ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZI NA PYTANIA"

Transkrypt

1 Rzeszów, dnia 8 września 2014 r. ZP dotyczy: przetargu nieograniczonego pn ODPOWIEDZI NA PYTANIA Na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w w/w postępowaniu. Zapytania 1. Uprzejmie wnosimy o podanie: a) przybliżonej liczby wpłat gotówkowych (liczba transakcji) wraz z łączna kwotą w roku ubiegłym, b) przybliżonej liczby wypłat (zwrotów) wraz z łączną kwotą w roku ubiegłym, c) przybliżoną liczbę transakcji w miesiącu (wpłat) wraz z łączną kwotą, d) przybliżoną liczbę w miesiącu wraz z łączną kwotą wypłat. 2. Ponadto istotnymi informacjami, które znacząco mogą wpłynąć na obniżenie ceny są: a) kto dotychczas świadczył w Urzędzie obsługę kasową? b) ile okienek kasowych powinien Wykonawca zapewnić? c) czy pomieszczenie, które na tą chwilę jest wykorzystywane do obsługi kasowej znajduje się z budynku urzędu? I czy istnieje możliwość podnajmowania takiego pomieszczenia? Jeżeli tak, to ile wynosi przybliżona opłata za czynsz wraz z mediami? I czy w mediach uwzględnione jest również łącze internetowe? d) czy wspomniane pomieszczenie jest umeblowane? Jeżeli tak to jakie meble i/lub jego części pozostają do dyspozycji Wykonawcy (np. krzesło, regał itp.)? e) czy we wspomnianym pomieszczeniu pozostaje do dyspozycji Wykonawcy sejf, sprzęt komputerowy? Czy Wykonawca powinien w swojej wycenie, uwzględnić zakup takiego sprzętu? f) czy we wspomnianym pomieszczeniu i/lub w budynku urzędu jest alarm? Czy wymagana jest przez Zamawiającego dodatkowa forma zabezpieczenia pomieszczenia? 3. Oprocentowanie środków nie podlegających konsolidacji oraz oprocentowanie sum depozytowych rozumiemy, że nie są przedmiotem oceny oferty. Prosimy o podanie średniego salda na rachunkach nie objętych konsolidacją oraz rachunkach sum depozytowych (prosimy o podanie ilości rachunków sum depozytowych). 4. Konsolidacja salda: prosimy o wskazanie ile rachunków będzie podlegało konsolidacji? Czy wszystkie rachunki jednostek organizacyjnych będą również objęte konsolidacją? 5. Prosimy o podanie szacunkowej ilości rachunków przeznaczonych do obsługi projektów unijnych i średniego salda na tych rachunkach.

2 6. Czy zamawiający przewiduje otwarcie rachunków w innej walucie niż EUR, jeśli tak to prosimy o podanie w jakich walutach będą otwarte rachunki i jak mają być oprocentowane te rachunki. 7. Prosimy o informacje czy kwota kredytu rachunku bieżącym może zostać zwiększona w ramach zamówień uzupełniających o 1 mln zł. 8. Prosimy o potwierdzenie czy kwota kredyty 40 mln ( możliwość zwiększenia o 1 mln zł w ramach zamówień uzupełniających) jest kwotą maksymalną w całym okresie obowiązywania bankowej obsługi Miasta Rzeszów? 9. Jakich świadczeniobiorców dotyczą wypłaty gotówkowe? 10. Wpłaty gotówkowe wg podanego zestawienia za 2013 r. wynosiły łącznie szt. (tym w formie otwartej zł, natomiast w formie zamkniętej 473 szt.). Prosimy o informacje jakie inne wpłaty gotówkowe były realizowane? 11. Czy wypłaty gotówkowe dotyczą również MOPS-u? 12. Obsługa wpłaty i wypłat w wymiarze co najmniej 2 stanowisk kasowych ma dotyczyć wszystkich placówek bankowych czy również wszystkich punktów kasowych w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa? 13. Realizacja wypłat w zakresie obsługi kasowej dokonywana poprzez zlecenie przez Zamawiającego przy wykorzystaniu systemu bankowości elektronicznej listy odbiorców jakich kontrahentów dotyczy, ile może być takich operacji dziennie, miesięcznie? 14. W jakich przypadkach Zamawiający oczekuje wyciągów w formie papierowej? 15. Prosimy o podanie godziny odbioru gotówki z kas biletowych przez konwój? 16. Prosimy o podanie informacji na temat Miasta Rzeszów dotyczących: - posiadanych udziałów lub akcji spółek prawa handlowego, - udzielonych poręczeń i gwarancji, - realizowanych inwestycji finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE, - wykazu podmiotu zależnych, - aktualnego ratingu Miasta Rzeszów agencji ratingowych, - wykazu zaangażowania kredytowego w innych bankach lub instytucjach finansowych. 17. Prosimy o uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ostatni zamknięty rok budżetowy tj r. 18. Czy Miasto wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 ustawy z dnia r. Prawa bankowego do kwoty kredytu? 19. Prosimy o oświadczenie Miasta o braku zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków, instytucji finansowych, 20. Prosimy o oświadczenie Miasta o braku zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ZUS i US, 21. Czy Miasto wyraża zgodę na zapis, iż warunkiem udzielenia corocznie kredytu w rachunku bieżącym będzie: - przedłożenie uchwały budżetowej w sprawie uchwalenie budżetu na dany rok ustalającej maksymalną wysokość kredytów i pożyczek możliwych do zaciągnięcia w danym roku budżetowym oraz upoważniającej Prezydenta Miasta do zaciągnięcia wnioskowanego kredytu,

3 - przedłożenie pozytywnej opinii RIO dotyczącej projektu budżetu Miasta na dany rok budżetowy, - posiadanie bieżącej zdolności kredytowej. - podpisanie umowy kredytowej. 22. Czy Miasto posiada podległe SP ZOZ (informacja o zadłużeniu i wynikach finansowych), w tym szpitali? 23. Czy uchwała nr LXXVII/1389/2014 ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia r. jest aktualna na dzień r.? Jeśli nie proszę o przekazania aktualnej. 24. Czy Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości importu do systemu bankowości elektronicznej przelewów zagranicznych? Jeśli tak, to prosimy o przesłanie opisu struktury pliku z takimi zleceniami. 25. Prosimy o przekazanie szczegółowego opisu struktury wszystkich plików jakie mają być importowane do systemu bankowości elektronicznej. 26. Czy wystarczającym będzie zapewnienie możliwości importu przelewów w jednym ze wskazanych w SIWZ formatów plików: VIDEOTEL, NETBANK2, NORDEA, MULTICASH, HEUTHES_BASET, MINIBANK, CITIDIRECT? 27. Prosimy o przekazanie szczegółowego opisu struktury wszystkich plików jakie mają być eksportowane z systemu bankowości elektronicznej i wczytywane do systemu finansowo-księgowego Zamawiającego. 28. Korzystanie przy logowaniu do systemu z klawiatury ekranowej jest dla użytkowników bankowości elektronicznej rozwiązaniem uciążliwym i w praktyce bardzo rzadko wykorzystywanym (nawet w sytuacji, gdy system bankowości elektronicznej zapewnia taką możliwość), dlatego prosimy o wykreślenie wymogu określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ w punkcie V.5 ppkt Prosimy o informację, czy autoryzacja polegająca na tym, że przy logowaniu do systemu Użytkownik podaje swój indywidualny identyfikator, każdorazowo generuje przy użyciu tokena jednorazowe hasło i jednocześnie podaje znane tylko sobie statyczne hasło, które może być zmienione przez użytkownika w każdej chwili (oba hasła wpisywane są w sposób maskowany, tj. na ekranie monitora zamiast wpisywanych znaków wyświetlane są kropki), Zamawiający uzna za spełniające wymagania opisane w tym punkcie? 30. Prosimy o informację, czy Zamawiający uzna za spełniające wymagania opisane w tym punkcie rozwiązanie umożliwiające określenie jednorazowych limitów kwotowych obowiązujących dla danego schematu autoryzacji, przy czym możliwe jest ustalenie dowolnej liczby schematów autoryzacji wymagających dowolną liczbę wymaganych podpisów? Przykładowo, rozwiązanie to pozwalało będzie określić np., że do podpisania transakcji: do kwoty xx,xx PLN wymagany jest podpis osoby A i B, do kwoty yy,yy PLN wymagany jest podpis osoby A i C lub A i B i C 31. Prosimy o informację, czy Zamawiający uzna za spełniające wymagania opisane w tym punkcie rozwiązanie w którym:

4 blokowanie użytkownika odbywało się będzie po 3 krotnym podaniu błędnych danych, a odblokowanie użytkownika możliwe będzie po telefonicznym skontaktowaniu się takiego użytkownika z bankiem, automatyczne wylogowanie użytkownika następowało będzie zawsze po 10 minutach braku aktywności użytkownika, przy czym system ostrzegał będzie z wyprzedzeniem o zbliżającym się końcu sesji i kliknięcie pojawiającego się wtedy komunikatu przedłużało będzie ten czas o kolejne 10 minut? 32. Czy zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania odsetek naliczonych w procesie wirtualnej konsolidacji w następnym dniu roboczym następującym po okresie rozliczanym nie później niż 3 dnia roboczego. 33. Z uwagi na konieczność posiadania dostępu do systemu bankowego, zapewnienie możliwości dokonywania płatności na wirtualne rachunki Kontrahentów za pomocą kart płatniczych możliwe jest tylko w punktach kasowych obsługiwanych przez pracowników banku. Nie będzie to możliwe w POS obsługiwanych przez pracowników Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie. 34. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację punktu IX pkt. 6 Załącznika nr 2 do SIWZ poprzez dopuszczenie zamykania rachunków wirtualnych przez Wykonawcę w formie grupowej poprzez przekazanie zlecenia Wykonawcy na wszystkie rachunki wirtualne otwarte w ramach danej grupy? 35. Bank będzie przeliczał każdą wpłatę niezależnie od tego czy jest ona dokonana w banknotach czy w bilonie. Niezależnie od tego, Zamawiający dokonując wpłaty w formie zamkniętej musi zadeklarować wartość wpłacanych środków, co oznacza, że również musi przeliczyć wpłacany bilon. Czy takie rozwiązanie jest akceptowane przez Zamawiającego? 36. Z uwagi na konieczność posiadania dostępu do systemu bankowego, zapewnienie możliwości przyjmowania wpłat przy użyciu czytników kodów QR możliwe jest tylko w punktach kasowych obsługiwanych przez pracowników banku. Nie będzie to możliwe w punktach obsługiwanych przez pracowników Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie. 37. Czy zamawiający akceptuje rozwiązanie dotyczące obsługi kodów QR, przy zastosowaniu kodowania polskich znaków zgodnie z ISO 10646? 38. Zamawiający zastrzega w SIWZ możliwość zamówienia więcej niż jednego opłatomatu, dlatego prosimy o informacje czy dodatkowe urządzenia będą podlegały dodatkowej odpłatności poza ryczałtem, jeżeli nie, to Zamawiający powinien określić maksymalną liczbę tych urządzeń. 39. Pytanie do pkt XIII, ppkt 5 w załączniku nr 2 do SIWZ: Wykonawca obsługujący terminale POS ma jedynie dostęp do daty i godziny autoryzacji transakcji (blokady środków na rachunku karty kontrahenta), czyli zgody banku wydawcy karty na obciążenie rachunku karty lub daty dokonania zapłaty poprzez terminal POS, nie ma natomiast informacji, którego dnia nastąpiło obciążenie rachunku kontrahenta. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający datą obciążenia rachunku posiadacza karty miał na myśli informację o dacie autoryzacji transakcji? 40. Pytanie do pkt XIII, ppkt 2 w załączniku nr 2 do SIWZ: Zamawiający określił obecne zapotrzebowanie na ilość terminali POS. Proszę o podanie przewidywanej maksymalnej ilości terminali? 41. Ile transakcji miesięcznie będzie realizowanych poprzez wszystkie terminale POS wydane na rzecz Zamawiającego i jego jednostek (prosimy podać przybliżoną ilość transakcji łącznie)?

5 42. Pytanie do pkt XIV, ppkt 2 w załączniku nr 2 do SIWZ: Czy Zamawiający wyraża zgodę na to, aby wykonawca ponosił wszelkie koszty związane z wydaniem i obsługą kart debetowych z wyjątkiem transakcji wypłat gotówki realizowanych w bankomatach Banków obcych wykonawca oferuje bezpłatne wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów sieci Banku. 43. Pytanie do pkt XIV, ppkt 3 w załączniku nr 2 do SIWZ: Jaki rodzaj kart Zamawiający ma na myśli (np. karty debetowe, obciążeniowe)? 44. Prosimy o informację o średniomiesięcznych obrotach/średniej liczbie transakcji na kartach płatniczych (w podziale na transakcje wypłaty gotówki, operacje bezgotówkowe)? 45. W formularzu oferty w tabeli w LP 2 prosimy o weryfikację zapisu X (WIBOR 3M+/- marża) X 100 dni / 365 x 60 miesięcy. Wg pytającego 60 miesięcy powinno być zastąpione 5 lat. Analogicznie w LP 3 Formularza oferty. 46. Jaka jest średniomiesięczna przewidywana ilość wszystkich przelewów elektronicznych wychodzących ze wszystkich rachunków zamawiającego? 47. Jaka jest średniomiesięczna, przewidywana ilość przelewów zagranicznych z podziałem na SEPA i SWIFT wychodzących ze wszystkich rachunków zamawiającego? 48. Jaki jest średniomiesięczny, przewidywany wolumen wpłat otwartych dokonywanych przez osoby trzecie na wszystkie rachunki zamawiającego? 49. Jaka jest średniomiesięczna ilość sztuk wpłat otwartych na wszystkie rachunki zamawiającego? 50. Jaki jest średniomiesięczny, przewidywany wolumen wypłat ze wszystkich rachunków zamawiającego? 51. Jaki jest przewidywany, miesięczny wolumen środków, które lokowane będą na rachunkach nie oprocentowanych? 52. Czy w zakresie obsługi gotówkowej (wpłaty, wypłaty) Zamawiający dopuszcza wykonywanie usługi przez podwykonawcę; 53. Czy w zakresie przyjmowania płatności za pośrednictwem terminali POS Zamawiający dopuszcza wykonywanie usługi przez podwykonawcę; 54. Prosimy o podanie szczegółowej informacji, ilu i których rachunków będzie dotyczyła konsolidacja; 55. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydania i obsługi kart przedpłaconych; 56. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji czytnika kodów (również kodów 2D) lub czy istnieje inna alternatywa dla tego rozwiązania; 57. Proszę o potwierdzenie: wysokość kredytu w rachunku bieżącym będzie nie wyższa niż 40 mln zł. Zamawiający przewiduje jednak zwiększenie limitu kredytu w rachunku bieżącym o 1 mln zł. A więc kwota kredytu w rachunku bieżącym wyniesie maksymalnie 41 mln zł; Jak zrozumieć zapis SIWZ mówiący o: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do kwoty nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia i polegających na zwiększeniu limitu kredytu w rachunku bieżącym w kwocie zł Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji do umowy kredytu w rachunku bieżącym; 59. Proszę o udostępnienie opinii RIO z wykonania budżetu za rok 2013r; 60. Proszę o udostępnienie informacji o przyznanych zaangażowanych w innych bankach i instytucjach finansowych: kredyty, pożyczki, emisja obligacji wg stanu na wraz z podaniem daty końcowej spłaty i przyjętym zabezpieczeniu;

6 61. Proszę o udostępnienie informacji o udzielonych przez Zamawiającego poręczeniach bądź gwarancjach (za kogo, na jaki okres). 62. Czy zamawiający dopuszcza w zakresie obsługi kasowej, możliwość realizacji wypłat w EUR, USD, CHF i GBP poprzez złożenie zlecenia w formie papierowej? 63. Obsługa ma się odbywać w 4 placówkach bankowych w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa. W jakim terminie Bank, który wygra przetarg na obsługę bankową, będzie mógł przeprowadzić prace adaptacyjne pomieszczeń pod własne potrzeby? Obsługa budżetu ma być realizowana od r. jednak do końca bieżącego roku będzie odbywała się obsługa w dotychczasowym banku. 64. Prosimy o udostępnienie rzutów pomieszczeń lokali, w których mają być zlokalizowane 4 placówki bankowe w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa umożliwiające wykonanie aranżacji. 65. Czy jest możliwość przeprowadzenia wizji lokali przeznaczonych na placówki bankowe w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa? 66. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego ustalane było w wysokości i wg zasad obowiązujących u wykonawcy, jeżeli nie to prosimy o podanie definicji jaką Jednostka zaakceptuje? 67. Prosimy o odstąpienie od wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 68. Prosimy o przekazanie aktualnej informacji na temat: posiadanych przez Zamawiającego kredytów i pożyczek i innych zobowiązań o charakterze kredytowym (leasing, faktoring, wykup wierzytelności) oraz udzielonych przez Zamawiającego pożyczek ze wskazaniem: kwoty z umowy, zadłużenia, okresu obowiązywania transakcji, kredytodawcy/pożyczkodawcy, zabezpieczeń. 69. Prosimy o przekazanie aktualnej informacji n/t udzielonych poręczeń wraz z informacją czy podmioty, którym udzielono poręczeń obsługują swoje zobowiązania terminow?. 70. Czy Zamawiający może podać kwoty kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych pap. wartościowych przewidywanych w każdym roku okresu kredytowania zaciągniętych na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, które można byłoby wyłączyć z kwoty długu prognozowanej w okresie kredytowania? 71. Czy Zamawiający posiada zawarte umowy wsparcia jeżeli tak to prosimy o przedstawienie wykazu zawartych umów ze wskazaniem kwoty wsparcia, ewentualnie przekazanych środków w ramach umowy, podmiotu któremu zostało udzielone wsparcie oraz okresu obowiązywania i zakresu umowy wsparcia, a także informacji czy środki na realizację umów wsparcia zostały zabezpieczone w budżecie Gminy. 72. Prośba o przedłożenie sprawozdania RB-Z SPZOZ na r. i r., RB- N na r. Czy występują należności wymagalne na r. (na należności wymagalne wyniosły 42,2 mln zł) jeżeli tak to prosimy o informacje w jakiej wysokości, z czego wynikają i jakie działania są podejmowane celem ich szybszego odzyskania? 73. Czego dotyczą zobowiązania wymagalne wg stanu na r. wynoszące ,89 zł (w tym wobec banków 9.255,00 zł)? Prosimy o załączenie struktury czasowej zobowiązań. 74. Dotyczy p. XXI Zał. Nr 2 do SIWZ w zakresie definicji pojęcia Opłata ryczałtowa, zdanie ostatnie definicji prosimy o potwierdzenie, ze zapis o proporcjonalnym naliczaniu opłaty ryczałtowej, odnosi się wyłącznie do pierwszego bądź ostatniego miesiąca wykonywania usług dla Zamawiającego i innych podmiotów objętych

7 zamówieniem, przy założeniu, ze rozpoczęcie /zakończenie świadczenia tych usług ma miejsce w trakcie miesiąca. 75. Prosimy o podanie średniej miesięcznej sumy sald na wszystkich rachunkach niepodlegających konsolidacji w podziale na poszczególne miesiące roku 2013 i Czy obecnie Zamawiający posiada rachunki, przeznaczone do obsługi projektów, które są nieoprocentowane? Jeśli tak, prosimy o podanie salda tych rachunków w podziale na poszczególne miesiące 2014r. 77. Dotyczy konsolidacji sald: a) Czy obecnie Zamawiający korzysta z konsolidacji sald? Jeśli tak, ile rachunków jest objętych konsolidacją/ ile rachunków planuje Zamawiający objąć konsolidacją? b) Prosimy o dopuszczenie przekazywania raportów z konsolidacji sald w trybie, co miesięcznym na początku każdego miesiąca. Codziennie dane dotyczące dopisanych odsetek i wysokości sald na poszczególnych rachunkach byłyby widoczne na codziennych wyciągach bankowych w bankowości elektronicznej. d) Dotyczy usługi płatności masowych: prosimy o doprecyzowanie jak odbywać się ma zamykanie (blokowanie) rachunków? Czy obecnie Zamawiający korzysta z blokowania/zamykania rachunków wirtualnych? Czy Zamawiający zamyka/blokuje pojedyncze rachunki czy wszystkie z danej grupy (przypisane do danego rachunku pomocniczego)? 78. Dotyczy wymogu 6 placówek w zakresie wpłat i wypłat: prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczący, co najmniej dwóch stanowisk dotyczy jednej z placówek, w pozostałych placówkach wystarczająca jest obsługa w wymiarze, co najmniej jednego stanowiska kasowego. 79. Dotyczy wpłat zamkniętych: a) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązania do wpłat zamkniętych takie jak sortownia na terenie Miasta Rzeszów, umożliwiająca wpłaty zamknięte całą dobę, spełniająca funkcje takie same jak wrzutnia. b) Prosimy o podanie średniomiesięcznych ilości i wartości wpłat zamkniętych realizowanych we wrzutni w podziale na poszczególne miesiące 2014r. z podziałem na wpłaty banknotowe i bilonowe. 80. Dotyczy prowadzenia obsługi bankowej w budynkach Urzędu Miasta: a) Prosimy o podanie aktualnych godzin pracy urzędu Miasta. b) Czy obecnie obsługę w kasach prowadzi aktualny Wykonawca? Jeżeli tak, prosimy o doprecyzowanie, kiedy nastąpi przekazanie lokali pod obsługę bankową? c) Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca otrzyma dostęp do pomieszczeń, co najmniej 3 tygodnie przed terminem rozpoczęcia obsługi bankowej z uwagi na konieczność przygotowania pomieszczeń do obsługi bankowej, zgodnie ze standardami bezpieczeństwa, IT itp. d) Czy obecnie Zamawiający nadrukowuje na dokumentach kody 2D? Czy obecnie w kasach następuje skanowanie kodów? Czy może Zamawiający dopiero planuje wprowadzenie tego rozwiązania w uzgodnieniu z Wykonawcą wybranym w ramach niniejszego zamówienia? e) Czy na dokumentach płatniczych oprócz kodów 2D będą zawsze drukowane kody kreskowe? f) Prosimy o doprecyzowanie, w jakim stanie są pomieszczenia przeznaczone na obsługę bankową? Czy wymagają remontu? Jakie wyposażenie będą posiadały pomieszczenia przekazane Wykonawcy do obsługi czy będą posiadały meble

8 jakie, sprzęt komputerowy, sejfy, kamery? Prosimy o dokładne doprecyzowanie. 81. Dotyczy opłatomatu: a) Czy obecnie Zamawiający korzysta z opłatomatu? b) Prosimy o doprecyzowanie czy opłatomat będzie zlokalizowany na parterze czy piętrze? c) Prosimy o potwierdzenie, że w miejscu instalacji opłatomatu będzie dostęp do sieci telefonicznej, oraz sieci internet (stałej linii). d) Prosimy o usunięcie zapisów punktu XII.8. opisu przedmiotu zamówienia instalacja opłatomatów jest czynnością kosztochłonną, zapis o ich nieograniczonej liczbie uniemożliwia wykonawcom dokładne i rzetelne określenie kosztów obsługi i oszacowania ceny ofertowej. Zgodnie z art. 29 ust. 1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( upzp ) Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, (...) uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Z tego względu wnosimy o usunięcie zapisów punktu XII.8. opisu przedmiotu zamówienia. 82. Dotyczy terminali POS: a) Czy obecnie Zamawiający korzysta z terminali POS? Jeśli tak, prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) i wartości (w pln) wszystkich transakcji dokonywanych przez terminale POS. b) Jeżeli Zamawiający obecnie nie korzysta z terminali POS, prosimy o podanie prognozowanej średniomiesięcznej ilości (w szt.) i wartości (w pln) transakcji dokonywanych przez terminale POS c) Prosimy o potwierdzenie, że w miejscu instalacji terminali POS będzie dostęp do linii telefonicznej i sieci Internet. d) Z ilu terminali obecnie korzysta Zamawiający? e) Prosimy o podanie maksymalnej liczby wymaganych terminali POS jest to informacja niezbędna do oszacowania kosztów obsługi Zamawiającego. 83. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający zawrze trójstronne porozumienie pomiędzy Zamawiającym, wykonawcą (bankiem) a Agentem Rozliczeniowym w zakresie transakcji dokonywanych w terminalach płatniczych, w którym Zamawiający będzie występował w roli Akceptanta kart płatniczych. Ww. porozumienie/umowa jest wymagana regulacjami Międzynarodowych Organizacji Płatniczych VISA i MasterCard. Usługa rozliczania transakcji poprzez terminale POS nie jest usługą bankową, jest ona wykonywana przez agentów rozliczeniowych, którzy zgodnie z regulacjami VISA i Mastercard muszą być stroną umowy/porozumienia. 84. Dotyczy usługi konwoje gotówki: a) Dotyczy dział XVI pkt. 1 opisu przedmiotu zamówienia - prosimy o dokładne podanie średniomiesięcznej ilości dokonywanych konwojów w podziale na poszczególne jednostki. Nieograniczone konwoje powodują nieograniczone koszty a przed złożeniem ofert wykonawcy maja obowiązek dokładnie oszacować koszty co winny umożliwić dane zawarte w SIWZ. W związku z powyższym prosimy o podanie liczby wymaganych konwojów w miesiącu do poszczególnych jednostek. b) Dotyczy dział XVI pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia (sprzedaż biletów komunikacji miejskiej) prosimy o podanie w jakim przedziale (dwugodzinnym) mają następować konwoje do wskazanych lokalizacji, oraz prosimy o podanie średniomiesięcznej kwoty odbieranej z poszczególnych lokalizacji w podziale na banknoty i bilon.

9 c) Dotyczy dział XVI pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia (Wpłaty zamknięte z konwojem) prosimy o podanie ile transportów w miesiącu wymaga Zamawiający, oraz do ilu lokalizacji? Prosimy o podanie lokalizacji wraz z adresami i informacją o wymaganej licznie wpłat z konwojem w miesiącu - są to dane niezbędne do oszacowania kosztów obsługi i przygotowania oferty. 85. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie wyciągi będą pobierane poprzez system bankowości elektronicznej. Wyciągi bankowe dostępne w systemie bankowości elektronicznej zawierają elementy wymagane przepisem art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem art. 21 ust. 1a, niezbędne do uznania wyciągów elektronicznych za dowody księgowe. Wyciągi w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej 86. Prosimy o dopuszczenie, aby automatyczna blokada konta użytkownika następowała w sytuacji 3 krotnego podania złych danych podczas logowania. 87. Dotyczy dział XIII pkt. 5 Opisu przedmiotu zamówienia - Zgodnie z ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych (ustawa EIP) w rozliczeniu transakcji dokonanej kartą płatniczą uczestniczą następujące podmioty: posiadacz karty - bank wydawca karty - agent rozliczeniowy - akceptant. Zgodnie z art. 61a ordynacji podatkowej ustawodawca dopuścił, pod pewnymi warunkami, możliwość zapłaty podatków kartą płatniczą. W tym przypadku organ podatkowy przyjmuje na siebie rolę akceptanta, stosownie do zapisów ustawy EIP. Zwracamy w powyższym kontekście uwagę, że obecnie żaden z agentów rozliczeniowych (a w tym bank prowadzący rachunek organu podatkowego) nie ma możliwości przekazania informacji o dacie obciążenia rachunku karty Kontrahenta. Data obciążenia rachunku karty nie jest przekazywana przez bank prowadzący rachunek karty do agenta rozliczeniowego, gdyż jest objęta tajemnicą bankową. Zamawiający w razie potrzeby uzyskania informacji o dacie obciążenia rachunku karty kontrahenta winien zwrócić się bezpośrednio do tego kontrahenta z prośbą o wyjaśnienia, lub do banku prowadzącego dany rachunek karty kontrahenta, na podstawie odrębnych przepisów. Tylko i wyłącznie Bank prowadzący dany rachunek karty ma informacje o dacie obciążenia tego rachunku. Wykonawca obsługujący terminale POS ma jedynie dostęp do daty i godziny autoryzacji transakcji, czyli zgody banku wydawcy karty na obciążenie rachunku karty lub daty dokonania zapłaty poprzez terminal POS, nie ma natomiast informacji, którego dnia nastąpiło obciążenie rachunku karty kontrahenta. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie punktu 5, dział XIII Opisu przedmiotu zamówienia. 88. System bankowości elektronicznej posiada liczne zabezpieczenia w tym: protokół szyfrowania (SSL-3). 128-bitowe szyfrowanie, wymagane dla instytucji finansowych, umożliwia specjalny cyfrowy certyfikat VeriSign. Dzięki temu w systemie ustanawiane jest bezpieczne połączenie, gwarantujące dostęp do szyfrowanych danych wyłącznie uprawnionym użytkownikom. SSL chroni także spójność danych przesyłanych w bezpiecznym, szyfrowanym połączeniu dzięki Kodowi Weryfikacji Autentyczności (Message Authentication Code MAC) - wykrywa czy w trakcie transmisji dane nie zostały zmienione. Ponad to w ramach systemu zastosowane są tokeny generujące hasła, ściśle określone poziomy autoryzacji, ograniczenia dostępu do systemu bankowego tylko do ściśle określonych użytkowników, poziomy uprawnień nadawane są jedynie przez Zamawiającego a logowanie do systemu odbywa się za pomocą tokena zabezpieczonego pinem - generującego unikalne i jednorazowe hasła. Dodatkowo Zamawiający posiada możliwość ograniczenia logowania w określone dni i godziny. Wymienione zabezpieczenia eliminują ryzyko uzyskania dostępu do systemu poprzez

