2 ZDW-ZG-BZP-3310-72/2013 Zielona Góra, 2013-10-14 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 1 WRAZ ZE ZMIANĄ DO SIWZ NR 2 Przetarg nieograniczony: Obsługa bankowa budżetu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Formularz Klienta udzielanie kredytu tryb standardowy Nazwa Klienta*

Formularz Klienta udzielanie kredytu tryb standardowy Nazwa Klienta* Formularz Klienta udzielanie kredytu tryb standardowy Nazwa Klienta* Biała Piska Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złoŝona kontrasygnata

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Gliwicach BZP-3410/2/11 Gliwice, 05-08-2011 r. nr kor. UM-326193/2011 Dotyczy: Obsługa bankowa budżetu miasta Gliwice w latach 2012-2016 Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 14 000 euro a poniżej 30 000 Euro Opis przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Gmina Janów Lubelski ul. Jana Zamoyskiego Janów Lubelski Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2

Gmina Janów Lubelski ul. Jana Zamoyskiego Janów Lubelski Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2 Janów Lubelski, 2013.12.04 Gmina Janów Lubelski ul. Jana Zamoyskiego 59 23-300 Janów Lubelski Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Załącznik nr 1 do Zaproszenia Załącznik nr 1 do Zaproszenia 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej przez okres 3 lat Gminy Wołomin oraz instytucji kultury, dla których Gmina

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Kostrzyn nad Odrą, 5 sierpnia 2010r. Wg rozdzielnika Znak sprawy: ZP -341/21/2010 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego n realizację usługi pn.: Udzielenie kredytu

Bardziej szczegółowo

60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp

60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp GINEKOLOGICZNO-POŁOśNICZY SZPITAL KLINICZNY Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33 Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

DA.III Zielona Góra, WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2)

DA.III Zielona Góra, WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2) 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.1.2.2016 Zielona Góra, 2016-07 - 14 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

6 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.jagiełły 30, 13-200 Działdowo 2 razy/tydzień

6 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.jagiełły 30, 13-200 Działdowo 2 razy/tydzień OR.271.4.2012 W Y J A Ś N I E N I E treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działdowo, dnia 14.06.2012r. SZANOWNI PAŃSTWO W nawiązaniu do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ Urząd Gminy 42-360 Poraj ul. Jasna 21 Poraj dnia 01.09.2015 Nr.GK.271. 3.2015 Wykonawcy Wyjaśnienie treści SIWZ Dot. przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego

Bardziej szczegółowo

Formularz Klienta proces oceny wniosku

Formularz Klienta proces oceny wniosku Gmina Szczuczyn Pl. 000-lecia 9-0 Szczuczyn Szczuczyn, dnia 0.06.0 r. FN.7.0.0 Zainteresowani oferenci Burmistrz Szczuczyna w odpowiedzi na złożone zapytanie nr dotyczące prowadzonego postępowania przetargowego

Bardziej szczegółowo

Przywidz dnia 15 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Przywidz dnia 15 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przywidz dnia 15 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Przywidz zaprasza do złożenia oferty cenowej na : kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Przywidz, od dnia 01stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zapytania Nr 3

Załącznik Nr 1 do zapytania Nr 3 Zapytania Nr 3 1) Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. 2) Prosimy o informację czy posiadają

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY(strona internetowa art. 38 ust. 2 Pzp) Wyjaśnienia treści SIWZ

WYKONAWCY(strona internetowa art. 38 ust. 2 Pzp) Wyjaśnienia treści SIWZ ŚZZP.272.5.2016 Maków Mazowiecki, 08.12.2016 r. WYKONAWCY(strona internetowa art. 38 ust. 2 Pzp) Wyjaśnienia treści SIWZ Powiat Makowski z/s w Makowie Mazowieckim, ul. Rynek 1, prowadząc procedurę zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

Formularz Klienta udzielanie kredytu tryb standardowy

Formularz Klienta udzielanie kredytu tryb standardowy Formularz udzielanie kredytu tryb standardowy Nazwa * Miasto Łódź Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń 1 Prosimy o informację czy na wekslu zostanie złoŝona kontrasygnata Skarbnika. Prosimy o informację

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na: Obsługa bankowa budżetu Gminy Zalewo RL.271.4.3.2014.AG RL.271.4.3.2014.AG Zalewo, dnia 26.08.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców

Informacja dla Wykonawców Kalisz, dnia 27 lipca 2012 r. Informacja dla Wykonawców dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

