Urząd Miejski w Gliwicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Miejski w Gliwicach"

Transkrypt

1 Urząd Miejski w Gliwicach BZP-3410/2/11 Gliwice, r. nr kor. UM /2011 Dotyczy: Obsługa bankowa budżetu miasta Gliwice w latach Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Biuro Zarządzania Płynnością Finansową Urząd Miejski ul. Zwycięstwa Gliwice tel. +48 (32) fax +48 (32) Urząd Miejski ul. Zwycięstwa Gliwice tel. +48 (32) fax +48 (32) Biuro Obsługi Interesantów +48 (32) (32) Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień: Pytanie nr 1: Prosimy o podanie, średniomiesięcznego salda środków na wszystkich rachunkach zamawiającego i jednostek organizacyjnych niepodlegających konsolidacji, w poszczególnych miesiącach 2011r rok: Styczeń 7.7 mln zł; rachunki prowadzone w euro 63 tys. zł. Luty 9.6 mln zł; rachunki prowadzone w euro 63 tys. zł. Marzec 9.6 mln zł; rachunki prowadzone w euro 63 tys. zł. Kwiecień 12.4 mln zł; rachunki prowadzone w euro:63 tys. zł. Maj 11.9 mln zł; rachunki prowadzone w euro 63 tys. zł. Czerwiec 13.4 mln zł; rachunki prowadzone w euro 63 tys. zł. Pytanie nr 2: Zgodnie z załącznikiem "informacje o zamawiającym" na rachunki Zamawiającego i jednostek dokonywanych jest ok wpłat gotówkowych miesięcznie. Prosimy o informację, jaka część wpłat (ilość lub procentowy udział) dokonywana jest w kasach Urzędu a jaka w Oddziałach Banku. Przez przeciętną miesięczną ilość wpłat gotówkowych określoną w zał. nr 5 do SIWZ zamawiający rozumie wpłaty gotówkowe dokonywane w oddziale banku. Około 25% wpłat stanowią wpłaty gotówkowe własne (dokonywane przez urząd i miejskie jednostki organizacyjne), wśród których znajdują się również wpłaty gotówkowe własne zamknięte (odbierane przez konwój), a pozostałą część stanowią wpłaty gotówkowe obce. Pytanie nr 3: Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości wpłat gotówkowych własnych realizowanych w oddziale banku przez zamawiającego i jednostki organizacyjne. Średniomiesięcznie realizowanych jest około 540 wpłat gotówkowych własnych. Pytanie nr 4: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że wykonawca może korzystać z usług wyspecjalizowanego podwykonawcy w zakresie przyjmowania wpłat gotówkowych od osób trzecich (wpłaty podatków, opłat itp.) na rachunki zamawiającego i jednostek organizacyjnych. Zwiększy to dostepność, atrakcyjność obsługi mieszkańców miasta w zakresie wpłat gotówkowych. Pozostały przedmiot zamówienia w tym wpłaty

2 i wypłaty własne Zamawiającego i jednostek organizacyjnych realizowane byłyby w oddziale/placówce Banku. Wykonawca może korzystać z usług wyspecjalizowanego podwykonawcy w zakresie przyjmowania wpłat gotówkowych od osób trzecich (wpłaty podatków, opłat itp.) na rachunki zamawiającego i jednostek organizacyjnych. Podtrzymujemy jednak zapisy pkt. 3 zał. nr 4 do SIWZ zgodnie, z którymi w oddziałach Banku wpłaty gotówkowe, dokonywane przez wszystkie podmioty, na rachunki wymienione w Tabeli nr 1 oraz rachunki otwarte w trakcie trwania umowy na obsługę bankową, nie będą obciążone prowizją ani jakąkolwiek opłatą. W związku z powyższym korzystanie z usług wyspecjalizowanego podwykonawcy nie może w żaden sposób ograniczać bezprowizyjnego przyjmowania wpłat gotówkowych w oddziałach banku. Pytanie nr 5: Prosimy o potwierdzenie, że liczba wypłat (598 szt./miesięcznie) określona w załączniku "informacje o zamawiającym" dotyczy wypłat otwartych dokonywanych zarówno przez zamawiającego jak i jednostki organizacyjne. Wszystkie podane wypłaty są wypłatami otwartymi. Pytanie nr 6: Prosimy o podanie średniomiesięcznej wartości wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych w placówce banku. Czy wpłaty i wypłaty są tylko w PLN? Jeśli są one realizowane innych walutach, prosimy o podanie ich ilości i wartości. Zgodnie z Załącznikiem nr 5 Informacje o Zamawiającym przeciętna miesięczna ilość wpłat gotówkowych wynosi około 2.310, natomiast wypłat 598. Dokonywane są wyłącznie w PLN. Pytanie nr 7: Zamawiający wymaga odbioru gotówki z kas Urzędu Miejskiego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej (punkt 5 opisu przedmiotu zamówienia). Prosimy o potwierdzenie, że a) wpłata będzie realizowana w formie zamkniętej b) wpłata dotyczy waluty PLN Potwierdzamy, iż wpłata będzie dokonywana w formie zamkniętej i dotyczy waluty PLN. Pytanie nr 8: Zamawiający wymaga odbioru gotówki z kas Urzędu Miejskiego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej (punkt 5 opisu przedmiotu zamówienia). Prosimy o informację: a) Jaka jest średnia wartość wpłaty odbieranej z Urzędu Miejskiego oraz z Ośrodka Pomocy Społecznej? b) Czy wpłaty dokonywane będą w tylko w bilonie lub tylko w banknotach w uporządkowanych pakietach, ewentualnie w banknotach i bilonie (oddzielnie)? a) Średnia wartość wpłaty w okresie od stycznia do lipca 2011 r. kształtowała się na poziomie ok zł. b) Wpłaty dokonywane będą w bilonie i banknotach z dołączoną specyfikacją nominałów. Pytanie nr 9: Zamawiający wymaga dowozu środków pieniężnych do kas Urzędu Miejskiego oraz siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej (punkt 6 opisu przedmiotu zamówienia) prosimy o wyrażenie zgody na przekazywanie zgłoszenia dotyczącego kwoty i nominałów na dwa dni robocze przed dniem dowozu środków. Przekazanie

3 zgłoszenia dwa dni wcześniej pozwoli na przygotowanie przez Wykonawcę określonej kwoty w odpowiednich, wymaganych przez zamawiającego nominałach, w szczególności, gdy zamówienie będzie dotyczyło bilonu. Dostępność bilonu jest znacznie ograniczona i wymaga przygotowania. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i podtrzymuje zapisy pkt 6 zał. nr 4 do SIWZ. Pytanie nr 10: Prosimy o podanie częstotliwości dowozów środków pieniężnych, o których mowa w punkcie 6 opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z zapisami pkt. 6 zał. nr 4 do SIWZ Zamawiający ma prawo żądania dowozu środków pieniężnych codziennie zgodnie z zapotrzebowaniem. Pytanie nr 11: Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający zamierza realizować przelewy w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowany byłyby jedynie w sytuacjach awaryjnych. Potwierdzamy, iż zamierzamy realizować przelewy w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej byłyby realizowane jedynie w sytuacjach awaryjnych. Pytanie nr 12: W związku z faktem, że każdy bank indywidualnie określa godziny graniczne dla sesji ELIXIR i księguje środki na rachunku klienta, bank realizujący przelewy nie ma wpływu na datę/dzień wpływu środków na rachunek odbiorcy, prosimy o modyfikację zapisu punkt 2 opisu przedmiotu zamówienia dot. rachunków złotowych na: "Bank gwarantuje, że polecenie przelewu do innego banku złożone do godziny określonej przez bank (ale nie wcześniej niż do godziny 8.30) zostanie zrealizowane (obciążenie rachunku) w tym samym dniu, natomiast polecenie przelewu po godzinie określonej przez Bank zostanie zrealizowane (obciążenie rachunku) w następnym dniu roboczym pierwszą sesją ELIXIR. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w powyższym zakresie. Pytanie nr 13: W związku z faktem, że bank realizujący przelewy zagraniczne nie ma wpływu na datę/dzień wpływu środków na rachunek odbiorcy, prosimy o modyfikację zapisu punkt 3 opisu przedmiotu zamówienia dot. rachunków walutowych na: "Bank gwarantuje, że polecenie przelewu do banku zagranicznego, zostanie zrealizowane w ten sposób, że środki finansowe wskazane w dyspozycji zostaną przekazane do Banku Beneficjenta (odbiorcy) najpóźniej w ciągu określonej ilości dni, podanej przez Bank (jednak nie więcej niż 7 dni roboczych), od dnia złożenia dyspozycji. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w powyższym zakresie. Pytanie nr 14: Czy zamawiający korzystał do tej pory z wyciągów papierowych? Jeśli tak, prosimy o podanie ilości w roku Tak, zamawiający korzystał do tej pory z wyciągów papierowych. W 2011 r. było to ok wyciągów. Pytanie nr 15:

4 Prosimy o wyrażenie zgody na pobieranie wszystkich wyciągów (historii rachunku) poprzez system bankowości elektronicznej bądź poprzez pocztę . Wyciągi bankowe dostępne w systemie bankowości elektronicznej zawierają elementy wymagane przepisem art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem art. 21 ust. 1a, niezbędne do uznania wyciągów elektronicznych za dowody księgowe. Wyciągi w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej. Nie wyrażamy zgody, podtrzymujemy zapisy zawarte w pkt. 12 zał. nr.4 tj. wyciągi z rachunków bankowych będą dostępne zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Pytanie nr 16: Dotyczy załącznik nr 4 do SWIZ, punkt 12: Prosimy o wyrażenie zgody na przekazywanie informacji o "dacie obciążenia rachunku kontrahenta" w odrębnym raporcie dostępnym w systemie bankowości elektronicznej. Nie wyrażamy zgody na odrębne raporty z datą obciążenia rachunku bankowego. Pytanie nr 17: Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu zamówienia, zamawiający wymaga wydania kart debetowych. W zakresie zadanego pytania nastąpi zmiana SIWZ polegająca na zamianie stwierdzenia płatnicze na przepłacone lub karty typu charge. Pytanie nr 18: Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości wypłat (w szt.) w bankomatach dokonywanych za pomocą kart płatniczych. Transakcje bankomatowe mogą wystąpić wyjątkowo i sporadycznie. Zakładamy, że za pośrednictwem służbowych kart płatniczych będą realizowane przede wszystkim transakcje bezgotówkowe. Pytanie nr 19: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie z wybranym Wykonawcą dodatkowych umów produktowych wymaganych wewnętrznymi procedurami banku oraz zapisami ustaw chociażby ustawą z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych czy też Ustawą Prawo Bankowe. Postanowienia ww. umów, (np. na karty kredytowe, rachunku bankowego itp.) będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy oraz ofertą. Potwierdzamy, ze wyrażamy zgodę na zawieranie umów dodatkowych do poszczególnych produktów bankowych. Pytanie nr 20: Prosimy o podanie liczby użytkowników korzystających z systemu bankowości elektronicznej. Zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ zamawiający przewiduje 459 stanowisk systemu bankowości elektronicznej i zbliżoną liczbę użytkowników systemu bankowości elektronicznej. Pytanie nr 21:

5 Prosimy o udostępnienie formatu plików stosowanego przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne w celu importu przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Posiadacza rachunku do systemu bankowości elektronicznej. Aktualnie Urząd Miejski w Gliwicach eksploatuje system finansowo-księgowy KSAT, który współpracuje z systemem bankowym ING BusinessOnLine. Tym samym format plików musi być zgodny z następującymi formatami: - dla przelewów - format Elixir 0 (opis formatu w załączonym pliku: Załącznik nr 24), - dla wyciągów - format MT940 (opis formatu w załączonym pliku: Załącznik nr 24), - dla płatności masowych - plik SIMP w formacie OWI2 (opis formatu w załączonym pliku : Załącznik nr 25 ). Opisy formatów Elixir 0 i MT940 można również pobrać z lokalizacji: Pytanie nr 22: Prosimy o doprecyzowanie, czym różni się prowadzenie duplikatów wpłat od wyciągów bankowych zawierających datę obciążenia rachunku płatnika? W zakresie zadanego pytania następuje zmiana SIWZ polegająca na wykreśleniu z zał. nr 3 i 4 zapisu: Dla rachunku dochodów podatkowych i egzekucji podatkowej Bank będzie tworzył duplikaty wpłat z wyodrębnioną datą obciążenia rachunku podatnika. Pytanie nr 23: Czy rachunki B wchodzące w skład usługi konsolidacji, mają występować w konsolidacji wirtualnej (bez fizycznego przenoszenia sald rachunków B na rachunek bieżącym miasta Gliwice)? Tak Pytanie nr 24: Proszę o wyjaśnienie, czy poprzez "sumę sald na rachunkach powiązanych" należy rozumieć saldo rachunku bieżącego po dokonaniu przeksięgowań z rachunków A powiększoną o salda na rachunkach B? Tak Pytanie nr 25: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość organizacji szkoleń z obsługi systemu bankowości elektronicznej w formie spotkań grupowych dla użytkowników w siedzibie Zamawiającego? Tak Pytanie nr 26: Zamawiający wymaga: Bankowość elektroniczna powinna umożliwiać przeliczenie płatności wyrażonych w PLN na EUR przy równoczesnej realizacji przelewów na rachunki kontrahentów w EUR. Prosimy o doprecyzowanie czy zamiarem Zamawiającego jest realizacja przelewów w EUR z rachunku PLN i podaniem kwoty w EUR? Tak, zamiarem zamawiającego jest realizacja przelewów w EUR z rachunku w PLN. Zapis ten dotyczy sytuacji, gdy kwota płatności powinna być określona w PLN, a zawarta umowa z kontrahentem zagranicznym określa wynagrodzenie w walucie

6 Euro. Wyciąg bankowy z rachunku potwierdzający przeprowadzenie powyższej operacji powinien, oprócz kwoty transakcji określonej w PLN, zawierać kwotę transakcji w Euro oraz kurs walutowy, jaki zastosowano do przedmiotowej transakcji. W sytuacji realizacji płatności określonej w walucie Euro z rachunku prowadzonego w PLN realizacja przelewu w walucie Euro powinna być potwierdzona wyciągiem bankowym zawierającym kwotę obciążenia rachunku określoną w Euro i w PLN oraz kurs walutowy zastosowany w odniesieniu do przedmiotowej transakcji. Pytanie nr 27: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni sprzęt komputerowy, na którym zainstalowany zostanie system bankowości elektronicznej. Tak, potwierdzamy, że sprzęt na którym zostanie zainstalowany system bankowości elektronicznej będzie własnością zamawiającego lub miejskich jednostek organizacyjnych. Pytanie nr 28: Prosimy o potwierdzenie, że sprzęt komputerowy Zamawiającego, na którym zainstalowany zostanie system bankowości elektronicznej spełnia następujące wymagania: a) Procesor Procesor taktowany zegarem 1.0 GHz b) Pamięć operacyjna (RAM) 1GB lub więcej c) Karta graficzna, monitor obsługujące wyświetlanie w rozdzielczości 1024x768,True Color d) Wolne miejsce na dysku twardym powyżej 250 MB e) System operacyjny Windows 9x lub nowszy f) Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszy g) Java SUN Wersja lub nowsza h) Obsługa dokumentów PDF program Adobe Reader 8.0 lub nowszy? i) Sieć /dostęp do Internetu: - transfer do/z sieci zewnętrznej (pojedynczej stacji) min. 128 kbs, zalecamy 512 kbs - otwarte porty http (80) i https (443); - brak skanowania, blokowania oraz cache'owania apletów Javy i Active X dla wskazanych przez bank adresów serwerów Potwierdzamy, że podana specyfikacja sprzętowa jest spełniona dla komputerów z zainstalowanym systemem bankowości elektronicznej. Pytanie nr 29: Prosimy o potwierdzenie, że łączna kwota zaangażowania nie przekroczy ,00 PLN z tytułu kredytów objętych zamówieniem. Tak, potwierdzamy. Pytanie nr 30: Czy w przypadku złożenia przez Zamawiającego wniosku o uruchomienie kredytu pomostowego, Zamawiający będzie zobowiązany do zmniejszenia wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym tak by łączna kwota nie przekraczała ,00 PLN? Tak Pytanie nr 31: Z czego wynika potrzeba zaciągnięcia kredytu pomostowego na koniec roku? Kredyt pomostowy na koniec roku jest kredytem na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta.

7 Pytanie nr 32: Prosimy o informację, jakie było wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w latach w rozbiciu miesięcznym. Wykorzystanie kredytu w rachunku skonsolidowanym (skutkujące zapłatą odsetek od wykorzystanego kredytu) wyniosło: 22 luty ,49 zł 25 styczeń ,37 zł 26 styczeń ,25 zł 28 lipiec ,90 zł Pytanie nr 33: Prosimy o przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Gliwice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok. Opinia RIO dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach :http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=25212/1&s=2 Pytanie nr 34: Prosimy o przedstawienie kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetu za 2011 (I i II kwartał) - Rb-28S, Rb-27S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N Treść w Załączniku nr 3,4,7,8,11,12,15,16,21,22. Pytanie nr 35: Prosimy o informację, z czego wynikała korekta planowanych dochodów majątkowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która miała miejsce w czerwcu (2011r. - zwiększenie o 21mln PLN, 2012r. - zwiększenie o 53mln PLN, 2013r. zwiększenie o 112mln PLN, 2014r. zwiększenie o 45mln PLN) Korekta dochodów majątkowych dokonana w czerwcu 2011 spowodowana została głównie poprzez wprowadzenie przedsięwzięcia pn. Drogowa Trasa Średnicowa II, realizowanego w latach , na które zaplanowano dochody w łącznej wysokości ok. 200,9 mln oraz projektu "Budowa śląskiej radiowej sieci szerokopasmowej z wykorzystaniem uzyskanej częstotliwości 3,6-3,8 GHz" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego, na które zaplanowano dochody w wysokości ok. 4,7 mln. Zmiany dochodów w roku bieżącym wynikają z dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do zmienianego budżetu miasta Gliwice. Pytanie nr 36: Prosimy o przedstawienie aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miasta upoważniającej do zaciągnięcia zobowiązań przez Prezydenta Miasta bez zgody Rady. Uchwała budżetowa jest dostępna na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach: Zgodnie z zapisami 10 Rada Miejska uchwaliła: 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości ,00 zł na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

8 2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 Pytanie nr 37: Zamawiający wymaga dowozu środków pieniężnych i odbioru środków pieniężnych z siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej. Prosimy o podanie dokładnego adresu Ośrodka Pomocy Społecznej, do którego będą dowożone i z któro będą odbierane środki pieniężne. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Górnych Wałów Gliwice Pytanie nr 38: Zamawiający wskazał, że w przypadku braku odpowiednich nominałów w kasach Urzędu Miejskiego, Bank będzie świadczył usługę rozmieniania pieniędzy. Co zamawiający rozumie poprzez określenie rozmienienia pieniędzy? Jak taka czynność/usługa miałaby przebiegać? Prosimy o doprecyzowanie wartości i ilości takich rozmian w miesiącu. Poprzez określenie "rozmieniania pieniędzy" zamawiający rozumie zamianę określonej kwoty banknotów na bilon, jak również na banknoty o nominałach 10 PLN oraz 20 PLN. W celu realizacji tej czynności pracownik zamawiającego będzie się osobiście udawał do oddziału banku z banknotami, które powinny zostać rozmienione zgodnie ze wskazanymi powyżej nominałami banknotów oraz na bilon. Zamawiający szacuje, że takie rozmiany będą się odbywać średnio 2-3 razy w tygodniu, tj razy w miesiącu i będą dotyczyły kwot od PLN do PLN jednorazowo. Pytanie nr 39: Zamawiający wymaga dowozu środków do kas Urzędu Miejskiego i siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej. Prosimy o wyrażenie zgody na dokonywanie zgłoszenia dot. dowozu środków poprzez system bankowości elektronicznej. Dopuszczamy tryb zamawiania gotówki za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. W związku z powyższym dokonujemy zmiany zapisów SIWZ dodając do istniejących form zamawiania (telefonicznie lub mailowo) również zamawianie gotówki za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Pytanie nr 40: Czy Zamawiający poprzez Dowóz Środków pieniężnych rozumie dowóz środków (zasilenie) tylko w walucie PLN? Prosimy o podanie wartości dowozów w miesiącu oraz struktury (udział bilonu/banknotów). Tak, dowóz środków pieniężnych dotyczy PLN. Ze względu na dużą zmienność wolumenu zamawianej gotówki nie jesteśmy w stanie określić harmonogramu wypłat. Szacuje się, że średnie zapotrzebowanie na gotówkę na potrzeby Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej nie powinno przekroczyć ok ,00 zł. Największa wartość pobieranej gotówki w jednym dniu roboczym może wynieść ok ,00 zł. Takie kwoty zamawianej gotówki mogą wystąpić w okresie realizacji wypłat diet członkom komisji wyborczych po przeprowadzanych w kraju wyborach. Pytanie nr 41: Prosimy o wyrażenie zgody na księgowanie gotówki odbieranej z kas Urzędu Miejskiego w następnym dniu roboczym, bez względu na dzień odbioru. Konwoje bankowe odbierające gotówkę od klienta po godz dowożą gotówkę do sortowni w godzinach uniemożliwiających zaksięgowanie jej w systemach bankowych w tym samym dniu. Zaksięgowanie gotówki w tym samym dniu roboczym będzie możliwe w sytuacji zmiany godzin odbioru gotówki, na godz

9 W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie księgowania zawsze w następnym dniu roboczym bądź w sytuacji wymogu księgowania w tym samym dniu roboczym prosimy o zmianę godziny odbioru gotówki na godz Podtrzymujemy zapisy SIWZ w powyższym zakresie zakresie. Z poważaniem Marta Tartanus-Oryszczak Kopia aa. Naczelnik Wydziału

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji?

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji? Kraków, dnia 04.02.2013 r. Wykonawcy w postępowaniu Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2. Odpowiedź

Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2. Odpowiedź Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52, nr tel. (42) 677-84-08, fax (42) 677-84-53 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Rzeszów, dnia 8 września 2014 r. ZP.271.1.71.2014 dotyczy: przetargu nieograniczonego pn ODPOWIEDZI NA PYTANIA Na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2 Rzeszów, dnia 11 września 2014 r. ZP.271.1.71.2014 dotyczy: przetargu nieograniczonego pn ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2 Na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2013-01-24. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Nr pisma: BZP-S.271.80.2012.PD Nasz znak: BZP/156/12

Szczecin 2013-01-24. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Nr pisma: BZP-S.271.80.2012.PD Nasz znak: BZP/156/12 Urząd Miasta Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 bzp@um.szczecin.pl - www.szczecin.pl Szczecin 2013-01-24 Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców

Informacja dla Wykonawców Kalisz, dnia 31 lipca 2012 r. Informacja dla Wykonawców dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

2. Środki pieniężne pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy.

2. Środki pieniężne pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy. Wszędzie gdzie w SIWZ określa się termin w dniach roboczych przyjmuje się, że są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: I.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 14 000 euro a poniżej 30 000 Euro Opis przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych za usługi oferowane Klientom Korporacyjnym ` Strona 2 SPIS TREŚCI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ POWSZECHNĄ

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229480-2011:text:pl:html PL-Tarnobrzeg: Usługi bankowe i inwestycyjne 2011/S 138-229480 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, wydany na podstawie art.109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku

Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU Pionie Detalicznym i Korporacyjnym Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) 1. Obowiązywanie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/107/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla małych przedsiębiorstw i innych podmiotów w Banku Millennium S.A.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla małych przedsiębiorstw i innych podmiotów w Banku Millennium S.A. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla małych przedsiębiorstw i innych podmiotów w Banku Millennium S.A. OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH DLA KORPORACJI I FINANSÓW PUBLICZNYCH W BOŚ S.A. Spis treści:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH DLA KORPORACJI I FINANSÓW PUBLICZNYCH W BOŚ S.A. Spis treści: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH DLA KORPORACJI I FINANSÓW PUBLICZNYCH W BOŚ S.A Spis treści: Postanowienia ogólne Transakcje płatnicze Szczegółowe warunki realizacji Przelewów wewnętrznych i krajowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Banku (obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku do 26 października 2015 r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października

Bardziej szczegółowo

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych Gdynia, dnia 21 marca 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN- 404 /2015 Warszawa, dnia 06.05.2015r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Postanowienia ogólne. 2 Definicje Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Obowiązuje od 10 stycznia 2014 r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 110/2014 z dnia 05.11.2014 Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych Kowal, styczeń 2015 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018.

Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018. Polanica-Zdrój, dnia 19.05.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. Bank Millennium SA ul. Żaryna 2 A 02-598 Warszawa www.bankmillennium.pl TeleMillennium: 801 31 31 31

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. Bank Millennium SA ul. Żaryna 2 A 02-598 Warszawa www.bankmillennium.pl TeleMillennium: 801 31 31 31 Bank Millennium SA ul. Żaryna 2 A 02-598 Warszawa www.bankmillennium.pl TeleMillennium: 801 31 31 31 CENNIK USŁUG dla Klientów Bankowości Przedsiębiorstw stanowiący również dokument określany w obowiązujących

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla osób fizycznych

Regulamin kont dla osób fizycznych Regulamin kont dla osób fizycznych Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Otwarcie konta... 4 III. Konto wspólne... 5 IV. Pełnomocnictwo regulaminowe... 5 V. Pakiety kont... 6 VI. Identyfikacja Klienta

Bardziej szczegółowo