10 kradzież lub złamanie hasła, prosimy w związku z tym o potwierdzenie spełniania warunków zawartych w punkcie V.4 opisu przedmiotu zamówienia. 89. Dotyczy kart płatniczych: a) Prosimy o podanie liczby wymaganych w ramach SIWZ kart płatniczych debetowych i kredytowych. b) Prosimy o podanie liczby średniomiesięcznych transakcji wypłat gotówkowych w bankomatach realizowanych za pomocą wszystkich kart płatniczych. 90. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie z wybranym Wykonawcą dodatkowych umów produktowych wymaganych wewnętrznymi procedurami banku oraz zapisami ustaw chociażby ustawą z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych czy też Ustawą Prawo Bankowe. Postanowienia ww. umów (np. rachunku bankowego, kart płatniczych, kredytu itp.) będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy oraz ofertą. 91. Dotyczy danych statystycznych za 2013r. : a) Podane dane w zakresie ilości wpłat w formie otwartej i zamkniętej nie sumują się do całej liczby wpłat w wierszu 2 zakładki dane statystyczne tj szt. prosimy o doprecyzowanie danych/ poprawienie. b) Czy podana liczba wpłat gotówkowych za 2013r. tj szt. dotyczy wpłat realizowanych w kasach prowadzonych przez wykonawcę w urzędzie czy placówkach na terenie Miasta Rzeszów? Prosimy o podanie rocznej liczby wpłat w podziale na te dokonywane w punkach w urzędzie prowadzonych przez wykonawcę i placówkach wykonawcy na terenie Miasta Rzeszów. c) Czy podana liczba i wartość wpłat gotówkowych w formie zamkniętej za 2013r to wpłaty dokonane do wrzutni nocnej lub lokalizacji równoważnej? Prosimy o doprecyzowanie. d) Czy podana liczba wypłat gotówkowych za 2013r. tj szt. dotyczy wypłat otwartych realizowanych zarówno w punktach w Urzędzie jak i placówkach wykonawcy na terenie Miasta Rzeszów? Prosimy o doprecyzowanie. Dodatkowo prosimy o podanie zrealizowanych w roku wypłat w formie zamkniętej (w sztukach). e) Prosimy o doprecyzowanie, ile przelewów wychodzących sorbnet realizują jednostki i Zamawiający w ciągu roku (w sztukach)? f) Prosimy o potwierdzenie, że dane zawarte w tabeli dotyczą zarówno Zamawiającego jak i jednostek organizacyjnych. 92. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający podpisze weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową w wysokości 120% kredytu. 93. Prosimy o potwierdzenie, że weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową będzie kontrasygnowany przez Skarbnika Miasta. 94. Prosimy o potwierdzenie, że zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego i że na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. 95. Prosimy o informację, dla ilu spzoz-ów Miasto Rzeszów jest organem założycielskim? 96. Prosimy o informację, jeśli dotyczy, na temat dokonanych i planowanych przekształceniach/ likwidacji sp-zoz-ów wraz z informacją o finansowych konsekwencjach ww. działań dla budżetu miasta (kwota przejętych zobowiązań poszczególnych jednostek). 97. Prosimy o informację, jeśli dotyczy, w jakiej wysokości w najbliższych latach planowane są dopłaty do sp-zoz-ów przekształconych w spółki?

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2 Rzeszów, dnia 11 września 2014 r. ZP.271.1.71.2014 dotyczy: przetargu nieograniczonego pn ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2 Na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji?

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji? Kraków, dnia 04.02.2013 r. Wykonawcy w postępowaniu Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2. Odpowiedź

Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2. Odpowiedź Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52, nr tel. (42) 677-84-08, fax (42) 677-84-53 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców

Informacja dla Wykonawców Kalisz, dnia 31 lipca 2012 r. Informacja dla Wykonawców dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

2. Środki pieniężne pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy.

2. Środki pieniężne pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy. Wszędzie gdzie w SIWZ określa się termin w dniach roboczych przyjmuje się, że są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: I.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU Pionie Detalicznym i Korporacyjnym Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) 1. Obowiązywanie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin rachunków) określa warunki otwierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Obowiązujący od dnia 15 września 2014 roku. Niniejszy Regulamin (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla małych przedsiębiorstw i innych podmiotów w Banku Millennium S.A.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla małych przedsiębiorstw i innych podmiotów w Banku Millennium S.A. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla małych przedsiębiorstw i innych podmiotów w Banku Millennium S.A. OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki wydawania przez Bank Handlowy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi produktów T-mobile usługi bankowe

Regulamin obsługi produktów T-mobile usługi bankowe Regulamin obsługi produktów T-mobile usługi bankowe I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie i umowach produktowych określenia oznaczają: 1) Autospłata Polecenie Zapłaty, w którym Odbiorcą jest Operator,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Przyjęto Uchwałą nr 1/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 13 stycznia 2015 roku Obowiązuje od dnia 1 lutego 2015 roku REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki w zakresie wydawania przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 176/13 z dnia 07.06.2013 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw. w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw. w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW ORAZ USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, wydany na podstawie art.109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.,

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział 1 Definicje i postanowienia ogólne 1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Regulaminem, został wydany na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. określa zasady wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne

Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne Deutsche Bank Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców w Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji 1. Regulamin Rachunków dla Przedsiębiorców w Deutsche

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA

Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 17/2015 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A. kierującego Pionem Rozwoju Rozdział I Postanowienia dotyczące wszystkich kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady

Bardziej szczegółowo