1. Prosimy o podanie z którego dnia należy przyjąć notowanie stawki WIBOR 3M dla potrzeb sporządzenia oferty.

1. Prosimy o podanie z którego dnia należy przyjąć notowanie stawki WIBOR 3M dla potrzeb sporządzenia oferty. GMINA RZGÓW, ul. Konińska 8 62-586 Rzgów Numer sprawy : ZP.271.3.2011 Rzgów, 2011-04-08 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ z dnia 08.04.2011. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy ZP.271.3.2011

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 345/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31.12.2010r. ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta 1. Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1) Ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

wsi Ogorzelec w oparciu o istniejące ujęcie wody KROKUS'* kredytem ze środków

wsi Ogorzelec w oparciu o istniejące ujęcie wody KROKUS'* kredytem ze środków URZĄD GMINY Kamienna Góra 58-400 Kamienna Góra Aleja Wojska Polskiego 10 tel. 75 610 62 92 fax 75 744 28 57 NIP 614-15-10-367 Kamienna Góra, dnia 09.08.2011r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu dotyczy:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.trzebiechow.pl Trzebiechów: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Bankowa obsługa budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Bankowa obsługa budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu Załącznik nr 1 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Bankowa obsługa budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: NIE. Odpowiedź::NIE

Odpowiedź: NIE. Odpowiedź::NIE Pytanie 1: W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją / ami z UE, prosimy o informację,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia, modyfikacja. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej

Wyjaśnienia, modyfikacja. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej Lubaczów, 12.01.2014 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia, modyfikacja Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie kredytu inwestycyjnego, długoterminowego

Bardziej szczegółowo

IIiFS.271.13.2011 Białobrzegi, dnia 10 października 2011 r.

IIiFS.271.13.2011 Białobrzegi, dnia 10 października 2011 r. IIiFS.271.13.2011 Białobrzegi, dnia 10 października 2011 r. wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego Dotyczy: przetarg nieograniczony Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.trzebiechow.pl Trzebiechów: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: IGPM.271.6.2013 Pacanów, dnia: 14.05.2013r. Wszyscy Wykonawcy

Znak sprawy: IGPM.271.6.2013 Pacanów, dnia: 14.05.2013r. Wszyscy Wykonawcy Znak sprawy: IGPM.271.6.2013 Pacanów, dnia: 14.05.2013r. Zamawiający: Gmina Pacanów ul. Rynek 15 28-133 Pacanów, Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: Postępowania przetargowego na Udzielenie i obsługę długoterminowego,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zawiadomienie o wprowadzeniu modyfikacji do SIWZ

Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zawiadomienie o wprowadzeniu modyfikacji do SIWZ GMINA BOGATYNIA ul. Daszyńskiego 1 59-920 Bogatynia Nr zamówienia: IZP.271.15.2014.TM 1. dot. pisma (fax.) z dnia 26.09.2014r, znak LEG/70/2014 2. dot. pisma z dnia 26.09.2014, znak: /ZA/434/191/2014/BS

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie: Świadczenia nadliczbowe przedstawia zestawienie:

Wyjaśnienie: Świadczenia nadliczbowe przedstawia zestawienie: Zamość, dnia 24 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: 1. Otwarcie i prowadzenie następujących oprocentowanych rachunków bankowych: 1) rachunku

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. Nr post. 104/210/KW/2013 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1.1 do siwz Rachunki 1. Otwarcie i prowadzenie: * rachunku podstawowego Uniwersytetu Rzeszowskiego, w którym Zamawiający będzie uprawiony do zaciągania odnawialnego

Bardziej szczegółowo

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji?

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji? Kraków, dnia 04.02.2013 r. Wykonawcy w postępowaniu Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Wrocław, r. ZP/PN/107/2013/WFN/2215

Do Wykonawców. Wrocław, r. ZP/PN/107/2013/WFN/2215 Do Wykonawców Wrocław, 29.07.2013 r. ZP/PN/107/2013/WFN/2215 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Udzielenie kredytu bankowego do wysokości 45 000 000 zł i do wysokości 53 087 880

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia.09.205r. ZP.27.6.205 WYJAŚ TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zaciągnięcie kredytu na wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sandomierz dnia 12.05.2015r ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nasz znak: ABiI.XII.272.5.1.2015 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy 1 1. Na podstawie niniejszej umowy Bank zobowiązuje się do obsługi bankowej budżetu Miasta Płocka. 2.W ramach obsługi bankowej budżetu Miasta, Bank zobowiązuje się w szczególności

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo